Skip to main content

KAPITOLA DEVATENÁCTÁ

Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu učí Śrīlu Rūpu Gosvāmīho

Shrnutí této kapitoly předkládá ve své Amṛta-pravāha-bhāṣyi Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākura. Oba bratři, Rūpa a Sanātana, začali po svém setkání se Śrī Caitanyou Mahāprabhuem ve vesnici Rámakéli vymýšlet plány, jak se vymanit z vládní služby. Pověřili jisté brāhmaṇy, aby provedli obřady puraścaraṇa a zpívali svaté jméno Kṛṣṇy. Śrīla Rūpa Gosvāmī u jednoho obchodníka uložil deset tisíc zlatých mincí a zbytek přivezl ve dvou lodích na místo zvané Báklá Čandradvíp, kde tyto peníze rozdělil mezi brāhmaṇy, vaiṣṇavy a své příbuzné. Část si ponechal pro nenadálé výdaje a osobní potřebu. Dozvěděl se, že Śrī Caitanya Mahāprabhu půjde z Džagannáth Purí do Vrindávanu přes les v Madhjapradéši, a tak poslal dva lidi do Džagannáth Purí, aby zjistili, kdy se Pán vydá do Vrindávanu. Tak odstoupil ze služby Rūpa Gosvāmī. Sanātana Gosvāmī se zas navábovi vymluvil, že je nemocný a nemůže dělat svoji práci, ale ve skutečnosti seděl doma obklopen učenými brāhmaṇy a studoval Śrīmad-Bhāgavatam. Naváb Husain Šáh nejdříve poslal svého osobního lékaře, aby zjistil, co se doopravdy děje, a potom přišel osobně, aby viděl, proč Sanātana nevykonává svou funkci. Jakmile se naváb dozvěděl, že se chce vzdát svého postavení, nechal ho zatknout a uvěznit. Potom se vydal napadnout Urísu.

Když se Śrī Caitanya Mahāprabhu vydal přes les v Madhjapradéši (Džhárkhand) do Vrindávanu, Rūpa Gosvāmī opustil domov a poslal Sanātanovi zprávu, že se svým mladším bratrem (Anupamou Mallikem) odchází za Śrī Caitanyou Mahāprabhuem. Śrīla Rūpa Gosvāmī se nakonec dostal do Prajágu a deset dní po sobě se tam setkával se Śrī Caitanyou Mahāprabhuem. V té době Pána s velkou úctou pozval k sobě domů Vallabha Bhaṭṭa. Śrī Caitanya Mahāprabhu Vallabhovi Bhaṭṭovi představil Śrīlu Rūpu Gosvāmīho. Potom přišel brāhmaṇský učenec jménem Raghupati Upādhyāya a rozmlouval s Pánem o vědomí Kṛṣṇy. Kavirāja Gosvāmī potom obšírně popisuje, jak Śrī Rūpa a Sanātana žili ve Vrindávanu. Během oněch deseti dnů v Prajágu Pán učil Śrīlu Rūpu Gosvámího a dal mu základní principy pro sepsání Bhakti-rasāmṛta-sindhu. Potom ho poslal do Vrindávanu a sám se vrátil do Váránasí, kde bydlel v domě Candraśekhara.

Verš

vṛndāvanīyāṁ rasa-keli-vārtāṁ
kālena luptāṁ nija-śaktim utkaḥ
sañcārya rūpe vyatanot punaḥ sa
prabhur vidhau prāg iva loka-sṛṣṭim

Synonyma

vṛndāvanīyām — vztahující se k Vrindávanu; rasa-keli-vārtām — rozhovory o zábavách Śrī Kṛṣṇy; kālena — časem; luptām — ztracené; nija-śaktim — svou osobní energií; utkaḥ — dychtivý; sañcārya — poté, co obdařil; rūpe — Rūpu Gosvāmīho; vyatanot — projevil; punaḥ — znovu; saḥ — On; prabhuḥ — Śrī Caitanya Mahāprabhu; vidhau — Pánu Brahmovi; prāk iva — jako dříve; loka-sṛṣṭim — stvoření tohoto vesmírného projevu.

Překlad

Před stvořením tohoto vesmírného projevu Pán osvítil srdce Pána Brahmy podrobnostmi ohledně stvoření a vyjevil védské poznání. Stejným způsobem Pán, který dychtil po oživení vrindávanských zábav Pána Kṛṣṇy, obdařil duchovní energií srdce Rūpy Gosvāmīho. Díky této energii mohl Śrīla Rūpa Gosvāmī oživit téměř zapomenuté Kṛṣṇovy činnosti ve Vrindávanu. Tímto způsobem rozšířil vědomí Kṛṣṇy po celém světě.

Verš

jaya jaya śrī-caitanya jaya nityānanda
jayādvaita-candra jaya gaura-bhakta-vṛnda

Synonyma

jaya jaya śrī-caitanya — sláva Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi; jaya nityānanda — sláva Pánu Nityānandovi; jaya advaita-candra — sláva Advaitovi Prabhuovi; jaya gaura-bhakta-vṛnda — sláva oddaným Pána.

Překlad

Sláva Pánu Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi! Sláva Pánu Nityānandovi! Sláva Advaitacandrovi! Sláva všem oddaným Pána!

Verš

śrī-rūpa-sanātana rahe rāmakeli-grāme
prabhure miliyā gelā āpana-bhavane

Synonyma

śrī-rūpa-sanātana — bratři, kteří se jmenovali Rūpa a Sanātana; rahe — pobývali; rāmakeli-grāme — v Rámakéli; prabhure — Śrī Caitanyu Mahāprabhua; miliyā — poté, co potkali; gelā — šli zpět; āpana-bhavane — do svých domovů.

Překlad

Bratři Rūpa a Sanātana se po setkání se Śrī Caitanyou Mahāprabhuem ve vesnici Rámakéli vrátili do svých domovů.

Verš

dui-bhāi viṣaya-tyāgera upāya sṛjila
bahu-dhana diyā dui brāhmaṇe varila

Synonyma

dui-bhāi — tito dva bratři; viṣaya-tyāgera — zanechání hmotných činností; upāya sṛjila — přišli na způsob; bahu-dhana — hodně peněz; diyā — vyplácející; dui brāhmaṇe — dva brāhmaṇy; varila — sjednali si.

Překlad

Tito dva bratři vymysleli plán, jak zanechat svých hmotných činností. Za tím účelem zaměstnali dva brāhmaṇy, kterým zaplatili hodně peněz.

Verš

kṛṣṇa-mantre karāila dui puraścaraṇa
acirāt pāibāre caitanya-caraṇa

Synonyma

kṛṣṇa-mantre — se svatou mantrou Hare Kṛṣṇa; karāila — nechali vykonávat; dui — dva; puraścaraṇa — náboženské obřady; acirāt — neprodleně; pāibāre — aby mohli získat; caitanya-caraṇa — útočiště u lotosových nohou Śrī Caitanyi Mahāprabhua.

Překlad

Tito brāhmaṇové vykonávali náboženské obřady a zpívali svaté jméno Kṛṣṇy, aby mohli oba bratři rychle dosáhnout útočiště u lotosových nohou Śrī Caitanyi Mahāprabhua.

Význam

Puraścaraṇa je obřad prováděný pod vedením zkušeného duchovního mistra či brāhmaṇy. Vykonává se pro splnění určitých přání. Člověk časně ráno vstává, zpívá Hare Kṛṣṇa mantru, provádí arcanu v podobě obřadu ārati a uctívá Božstva. Tyto činnosti jsou popsány ve verši 108 patnácté kapitoly Madhya-līly.

Verš

śrī-rūpa-gosāñi tabe naukāte bhariyā
āpanāra ghare āilā bahu-dhana lañā

Synonyma

śrī-rūpa-gosāñi — Śrī Rūpa Gosvāmī; tabe — potom; naukāte bhariyā — naplňující lodě; āpanāra ghare — do svého domu; āilā — vrátil se; bahu-dhana lañā — beroucí s sebou obrovské množství peněz.

Překlad

Śrī Rūpa Gosvāmī se potom vrátil domů s obrovským jměním, naloženým na lodích.

Verš

brāhmaṇa-vaiṣṇave dilā tāra ardha-dhane
eka cauṭhi dhana dilā kuṭumba-bharaṇe

Synonyma

brāhmaṇa-vaiṣṇavebrāhmaṇům a vaiṣṇavům; dilā — rozdal jako milodary; tāra — z tohoto jmění; ardha-dhane — padesát procent; eka cauṭhi dhana — čtvrtinu bohatství; dilā — dal; kuṭumba-bharaṇe — pro uspokojení příbuzných.

Překlad

Śrīla Rūpa Gosvāmī rozdělil bohatství, které přivezl domů, tak, že dal padesát procent na milodary brāhmaṇům a vaiṣṇavům a dvacet pět procent svým příbuzným.

Význam

Toto je praktický příklad, jak by měl člověk rozdělit svůj majetek a zříci se rodinného života. Padesát procent peněz bychom měli rozdat kvalifikovaným a čistým oddaným Pána. Dvacet pět procent můžeme dát rodině a dvacet pět procent si nechat pro osobní potřebu v případě nouze.

Verš

daṇḍa-bandha lāgi’ cauṭhi sañcaya karilā
bhāla-bhāla vipra-sthāne sthāpya rākhilā

Synonyma

daṇḍa-bandha lāgi' — pro případ právních potíží; cauṭhi — čtvrtinu; sañcaya karilā — shromáždil; bhāla-bhāla — velmi úctyhodnému; vipra-sthāne — do úschovy k brāhmaṇovi; sthāpya rākhilā — uložil.

Překlad

Čtvrtinu svého majetku uložil u jednoho úctyhodného brāhmaṇy. Tyto peníze si ponechal pro jistotu, protože očekával nějaké právní potíže.

Verš

gauḍe rākhila mudrā daśa-hājāre
sanātana vyaya kare, rākhe mudi-ghare

Synonyma

gauḍe — v Bengálsku; rākhila — nechal; mudrā — mincí; daśa-hājāre — deset tisíc; sanātana — jeho starší bratr; vyaya kare — utratil; rākhe — uložil; mudi-ghare — u místního obchodníka.

Překlad

Místnímu bengálskému obchodníkovi svěřil deset tisíc mincí, které později použil Śrī Sanātana Gosvāmī.

Verš

śrī-rūpa śunila prabhura nīlādri-gamana
vana-pathe yābena prabhu śrī-vṛndāvana

Synonyma

śrī-rūpa — Śrīla Rūpa Gosvāmī; śunila — slyšel; prabhura — Śrī Caitanyi Mahāprabhua; nīlādri-gamana — o odchodu z Džagannáth Purí; vana-pathe — po lesní cestě; yābena — půjde; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; śrī-vṛndāvana — do Vrindávanu.

Překlad

Śrī Rūpa Gosvāmī se doslechl, že se Śrī Caitanya Mahāprabhu vrátil do Džagannáth Purí a připravuje se na cestu lesem do Vrindávanu.

Verš

rūpa-gosāñi nīlācale pāṭhāila dui-jana
prabhu yabe vṛndāvana karena gamana

Synonyma

rūpa-gosāñi — Rūpa Gosvāmī; nīlācale — do Džagannáth Purí; pāṭhāila — poslal; dui-jana — dva lidi; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; yabe — kdy; vṛndāvana — do Vrindávanu; karena — činí; gamana — odchod.

Překlad

Śrī Rūpa Gosvāmī poslal do Džagannáth Purí dva lidi, aby zjistili, kdy se Śrī Caitanya Mahāprabhu vydá do Vrindávanu.

Verš

śīghra āsi’ more tāṅra dibā samācāra
śuniyā tad-anurūpa kariba vyavahāra

Synonyma

śīghra āsi' — rychle se vraťte a; more — ke mně; tāṅra — o Něm; dibā — podejte; samācāra — zprávu; śuniyā — až uslyším; tat-anurūpa — podle toho; kariba — učiním; vyavahāra — opatření.

Překlad

Śrī Rūpa Gosvāmī jim řekl: „Rychle se pak vraťte a sdělte mi, kdy odchází. Já se pak podle toho zařídím.“

Verš

ethā sanātana-gosāñi bhāve mane mana
rājā more prīti kare, se — mora bandhana

Synonyma

ethā — tady (v Gaudadéši); sanātana-gosāñi — starší bratr, Sanātana Gosvāmī; bhāve — zvažuje; mane mana — v mysli; rājā — naváb; more — mě; prīti kare — má moc rád; se — to; mora — můj; bandhana — velký závazek.

Překlad

Když byl Sanātana Gosvāmī v Gaudadéši, uvažoval: „Naváb je se mnou velmi spokojený, a to je pro mě jistě závazek.“

Verš

kona mate rājā yadi more kruddha haya
tabe avyāhati haya, kariluṅ niścaya

Synonyma

kona mate — tak či onak; rājā — naváb; yadi — jestliže; more — na mě; kruddha haya — rozzlobí se; tabe — potom; avyāhati — útěk; haya — je; kariluṅ niścaya — rozhodl jsem se.

Překlad

„Pokud se na mě naváb z nějakého důvodu rozzlobí, bude to pro mne úleva. Tím jsem si jistý.“

Verš

asvāsthyera chadma kari’ rahe nija-ghare
rāja-kārya chāḍilā, nā yāya rāja-dvāre

Synonyma

asvāsthyera — že mu není dobře; chadma — výmluvu; kari' — činící; rahe — zůstává; nija-ghare — doma; rāja-kārya — vládní služby; chāḍilā — zanechal; yāya — nešel; rāja-dvāre — k navábovu dvoru.

Překlad

Sanātana Gosvāmī tedy pod záminkou špatného zdraví zůstal doma a tak zanechal vládní služby. Ke královskému dvoru se už nevrátil.

Verš

lobhī kāyastha-gaṇa rāja-kārya kare
āpane svagṛhe kare śāstrera vicāre

Synonyma

lobhī — chamtiví; kāyastha-gaṇa — tajemníci a písaři; rāja-kārya kare — vykonávali vládní službu; āpane — on sám; sva-gṛhe — doma; kare — vedl; śāstrera vicāre — hovory o zjevených písmech.

Překlad

Chamtiví předáci jeho tajemníků a písařů vykonávali vládní povinnosti, zatímco Sanātana zůstal doma a vedl hovory o zjevených písmech.

Význam

Sanātana Gosvāmī byl ministrem vládního sekretariátu a jeho asistenti – tajemníci a písaři – náleželi vesměs ke komunitě kāyasthů. Kāyasthové dříve tvořili tým vládních písařů a tajemníků. Později byl kāyasthou nazýván každý, kdo sloužil na takovém místě. Nakonec to dopadlo tak, že ten, kdo nebyl schopen doložit, že je brāhmaṇa, kṣatriya, vaiśya nebo śūdra, se představil jako kāyastha, a tak dostal dobře placené a vážené místo. V Bengálsku se říká, že pokud někdo nemůže prokázat totožnost své kasty, říká o sobě, že je kāyastha. Společnost kāyasthů je obecně směsicí všech kast a zvláště zahrnuje ty, kdo vykonávají práci tajemníků a písařů. Po hmotné stránce se tito lidé neustále snaží zastávat zodpovědná vládní místa.

Když Sanātana Gosvāmī odpočíval a cítil, že by rád zanechal vládní služby, mnoho kāyasthů z jeho týmu tajemníků dychtilo po jeho místě. Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākura v této souvislosti poznamenává, že když byl Sanātana Gosvāmī vládním ministrem a kāyasthové, kteří mu pomáhali, viděli, že se mu nechce pokračovat, začali najednou vykonávat svoje povinnosti velmi dobře. Sanātana Gosvāmī byl brāhmaṇa patřící ke společnosti sārasvatských brāhmaṇů. Říká se, že po jeho rezignaci na jeho místo nastoupil jeho podřízený, kāyastha jménem Purandara Khān.

Verš

bhaṭṭācārya paṇḍita biśa triśa lañā
bhāgavata vicāra karena sabhāte vasiyā

Synonyma

bhaṭṭācārya paṇḍita — vzdělaní učenci známí jako bhaṭṭācāryové; biśa triśa — dvacet nebo třicet; lañā — beroucí s sebou; bhāgavata vicāra — hovory o Śrīmad-Bhāgavatamu; karena — vede; sabhāte vasiyā — sedící ve shromáždění.

Překlad

Śrī Sanātana Gosvāmī diskutoval Śrīmad-Bhāgavatam ve společnosti dvaceti nebo třiceti učených brāhmaṇů.

Význam

Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura komentuje slova bhāgavata vicāra následovně. Jak potvrzuje Muṇḍaka Upaniṣad (1.1.4–5), existují dva druhy vzdělávacích soustav:

dve vidye veditavya iti, ha sma yad brahma-vido vadanti — parā caivāparā ca. tatrāparā ṛg-vedo yajur-vedaḥ sāma-vedo ’tharva-vedaḥ śikṣā kalpo vyākaraṇaṁ niruktaṁ chando jyotiṣam iti. atha parā yayā tad akṣaram adhigamyate.

„Existují dva druhy vzdělávacích soustav. Jedna se zabývá transcendentálním poznáním (parā vidyā) a druhá hmotným poznáním (aparā vidyā). Všechny Védy – Ṛg Veda, Yajur Veda, Sāma Veda a Atharva Veda, spolu s dodatky známými jako śikṣā, kalpa, vyākaraṇa, nirukta, chanda a jyotiṣa – patří k nižší soustavě hmotného poznání (aparā vidyā). Prostřednictvím parā vidyi lze pochopit akṣara – Brahman neboli Absolutní Pravdu.“ Co se týče védské literatury, Vedānta-sūtra je přijímána jako parā vidyā. Śrīmad-Bhāgavatam je jejím vysvětlením. Ti, kdo usilují o osvobození (mukti neboli mokṣa) a představují se jako vaidāntikové, jsou na stejné úrovni jako skupiny snažící se vylepšit náboženství (dharma), ekonomický rozvoj (artha) a uspokojování smyslů (kāma). Dharma, artha, kāma a mokṣa se nazývají catur-varga a všechny patří do soustavy nižšího, hmotného poznání. Jakákoliv literatura, která přináší poznatky o duchovním světě, duchovním životě, duchovní totožnosti nebo duši, se nazývá parā vidyā. Śrīmad-Bhāgavatam nemá s materialistickým způsobem života nic společného, ale přináší transcendentální poznatky pro vzdělávání lidí ve vyšší soustavě, kterou je parā vidyā. Sanātana Gosvāmī vedl hovory týkající se bhāgavata-vidyi, což znamená, že hovořil o transcendentálním, vyšším poznání. Karmī, jñānī a yogī ve skutečnosti nejsou způsobilí diskutovat o Śrīmad-Bhāgavatamu. To mohou jedině vaiṣṇavové neboli čistí oddaní. Samotný Śrīmad-Bhāgavatam (12.13.18) uvádí:

śrīmad-bhāgavataṁ purāṇam amalaṁ yad vaiṣṇavānāṁ priyaṁ
yasmin pāramahaṁsyam ekam amalaṁ jñānaṁ paraṁ gīyate
yatra jñāna-virāga-bhakti-sahitaṁ naiṣkarmyam āviṣkṛtaṁ
tac chṛṇvan supaṭhan vicāraṇa-paro bhaktyā vimucyen naraḥ

I když je Śrīmad-Bhāgavatam počítán mezi Purāṇy, říká se mu neposkvrněná Purāṇa. Transcendentální oddaní vaiṣṇavové ho mají rádi, protože se v něm nemluví o ničem hmotném. Náplň Śrīmad-Bhāgavatamu je určena pro paramahaṁsy: paramo nirmatsarāṇāṁ satāṁ vedyam. Paramahaṁsa je ten, kdo nežije v hmotném světě a nezávidí druhým. Pro pozvednutí živé bytosti na transcendentální úroveň jñāny (poznání) a vairāgyi (odříkání) je ve Śrīmad-Bhāgavatamu rozebírána oddaná služba. Śrīmad-Bhāgavatam (1.2.12) uvádí:

tac chraddadhānāḥ munayojñāna-vairāgya-yuktayā
paśyanty ātmani cātmānaṁ
bhaktyā śruta-gṛhītayā

„Tuto Absolutní Pravdu realizují upřímně hledající studenti či mudrci s tak vypěstovaným poznáním a odpoutaností, že prokazují oddanou službu v souladu s tím, co slyšeli z Vedānta-śruti.

To není sentiment. Poznání a odpoutanost lze získat oddanou službou (bhaktyā śruta-gṛhītayā), neboli probuzením svého spícího vědomí oddanosti, vědomí Kṛṣṇy. Jakmile je vědomí Kṛṣṇy probuzeno, vyprostí člověka z plodonosných činností určených pro ekonomický rozvoj a smyslový požitek. Tomuto vyproštění se technicky říká naiṣkarmya, a jakmile je člověk vyproštěn, tvrdá práce pro smyslový požitek ho už nezajímá. Śrīmad-Bhāgavatam je posledním, zralým příspěvkem Śrīly Vyāsadevy a každý by ho měl číst a poslouchat ve společnosti realizovaných duší a současně být zapojený do oddané služby. Tehdy může být osvobozen od veškerých hmotných pout. Právě touto cestou se vydal Sanātana Gosvāmī, když zanechal vládní služby, aby ve společnosti učenců studoval Śrīmad-Bhāgavatam.

Verš

āra dina gauḍeśvara, saṅge eka-jana
ācambite gosāñi-sabhāte kaila āgamana

Synonyma

āra dina — jednoho dne; gauḍa-īśvara — naváb Bengálska; saṅge — s; eka-jana — jedním člověkem; ācambite — najednou; gosāñi-sabhāte — do shromáždění Sanātany Gosvāmīho; kaila āgamana — přišel.

Překlad

Zatímco Sanātana Gosvāmī studoval Śrīmad-Bhāgavatam v kruhu učených brāhmaṇů, jednoho dne se tam z ničeho nic objevil naváb Bengálska a jeden další člověk.

Význam

Celé jméno bengálského navába (Husaina Šáha) znělo Ālāuddīna Saiyada Husena Sāha Seripha Makkā. Vládl Bengálsku dvacet tři let, od roku 1420 do roku 1443 éry Śakābda (1498 až 1521 n.l.). Sanātana Gosvāmī studoval Śrīmad-Bhāgavatam v kruhu učenců v roce 1424 (1502 n.l.).

Verš

pātsāha dekhiyā sabe sambhrame uṭhilā
sambhrame āsana diyā rājāre vasāilā

Synonyma

pātsāha dekhiyā — když uviděli navába; sabe — všichni; sambhrame — s velkou úctou; uṭhilā — povstali; sambhrame — s velkou úctou; āsana diyā — usadili; rājāre — krále; vasāilā — požádali, aby se posadil.

Překlad

Jakmile brāhmaṇové a Sanātana Gosvāmī uviděli navába, na jeho počest povstali a uctivě mu nabídli místo k sezení.

Význam

I když byl naváb Husain Šáh mleccha-yavana, byl nicméně vládcem země, a proto mu učenci a Sanātana Gosvāmī projevili úctu hodnou krále či vládce. Pokud někdo zastává vznešené vedoucí postavení, měli bychom to považovat za projev Pánovy milosti. V Bhagavad-gītě (10.41) Pán Kṛṣṇa říká:

yad yad vibhūtimat sattvaṁ
śrīmad ūrjitam eva vā
tad tad evāvagaccha tvaṁ
mama tejo 'ṁśa-saṁbhavam

„Věz, že všechny honosné, krásné a impozantní výtvory pocházejí z pouhého zlomku Mého majestátu.“

Kdykoli vidíme něco vznešeného, musíme to považovat za část moci Nejvyšší Osobnosti Božství. Mocný člověk (vibhūtimat sattvam) je ten, kdo obdržel Pánovu milost nebo od Něho získal nějakou moc. V Bhagavad-gītě (7.10) Kṛṣṇa říká: tejas tejasvinām aham – „Já jsem síla silných.“ Brāhmaṇští učenci navábovi Husainovi Šáhovi prokázali úctu, protože zastupoval zlomek Kṛṣṇovy moci.

Verš

rājā kahe, — tomāra sthāne vaidya pāṭhāiluṅ
vaidya kahe, — vyādhi nāhi, sustha ye dekhiluṅ

Synonyma

rājā kahe — naváb řekl; tomāra sthāne — k tobě; vaidya — lékaře; pāṭhāiluṅ — poslal jsem; vaidya kahe — lékař řekl; vyādhi nāhi — žádná nemoc není; sustha — naprosto zdravý; ye — že; dekhiluṅ — viděl jsem.

Překlad

Naváb řekl: „Poslal jsem za tebou svého lékaře a on mi řekl, že nejsi nemocný. Podle toho, co viděl, jsi naprosto zdravý.“

Verš

āmāra ye kichu kārya, saba tomā lañā
kārya chāḍi’ rahilā tumi gharete vasiyā

Synonyma

āmāra — moje; ye kichu — veškeré; kārya — povinnosti; saba — všechno; tomā — tebou; lañā — s; kārya chāḍi' — zanechávající svých povinností; rahilā — zůstal; tumi — ty; gharete — doma; vasiyā — sedící.

Překlad

„Závisím na tobě v mnoha svých činnostech, ale ty ses vzdal svých vládních povinností a sedíš tady doma.“

Verš

mora yata kārya-kāma, saba kailā nāśa
ki tomāra hṛdaye āche, kaha mora pāśa

Synonyma

mora — moje; yata — veškeré; kārya-kāma — povinnosti spojené se zaměstnáním; saba — všechny; kailā nāśa — zmařil jsi; ki — co; tomāra — tvém; hṛdaye — v srdci; āche — je; kaha — prosím pověz; mora pāśa — mi.

Překlad

„Zmařil jsi veškeré mé činnosti. Co zamýšlíš? Řekni mi to prosím otevřeně.“

Verš

sanātana kahe, — nahe āmā haite kāma
āra eka-jana diyā kara samādhāna

Synonyma

sanātana kahe — Sanātana Gosvāmī odpověděl; nahe — ne; āmā — mě; haite — od; kāma — konání povinnosti; āra eka-jana — někoho jiného; diyā — prostřednictvím; kara samādhāna — organizuj správu.

Překlad

Sanātana Gosvāmī odpověděl: „Už ode mne nečekej žádnou službu. Zařiď prosím, aby správu vedl někdo jiný.“

Verš

tabe kruddha hañā rājā kahe āra-bāra
tomāra ‘baḍa bhāi’ kare dasyu-vyavahāra

Synonyma

tabe — tehdy; kruddha hañā — zlobící se; rājā kahe — naváb řekl; āra-bāra — znovu; tomāra baḍa bhāi — tvůj starší bratr; kare — provádí; dasyu-vyavahāra — činnosti lupiče.

Překlad

Naváb se na Sanātanu Gosvāmīho rozzlobil a řekl: „Tvůj starší bratr se chová jako lupič.“

Verš

jīva-bahu māri’ kaila cāklā saba nāśa
ethā tumi kailā mora sarva kārya nāśa

Synonyma

jīva — živých bytostí; bahu — mnoho; māri' — zabíjející; kaila — způsobil; cāklā — Bengálsko; saba — celé; nāśa — zkáza; ethā — tady; tumi — ty; kailā — učinil jsi; mora — mých; sarva — všech; kārya — plánů; nāśa — zkázu.

Překlad

„Tvůj starší bratr zabil mnoho živých bytostí a zničil tak celé Bengálsko. Teď ty tu ničíš všechny mé plány.“

Verš

sanātana kahe, — tumi svatantra gauḍeśvara
ye yei doṣa kare, deha’ tāra phala

Synonyma

sanātana kahe — Sanātana Gosvāmī řekl; tumi — ty; svatantra — nezávislý; gauḍa-īśvara — vládce Bengálska; ye yei — jakékoliv; doṣa — chyby; kare — někdo se dopustí; deha' — ty udílíš; tāra phala — výsledky toho.

Překlad

Sanātana Gosvāmī řekl: „Jsi svrchovaný vládce Bengálska a můžeš jednat, jak se ti zlíbí. Kdykoliv se někdo dopustí nějaké chyby, přiměřeně ho potrestáš.“

Verš

eta śuni’ gauḍeśvara uṭhi’ ghare gelā
palāiba bali’ sanātanere bāndhilā

Synonyma

eta śuni' — když to uslyšel; gauḍa-īśvara — naváb Bengálska; uṭhi' — vstal a; ghare gelā — odešel domů; palāiba — uteču; bali' — kvůli tomu; sanātanere bāndhilā — zajal Sanātanu.

Překlad

Když to naváb Bengálska uslyšel, zvedl se a odešel domů. Na jeho pokyn byl Sanātana Gosvāmī zatčen, aby nemohl utéci.

Význam

Říká se, že mezi navábem Bengálska a Sanātanou Gosvāmīm panoval velice důvěrný vztah. Naváb považoval Sanātanu Gosvāmīho za svého mladšího bratra, a když Sanātana Gosvāmī odhalil svůj rozhodný záměr vzdát se svého postavení, naváb z pocitu rodinné náklonnosti v podstatě řekl: „Jsem tvůj starší bratr, ale nestarám se o řízení státu. Mým jediným zaměstnáním je se svými vojáky napadat jiné státy a všude drancovat. Protože jsem pojídač masa (yavana), mám ve zvyku lovit všechny druhy živých bytostí. Takto ničím všechny živé bytosti v Bengálsku. Zatímco se věnuji tomuto destruktivnímu úkolu, očekávám, že ty se budeš starat o státní správu. Protože já, tvůj starší bratr, jsem zaměstnán takovou ničivou prací, měl bys ty, můj mladší bratr, dohlížet na vedení státu. Když to nebudeš dělat, jak to půjde se státem dál?“ Tento rozhovor byl založený na rodinném vztahu, a tak Sanātana Gosvāmī také odpověděl důvěrným a vtipným způsobem. V podstatě navábovi řekl: „Můj drahý bratře, jsi nezávislým vládcem Bengálska a můžeš jednat, jak se ti zlíbí. Pokud někdo udělá nějakou chybu, můžeš ho úměrně tomu potrestat.“ Jinými slovy Sanātana Gosvāmī navábovi řekl, že se stejně chová jako plenitel, a tak ať se nezdráhá a podnikne nějaké kroky. A protože Sanātana Gosvāmī neprojevoval příliš nadšení do konání svých povinností, měl by ho naváb propustit ze své služby. Naváb pochopil, co tím chtěl Sanātana Gosvāmī říci. Odešel proto rozhněvaný a nařídil ho zatknout.

