Skip to main content

KAPITOLA PADESÁTÁ PÁTÁ

Pradyumnův příbĕh

Tato kapitola vypráví, jak se Pradyumna narodil jako syn Pána Kṛṣṇy a potom Ho unesl démon Śambara. Popisuje také, jak Pradyumna zabil Śambaru a vrátil se domů s manželkou.

Kāmadeva (Amor), expanze Pána Vāsudevy, byl spálen na popel hnĕvem Pána Śivy a zrodil se znovu jako úplná část Pradyumny z lůna Rukmiṇī. Démon jménem Śambara považoval Pradyumnu za svého nepřítele a unesl Ho z porodního pokoje ještĕ předtím, než Mu bylo deset dní. Śambara hodil Pradyumnu do oceánu a vrátil se do svého království. Pradyumnu spolkla mocná ryba a byla chycena rybáři do sítĕ. Ti darovali tuto obrovskou rybu Śambarovi, a když ji jeho kuchaři rozřízli, našli v jejím břiše dítĕ. Kuchaři dali nemluvnĕ služce Māyāvatī, která žasla, že Ho vidí. Právĕ tehdy se tam objevil Nārada Muni a řekl jí, kdo nemluvnĕ je. Māyāvatī byla ve skutečnosti Kāmadevova manželka, Ratidevī. Zatímco čekala na svého manžela, až se znovu narodí v novém tĕle, přijala zamĕstnání jako kuchařka v Śambarovĕ domácnosti. Nyní, když pochopila, kdo nemluvnĕ je, pocítila k Nĕmu silnou náklonnost. Ve velmi krátké dobĕ Pradyumna vyrostl do mladistvé dospĕlosti a všechny ženy uchvacoval svou krásou.

Jednou Ratidevī přišla za Pradyumnou a laškovnĕ pohnula obočím v milostné náladĕ. Pradyumna ji oslovil jako svoji matku a poznamenal, že odkládá svou řádnou mateřskou náladu a chová se jako vášnivá milenka. Rati potom Pradyumnovi řekla, kdo oba jsou. Poradila Mu, aby zabil Śambaru, a aby Mu pomohla, naučila Ho mystické mantry známé jako Mahā-māyā. Pradyumna šel za Śambarou a poté, co ho rozzuřil různými urážkami, ho vyzval k boji. Śambara hnĕvivĕ uchopil svůj kyj a vyšel ven. Démon proti Pradyumnovi zkoušel různá kouzla, ale Pradyumna je všechna odrazil mantrami Mahā-māyā a potom Śambarovi uťal hlavu mečem. V tom okamžiku se Ratidevī zjevila na nebi a vzala Pradyumnu do Dvāraky.

Když Pradyumna a Jeho manželka vstoupili do vnitřních komnat paláce Pána Kṛṣṇy, mnoho krásných dam si myslelo, že je samotný Kṛṣṇa. Tolik svou podobou a odĕvem připomínal Pána. Dámy se stydlivĕ rozbĕhly na všechny strany, aby se ukryly. Po krátké chvíli si ale všimly malých rozdílů v Pradyumnovĕ a Kṛṣṇovĕ podobĕ a když pochopily, že není Pán Kṛṣṇa, shromáždily se kolem Nĕho.

Jakmile Rukmiṇī-devī spatřila Pradyumnu, byla přemožena mateřskou láskou a z ňader jí začalo samo od sebe vytékat mléko. Poznamenala, že Pradyumna vypadá přesnĕ jako Kṛṣṇa, a dychtila zjistit, kdo to je. Vzpomnĕla si, jak byl jeden z jejích synů unesen z porodního pokoje. „Kdyby byl stále naživu“, pomyslela si, „byl by stejného vĕku jako tento Pradyumna stojící přede mnou.“ Zatímco Rukmiṇī takto přemítala, přišel Pán Kṛṣṇa ve společnosti Devakī a Vasudevy. Ačkoliv Pán dokonale pochopil situaci, zachoval mlčení. Potom dorazil Nārada Muni a všechno vysvĕtlil. Všichni nad tím příbĕhem žasli a objímali Pradyumnu ve velké extázi.

Jelikož Pradyumnova krása tolik připomínala Kṛṣṇovu, dámy v mateřském vztahu k Pradyumnovi si nemohly pomoci, aby na Nĕho nemyslely jako na svého milence. Koneckonců byl přesným odrazem Śrī Kṛṣṇy, a proto pro nĕ bylo přirozené na Nĕho takto pohlížet.

Verš

śrī-śuka uvāca
kāmas tu vāsudevāṁśo
dagdhaḥ prāg rudra-manyunā
dehopapattaye bhūyas
tam eva pratyapadyata

Synonyma

śrī-śukaḥ uvāca — Śukadeva Gosvāmī pravil; kāmaḥ — Amor; tu — a; vāsudeva — Pána Vāsudevy; aṁśaḥ — expanze; dagdhaḥ — spálený; prāk — v minulosti; rudra — Pána Śivy; manyunā — hnĕvem; deha — tĕlo; upapattaye — aby získal; bhūyaḥ — znovu; tam — k Nĕmu, Pánu Vāsudevovi; eva — vskutku; pratyapadyat — vrátil se.

Překlad

Śukadeva Gosvāmī pravil: Kāmadeva (Amor), expanze Vāsudevy, byl v minulosti spálen na popel Rudrovým hnĕvem. Nyní, aby získal nové tĕlo, opĕt splynul s tĕlem Pána Vāsudevy.

