Skip to main content

KAPITOLA PADESÁTÁ PÁTÁ

Pradyumnův příbĕh

Tato kapitola vypráví, jak se Pradyumna narodil jako syn Pána Kṛṣṇy a potom Ho unesl démon Śambara. Popisuje také, jak Pradyumna zabil Śambaru a vrátil se domů s manželkou.

Kāmadeva (Amor), expanze Pána Vāsudevy, byl spálen na popel hnĕvem Pána Śivy a zrodil se znovu jako úplná část Pradyumny z lůna Rukmiṇī. Démon jménem Śambara považoval Pradyumnu za svého nepřítele a unesl Ho z porodního pokoje ještĕ předtím, než Mu bylo deset dní. Śambara hodil Pradyumnu do oceánu a vrátil se do svého království. Pradyumnu spolkla mocná ryba a byla chycena rybáři do sítĕ. Ti darovali tuto obrovskou rybu Śambarovi, a když ji jeho kuchaři rozřízli, našli v jejím břiše dítĕ. Kuchaři dali nemluvnĕ služce Māyāvatī, která žasla, že Ho vidí. Právĕ tehdy se tam objevil Nārada Muni a řekl jí, kdo nemluvnĕ je. Māyāvatī byla ve skutečnosti Kāmadevova manželka, Ratidevī. Zatímco čekala na svého manžela, až se znovu narodí v novém tĕle, přijala zamĕstnání jako kuchařka v Śambarovĕ domácnosti. Nyní, když pochopila, kdo nemluvnĕ je, pocítila k Nĕmu silnou náklonnost. Ve velmi krátké dobĕ Pradyumna vyrostl do mladistvé dospĕlosti a všechny ženy uchvacoval svou krásou.

Jednou Ratidevī přišla za Pradyumnou a laškovnĕ pohnula obočím v milostné náladĕ. Pradyumna ji oslovil jako svoji matku a poznamenal, že odkládá svou řádnou mateřskou náladu a chová se jako vášnivá milenka. Rati potom Pradyumnovi řekla, kdo oba jsou. Poradila Mu, aby zabil Śambaru, a aby Mu pomohla, naučila Ho mystické mantry známé jako Mahā-māyā. Pradyumna šel za Śambarou a poté, co ho rozzuřil různými urážkami, ho vyzval k boji. Śambara hnĕvivĕ uchopil svůj kyj a vyšel ven. Démon proti Pradyumnovi zkoušel různá kouzla, ale Pradyumna je všechna odrazil mantrami Mahā-māyā a potom Śambarovi uťal hlavu mečem. V tom okamžiku se Ratidevī zjevila na nebi a vzala Pradyumnu do Dvāraky.

Když Pradyumna a Jeho manželka vstoupili do vnitřních komnat paláce Pána Kṛṣṇy, mnoho krásných dam si myslelo, že je samotný Kṛṣṇa. Tolik svou podobou a odĕvem připomínal Pána. Dámy se stydlivĕ rozbĕhly na všechny strany, aby se ukryly. Po krátké chvíli si ale všimly malých rozdílů v Pradyumnovĕ a Kṛṣṇovĕ podobĕ a když pochopily, že není Pán Kṛṣṇa, shromáždily se kolem Nĕho.

Jakmile Rukmiṇī-devī spatřila Pradyumnu, byla přemožena mateřskou láskou a z ňader jí začalo samo od sebe vytékat mléko. Poznamenala, že Pradyumna vypadá přesnĕ jako Kṛṣṇa, a dychtila zjistit, kdo to je. Vzpomnĕla si, jak byl jeden z jejích synů unesen z porodního pokoje. „Kdyby byl stále naživu“, pomyslela si, „byl by stejného vĕku jako tento Pradyumna stojící přede mnou.“ Zatímco Rukmiṇī takto přemítala, přišel Pán Kṛṣṇa ve společnosti Devakī a Vasudevy. Ačkoliv Pán dokonale pochopil situaci, zachoval mlčení. Potom dorazil Nārada Muni a všechno vysvĕtlil. Všichni nad tím příbĕhem žasli a objímali Pradyumnu ve velké extázi.

Jelikož Pradyumnova krása tolik připomínala Kṛṣṇovu, dámy v mateřském vztahu k Pradyumnovi si nemohly pomoci, aby na Nĕho nemyslely jako na svého milence. Koneckonců byl přesným odrazem Śrī Kṛṣṇy, a proto pro nĕ bylo přirozené na Nĕho takto pohlížet.