Verš

hena-kāle gela rājā uḍiyā mārite
sanātane kahe, — tumi cala mora sāthe

Synonyma

hena-kāle — tehdy; gela — vydal se; rājā — král; uḍiyā mārite — napadnout Urísu; sanātane kahe — řekl Sanātanovi Gosvāmīmu; tumi cala — pojď; mora sāthe — se mnou.

Překlad

Naváb se tehdy chystal napadnout Urísu a Sanātanovi Gosvāmīmu řekl: „Pojď se mnou.“

Význam

Husain Šáh napadl sousední provincii Urísa v roce 1424 éry Śakābda (1502 n.l.). Tehdy porazil tamní prince.

Verš

teṅho kahe, — yābe tumi devatāya duḥkha dite
mora śakti nāhi, tomāra saṅge yāite

Synonyma

teṅho kahe — Sanātana Gosvāmī odpověděl; yābe — půjdeš; tumi — ty; devatāya — Nejvyšší Osobnosti Božství; duḥkha dite — způsobit zármutek; mora śakti — moje síla; nāhi — není; tomāra saṅge — s tebou; yāite — jít.

Překlad

Sanātana Gosvāmī odpověděl: „Jdeš do Urísy působit zármutek Nejvyšší Osobnosti Božství, a proto nemám sílu s tebou jít.“

Verš

tabe tāṅre bāndhi’ rākhi’ karilā gamana
ethā nīlācala haite prabhu calilā vṛndāvana

Synonyma

tabe — potom; tāṅre — jeho; bāndhi' — poté, co uvěznil; rākhi' — držící; karilā gamana — odešel; ethā — tehdy; nīlācala haite — z Džagannáth Purí; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; calilā vṛndāvana — vydal se do Vrindávanu.

Překlad

Naváb Sanātanu Gosvāmīho znovu zatkl a nechal ve vězení. V té době se Śrī Caitanya Mahāprabhu vydal na cestu z Džagannáth Purí do Vrindávanu.

Verš

tabe sei dui cara rūpa-ṭhāñi āila
‘vṛndāvana calilā prabhu’ — āsiyā kahila

Synonyma

tabe — tehdy; sei — ti; dui — dva; cara — poslové; rūpa-ṭhāñi — k Rūpovi Gosvāmīmu; āila — vrátili se; vṛndāvana calilā prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu vyrazil na cestu do Vrindávanu; āsiyā — poté, co přišli; kahila — řekli.

Překlad

Dva poslové, kteří odešli do Džagannáth Purí zjistit, kdy Pán odchází, se vrátili a řekli Rūpovi Gosvāmīmu, že Pán se již vydal na cestu do Vrindávanu.

Verš

śuniyā śrī-rūpa likhila sanātana-ṭhāñi
‘vṛndāvana calilā śrī-caitanya-gosāñi

Synonyma

śuniyā — když to slyšel; śrī-rūpa — Śrī Rūpa Gosvāmī; likhila — napsal; sanātana-ṭhāñi — Sanātanovi Gosvāmīmu; vṛndāvana — do Vrindávanu; calilā — odešel; śrī-caitanya-gosāñi — Śrī Caitanya Mahāprabhu.

Překlad

Jakmile Rūpa Gosvāmī obdržel od svých dvou poslů tuto zprávu, okamžitě napsal dopis Sanātanovi Gosvāmīmu, ve kterém mu sdělil, že se Śrī Caitanya Mahāprabhu vydal do Vrindávanu.

Verš

āmi-dui-bhāi calilāṅa tāṅhāre milite
tumi yaiche taiche chuṭi’ āisa tāhāṅ haite

Synonyma

āmi-dui-bhāi — my dva bratři; calilāṅa — jdeme; tāṅhāre milite — setkat se s Ním; tumi — ty; yaiche taiche — nějak; chuṭi' — poté, co se dostaneš na svobodu; āisa — přijď; tāhāṅ haite — odtamtud.

Překlad

Śrīla Rūpa Gosvāmī ve svém dopise Sanātanovi Gosvāmīmu napsal: „My dva bratři se vydáváme na cestu, abychom se setkali se Śrī Caitanyou Mahāprabhuem. Ty se musíš také nějak dostat na svobodu a přijít za námi.“

Význam

Dva bratři, o kterých je zde zmínka, jsou Rūpa Gosvāmī a jeho mladší bratr Anupama Mallik. Rūpa Gosvāmī psal Sanātanovi Gosvāmīmu, aby se k nim připojil.

Verš

daśa-sahasra mudrā tathā āche mudi-sthāne
tāhā diyā kara śīghra ātma-vimocane

Synonyma

daśa-sahasra mudrā — deset tisíc mincí; tāthā — tam; āche — je; mudi-sthāne — u obchodníka; tāhā diyā — s tímto obnosem; kara — zařiď; śīghra — co nejdříve; ātma-vimocane — vysvobození z vězení.

Překlad

Rūpa Gosvāmī dále Śrīlovi Sanātanovi Gosvāmīmu oznámil: „Dal jsem k obchodníkovi do úschovy deset tisíc mincí. Použij je k tomu, aby ses dostal z vězení.“

Verš

yaiche taiche chuṭi’ tumi āisa vṛndāvana’
eta likhi’ dui-bhāi karilā gamana

Synonyma

yaiche taiche — tak či onak; chuṭi' — poté, co se dostaneš ven; tumi — ty; āisa — přijď; vṛndāvana — do Vrindávanu; eta likhi' — poté, co to napsal; dui-bhāi — dva bratři, Rūpa Gosvāmī a jeho mladší bratr Anupama; karilā gamana — odešli.

Překlad

„Nějak se dostaň ven a přijď do Vrindávanu.“ Po sepsání tohoto dopisu oba bratři (Rūpa Gosvāmī a Anupama) odešli za Śrī Caitanyou Mahāprabhuem.

Verš

anupama mallika, tāṅra nāma — ‘śrī-vallabha’
rūpa-gosāñira choṭa-bhāi — parama-vaiṣṇava

Synonyma

anupama mallika — Anupama Mallik; tāṅra nāma — jeho jméno; śrī-vallabha — Śrī Vallabha; rūpa-gosāñira — Rūpy Gosvāmīho; choṭa-bhāi — mladší bratr; parama-vaiṣṇava — velký oddaný.

Překlad

Mladší bratr Rūpy Gosvāmīho byl velký oddaný, který se ve skutečnosti jmenoval Śrī Vallabha, ale dostal jméno Anupama Mallik.

Verš

tāṅhā lañā rūpa-gosāñi prayāge āilā
mahāprabhu tāhāṅ śuni’ ānandita hailā

Synonyma

tāṅhā lañā — beroucí ho s sebou; rūpa-gosāñi — Śrī Rūpa Gosvāmī; prayāge — do Prajágu; āilā — přišel; mahāprabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; tāhāṅ — tam; śuni' — když slyšeli; ānandita hailā — měli nesmírnou radost.

Překlad

Śrī Rūpa Gosvāmī a Anupama Mallik přišli do Prajágu a měli nesmírnou radost, když se dozvěděli, že je tam Śrī Caitanya Mahāprabhu.

Verš

prabhu caliyāchena bindu-mādhava-daraśane
lakṣa lakṣa loka āise prabhura milane

Synonyma

prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; caliyāchena — chodil; bindu-mādhava-daraśane — navštívit Pána Bindu-Mādhavu; lakṣa lakṣa loka — mnoho set tisíc lidí; āise — přicházelo; prabhura — se Śrī Caitanyou Mahāprabhuem; milane — kvůli setkání.

Překlad

Když byl Śrī Caitanya Mahāprabhu v Prajágu, chodil do chrámu Bindu-Mādhavy a přitom Jej následovaly stovky tisíc lidí, kteří se s Ním chtěli setkat.

Verš

keha kānde, keha hāse, keha nāce, gāya
‘kṛṣṇa’ ‘kṛṣṇa’ bali’ keha gaḍāgaḍi yāya

Synonyma

keha kānde — někteří plakali; keha hāse — jiní se smáli; keha nāce — někdo tančil; gāya — zpívali; kṛṣṇa kṛṣṇa bali' — říkající „Kṛṣṇa, Kṛṣṇa“; keha — někteří; gaḍāgaḍi yāya — váleli se po zemi.

Překlad

Někteří z lidí, kteří Pána následovali, plakali. Někteří se smáli, někteří tančili a jiní zpívali. Někteří z nich křičeli „Kṛṣṇa! Kṛṣṇa!“ a váleli se po zemi.

Verš

gaṅgā-yamunā prayāga nārila ḍubāite
prabhu ḍubāila kṛṣṇa-premera vanyāte

Synonyma

gaṅgā-yamunā — řeky Ganga a Jamuna; prayāga — Prajág; nārila — nemohly; ḍubāite — zaplavit; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; ḍubāila — zaplavil; kṛṣṇa-premera — extáze lásky ke Kṛṣṇovi; vanyāte — povodní.

Překlad

Prajág se nachází na soutoku dvou řek, Gangy a Jamuny. Tyto řeky svou vodou Prajág zaplavit nedokázaly, ale Śrī Caitanya Mahāprabhu celou oblast zaplavil vlnami extatické lásky ke Kṛṣṇovi.

Verš

bhiḍa dekhi’ dui bhāi rahilā nirjane
prabhura āveśa haila mādhava-daraśane

Synonyma

bhiḍa dekhi' — když viděli dav; dui bhāi — dva bratři; rahilā — zůstali; nirjane — na odlehlém místě; prabhura — Śrī Caitanyi Mahāprabhua; āveśa — extáze; haila — byla; mādhava-daraśane — díky zhlédnutí Božstva, Bindu-Mādhavy.

Překlad

Oba bratři viděli davy lidí, a tak zůstali stát v povzdálí. Viděli také, jak Śrī Caitanya Mahāprabhu při pohledu na Pána Bindu-Mādhavu zažíval extázi.

Verš

premāveśe nāce prabhu hari-dhvani kari’
ūrdhva-bāhu kari’ bale — bala ‘hari’ ‘hari’

Synonyma

prema-āveśe — v extázi lásky; nāce — tančil; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; hari-dhvani kari' — zpívající svaté jméno Hariho; ūrdhva — zvednuté; bāhu — ruce; kari' — činící; bale — říká; bala hari hari — zpívejte „Hari, Hari“.

Překlad

Pán hlasitě zpíval svaté jméno Hariho. Tančil v extázi lásky, zvedal ruce nad hlavu a žádal každého, aby zpíval „Hari! Hari!“

Verš

prabhura mahimā dekhi’ loke camatkāra
prayāge prabhura līlā nāri varṇibāra

Synonyma

prabhura — Śrī Caitanyi Mahāprabhua; mahimā — vznešenost; dekhi' — když viděli; loke — všech lidí; camatkāra — úžas; prayāge — v Prajágu; prabhura — Śrī Caitanyi Mahāprabhua; līlā — zábavy; nāri — nedokáži; varṇibāra — popsat.

Překlad

Všichni jen žasli nad vznešeností Śrī Caitanyi Mahāprabhua. Na popis Pánových zábav v Prajágu opravdu nestačím.

Verš

dākṣiṇātya-vipra-sane āche paricaya
sei vipra nimantriyā nila nijālaya

Synonyma

dākṣiṇātya — z Dakšinu; vipra-sane — s brāhmaṇou; āche — bylo; paricaya — seznámení; sei — tento; viprabrāhmaṇa; nimantriyā — pozval a; nila — přivedl; nija-ālaya — k sobě domů.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu se seznámil s jedním brāhmaṇou z Dakšinu (v jižní Indii), který Ho pozval na jídlo a odvedl Ho k sobě domů.

Verš

vipra-gṛhe āsi’ prabhu nibhṛte vasilā
śrī-rūpa-vallabha duṅhe āsiyā mililā

Synonyma

vipra-gṛhe — do domu tohoto brāhmaṇy; āsi' — když přišel; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; nibhṛte — na odlehlém místě; vasilā — usedl; śrī-rūpa-vallabha — dva bratři Rūpa Gosvāmī a Śrī Vallabha; duṅhe — oba; āsiyā — přišli a; mililā — setkali se s Ním.

Překlad

Zatímco Śrī Caitanya Mahāprabhu seděl na odlehlém místě v domě brāhmaṇy z Dakšinu, přišli tam Rūpa Gosvāmī a Śrī Vallabha (Anupama Mallika), aby se s Ním setkali.

Verš

dui-guccha tṛṇa duṅhe daśane dhariyā
prabhu dekhi’ dūre paḍe daṇḍavat hañā

Synonyma

dui-guccha — dva trsy; tṛṇa — trávy; duṅhe — oba; daśane dhariyā — držící v zubech; prabhu dekhi' — když viděli Pána; dūre — daleko; paḍe — padli; daṇḍa-vat — jako tyče; hañā — stávající se.

Překlad

Jakmile oba bratři zdálky uviděli Pána, vzali si do úst trsy trávy a okamžitě padli jako tyče na zem, aby se Mu poklonili.

Verš

nānā śloka paḍi’ uṭhe, paḍe bāra bāra
prabhu dekhi’ premāveśa ha-ila duṅhara

Synonyma

nānā — různé; śloka — verše; paḍi' — recitující; uṭhe — vstávali; paḍe — padali; bāra bāra — znovu a znovu; prabhu dekhi' — když viděli Pána; prema-āveśa — extatické pocity; ha-ila — byly; duṅhāra — u obou.

Překlad

Oba bratři byli zaplaveni extatickými pocity. Recitovali různé sanskrtské verše a přitom opakovaně vstávali a zase padali k zemi.

Verš

śrī-rūpe dekhiyā prabhura prasanna haila mana
‘uṭha, uṭha, rūpa, āisa’, balilā vacana

Synonyma

śrī-rūpe dekhiyā — když viděl Śrīlu Rūpu Gosvāmīho; prabhura — Śrī Caitanyi; prasanna — velmi radostná; haila — byla; mana — mysl; uṭha — prosím vstaň; uṭha — prosím vstaň; rūpa — Můj drahý Rūpo; āisa — pojď; balilā — řekl; vacana — slova.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu měl velkou radost, že vidí Śrīlu Rūpu Gosvāmīho, a řekl mu: „Vstaň! Vstaň! Pojď sem, Můj drahý Rūpo.“

Verš

kṛṣṇera karuṇā kichu nā yāya varṇane
viṣaya-kūpa haite kāḍila tomā dui-jane

Synonyma

kṛṣṇera — Pána Kṛṣṇy; karuṇā — milost; kichu — jakoukoliv; — ne; yāya — je možné; varṇane — popsat; viṣaya-kūpa haite — ze studny hmotného požitku; kāḍila — vysvobodil; tomā — vás; dui-jane — oba.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu potom řekl: „Kṛṣṇovu milost není možné popsat. Oba vás vysvobodil ze studny hmotného požitku.“

Verš

na me ’bhaktaś catur-vedī
mad-bhaktaḥ śva-pacaḥ priyaḥ
tasmai deyaṁ tato grāhyaṁ
sa ca pūjyo yathā hy aham

Synonyma

na — ne; me — Mojí; abhaktaḥ — bez čisté oddané služby; catuḥ-vedī — znalec čtyř Véd; mat-bhaktaḥ — Můj oddaný; śva-pacaḥ — dokonce i z rodiny pojídačů psů; priyaḥ — drahý; tasmai — jemu (čistému oddanému, i kdyby se narodil ve velmi nízko postavené rodině); deyam — mělo by se dávat; tataḥ — od něho; grāhyam — měly by se přijímat (zbytky jídla); saḥ — taková osoba; ca — také; pūjyaḥ — zaslouží si uctívání; yathā — stejně jako; hi — určitě; aham — Já.

Překlad

„(Pán Kṛṣṇa řekl:) ,I když je někdo znalcem sanskrtské védské literatury, nemůže být považován za Mého oddaného, dokud není jeho oddaná služba čistá. Pokud se však někdo narodí dokonce i v rodině pojídačů psů, je Mi nesmírně drahý, pokud je čistý oddaný, kterému nejde o požitek z plodonosných činností či mentální spekulace. Ve skutečnosti by se mu měla prokazovat veškerá úcta a mělo by se přijímat vše, co nabídne. Takoví oddaní jsou hodni stejného uctívání jako Já.“

Význam

Tento verš se nachází v Hari-bhakti-vilāse (10.127), kterou sestavil Sanātana Gosvāmī.

Verš

ei śloka paḍi’ duṅhāre kailā āliṅgana
kṛpāte duṅhāra māthāya dharilā caraṇa

Synonyma

ei śloka — tento verš; paḍi' — když přednesl; duṅhāre — dva bratry; kailā āliṅgana — obejmul; kṛpāte — z bezpříčinné milosti; duṅhāra — jich dvou; māthāya — na hlavy; dharilā — položil; caraṇa — své nohy.

Překlad

Poté, co Śrī Caitanya Mahāprabhu přednesl tento verš, oba bratry obejmul a ze své bezpříčinné milosti položil své nohy na jejich hlavy.

Verš

prabhu-kṛpā pāñā duṅhe dui hāta yuḍi’
dīna hañā stuti kare vinaya ācari’

Synonyma

prabhu-kṛpā — Pánovu milost; pāñā — když dostali; duṅhe — oba; dui — dvě; hāta — ruce; yuḍi' — když sepjali; dīna hañā — s největší pokorou; stuti kare — modlí se; vinaya ācari' — odevzdaně.

Překlad

Po obdržení Pánovy bezpříčinné milosti pak oba bratři sepjali ruce a s velkou pokorou Pánovi přednesli následující modlitby.

Verš

namo mahā-vadānyāya
kṛṣṇa-prema-pradāya te
kṛṣṇāya kṛṣṇa-caitanya-
nāmne gaura-tviṣe namaḥ

Synonyma

namaḥ — poklony; mahā-vadānyāya — který je nejštědřejší a má dobročinné sklony; kṛṣṇa-prema — lásku ke Kṛṣṇovi; pradāya — který může dát; te — Tobě; kṛṣṇāya — původní Osobnosti Božství; kṛṣṇa-caitanya-nāmne — jménem Kṛṣṇa Caitanya; gaura-tviṣe — jehož pleť má zlatou barvu Śrīmatī Rādhārāṇī; namaḥ — poklony.

Překlad

„Ó nejštědřejší inkarnace! Jsi samotný Kṛṣṇa, který se zjevil jako Śrī Kṛṣṇa Caitanya Mahāprabhu. Přijal jsi zlatou barvu Śrīmatī Rādhārāṇī a všude rozdáváš čistou lásku ke Kṛṣṇovi. S úctou se Ti klaníme.“

Verš

yo ’jñāna-mattaṁ bhuvanaṁ dayālur
ullāghayann apy akarot pramattam
sva-prema-sampat-sudhayādbhutehaṁ
śrī-kṛṣṇa-caitanyam amuṁ prapadye

Synonyma

yaḥ — ta Osobnost Božství, která; ajñāna-mattam — poblázněné nevědomostí neboli pošetilým marněním času karmou, jñānou, yogou a māyāvādskou filosofií; bhuvanam — celé tři světy; dayāluḥ — tak milostivý; ullāghayan — jenž pokořil procesy, jako jsou karma, jñāna a yoga; api — i přes; akarot — učinil; pramattam — šílené; sva-prema-sampat-sudhayā — nektarem své osobní oddané služby, která je neocenitelnou pokladnicí blaženosti; adbhuta-īham — jehož činnosti jsou úžasné; śrī-kṛṣṇa-caitanyam — Pánu Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi; amum — tomuto; prapadye — odevzdávám se.

Překlad

„Klaníme se této Nejvyšší Osobnosti Božství, která obrátila všechny tři světy pomatené nevědomostí a zbavila je jejich nemoci tím, že je pobláznila nektarem z pokladnice lásky k Bohu. Přijměme tedy útočiště u této Nejvyšší Osobnosti Božství, Śrī Kṛṣṇy Caitanyi, jehož činnosti jsou úžasné.“

Význam

Tento verš je z Govinda-līlāmṛty (1.2).

Verš

tabe mahāprabhu tāṅre nikaṭe vasāilā
‘sanātanera vārtā kaha’ — tāṅhāre puchilā

Synonyma

tabe — potom; mahāprabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; tāṅre — je; nikaṭe — vedle sebe; vasāilā — posadil; sanātanera vārtā — zprávy o Sanātanovi; kaha — prosím řekněte; tāṅhāre — jich; puchilā — zeptal se.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu si je potom posadil vedle sebe a zeptal se jich: „Co víte nového o Sanātanovi?“

Verš

rūpa kahena, — teṅho bandī haya rāja-ghare
tumi yadi uddhāra’, tabe ha-ibe uddhāre

Synonyma

rūpa kahena — Rūpa Gosvāmī řekl; teṅho — on; bandī — uvězněný; haya — je; rāja-ghare — na vládním dvoře; tumi — Ty; yadi — když; uddhāra' — milostivě ho vysvobodíš; tabe — potom; ha-ibe — bude; uddhāre — zbaven tohoto zapletení.

Překlad

Rūpa Gosvāmī odpověděl: „Sanātana je nyní vězněm vlády Husaina Šáha. Pokud ho milostivě zachráníš, bude se moci vymanit z tohoto zapletení.“

Verš

prabhu kahe, — sanātanera hañāche mocana
acirāt āmā-saha ha-ibe milana

Synonyma

prabhu kahe — Śrī Caitanya Mahāprabhu řekl; sanātanera — Sanātany Gosvāmīho; hañāche — již proběhlo; mocana — propuštění; acirāt — brzy; āmā-saha — se Mnou; ha-ibe milana — bude setkání.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu okamžitě odpověděl: „Sanātana už byl z vězení propuštěn a brzy se se Mnou setká.“

Verš

madhyāhna karite vipra prabhure kahilā
rūpa-gosāñi se-divasa tathāñi rahilā

Synonyma

madhyāhna karite — poobědvat; viprabrāhmaṇa z Dakšinu; prabhure — Śrī Caitanyu Mahāprabhua; kahilā — požádal; rūpa-gosāñi — Rūpa Gosvāmī; se-divasa — toho dne; tathāñi — tam; rahilā — zůstal.

Překlad

Brāhmaṇa potom Śrī Caitanyu Mahāprabhua požádal, aby se naobědval. Rūpa Gosvāmī tam toho dne zůstal také.

Verš

bhaṭṭācārya dui bhāiye nimantraṇa kaila
prabhura śeṣa prasāda-pātra dui-bhāi pāila

Synonyma

bhaṭṭācārya — Balabhadra Bhaṭṭācārya; dui bhāiye — oba bratry; nimantraṇa kaila — pozval na oběd; prabhura śeṣa prasāda-pātra — zbytky jídla z talíře Śrī Caitanyi Mahāprabhua; dui-bhāi pāila — oba bratři dostali.

Překlad

Balabhadra Bhaṭṭācārya pozval oba bratry, aby také poobědvali. Byly jim předloženy zbytky jídla z talíře Śrī Caitanyi Mahāprabhua.

Verš

triveṇī-upara prabhura vāsā-ghara sthāna
dui bhāi vāsā kaila prabhu-sannidhāna

Synonyma

triveṇī-upara — na břehu u soutoku Jamuny a Gangy; prabhura — Śrī Caitanyi Mahāprabhua; vāsā-ghara — obydlí; sthāna — místo; dui bhāi — tito dva bratři; vāsā kaila — usídlili se; prabhu-sannidhāna — nedaleko Śrī Caitanyi Mahāprabhua.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu si vybral obydlí u soutoku Gangy a Jamuny na místě zvaném Trivéní. Oba bratři, Rūpa Gosvāmī a Śrī Vallabha, se ubytovali blízko Pána.

Verš

se-kāle vallabha-bhaṭṭa rahe āḍāila-grāme
mahāprabhu āilā śuni’ āila tāṅra sthāne

Synonyma

se-kāle — tehdy; vallabha-bhaṭṭa — Vallabha Bhaṭṭa; rahe — sídlil; āḍāila-grāme — ve vesnici zvané Ádáila; mahāprabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; āilā — přišel; śuni' — když slyšel; āila — přišel; tāṅra sthāne — za Ním.

Překlad

Śrī Vallabha Bhaṭṭa tehdy bydlel v Ádáila-grámu, a jakmile se dozvěděl, že přišel Śrī Caitanya Mahāprabhu, vydal se za Ním na návštěvu.

Význam

Vallabha Bhaṭṭa byl velkým vaiṣṇavským učencem. Zpočátku byl velmi oddán Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi, ale později nabyl dojmu, že se mu od Něho nedostává dostatečného uznání, a tak se připojil ke škole Viṣṇua Svāmīho, kde se stal ācāryou. Tato škola je známá jako Vallabhācārya-sampradāya a dodnes má velký vliv ve Vrindávanu v blízkosti Gókuly a v Mumbáí. Vallabha Bhaṭṭa napsal mnoho knih včetně komentáře ke Śrīmad-Bhāgavatamu s názvem Subodhinī-ṭīkā a poznámek k Vedānta-sūtře v podobě Anubhāṣyi. Napsal také soubor šestnácti krátkých prací s názvem Ṣoḍaśa-grantha. Vesnice, ve které bydlel – Ádáila-grám nebo také Adelí-grám –, se nacházela nedaleko soutoku Gangy a Jamuny, na druhé straně Jamuny, než je Prajág, asi jeden a půl kilometru od řeky. Tamní chrám Pána Viṣṇua stále patří Vallabha-sampradāyi.

Vallabha Bhaṭṭa pocházel z Trailangu, místa v jižní Indii. Je tam železniční stanice Nidádábhalu a dvacet šest kilometrů od ní leží vesnice zvaná Kánkadabád neboli Kákunrapádhu. Tam žil učený brāhmaṇa jménem Lakṣmaṇa Dīkṣita a jeho synem byl Vallabha Bhaṭṭa. Brāhmaṇská společnost v Ándhrapradéši sestává z pěti skupin známých jako Bella-nāṭī, Vegī-nāṭī, Muraki-nāṭī, Telagu-nāṭī a Kāśala-nāṭī. Vallabhācārya se narodil v roce 1400 éry Śakābda (1478 n.l.) v brāhmaṇské komunitě Bella-nāṭī brāhmaṇů. Někteří lidé říkají, že Vallabhācāryův otec přijal před Vallabhovým narozením sannyās a potom se vrátil domů vzít si Vallabhācāryu jako svého syna. Podle jiných názorů se Vallabhācārya narodil v roce 1400 éry Śaka na Ekādaśī během čtrnácti dnů ubývajícího měsíce v měsíci Caitra v brāhmaṇské rodině, jejíž příjmení bylo Khambhaṁpāṭībāru. Podle této verze se jeho otec jmenoval Lakṣmaṇa Bhaṭṭa Dīkṣita a narodil se v Čampakáranji. Podle ještě jiných názorů se Vallabhācārya narodil nedaleko vesnice zvané Čánpádžhárgrám nedaleko železniční stanice Rádžim v Madhjapradéši.

Po jedenácti letech studií ve Váránasí se Vallabhācārya vrátil domů. Po návratu se dozvěděl, že jeho otec opustil tento hmotný svět. Svého bratra a matku nechal doma a odešel ke břehům řeky Tungabhadry, do vesnice zvané Vidjánagar, kde osvítil Kṛṣṇadevu, vnuka krále Bukkarāje. Potom třikrát procestoval celou Indii, přičemž každá z těchto cest trvala šest let. Takto strávil osmnáct let a stal se vítězem debat o zjevených písmech. Když mu bylo třicet, oženil se s Mahālakṣmī, která náležela ke stejné brāhmaṇské komunitě jako on. V údolí nedaleko kopce Góvardhanu instaloval Božstvo. Nakonec přišel do Ádáily, která leží na opačném břehu Jamuny naproti Prajágu.

Vallabhācārya měl dva syny, Gopīnātha a Viṭhṭhaleśvaru, a ve stáří vstoupil do řádu odříkání. V roce 1452 éry Śakābda (1530 n.l.) ve Váránasí opustil hmotný svět. Jeho kniha Ṣoḍaśa-grantha a komentáře k Vedānta-sūtře (Anubhāṣya) a Śrīmad-Bhāgavatamu (Subodhinī) jsou velmi známé. Kromě nich napsal ještě mnoho dalších knih.

Verš

teṅho daṇḍavat kaila, prabhu kailā āliṅgana
dui jane kṛṣṇa-kathā haila kata-kṣaṇa

Synonyma

teṅho — on; daṇḍavat — poklony; kaila — složil; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; kailā — učinil; āliṅgana — objetí; dui jane — mezi nimi dvěma; kṛṣṇa-kathā — rozpravy o Pánu Kṛṣṇovi; haila — byly; kata-kṣaṇa — po nějakou dobu.

Překlad

Vallabha Bhaṭṭācārya se Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi poklonil a Pán ho obejmul. Potom spolu nějakou dobu rozmlouvali o Kṛṣṇovi.

Verš

kṛṣṇa-kathāya prabhura mahā-prema uthalila
bhaṭṭera saṅkoce prabhu samvaraṇa kaila

Synonyma

kṛṣṇa-kathāya — v rozhovoru o Kṛṣṇovi; prabhura — Śrī Caitanyi Mahāprabhua; mahā-prema — velká láska; uthalila — vzedmula se; bhaṭṭera — před Bhaṭṭācāryou; saṅkoce — ze studu; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; samvaraṇa kaila — ovládl se.

Překlad

Když začali hovořit o Kṛṣṇovi, Śrī Caitanya Mahāprabhu pocítil velkou extázi lásky. Ovládl se však, protože se před Vallabhou Bhaṭṭou styděl.

Verš

antare gara-gara prema, nahe samvaraṇa
dekhi’ camatkāra haila vallabha-bhaṭṭera mana

Synonyma

antare — v nitru; gara-gara — bouřila; prema — extatická láska; nahe — nebylo; samvaraṇa — potlačení; dekhi' — když si všiml; camatkāra — úžas; haila — byl; vallabha-bhaṭṭera mana — v mysli Vallabhy Bhaṭṭy.

Překlad

Pán se sice navenek ovládal, ale v Jeho nitru bouřila extatická láska, kterou nebylo možné potlačit. Vallabha Bhaṭṭa si toho všiml a zachvátil ho úžas.

Verš

tabe bhaṭṭa mahāprabhure nimantraṇa kailā
mahāprabhu dui-bhāi tāṅhāre milāilā

Synonyma

tabe — potom; bhaṭṭa — Vallabha Bhaṭṭa; mahāprabhure — Śrī Caitanyu Mahāprabhua; nimantraṇa kailā — pozval; mahāprabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; dui-bhāi — dva bratry, Rūpu a Vallabhu; tāṅhāre — jemu; milāilā — představil.