Význam

Śrīla Jīva Gosvāmī cituje ve své Kṛṣṇa-sandarbhĕ (Anuccheda 87) níže uvedený verš z Gopāla-tāpanī Upaniṣady (2.40), aby dokázal, že Pradyumna, syn Kṛṣṇy a Rukmiṇī, je týž Pradyumna, který je členem vĕčné čtveré úplné expanze Pána Kṛṣṇy, catur-vyūhy:

yatrāsau saṁsthitaḥ kṛṣṇas
tribhiḥ śaktyā samāhitaḥ
rāmāniruddha-pradyumnai
rukmiṇyā sahito vibhuḥ

„Tam (ve Dvārace) všemocný Pán Kṛṣṇa, oplývající svou úplnou energií, sídlil ve společnosti svých tří úplných expanzí – Balarāmy, Aniruddhy a Pradyumny.“ Kṛṣṇa-sandarbha dále vysvĕtluje, s odkazem na stávající verš Śrīmad-Bhāgavatamu, že „Amor, kterého Rudra spálil svým hnĕvem, je polobůh podřízený Indrovi. Tento polobůh je částečným projevem původního Amora, Pradyumny, který je úplnou expanzí Vāsudevy. Jelikož polobůh Amor sám nedokázal získat nové tĕlo, vstoupil do tĕla Pradyumny. Jinak by musel trvale zůstat nevtĕlený, protože ho Rudra spálil svým hnĕvem.“

Śrīla Prabhupāda ve svém anglickém překladu Śrīmad-Bhāgavatamu (1.14.30 význam) potvrzuje absolutní postavení Pradyumny, prvního syna Pána Kṛṣṇy: „Pradyumna a Aniruddha jsou rovnĕž expanze Osobnosti Božství, a proto jsou i Oni viṣṇu-tattva. Ve Dvārace se Pán Vāsudeva vĕnuje transcendentálním zábavám se svými úplnými expanzemi Saṅkarṣaṇem, Pradyumnou a Aniruddhou, a proto mohou být všichni osloveni jako Osobnost Božství....“

Podle Śrīly Śrīdhara Svāmīho se Pradyumna narodil z lůna Rukmiṇī před svatbou Śrī Kṛṣṇy s Jāmbavatī a Pánovými ostatními svatbami. Poté se Pradyumna vrátil ze Śambarova paláce. Předtím, než bude Śukadeva Gosvāmī vyprávĕt o Kṛṣṇových zábavy s Jeho ostatními manželkami, vyloží celý Pradyumnův příbĕh kvůli souvislosti.

Śrīla Śrīdhara Svāmī dále poznamenává, že Kāmadeva, neboli Amor, jenž se nyní zjevil v Pradyumnovi, je částí Vāsudevy, protože je projeven z prvku citta, vĕdomí, kterému vládne Vāsudeva, a také protože (Amor) je příčinou hmotného plození. Pán uvádí v Bhagavad-gītĕ (10.28): prajanaś cāsmi kandarpaḥ – „Z příčin plození jsem bůh lásky Kandarpa (Amor).“

Verš

sa eva jāto vaidarbhyāṁ
kṛṣṇa-vīrya-samudbhavaḥ
pradyumna iti vikhyātaḥ
sarvato ’navamaḥ pituḥ

Synonyma

saḥ — On; eva — vskutku; jātaḥ — rodící se; vaidarbhyām — dceři krále Vidarbhy; kṛṣṇa-vīrya — ze semene Pána Kṛṣṇy; samudbhavaḥ — zplozený; pradyumnaḥ — Pradyumna; iti — takto; vikhyātaḥ — známý; sarvataḥ — ve všech ohledech; anavamaḥ — ne nižší; pituḥ — než Jeho otec.

Překlad

Narodil se z lůna Vaidarbhī ze semene Pána Kṛṣṇy a dostal jméno Pradyumna. Nebyl v žádném ohledu na nižší úrovni než Jeho otec.

Verš

taṁ śambaraḥ kāma-rūpī
hṛtvā tokam anirdaśam
sa viditvātmanaḥ śatruṁ
prāsyodanvaty agād gṛham

Synonyma

tam — Jeho; śambaraḥ — démon Śambara; kāma — jak si přál; rūpī — přijímající podoby; hṛtvā — poté, co ukradl; tokam — dítĕ; aniḥ-daśam — ještĕ ne deset dní staré; saḥ — on (Śambara); viditvā — poté, co rozpoznal; ātmanaḥ — svého; śatrum — nepřítele; prāsya — když hodil; udanvati — do moře; agāt — vrátil se; gṛham — do svého domova.

Překlad

Démon Śambara, který umĕl přijmout jakoukoliv podobu chtĕl, unesl nemluvnĕ ještĕ předtím, než se dožilo pouhých deseti dní. Śambara poznal v Pradyumnovi svého nepřítele, hodil Ho do moře a potom se vrátil domů.

Význam

Śrīla Viśvanātha Cakravartī poukazuje na to, že podle Viṣṇu Purāṇy byl Pradyumna unesen šestého dne po svém narození.

Verš

taṁ nirjagāra balavān
mīnaḥ so ’py aparaiḥ saha
vṛto jālena mahatā
gṛhīto matsya-jīvibhiḥ

Synonyma

tam — Jeho; nirjagāra — spokla; bala-vān — mocná; mīnaḥ — ryba; saḥ — ta (ryba); api — a; aparaiḥ — ostatními; saha — spolu s; vṛtaḥ — pokrytá; jālena — sítí; mahatā — obrovskou; gṛhītaḥ — chycená; matsya-jīvibhiḥ — rybáři (kteří se živí lovem ryb).

