Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.55.1

Verš

śrī-śuka uvāca
kāmas tu vāsudevāṁśo
dagdhaḥ prāg rudra-manyunā
dehopapattaye bhūyas
tam eva pratyapadyata

Synonyma

śrī-śukaḥ uvāca — Śukadeva Gosvāmī pravil; kāmaḥ — Amor; tu — a; vāsudeva — Pána Vāsudevy; aṁśaḥ — expanze; dagdhaḥ — spálený; prāk — v minulosti; rudra — Pána Śivy; manyunā — hnĕvem; deha — tĕlo; upapattaye — aby získal; bhūyaḥ — znovu; tam — k Nĕmu, Pánu Vāsudevovi; eva — vskutku; pratyapadyat — vrátil se.

Překlad

Śukadeva Gosvāmī pravil: Kāmadeva (Amor), expanze Vāsudevy, byl v minulosti spálen na popel Rudrovým hnĕvem. Nyní, aby získal nové tĕlo, opĕt splynul s tĕlem Pána Vāsudevy.

Význam

Śrīla Jīva Gosvāmī cituje ve své Kṛṣṇa-sandarbhĕ (Anuccheda 87) níže uvedený verš z Gopāla-tāpanī Upaniṣady (2.40), aby dokázal, že Pradyumna, syn Kṛṣṇy a Rukmiṇī, je týž Pradyumna, který je členem vĕčné čtveré úplné expanze Pána Kṛṣṇy, catur-vyūhy:

yatrāsau saṁsthitaḥ kṛṣṇas
tribhiḥ śaktyā samāhitaḥ
rāmāniruddha-pradyumnai
rukmiṇyā sahito vibhuḥ

„Tam (ve Dvārace) všemocný Pán Kṛṣṇa, oplývající svou úplnou energií, sídlil ve společnosti svých tří úplných expanzí – Balarāmy, Aniruddhy a Pradyumny.“ Kṛṣṇa-sandarbha dále vysvĕtluje, s odkazem na stávající verš Śrīmad-Bhāgavatamu, že „Amor, kterého Rudra spálil svým hnĕvem, je polobůh podřízený Indrovi. Tento polobůh je částečným projevem původního Amora, Pradyumny, který je úplnou expanzí Vāsudevy. Jelikož polobůh Amor sám nedokázal získat nové tĕlo, vstoupil do tĕla Pradyumny. Jinak by musel trvale zůstat nevtĕlený, protože ho Rudra spálil svým hnĕvem.“

Śrīla Prabhupāda ve svém anglickém překladu Śrīmad-Bhāgavatamu (1.14.30 význam) potvrzuje absolutní postavení Pradyumny, prvního syna Pána Kṛṣṇy: „Pradyumna a Aniruddha jsou rovnĕž expanze Osobnosti Božství, a proto jsou i Oni viṣṇu-tattva. Ve Dvārace se Pán Vāsudeva vĕnuje transcendentálním zábavám se svými úplnými expanzemi Saṅkarṣaṇem, Pradyumnou a Aniruddhou, a proto mohou být všichni osloveni jako Osobnost Božství....“

Podle Śrīly Śrīdhara Svāmīho se Pradyumna narodil z lůna Rukmiṇī před svatbou Śrī Kṛṣṇy s Jāmbavatī a Pánovými ostatními svatbami. Poté se Pradyumna vrátil ze Śambarova paláce. Předtím, než bude Śukadeva Gosvāmī vyprávĕt o Kṛṣṇových zábavy s Jeho ostatními manželkami, vyloží celý Pradyumnův příbĕh kvůli souvislosti.

Śrīla Śrīdhara Svāmī dále poznamenává, že Kāmadeva, neboli Amor, jenž se nyní zjevil v Pradyumnovi, je částí Vāsudevy, protože je projeven z prvku citta, vĕdomí, kterému vládne Vāsudeva, a také protože (Amor) je příčinou hmotného plození. Pán uvádí v Bhagavad-gītĕ (10.28): prajanaś cāsmi kandarpaḥ – „Z příčin plození jsem bůh lásky Kandarpa (Amor).“