Překlad

Vallabha Bhaṭṭa potom pozval Śrī Caitanyu Mahāprabhua na oběd a Pán mu představil bratry Rūpu a Vallabhu.

Verš

dui-bhāi dūra haite bhūmite paḍiyā
bhaṭṭe daṇḍavat kailā ati dīna hañā

Synonyma

dui-bhāi — oba bratři; dūra haite — z dálky; bhūmite — na zem; paḍiyā — padli, aby; bhaṭṭe — Vallabhovi Bhaṭṭovi; daṇḍavat kailā — poklonili se; ati dīna hañā — jsoucí velmi pokorní.

Překlad

Bratři Rūpa Gosvāmī a Śrī Vallabha padli na zem a s velkou pokorou se Vallabhovi Bhaṭṭovi z dálky poklonili.

Verš

bhaṭṭa milibāre yāya, duṅhe palāya dūre
‘aspṛśya pāmara muñi, nā chuṅiha more’

Synonyma

bhaṭṭa — Vallabha Bhaṭṭa; milibāre — vstříc setkání; yāya — jde; duṅhe — oba bratři; palāya — utíkali; dūre — daleko pryč; aspṛśya — nedotknutelný; pāmara — velice pokleslý; muñi — já; chuṅiha — nedotýkej se; more — mě.

Překlad

Když se jim Vallabha Bhaṭṭa vydal naproti, utíkali před ním. Rūpa Gosvāmī řekl: „Jsem nedotknutelný a velice hříšný. Prosím, nedotýkej se mě.“

Verš

bhaṭṭera vismaya haila, prabhura harṣa mana
bhaṭṭere kahilā prabhu tāṅra vivaraṇa

Synonyma

bhaṭṭera — Vallabhy Bhaṭṭācāryi; vismaya haila — byl údiv; prabhura — Śrī Caitanyi Mahāprabhua; harṣa — velmi šťastná; mana — mysl; bhaṭṭere kahilā — řekl Vallabhovi Bhaṭṭācāryovi; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; tāṅra vivaraṇa — popis Rūpy Gosvāmīho.

Překlad

Vallabha Bhaṭṭācārya se tomu divil, ale Śrī Caitanya Mahāprabhu byl velmi spokojený. Vysvětlil mu proto, kdo Rūpa Gosvāmī je.

Verš

‘iṅho nā sparśiha, iṅho jāti ati-hīna!
vaidika, yājñika tumi kulīna pravīṇa!’

Synonyma

iṅho — jeho; sparśiha — nedotýkej se; iṅho — on; jāti — kasty; ati-hīna — velmi nízké; vaidika — následovník védských zásad; yājñika — vykonavatel mnoha obětí; tumi — ty; kulīna — urozený brāhmaṇa; pravīṇa — zkušená osoba.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu řekl: „Nedotýkej se ho, protože náleží k velmi nízké kastě. Ty jsi následovník védských zásad, zkušený vykonavatel mnoha obětí a navíc patříš k aristokracii.“

Význam

Brāhmaṇové jsou obvykle pyšní na to, že patří k aristokracii a vykonávají mnoho védských obětí. Toto jejich postavení a s ním spojené vybíravé chování zvláště převládá v jižní Indii. To však bylo před pěti sty lety. Śrī Caitanya Mahāprabhu ve skutečnosti proti tomuto brāhmaṇskému systému zahájil revoluci tím, že zavedl zpívání Hare Kṛṣṇa mantry. Toto zpívání může dát člověku osvobození bez ohledu na kastu, vyznání, barvu pleti nebo společenské postavení. Každý, kdo zpívá Hare Kṛṣṇa mahā-mantru, se díky transcendentální povaze oddané služby okamžitě očistí. Śrī Caitanya Mahāprabhu zde Vallabhovi Bhaṭṭācāryovi naznačuje, že vznešený brāhmaṇa, který provádí védské oběti a následuje védské zásady, by neměl přehlížet toho, kdo se věnuje oddané službě zpíváním svatého jména Pána.

Rūpa Gosvāmī ve skutečnosti nepatřil k nižší kastě. Pocházel z vysoce urozené rodiny brāhmaṇů, ale kvůli svým stykům s muslimem navábem byl považován za pokleslého a byl z brāhmaṇské komunity vyloučen. Śrī Caitanya Mahāprabhu ho však díky jeho pokročilé oddané službě považoval za gosvāmīho. Vallabha Bhaṭṭācārya to všechno věděl. Oddaný stojí mimo kasty a vyznání, ale Vallabha Bhaṭṭācārya se přesto cítil nadřazeně.

Současný představený sampradāyi Vallabhy Bhaṭṭācāryi v Mumbáí se jmenuje Dīkṣita Mahārāja. Je našemu hnutí velmi přátelsky nakloněn, a kdykoliv se s tímto vzdělaným brāhmaṇským učencem setkáme, činnosti hnutí Hare Kṛṣṇa vysoce oceňuje. Je doživotním členem naší Společnosti, a přestože je učencem v brāhmaṇské kastovní tradici, naši Společnost přijímá a její členy považuje za pravé oddané Pána Viṣṇua.

Verš

duṅhāra mukhe nirantara kṛṣṇa-nāma śuni’
bhaṭṭa kahe, prabhura kichu iṅgita-bhaṅgī jāni’

Synonyma

duṅhāra mukhe — z úst Rūpy Gosvāmīho i jeho bratra Vallabhy; nirantara — neustále; kṛṣṇa-nāma śuni' — slyšící svaté jméno Kṛṣṇy; bhaṭṭa kahe — Vallabha Bhaṭṭācārya řekl; prabhura — Pána Śrī Caitanyi Mahāprabhua; kichu — nějaké; iṅgita — náznaky; bhaṅgī — narážky; jāni' — chápu.

Překlad

Když Vallabha Bhaṭṭācārya slyšel, jak tito dva bratři neustále zpívají svaté jméno, pochopil narážky Śrī Caitanyi Mahāprabhua.

Verš

‘duṅhāra mukhe kṛṣṇa-nāma kariche nartana
ei-dui ‘adhama’ nahe, haya ‘sarvottama’

Synonyma

duṅhāra mukhe — v ústech obou; kṛṣṇa-nāma — svaté jméno Pána Kṛṣṇy; kariche — činí; nartana — tanec; ei-dui — oba dva; adhama nahe — ne pokleslí; haya — jsou; sarva-uttama — nejvznešenější.

Překlad

Vallabha Bhaṭṭācārya řekl: „Jak by mohli být tito dva nedotknutelní, když neustále zpívají svaté jméno? Naopak, jsou to ty nejvznešenější osobnosti.“

Význam

To, jak Vallabha Bhaṭṭācārya uznal vznešené postavení obou bratrů, je lekce pro každého, kdo je nemístně pyšný na své postavení brāhmaṇy. Někdy takzvaní brāhmaṇové neuznávají naše evropské a americké žáky jako oddané nebo brāhmaṇy a někteří z nich jsou tak namyšlení, že jim nedovolují vstoupit do chrámů. Śrī Caitanya Mahāprabhu zde dává velké ponaučení. I když byl Vallabha Bhaṭṭācārya velkou autoritou na bráhmanismus a vzdělaným učencem, přiznal, že ti, kdo zpívají svaté jméno Pána, jsou praví brāhmaṇové a vaiṣṇavové, a tudíž jsou vznešení.

Verš

aho bata śva-paco ’to garīyān
yaj-jihvāgre vartate nāma tubhyam
tepus tapas te juhuvuḥ sasnur āryā
brahmānūcur nāma gṛṇanti ye te

Synonyma

aho bata — jak je úžasné; śva-pacaḥ — pojídači psů; ataḥ — než zasvěcený brāhmaṇa; garīyān — slavnější; yat — jehož; jihvā-agre — na jazyku; vartate — zůstává; nāma — svaté jméno; tubhyam — Tvoje, můj Pane; tepuḥ — vykonávali; tapaḥ — askezi; te — oni; juhuvuḥ — prováděli oběti; sasnuḥ — koupali se na všech svatých místech; āryāḥ — opravdu patří k Árjům; brahma — všechny Védy; anūcuḥ — studovali; nāma — svaté jméno; gṛṇanti — zpívají; ye — kdo; te — oni.

Překlad

Vallabha Bhaṭṭācārya potom recitoval tento verš: „  ,Můj drahý Pane, ten, kdo má neustále Tvoje svaté jméno na svém jazyku, se stává slavnější osobností než zasvěcený brāhmaṇa. Slavný je i tehdy, když pochází z rodiny pojídačů psů a může být tedy podle hmotných měřítek považován za nejnižšího z lidí. To je úžasný výsledek zpívání svatého jména Pána. Závěr tedy je, že o tom, kdo zpívá svaté jméno Pána, by se mělo vědět, že již vykonal veškerou askezi a velké oběti popsané ve Védách, vykoupal se na všech svatých poutních místech, prostudoval všechny Védy a je skutečným Árjou.̀  “

Význam

Tento verš je citován ze Śrīmad-Bhāgavatamu (3.33.7).

Verš

śuni’ mahāprabhu tāṅre bahu praśaṁsilā
premāviṣṭa hañā śloka paḍite lāgilā

Synonyma

śuni' — když slyšel; mahāprabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; tāṅre — jeho; bahu — velmi; praśaṁsilā — vychvaloval; prema-āviṣṭa hañā — v extázi lásky k Bohu; śloka — verše; paḍite lāgilā — začal recitovat.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu byl nesmírně spokojený, když slyšel Vallabhu Bhaṭṭācāryu citovat śāstru o postavení oddaného. Pán ho osobně pochválil a s pocity extatické lásky k Bohu začal přednášet mnoho veršů ze śāster.

Verš

śuciḥ sad-bhakti-dīptāgni-
dagdha-durjāti-kalmaṣaḥ
śva-pāko ’pi budhaiḥ ślāghyo
na veda-jño ’pi nāstikaḥ

Synonyma

śuciḥbrāhmaṇa očištěný vnitřně i navenek; sat-bhakti — nemotivované oddané služby; dīpta-agni — planoucím ohněm; dagdha — spáleno na popel; durjāti — jako zrození v nízko postavené rodině; kalmaṣaḥ — jehož následky hříchů; śva-pākaḥ api — i když se narodil v rodině pojídačů psů; budhaiḥ — učenci; ślāghyaḥ — uznán; na — ne; veda-jñaḥ api — i když zcela znalý védského poznání; nāstikaḥ — ateista.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu řekl: „  ,Ten, kdo díky své oddané službě, která je jako planoucí oheň spalující na popel veškeré hříšné reakce z minulých životů, vykazuje čisté vlastnosti brāhmaṇy, je zcela jistě ochráněn před důsledky hříšných činů, jako je zrození v nízko postavené rodině. Přestože se mohl narodit v rodině pojídačů psů, učenci ho uznávají. Pro vzdělaného znalce védského poznání však uznání nemají, pokud je ateista.̀  “

Význam

Tento a další verš pocházejí z Hari-bhakti-sudhodayi (3.11, 12), což je transcendentální kniha složená z citátů z Purāṇ.

Verš

bhagavad-bhakti-hīnasya
jātiḥ śāstraṁ japas tapaḥ
aprāṇasyeva dehasya
maṇḍanaṁ loka-rañjanam

Synonyma

bhagavat-bhakti-hīnasya — člověka, který postrádá oddanou službu Nejvyšší Osobnosti Božství; jātiḥ — zrození ve vysoké kastě; śāstram — znalost zjevených písem; japaḥ — pronášení manter; tapaḥ — askeze; aprāṇasya — které je mrtvé; iva — jako; dehasya — těla; maṇḍanam — ozdoba; loka — rozmary obyčejných lidí; rañjanam — pouze těší.

Překlad

„  ,U člověka postrádajícího oddanou službu jsou zrození ve vznešené rodině nebo národu, znalost zjevených písem, askeze a pronášení védských manter jen ozdoby na mrtvém těle. Takové ozdoby slouží pouze jako potěcha rozmarů obyčejných lidí.̀  “

Verš

prabhura premāveśa, āra prabhāva bhakti-sāra
saundaryādi dekhi’ bhaṭṭera haila camatkāra

Synonyma

prabhura — Śrī Caitanyi Mahāprabhua; prema-āveśa — extázi lásky k Bohu; āra — a; prabhāva — vliv; bhakti-sāra — podstaty oddané služby; saundarya-ādi — osobní krásu a další vlastnosti; dekhi' — když viděl; bhaṭṭera — Vallabhy Bhaṭṭācāryi; haila — byl; camatkāra — údiv.

Překlad

Když Vallabha Bhaṭṭācārya viděl Pánovu extázi lásky, velmi nad tím žasl. Udivovala ho také Pánova znalost podstaty oddané služby i Jeho osobní krása a vliv.

Verš

sagaṇe prabhure bhaṭṭa naukāte caḍāñā
bhikṣā dite nija-ghare calilā lañā

Synonyma

sa-gaṇe — se svými společníky; prabhure — Śrī Caitanyu Mahāprabhua; bhaṭṭa — Vallabha Bhaṭṭācārya; naukāte — na loď; caḍāñā — nechal nastoupit; bhikṣā dite — nabídnout oběd; nija-ghare — do svého domu; calilā — vyjel; lañā — beroucí.

Překlad

Vallabha Bhaṭṭācārya potom vzal Śrī Caitanyu Mahāprabhua i s Jeho společníky na loď a odvezl je do svého domu na oběd.

Verš

yamunāra jala dekhi’ cikkaṇa śyāmala
premāveśe mahāprabhu ha-ilā vihvala

Synonyma

yamunāra — řeky Jamuny; jala — vodu; dekhi' — když viděl; cikkaṇa — lesknoucí se; śyāmala — tmavou; prema-āveśe — v extázi lásky; mahāprabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; ha-ilā — stal se; vihvala — pomatený.

Překlad

Když pluli, Śrī Caitanya Mahāprabhu viděl lesknoucí se černou vodu Jamuny a okamžitě Ho pomátla extáze lásky.

Verš

huṅkāra kari’ yamunāra jale dilā jhāṅpa
prabhu dekhi’ sabāra mane haila bhaya-kāṅpa

Synonyma

huṅkāra kari' — vydal hlasitý křik; yamunāra jale — do vody řeky Jamuny; dilā — dal; jhāṅpa — skok; prabhu dekhi' — když viděli Pána Śrī Caitanyu Mahāprabhua; sabāra — všech; mane — v mysli; haila — byl; bhaya-kāṅpa — strach a chvění.

Překlad

Jakmile Śrī Caitanya Mahāprabhu uviděl řeku Jamunu, zakřičel a skočil do vody. Každý, kdo to viděl, dostal strach a začal se třást.

Verš

āste-vyaste sabe dhari’ prabhure uṭhāila
naukāra upare prabhu nācite lāgila

Synonyma

āste-vyaste — rychle; sabe — všichni; dhari' — poté, co chytili; prabhure — Śrī Caitanyu Mahāprabhua; uṭhāila — vytáhli; naukāra — lodi; upare — na palubu; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; nācite lāgila — začal tančit.

Překlad

Všichni rychle Śrī Caitanyu Mahāprabhua chytili a vytáhli Ho z vody. Pán však hned, jak byl na lodi, začal tančit.

Verš

mahāprabhura bhare naukā kare ṭalamala
ḍubite lāgila naukā, jhalake bhare jala

Synonyma

mahāprabhura — Śrī Caitanyi Mahāprabhua; bhare — pod tíhou; naukā — loď; kare — činí; ṭalamala — naklánění; ḍubite — potápět se; lāgila — začala; naukā — loď; jhalake — proudy; bhare — plní; jala — vody.

Překlad

Pod tíhou Śrī Caitanyi Mahāprabhua se loď začala naklánět a plnit vodou. Vypadalo to, že se potopí.

Verš

yadyapi bhaṭṭera āge prabhura dhairya haila mana
durvāra udbhaṭa prema nahe samvaraṇa

Synonyma

yadyapi — i když; bhaṭṭera — Vallabhācāryou; āge — před; prabhura — Śrī Caitanyi Mahāprabhua; dhairya — trpělivá; haila — byla; mana — mysl; durvāra — těžké zastavit; udbhaṭa — úžasnou; prema — extázi lásky; nahe — není; samvaraṇa — potlačení.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu se snažil před Vallabhācāryou ovládat, jak jen to bylo možné, ale i přesto, že se pokoušel zachovat klid, svou extázi lásky nemohl potlačit.

Verš

deśa-pātra dekhi’ mahāprabhu dhairya ha-ila
āḍāilera ghāṭe naukā āsi’ uttarila

Synonyma

deśa-pātra dekhi' — když viděl okolnosti; mahāprabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; dhairya ha-ila — uklidnil se; āḍāilera ghāṭe — ke břehu u vesnice Ádáila; naukā — loď; āsi' — když přijela; uttarila — přistála.

Překlad

S přihlédnutím k situaci se Śrī Caitanya Mahāprabhu nakonec uklidnil, aby loď mohla dorazit ke břehu u Ádáily a přistát tam.

Verš

bhaye bhaṭṭa saṅge rahe, madhyāhna karāñā
nija-gṛhe ānilā prabhure saṅgete lañā

Synonyma

bhaye — se strachem; bhaṭṭa — Vallabha Bhaṭṭācārya; saṅge — se Śrī Caitanyou Mahāprabhuem; rahe — zůstává; madhyāhna karāñā — poté, co pro Něho zařídil koupel; nija-gṛhe — do svého domu; ānilā — přivedl; prabhure — Śrī Caitanyu Mahāprabhua; saṅgete — do společnosti; lañā — beroucí.

Překlad

Vallabha Bhaṭṭācārya se obával o Pánovo pohodlí, a tak zůstal s Ním. Zařídil pro Pána koupel a poté Jej vzal k sobě domů.

Verš

ānandita hañā bhaṭṭa dila divyāsana
āpane karila prabhura pāda-prakṣālana

Synonyma

ānandita hañā — s radostí; bhaṭṭa — Vallabha Bhaṭṭācārya; dila — dal; divya-āsana — hezké sedátko; āpane — osobně; karila — vykonal; prabhura — Śrī Caitanyi Mahāprabhua; pāda-prakṣālana — umytí nohou.

Překlad

Vallabha Bhaṭṭācārya měl nesmírnou radost, když Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu přišel do jeho domu. Nabídl Pánovi hezké sedátko a osobně Mu umyl nohy.

Verš

savaṁśe sei jala mastake dharila
nūtana kaupīna-bahirvāsa parāila

Synonyma

sa-vaṁśe — se všemi členy rodiny; sei — tuto; jala — vodu; mastake — na hlavu; dharila — pokropil; nūtana — čerstvé; kaupīna — spodní prádlo; bahirvāsa — svrchní oděv; parāila — oblékl.

Překlad

Vallabha Bhaṭṭācārya a celá jeho rodina si touto vodou pokropili hlavy a potom Pánu nabídli nové spodní prádlo a svrchní oděv.

Verš

gandha-puṣpa-dhūpa-dīpe mahā-pūjā kaila
bhaṭṭācārye mānya kari’ pāka karāila

Synonyma

gandha — parfémy; puṣpa — květy; dhūpa — vonnými tyčinkami; dīpe — lampičkami; mahā-pūjā kaila — okázale Pána uctíval; bhaṭṭācārye — Balabhadrovi Bhaṭṭācāryovi; mānya kari' — poté, co prokázal úctu; pāka karāila — svěřil mu vaření.

Překlad

Vallabhācārya uctíval Pána s velkou okázalostí parfémy, vonnými tyčinkami, květinami a lampami. Pak uctivě požádal Balabhadru Bhaṭṭācāryu (Pánova kuchaře), aby uvařil.

Verš

bhikṣā karāila prabhure sasneha yatane
rūpa-gosāñi dui-bhāiye karāila bhojane

Synonyma

bhikṣā karāila — vybídl k jídlu; prabhure — Śrī Caitanyu Mahāprabhua; sa-sneha — s láskou; yatane — s velkou péčí; rūpa-gosāñi — Śrīlu Rūpu Gosvāmīho; dui-bhāiye — oba bratry; karāila bhojane — nechal najíst.

Překlad

S velkou péčí a láskou byl Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi předložen oběd. Také bratři Rūpa Gosvāmī a Śrī Vallabha dostali jídlo.

Verš

bhaṭṭācārya śrī-rūpe deoyāila ‘avaśeṣa’
tabe sei prasāda kṛṣṇadāsa pāila śeṣa

Synonyma

bhaṭṭācārya — Vallabha Bhaṭṭācārya; śrī-rūpe — Śrīlovi Rūpovi Gosvāmīmu; deoyāila — nabídl; avaśeṣa — zbytky; tabe — potom; sei — tyto; prasāda — zbytky jídla; kṛṣṇadāsa — Kṛṣṇadāsa; pāila — dostal; śeṣa — zbytek.

Překlad

Vallabha Bhaṭṭācārya nabídl zbytky Pánova jídla nejdříve Śrīlovi Rūpovi Gosvāmīmu a potom Kṛṣṇadāsovi.

Verš

mukha-vāsa diyā prabhure karāila śayana
āpane bhaṭṭa karena prabhura pāda-samvāhana

Synonyma

mukha-vāsa — koření; diyā — poté, co dal; prabhure — Śrī Caitanyu Mahāprabhua; karāila — přiměl; śayana — k odpočinku; āpane — osobně; bhaṭṭa — Śrīla Vallabha Bhaṭṭa; karena — koná; prabhura — Śrī Caitanyi Mahāprabhua; pāda-samvāhana — masáž nohou.

Překlad

Pán dostal koření na pročištění úst a potom byl uložen k odpočinku. Vallabha Bhaṭṭācārya Mu osobně masíroval nohy.

Verš

prabhu pāṭhāila tāṅre karite bhojane
bhojana kari’ āilā teṅho prabhura caraṇe

Synonyma

prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; pāṭhāila — poslal; tāṅre — jeho (Vallabhu Bhaṭṭācāryu); karite bhojane — na oběd; bhojana kari' — po obědě; āilā — přišel; teṅho — on; prabhura caraṇe — k lotosovým nohám Śrī Caitanyi Mahāprabhua.

Překlad

Během masáže Pán Vallabhu Bhaṭṭācāryu vyzval, aby šel přijmout prasādam. Vallabha Bhaṭṭācārya tedy přijal prasādam a potom se vrátil k Pánovým lotosovým nohám.

Verš

hena-kāle āilā raghupati upādhyāya
tiruhitā paṇḍita, baḍa vaiṣṇava, mahāśaya

Synonyma

hena-kāle — tehdy; āilā — přišel; raghupati upādhyāyabrāhmaṇa jménem Raghupati Upādhyāya; tiruhitā — ze státu Tiruhita; paṇḍita — nesmírně učený; baḍa — velký; vaiṣṇava — oddaný; mahāśaya — vážená osobnost.

Překlad

Tehdy přišel Raghupati Upādhyāya z oblasti Tiruhita. Byl to nesmírně vzdělaný učenec, velký oddaný a vážená osobnost.

Význam

Tiruhita nebo Tirhutija je oblast sestávající ze čtyř okresů v Biháru: Sáran, Čampáran, Muzaffarpur a Darbhanga. Obyvatelům z tohoto státu se říká Tiruṭiyové.

Verš

āsi’ teṅho kaila prabhura caraṇa vandana
‘kṛṣṇe mati rahu’ bali’ prabhura vacana

Synonyma

āsi' — když přišel; teṅho — on; kaila — vykonal; prabhura — Śrī Caitanyi Mahāprabhua; caraṇa vandana — uctívání lotosových nohou; kṛṣṇe mati rahu — zůstaň si být neustále vědom Kṛṣṇy; bali' — když řekl; prabhura vacana — požehnání Śrī Caitanyi Mahāprabhua.

Překlad

Raghupati Upādhyāya se nejdříve poklonil Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi a Pán mu požehnal slovy: „Buď si neustále vědom Kṛṣṇy.“

Verš

śuni’ ānandita haila upādhyāyera mana
prabhu tāṅre kahila, — ‘kaha kṛṣṇera varṇana’

Synonyma

śuni' — kdy to slyšel; ānandita — velmi potěšená; haila — byla; upādhyāyera mana — mysl Upādhyāyi; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; tāṅre — jemu; kahila — řekl; kaha kṛṣṇera varṇana — pokus se popsat Kṛṣṇu.

Překlad

Když Raghupati Upādhyāya uslyšel Pánovo požehnání, byl velice šťastný. Pán ho potom požádal, aby popsal Kṛṣṇu.

Verš

nija-kṛta kṛṣṇa-līlā-śloka paḍila
śuni’ mahāprabhura mahā premāveśa haila

Synonyma

nija-kṛta — osobně složené; kṛṣṇa-līlā — o zábavách Kṛṣṇy; śloka — verše; paḍila — recitoval; śuni' — když slyšel; mahāprabhura — Śrī Caitanyi Mahāprabhua; mahā — velká; prema-āveśa — extáze lásky; haila — byla.

Překlad

Raghupati Upādhyāya tedy začal recitovat verše, které o Kṛṣṇových zábavách sám složil. Jakmile je Śrī Caitanya Mahāprabhu slyšel, přemohla Jej extáze lásky.

Verš

śrutim apare smṛtim itare bhāratam anye bhajantu bhava-bhītāḥ
aham iha nandaṁ vande yasyālinde paraṁ brahma

Synonyma

śrutim — védskou literaturu; apare — někteří; smṛtim — literaturu odvozenou z Véd; itare — jiní; bhāratamMahābhāratu; anye — a ještě jiní; bhajantu — nechť uctívají; bhava-bhītāḥ — ti, kdo se bojí hmotné existence; aham — já; iha — zde; nandam — Mahārāje Nandu; vande — uctívám; yasya — jehož; alinde — na dvoře; param brahma — Nejvyšší Brahman, Absolutní Pravda.

Překlad

Raghupati Upādhyāya recitoval: „Ti, kdo se bojí hmotné existence, uctívají védskou literaturu. Někteří uctívají smṛti, texty odvozené z Véd, a jiní uctívají Mahābhāratu. Co se mě týče, já uctívám Kṛṣṇova otce, Mahārāje Nandu, na jehož dvoře si hraje Nejvyšší Osobnost Božství, Absolutní Pravda.“

Význam

Tento verš Raghupatiho Upādhyāyi byl později zahrnut v Padyāvalī (126) Śrī Rūpy Gosvāmīho.

Verš

‘āge kaha’ — prabhu-vākye upādhyāya kahila
raghupati upādhyāya namaskāra kaila

Synonyma

āge kaha — mluv prosím dále; prabhu-vākye — na žádost Śrī Caitanyi Mahāprabhua; upādhyāya — Raghupati Upādhyāya; kahila — řekl; raghupati upādhyāya — Raghupati Upādhyāya; namaskāra kaila — poklonil se Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi.

Překlad

Na Pánovu žádost, aby pokračoval v přednášení, se Mu Raghupati Upādhyāya okamžitě poklonil a vyhověl Jeho prosbě.

Verš

kaṁ prati kathayitum īśe
samprati ko vā pratītim āyātu
go-pati-tanayā-kuñje
gopa-vadhūṭī-viṭaṁ brahma

Synonyma

kam prati — komu; kathayitum — říci; īśe — mohu; samprati — nyní; kaḥ — kdo; — nebo; pratītim — víru; āyātu — učiní; go-pati — boha Slunce; tanayā — dcery (Jamuny); kuñje — v křovinách na břehu; gopa-vadhūṭī — pasaček; viṭam — lovec; brahma — Nejvyšší Osobnost Božství.

Překlad

„Komu to mohu říci, aby mi věřil, když řeknu, že Kṛṣṇa, Nejvyšší Osobnost Božství, pronásleduje gopī v křovinách na břehu řeky Jamuny? Tak Pán projevuje své zábavy.“

Význam

I tento verš byl později zahrnut do Padyāvalī (99).

Verš

prabhu kahena, — kaha, teṅho paḍe kṛṣṇa-līlā
premāveśe prabhura deha-mana āluyāilā

Synonyma

prabhu kahena — Śrī Caitanya Mahāprabhu řekl; kaha — prosím mluv dál; teṅho — on; paḍe — přednáší; kṛṣṇa-līlā — zábavy Pána Kṛṣṇy; prema-āveśe — ve velké extázi lásky; prabhura — Śrī Caitanyi Mahāprabhua; deha-mana — tělo a mysl; āyuyāilā — ochably.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu požádal Raghupatiho Upādhyāyu, aby pokračoval a mluvil dál o zábavách Śrī Kṛṣṇy. Pán se tak pohroužil do extáze lásky a Jeho mysl i tělo ochably.

Význam

Naše těla a mysli se neustále věnují hmotným činnostem. Pokud jsou však aktivovány na duchovní úrovni, na hmotné úrovni zcela ochabnou.

Verš

prema dekhi’ upādhyāyera haila camatkāra
‘manuṣya nahe, iṅho — kṛṣṇa’ — karila nirdhāra

Synonyma

prema dekhi' — když viděl Jeho extatickou lásku; upādhyāyera — Raghupatiho Upādhyāyi; haila — byl; camatkāra — úžas; manuṣya nahe — není lidská bytost; iṅho — On; kṛṣṇa — samotný Pán Kṛṣṇa; karila nirdhāra — ocenil.

Překlad

Když Raghupati Upādhyāya viděl extatické příznaky Śrī Caitanyi Mahāprabhua, dospěl k závěru, že Pán není lidská bytost, ale samotný Kṛṣṇa.

Verš

prabhu kahe, — upādhyāya, śreṣṭha māna’ kāya?
‘śyāmam eva paraṁ rūpaṁ’ — kahe upādhyāya

Synonyma

prabhu kahe — Śrī Caitanya Mahāprabhu se zeptal; upādhyāya — Můj drahý Upādhyāyo; śreṣṭha — nejlepší; māna' — považuješ; kāya — koho; śyāmam — Śyāmasundara, Kṛṣṇa; eva — určitě; param rūpam — nejvyšší podoba; kahe — odpověděl; upādhyāya — Raghupati Upādhyāya.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu se Raghupatiho Upādhyāyi zeptal: „Kdo je podle tebe nejpřednější bytostí?“

Význam

Raghupati Upādhyāya na to odpověděl: „Nejvyšší podobou je Pán Śyāmasundara.“

Verš

śyāma-rūpera vāsa-sthāna śreṣṭha māna’ kāya?
‘purī madhu-purī varā’ — kahe upādhyāya

Synonyma

śyāma-rūpera — této nejvyšší podoby, Śyāmasundara; vāsa-sthāna — sídlo; śreṣṭha — nejvyšší; māna' — uznáváš; kāya — které; purī — město; madhu-purī — Mathura; varā — nejlepší; kahe — řekl; upādhyāya — Raghupati Upādhyāya.