Sloka 1:
Śukadeva Gosvāmī pravil: Kāmadeva (Amor), expanze Vāsudevy, byl v minulosti spálen na popel Rudrovým hnĕvem. Nyní, aby získal nové tĕlo, opĕt splynul s tĕlem Pána Vāsudevy.
Sloka 2:
Narodil se z lůna Vaidarbhī ze semene Pána Kṛṣṇy a dostal jméno Pradyumna. Nebyl v žádném ohledu na nižší úrovni než Jeho otec.
Sloka 3:
Démon Śambara, který umĕl přijmout jakoukoliv podobu chtĕl, unesl nemluvnĕ ještĕ předtím, než se dožilo pouhých deseti dní. Śambara poznal v Pradyumnovi svého nepřítele, hodil Ho do moře a potom se vrátil domů.
Sloka 4:
Pradyumnu spolkla mocná ryba, kterou rybáři spolu s ostatními chytili do obrovské sítĕ.
Sloka 5:
Rybáři předali tu mimořádnou rybu Śambarovi, který nechal své kuchaře, aby ji odnesli do kuchynĕ, kde ji začali rozřezávat řeznickým nožem.
Sloka 6:
Když kuchaři uvidĕli v břiše ryby chlapečka, dali ho užaslé Māyāvatī. Potom se objevil Nārada Muni a vysvĕtlil jí vše o narození dítĕte a Jeho vstoupení do břicha ryby.
Sloka 7-8:
Māyāvatī byla ve skutečnosti Amorova slavná manželka Rati. Zatímco čekala, až její manžel získá nové tĕlo – poté, co bylo jeho předchozí spáleno – Śambara ji nechal připravovat zeleninu a rýži. Māyāvatī poznala, že toto nemluvnĕ je ve skutečnosti Kāmadeva, a tak se do Nĕho zamilovala.
Sloka 9:
Zanedlouho tento Kṛṣṇův syn – Pradyumna – dosáhl rozkvĕtu mládí. Okouzloval všechny ženy, které na Nĕho pohlédly.
Sloka 10:
Můj milý králi, Māyāvatī se stydlivým úsmĕvem a zdviženými obočími projevila různá gesta milostné připoutanosti, když zamilovanĕ přišla za svým manželem, jehož oči byly široké jako okvĕtní lístky lotosu, který mĕl velmi dlouhé paže a byl nejsličnĕjším z mužů.
Sloka 11:
Pán Pradyumna jí řekl: „Ó matko, tvůj postoj se zmĕnil. Porušuješ řádné mateřské city a chováš se jako milenka.“
Sloka 12:
Rati pravila: Jsi syn Pána Nārāyaṇa a byls unesen Śambarou z domu svých rodičů. Já, Rati, jsem Tvá právoplatná manželka, ó pane, protože jsi Amor.
Sloka 13:
Ten démon Śambara Tĕ hodil do moře, když Ti ještĕ nebylo ani deset dní. Spolkla Tĕ ryba a pak jsme Tĕ právĕ na tomto místĕ zachránili z rybího břicha, ó pane.
Sloka 14:
Nyní zabij tohoto strašného Śambaru, svého hrozivého nepřítele. Ačkoliv zná stovky kouzel, můžeš ho porazit matoucí magií a ostatními technikami.
Sloka 15:
Tvá ubohá matka, jež ztratila svého syna, pro Tebe naříká jako pták kurarī. Přemohla ji láska ke svému dítĕti, tak jako krávu, která ztratila své tele.
Sloka 16:
(Śukadeva Gosvāmī pokračoval:) Když to Māyāvatī dořekla, dala té velké duši Pradyumnovi mystické poznání zvané Mahāmāyā, které ničí všechna ostatní kouzla způsobující klam.
Sloka 17:
Pradyumna přišel za Śambarou a zavolal na nĕho, aby bojoval. Zahrnul ho nesnesitelnými urážkami, aby podnítil konflikt.
Sloka 18:
Śambara, uražený tĕmito hrubými slovy, se rozzuřil jako nakopnutý had. Vyšel ven s kyjem v ruce a očima rudýma vztekem.
Sloka 19:
Śambara rychle roztočil kyj a potom jej hodil na moudrého Pradyumnu. Vydal zvuk ostrý jako úder hromu.
Sloka 20:
Pán Pradyumna odrazil Śambarův letící kyj svým vlastním. Potom, ó králi, Pradyumna hnĕvivĕ hodil na nepřítele svůj kyj.
Sloka 21:
Śambara se uchýlil k černé magii Daityů, kterou ho naučil Maya Dānava. Náhle se objevil na obloze a vypustil na Kṛṣṇova syna příval zbraní.
Sloka 22:
Pán Raukmiṇeya, nesmírnĕ mocný bojovník, sužovaný tímto deštĕm zbraní, použil mystickou vĕdu zvanou Mahā-māyā, která byla vytvořena z kvality dobra a dokázala přemoci veškerou jinou mystickou moc.
Sloka 23:
Démon potom vypustil stovky mystických zbraní patřících Guhyakům, Gandharvům, Piśācům, Uragům a Rākṣasům, ale Pán Kārṣṇi, Pradyumna, je všechny srazil k zemi.
Sloka 24:
Pradyumna vytasil ostrý meč a násilím usekl Śambarovu hlavu i s rudým knírem, přilbou a náušnicemi.
Sloka 25:
Zatímco obyvatelé vyšších planet zasypávali Pradyumnu kvĕtinami a oslavovali Ho, Jeho manželka se objevila na obloze a přenesla Ho oblohou zpĕt do mĕsta Dvāraky.
Sloka 26:
Ó králi, Pán Pradyumna a Jeho manželka připomínali mrak doprovázený bleskem, když sestoupili z oblohy do vniřních komnat Kṛṣṇova nejskvostnĕjšího paláce, který byl plný rozkošných žen.
Sloka 27-28:
Ženy z paláce si myslely, že je to Pán Kṛṣṇa, když spatřily Jeho tmavĕ modrou pleť barvy dešťového mraku, žlutý hedvábný odĕv, dlouhé paže, načervenalé oči, okouzlující lotosovou tvář ozdobenou příjemným úsmĕvem, pĕkné ozdoby a husté kadeřavé modré vlasy. Proto se stydlivĕ ukryly tu a tam.
Sloka 29:
Ženy si postupnĕ na základĕ nepatrných rozdílů mezi Jeho a Kṛṣṇovým vzhledem uvĕdomily, že to není Pán. Radostné a užaslé přistoupily k Pradyumnovi a Jeho společnici, drahokamu mezi ženami.
Sloka 30:
Při pohledu na Pradyumnu si Rukmiṇī obdařená sladkým hlasem a tmavýma očima vzpomnĕla na svého ztraceného syna a náklonností jí zvlhla ňadra.
Sloka 31:
(Śrīmatī Rukmiṇī-devī pravila:) Kdo je tento lotosooký drahokam mezi muži? Kterého muže je synem a která žena Ho nosila v lůnĕ? A kdo je tato žena, kterou si vzal za manželku?
Sloka 32:
Kdyby můj ztracený syn, který byl unesen z porodního pokoje, stále nĕkde žil, byl by stejného vĕku a vzhledu jako tento mladík.
Sloka 33:
Jak to, že se však tento mladík tolik podobá mému Pánu Kṛṣṇovi, nositeli Śārṅgy, tĕlesným vzhledem, končetinami, chůzí, barvou hlasu a pohledem hrajícím úsmĕvy?
Sloka 34:
Ano, musí to být to samé dítĕ, které jsem nosila v lůnĕ, neboť k Nĕmu cítím velkou náklonnost a má levá paže se chvĕje.
Sloka 35:
Zatímco královna Rukmiṇī takto přemýšlela, objevil se tam Pán Kṛṣṇa, syn Devakī, s Vasudevou a Devakī.
Sloka 36:
Ačkoliv Pán Janārdana dokonale vĕdĕl, k čemu došlo, zachoval mlčení. Mudrc Nārada však vysvĕtlil všechno počínaje Śambarovým únosem dítĕte.
Sloka 37:
Poté, co ženy z paláce Pána Kṛṣṇy vyslechly toto nanejvýš úžasné vyprávĕní, radostnĕ přivítaly Pradyumnu, který byl po mnoho let ztracen, ale nyní se vrátil jako z mrtvých.
Sloka 38:
Devakī, Vasudeva, Kṛṣṇa, Balarāma a všechny ženy z paláce, zvláštĕ královna Rukmiṇī, objímali mladý pár a radovali se.
Sloka 39:
Když se obyvatelé Dvāraky doslechli, že se ztracený Pradyumna vrátil domů, prohlásili: „Ó, Prozřetelnost dovolila tomuto dítĕti vrátit se jako z mrtvých!“
Sloka 40:
Na tom, že ženy z paláce, které mĕly k Pradyumnovi cítit mateřskou náklonnost, ale cítily k Nĕmu důvĕrnou extatickou přitažlivost, jako kdyby to byl jejich vlastní Pán, není nic úžasného. Syn se koneckonců přesnĕ podobal otci. Pradyumna byl vskutku dokonalým odrazem krásy Pána Kṛṣṇy, útočištĕ bohynĕ štĕstí, a zjevil se jim před očima jako samotný Amor. Když k Nĕmu cítily milostnou připoutanost i ženy na úrovni Jeho matky, co potom musely při Jeho spatření cítit ostatní ženy?