Překlad

Pradyumnu spolkla mocná ryba, kterou rybáři spolu s ostatními chytili do obrovské sítĕ.

Verš

taṁ śambarāya kaivartā
upājahrur upāyanam
sūdā mahānasaṁ nītvā-
vadyan sudhitinādbhutam

Synonyma

tam — tu (rybu); śambarāya — Śambarovi; kaivartāḥ — rybáři; upājahruḥ — předali; upāyanam — dar; sūdāḥ — kuchaři; mahānasam — do kuchynĕ; nītvā — přinášející; avadyan — rozřízli ji; sudhitinā — řeznickým nožem; adbhutam — úžasnou.

Překlad

Rybáři předali tu mimořádnou rybu Śambarovi, který nechal své kuchaře, aby ji odnesli do kuchynĕ, kde ji začali rozřezávat řeznickým nožem.

Verš

dṛṣṭvā tad-udare bālam
māyāvatyai nyavedayan
nārado ’kathayat sarvaṁ
tasyāḥ śaṅkita-cetasaḥ
bālasya tattvam utpattiṁ
matsyodara-niveśanam

Synonyma

dṛṣṭvā — když uvidĕli; tat — v jejím; udare — břiše; bālam — dítĕ; māyāvatyai — Māyāvatī; nyavedayan — dali; nāradaḥ — Nārada Muni; akathayat — vyložil; sarvam — vše; tasyāḥ — jí; śaṅkita — užaslá; cetasaḥ — jejíž mysl; bālasya — dítĕte; tattvam — skutečnosti; utpattim — zrození; matsya — ryby; udara — do břicha; niveśanam — vstoupení.

Překlad

Když kuchaři uvidĕli v břiše ryby chlapečka, dali ho užaslé Māyāvatī. Potom se objevil Nārada Muni a vysvĕtlil jí vše o narození dítĕte a Jeho vstoupení do břicha ryby.

Verš

sā ca kāmasya vai patnī
ratir nāma yaśasvinī
patyur nirdagdha-dehasya
dehotpattim pratīkṣatī
nirūpitā śambareṇa
sā sūdaudana-sādhane
kāmadevaṁ śiśuṁ buddhvā
cakre snehaṁ tadārbhake

Synonyma

— ona; ca — a; kāmasya — Amora; vai — ve skutečnosti; patnī — manželka; ratiḥ nama — jménem Rati; yaśasvinī — slavná; patyuḥ — jejího manžela; nirdagdha — spálené na popel; dehasya — jehož tĕlo; deha — tĕla; utpattim — získání; pratīkṣatī — čekající na; nirūpitā — určená; śambareṇa — Śambarou; — ona; sūda-odana — zeleniny a rýže; sādhane — k přípravĕ; kāma-devam — jako Amora; śiśum — dítĕ; buddhvā — jež poznala; cakre — vyvinula; sneham — lásku; tadā — potom; arbhake — k dítĕti.

Překlad

Māyāvatī byla ve skutečnosti Amorova slavná manželka Rati. Zatímco čekala, až její manžel získá nové tĕlo – poté, co bylo jeho předchozí spáleno – Śambara ji nechal připravovat zeleninu a rýži. Māyāvatī poznala, že toto nemluvnĕ je ve skutečnosti Kāmadeva, a tak se do Nĕho zamilovala.

Význam

Śrīla Viśvanātha Cakravartī vysvĕtluje tento příbĕh takto: Když bylo Amorovo tĕlo spáleno na popel, Rati uctívala Pána Śivu, aby pro Amora získala jiné tĕlo. Śiva rozpoznal Śambaru, který si také přišel pro požehnání, jako prvního a řekl mu: „Nyní bys mĕl požádat o své požehnání.“ Śambara, jehož se při spatření Rati zmocnil chtíč, odpovĕdĕl, že chce jako požehnání ji, a Śiva mu vyhovĕl. Pán Śiva potom utĕšil vzlykající Rati slovy: „Jdi s ním a právĕ v jeho domĕ dosáhneš toho, po čem toužíš.“ Rati pak zmátla Śambaru svou mocí klamu, přijala jméno Māyāvatī a zůstala nedotčena v jeho domĕ.

Verš

nāti-dīrgheṇa kālena
sa kārṣṇi rūḍha-yauvanaḥ
janayām āsa nārīṇāṁ
vīkṣantīnāṁ ca vibhramam

Synonyma

na — ne; ati-dīrgheṇa — velmi dlouhém; kālena — po čase; saḥ — On; kārṣṇiḥ — Kṛṣṇův syn; rūḍha — když dosáhl; yauvanaḥ — rozkvĕtu mládí; janayām āsa — vytvářel; nārīṇām — pro ženy; vīkṣantīnām — které na Nĕho pohlédly; ca — a; vibhramam — okouzlení.

Překlad

Zanedlouho tento Kṛṣṇův syn – Pradyumna – dosáhl rozkvĕtu mládí. Okouzloval všechny ženy, které na Nĕho pohlédly.

Verš

sā tam patiṁ padma-dalāyatekṣaṇaṁ
pralamba-bāhuṁ nara-loka-sundaram
sa-vrīḍa-hāsottabhita-bhruvekṣatī
prītyopatasthe ratir aṅga saurataiḥ

Synonyma

— ona; tam — Ním; patim — svým manželem; padma — lotosu; dala-āyata — široké jako okvĕtní lístky; īkṣaṇam — jehož oči; pralamba — dlouhé; bāhum — jehož paže; nara-loka — z lidské společnosti; sundaram — nejsličnĕjším; sa-vrīḍa — stydlivým; hāsa — s úsmĕvem; uttabhita — zdviženými; bhruvā — a s obočími; īkṣatī — hledící; prītyā — zamilovanĕ; upatasthe — přišla za; ratiḥ — Rati; aṅga — můj milý (králi Parīkṣite); saurataiḥ — s gesty naznačujícími milostnou připoutanost.