Překlad

„Které ze všech Kṛṣṇových sídel považuješ za nejlepší?“

Význam

Raghupati Upādhyāya řekl: „Madhu-purí neboli Mathura-dhám je zcela jistě nejlepší.“

Jak je řečeno v Brahma-saṁhitě (5.33), Pán Kṛṣṇa má mnoho podob: advaitam acyutam anādim ananta-rūpam. Śrī Caitanya Mahāprabhu se Raghupatiho Upādhyāyi zeptal, která z miliónů podob Pána Kṛṣṇy je nejlepší, a on okamžitě odpověděl, že svrchovanou podobou je podoba Śyāmasundara. V této podobě stojí Kṛṣṇa prohnutý ve třech místech a drží svou flétnu. Tato podoba Śyāmasundara je také popsána v Brahma-saṁhitě (5.38):

premāñjana-cchurita-bhakti-vilocanena
santaḥ sadaiva hṛdayeṣu vilokayanti
yaṁ śyāmasundaram acintya-guṇa-svarūpaṁ
govindam ādi-puruṣaṁ tam ahaṁ bhajāmi

„Uctívám prvotního Pána Govindu, kterého neustále vidí oddaní, jejichž oči jsou potřené balzámem lásky, v Jeho věčné podobě Śyāmasundara v srdci oddaného.“

Ti, kdo jsou naplnění extatickou láskou ke Kṛṣṇovi, ve svých srdcích neustále vidí podobu Śyāmasundara. Raghupati Upādhyāya potvrzuje, že Absolutní Pravda, Nejvyšší Osobnost Božství, má mnoho inkarnací, jako jsou Nārāyaṇa, Nṛsiṁha, Varāha a další, ale Kṛṣṇa vyniká jako nejvyšší. Śrīmad-Bhāgavatam (1.3.28) uvádí: kṛṣṇas tu bhagavān svayam – „Kṛṣṇa je původní Osobnost Božství.“ Kṛṣṇa znamená Śyāmasundara hrající ve Vrindávanu na svou flétnu. Tato podoba je ze všech nejlepší. Kṛṣṇa žije někdy v Mathuře a někdy ve Dvárace, ale Mathura je považována za lepší místo. To potvrzuje i Rūpa Gosvāmī ve své Upadeśāmṛtě (9): vaikuṇṭhāj janito varā madhu-purī – „Madhu-purí neboli Mathura je dalece nadřazená Vaikuṇṭhalokám v duchovním světě.“

Verš

bālya, paugaṇḍa, kaiśore, śreṣṭha māna’ kāya?
‘vayaḥ kaiśorakaṁ dhyeyaṁ’ — kahe upādhyāya

Synonyma

bālya — dětství; paugaṇḍa — chlapectví; kaiśore — počátek mládí; śreṣṭha — nejlepší; māna' — myslíš; kāya — který; vayaḥ — věk; kaiśorakamkaiśora neboli svěží mládí; dhyeyam — nejvíce hodné uctívání; kahe — řekl; upādhyāya — Raghupati Upādhyāya.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu se zeptal: „Který ze tří věků Kṛṣṇy známých jako dětství, chlapectví a svěží mládí považuješ za nejlepší?“

Význam

Raghupati Upādhyāya pak odpověděl: „Nejlepším věkem je svěží mládí.“

Verš

rasa-gaṇa-madhye tumi śreṣṭha māna’ kāya?
‘ādya eva paro rasaḥ’ — kahe upādhyāya

Synonyma

rasa-gaṇa-madhye — ze všech nálad; tumi — ty; śreṣṭha — jako nejvyšší; māna' — přijímáš; kāya — kterou; ādyaḥ — milostná láska; eva — zajisté; paraḥ rasaḥ — nejlepší ze všech nálad; kahe — odpověděl; upādhyāya — Raghupati Upādhyāya.

Překlad

Když se Śrī Caitanya Mahāprabhu zeptal: „Kterou ze všech nálad považuješ za nejlepší?“

Význam

Raghupati Upādhyāya odpověděl: „Nálada milostné lásky je nade všemi.“

Verš

prabhu kahe, — bhāla tattva śikhāilā more
eta bali’ śloka paḍe gadgada-svare

Synonyma

prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; kahe — řekl; bhāla — dobré; tattva — závěry; śikhāilā more — naučil jsi Mne; eta bali' — když to řekl; śloka paḍe — Śrī Caitanya Mahāprabhu recitoval celý verš; gadgada-svare — zalykajícím se hlasem.

Překlad

Tehdy Śrī Caitanya Mahāprabhu řekl: „Předložil jsi prvotřídní závěry.“ Potom začal zalykajícím se hlasem recitovat celý verš.

Verš

śyāmam eva paraṁ rūpaṁ
purī madhu-purī varā
vayaḥ kaiśorakaṁ dhyeyam
ādya eva paro rasaḥ

Synonyma

śyāmam — podoba Śyāmasundara; eva — zajisté; param — nejvyšší; rūpam — podoba; purī — místo; madhu-purī — Mathura; varā — nejlepší; vayaḥ — věk; kaiśorakam — svěží mládí; dhyeyam — vždy hodný meditace; ādyaḥ — původní transcendentální nálada, milostná láska; eva — zajisté; paraḥ — nejvyšší; rasaḥ — nálada.

Překlad

„  ,Nejvyšší podobou je podoba Śyāmasundara, nejvyšším sídlem je město Mathura, svěží mládí Pána Kṛṣṇy by mělo být předmětem naší neustálé meditace a nejvyšší náladou je nálada milostné lásky.̀  “

Význam

Tento verš se nachází v Padyāvalī (82).

Verš

premāveśe prabhu tāṅre kailā āliṅgana
prema matta hañā teṅho karena nartana

Synonyma

prema-āveśe — v extázi lásky; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; tāṅre — ho; kailā — učinil; āliṅgana — objetí; prema matta hañā — přemožen extází lásky; teṅho — on; karena nartana — začal tančit.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu potom Raghupatiho Upādhyāyu v extázi lásky obejmul. Raghupati Upādhyāya byl také přemožen láskou a začal tančit.

Verš

dekhi’ vallabha-bhaṭṭa mane camatkāra haila
dui putra āni’ prabhura caraṇe pāḍila

Synonyma

dekhi' — když viděl; vallabha-bhaṭṭa — Vallabhy Bhaṭṭācāryi; mane — v mysli; camatkāra haila — byl údiv; dui putra āni' — když přivedl své dva syny; prabhura caraṇe pāḍila — přiměl je ulehnout k lotosovým nohám Śrī Caitanyi Mahāprabhua.

Překlad

Vallabha Bhaṭṭācārya žasl, když viděl, jak Śrī Caitanya Mahāprabhu a Raghupati Upādhyāya tančí. Přivedl dokonce své dva syny a přiměl je padnout k lotosovým nohám Pána.

Význam

Dva Vallabhācāryovi synové byli Gopīnātha a Viṭhṭḥaleśvara. Když v roce 1434 nebo 1435 éry Śaka (1512 nebo 1513 n.l.) navštívil Śrī Caitanya Mahāprabhu Prajág, Viṭhṭhaleśvara nebyl ještě na světě. V této souvislosti se obraťte na Madhya-līlu verš 18.47.

Verš

prabhu dekhibāre grāmera saba-loka āila
prabhu-daraśane sabe ‘kṛṣṇa-bhakta’ ha-ila

Synonyma

prabhu dekhibāre — zhlédnout Śrī Caitanyu Mahāprabhua; grāmera — z vesnice; saba-loka — všichni lidé; āila — přišli; prabhu-daraśane — pouhým zhlédnutím Śrī Caitanyi Mahāprabhua; sabe — všichni; kṛṣṇa-bhakta ha-ila — stali se oddanými Pána Kṛṣṇy.

Překlad

Když se vesničané dozvěděli, že do jejich vesnice přišel Śrī Caitanya Mahāprabhu, šli se na Něho všichni podívat. Pouhým zhlédnutím Pána se všichni stali oddanými Kṛṣṇy.

Verš

brāhmaṇa-sakala karena prabhura nimantraṇa
vallabha-bhaṭṭa tāṅ-sabāre karena nivāraṇa

Synonyma

brāhmaṇa-sakala — všichni brāhmaṇové z té vesnice; karena — činí; prabhura — Śrī Caitanyi Mahāprabhua; nimantraṇa — pozvání; vallabha-bhaṭṭa — Vallabha Bhaṭṭācārya; tāṅ-sabāre — jim všem; karena — činí; nivāraṇa — zákaz.

Překlad

Všichni místní brāhmaṇové byli dychtiví předat Pánu své pozvání, ale Vallabha Bhaṭṭācārya jim to zakázal.

Verš

‘premonmāde paḍe gosāñi madhya-yamunāte
prayāge cālāiba, ihāṅ nā diba rahite

Synonyma

prema-unmāde — v šílenství extatické lásky; paḍe — spadl; gosāñi — Śrī Caitanya Mahāprabhu; madhya-yamunāte — do řeky Jamuny; prayāge cālāiba — znovu Ho vezmu do Prajágu; ihāṅ — zde; — ne; diba — dovolím Mu; rahite — zůstat.

Překlad

Vallabha Bhaṭṭa se pak rozhodl, že Śrī Caitanyu Mahāprabhua již v Ádáile nenechá, protože Pán skočil v extatické lásce do Jamuny. Rozhodl se proto vzít Ho do Prajágu.

Verš

yāṅra icchā, prayāge yāñā karibe nimantraṇa’
eta bali’ prabhu lañā karila gamana

Synonyma

yāṅra — čí; icchā — je touha; prayāge yāñā — po přemístění se do Prajágu; karibe — může učinit; nimantraṇa — pozvání; eta bali' — to když řekl; prabhu lañā — se Śrī Caitanyou Mahāprabhuem; karila gamana — vydal se do Prajágu.

Překlad

Vallabha Bhaṭṭa řekl: „Pokud někdo chce, může jít do Prajágu a předložit Pánu pozvání.“ Potom vzal Pána s sebou a vydal se do Prajágu.

Verš

gaṅgā-pathe mahāprabhure naukāte vasāñā
prayāge āilā bhaṭṭa gosāñire lañā

Synonyma

gaṅgā-pathe — na Ganze; mahāprabhure — Śrī Caitanyu Mahāprabhua; naukāte vasāñā — poté, co usadil na loď; prayāge āilā — odjel do Prajágu; bhaṭṭa — Vallabha Bhaṭṭa; gosāñire lañā — se Śrī Caitanyou Mahāprabhuem.

Překlad

Řece Jamuně se Vallabha Bhaṭṭācārya vyhnul. Posadil Pána do lodi na Ganze a tak Ho dopravil do Prajágu.

Verš

loka-bhiḍa-bhaye prabhu ‘daśāśvamedhe’ yāñā
rūpa-gosāñire śikṣā karā’na śakti sañcāriyā

Synonyma

loka-bhiḍa-bhaye — kvůli obavám z davů lidí; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; daśāśvamedhe — na Dašášvamédha-ghát; yāñā — poté, co šel; rūpa-gosāñire — Rūpu Gosvāmīho; śikṣā karā'na — učí; śakti sañcāriyā — a přitom ho obdařuje mocí.

Překlad

V Prajágu však byly davy lidí, a proto Śrī Caitanya Mahāprabhu odešel na místo zvané Dašášvamédha-ghát. Tam učil Śrī Rūpu Gosvāmīho a zmocnil ho, co se týče filosofie oddané služby.

Význam

Parāsya śaktir vividhaiva śrūyate. Nejvyšší Pán má množství energií, které udílí svým požehnaným oddaným. Pán má zvláštní energii, díky níž šíří hnutí pro vědomí Kṛṣṇy. To je vysvětleno v Caitanya-caritāmṛtě (Antya 7.11): kali-kālera dharma – kṛṣṇā-nāma-saṅkīrtana  /   kṛṣṇa-śakti vinā nahe tāra pravartana – „Nikdo nemůže šířit svaté jméno Kṛṣṇy, aniž by ho k tomu nezmocnil Pán Kṛṣṇa.“ Oddaný, který od Pána obdrží tuto moc, musí být považován za velmi požehnaného. Hnutí pro vědomí Kṛṣṇy se šíří, aby lidi osvítilo poznáním o jejich skutečném postavení, jejich původním vztahu s Kṛṣṇou. Aby to někdo mohl dělat, potřebuje Kṛṣṇovu zvláštní moc. Lidé na svůj vztah s Kṛṣṇou zapomínají, život za životem jednají očarováni māyou a převtělují se z jednoho těla do druhého. Tak vypadá hmotná existence. Nejvyšší Pán Śrī Kṛṣṇa osobně sestupuje, aby lidi učil o tom, že jejich postavení v hmotném světě je pomýlené. Pak přichází znovu jako Śrī Caitanya Mahāprabhu, aby lidi přivedl k rozvíjení vědomí Kṛṣṇy. Pán také zmocňuje zvláštního oddaného schopností učit lidi o jejich přirozeném postavení.

Verš

kṛṣṇatattva-bhaktitattva-rasatattva-prānta
saba śikhāila prabhu bhāgavata-siddhānta

Synonyma

kṛṣṇa-tattva — pravdu o Pánu Kṛṣṇovi; bhakti-tattva — pravdu o oddané službě; rasa-tattva — pravdu o transcendentálních náladách; prānta — nejzazší meze; saba — vše; śikhāila — učil; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; bhāgavata-siddhānta — závěry Śrīmad-Bhāgavatamu.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu učil Śrīlu Rūpu Gosvāmīho až po nejzazší mez pravdu o Pánu Kṛṣṇovi, pravdu o oddané službě a pravdu o transcendentálních náladách, jež vrcholí v milostné lásce mezi Rādhou a Kṛṣṇou. Nakonec řekl Rūpovi Gosvāmīmu o svrchovaných závěrech Śrīmad-Bhāgavatamu.

Verš

rāmānanda-pāśe yata siddhānta śunilā
rūpe kṛpā kari’ tāhā saba sañcārilā

Synonyma

rāmānanda-pāśe — od Rāmānandy Rāye; yata — všechny; siddhānta — konečné závěry; śunilā — slyšel; rūpe — Śrī Rūpovi Gosvāmīmu; kṛpā kari' — projevující svou bezpříčinnou milost; tāhā saba — tím vším; sañcārilā — obdařil.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu učil Rūpu Gosvāmīho o všech závěrech, které vyslechl od Rāmānandy Rāye, a náležitě ho zmocnil, aby je mohl pochopit.

Verš

śrī-rūpa-hṛdaye prabhu śakti sañcārilā
sarva-tattva-nirūpaṇe ‘pravīṇa’ karilā

Synonyma

śrī-rūpa-hṛdaye — srdce Śrīly Rūpy Gosvāmīho; prabhu — Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu; śakti sañcārilā — obdařil duchovní mocí; sarva-tattva — všech závěrů; nirūpaṇe — ve zjišťování; pravīṇa karilā — učinil jej zcela zkušeným.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu vstoupil do srdce Rūpy Gosvāmīho a tak ho zmocnil k dosažení správných závěrů ohledně všech pravd. Udělal z něho zkušeného oddaného, jehož závěry přesně souhlasí s výroky učednické posloupnosti.

Význam

Zásady oddané služby spadají do oblasti hmotného jednání pouze zdánlivě. Pokud chce mít někdo správné vedení, musí mít osobní vedení Śrī Caitanyi Mahāprabhua. Tak tomu bylo v případě Śrīly Rūpy Gosvāmīho, Sanātany Gosvāmīho a dalších ācāryů.

Verš

śivānanda-senera putra ‘kavi-karṇapūra’
‘rūpera milana’ sva-granthe likhiyāchena pracura

Synonyma

śivānanda-senera — Śivānandy Seny; putra — syn; kavi-karṇapūra — Kavi-karṇapūra; rūpera milana — o setkání s Rūpou Gosvāmīm; sva-granthe — ve své knize; likhiyāchena pracura — obšírně pojednává.

Překlad

Kavi-karṇapūra, syn Śivānandy Seny, toto setkání Śrī Rūpy Gosvāmīho a Śrī Caitanyi Mahāprabhua obšírně popsal ve své knize Caitanya-candrodaya.

Verš

kālena vṛndāvana-keli-vārtā
lupteti tāṁ khyāpayituṁ viśiṣya
kṛpāmṛtenābhiṣiṣeca devas
tatraiva rūpaṁ ca sanātanaṁ ca

Synonyma

kālena — časem; vṛndāvana-keli-vārtā — popisy transcendentálních nálad zábav Pána Kṛṣṇy ve Vrindávanu; luptā — téměř ztraceny; iti — tak; tām — všechny tyto; khyāpayitum — přesně vyložit; viśiṣya — zvýrazňující; kṛpā-amṛtena — nektarem milosti; abhiṣiṣeca — pokropil; devaḥ — Pán; tatra — tam, ve Vrindávanu; eva — vskutku; rūpam — Śrīlu Rūpu Gosvāmīho; ca — a; sanātanam — Sanātanu Gosvāmīho; ca — jako.

Překlad

„Časem byly transcendentální zprávy o Kṛṣṇových zábavách ve Vrindávanu téměř ztraceny. Aby Śrī Caitanya Mahāprabhu tyto transcendentální zábavy přesně vysvětlil, zmocnil nektarem své milosti k vykonání této práce ve Vrindávanu Śrīlu Rūpu Gosvāmīho a Sanātanu Gosvāmīho.“

Význam

Tento a další dva verše pocházejí z devátého dějství (38, 29, 30) Caitanya-candrodayi od Śrī Kavi-karṇapūry.

Verš

yaḥ prāg eva priya-guṇa-gaṇair gāḍha-baddho ’pi mukto
gehādhyāsād rasa iva paro mūrta evāpy amūrtaḥ
premālāpair dṛḍhatara-pariṣvaṅga-raṅgaiḥ prayāge
taṁ śrī-rūpaṁ samam anupamenānujagrāha devaḥ

Synonyma

yaḥ — jenž; prāk eva — dříve; priya-guṇa-gaṇaiḥ — příjemnými transcendentálními vlastnostmi Śrī Caitanyi Mahāprabhua; gāḍha — hluboce; baddhaḥ — připoutaný; api — i když; muktaḥ — osvobozený; geha-adhyāsāt — z pout rodinného života; rasaḥ — transcendentální nálady; iva — jako; paraḥ — transcendentální; mūrtaḥ — osobní podoba; eva — zajisté; api — i když; amūrtaḥ — nemající hmotnou podobu; prema-ālāpaiḥ — rozhovory o transcendentální lásce Nejvyššího; dṛḍha-tara — pevného; pariṣvaṅga — objetí; raṅgaiḥ — s velkou radostí; prayāge — v Prajágu; tam — jemu; śrī-rūpam — Rūpovi Gosvāmīmu; samam — s; anupamena — Anupamou; anujagrāha — udělil milost; devaḥ — Nejvyšší Osobnost Božství.

Překlad

„Śrīlu Rūpu Gosvāmīho od samého začátku hluboce přitahovaly transcendentální vlastnosti Śrī Caitanyi Mahāprabhua, což ho natrvalo vymanilo z rodinného života. Śrīla Rūpa Gosvāmī i jeho mladší bratr Vallabha dostali požehnání Śrī Caitanyi Mahāprabhua. Přestože Pán transcendentálně setrvával ve své věčné transcendentální podobě, v Prajágu řekl Rūpovi Gosvāmīmu o transcendentální extatické lásce ke Kṛṣṇovi. Potom ho s potěšením pevně obejmul a obdařil ho veškerou svou milostí.“

Verš

priya-svarūpe dayita-svarūpe
prema-svarūpe sahajābhirūpe
nijānurūpe prabhur eka-rūpe
tatāna rūpe sva-vilāsa-rūpe

Synonyma

priya-svarūpe — tomu, jehož drahým přítelem byl Śrīla Svarūpa Dāmodara Gosvāmī; dayita-svarūpe — jenž byl velmi drahý Jemu (Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi); prema-svarūpe — kopii Jeho osobní extatické lásky; sahaja-abhirūpe — jenž byl přirozeně velmi sličný; nija-anurūpe — jenž přesně následoval zásady dané Śrī Caitanyou Mahāprabhuem; prabhuḥ — Śrī Caitanya Mahāprabhu; eka-rūpe — právě jemu; tatāna — vysvětlil; rūpe — Rūpovi Gosvāmīmu; sva-vilāsa-rūpe — jenž popisuje zábavy Pána Kṛṣṇy.

Překlad

„Śrīla Rūpa Gosvāmī, jehož drahým přítelem byl Svarūpa Dāmodara, byl přesnou kopií Śrī Caitanyi Mahāprabhua a byl Pánu nesmírně drahý. Jako ztělesnění extatické lásky Śrī Caitanyi Mahāprabhua byl Rūpa Gosvāmī přirozeně velmi pohledný. Pečlivě následoval zásady dané Pánem a byl osobou způsobilou správně vysvětlovat zábavy Pána Kṛṣṇy. Śrī Caitanya Mahāprabhu rozšířil svou milost vůči Śrīlovi Rūpovi Gosvāmīmu proto, aby mohl sloužit psaním transcendentální literatury.“

Verš

ei-mata karṇapūra likhe sthāne-sthāne
prabhu kṛpā kailā yaiche rūpa-sanātane

Synonyma

ei-mata — takto; karṇapūra — básník Kavi-karṇapūra; likhe — píše; sthāne-sthāne — na různých místech; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; kṛpā kailā — projevil svou milost; yaiche — jak; rūpa-sanātane — Śrīlovi Rūpovi Gosvāmīmu a Śrīlovi Sanātanovi Gosvāmīmu.

Překlad

Takto básník Kavi-karṇapūra na různých místech popsal vlastnosti Śrīly Rūpy Gosvāmīho. Bylo také vysvětleno, jak Śrī Caitanya Mahāprabhu obdařil Śrīlu Rūpu Gosvāmīho a Śrīlu Sanātanu Gosvāmīho svou bezpříčinnou milostí.

Verš

mahāprabhura yata baḍa baḍa bhakta mātra
rūpa-sanātana — sabāra kṛpā-gaurava-pātra

Synonyma

mahāprabhura — Śrī Caitanyi Mahāprabhua; yata — všechny; baḍa baḍa — velké, velké; bhakta — oddané; mātra — až po; rūpa-sanātana — Śrīlu Rūpu Gosvāmīho a Śrīlu Sanātanu Gosvāmīho; sabāra — každého; kṛpā — milosti; gaurava — a úcty; pātra — příjemci.

Překlad

Śrīlu Rūpu Gosvāmīho a Sanātanu Gosvāmīho zahrnovali svou láskou a úctou všichni velcí a věrní oddaní Śrī Caitanyi Mahāprabhua.

Verš

keha yadi deśe yāya dekhi’ vṛndāvana
tāṅre praśna karena prabhura pāriṣada-gaṇa

Synonyma

keha — někdo; yadi — když; deśe — do své země; yāya — šel; dekhi' — po návštěvě; vṛndāvana — Vrindávanu; tāṅre — této osoby; praśna karena — ptali se; prabhura — Śrī Caitanyi Mahāprabhua; pāriṣada-gaṇa — osobní služebníci.

Překlad

Když se někdo vrátil z návštěvy Vrindávanu do své země, Pánovi společníci se ho vždy vyptávali.

Verš

“kaha, — tāhāṅ kaiche rahe rūpa-sanātana?
kaiche rahe, kaiche vairāgya, kaiche bhojana?

Synonyma

kaha — prosím řekni; tāhāṅ — tam; kaiche — jak; rahe — zůstávají; rūpa — Rūpa Gosvāmī; sanātana — Sanātana Gosvāmī; kaiche rahe — jak žijí; kaiche vairāgya — jaké provádějí odříkání; kaiche bhojana — jak jedí.

Překlad

Oddaní se navrátilců z Vrindávanu ptali: „Jak se ve Vrindávanu daří Rūpovi a Sanātanovi? Co dělají ve stavu odříkání? Jak získávají jídlo?“ Takové jim kladli dotazy.

Verš

kaiche aṣṭa-prahara karena śrī-kṛṣṇa-bhajana?”
tabe praśaṁsiyā kahe sei bhakta-gaṇa

Synonyma

kaiche — jak; aṣṭa-prahara — dvacet čtyři hodin; karena — provádějí; śrī-kṛṣṇa-bhajana — uctívání Pána Kṛṣṇy; tabe — tehdy; praśaṁsiyā — chválu; kahe — líčili; sei bhakta-gaṇa — tito oddaní.

Překlad

Pánovi společníci se také ptali: „Jak to Rūpa a Sanātana dělají, že jsou dvacet čtyři hodin pohroužení v oddané službě?“ Dotazovaná osoba, která se vrátila z Vrindávanu, potom začala Śrīlu Rūpu a Sanātanu Gosvāmī vychvalovat.

Verš

“aniketa duṅhe, vane yata vṛkṣa-gaṇa
eka eka vṛkṣera tale eka eka rātri śayana

Synonyma

aniketa — bez obydlí; duṅhe — oba; vane — v lese; yata vṛkṣa-gaṇa — tolik, kolik je tam stromů; eka eka vṛkṣera — jednoho stromu po druhém; tale — u kořenů; eka eka rātri — jednu noc za druhou; śayana — ulehnutí ke spánku.

Překlad

„Ti bratři v podstatě nemají žádné stálé obydlí. Každou noc pobývají pod jiným stromem.“

Verš

‘vipra-gṛhe’ sthūla-bhikṣā, kāhāṅ mādhu-karī
śuṣka ruṭī-cānā civāya bhoga parihari’

Synonyma

vipra-gṛhe — v domě nějakého brāhmaṇy; sthūla-bhikṣā — celé jídlo; kāhāṅ — někdy; mādhu-karī — žebrání po troškách, jako včely; śuṣka — suchý; ruṭī — chléb; cānā — cizrnu; civāya — žvýkají; bhoga parihari' — vzdávající se všech druhů hmotného požitku.

Překlad

„Śrīla Rūpa a Sanātana Gosvāmī žebrají jídlo po troškách v domech brāhmaṇů. Vzdávají se všech druhů hmotného požitku a jedí pouze suchý chléb a smaženou cizrnu.“

Verš

karoṅyā-mātra hāte, kāṅthā chiṅḍā, bahirvāsa
kṛṣṇa-kathā, kṛṣṇa-nāma, nartana-ullāsa

Synonyma

karoṅyā — nádobu na vodu, jakou nosí sannyāsī; mātra — pouze; hāte — v ruce; kāṅthā chiṅḍā — roztrhanou deku; bahirvāsa — svrchní oděv; kṛṣṇa-kathā — rozhovory o Kṛṣṇových zábavách; kṛṣṇa-nāma — zpívání svatého jména Pána Kṛṣṇy; nartana-ullāsa — radostný tanec.

Překlad

„Nosí s sebou pouze nádoby na vodu a na sobě mají roztrhané deky. Neustále zpívají Kṛṣṇovo svaté jméno a hovoří o Jeho zábavách. Také radostně tančí.“

Verš

aṣṭa-prahara kṛṣṇa-bhajana, cāri daṇḍa śayane
nāma-saṅkīrtane seha nahe kona dine

Synonyma

aṣṭa-prahara — dvacet čtyři hodin; kṛṣṇa-bhajana — uctívání Pána Kṛṣṇy; cāri daṇḍa — čtyři daṇḍy (jedna daṇḍa trvá dvacet čtyři minut); śayane — na spaní; nāma-saṅkīrtane — protože zpívají Pánovo svaté jméno; seha — tolik času; nahe — ne; kona dine — některé dny.

Překlad

„Téměř dvacet čtyři hodin denně slouží Pánu. Obvykle spí jen hodinu a půl, ale některé dny, když bez ustání zpívají Pánovo svaté jméno, nespí vůbec.“

Verš

kabhu bhakti-rasa-śāstra karaye likhana
caitanya-kathā śune, kare caitanya-cintana”

Synonyma

kabhu — někdy; bhakti-rasa-śāstra — transcendentální literaturu o náladách oddané služby; karaye likhana — píší; caitanya-kathā — rozhovory o zábavách Śrī Caitanyi Mahāprabhua; śune — poslouchají; kare — činí; caitanya-cintana — myšlení na Pána Caitanyu.

Překlad

Někdy píší transcendentální literaturu o oddané službě a jindy naslouchají o Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi a tráví čas myšlením na Pána.“

Verš

ei-kathā śuni’ mahāntera mahā-sukha haya
caitanyera kṛpā yāṅhe, tāṅhe ki vismaya?

Synonyma

ei-kathā śuni' — po vyslechnutí těchto zpráv; mahāntera — všech oddaných; mahā-sukha — velká radost; haya — byla; caitanyera — Pána Caitanyi Mahāprabhua; kṛpā — milost; yāṅhe — vůči němuž; tāṅhe — na něm; ki — co; vismaya — úžasného.

Překlad

Když osobní společníci Śrī Caitanyi Mahāprabhua slyšeli o těchto činnostech Rūpy a Sanātany Gosvāmīch, říkali: „Co je úžasné pro toho, kdo obdržel Pánovu milost?“

Význam

Śrīla Rūpa Gosvāmī a Sanātana Gosvāmī neměli stálé obydlí. Pod každým stromem strávili pouze jeden den a sepsali obrovské množství transcendentální literatury. A nejen to, také zpívali, tančili, hovořili o Kṛṣṇovi a vzpomínali na zábavy Śrī Caitanyi Mahāprabhua. Tímto způsobem vykonávali oddanou službu.

