Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 19.199-200

Verš

sakheti matvā prasabhaṁ yad uktaṁ
he kṛṣṇa he yādava he sakheti
ajānatā mahimānaṁ tavedaṁ
mayā pramādāt praṇayena vāpi
yac cāvahāsārtham asat-kṛto ’si
vihāra-śayyāsana-bhojaneṣu
eko ’tha vāpy acyuta tat-samakṣaṁ
tat kṣāmaye tvām aham aprameyam

Synonyma

sakhā — přítel; iti — takto; matvā — uvažující; prasabham — troufale; yat — to, co; uktam — bylo řečeno; he kṛṣṇa — ó Kṛṣṇo; he yādava — ó potomku Yadua; he sakhā — ó můj drahý příteli; iti — takto; ajānatā — neznající; mahimānam — slávu; tava — Tvoji; idam — toto; mayā — mnou; pramādāt — z nevědomosti; praṇayena — z náklonnosti; — nebo; api — jistě; yat — cokoliv; ca — a; avahāsa-artham — žertem; asat-kṛtaḥ — uražený; asi — Ty jsi; vihāra — při zábavě; śayyā-āsana — sedící nebo ležící na lůžku; bhojaneṣu — když jsme spolu jedli; ekaḥ — sami; atha — nebo; api — zajisté; acyuta — ó můj drahý Kṛṣṇo; tat-samakṣam — před druhými; tat — za to vše; kṣāmaye — žádám o prominutí; tvām — Tebe; aham — já; aprameyam — neomezeného.

Překlad

„  ,Protože jsem neznal Tvou slávu, považoval jsem Tě za svého přítele, a tak jsem Tě někdy lekhovážně oslovoval „Kṛṣṇo“, „Yādavo“, „můj příteli“. Odpusť mi prosím vše, čeho jsem se mohl z pošetilosti či z lásky dopustit. Když jsme spolu odpočívali, leželi na stejném lůžku, seděli či jedli o samotě nebo před mnoha přáteli, mnohokrát jsem Tě svými žerty zneuctil. Ó neomylný, odpusť mi prosím všechny tyto přestupky.̀  “

Význam

Toto je citát z Bhagavad-gīty (11.41–42). V tomto verši Arjuna oslovuje Kṛṣṇu, který na bitevním poli Kurukšétře projevil svou vesmírnou podobu.