Překlad

Můj milý králi, Māyāvatī se stydlivým úsmĕvem a zdviženými obočími projevila různá gesta milostné připoutanosti, když zamilovanĕ přišla za svým manželem, jehož oči byly široké jako okvĕtní lístky lotosu, který mĕl velmi dlouhé paže a byl nejsličnĕjším z mužů.

Význam

Māyāvatī projevila svou milostnou připoutanost k Pradyumnovi ještĕ před vyjevením jejich pravých totožností. To přirozenĕ nejprve způsobilo jistý zmatek, jak je popsáno v následujícím verši.

Verš

tām aha bhagavān kārṣṇir
mātas te matir anyathā
mātṛ-bhāvam atikramya
vartase kāminī yathā

Synonyma

tām — jí; āha — řekl; bhagavān — Pán; kārṣṇiḥ — Pradyumna; mātaḥ — ó matko; te — tvůj; matiḥ — postoj; anyathā — jinak; mātṛ-bhāvam — náladu či náklonnost matky; atikramya — překračující; vartase — jednáš; kāminī — milenka; yathā — jako.

Překlad

Pán Pradyumna jí řekl: „Ó matko, tvůj postoj se zmĕnil. Porušuješ řádné mateřské city a chováš se jako milenka.“

Verš

ratir uvāca
bhavān nārāyaṇa-sutaḥ
śambareṇa hṛto gṛhāt
ahaṁ te ’dhikṛtā patnī
ratiḥ kāmo bhavān prabho

Synonyma

ratiḥ uvāca — Rati pravila; bhavān — Ty; nārāyaṇa-sutaḥ — syn Pána Nārāyaṇa; śambareṇa — Śambarou; hṛtaḥ — ukradený; gṛhāt — ze svého domova; aham — já; te — tvoje; adhikṛtā — právoplatná; patnī — manželka; ratiḥ — Rati; kāmaḥ — Amor; bhavān — Ty; prabho — ó pane.

Překlad

Rati pravila: Jsi syn Pána Nārāyaṇa a byls unesen Śambarou z domu svých rodičů. Já, Rati, jsem Tvá právoplatná manželka, ó pane, protože jsi Amor.

Verš

eṣa tvānirdaśaṁ sindhāv
akṣipac chambaro ’suraḥ
matsyo ’grasīt tad-udarād
itaḥ prāpto bhavān prabho

Synonyma

eṣaḥ — on; tvā — Tebe; aniḥ-daśam — ještĕ ne deset dní starého; sindhau — do moře; akṣipat — hodil; śambaraḥ — Śambara; asuraḥ — démon; matsyaḥ — ryba; agrasīt — spolkla; tat — jejího; udarāt — z břicha; itaḥ — zde; prāptaḥ — získali jsme; bhavān — Tebe; prabho — ó pane.

Překlad

Ten démon Śambara Tĕ hodil do moře, když Ti ještĕ nebylo ani deset dní. Spolkla Tĕ ryba a pak jsme Tĕ právĕ na tomto místĕ zachránili z rybího břicha, ó pane.

Verš

tam imaṁ jahi durdharṣaṁ
durjayaṁ śatrum ātmanaḥ
māyā-śata-vidaṁ taṁ ca
māyābhir mohanādibhiḥ

Synonyma

tam imam — jeho; jahi — prosím zabij; durdharṣam — k nĕmuž je obtížné se přiblížit; durjayam — a obtížnĕ přemožitelného; śatrum — nepřítele; ātmanaḥ — Tvého; māyā — kouzel; śata — stovky; vidam — jenž zná; tam — jeho; ca — a; māyābhiḥ — kouzly; mohana-ādibhiḥ — zmatenosti a tak dále.

Překlad

Nyní zabij tohoto strašného Śambaru, svého hrozivého nepřítele. Ačkoliv zná stovky kouzel, můžeš ho porazit matoucí magií a ostatními technikami.

Verš

parīśocati te mātā
kurarīva gata-prajā
putra-snehākulā dīnā
vivatsā gaur ivāturā

Synonyma

pariśocati — naříká; te — Tvoje; mātā — matka (Rukmiṇī); kurarī iva — jako orlovec; gata — zmizelý; prajā — jejíž syn; putra — ke svému dítĕti; sneha — láskou; ākulā — přemožena; dīnā — ubohá; vivatsā — připravená o své tele; gauḥ — kráva; iva — jako; āturā — v nesmírné úzkosti.

Překlad

Tvá ubohá matka, jež ztratila svého syna, pro Tebe naříká jako pták kurarī. Přemohla ji láska ke svému dítĕti, tak jako krávu, která ztratila své tele.

Verš

prabhāṣyaivaṁ dadau vidyāṁ
pradyumnāya mahātmane
māyāvatī mahā-māyāṁ
sarva-māyā-vināśinīm

Synonyma

prabhāṣya — hovořící; evam — takto; dadau — dala; vidyām — mystické poznání; pradyumnāya — Pradyumnovi; mahā-ātmane — velké duši; māyāvatī — Māyāvatī; mahā-māyām — známé jako Mahā-māyā; sarva — veškerá; māyā — klam způsobující kouzla; vināśinīm — které ničí.