Ve Vrindávanu žijí prākṛta-sahajiyové, kteří říkají, že psát knihy, nebo se jich dokonce jen dotknout, je zakázané. Pro ně oddaná služba znamená být zproštěn těchto činností. Kdykoliv jsou vyzváni, aby si poslechli přednes védské literatury, odmítnou se slovy: „Proč bychom se měli zabývat čtením nebo posloucháním transcendentální literatury? To je určeno pro začátečníky.“ Staví se do role tak pokročilých, že nepotřebují vynakládat energii na čtení, psaní a naslouchání. Čistí oddaní pod vedením Śrīly Rūpy Gosvāmīho však tuto filosofii sahajiyā zamítají. Není samozřejmě dobré psát literaturu pro peníze či uznání, ale psát a vydávat knihy pro osvícení lidstva je skutečná služba Pánu. To byl názor Śrīly Bhaktisiddhānty Sarasvatīho, který své žáky zvláště žádal, aby psali knihy. Ve skutečnosti dával přednost vydávání knih před stavbou chrámů. Chrámy se staví pro veřejnost a začínající oddané, ale posláním pokročilých a zmocněných oddaných je psát, vydávat a šířit knihy ve velkém. Podle Bhaktisiddhānty Sarasvatīho Ṭhākura je šíření literatury jako hraní na velkou mṛdaṅgu. Členy této Mezinárodní společnosti pro vědomí Kṛṣṇy proto žádáme, aby vydávali co nejvíce knih a šířili je ve velkém po celém světě. Tímto následováním příkladu Śrīly Rūpy Gosvāmīho se lze stát oddaným rūpānugou.

Verš

caitanyera kṛpā rūpa likhiyāchena āpane
rasāmṛta-sindhu-granthera maṅgalācaraṇe

Synonyma

caitanyera — Pána Śrī Caitanyi Mahāprabhua; kṛpā — milost; rūpa — Śrīla Rūpa Gosvāmī; likhiyāchena — popsal; āpane — osobně; rasāmṛta-sindhu-granthera — knihy známé jako Bhakti-rasāmṛta-sindhu; maṅgala-ācaraṇe — v příznivém úvodu.

Překlad

Śrīla Rūpa Gosvāmī osobně hovoří o milosti Śrī Caitanyi Mahāprabhua v příznivém úvodu ke své knize Bhakti-rasāmṛta-sindhu (1.1.2).

Verš

hṛdi yasya preraṇayā pravartito ’haṁ varāka-rūpo ’pi
tasya hareḥ pada-kamalaṁ vande caitanya-devasya

Synonyma

hṛdi — v srdci; yasya — jehož (Nejvyšší Osobnosti Božství, jež dává svým čistým oddaným inteligenci, se kterou mohou šířit hnutí pro vědomí Kṛṣṇy); preraṇayā — díky inspiraci; pravartitaḥ — zaměstnán; aham — já; varāka — bezvýznamný a nízký; rūpaḥ — Rūpa Gosvāmī; api — i když; tasya — Jeho; hareḥ — který je Pán Hari, Nejvyšší Osobnost Božství; pada-kamalam — lotosovým nohám; vande — klaním se; caitanya-devasya — Śrī Caitanyi Mahāprabhua.

Překlad

„I když jsem nejnižší z lidí a nemám žádné poznání, milostivě mi byla dána inspirace psát transcendentální literaturu. Klaním se proto u lotosových nohou Śrī Caitanyi Mahāprabhua, Nejvyšší Osobnosti Božství, který umožnil psát tyto knihy.“

Verš

ei-mata daśa-dina prayāge rahiyā
śrī-rūpe śikṣā dila śakti sañcāriyā

Synonyma

ei-mata — takto; daśa-dina — deset dní; prayāge — v Prajágu; rahiyā — zůstávající; śrī-rūpe — Śrīlovi Rūpovi Gosvāmīmu; śikṣā — pokyny; dila — dal; śakti sañcāriyā — poté, co ho obdařil nezbytnými schopnostmi.

Překlad

Deset dní zůstal Śrī Caitanya Mahāprabhu v Prajágu a předával Rūpovi Gosvāmīmu poznání, přičemž ho nejdříve obdařil nezbytnými schopnostmi.

Význam

Zde je potvrzen výrok kṛṣṇa-śakti vinā nahe tāra pravartana. Nikdo nemůže šířit hnutí pro vědomí Kṛṣṇy, aniž by ho k tomu zvláště zmocnil Nejvyšší Pán, Osobnost Božství. Zmocněný oddaný se vidí a cítí jako nejnižší z lidí, protože ví, že vše, co dělá, je díky inspiraci od Pána ze srdce. To potvrzuje Pán Kṛṣṇa v Bhagavad-gītě (10.10):

teṣāṁ satata-yuktānāṁ
bhajatāṁ prīti-pūrvakam
dadāmi buddhi-yogaṁ taṁ
yena mām upayānti te

„Těm, kdo jsou Mi neustále oddáni a s láskou Mi slouží, dávám poznání, s jehož pomocí ke Mně mohou dospět.“

K tomu, aby člověk mohl být zmocněn Nejvyšší Osobností Božství, se musí kvalifikovat, což znamená být dvacet čtyři hodin denně zaměstnán láskyplnou oddanou službou Pánu. Hmotné postavení oddaného nehraje roli, protože oddaná služba nezávisí na hmotných kritériích. Ve svém dřívějším životě byl Śrīla Rūpa Gosvāmī vládním úředníkem a gṛhasthou. Nebyl dokonce ani brahmacārīm nebo sannyāsīm. Sdružoval se s mlecchy a yavany, ale protože neustále dychtil sloužit, stal se vhodným příjemcem Pánovy milosti. Upřímný oddaný tedy může být Pánem zmocněn bez ohledu na svoji situaci. V předcházejícím verši z Bhakti-rasāmṛta-sindhu Śrīla Rūpa Gosvāmī popisuje, jak byl Pánem zmocněn on sám. Dále také v Bhakti-rasāmṛta-sindhu (1.2.187) říká:

īhā yasya harer dāsye
karmaṇā manasā girā
nikhilāsv apy avasthāsu
jīvan-muktaḥ sa ucyate

„Ten, kdo slouží Kṛṣṇovi svým tělem, myslí a slovy, je osvobozený dokonce i v tomto hmotném světě, přestože se věnuje mnoha takzvaným hmotným činnostem.“

Abychom mohli zůstat neznečištění hmotou a dosáhnout Pánovy přízně, musíme upřímně dychtit po službě Pánu. To je jediná nezbytná kvalifikace. Jakmile jsme požehnáni milostí duchovního mistra a Pána, okamžitě dostáváme veškerou schopnost potřebnou k psaní knih a šíření hnutí pro vědomí Kṛṣṇy, aniž by nám v tom mohly bránit nějaké hmotné faktory.

Verš

prabhu kahe, — śuna, rūpa, bhakti-rasera lakṣaṇa
sūtra-rūpe kahi, vistāra nā yāya varṇana

Synonyma

prabhu kahe — Śrī Caitanya Mahāprabhu řekl; śuna — prosím poslouchej; rūpa — můj drahý Rūpo; bhakti-rasera — transcendentálních nálad v oddané službě; lakṣaṇa — příznaky; sūtra-rūpe — v podobě přehledu; kahi — vysvětlím; vistāra — v celé šíři; — ne; yāya — je možný; varṇana — popis.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu řekl: „Můj drahý Rūpo, prosím poslouchej Mě. Oddanou službu není možné popsat v úplnosti, proto se ti snažím předložit alespoň přehled jejích příznaků.“

Verš

pārāpāra-śūnya gabhīra bhakti-rasa-sindhu
tomāya cākhāite tāra kahi eka ‘bindu’

Synonyma

pāra-apāra — délka a šířka; śūnya — bez; gabhīra — hluboký; bhakti-rasa — nálad oddané služby; sindhu — oceán; tomāya — tobě; cākhāite — dát ochutnat; tāra — z tohoto oceánu; kahi — vylíčím; eka — jednu; bindu — kapku.

Překlad

„Oceán transcendentálních nálad oddané služby je tak velký, že nikdo nedokáže odhadnout jeho šířku a délku. Abych ti ho však pomohl ochutnat, popíši ti jednu jeho kapku.“

Verš

eita brahmāṇḍa bhari’ ananta jīva-gaṇa
caurāśī-lakṣa yonite karaye bhramaṇa

Synonyma

ei-ta — takto; brahmāṇḍa — celý vesmír; bhari' — zaplňující; ananta — neomezené; jīva-gaṇa — živé bytosti; caurāśī-lakṣa — 8 400 000; yonite — v druzích života; karaye — činí; bhramaṇa — putování.

Překlad

„Tímto vesmírem putuje neomezený počet živých bytostí v 8 400 000 druzích života.“

Význam

Toto je výzva takzvaným vědcům a filosofům, kteří se domnívají, že živé bytosti existují pouze na této planetě. Takzvaní vědci cestují na Měsíc a říkají, že tam není život. To však nesouhlasí s tím, co uvádí Śrī Caitanya Mahāprabhu. On říká, že všude ve vesmíru existuje neomezené množství živých bytostí v 8 400 000 různých podobách. V Bhagavad-gītě (2.24) se dozvídáme, že živé bytosti jsou sarva-gata, což znamená, že se mohou dostat kamkoliv. Tím je řečeno, že živé bytosti existují všude. Existují na zemi, ve vodě, vzduchu, ohni i éteru. Živé bytosti jsou tedy ve všech druzích hmotných prvků. Jelikož se z pěti prvků – země, vody, ohně, vzduchu a éteru – skládá celý tento hmotný vesmír, proč by měly být živé bytosti jen na jedné planetě a na jiných ne? Studenti Véd takové hloupé výklady nemohou nikdy přijmout. Z védské literatury víme, že živé bytosti jsou na každé planetě bez ohledu na to, zda se daná planeta skládá ze země, vody, ohně nebo vzduchu. Tyto živé bytosti nemusí mít stejné podoby, jaké se nacházejí na této planetě, ale mají různé podoby stvořené z různých prvků. Dokonce i na této planetě vidíme, že se podoby suchozemských zvířat liší od podob vodních živočichů. Životní podmínky se liší podle okolností, ale živé bytosti jsou bezpochyby všude. Proč bychom měli popírat existenci živých bytostí na té či oné planetě? Ti, kdo o sobě tvrdí, že byli na Měsíci, tam nebyli, nebo alespoň svým nedokonalým zrakem nejsou schopní vnímat určitý druh bytostí, které tam žijí.

Živé bytosti jsou popsány jako ananta neboli neomezené. Nicméně je řečeno, že patří do 8 400 000 druhů. Ve Viṣṇu Purāṇě se uvádí:

jala-jā nava-lakṣāṇi
sthāvarā lakṣa-viṁśati
kṛmayo rudra-saṅkhyakāḥ
pakṣiṇāṁ daśa-lakṣaṇam
triṁśal-lakṣāṇi paśavaḥ
catur-lakṣāṇi mānuṣāḥ

„Existuje 900 000 druhů žijících ve vodě a také 2 000 000 nehybných živých bytostí (sthāvara), jako jsou stromy a rostliny. Dále existuje 1 100 000 druhů hmyzu a plazů a 1 000 000 druhů ptáků. Co se týče čtyřnožců, ti čítají 3 000 000 druhů, a lidských bytostí je 400 000 druhů.“ Některé z těchto druhů mohou existovat na jedné planetě a na jiné nikoliv, ale v každém případě jsou živé bytosti na všech planetách vesmíru, a dokonce i na Slunci. To je výrok védské literatury. Potvrzuje to i Bhagavad-gītā (2.20):

na jāyate mriyate vā kadācin
nāyaṁ bhūtvā bhavitā vā na bhūyaḥ
ajo nityaḥ śāśvato 'yaṁ purāṇo
na hanyate hanyamāne śarīre

„Duše se nikdy nerodí ani neumírá. Nevznikla, nevzniká a nevznikne. Je nezrozená, věčná, trvalá a původní. Nezahyne, když je zabito tělo.“

Jelikož živé bytosti nelze nikdy zabít, přecházejí z jedné životní podoby do druhé. Takto dochází v závislosti na rozvoji vědomí k evoluci podob. V různých podobách zažíváme různě rozvinuté vědomí. Vědomí psa se liší od vědomí člověka. Dokonce i v rámci jednoho druhu vidíme, že vědomí otce se liší od vědomí jeho syna a vědomí dítěte se liší od vědomí mladého člověka. Nalézáme tedy různé podoby a s nimi také různé stavy vědomí. Když vidíme tyto různé stavy vědomí, můžeme si být jisti, že se liší i těla. Jinými slovy, různé druhy těl závisejí na různých stavech vědomí. To je také potvrzeno v Bhagavad-gītě (8.6):

yaṁ yaṁ vāpi smaran bhāvaṁ
tyajaty ante kalevaram
taṁ tam evaiti kaunteya
sadā tad bhāva-bhāvitaḥ

„Vědomí v okamžiku smrti určuje druh těla v příštím životě.“ To je proces převtělování duše. Různá těla již existují a my je střídáme podle stavu našeho vědomí.

Verš

keśāgra-śateka-bhāga punaḥ śatāṁśa kari
tāra sama sūkṣma jīvera ‘svarūpa’ vicāri

Synonyma

keśa-agra — z konečku vlasu; śata-eka — sto; bhāga — částí; punaḥ — znovu; śata-aṁśa — sto částí; kari — činící; tāra sama — tomu se rovná; sūkṣma — velmi jemná; jīvera — živé bytosti; svarūpa — skutečná podoba; vicāri — chápu.

Překlad

„Délka a šířka živé bytosti je popsána jako desetitisícina konečku vlasu. To je původní jemná podoba živé bytosti.“

Verš

keśāgra-śata-bhāgasya
śatāṁśa-sadṛśātmakaḥ
jivaḥ sūkṣma-svarūpo ’yaṁ
saṅkhyātīto hi cit-kaṇaḥ

Synonyma

keśa-agra — koneček vlasu; śata-bhāgasya — setiny; śata-aṁśa — setina; sadṛśa — rovná se; ātmakaḥ — jejíž povaha; jīvaḥ — živá bytost; sūkṣma — velmi jemná; svarūpaḥ — totožnost; ayam — této; saṅkhya-atītaḥ — nespočet; hi — zajisté; cit-kaṇaḥ — duchovní částečka.

Překlad

„  ,Když koneček vlasu rozdělíme na sto částí a jednu z nich na dalších sto částí, ten nepatrný výsledný díl bude představovat velikost jedné z nesčetných živých bytostí. Ty jsou všechny cit-kaṇa, částečky ducha, nikoliv hmoty.̀  “

Význam

Toto je citát z komentáře k části Śrīmad-Bhāgavatamu, kde se zosobněné Védy klaní Nejvyšší Osobnosti Božství. Pán Kṛṣṇa tento výrok potvrzuje v Bhagavad-gītě (15.7): mamaivāṁśo jīva-loke jīva-bhūtaḥ sanātanaḥ – „Živé bytosti v tomto podmíněném světě jsou Mé věčné dílčí části.“

Pán Śrī Kṛṣṇa se osobně ztotožňuje s nepatrnými živými bytostmi. Pán Kṛṣṇa je nejvyšší duše, Nadduše, a živé bytosti jsou Jeho nepatrné dílčí části. Koneček vlasu se samozřejmě nedá rozdělit na tak nepatrné dílky, ale duchovně tak malé částečky mohou existovat. Duchovní síla je tak mocná, že pouhá atomická částečka ducha může být tím největším mozkem v hmotném světě. Ta samá duchovní jiskra je v mravenci i v těle Brahmy. Podle své karmy neboli hmotných činností obdrží tato duchovní jiskra určitý druh těla. Hmotné činnosti se odehrávají pod vlivem dobra, vášně, nevědomosti nebo jejich směsi. Živé bytosti je udělen určitý druh těla právě podle této směsi kvalit hmotné přírody. Takový je závěr.

Verš

bālāgra-śata-bhāgasya
śatadhā kalpitasya ca
bhāgo jīvaḥ sa vijñeya
iti cāha parā śrutiḥ

Synonyma

bāla-agra — konečku vlasu; śata-bhāgasya — setiny; śatadhā — na dalších sto částí; kalpitasya — rozdělené; ca — a; bhāgaḥ — nepatrná část; jīvaḥ — živá bytost; saḥ — to; vijñeyaḥ — rozumí se; iti — tak; ca — a; āha — říkají; parā — hlavní; śrutiḥ — védské mantry.

Překlad

„  ,Rozdělíme-li koneček vlasu na sto částí a potom vezmeme jednu z nich a rozdělíme ji na dalších sto, bude se tato desetitisícina rovnat velikosti živé bytosti. To je výrok hlavních védských manter.̀  “

Význam

První tři pady tohoto verše z Pañcadaśī-citra-dīpy (81) pocházejí ze Śvetāśvatara Upaniṣady (5.9).

Verš

sūkṣmāṇām apy ahaṁ jīvaḥ

Synonyma

sūkṣmāṇām — z nepatrných částeček; api — zajisté; aham — Já; jīvaḥ — živá bytost.

Překlad

„(Pán Kṛṣṇa říká:) ,Z nepatrných částeček jsem živá bytost.̀  “

Význam

Živá bytost je s Nejvyšší Osobností Božství totožná a zároveň se od Ní liší. Jako duše je živá bytost s Nejvyšším Pánem kvalitativně totožná, ale Nejvyšší Pán je větší než největší, kdežto živá bytost je nejmenší z malých. Tento citát je třetí pada verše ze Śrīmad-Bhāgavatamu (11.16.11).

Verš

aparimitā dhruvās tanu-bhṛto yadi sarva-gatās
tarhi na śāsyateti niyamo dhruva netarathā
ajani ca yan-mayaṁ tad avimucya niyantṛ bhavet
samam anujānatāṁ yad amataṁ mata-duṣṭatayā

Synonyma

aparimitāḥ — neomezené množství; dhruvāḥ — věčných; tanu-bhṛtaḥ — kteří přijali hmotná těla; yadi — jestliže; sarva-gatāḥ — všudypřítomní; tarhi — potom; na — ne; śāsyatā — ovládaní; iti — tak; niyamaḥ — omezení; dhruva — ó Nejvyšší Pravdo; na — ne; itarathā — jiným způsobem; ajani — narodili se; ca — a; yat-mayam — z čeho se skládají; tat — toho; avimucya — aniž by se vzdali; niyantṛ — vládce; bhavet — může se stát; samam — rovnocenní ve všech ohledech; anu-jānatām — těch, kdo následují tuto filosofii; yat — to; amatam — není závěr; mata-duṣṭatayā — chybnými úvahami.

Překlad

„  ,Ó Pane, i když jsou živé bytosti, které přijaly hmotná těla, duchovní a je jich nespočet, nejsou všudypřítomné, protože jinak by nepodléhaly Tvé vládě. Pokud je však přijmeme jako částečky věčně existující duchovní bytosti, jako části Tebe, jenž jsi nejvyšší duchovní celek, musíme dospět k závěru, že jsou vždy pod Tvou vládou. Pokud jsou živé bytosti jednoduše spokojeny s tím, že se od Tebe jako duchovní části neliší, budou šťastné, že mohou ovládat takovou spoustu věcí. Závěr, že živé bytosti jsou si s Nejvyšší Osobností Božství rovné, je mylný. Není to pravda.̀  “

Význam

Tento verš, který je také ze Śrīmad-Bhāgavatamu (10.87.30), vyslovily zosobněné Védy.

Verš

tāra madhye ‘sthāvara’, ‘jaṅgama’ — dui bheda
jaṅgame tiryak-jala-sthalacara-vibheda

Synonyma

tāra madhye — mezi živými bytostmi podmíněnými v hmotném světě; sthāvara — nehybné; jaṅgama — pohyblivé; dui bheda — dvě skupiny; jaṅgame — mezi živými bytostmi, které se mohou pohybovat; tiryak — živé bytosti pohybující se ve vzduchu (ptáci); jala — nebo živé bytosti, které se pohybují ve vodě; sthala-cara — živé bytosti pohybující se na zemi; vibheda — tři skupiny.

Překlad

„Nesčetné živé bytosti lze rozdělit do dvou skupin – na pohyblivé a nehybné. Mezi pohyblivé živé bytosti patří ptáci, vodní živočichové a zvířata.“

Význam

Śrī Caitanya Mahāprabhu zde jasně vysvětluje, jak živé bytosti žijí v různých podmínkách. Existují stromy, rostliny a kameny, jež se nepohybují, ale přesto je musíme považovat za živé bytosti neboli duchovní jiskry. V tělech stromů, rostlin a kamenů je také přítomná duše, jsou to všechno živé bytosti. Stejná duchovní jiskra se nachází mezi pohyblivými živými bytostmi, jako jsou ptáci, vodní živočichové a zvířata. Zde se uvádí, že existují živé bytosti, které dovedou létat, plavat a chodit. Musíme tedy učinit závěr, že existují i živé bytosti, které se mohou pohybovat v ohni a éteru. Živé bytosti mají různá hmotná těla složená ze země, vody, ohně, vzduchu a éteru. Slova tāra madhye znamenají „v tomto vesmíru“. Celý tento hmotný vesmír se skládá z pěti hmotných prvků. Není pravda, že živé bytosti obývají pouze tuto planetu, a jiné ne. Takový závěr je v naprostém rozporu s Védami. V Bhagavad-gītě (2.24) se říká:

acchedyo 'yam adāhyo 'yam
akledyo 'śoṣya eva ca
nityaḥ sarva-gataḥ sthāṇur
acalo 'yaṁ sanātanaḥ

„Tuto individuální duši nelze rozetnout, rozpustit, spálit ani vysušit. Existuje trvale, je všudypřítomná, neměnná, nehybná a věčně stejná.“

Duše nemá s hmotnými prvky nic společného. Každý prvek, zvláště země, se dá rozsekat. Živá bytost však nemůže být ani spálena, ani rozsekána na kousky, a proto může žít v ohni. To tedy znamená, že živé bytosti mohou žít i na Slunci. Proč bychom jim měli upírat tu či onu planetu? Podle Véd mohou žít všude – na souši, ve vodě, ve vzduchu i v ohni. Duše je neměnná (sthānu), ať se nachází v jakýchkoliv podmínkách. Na základě výroků Śrī Caitanyi Mahāprabhua a Bhagavad-gīty musíme dojít k závěru, že živé bytosti existují všude ve všech vesmírech a jsou rozděleny na stromy, rostliny, vodní živočichy, ptáky, lidské bytosti a tak dále.

Verš

tāra madhye manuṣya-jāti ati alpatara
tāra madhye mleccha, pulinda, bauddha, śabara

Synonyma

tāra madhye — mezi všemi těmito živými bytostmi; manuṣya-jāti — ty, které se narodily jako lidské bytosti; ati — velmi; alpatara — malé množství; tāra madhye — z tohoto malého množství lidských bytostí; mleccha — necivilizovaní lidé, kteří nedokáží následovat védské zásady; pulinda — ti, kdo nežijí usměrněný život; bauddha — následovníci buddhistické filosofie; śabara — nejnižší z lidí (lovci).

Překlad

„I když je živých bytostí známých jako lidské bytosti velice malé množství, dají se dále rozdělit, protože existuje mnoho nekulturních lidských bytostí, jako jsou mlecchové, pulindové, bauddhové a śabarové.“

Verš

veda-niṣṭha-madhye ardheka veda ‘mukhe’ māne
veda-niṣiddha pāpa kare, dharma nāhi gaṇe

Synonyma

veda-niṣṭha-madhye — mezi těmi, kdo následují Védy; ardheka — téměř polovina; veda — védská písma; mukhe — v ústech; māne — přijímají; veda-niṣiddha — Védami zakázané; pāpa — hříchy; kare — činí; dharma — náboženské zásady; nāhi — ne; gaṇe — počítají.

Překlad

„Mezi lidskými bytostmi jsou ti, kdo následují védské zásady, považováni za civilizované. Z nich téměř polovina následuje Védy pouze slovy, ale ve skutečnosti se dopouští mnoha hříšných činností, které těmto zásadám odporují. Tito lidé nedbají na usměrňující zásady.“

Význam

Slovo veda znamená „poznání“. Nejvyšší poznání tkví v poznání Nejvyššího Pána, Osobnosti Božství, našeho vztahu s Ním a jednání na základě tohoto vztahu. Činnostem v souladu s védskými zásadami se říká náboženství. Náboženství znamená následovat pokyny Nejvyšší Osobnosti Božství. Védské zásady jsou nařízení daná Nejvyšší Osobností Božství. Árjové jsou civilizované lidské bytosti, které následují védské zásady už odnepaměti. Nikdo nemůže zjistit historii védských zásad, jež jsou dány k dispozici proto, aby mohl člověk poznat Nejvyšší Bytost. Každou literaturu či poznání hledající Nejvyšší Bytost lze přijmout jako pravý náboženský systém. Podle místa, následovníků a schopnosti lidí chápat však existuje mnoho druhů náboženských systémů.

Nejvyšší druh náboženského systému je popsán ve verši ze Śrīmad-Bhāgavatamu (1.2.6) takto: sa vai puṁsāṁ paro dharmo yato bhaktir adhokṣaje. Nejvyšší formou náboženství je to, díky kterému si člověk začne být plně vědom existence Boha, to znamená i Jeho podoby, jména, vlastností, zábav, sídla a všudypřítomných rysů. Poznat to vše v úplnosti je dokonalostí védského poznání. Naplněním védského poznání je systematické poznání vlastností Boha. To potvrzuje Pán Kṛṣṇa v Bhagavad-gītě (15.15): vedaiś ca sarvair aham eva vedyaḥ. Cílem védského poznání je poznat Boha. Ti, kdo skutečně následují védské poznání a hledají Boha, se proto nemohou dopouštět hříšných činností, které odporují pokynům Nejvyššího Pána. V tomto věku Kali se sice lidé hlásí k mnoha různým druhům náboženství, ale většina z nich se dopouští hříšných činností odporujících nařízením védských písem. Śrī Caitanya Mahāprabhu zde proto říká: veda-niṣiddha pāpa kare, dharma nāhi gaṇe. V tomto věku se lidé třeba i hlásí k nějakému náboženství, ale ve skutečnosti nenásledují jeho zásady. Místo toho se dopouštějí všemožných hříchů.

Verš

dharmācāri-madhye bahuta ‘karma-niṣṭha’
koṭi-karma-niṣṭha-madhye eka ‘jñānī’ śreṣṭha

Synonyma

dharma-ācāri-madhye — z těch, kdo opravdu následují védské zásady nebo náboženský systém; bahuta — mnoho z nich; karma-niṣṭha — připoután k plodonosným činnostem; koṭi-karma-niṣṭha-madhye — z mnoha miliónů těch, kdo konají plodonosné činnosti podle védských zásad; eka — jeden; jñānī — moudrý člověk; śreṣṭha — hlavní.

Překlad

„Většina z těch, kdo se řídí védským poznáním, následuje proces plodonosných činností a rozlišuje mezi dobrými a špatnými skutky. Mezi mnoha takovými upřímnými ploduchtivými pracovníky může být jeden, který je opravdu moudrý.“

Význam

Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura říká, že slovo karma-niṣṭha označuje toho, kdo si chce užívat výsledků svých dobrých skutků a zbožných činností. Někteří následovníci védských zásad obětují vše Absolutní Pravdě a nemají za cíl užívat si výsledků svých zbožných činností. Ti jsou také považováni za karma-niṣṭhy. Někdy vidíme, jak zbožní lidé těžce vydělají nějaké peníze a potom je věnují na nějakou zbožnou věc zakládáním charit, škol a nemocnic. Ať člověk vydělává peníze pro sebe, či pro veřejný prospěch, nazývá se karma-niṣṭha. Mezi mnoha milióny karma-niṣṭḥů se najde možná jeden, který je moudrý. Ti, kdo se snaží vyhýbat plodonosným činnostem, a proto umlknou, aby splynuli s duchovní Absolutní Pravdou, se obvykle nazývají jñānī neboli moudří lidé. Nezajímají je plodonosné činnosti, ale splynutí s Nejvyšším. Karma-niṣṭhové i jñānī se však zajímají o osobní prospěch. Karmī mají zájem přímo o osobní prospěch v tomto hmotném světě a jñānī se zajímají o splynutí s Nejvyšším. Jñānī tvrdí, že plodonosné jednání je nedokonalé. Pro ně je dokonalostí vzdát se činností a splynout s Nejvyšším. To je jejich životní cíl. Jñānī chce odstranit rozdíl mezi poznáním, znalcem a poznávaným. Této filosofii se říká monismus neboli jednota a je charakteristická duchovním mlčením.

Verš

koṭi-jñāni-madhye haya eka-jana ‘mukta’
koṭi-mukta-madhye ‘durlabha’ eka kṛṣṇa-bhakta

Synonyma

koṭi-jñāni-madhye — z mnoha miliónů takových moudrých lidí; haya — je; eka-jana — jeden; mukta — opravdu osvobozený; koṭi-mukta-madhye — mezi mnoha milióny takových osvobozených osob; durlabha — velmi vzácný; eka — jeden; kṛṣṇa-bhakta — čistý oddaný Pána Kṛṣṇy.

Překlad

„Z mnoha miliónů takových moudrých lidí může být jeden opravdu osvobozený (mukta) a i mezi mnoha milióny takových osvobozených osob je těžké najít čistého oddaného Pána Kṛṣṇy.“

Význam

Ve Śrīmad-Bhāgavatamu (10.2.32) se uvádí, že jñānī kvůli svému chabému poznání ve skutečnosti nejsou osvobození. Jen se za osvobozené považují. Vrcholu dokonalosti poznání člověk dosáhne, když dospěje na úroveň poznání Nejvyšší Osobnosti Božství. Brahmeti paramātmeti bhagavān iti śabdyate. Absolutní Pravda (satya-vastu) je popsána jako Brahman, Paramātmā a Bhagavān. Poznání neosobního Brahmanu a Nadduše je nedokonalé, dokud člověk nedosáhne úrovně poznání Nejvyšší Osobnosti Božství. V tomto verši je proto jasně řečeno: koṭi-mukta-madhye`durlabha' eka kṛṣṇa-bhakta. Ti, kdo hledají poznání neosobního Brahmanu či lokalizované Paramātmy, jsou samozřejmě uznáváni za osvobozené, ale kvůli svému nedokonalému poznání jsou ve Śrīmad-Bhāgavatamu označeni jako vimukta-māninaḥ. Jelikož je nedokonalé jejich poznání, je nedokonalé i jejich pojetí osvobození. Dokonalé poznání můžeme mít pouze tehdy, když známe Nejvyšší Osobnost Božství. To podporuje Pán Kṛṣṇa v Bhagavad-gītě (5.29):

bhoktāraṁ yajña-tapasāṁ
sarva-loka-maheśvaram
suhṛdaṁ sarva-bhūtānāṁ
jñātvā māṁ śāntim ṛcchati

„Ten, kdo si Mě je plně vědom a ví, že jsem konečným příjemcem veškerých obětí a askeze, Nejvyšším Pánem všech planet a polobohů a dobrodincem všech živých bytostí, se zbaví hmotných strastí a dosáhne klidu a míru.“

Karmī, jñānī a yogī pokračují ve svém hledání, ale dokud jejich hledání není uzavřené, nemohou dosáhnout klidu a míru. Bhagavad-gītā proto uvádí: jñātvā māṁ śāntim ṛcchati – klidu a míru může člověk dosáhnout jedině tehdy, když pozná Kṛṣṇu. To popisuje další verš.

Verš

kṛṣṇa-bhakta — niṣkāma, ataeva ‘śānta’
bhukti-mukti-siddhi-kāmī — sakali ‘aśānta’

Synonyma

kṛṣṇa-bhakta — oddaný Pána Kṛṣṇy; niṣkāma — opravdu bez tužeb; ataeva — proto; śānta — klidný; bhukti — hmotném požitku; mukti — osvobození od hmotných činností; siddhi — dokonalosti jógových činností; kāmī — ti, kdo touží po; sakali — všichni; aśānta — nejsou klidní.

Překlad

„Oddaný Pána Kṛṣṇy po ničem netouží, a proto je klidný. Ploduchtiví pracovníci touží po hmotném požitku, jñānī po osvobození a yogī po hmotných dokonalostech. To znamená, že jsou všichni chtiví, a proto nemohou být klidní.“

Význam

Oddaný Pána Kṛṣṇy nechce nic jiného než sloužit Kṛṣṇovi. Dokonce i takzvaní osvobození lidé jsou plní tužeb. Ploduchtiví pracovníci touží po lepších životních podmínkách a jñānī chtějí splynout s Nejvyšším. Yogī touží po hmotných vymoženostech, jógových dokonalostech a magii. Všichni tito neoddaní jsou chtiví (kāmī). Nemohou dosáhnout klidu, protože po něčem touží.

Recept na klid a mír předkládá Kṛṣṇa v Bhagavad-gītě (5.29):

bhoktāraṁ yajña-tapasāṁ
sarva-loka-maheśvaram
suhṛdaṁ sarva-bhūtānāṁ
jñātvā māṁ śāntim ṛcchati

Ten, kdo jednoduše pochopí, že Kṛṣṇa je v celém vesmíru nejvyšším poživatelem a příjemcem všech druhů obětí a akeze, které by se měly vykonávat pouze za účelem dosažení oddané služby Jemu, že Kṛṣṇa je Nejvyšší Bytostí, a je tudíž vlastníkem všech hmotných světů, a že Kṛṣṇa je jediným přítelem, který může vykonávat skutečné dobro pro všechny živé bytosti (suhṛdaṁ sarva-bhūtānām) – ten, kdo chápe tyto tři pravdy o Kṛṣṇovi, se okamžitě zbaví všech tužeb (niṣkāma), a tak dosáhne klidu. Kṛṣṇa-bhakta ví, že jeho přítelem a ochráncem je ve všech ohledech Kṛṣṇa, který je pro svého oddaného připravený udělat cokoliv. Kṛṣṇa říká: kaunteya pratijānīhi na me bhaktaḥ praṇaśyati – „Ó synu Kuntī, směle vyhlas, že Můj oddaný nebude nikdy zničen.“ Protože Kṛṣṇa dává toto ujištění, oddaný žije v Kṛṣṇovi a netouží po ničem pro sebe. Pro oddaného je oporou nejvyšší dobro Osobně. Proč by tedy měl pro sebe chtít něco dobrého? Jeho jediným zájmem je potěšit Nejvyššího co největším množstvím služby. Kṛṣṇa-bhakta po vlastním prospěchu netouží. Nejvyšší mu poskytuje naprostou ochranu. Avaśya rakṣibe kṛṣṇa viśvāsa pālana. Bhaktivinoda Ṭhākura říká, že nemá žádné touhy, protože Kṛṣṇa ho za každých okolností ochrání. To však neznamená, že od Kṛṣṇy očekává nějakou pomoc; jednoduše na Kṛṣṇovi závisí jako dítě závisí na svých rodičích. Dítě neví, jak si od rodičů nechat sloužit, přesto vždy dostává ochranu. Tomu se říká niṣkāma (nemít žádné touhy).

Karmī, jñānī a yogī nejsou nikdy spokojení, přestože se neustále snaží plnit si různými činnostmi svoje touhy. Karmī tvrdě pracuje, aby získal milión dolarů, ale jakmile je získá, chce další milión. Touhy karmīch neberou konce. Čím víc karmī dostane, tím víc chce. Jñānī nemohou být bez tužeb, protože se jejich inteligence opírá o špatné závěry. Chtějí splynout se září Brahmanu, ale i když se na tuto úroveň mohou povýšit, nemohou tam být spokojení. Je mnoho jñānīch či sannyāsīch, kteří přijali sannyās a vzdali se tohoto světa jako něčeho neskutečného, ale potom se do něho vracejí, aby se zapojili do politiky či lidumilství nebo otvírali školy a nemocnice. To znamená, že skutečného Brahmanu (brahma satyam) nedosáhli a musí sestoupit zpátky na hmotnou úroveň, aby se zapojili do lidumilných činností. Znovu tedy rozvíjejí touhy, a když je vyčerpají, touží po něčem jiném. Jñānī proto nemůže být niṣkāma neboli prostý tužeb. Ani yogī nemohou být bez tužeb, protože touží po jógových dokonalostech, aby mohli předvádět nějaká kouzla a získat popularitu. Lidé se okolo takových yogīch shromažďují, a ti touží po obdivu víc a víc. Protože svoji mystickou sílu zneužívají, poklesnou znovu na hmotnou úroveň, a proto není možné, aby byli niṣkāma neboli bez tužeb.

Závěr tedy je, že opravdu bez tužeb mohou být jedině oddaní, kteří jsou spokojení ve službě Pánu. Proto zde Caitanya Mahāprabhu říká: kṛṣṇa-bhakta niṣkāma. A protože je kṛṣṇa-bhakta, oddaný Kṛṣṇy, s Kṛṣṇou spokojený, není možné, aby poklesl.

Verš

muktānām api siddhānāṁ
nārāyaṇa-parāyaṇaḥ
sudurlabhaḥ praśāntātmā
koṭiṣv api mahā-mune

Synonyma

muktānām — těch, kdo jsou vysvobození z pout nevědomosti; api — dokonce; siddhānām — těch, kdo dosáhli dokonalosti; nārāyaṇa — Nejvyšší Osobnosti Božství; parāyaṇaḥ — oddaný; su-durlabhaḥ — velmi vzácný; praśānta-ātmā — zcela spokojený, bez tužeb; koṭiṣu — z mnoha miliónů; api — zajisté; mahā-mune — ó velký mudrci.

Překlad

„  ,Ó velký mudrci, z mnoha miliónů hmotně osvobozených lidí, kteří jsou prostí nevědomosti, a z mnoha miliónů siddhů, kteří téměř dosáhli dokonalosti, je stěží jeden čistým oddaným Nārāyaṇa. Jedině takový oddaný je skutečně zcela spokojený a klidný.̀  “

Význam

Tento verš je citát, který pochází ze Śrīmad-Bhāgavatamu (6.14.5). Nārāyaṇa-parāyaṇa, oddaný Pána Nārāyaṇa, je jediná blažená osoba. Ten, kdo se stane nārāyaṇa-parāyaṇou, je již vysvobozený z otroctví hmoty a vlastní již všechny dokonalosti yogy. Dokud člověk nedospěje na úroveň nārāyaṇa-parāyaṇa a nepřekoná úrovně bhukti-mukti-siddhi, nemůže být zcela spokojený. To je úroveň čisté oddanosti.

anyābhilāṣitā-śūnyaṁ
jñāna-karmādy-anāvṛtam
ānukūlyena kṛṣṇānu-
śīlanaṁ bhaktir uttamā

Ten, kdo nechce nic jiného než Kṛṣṇu a není ovlivněný procesem jñāna-mārgy (rozvoje poznání), se opravdu zbaví nevědomosti. Prvotřídní osobou je ten, kdo není pod vlivem karmy (plodonosných činností) nebo yogy (mystických sil). Pouze závisí na Kṛṣṇovi a je spokojený s oddanou službou. Śrīmad-Bhāgavatam (6.17.28) uvádí: nārāyaṇa-parāḥ sarve na kutaścana bibhyati. Takový člověk se nikdy ničeho nebojí. Pro něho jsou nebe i peklo stejné. Darebáci postavení nārāyaṇa-parāyaṇy neznají, a tak mu závidějí. Oddaný v tomto světě milostí Nārāyaṇa zaujímá postavení toho nejbohatšího člověka. Darebáci Nārāyaṇovi a Jeho oddanému závidějí, ale oddaný se snaží potěšit jiného oddaného Nārāyaṇa, protože ví, že potěšením Nārāyaṇova zástupce člověk přímo těší Pána Nārāyaṇa. Oddaný proto svému duchovnímu mistrovi nabízí to největší pohodlí a ty nejlepší podmínky. Ostatní, kteří nemají o Nārāyaṇovi ponětí, závidějí jak Nārāyaṇovi, tak Jeho oddanému. Když potom vidí Nārāyaṇova oddaného oplývat bohatstvím, závidějí ještě více. Pokud však oddaný Nārāyaṇa takové hlupáky pozve, aby žili s ním ve stejně dobrých podmínkách, odmítnou, protože se nemohou vzdát nedovoleného sexu, jedení masa, omamných látek a hazardování. Materialista proto společnost nārāyaṇa-parāyaṇy odmítá, ale závidí mu jeho hmotné podmínky. Když v západních zemích obyčejní lidé jako obchodníci a dělníci vidí, že naši oddaní žijí a jedí přepychově, aniž by chodili do práce, hned se horlivě zajímají, kde na to berou peníze. Probouzí se v nich závist a ptají se: „Jak je možné, že si tak dobře žijete, a přitom nechodíte do práce? Jak to, že máte tolik aut, jasné tváře a hezké oblečení?“ Diví se tomu a někteří začnou i závidět, protože nevědí, že Kṛṣṇa se o své oddané stará.

Verš

brahmāṇḍa bhramite kona bhāgyavān jīva
guru-kṛṣṇa-prasāde pāya bhakti-latā-bīja

Synonyma

brahmāṇḍa bhramite — putující tímto vesmírem; kona — některá; bhāgyavān — velice šťastná; jīva — živá bytost; guru — duchovního mistra; kṛṣṇa — Kṛṣṇy; prasāde — milostí; pāya — dostane; bhakti-latā — rostlinky oddané služby; bīja — semínko.

Překlad

„Všechny živé bytosti podle své karmy putují celým tímto vesmírem. Některé se dostávají na vyšší planetární soustavy a jiné klesají na nižší planetární soustavy. Z mnoha miliónů putujících živých bytostí dostane ta, která má velké štěstí, milostí Kṛṣṇy příležitost sdružovat se s pravým duchovním mistrem. Milostí Kṛṣṇy a duchovního mistra tato osoba obdrží semínko rostlinky oddané služby.“

Význam

Když mluvíme o brahmāṇḍě, myslíme tím buď celý tento vesmír, nebo shluk mnoha miliónů vesmírů. V každém vesmíru je nespočet planet a na nich nespočet živých bytostí – ve vzduchu, na souši a ve vodě. Všude jsou milióny a bilióny živých bytostí, které působením māyi život za životem trpí, nebo si užívají výsledků svých plodonosných činností. To je postavení hmotně podmíněných živých bytostí. Z mnoha těchto živých bytostí přijde ta, která má velké štěstí (bhāgyavān), Kṛṣṇovou milostí do styku s pravým duchovním mistrem.

Každý máme Kṛṣṇu ve svém srdci, a pokud si něco přejeme, Kṛṣṇa nám naši touhu splní. Když se stane, že shodou okolností nebo díky štěstí přijde živá bytost do styku s hnutím pro vědomí Kṛṣṇy a chce se s ním sdružovat, Kṛṣṇa, který je v jejím srdci, jí dá možnost potkat pravého duchovního mistra. Tomu se říká guru-kṛṣṇa-prasāda. Kṛṣṇa je připravený udělit svou milost všem živým bytostem, a jakmile po ní nějaká živá bytost zatouží, Pán jí dá okamžitě příležitost potkat pravého duchovního mistra. Tuto šťastnou osobu pak podporují Kṛṣṇa i duchovní mistr. Kṛṣṇa jí pomáhá zevnitř a duchovní mistr zvenčí. Oba jsou připraveni pomoci upřímné živé bytosti vysvobodit se z otroctví hmoty.

Jak může mít někdo takové štěstí, lze vidět na životě Śrīly Nārady Muniho. Ve svém předešlém životě byl synem služky. I když neměl urozený původ, jeho matka naštěstí sloužila nějakým vaiṣṇavům. Když tito vaiṣṇavové během cāturmāsyi odpočívali, chlapec Nārada využil příležitosti a sloužil jim. Vaiṣṇavové se nad chlapcem slitovali a nabízeli mu zbytky svého jídla. Protože vaiṣṇavům sloužil a řídil se jejich pokyny, získal si jejich soucit, a tak se nepochopitelnou milostí vaiṣṇavů postupně stal čistým oddaným. V dalším životě se potom stal Nāradou Munim, nejvznešenějším vaiṣṇavou a nejdůležitějším vaiṣṇavským guruem a ācāryou.

Toto hnutí pro vědomí Kṛṣṇy následuje příklad Nārady Muniho a slouží lidstvu tím, že každému dává možnost přijít do styku s Kṛṣṇou. Ten, kdo má štěstí, rozvine s tímto hnutím důvěrný vztah. Milostí Kṛṣṇy potom jeho život bude úspěšný. Každý vlastní neprojevenou kṛṣṇa-bhakti – lásku ke Kṛṣṇovi – a ve společnosti dobrých oddaných se tato láska projeví. V Caitanya-caritāmṛtě (Madhya 22.107) se uvádí:

nitya-siddha-kṛṣṇa-prema`sādhya' kabhu naya
śravaṇādi-śuddha-citte karaye udaya

Oddaná služba Kṛṣṇovi dříme v každém. Pouhé sdružování se s oddanými, poslouchání jejich dobrých pokynů a zpívání Hare Kṛṣṇa mantry tuto spící lásku ke Kṛṣṇovi probudí. To je způsob, jak člověk získá semínko oddané služby. Guru-kṛṣṇa-prasāde pāya bhakti-latā-bīja.

Verš

mālī hañā kare sei bīja āropaṇa
śravaṇa-kīrtana-jale karaye secana

Synonyma

mālī hañā — stávající se zahradníkem; kare — činí; sei — toto; bīja — semínko oddané služby; āropaṇa — zasetí; śravaṇa — naslouchání; kīrtana — opěvování; jale — vodou; karaye — činí; secana — kropení.

Překlad

„Pokud někdo obdrží semínko oddané služby, měl by se o ně starat tak, že se stane zahradníkem a zasadí je do svého srdce. Bude-li je zalévat procesem śravaṇa a kīrtana (naslouchání a opěvování), semínko vyklíčí.“

Význam

Žít s oddanými nebo žít v chrámu znamená být ve styku s procesem śravaṇa-kīrtana. Někdy si začátečníci myslí, že mohou s procesem śravaṇa-kīrtana pokračovat bez uctívání Božstev, ale takové śravaṇa-kīrtana je určené pro vysoce pokročilé oddané, jako byl Haridāsa Ṭhākura, který praktikoval śravaṇa-kīrtana bez uctívání Božstev. Nikdo by však neměl Haridāse Ṭhākura uměle napodobovat a zanechat uctívání Božstev, aby se snažil věnovat pouze śravaṇa-kīrtana. To u začátečníků nepřipadá v úvahu.

Slovo guru-prasāda znamená, že duchovní mistr je velice milostivý v udílení požehnání oddané služby svému žákovi. To je nejlepší možný dar, který může duchovní mistr nabídnout. Ti, kdo mají zbožnou minulost, jsou schopni tento nejvyšší životní prospěch obdržet a Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, pošle svého zástupce, aby Jeho milost předal. Duchovní mistr vybavený milostí Nejvyšší Osobnosti Božství tuto milost rozdává vznešeným a zbožným. Duchovní mistr tak své žáky cvičí ve službě Nejvyšší Osobnosti Božství. Tomu se říká guru-kṛpā. Je to kṛṣṇa-prasāda, Kṛṣṇova milost, že žákovi, který si to zaslouží, pošle pravého duchovního mistra. Milostí Kṛṣṇy se člověk setká s pravým duchovním mistrem a milostí duchovního mistra žák dostává úplný výcvik v oddané službě Pánu.

Bhakti-latā-bīja znamená „semínko oddané služby“. Všechno má svou původní příčinu neboli semínko. Za každým nápadem, programem, plánem nebo zařízením je nejdříve promýšlení tohoto plánu, a tomu se říká bīja neboli semínko. Metody a usměrňující zásady, podle kterých je člověk dokonale vycvičen v oddané službě, představují bhakti-latā-bīju neboli semínko oddané služby. To člověk obdrží Kṛṣṇovou milostí od duchovního mistra. Jiná semínka zvaná anyābhilāṣa-bīja zahrnují karma-bīju a jñāna-bīju. Ten, kdo nemá tolik štěstí, aby od duchovního mistra obdržel bhakti-latā-bīju, bude místo toho pěstovat semínka, jako je karma-bīja, jñāna-bīja neboli politické, sociální či filantropické bīji. Bhakti-latā-bīja se však od ostatních bīj liší, protože tu lze získat pouze milostí duchovního mistra. Aby člověk bhakti-latā-bīju obdržel, musí uspokojit duchovního mistra (yasya prasādād bhagavat-prasādaḥ). Bhakti-latā-bīja je původem oddané služby. Dokud člověk duchovního mistra neuspokojí, dostane bīju neboli příčinu karmy, jñāny a yogy, a nezíská prospěch z oddané služby. Avšak ten, kdo je věrným následovníkem svého duchovního mistra, obdrží bhakti-latā-bīju, a to v okamžiku, kdy od pravého duchovního mistra dostane zasvěcení. Po obdržení milosti duchovního mistra musíme jeho pokyny opakovat a tomu se říká śravaṇa-kīrtana neboli naslouchání a opěvování. Ten, kdo od duchovního mistra správně nenaslouchal nebo nedodržuje usměrňující zásady, není způsobilý pro zpívání (kīrtana). To je vysvětleno v Bhagavad-gītě (2.41): vyavasāyātmikā buddhir ekeha kuru-nandana. Ten, kdo pozorně nenaslouchal pokynům duchovního mistra, není vhodnou osobou pro zpívání nebo kázání oddané služby. Bhakti-latā-bīju je třeba zalévat příjímáním pokynů od duchovního mistra.

Verš

upajiyā bāḍe latā ‘brahmāṇḍa’ bhedi’ yāya
‘virajā’, ‘brahma-loka’ bhedi’ ‘para-vyoma’ pāya

Synonyma

upajiyā — pěstovaná; bāḍe — roste; latā — popínavá rostlinka oddané služby; brahmāṇḍa — celým vesmírem; bhedi' — prorůstající; yāya — jde; virajā — řeka mezi duchovním a hmotným světem; brahma-loka — záře Brahmanu; bhedi' — prorůstající; para-vyoma — duchovního nebe; pāya — dosáhne.

Překlad

„Když oddaný bhakti-latā-bīju zalévá, semínko vyklíčí a rostlinka postupně roste, až proroste obaly vesmíru a pokračuje za řeku Viraju, která se nachází mezi duchovním a hmotným světem. Potom dosáhne Brahma-loky neboli záře Brahmanu. Po proniknutí touto vrstvou doroste do duchovního nebe a na duchovní planetu Goloku Vṛndāvan.“

Význam

Popínavá rostlinka se obvykle upíná k velkému stromu, ale bhakti-latā jako rostlinka duchovní energie nemůže nalézt útočiště na žádné hmotné planetě, protože na žádné hmotné planetě není strom, ke kterému by se mohla upnout. Jinak řečeno, oddaná služba se nedá použít k žádným hmotným účelům. Oddaná služba je určena pouze Nejvyšší Osobnosti Božství. Lidé chabého poznání někdy tvrdí, že se dá bhakti použít i k něčemu hmotnému. Jinými slovy říkají, že lze oddaně sloužit své zemi nebo polobohům. To však není pravda. Oddaná služba je určena výhradně Nejvyšší Osobnosti Božství a nachází se mimo tuto hmotnou oblast. Mezi duchovní a hmotnou přírodou se vyskytuje řeka či Příčinný oceán, a tato řeka je prostá vlivu tří kvalit hmotné přírody; proto se jí říká Virajā. Předpona vi znamená vigata („beze zbytku odstraněný“) a rajas znamená „vliv hmotného světa“. Na této úrovni je živá bytost zcela oproštěná od hmotného zapletení. Pro jñānī, kteří chtějí splynout se září Brahmanu, je zde Brahma-loka. Bhakti-latā však nenachází útočiště v hmotném světě ani na Brahma-loce, i když ta leží nad hmotným světem. Bhakti-latā roste, dokud nedospěje do duchovního nebe, kde se nachází Goloka Vṛndāvan.

Verš

tabe yāya tad-upari ‘goloka-vṛndāvana’
‘kṛṣṇa-caraṇa’-kalpa-vṛkṣe kare ārohaṇa

Synonyma

tabe — potom; yāya — jde; tat-upari — na vrchol toho (duchovního nebe); goloka-vṛndāvana — na planetu Goloku Vṛndāvan, kde žije Kṛṣṇa; kṛṣṇa-caraṇa — lotosových nohou Kṛṣṇy; kalpa-vṛkṣe — na strom přání; kare ārohaṇa — pne se výš a výš.

Překlad

„Rostlinka bhakti umístěná v srdci a zalévaná procesem śravaṇa-kīrtana roste více a více. Tak dosáhne útočiště stromu přání v podobě lotosových nohou Kṛṣṇy, který se věčně nachází na planetě Goloce Vṛndāvanu v nejvyšší oblasti duchovního nebe.“

Význam

V Brahma-saṁhitě (5.37) se uvádí:

ānanda-cinmaya-rasa-pratibhāvitābhis
tābhir ya eva nija-rūpatayā kalābhiḥ
goloka eva nivasaty akhilātma-bhūto
govindam ādi-puruṣaṁ tam ahaṁ bhajāmi

„Uctívám původního Pána Govindu. Sídlí ve svém vlastním království Goloce s Rādhou, která připomíná Jeho podobu a je ztělesněním extatické energie (hlādinī). Doprovázejí Je Její společnice, expanze Její tělesné podoby, jež jsou prostoupeny věčně blaženou duchovní rasou.“ Kṛṣṇa, Nejvyšší Osobnost Božství, se v duchovním světě expanduje skrze svou duchovní energii. Má svou věčnou podobu plnou blaženosti a poznání (sac-cid-ānanda-vigraha). Vše na planetě Goloce Vṛndāvanu je duchovní expanzí sac-cid-ānandy. Všichni jsou tam ze stejné duchovní energie – ānanda-cinmaya-rasa. Vztah mezi Nejvyšším Pánem, Osobností Božství, a Jeho služebníkem je cinmaya-rasa. Kṛṣṇa a Jeho družina i veškeré příslušenství jsou ze stejné energie cinmaya. Tímto způsobem se Nejvyšší Osobnost Božství expanduje po celém duchovním světě, a když se energie cinmaya expanduje i skrze hmotnou energii, stane se všudypřítomnou. I když tedy Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, žije na vlastní planetě Goloce Vṛndāvanu, je zároveň přítomný všude. Aṇḍāntara-stha-paramāṇu-cayāntara-stham. Je přítomný ve všech vesmírech, přestože jich je nespočet, a je přítomný také v atomu. Īśvaraḥ sarva-bhūtānāṁ hṛd-deśe 'rjuna tiṣṭhati: je přítomný i v srdcích všech živých bytostí. To je Jeho všudypřítomná energie.

Goloka Vṛndāvan je nejvyšší planetou v duchovním světě. Před vstupem do duchovního světa je třeba proniknout obalem hmotného vesmíru a potom Brahma-lokou, duchovní září. Potom lze vstoupit na planetu Goloku Vṛndāvan. V duchovním světě jsou také další planety zvané Vaikuṇṭhy, na kterých je Pán Nārāyaṇa uctíván se zbožnou bázní a úctou. Na těchto planetách převládá śānta-rasa a někteří oddaní jsou s Nejvyšší Osobností Božství spojeni dāsya-rasou, náladou služby. Co se týče přátelské nálady, ta je na Vaikuṇṭě zastoupena gaurava-sakhyou, přátelstvím doprovázeným bázní a úctou. Jiná přátelská rasa, projevující se jako viśrambha (rovnocenné přátelství), se nachází na planetě Goloce Vṛndāvanu. Nad tím stojí služba Pánu ve vātsalya-rase (rodičovské lásce) a nad tím vším je vztah s Pánem v mādhurya-rase (milostné lásce). Těchto pět ras se plně projevuje v duchovním světě ve vztahu živé bytosti k Pánu. Rostlinka bhakti-latā tedy v duchovním světě nachází své místo k spočinutí u lotosových nohou Kṛṣṇy.

Verš

tāhāṅ vistārita hañā phale prema-phala
ihāṅ mālī sece nitya śravaṇādi jala

Synonyma

tāhāṅ — tam v duchovním světě (na planetě Goloce Vṛndāvanu); vistārita — rozrostlá; hañā — stávající se; phale — vytváří; prema-phala — plod známý jako láska k Bohu; ihāṅ — v hmotném světě, kde je oddaný stále přítomný; mālī — jako zahradník; sece — zalévá; nitya — pravidelně, bez výjimky; śravaṇa-ādi jala — vodou śravaṇa, kīrtana a tak dále.

Překlad

„Rostlinka se na Goloce Vṛndāvanu velmi rozrůstá a vytváří tam plod lásky ke Kṛṣṇovi. I když zahradník zůstává v hmotném světě, pravidelně rostlinku zalévá vodou naslouchání a opěvování.“

Význam

Na Goloce Vṛndāvanu mají oddaní velmi důvěrné vztahy s Nejvyšší Osobností Božství. Oddaný Pánu slouží ve velké extázi lásky. Právě takovou lásku ve svém učení lidem tohoto hmotného světa osobně představil Śrī Caitanya Mahāprabhu. Plodem rostlinky oddanosti je čistá touha sloužit smyslům Nejvyšší Osobnosti Božství a těšit je. Kṛṣṇendriya-prīti-icchā dhare`prema' nāma. (Caitanya-caritāmṛta Ādi 4.156) V duchovním světě nemá nikdo jinou touhu než přinést potěšení smyslům Nejvyšší Osobnosti Božství. Podmíněná duše v hmotném světě nedokáže pochopit ani vnímat to, jak může čistý oddaný v hmotném světě důvěrně sloužit Pánu s pocity extatické lásky a neustále uspokojovat smysly Nejvyššího Pána. Čistý oddaný se neustále věnuje důvěrné službě Pánu, i když ho je vidět v tomto hmotném světě. Obyčejný začínající oddaný toto nemůže zrealizovat, a proto je řečeno vaiṣṇavera kriyā-mudrā vijñeha nā bujhaya. Činnostem ryzího vaiṣṇavy nerozumí dokonce ani vzdělaný učenec tohoto hmotného světa.

Živá bytost podle svých plodonosných činností putuje tímto vesmírem v různých druzích života a po různých planetárních systémech. Z mnoha miliónů živých bytostí se možná jedné natolik poštěstí, aby obdržela semínko bhakti-laty, rostlinky oddané služby. Milostí duchovního mistra a Kṛṣṇy pak bhakti-latu vyživuje pravidelným zaléváním vodou śravaṇa-kīrtana, naslouchání a opěvování. Semínko bhakti-laty tak vyklíčí a prorůstá skrze celý vesmír, až pronikne obaly hmotného vesmíru a dosáhne duchovního světa. Potom roste dál, dokud nedospěje na nejvyšší planetární soustavu Goloku Vṛndāvan, kde žije Kṛṣṇa. Tam vyhledá útočiště u lotosových nohou Pána, a to je její konečný cíl. Tehdy začne nést ovoce extatické lásky k Bohu. Oddaný, který rostlinku vyživuje, musí být nesmírně opatrný. Je řečeno, že zalévání rostlinky musí pokračovat: ihāṅ mālī sece nitya śravaṇādi jala. Není pravda, že v určitém bodě člověk může přestat zpívat a naslouchat a stát se zralým oddaným. Pokud přestane, zajisté z úrovně oddané služby poklesne. I když někdo může být v oddané službě velmi pokročilý, neměl by se zaléváním metodou śravaṇa-kīrtana přestat. Pokud přestane, je to způsobeno nějakým přestupkem. To je popsáno v dalším verši.

Verš

yadi vaiṣṇava-aparādha uṭhe hātī mātā
upāḍe vā chiṇḍe, tāra śukhi’ yāya pātā

Synonyma

yadi — když; vaiṣṇava-aparādha — přestupek u nohou vaiṣṇavy; uṭhe — objeví se; hātī — slon; mātā — šílený; upāḍe — vytrhá; — nebo; chiṇḍe — zláme; tāra — rostlinky; śukhi' — svrašťující se; yāya — jde; pātā — list.

Překlad

„Pokud se oddaný při pěstování rostlinky oddané služby v hmotném světě dopustí přestupku u nohou nějakého vaiṣṇavy, jeho přestupek se přirovnává k šílenému slonu, který rostlinku vytrhne a zláme. Lístky rostlinky pak uschnou.“

Význam

Ve společnosti vaiṣṇavy sílí náš postoj oddanosti:

tāṅdera caraṇa sevi bhakta-sane vāsa
janame janame haya, ei abhilāṣa

Narottama dāsa Ṭhākura na vlastním příkladu zdůrazňuje, že oddaný musí neustále myslet na to, jak potěšit předešlého ācāryu. Gosvāmī jsou zastupováni naším duchovním mistrem. Nikdo nemůže být ācārya (duchovní mistr), pokud přísně nenásleduje učednickou posloupnost ācāryů. Ten, kdo to s pokrokem v oddané službě myslí opravdu vážně, by měl toužit pouze po uspokojení předešlých ācāryů. Ei chaya gosāñi yāra, mui tāra dāsa. Oddaný by se měl neustále považovat za služebníka služebníka ācāryů a s tímto vědomím by měl žít ve společnosti vaiṣṇavů. Pokud si však někdo o sobě myslí, že už je velmi zralý a může žít stranou společnosti vaiṣṇavů, a tak kvůli přestupku proti vaiṣṇavovi zanechá následování všech usměrňujících zásad, ocitá se v nebezpečné situaci. Přestupky proti svatému jménu jsou vysvětleny ve dvacátém čtvrtém verši osmé kapitoly Ādi-līly. Zanechání usměrňujících zásad a náladové jednání je přirovnáno k šílenému slonu, který bhakti-latu násilím vytrhne a poláme ji. Bhakti-latā tak uschne. K tomuto přestupku dojde zvláště tehdy, když někdo neposlouchá pokyny duchovního mistra. Tomu se říká guru-avajñā. Oddaný proto musí být velmi opatrný, aby se proti duchovnímu mistrovi nedopustil přestupku tím, že by neposlouchal jeho pokyny. Jakmile se oddaný odchýlí od pokynů duchovního mistra, začíná vytrhávat bhakti-latu a všechny její lístky postupně uschnou.