Překlad

(Śukadeva Gosvāmī pokračoval:) Když to Māyāvatī dořekla, dala té velké duši Pradyumnovi mystické poznání zvané Mahāmāyā, které ničí všechna ostatní kouzla způsobující klam.

Verš

sa ca śambaram abhyetya
saṁyugāya samāhvayat
aviṣahyais tam ākṣepaiḥ
kṣipan sañjanayan kalim

Synonyma

saḥ — On; ca — a; śambaram — Śambarou; abhyetya — přicházející za; saṁyugāya — bojovat; samāhvayat — zavolal na nĕho; aviṣahyaiḥ — nesnesitelnými; tam — mu; ākṣepaiḥ — urážkami; kṣipan — spílající; sañjanayan — podnĕcující; kalim — boj.

Překlad

Pradyumna přišel za Śambarou a zavolal na nĕho, aby bojoval. Zahrnul ho nesnesitelnými urážkami, aby podnítil konflikt.

Verš

so ’dhikṣipto durvācobhiḥ
padāhata ivoragaḥ
niścakrāma gadā-pāṇir
amarṣāt tāmra-locanaḥ

Synonyma

saḥ — on, Śambara; adhikṣiptaḥ — uražený; durvācobhiḥ — hrubými slovy; padā — nohou; āhataḥ — zasažený; iva — jako; uragaḥ — had; niścakrāma — vyšel; gadā — kyj; pāṇiḥ — v ruce; amarṣāt — nesnášenlivým hnĕvem; tāmra — rudé ako mĕď; locanaḥ — jehož oči.

Překlad

Śambara, uražený tĕmito hrubými slovy, se rozzuřil jako nakopnutý had. Vyšel ven s kyjem v ruce a očima rudýma vztekem.

Verš

gadām āvidhya tarasā
pradyumnāya mahātmane
prakṣipya vyanadan nādaṁ
vajra-niṣpeṣa-niṣṭhuram

Synonyma

gadām — kyj; āvidhya — roztáčející; tarasā — rychle; pradyumnāya — na Pradyumnu; mahā-ātmane — moudrého; prakṣipya — hodil; vyanadan nādam — vytvářející ozvĕnu; vajra — blesku; niṣpeṣa — úder; niṣṭhuram — jako ostrý.

Překlad

Śambara rychle roztočil kyj a potom jej hodil na moudrého Pradyumnu. Vydal zvuk ostrý jako úder hromu.

Verš

tām āpatantīṁ bhagavān
pradyumno gadayā gadām
apāsya śatrave kruddhaḥ
prāhiṇot sva-gadāṁ nṛpa

Synonyma

tām — ten; āpatantīm — letící k Nĕmu; bhagavān — Nejvyšší Pán; pradyumnaḥ — Pradyumna; gadayā — svým kyjem; gadām — kyj; apāsya — odrážející; śatrave — na svého nepřítele; kruddhaḥ — rozhnĕvaný; prāhiṇot — hodil; sva-gadām — svůj vlastní kyj; nṛpa — ó králi (Parīkṣite).

Překlad

Pán Pradyumna odrazil Śambarův letící kyj svým vlastním. Potom, ó králi, Pradyumna hnĕvivĕ hodil na nepřítele svůj kyj.

Verš

sa ca māyāṁ samāśritya
daiteyīṁ maya-darśitam
mumuce ’stra-mayaṁ varṣaṁ
kārṣṇau vaihāyaso ’suraḥ

Synonyma

saḥ — on, Śambara; ca — a; māyām — magii; samāśritya — uchylující se k; daiteyīm — démonské; maya — Mayou Dānavou; darśitam — ukázané; mumuce — vypustil; astra-mayam — zbraní; varṣam — déšť; kārṣṇau — na Kṛṣṇova syna; vaihāyasaḥ — stojící ina obloze; asuraḥ — démon.

Překlad

Śambara se uchýlil k černé magii Daityů, kterou ho naučil Maya Dānava. Náhle se objevil na obloze a vypustil na Kṛṣṇova syna příval zbraní.

Verš

bādhyamāno ’stra-varṣeṇa
raukmiṇeyo mahā-rathaḥ
sattvātmikāṁ mahā-vidyāṁ
sarva-māyopamardinīm

Synonyma

bādhyamānaḥ — sužovaný; astra — zbraní; varṣeṇa — deštĕm; raukmiṇeyaḥ — Pradyumna, syn Rukmiṇī; mahā-rathaḥ — mocný bojovník; sattva-ātmikām — vytvořené z kvality dobra; mahā-vidyām — (použil) mystické poznání zvané Mahā-māyā; sarva — veškerou; mayā — magii; upamardinīm — které přemáhá.

Překlad

Pán Raukmiṇeya, nesmírnĕ mocný bojovník, sužovaný tímto deštĕm zbraní, použil mystickou vĕdu zvanou Mahā-māyā, která byla vytvořena z kvality dobra a dokázala přemoci veškerou jinou mystickou moc.

Verš

tato gauhyaka-gāndharva-
paiśācoraga-rākṣasīḥ
prāyuṅkta śataśo daityaḥ
kārṣṇir vyadhamayat sa tāḥ

Synonyma

tataḥ — potom; gauhyaka-gāndharva-paiśāca-uraga-rākṣasīḥ — (zbranĕ) Guhyaků, Gandharvů, čarodĕjů, nebeských hadů a Rākṣasů (lidožroutů); prāyuṅkta — použil; śataśaḥ — stovky; daityaḥ — démon; kārṣṇiḥ — Pán Pradyumna; vyadhamayat — srazil; saḥ — On; tāḥ — tyto.