Verš

tāte mālī yatna kari’ kare āvaraṇa
aparādha-hastīra yaiche nā haya udgama

Synonyma

tāte — proto; mālī — oddaný zahradník; yatna kari' — s velkou pozorností; kare — staví; āvaraṇa — ohradu; aparādha — přestupků; hastīra — slona; yaiche — aby; — ne; haya — je; udgama — zrození.

Překlad

„Zahradník musí rostlinku chránit ze všech stran ohradou, do které mocný slon přestupků nebude moci vniknout.“

Význam

Oddaný musí rostoucí rostlinku bhakti ochránit ze všech stran ohradou. Začínající oddaný se musí v zájmu ochrany obklopit čistými oddanými. Tak nedá šílenému slonu možnost vytrhnout jeho rostlinku bhakti. Pokud se člověk sdružuje s neoddanými, šílený slon je vypuštěn. Śrī Caitanya Mahāprabhu řekl: asat-saṅga-tyāga, — ei vaiṣṇava-ācāra. První povinností vaiṣṇavy je vzdát se společnosti neoddaných. Takzvaný zralý oddaný však opouští společnost čistých oddaných, čímž se dopustí velkého přestupku. Lidská bytost je společenský tvor, a jestliže opustí společnost čistých oddaných, bude se muset sdružovat s neoddanými (asat-saṅga). Stykem s neoddanými a zapojením se do neoddaných činností se takzvaný zralý oddaný stane obětí přestupku šíleného slona. Tento přestupek pak rychle zničí jakýkoliv dosavadní růst. Rostlinku je tedy potřeba pečlivě chránit oplocením, což znamená následováním usměrňujících zásad a sdružováním se s čistými oddanými.

Dokonce i když si někdo myslí, že je ve společnosti pro vědomí Kṛṣṇy mnoho pseudooddaných nebo neoddaných, přesto by se jí měl držet. Pokud si myslí, že členové této společnosti nejsou čistí oddaní, může udržovat přímé styky s duchovním mistrem a měl by s ním rozebírat i své případné pochyby. Pokud však někdo nenásleduje pokyny duchovního mistra týkající se usměrňujících zásad a zpívání i poslouchání svatého jména Pána, nemůže se stát čistým oddaným. Kvůli svým mentálním výmyslům poklesne. Sdružováním se s neoddanými člověk porušuje usměrňující zásady, a je tudíž ztracen. V Upadeśāmṛtě (2) Śrīly Rūpy Gosvāmīho se uvádí:

atyāhāraḥ prayāsaś ca
prajalpo niyamāgrahaḥ
jana-saṅgaś ca laulyaṁ ca
ṣaḍbhir bhaktir vinaśyati

„Oddanou službu může zničit zapletení se do následujících šesti činností: (1) jíst více, než je třeba, či shromažďovat více prostředků, než je nutné, (2) přílišná snaha o světské věci, kterých je těžké dosáhnout, (3) zbytečné mluvení o světských tématech, (4) následování usměrňujících zásad písem jen proto, abychom je následovali, a ne pro duchovní pokrok, nebo odmítání pokynů písem a nezávislé či náladové jednání, (5) sdružování se se světskými lidmi, kteří nejeví zájem o vědomí Kṛṣṇy, a (6) dychtění po světském úspěchu.“

Verš

kintu yadi latāra saṅge uṭhe ‘upaśākhā’
bhukti-mukti-vāñchā, yata asaṅkhya tāra lekhā

Synonyma

kintu — ale; yadi — jestliže; latāra — rostlinkou oddané služby; saṅge — s; uṭhe — rostou; upaśākhā — nežádoucí rostliny; bhukti — po hmotném požitku; mukti — po vysvobození z hmotného světa; vāñchā — touhy; yata — tolik, kolik je; asaṅkhya — nespočet; tāra — těchto nežádoucích rostlin; lekhā — popis.

Překlad

„Někdy spolu s rostlinkou oddané služby rostou i nežádoucí rostliny, jako například rostlina touhy po hmotném požitku a po vysvobození z hmotného světa. Těchto nežádoucích rostlin je nespočet.“

Verš

‘niṣiddhācāra’, ‘kuṭīnāṭī’, ‘jīva-hiṁsana’
‘lābha’, ‘pūjā’, ‘pratiṣṭhādi’ yata upaśākhā-gaṇa

Synonyma

niṣiddha-ācāra — chování, které by nemělo být vidět u toho, kdo touží po dokonalosti; kuṭīnāṭī — diplomacie; jīva-hiṁsana — zbytečné zabíjení zvířat či duše; lābha — zisk podle světských měřítek; pūjā — obdiv získaný uspokojováním světských lidí; pratiṣṭha-ādi — stát se důležitým člověkem podle světských měřítek a tak dále; yata — to vše; upaśākhā-gaṇa — zbytečné rostliny.

Překlad

„Některé ze zbytečných rostlin, které rostou s rostlinkou bhakti, jsou rostliny chování nepřijatelného pro ty, kdo chtějí dosáhnout dokonalosti, rostliny diplomatického chování, zabíjení zvířat, usilování o světské zisky, světský obdiv a světskou důležitost. Všechny tyto rostliny jsou nežádoucí.“

Význam

Pro ty, kdo se skutečně chtějí stát dokonalými, je předepsán určitý způsob chování. V našem hnutí pro vědomí Kṛṣṇy své studenty nabádáme, aby nejedli maso, nehazardovali, vyhýbali se nedovolenému sexu a omamným látkám. Lidé, kteří holdují těmto činnostem, se nikdy dokonalými nestanou; proto jsou tyto usměrňující zásady určeny těm, kdo se zajímají o dokonalost a návrat zpátky k Bohu. Kuṭīnāṭī, diplomatické chování, ātmu neboli duši neuspokojí. Nemůže uspokojit dokonce ani tělo či mysl. Mysl člověka se špatným svědomím je vždy podezřívavá, proto by naše chování mělo být vždy přímé a schválené védskými autoritami. Pokud se k lidem chováme diplomaticky neboli neupřímně, bude to brzdit náš duchovní pokrok. Jīva-hiṁsana znamená zabíjení zvířat a zášť vůči jiným živým bytostem. K zabíjení ubohých zvířat zajisté dochází právě ze zášti vůči nim. Lidská podoba je určena k pochopení vědomí Kṛṣṇy (athāto brahma-jijñāsā), dotazování se na Nejvyšší Brahman. V lidské podobě má každý příležitost poznat Nejvyšší Brahman. Takzvaní vůdci lidské společnosti neznají skutečný cíl lidského života, a tak jsou zaneprázdnění ekonomickým rozvojem. To je scestné. Každý stát a každá společnost se snaží vylepšit kvalitu jedení, spaní, rozmnožování se a obrany. Tato lidská podoba je ale určena pro více než tyto čtyři zvířecí principy. Jedení, spaní, rozmnožování se a obranu nacházíme v říši zvířat a zvířata tyto problémy řeší bez nesnází. Proč by se tedy lidská společnost měla tak usilovně snažit je vyřešit? Potíž je v tom, že lidé nejsou vedeni k pochopení této jednoduché filosofie. Místo toho si myslí, že pokrok civilizace znamená vzrůstající smyslový požitek.

Je mnoho náboženských propagandistů, kteří nevědí, jak vyřešit konečné životní problémy, a i ti učí lidi nějaké podobě smyslového požitku. To je rovněž jīva-hiṁsana. Skutečného poznání se lidem nedostane a místo toho je náboženští vůdci svádějí na scestí. Co se týče hmotného zisku, je třeba vědět, že vše hmotné, co získáme, budeme muset v čase smrti opustit. Světští lidé naneštěstí nevědí nic o tom, že po smrti život pokračuje, a tak svůj čas promarňují hromaděním hmotných zisků, které tu budou muset v okamžiku smrti nechat. Tyto zisky žádný věčný prospěch nepřinesou. Být druhými obdivován je také bezcenné, protože po smrti musíme přijmout další tělo. Hmotný obdiv a tituly jsou ozdoby, které si s sebou do dalšího těla nevezmeme. V příštím životě se na všechno zapomene.

Všechny tyto překážky byly v tomto verši popsány jako nežádoucí rostliny. Pro skutečnou rostlinku, bhakti-latu, znamenají pouze zábrany. Měli bychom se proto všem těmto nežádoucím věcem pečlivě vyhýbat. Někdy tyto nežádoucí rostlinky vypadají přesně jako bhakti-latā. Vypadají stejně, co se týče velikosti a druhu, když rostou vedle rostlinky bhakti, avšak i přesto se jim říká upaśākhā. Čistý oddaný je schopen rostlinku bhakti od těch světských rozlišit a dává si velký pozor na to, aby je držel odděleně.

Verš

seka-jala pāñā upaśākhā bāḍi’ yāya
stabdha hañā mūla-śākhā bāḍite nā pāya

Synonyma

seka-jala — kropení; pāñā — dostávající; upaśākhā — nežádoucí rostliny; bāḍi' yāya — bujně rostou; stabdha hañā — bude zastavena; mūla-śākhā — hlavní rostlinka; bāḍite — růst; pāya — nemůže.

Překlad

„Pokud člověk nerozlišuje mezi rostlinkou bhakti a ostatními, bude zalévání na škodu, protože bude vyživovat ostatní rostliny, zatímco bhakti-latā se bude dusit.“

Význam

Pokud někdo zpívá Hare Kṛṣṇa mantru, a přitom se dopouští přestupků, porostou nežádoucí rostliny. Nikdo by neměl zpívání Hare Kṛṣṇa mantry využívat pro nějaký hmotný zisk. Ve verši 159 se uvádí:

̀niṣiddhācāra',`kuṭīnāṭī',`jīva-hiṁsana'
̀lābha',`pūjā',`pratiṣṭhādi' yata upaśākhā-gaṇa

Tyto nežádoucí rostliny popsal Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura. Říká, že ten, kdo naslouchá a zpívá, aniž by se snažil odstranit přestupky, se hmotně připoutá k uspokojování smyslů. Může také začít toužit po vysvobození z hmotného otroctví jako māyāvādī nebo může přilnout k yoga-siddhim a toužit po úžasných jógových silách. Ten, kdo je připoutaný k úžasným hmotným činnostem, se nazývá siddhi-lobhī neboli osoba dychtící po hmotné dokonalosti. Oddaný se také může stát obětí diplomatického či nečestného jednání nebo může za účelem nedovoleného sexu vyhledávat společnost žen. Někdo může předvádět oddanou službu jako prākṛta-sahajiyové nebo se může snažit podporovat svoji filosofii členstvím v nějaké kastě či se ztotožňovat s určitou dynastií a na základě toho si přisvojovat monopol na duchovní pokrok. Takto podpořen rodinnými tradicemi se pak může stát pseudoguruem, neboli takzvaným duchovním mistrem. Může také propadnout čtyřem hříšným činnostem, což je nedovolený sex, požívání omamných látek, hazardování a jedení masa, nebo se může na vaiṣṇavu dívat jako na příslušníka určité kasty či víry. Může si myslet: „Toto je hinduistický vaiṣṇava a toto je evropský vaiṣṇava. Evropští vaiṣṇavové nesmí vstoupit do chrámů.“ Bude na vaiṣṇavy nahlížet podle jejich zrození a myslet si, že toto je brāhmaṇa vaiṣṇava, toto je śūdra vaiṣṇava, toto je mleccha vaiṣṇava a tak dále. Někdo si zase může ze zpívání Hare Kṛṣṇa mantry a čtení Śrīmad-Bhāgavatamu udělat zaměstnání nebo se může snažit získávat finanční prostředky nezákonným způsobem. Někdo se také může snažit zpívat na odlehlém místě a stát se tak laciným vaiṣṇavou kvůli hmotnému obdivu. Může také toužit po světské pověsti pomocí ústupků neoddaným ohledně filosofie a duchovního života nebo se může stát zastáncem dědičného kastovního systému. To vše jsou pasti osobního smyslového požitku. Někteří svým předváděním pokročilého duchovního života podvádějí nevinnou veřejnost a jsou pak známí jako sādhu, mahātmā nebo zbožný člověk. To znamená, že takzvaný oddaný podlehl všem těmto nežádoucím rostlinám a růst skutečné rostlinky, bhakti-laty, se zastavil.

Verš

prathamei upaśākhāra karaye chedana
tabe mūla-śākhā bāḍi’ yāya vṛndāvana

Synonyma

prathamei — od samého začátku; upaśākhāra — nežádoucích rostlin; karaye — činí; chedana — usekávání; tabe — teprve potom; mūla-śākhā — hlavní rostlinka; bāḍi' — rostoucí; yāya — jde; vṛndāvana — k lotosovým nohám Pána Śrī Kṛṣṇy ve Vrindávanu.

Překlad

„Jakmile inteligentní oddaný uvidí vedle původní rostlinky růst nežádoucí rostlinu, musí ji okamžitě useknout. Skutečná rostlinka, bhakti-latā, potom pěkně roste, až se vrátí domů, zpátky k Bohu, a vyhledá útočiště u lotosových nohou Kṛṣṇy.“

Význam

Pokud je někdo oklamán nežádoucími rostlinami a padne jim za oběť, nemůže dělat pokrok zpátky k Bohu. Zůstává v hmotném světě a vykonává činnosti, které nemají s čistou oddanou službou nic společného. I když může být taková osoba povýšena na vyšší planetární soustavy, bude vystavena trojímu hmotnému utrpení, protože zůstává v hmotném světě.

Verš

‘prema-phala’ pāki’ paḍe, mālī āsvādaya
latā avalambi’ mālī ‘kalpa-vṛkṣa’ pāya

Synonyma

prema-phala — plod lásky k Bohu; pāki' — poté, co uzraje; paḍe — spadne; mālī — zahradník; āsvādaya — vychutnává si; latā avalambi' — využívá růstu bhakti-laty; mālī — zahradník; kalpa-vṛkṣa pāya — dosáhne stromu přání na Goloce Vṛndāvanu.

Překlad

„Když plod oddané služby dozraje a spadne, zahradník si na něm bude pochutnávat a tak získá ze své rostlinky prospěch a dosáhne stromu přání lotosových nohou Kṛṣṇy na Goloce Vṛndāvanu.“

Verš

tāhāṅ sei kalpa-vṛkṣera karaye sevana
sukhe prema-phala-rasa kare āsvādana

Synonyma

tāhāṅ — tam (na Goloce Vṛndāvanu); sei kalpa-vṛkṣera — lotosových nohou Kṛṣṇy, jež jsou přirovnány ke stromu přání; karaye sevana — věnuje se službě; sukhe — ve stavu transcendentální blaženosti; prema-phala-rasa — šťávu z plodů oddané služby; kare — činí; āsvādana — vychutnávání si.

Překlad

„Tam oddaný slouží Pánovým lotosovým nohám, jež jsou přirovnány ke stromu plnícímu všechna přání. Ve stavu velké blaženosti si vychutnává šťávu z plodu lásky a je věčně šťastný.“

Význam

Slovo tāhāṅ vyjadřuje, že v duchovním světě si může oddaný vychutnávat šťávu z plodu oddané služby, a tak být blažený.

Verš

eita parama-phala ‘parama-puruṣārtha’
yāṅra āge tṛṇa-tulya cāri puruṣārtha

Synonyma

eita — tento; parama-phala — nejvyšší životní cíl; parama — nejvyšší; puruṣa-artha — zájem živých bytostí; yāṅra āge — v jehož přítomnosti; tṛṇa-tulya — zcela bezvýznamné; cāri — čtyři; puruṣa-artha — různé druhy lidských zájmů.

Překlad

„Vychutnávat si plody oddané služby na Goloce Vṛndāvanu je nejvyšší dokonalostí života. Čtyři hmotné dokonalosti – to znamená zbožnost, ekonomický rozvoj, uspokojování smyslů a osvobození – jsou vedle této dokonalosti zcela zanedbatelným úspěchem.“

Význam

Největším úspěchem, jakého mohou jñānī neboli impersonalisté dosáhnout, je sjednocení s Nejvyšším, obecně známé jako mokṣa, osvobození. Největším úspěchem yogīch je osm hmotných dokonalostí, jako jsou aṇimā, laghimā a prāpti. To vše je ale nicotné ve srovnání s věčnou blažeností oddaného, který se vrátí zpátky k Bohu a vychutnává si plod oddané služby lotosovým nohám Pána. Ve srovnání s tím jsou hmotné dokonalosti až po úroveň osvobození zcela bezvýznamné. Čistý oddaný se o ně proto nezajímá. Zajímá ho pouze zdokonalování jeho oddané služby Pánu. Štěstí neosobních monistických filosofů je v následujícím verši, který se nachází také v Lalita-mādhavě Śrīly Rūpy Gosvāmīho, zavrženo.

Verš

ṛddhā siddhi-vraja-vijayitā satya-dharmā samādhir
brahmānando gurur api camatkārayaty eva tāvat
yāvat premṇāṁ madhu-ripu-vaśī-kāra-siddhauṣadhīnāṁ
gandho ’py antaḥ-karaṇa-saraṇī-pānthatāṁ na prayāti

Synonyma

ṛddhā — výborných; siddhi-vraja — skupin hmotných dokonalostí yogīch (aṇimā, laghimā, prāpti a tak dále); vijayitā — vítězství; satya-dharmā — náboženské zásady dokonalosti (satya, śama, titikṣā a tak dále); samādhiḥ — jógová dokonalost meditace; brahma-ānandaḥ — duchovně blažený život monistů; guruḥ — vysoce postavený podle hmotných měřítek; api — i když; camatkārayati — vypadají důležitě; eva — pouze; tāvat — tak dlouho; yāvat — dokud; premṇām — lásky ke Kṛṣṇovi; madhu-ripu — Kṛṣṇy, nepřítele démona Madhua; vaśī-kāra — v ovládání; siddha-auṣadhīnām — která je jako dokonalé byliny pro ovládání hadů; gandhaḥ — lehká vůně; api — dokonce; antaḥ-karaṇa-saraṇī-pānthatām — ten, kdo jde cestou srdce; na prayāti — nestane se.

Překlad

„  ,Dokud se u člověka neprojeví alespoň nepatrný nádech čisté lásky ke Kṛṣṇovi, což je dokonalá bylina pro ovládání Pána Kṛṣṇy v srdci, udivují ho hmotné dokonalosti známé jako siddhi, brāhmaṇské dokonalosti (satya, śama, titikṣā a tak dále), trans yogīch a monistická blaženost Brahmanu.̀  “

Význam

Existují různé druhy dokonalosti známé jako siddhi-vraja nebo také dokonalosti v podobě dosažení brāhmaṇských vlastností, jógového transu a splynutí s Nejvyšším. Všechny tyto druhy hmotné dokonalosti jsou pro světského člověka zcela jistě přitažlivé, ale jejich třpyt trvá jen tak dlouho, dokud nepřijme oddanou službu. Oddaná služba dokáže ovládat Nejvyššího Pána, Osobnost Božství, který je nejvyšším vládcem všeho vesmírného dění. Obyvatelé Goloky Vṛndāvanu prožívají pět ras (nálad) transcendentálního světa v neutralitě, služebnictví, přátelství, rodičovské náklonnosti a milostné lásce. Pána všechny tyto vztahy natolik těší, že je oddanými zcela ovládán. Například matka Yaśoda je v oddané službě tak pokročilá, že se Kṛṣṇa nechal ovládat jejím proutkem. Těchto pět hlavních nálad je tedy tak vznešených a slavných, že jsou schopné ovládat Nejvyšší Osobnost Božství. V hmotném světě však mohou takzvané siddhi neboli dokonalosti oslňovat svou září jen tak dlouho, dokud se člověk nezajímá o oddanou službu. Dokonalost karmīch, jñānīch, yogīch a dalších je jinými slovy přitažlivá pouze do té doby, než člověk dospěje k oddané službě, která je tak vznešená a významná, že může ovládat nejvyššího vládce, Kṛṣṇu.

Verš

‘śuddha-bhakti’ haite haya ‘premā’ utpanna
ataeva śuddha-bhaktira kahiye ‘lakṣaṇa’

Synonyma

śuddha-bhakti — čisté oddané služby prosté hmotného znečištění; haite — z; haya — je; premā — láska k Nejvyšší Osobnosti Božství; utpanna — zrozená; ataeva — proto; śuddha-bhaktira — čisté oddané služby; kahiye — vysvětlím; lakṣaṇa — příznaky.

Překlad

„Jakmile se někdo dostane na úroveň čisté oddané služby, rozvine lásku k Bohu. Proto popíši některé z příznaků čisté oddané služby.“

Význam

V Bhagavad-gītě (18.55) se uvádí: bhaktyā mām abhijānāti yāvān yaś cāsmi tattvataḥ. Člověk nemůže poznat Nejvyšší Osobnost Božství, dokud nepřijme oddanou službu.

Verš

anyābhilāṣitā-śūnyaṁ
jñāna-karmādy-anāvṛtam
ānukūlyena kṛṣṇānu-
śīlanaṁ bhaktir uttamā

Synonyma

anya-abhilāṣitā-śūnyam — bez tužeb, které se netýkají služby Pánu Kṛṣṇovi, neboli bez hmotných tužeb (jako jsou touhy po jedení masa, nedovoleném sexu, hazardování a omamných látkách); jñāna — poznáním filosofie monistických māyāvādīch; * karma — plodonosnými činnostmi; ādi — umělou odpoutaností, mechanickým praktikováním yogy, studiem sāṅkhyové filosofie atd; anāvṛtam — nezahalená; ānukūlyena — příznivé; kṛṣṇa-anuśīlanam — rozvíjení služby ve vztahu ke Kṛṣṇovi; bhaktiḥ uttamā — prvotřídní oddaná služba.

Překlad

„  ,Rozvinutá prvotřídní oddaná služba musí být prostá všech hmotných tužeb, poznání získaného monistickou filosofií a plodonosných činností. Oddaný musí Kṛṣṇovi neustále příznivě sloužit tak, jak si to Kṛṣṇa přeje.̀  “

Význam

Tento verš se nachází také v Bhakti-rasāmṛta-sindhu (1.1.11) Śrīly Rūpy Gosvāmīho. Z Bhagavad-gīty (9.34 a 18.65) víme, že si Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, přeje, aby na Něho všichni neustále mysleli (man-manā bhava mad-bhaktaḥ). Každý by se měl stát Jeho oddaným, a ne oddaným nějakého poloboha, a každý by se měl zapojit do oddané služby Jemu včetně arcany (uctívání Božstev) v chrámu. Man-manā bhava mad-bhakto mad-yājī māṁ namaskuru. Všichni by se měli Nejvyšší Osobnosti Božství okamžik za okamžikem klanět. To jsou Pánovy touhy a ten, kdo je příznivě plní, je opravdu čistým oddaným. Kṛṣṇa chce, aby se Mu každý odevzdal, a oddaná služba znamená šířit toto poselství po celém světě. Pán v Bhagavad-gītě (18.69) otevřeně prohlašuje: na ca tasmān manuṣyeṣu kaścin me priya-kṛttamaḥ – ten, kdo káže poselství Bhagavad-gīty pro dobro všech, je Kṛṣṇovi nejdražší. Bhagavad-gītu Pán vyslovil proto, aby se mohla lidská společnost dokonale uspořádat ve všech ohledech – politicky, společensky, ekonomicky, filosoficky i nábožensky. Hnutí pro vědomí Kṛṣṇy může lidskou společnost ze všech úhlů zreformovat, a proto je ten, kdo šíří filosofii vědomí Kṛṣṇy ve prospěch všech podmíněných duší ve vesmíru, dokonalý v čisté oddané službě.

Kvalifikací je, že oddaný musí vědět, co od něho Kṛṣṇa chce. Toto pochopení může získat prostřednictvím duchovního mistra, který je pravým zástupcem Kṛṣṇy. Śrīla Rūpa Gosvāmī radí: ādau gurv-āśrayam. Ten, kdo to s čistou oddanou službou Pánu myslí vážně, musí přijmout útočiště u duchovního mistra v učednické posloupnosti od Kṛṣṇy. Evaṁ paramparā-prāptam imaṁ rājarṣayo viduḥ. Bez přijetí pravého duchovního mistra, který přichází v učednické posloupnosti, člověk nemůže najít skutečný smysl oddané služby. Je proto nutné přijmout útočiště u pravého duchovního mistra a nechat se jím vést. První povinností čistého oddaného je uspokojit svého duchovního mistra, jehož jediným zájmem je šířit vědomí Kṛṣṇy. A pokud někdo dokáže uspokojit duchovního mistra, Kṛṣṇa je automaticky spokojený – yasya prasādād bhagavat-prasādaḥ. To je úspěch v oddané službě. Slovo ānukūlyena tedy znamená příznivá oddaná služba Pánu. Čistý oddaný nemá jiné plány než plány týkající se služby Pánu, ani o úspěch ve světských činnostech se nezajímá. Chce uspět pouze v dělání pokroku v oddané službě. Pro oddaného neexistuje uctívání někoho jiného nebo uctívání polobohů. Takové pseudooddané službě se čistý oddaný nevěnuje. Zajímá ho pouze uspokojení Kṛṣṇy. Žije-li člověk jen pro uspokojení Kṛṣṇy, není důležité, k jakému životnímu stavu patří. Jeho jediným zájmem by mělo být uspokojit Kṛṣṇu. Tento postup se beze zbytku projevuje v činnostech hnutí pro vědomí Kṛṣṇy. Prakticky se ukazuje, že oddanou službu může bez problémů přijmout celý svět. Je pouze třeba následovat pokyny Kṛṣṇova zástupce.

Verš

anya-vāñchā, anya-pūjā chāḍi’ ‘jñāna’, ‘karma’
ānukūlye sarvendriye kṛṣṇānuśīlana

Synonyma

anya-vāñchā — jiné touhy; anya-pūjā — jiné druhy uctívání; chāḍi' — zanechává; jñāna — hmotného poznání; karma — hmotných činností; ānukūlye — příznivě; sarva-indriye — všemi smysly; kṛṣṇa-anuśīlana — rozvoj vědomí Kṛṣṇy.

Překlad

„Čistý oddaný si nesmí přát nic jiného než sloužit Kṛṣṇovi. Neměl by uctívat polobohy či nějaké světské osobnosti, neměl by rozvíjet umělé poznání prosté vědomí Kṛṣṇy a neměl by konat nic jiného než činnosti spojené s vědomím Kṛṣṇy. Všechny své očištěné smysly musí zapojit do služby Pánu. Tomu se říká příznivé konání činností s vědomím Kṛṣṇy.“

Verš

ei ‘śuddha-bhakti’ — ihā haite ‘premā’ haya
pañcarātre, bhāgavate ei lakṣaṇa kaya

Synonyma

ei — tato; śuddha-bhakti — čistá oddaná služba; ihā haite — ze které; premā — ryzí láska ke Kṛṣṇovi; haya — je; pañcarātre — ve védské literatuře známé jako Pañcarātry; bhāgavate — také ve Śrīmad-Bhāgavatamu; ei — tyto; lakṣaṇa — příznaky; kaya — jsou popsány.

Překlad

„Takové činnosti se nazývají śuddha-bhakti, čistá oddaná služba. Pokud někdo tuto čistou oddanou službu vykonává, rozvine časem svou původní lásku ke Kṛṣṇovi. Tyto příznaky jsou popsány ve védských textech, jako jsou Pañcarātry a Śrīmad-Bhāgavatam.

Význam

Oddanou službu je třeba rozvíjet pod vedením čistého oddaného, duchovního mistra, a v souladu s védskými pokyny danými systémy Pañcarātry a Bhāgavaty. Systém Pañcarātry obsahuje metody uctívání v chrámu a systém Bhāgavaty spočívá v šíření filosofie vědomí Kṛṣṇy prostřednictvím přednášení Śrīmad-Bhāgavatamu a diskutování filosofie s těmi, kdo o to mají zájem. Těmito rozhovory lze probudit zájem a pochopení soustav Pañcarātry a Bhāgavaty.

Verš

sarvopādhi-vinirmuktaṁ
tat-paratvena nirmalam
hṛṣīkeṇa hṛṣīkeśa-
sevanaṁ bhaktir ucyate

Synonyma

sarva-upādhi-vinirmuktam — prostá všech druhů hmotných označení nebo také prostá všech tužeb, kromě touhy sloužit Nejvyšší Osobnosti Božství; tat-paratvena — pouze za účelem služby Nejvyšší Osobnosti Božství; nirmalam — neznečištěná výsledky spekulativního filosofického bádání a plodonosných činností; hṛṣīkeṇa — smysly očištěnými ode všech označení; hṛṣīka-īśa — Pána smyslů; sevanam — služba, která uspokojí smysly; bhaktiḥ — oddaná služba; ucyate — jmenuje se.

Překlad

„  ,Bhakti neboli oddaná služba znamená zaměstnat všechny své smysly ve službě vládci všech smyslů, Nejvyššímu Pánu, Osobnosti Božství. Když duše slouží Nejvyššímu, má to dva vedlejší účinky: je zbavena veškerých hmotných označení a její smysly se pouhým zapojením do služby Pánu očistí.̀  “

Význam

Tento verš je citací z Nārada-pañcarātry a nachází se v Bhakti-rasāmṛta-sindhu (1.1.12).

Verš

mad-guṇa-śruti-mātreṇa
mayi sarva-guhāśaye
mano-gatir avicchinnā
yathā gaṅgāmbhaso ’mbudhau

Synonyma

mat — Mých; guṇa — o vlastnostech; śruti-mātreṇa — pouhým poslechem; mayi — ke Mně; sarva-guhā — ve všech srdcích; āśaye — který sídlím; manaḥ-gatiḥ — pohyb mysli; avicchinnā — bez překážek; yathā — jako; gaṅgā-ambhasaḥ — nebeské vody Gangy; ambudhau — do oceánu.