Překlad

Démon potom vypustil stovky mystických zbraní patřících Guhyakům, Gandharvům, Piśācům, Uragům a Rākṣasům, ale Pán Kārṣṇi, Pradyumna, je všechny srazil k zemi.

Verš

niśātam asim udyamya
sa-kirīṭaṁ sa-kuṇḍalam
śambarasya śiraḥ kāyāt
tāmra-śmaśrv ojasāharat

Synonyma

niśātam — ostrý; asim — meč; udyamya — když vytasil; sa — s; kirīṭam — přilbou; sa — s; kuṇḍalam — náušnicemi; śambarasya — Śambarovu; śiraḥ — hlavu; kāyāt — od tĕla; tāmra — barvy mĕdi; śmaśru — jehož knír; ojasā — násilím; aharat — oddĕlil.

Překlad

Pradyumna vytasil ostrý meč a násilím usekl Śambarovu hlavu i s rudým knírem, přilbou a náušnicemi.

Verš

ākīryamāṇo divi-jaiḥ
stuvadbhiḥ kusumotkaraiḥ
bhāryayāmbara-cāriṇyā
puraṁ nīto vihāyasā

Synonyma

ākīryamāṇaḥ — zasypávaný; divi-jaiḥ — obyvateli nebes; stuvadbhiḥ — kteří oslavovali; kusuma — kvĕtin; utkaraiḥ — rozhazováním; bhāryayā — svou manželkou; ambara — po obloze; cāriṇyā — která se pohybovala; puram — do mĕsta (Dvāraky); nītaḥ — byl přenesen; vihāyasā — oblohou.

Překlad

Zatímco obyvatelé vyšších planet zasypávali Pradyumnu kvĕtinami a oslavovali Ho, Jeho manželka se objevila na obloze a přenesla Ho oblohou zpĕt do mĕsta Dvāraky.

Verš

antaḥ-pura-varaṁ rājan
lalanā-śata-saṅkulam
viveśa patnyā gaganād
vidyuteva balāhakaḥ

Synonyma

antaḥ-pura — vnitřního paláce; varam — nanejvýš skvostného; rājan — ó králi (Parīkṣite); lalanā — rozkošných žen; śata — stovek; saṅkulam — plného; viveśa — vstoupil do; patnyā — s manželkou; gaganāt — z oblohy; vidyutā — s bleskem; iva — jako; balāhakaḥ — mrak.

Překlad

Ó králi, Pán Pradyumna a Jeho manželka připomínali mrak doprovázený bleskem, když sestoupili z oblohy do vniřních komnat Kṛṣṇova nejskvostnĕjšího paláce, který byl plný rozkošných žen.

Verš

taṁ dṛṣṭvā jalada-śyāmaṁ
pīta-kauśeya-vāsasam
pralamba-bāhuṁ tāmrākṣaṁ
su-smitaṁ rucirānanam
sv-alaṅkṛta-mukhāmbhojaṁ
nīla-vakrālakālibhiḥ
kṛṣṇaṁ matvā striyo hrītā
nililyus tatra tatra ha

Synonyma

tam — Jeho; dṛṣṭvā — když spatřily; jala-da — jako mrak; śyāmam — tmavĕ modré pleti; pīta — žluté; kauśeya — hedvábí; vāsasam — jehož odĕv; pralamba — dlouhé; bāhum — jehož paže; tāmra — načervenalé; akṣam — jehož oči; su-smitam — příjemným úsmĕvem; rucira — okouzlující; ānanam — tvář; su-alaṅkṛta — pĕknĕ ozdobená; mukha — tvář; ambhojam — podobná lotosu; nīla — modrými; vakra — kadeřavými; ālaka-ālibhiḥ — prameny vlasů; kṛṣṇam — Kṛṣṇu; matvā — považující Ho za; striyaḥ — ženy; hrītāḥ — stydlivé; nililyuḥ — ukryly se; tatra tatra — tu a tam; ha — vskutku.

Překlad

Ženy z paláce si myslely, že je to Pán Kṛṣṇa, když spatřily Jeho tmavĕ modrou pleť barvy dešťového mraku, žlutý hedvábný odĕv, dlouhé paže, načervenalé oči, okouzlující lotosovou tvář ozdobenou příjemným úsmĕvem, pĕkné ozdoby a husté kadeřavé modré vlasy. Proto se stydlivĕ ukryly tu a tam.

Verš

avadhārya śanair īṣad
vailakṣaṇyena yoṣitaḥ
upajagmuḥ pramuditāḥ
sa-strī ratnaṁ su-vismitāḥ

Synonyma

avadhārya — uvĕdomující si; śanaiḥ — postupnĕ; īṣat — nepatrným; vailakṣaṇyena — rozdílem ve vzhledu; yoṣitaḥ — ženy; upajagmuḥ — přišly k; pramuditāḥ — radostné; sa — spolu s; strī — mezi ženami; ratnam — drahokam; su-vismitaḥ — velmi překvapené.

Překlad

Ženy si postupnĕ na základĕ nepatrných rozdílů mezi Jeho a Kṛṣṇovým vzhledem uvĕdomily, že to není Pán. Radostné a užaslé přistoupily k Pradyumnovi a Jeho společnici, drahokamu mezi ženami.

Verš

atha tatrāsitāpāṅgī
vaidarbhī valgu-bhāṣiṇī
asmarat sva-sutaṁ naṣṭaṁ
sneha-snuta-payodharā

Synonyma

atha — potom; tatra — tam; asita — černé; apāṅgī — koutky jejíchž očí; vaidarbhī — královna Rukmiṇī; valgu — sladká; bhāṣinī — jejíž řeč; asmarat — vzpomnĕla si na; sva-sutam — svého syna; naṣṭam — ztraceného; sneha — láskou; snuta — zvlhla; payaḥ-dharā — ňadra.

Překlad

Při pohledu na Pradyumnu si Rukmiṇī obdařená sladkým hlasem a tmavýma očima vzpomnĕla na svého ztraceného syna a náklonností jí zvlhla ňadra.

Verš

ko nv ayam nara-vaidūryaḥ
kasya vā kamalekṣaṇaḥ
dhṛtaḥ kayā vā jaṭhare
keyaṁ labdhā tv anena vā

Synonyma

kaḥ — kdo; nu — vskutku; ayam — tento; nara-vaidūryaḥ — drahokam mezi muži; kasya — čí (syn); — a; kamala-īkṣaṇaḥ — lotosooký; dhṛtaḥ — nošen; kayā — kterou ženou; — a; jaṭhare — v jejím lůnĕ; — kdo; iyam — tato žena; labdhā — získaná; tu — navíc; anena — Jím; — a.

Překlad

(Śrīmatī Rukmiṇī-devī pravila:) Kdo je tento lotosooký drahokam mezi muži? Kterého muže je synem a která žena Ho nosila v lůnĕ? A kdo je tato žena, kterou si vzal za manželku?

Verš

mama cāpy ātmajo naṣṭo
nīto yaḥ sūtikā-gṛhāt
etat-tulya-vayo-rūpo
yadi jīvati kutracit

Synonyma

mama — můj; ca — a; api — také; ātmajaḥ — syn; naṣṭaḥ — ztracený; nītaḥ — vzatý; yaḥ — který; sūtikā-gṛhāt — z porodního pokoje; etat — Jemu; tulya — rovný; vayaḥ — vĕkem; rūpaḥ — a vzhledem; yadi — pokud; jīvati — On žije; kutracit — nĕkde.

Překlad

Kdyby můj ztracený syn, který byl unesen z porodního pokoje, stále nĕkde žil, byl by stejného vĕku a vzhledu jako tento mladík.

Verš

kathaṁ tv anena samprāptaṁ
sārūpyaṁ śārṅga-dhanvanaḥ
ākṛtyāvayavair gatyā
svara-hāsāvalokanaiḥ

Synonyma

katham — jak; tu — ale; anena — Jím; samprāptam — získaný; sārūpyam — stejný vzhled; śārṅga-dhanvanaḥ — jako Kṛṣṇa, nositel luku Śārṅga; ākṛtyā — tĕlesným vzhledem; avayavaiḥ — končetinami; gatyā — chůzí; svara — barvou hlasu; hāsa — úsmĕvem; avalokanaiḥ — a pohledem.

Překlad

Jak to, že se však tento mladík tolik podobá mému Pánu Kṛṣṇovi, nositeli Śārṅgy, tĕlesným vzhledem, končetinami, chůzí, barvou hlasu a pohledem hrajícím úsmĕvy?

Verš

sa eva vā bhaven nūnaṁ
yo me garbhe dhṛto ’rbhakaḥ
amuṣmin prītir adhikā
vāmaḥ sphurati me bhujaḥ

Synonyma

saḥ — On; eva — vskutku; — nebo jinak; bhavet — musí být; nūnam — zajisté; yaḥ — kdo; me — mém; garbhe — v lůnĕ; dhṛtaḥ — byl nošen; arbhakaḥ — dítĕ; amuṣmin — k Nĕmu; prītiḥ — náklonnost; adhikā — velká; vāmaḥ — levá; sphurati — chvĕje se; me — má; bhujaḥ — paže.

Překlad

Ano, musí to být to samé dítĕ, které jsem nosila v lůnĕ, neboť k Nĕmu cítím velkou náklonnost a má levá paže se chvĕje.

Verš

evaṁ mīmāṁsamaṇāyāṁ
vaidarbhyāṁ devakī-sutaḥ
devaky-ānakadundubhyām
uttamaḥ-śloka āgamat

Synonyma

evam — takto; mīmāṁsamānāyām — když přemýšlela; vaidarbhyām — královna Rukmiṇī; devakī-sutaḥ — syn Devakī; devakī-ānakadundubhyām — spolu s Devakī a Vasudevou; uttamaḥ-ślokaḥ — Pán Kṛṣṇa; āgamat — přišel tam.

Překlad

Zatímco královna Rukmiṇī takto přemýšlela, objevil se tam Pán Kṛṣṇa, syn Devakī, s Vasudevou a Devakī.

Verš

vijñātārtho ’pi bhagavāṁs
tūṣṇīm āsa janārdanaḥ
nārado ’kathayat sarvaṁ
śambarāharaṇādikam

Synonyma

vijñāta — plnĕ chápající; arthaḥ — záležitost; api — ačkoliv; bhagavān — Nejvyšší Pán, Osobnost Božství; tūṣṇīm — tichý; āsa — zůstal; janārdanaḥ — Kṛṣṇa; nāradaḥ — Nārada Muni; akathayat — vyložil; sarvam — všechno; śambara — Śambarou; āharaṇa — únosem; ādikam — počínaje.

Překlad

Ačkoliv Pán Janārdana dokonale vĕdĕl, k čemu došlo, zachoval mlčení. Mudrc Nārada však vysvĕtlil všechno počínaje Śambarovým únosem dítĕte.

Verš

tac chrutvā mahad āścaryaṁ
kṛṣṇāntaḥ-pura-yoṣitaḥ
abhyanandan bahūn abdān
naṣṭaṁ mṛtam ivāgatam

Synonyma

tat — to; śrutvā — poté, co vyslechly; mahat — velký; āścaryam — úžas; kṛṣṇa-antaḥ-pura — z osobního sídla Pána Kṛṣṇy; yoṣitaḥ — ženy; abhyanandan — přivítaly; bahūn — po mnoho; abdān — let; naṣṭam — ztraceného; mṛtam — nĕkoho mrtvého; iva — jakoby; āgatam — navrátivšího se.

Překlad

Poté, co ženy z paláce Pána Kṛṣṇy vyslechly toto nanejvýš úžasné vyprávĕní, radostnĕ přivítaly Pradyumnu, který byl po mnoho let ztracen, ale nyní se vrátil jako z mrtvých.

Verš

devakī vasudevaś ca
kṛṣṇa-rāmau tathā striyaḥ
dampatī tau pariṣvajya
rukmiṇī ca yayur mudam

Synonyma

devakī — Devakī; vasudevaḥ — Vasudeva; ca — a; kṛṣṇa-rāmau — Kṛṣṇa a Balarāma; tathā — také; striyaḥ — ženy; dam-patī — manžela a manželku; tau — tyto dva; pariṣvajya — objímající; rukmiṇī — Rukmiṇī; ca — a; yayuḥ mudam — radovali se.

Překlad

Devakī, Vasudeva, Kṛṣṇa, Balarāma a všechny ženy z paláce, zvláštĕ královna Rukmiṇī, objímali mladý pár a radovali se.

Verš

naṣṭaṁ pradyumnam āyātam
ākarṇya dvārakaukasaḥ
aho mṛta ivāyāto
bālo diṣṭyeti hābruvan

Synonyma

naṣṭam — ztracený; pradyumnam — Pradyumna; āyātam — vrátil se; ākarṇya — když slyšeli; dvārakā-okasaḥ — obyvatelé Dvāraky; aho — ó; mṛtaḥ — mrtvý; iva — jakoby; āyātaḥ — vrátil se; bālaḥ — dítĕ; diṣṭyā — díky Prozřetelnosti; iti — takto; ha — vskutku; abruvan — promluvili.

Překlad

Když se obyvatelé Dvāraky doslechli, že se ztracený Pradyumna vrátil domů, prohlásili: „Ó, Prozřetelnost dovolila tomuto dítĕti vrátit se jako z mrtvých!“

Verš

yaṁ vai muhuḥ pitṛ-sarūpa-nijeśa-bhāvās
tan-mātaro yad abhajan raha-rūḍha-bhāvāḥ
citraṁ na tat khalu ramāspada-bimba-bimbe
kāme smare ’kṣa-viṣaye kim utānya-nāryaḥ

Synonyma

yam — kdo; vai — vskutku; muhuḥ — opakovanĕ; pitṛ — svému otci; sa-rūpa — který se přesnĕ podobal; nija — jako na svého vlastního; īśa — pána; bhāvāḥ — které na Nĕho myslely; tat — Jeho; mātaraḥ — matky; yat — protože; abhajan — uctívaly; raha — důvĕrnĕ; rūḍha — plnĕ rozvinutá; bhāvāḥ — jejichž extatická přitažlivost; citram — úžasné; na — ne; tat — to; khalu — vskutku; ramā — bohynĕ štĕstí; āspada — útočištĕ (Pána Kṛṣṇy); bimba — podoby; bimbe — který byl odrazem; kāme — zosobnĕný chtíč; smare — Amor; akṣa-viṣaye — když se nacházel před jejich očima; kim uta — nemluvĕ o; anya — ostatních; nāryaḥ — ženách.

Překlad

Na tom, že ženy z paláce, které mĕly k Pradyumnovi cítit mateřskou náklonnost, ale cítily k Nĕmu důvĕrnou extatickou přitažlivost, jako kdyby to byl jejich vlastní Pán, není nic úžasného. Syn se koneckonců přesnĕ podobal otci. Pradyumna byl vskutku dokonalým odrazem krásy Pána Kṛṣṇy, útočištĕ bohynĕ štĕstí, a zjevil se jim před očima jako samotný Amor. Když k Nĕmu cítily milostnou připoutanost i ženy na úrovni Jeho matky, co potom musely při Jeho spatření cítit ostatní ženy?

Význam

Jak vysvĕtluje Śrīla Viśvanātha Cakravartī, kdykoliv ženy z paláce spatřily Śrī Pradyumnu, ihned si vzpomnĕly na svého Pána, Śrī Kṛṣṇu. Śrīla Prabhupāda komentuje v knize Kṛṣṇa, Nejvyšší Osobnost Božství takto: „Śrīla Śukadeva Gosvāmī vyložil, že všechny ženy v paláci, které byly Pradyumnovými vlastními nebo nevlastními matkami, Ho zpočátku omylem považovaly za Kṛṣṇu a stydĕly se, neboť je zasáhla touha po milostné lásce. Vysvĕtlením toho je, Pradyumna vypadal úplnĕ stejnĕ jako Kṛṣṇa a ve skutečnosti byl samotným Amorem; proto není divu, že si ho Jeho matky i ostatní ženy takto spletly. Z tohoto prohlášení je zřejmé, že Pradyumnovy tĕlesné rysy byly tak podobné Kṛṣṇovým, že Ho za Kṛṣṇu omylem pokládala dokonce i Jeho vlastní matka.“

Takto končí výklady pokorných služebníků Jeho Božské Milosti A. C. Bhaktivedanty Swamiho Prabhupādy k padesáté páté kapitole desátého zpĕvu Śrīmad-Bhāgavatamu nazvané „Pradyumnův příbĕh.“