Překlad

„  ,Mysli oddaných, kteří o Mně naslouchají, spějí ke Mně stejně, jako nebeská voda Gangy plyne bez překážek do oceánu. Já sídlím v srdcích všech.̀  “

Význam

Tento a také následující tři verše jsou citovány ze Śrīmad-Bhāgavatamu (3.29.11–14). Vyslovil je Pán Kṛṣṇa v podobě Kapiladevy.

Verš

lakṣaṇaṁ bhakti-yogasya
nirguṇasya hy udāhṛtam
ahaituky avyavahitā
yā bhaktiḥ puruṣottame

Synonyma

lakṣaṇam — příznak; bhakti-yogasya — oddané služby; nirguṇasya — mimo vliv tří kvalit přírody; hi — zajisté; udāhṛtam — uvádí se; ahaitukī — bezpříčinná; avyavahitā — nepřerušená; — která; bhaktiḥ — oddaná služba; puruṣa-uttame — Nejvyšší Osobnosti Božství.

Překlad

„  ,Toto jsou příznaky transcendentální láskyplné služby Puruṣottamovi, Nejvyšší Osobnosti Božství: je bezpříčinná a nic ji nemůže zastavit.̀  “

Verš

sālokya-sārṣṭi-sāmīpya-
sārūpyaikatvam apy uta
dīyamānaṁ na gṛhṇanti
vinā mat-sevanaṁ janāḥ

Synonyma

sālokya — být na stejné planetě jako Já; sārṣṭi — mít stejný majestát jako Já; sāmīpya — mít Moji přímou společnost; sārūpya — mít stejnou podobu jako Já; ekatvam — splynutí se Mnou; api — dokonce; uta — nebo; dīyamānam — dáno; na — ne; gṛhṇanti — přijmou; vinā — bez; mat-sevanam — služby Mně; janāḥ — oddaní.

Překlad

„  ,Moji oddaní nepřijmou osvobození sālokya, sārṣṭi, sārūpya, sāmīpya či splynutí se Mnou, ani když jim je nabídnu, a raději Mi slouží.“

Verš

sa eva bhakti-yogākhya
ātyantika udāhṛtaḥ
yenātivrajya tri-guṇaṁ
mad-bhāvāyopapadyate

Synonyma

saḥ — toto (s výše uvedenými příznaky); eva — zajisté; bhakti-yoga-ākhyaḥ — zvané bhakti-yoga; ātyantikaḥ — nejvyšší cíl života; udāhṛtaḥ — popsáno jako; yena — pomocí čehož; ativrajya — poté, co transcenduje; tri-guṇam — tři kvality přírody; mat-bhāvāya — k přímému styku se Mnou, Nejvyšší Osobností Božství, a Mou přírodou; upapadyate — člověk se kvalifikuje.

Překlad

„  ,Bhakti-yoga, jak je popsána výše, je konečným cílem života. Oddanou službou Nejvyšší Osobnosti Božství člověk překoná kvality hmotné přírody a dosáhne duchovního postavení na úrovni přímé oddané služby.̀  “

Verš

bhukti-mukti ādi-vāñchā yadi mane haya
sādhana karile prema utpanna nā haya

Synonyma

bhukti — hmotný požitek; mukti — být vysvobozen z hmotného otroctví; ādi — a tak dále; vāñchā — touhy; yadi — jestliže; mane — v mysli; haya — jsou; sādhana karile — i když vykonává oddanou službu podle usměrňujících pravidel; prema — skutečná láska ke Kṛṣṇovi; utpanna — probuzená; — ne; haya — je.

Překlad

„Pokud je někdo nakažený touhou po hmotném požitku či hmotném osvobození, nemůže dospět na úroveň čisté láskyplné služby Pánu, i kdyby povrchně vykonával oddanou službu v souladu s běžnými usměrňujícími zásadami.“

Význam

Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura říká, že pokud někdo v srdci chová touhu užívat si výsledků dobré práce nebo se chce, znechucen hmotným světem, vymanit z hmotného zapletení, pak nikdy nedosáhne transcendentálních nálad oddané služby. Jinými slovy, oddaný nesmí při vykonávání oddané služby toužit po hmotném prospěchu. Se znečištěným srdcem nikdo čisté oddané služby nedosáhne, i kdyby následoval všech šedesát čtyři usměrňujících zásad.

Verš

bhukti-mukti-spṛhā yāvat
piśācī hṛdi vartate
tāvad bhakti-sukhasyātra
katham abhyudayo bhavet

Synonyma

bhukti — po hmotném požitku; mukti — a po vysvobození z hmotné existence; spṛhā — touhy; yāvat — dokud; piśācī — čarodějnice; hṛdi — v srdci; vartate — zůstanou; tāvat — tak dlouho; bhakti — oddané služby; sukhasya — štěstí; atra — zde; katham — jak; abhyudayaḥ — probuzení; bhavet — může být.

Překlad

„  ,Touha užívat si tohoto hmotného světa a touha po vysvobození z hmotného otroctví jsou dvě čarodějnice, které člověka posednou jako duchové. Jak může ten, kdo má tyto dvě čarodějnice v srdci, pocítit transcendentální blaženost? Dokud budou zůstávat v srdci, není možné si užívat transcendentální blaženosti oddané služby.̀  “

Význam

Tento verš se nachází v Bhakti-rasāmṛta-sindhu (1.2.22).

Verš

sādhana-bhakti haite haya ‘rati’ra udaya
rati gāḍha haile tāra ‘prema’ nāma kaya

Synonyma

sādhana-bhakti — proces pravidelné oddané služby; haite — z; haya — je; ratira — připoutanosti; udaya — probuzení; rati — taková připoutanost; gāḍha haile — když zesílí; tāra — toho; prema — láska k Bohu; nāma — jméno; kaya — je řečeno.

Překlad

„Pravidelnou oddanou službou se oddaný postupně připoutá k Nejvyšší Osobnosti Božství. Když toto pouto zesílí, nazývá se láska k Bohu.“

Význam

Bhakti-rasāmṛta-sindhu (1.2.2) o sādhana-bhakti říká:

kṛti-sādhyā bhavet sādhya-
bhāvā sā sādhanābhidhā
nitya-siddhasya bhāvasya
prākaṭyaṁ hṛdi sādhyatā

Proces oddané služby, kam v prvé řadě patří také zpívání a naslouchání, se nazývá sādhana-bhakti. K tomu patří usměrňující zásady určené k probuzení oddané služby. Oddaná služba neustále dříme v srdcích všech a zpíváním svatých jmen Pána bez přestupků se spící původní vědomí Kṛṣṇy probudí. Toto probuzení vědomí Kṛṣṇy je začátkem sādhana-bhakti. To se dá rozdělit na mnoho částí, jako je víra, sdružování se s oddanými, zasvěcení duchovním mistrem, zapojení se do oddané služby podle pokynů duchovního mistra, stálost v oddané službě a probuzení chuti pro oddanou službu. Takto se lze připoutat ke Kṛṣṇovi a Jeho službě, a když toto pouto zesílí, výsledkem je extatická láska ke Kṛṣṇovi. Slovo rati je v Bhakti-rasāmṛta-sindhu (1.3.41) vysvětleno takto:

vyaktaṁ masṛṇatevāntar-
lakṣyate rati-lakṣaṇam
mumukṣu-prabhṛtīnāṁ ced
bhaved eṣā ratir na hi

„Jakmile oddanému změkne srdce, objeví se rati neboli pouto. U těch, kterým jde o vysvobození z hmotného otroctví, se však tato citlivost neprojeví.“ Toto pouto se liší od hmotné připoutanosti. U toho, kdo je zbaven hmotného znečištění, se probudí pouto ke službě Kṛṣṇovi a tomu se říká rati. V hmotném světě existuje připoutanost k hmotnému požitku, ale to není rati. Transcendentální rati lze probudit jedině na duchovní úrovni. Extatická láska ke Kṛṣṇovi (prema) je v Bhakti-rasāmṛta-sindhu (1.4.1) popsána takto:

samyaṅ masṛṇita-svānto
mamatvātiśayāṅkitaḥ
bhāvaḥ sa eva sāndrātmā
budhaiḥ premā nigadyate

„Když srdce zcela změkne, je zbavené všech hmotných tužeb a emoce začnou být velice intenzivní, oddaný se připoutá ke Kṛṣṇovi. Tyto očištěné emoce jsou známé jako čistá láska.“

Verš

prema vṛddhi-krame nāma — sneha, māna, praṇaya
rāga, anurāga, bhāva, mahābhāva haya

Synonyma

prema — extatická láska k Bohu; vṛddhi-krame — jak se zvětšuje; nāma — pojmenována; sneha — náklonnost; māna — odpor; praṇaya — láska; rāga — připoutanost; anurāga — ještě větší připoutanost; bhāva — extáze; mahā-bhāva — velká extáze; haya — jsou.

Překlad

„Jak prema postupně roste do různých stádií, jejími základními aspekty jsou náklonnost, odpor, láska, připoutanost, ještě větší připoutanost, extáze a velká extáze.“

Význam

V Bhakti-rasāmṛta-sindhu (3.2.84) je sneha (náklonnost) popsána takto:

sāndraś citta-dravaṁ kurvan
premā`sneha' itīryate
kṣaṇikasyāpi neha syād
viśleṣasya sahiṣṇutā

„Úroveň premy, na které z touhy po milovaném s velkou intenzitou taje srdce, se nazývá sneha neboli náklonnost. Jejím příznakem je, že milující nevydrží ani okamžik bez milovaného.“ Popis māny a praṇayi nacházíme v 66. verši druhé kapitoly Madhya-līly. A co se týče rāgy, Bhakti-rasāmṛta-sindhu (3.2.87) uvádí:

snehaḥ sa rāgo yena syāt
sukhaṁ duḥkham api sphuṭam
tat-sambandha-lave 'py atra
prītiḥ prāṇa-vyayair api

„Úroveň, na které náklonnost k milovanému obrátí neštěstí ve štěstí, se nazývá rāga neboli připoutanost. S touto připoutaností ke Kṛṣṇovi je možné se vzdát vlastního života pro uspokojení milovaného Kṛṣṇy.“ Anurāga, bhāva a mahābhāva jsou popsány ve 13. verši šesté kapitoly Madhya-līly. Význam k tomuto verši vysvětluje adhirūḍha-mahābhāvu.

Verš

yaiche bīja, ikṣu, rasa, guḍa, khaṇḍa-sāra
śarkarā, sitā, michari, uttama-michari āra

Synonyma

yaiche — jako; bīja — semínko; ikṣu — cukrové třtiny; rasa — šťáva; guḍa — melasa; khaṇḍa-sāra — sušená melasa; śarkarā — cukr; sitā — kandovaný cukr; michari — cukrkandl; uttama-michari — pastilky; āra — a.

Překlad

„Postupný rozvoj premy se dá přirovnat k různým stádiím výroby cukru. Na začátku je semínko cukrové třtiny, potom cukrová třtina a potom šťáva vylisovaná z cukrové třtiny. Vařením se z ní stává tekutá melasa, potom tuhá melasa, pak cukr, kandovaný cukr, cukrkandl a nakonec pastilky.“

Verš

ei saba kṛṣṇa-bhakti-rasera sthāyibhāva
sthāyibhāve mile yadi vibhāva, anubhāva

Synonyma

ei saba — to vše; kṛṣṇa-bhakti — oddané služby Kṛṣṇovi; rasera — nálad; sthāyi-bhāva — neustálá přítomnost extáze; sthāyi-bhāve — v této neustálé extázi; mile — oddaný potká; yadi — jestliže; vibhāva — zvláštní extáze; anubhāva — podextáze.

Překlad

„To vše se dohromady nazývá sthāyibhāva neboli neustálá láska k Bohu v oddané službě. Vedle těchto úrovní jsou zde ještě vibhāva a anubhāva.“

Význam

Připoutanost ke Kṛṣṇovi nikdy neslábne; zvětšuje se víc a víc s dosahováním různých úrovní. Všechny dohromady se nazývají sthāyibhāva neboli neustálá přítomnost extáze. Oddaná služba má devět podob: śravaṇaṁ kīrtanaṁ viṣṇoḥ smaraṇaṁ pāda-sevanam arcanaṁ vandanaṁ dāsyaṁ sakhyam ātma-nivedanam. Pokud se neustálá láska k Bohu smísí s těmito způsoby oddané služby, nazývá se vibhāva, anubhāva, sāttvika a vyabhicārī. Oddaný si tak různými způsoby vychutnává transcendentální blaženost. Ve své Amṛta-pravāha-bhāṣyi Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākura říká, že anubhāva se dá rozdělit do třinácti kategorií: (1) tančení, (2) válení se po zemi, (3) zpívání, (4) křik, (5) skákání, (6) vydávání hlasitých zvuků, (7) zívání, (8) těžké dýchání, (9) nezájem o veřejné mínění, (10) slintání, (11) burácivý smích, (12) neklid a (13) škytání. To jsou příznaky anubhāvy. Tak jsou prožívány transcendentální nálady na různých úrovních. Existuje také mnoho dalších výrazových forem, které Gosvāmī analyticky studovali. V Bhakti-rasāmṛta-sindhu Rūpa Gosvāmī dává každému příznaku konkrétní jméno.

Verš

sāttvika-vyabhicāri-bhāvera milane
kṛṣṇa-bhakti-rasa haya amṛta āsvādane

Synonyma

sāttvika-vyabhicāri-bhāverasāttviky a vyabhicārī se sthāyibhāvou; milane — smíšením; kṛṣṇa-bhakti-rasa — transcendentální nálady oddané služby Pánu; haya — stanou se; amṛta — jako nektar; āsvādane — při vychutnávání.

Překlad

„Když se vyšší úrovně extatické lásky smísí s projevy sāttviky a vyabhicārī, oddaný si vychutnává transcendentální blaženost lásky ke Kṛṣṇovi v různých nektarových chutích.“

Verš

yaiche dadhi, sitā, ghṛta, marīca, karpūra
milane, ‘rasālā’ haya amṛta madhura

Synonyma

yaiche — jako; dadhi — jogurt; sitā — kandovaný cukr; ghṛta — přepuštěné máslo; marīca — černý pepř; karpūra — kafr; milane — smícháním; rasālā — velmi chutné; haya — stanou se; amṛta — nektarové; madhura — a sladké.

Překlad

„Tyto chuti jsou jako směs jogurtu, kandovaného cukru, ghí (přepuštěného másla), černého pepře a kafru a chutnají sladce jako nektar.“

Verš

bhakta-bhede rati-bheda pañca parakāra
śānta-rati, dāsya-rati, sakhya-rati āra
vātsalya-rati, madhura-rati, — ei pañca vibheda
rati-bhede kṛṣṇa-bhakti-rase pañca bheda

Synonyma

bhakta-bhede — podle různých oddaných; rati-bheda — různé druhy připoutanosti; pañca parakāra — pět kategorií; śānta-rati — neutrální vnímání; dāsya-rati — připoutanost se služebnickým postojem; sakhya-rati — připoutanost na základě přátelství; āra — také; vātsalya-rati — připoutanost s rodičovskou náklonností; madhura-rati — připoutanost milostnou láskou; ei — těchto; pañca — pět; vibheda — kategorií; rati-bhede — podle připoutanosti na různých úrovních; kṛṣṇa-bhakti-rase — v náladách pocházejících z oddané služby Kṛṣṇovi; pañca — pět; bheda — druhů.

Překlad

„V závislosti na oddaném se připoutanost dělí do pěti kategorií zvaných śānta-rati, dāsya-rati, sakhya-rati, vātsalya-rati a madhura-rati. Těchto pět kategorií vzniká z různých pout, která mají oddaní k Nejvyšší Osobnosti Božství. Transcendentální nálady pocházející z oddané služby jsou také pěti druhů.

Význam

Śānta-rati se v Bhakti-rasāmṛta-sindhu (2.5.16–18) popisuje takto:

mānase nirvikalpatvaṁ
śama ity abhidhīyate

„Když je člověk zcela prostý veškerých pochyb a hmotných pout, dosáhne neutrálního postavení zvaného śānta.

vihāya viṣayonmukhyaṁ
nijānanda-sthitir yataḥ
ātmanaḥ kathyate so 'tra
svabhāvaḥ śama ity asau
prāyaḥ śama-pradhānānāṁmamatā-gandha-varjitā
paramātmatayā kṛṣṇe
jātā śāntī ratir matā

Śānta-rati je neutrální úroveň realizace Kṛṣṇy na rozhraní neosobního a osobního pojetí. To znamená, že oddaný není příliš připoutaný k osobní podobě Pána. Vědomí Pánovy velikosti se nazývá śānta-rati. To není připoutanost k osobnímu, ale k neosobnímu rysu. Na této úrovni je člověk obvykle připoutaný k Nejvyšší Osobnosti Božství v rysu Paramātmy.

īśvaraḥ sarva-bhūtānāṁ
hṛd-deśe 'rjuna tiṣṭhati
bhrāmayan sarva-bhūtāni
yantrārūḍhāni māyayā

„Nejvyšší Pán sídlí v srdci každého, ó Arjuno, a řídí putování všech živých bytostí, které jsou jakoby usazené na stroji vytvořeném z hmotné energie.“ (Gītā 18.61) Na základě tohoto výroku z Bhagavad-gīty můžeme pochopit, že oddaný na úrovni śānta-rasy vidí Pánovo zastoupení všude.

Dāsya-rati se vysvětluje v Bhakti-rasāmṛta-sindhu (2.5.27) takto:

svasmād bhavanti ye nyūnās
te 'nugrāhyā harer matāḥ
ārādhyatvātmikā teṣāṁ
ratiḥ prītir itīritā
tatrāsakti-kṛd anyatra
prīti-saṁhāriṇī hy asau

Pokud velký oddaný vnímá Nejvyššího Pána v Jeho lokalizovaném rysu a chápe své podřízené postavení, tak se Mu nejen odevzdává, ale chce Mu také vzhledem ke svému podřízenému postavení nějakým způsobem sloužit a tak získat Jeho přízeň. Oddaný na úrovni śānta-rati do služby Pánu není příliš nadšený, ale oddaný na úrovni dāsya-rati chce Pánu sloužit dobrovolně sám od sebe. Díky tomuto postoji realizuje Nejvyšší Osobnost Božství úplnějším způsobem než oddaný na úrovni śānta-rati. Považuje Pána za objekt hodný uctívání, což znamená, že jeho připoutanost k Pánu se zvětšuje. Dāsya-rati je tedy popsána jako bhaktiḥ pareśānubhavo viraktir anyatra ca. (Bhāg. 11.2.42) Jinými slovy, na úrovni dāsya-rati je oddaný připoutaný ke službě Pánu a odpoutaný od hmotných činností. Śānta-rati není ani hmotná ani duchovní, ale dāsya-rati je na duchovní úrovni. Na duchovní úrovni neexistuje žádná připoutanost k hmotným věcem (viraktir anyatra ca). Oddaný s dāsya-rati není připoutaný k ničemu jinému než ke službě Kṛṣṇovi.

Sakhya-rati je popsána v Bhakti-rasāmṛta-sindhu (2.5.30) následovně:

ye syus tulyā mukundasya
te sakhāyaḥ satāṁ matāḥ
sāmyād viśrambha-rūpaiṣāṁ
ratiḥ sakhyam ihocyate

Podle názoru pokročilých oddaných a učenců si oddaný na úrovni sakhya-rati připadá s Nejvyšší Osobností Božství roven. To je vztah přátelství. Díky přátelskému vztahu s Pánem je oddaný nejen osvobozený od hmotných pout, ale věří také v rovnocenné jednání s Nejvyšší Osobností Božství. Tomu se říká sakhya-rati. Oddaný se sakhya-rati je tak pokročilý, že s Pánem jedná na rovnocenné úrovni, a dokonce s Ním i vtipkuje. I když Pánu nikdy nikdo roven není, oddaný se sakhya-rati si tak připadá a vůbec se kvůli tomu necítí provinile. Považovat se za rovnocenného Pánu je za normálních okolností urážka. Například māyāvādī se považují za rovné Pánu, ale tyto pocity přinášejí bolestné zklamání, protože jsou hmotné povahy. Sakhya-rati je však pocit prožívaný v mysli čistého oddaného, který se k Nejvyšší Osobnosti Božství s tímto pocitem vztahuje věčně.

Vātsalya-rati popisuje Bhakti-rasāmṛta-sindhu (2.5.33) takto:

guravo ye harer asya
te pūjyā iti viśrutāḥ
anugraha-mayī teṣāṁ
ratir vātsalyam ucyate
idaṁ lālana-bhavyāśīś
cibuka-sparśanādi-kṛt

Živá bytost na úrovni vātsalya-rati myslí na Nejvyššího Pána, Osobnost Božství, v Jeho dětské podobě. V této podobě musí být Pán oddaným ochraňován a oddaný přijímá postavení, kdy ho Nejvyšší Osobnost Božství uctívá. Tyto pocity rodičovské lásky se nazývají vātsalya-rati. Oddaný na této úrovni se chce o Pána starat jako o svého syna a chce pro Něho to nejlepší. Dotýká se Pánových nohou a hlavy a tak Mu žehná.

Madhura-rati neboli připoutanost s milostnou láskou je popsána takto:

mitho harer mṛgākṣyāś ca
sambhogasyādi-kāraṇam
madhurāpara-paryāyā
priyatākhyoditā ratiḥ
asyāṁ kaṭākṣa-bhrū-kṣepa-
priya-vāṇī-smitādayaḥ

Madhura-rati, milostný vztah mezi Nejvyšší Osobností Božství a mladými dívkami z Vradžabhúmi, existuje trvale v osmi druzích vzpomínání. Tento důvěrný vztah pramenící z milostné lásky přináší pohyby obočí, pohledy, sladká slova a laškování.

Verš

śānta, dāsya, sakhya, vātsalya, madhura-rasa nāma
kṛṣṇa-bhakti-rasa-madhye e pañca pradhāna

Synonyma

śānta — neutralita; dāsya — služebnictví; sakhya — přátelství; vātsalya — rodičovská náklonnost; madhura-rasa — milostná láska; nāma — různá jména; kṛṣṇa-bhakti — oddané služby Nejvyšší Osobnosti Božství; rasa — náladami; madhye — mezi; e — těchto; pañca — pět; pradhāna — hlavních.

Překlad

„Existuje pět hlavních transcendentálních nálad prožívaných s Nejvyšší Osobností Božství, a těmi jsou śānta, dāsya, sakhya, vātsalya a madhura.“

Význam

Śānta-bhakti-rasa je v knize Bhakti-rasāmṛta-sindhu (3.1.4–6) popsána takto:

vakṣyamāṇair vibhāvādyaiḥśamināṁ svādyatāṁ gataḥ
sthāyī śānti-ratir dhīraiḥśānta-bhakti-rasaḥ smṛtaḥ
prāyaḥ sva-sukha-jātīyaṁsukhaṁ syād atra yoginām
kintv ātma-saukhyam aghanaṁghanaṁ tv īśa-mayaṁ sukham
tatrāpīśa-svarūpānu-bhavasyaivoru-hetutā
dāsādi-van-mano-jñātva-līlāder na tathā matā

Pokud śānta-rati (neutrální náklonnost) trvá neustále, mísí se s extatickými pocity a oddaný si ji vychutnává, nazývá se śānta-bhakti-rasa. Oddaní na úrovni śānta-bhakti-rasy se obvykle těší z neosobního rysu Nejvyšší Osobnosti Božství. Jelikož je však jejich chuť transcendentální blaženosti neúplná, nazývá se aghana neboli řídká. Uvádí se srovnání obyčejného mléka s kondenzovaným. Pokud tentýž oddaný překoná neosobní stádium a vychutnává si službu Nejvyššímu Pánu, Osobnosti Božství, v Jeho původní podobě sac-cid-ānanda-vigrahy (Jeho transcendentálního, blaženého a věčného těla oplývajícího úplným poznáním), tato chuť se nazývá koncentrovaná (ghana) transcendentální blaženost. Někdy oddaní v śānta-rase po setkání s Nejvyšší Osobností Božství zakoušejí transcendentální blaženost, ale to nelze srovnávat s transcendentální blažeností zažívanou oddanými v dāsya-rase, transcendentální náladě, s níž člověk slouží Nejvyšší Osobnosti Božství.

Dāsya-rasa neboli dāsya-bhakti-rasa je popsána v Bhakti-rasāmṛta-sindhu (3.2.3–4) takto:

ātmocitair vibhāvādyaiḥprītir āsvādanīyatām
nītā cetasi bhaktānāṁ
prīti-bhakti-raso mataḥ
anugrāhy asya dāsatvāllālyatvād apy ayaṁ dvidhā
bhidyate sambhrama-prīto
gaurava-prīta ity api

Pokud živá bytost na základě svých tužeb rozvine lásku k Nejvyšší Osobnosti Božství, toto počáteční stádium lásky se nazývá dāsya-bhakti-rasa. Dělí se do dvou kategorií nazývajících se sambhrama-dāsya a gaurava-dāsya. V sambhrama-dāsyi oddaný slouží Nejvyšší Osobnosti Božství s úctou, ale v pokročilejší gaurava-dāsyi oddaný cítí, že dostává od Pána ochranu.

Sakhya-bhakti-rasa je popisována v knize Bhakti-rasāmṛta-sindhu (3.3.1) následovně:

sthāyi-bhāvo vibhāvādyaiḥsakhyam ātmocitair iha
nītaś citte satāṁ puṣṭiṁ
rasaḥ preyān udīryate

„Extatické emoce se mohou v závislosti na původním vědomí osoby trvale projevovat v rámci přátelství. Když toto stádium vědomí Kṛṣṇy dozraje, nazývá se preyo-rasa nebo sakhya-bhakti-rasa.

Vātsalya-bhakti-rasa se popisuje v Bhakti-rasāmṛta-sindhu (3.4.1) takto:

vibhāvādyais tu vātsalyaṁsthāyī puṣṭim upāgataḥ
eṣa vatsala-nāmātra
prokto bhakti-raso budhaiḥ

„Když se věčná láska k Bohu promění v rodičovskou lásku a smísí se s odpovídajícími emocemi, učení oddaní toto stádium duchovní existence popisují jako vātsalya-bhakti-rasu.

Madhura-bhakti-rasa se popisuje v Bhakti-rasāmṛta-sindhu (3.5.1) takto:

ātmocitair vibhāvādyaiḥpuṣṭiṁ nītā satāṁ hṛdi
madhurākhyo bhaved bhakti-
raso ’sau madhurā ratiḥ

„Pokud v souladu s vlastním přirozeným rozvojem vědomí Kṛṣṇy tíhne připoutanost v srdci oddaného k milostné lásce, nazývá se to připoutanost s milostnou láskou neboli madhura-rasa.

Verš

hāsyo ’dbhutas tathā vīraḥ
karuṇo raudra ity api
bhayānakaḥ sa-bībhatsa
iti gauṇaś ca saptadhā

Synonyma

hāsyaḥ — smích; adbhutaḥ — údiv; tathā — potom; vīraḥ — hrdinství; karuṇaḥ — soucit; raudraḥ — hněv; iti — tak; api — také; bhayānakaḥ — strach; saḥ — spolu s; bībhatsaḥ — zděšení; iti — tak; gauṇaḥ — nepřímých; ca — také; saptadhā — sedm druhů.

Překlad

„  ,Vedle těchto pěti přímých nálad existuje sedm nepřímých, jež jsou známé jako smích, údiv, hrdinství, soucit, hněv, zděšení a strach.̀  “

Význam

Tento verš se nachází v Bhakti-rasāmṛta-sindhu (2.5.116).

Verš

hāsya, adbhuta, vīra, karuṇa, raudra, bībhatsa, bhaya
pañca-vidha-bhakte gauṇa sapta-rasa haya

Synonyma

hāsya — smích; adbhuta — údiv; vīra — hrdinství; karuṇa — soucit; raudra — hněv; bībhatsa — zděšení; bhaya — strach; pañca-vidha-bhakte — pěti druhů oddaných; gauṇa — nepřímých; sapta-rasa — sedm druhů nálad; haya — je.

Překlad

„Vedle pěti přímých nálad je ještě sedm nepřímých známých jako smích, údiv, hrdinství, soucit, hněv, zděšení a strach.“

Význam

V Bhakti-rasāmṛta-sindhu je vysvětleno i sedm nepřímých nálad: hāsya, adbhuta, vīra, karuṇa, raudra, bhaya a bībhatsa. Hāsya-bhakti-rasa, oddanost se smíchem, je vysvětlena takto (B.r.s. 4.1.6):

vakṣyamāṇair vibhāvādyaiḥ
puṣṭiṁ hāsa-ratir gatā
hāsya-bhakti-raso nāma
budhair eṣa nigadyate

„Když se prostřednictvím oddané služby rozvine připoutanost ke Kṛṣṇovi se smíchem, učenci jí říkají hāsya-bhakti-rasa.

Podobně je v Bhakti-rasāmṛta-sindhu (4.2.1) popsána adbhuta-rasa:

ātmocitair vibhāvādyaiḥ
svādyatvaṁ bhakta-cetasi
sā vismaya-ratir nītād-
bhuta-bhakti-raso bhavet

„Pokud je obecná připoutanost oddaného ustálená v úžasu, nazývá se adbhuta-bhakti-rasa.

Vīra-bhakti-rasa je popsána takto (B.r.s. 4.3.1):

saivotsāha-ratiḥ sthāyī
vibhāvādyair nijocitaḥ
ānīyamānā svādyatvaṁ
vīra-bhakti-raso bhavet
yuddha-dāna-dayā-dharmaiś
caturdhā-vīra ucyate

„Oddanost ke Kṛṣṇovi, kdy je připoutanost v srdci oddaného smíšená se sklonem bojovat, rozdávat milodary či projevovat milost, se nazývá vīra-bhakti-rasa.

Karuṇa-bhakti-rasa je popsána takto (B.r.s. 4.4.1):

ātmocitair vibhāvādyair
nītā puṣṭiṁ satāṁ hṛdi
bhavec choka-ratir bhakti-
raso hi karuṇābhidhaḥ

„Pokud je postoj oddanosti a připoutanost ke Kṛṣṇovi smíšená s nářkem, nazývá se karuṇa-bhakti-rasa.

Raudra-bhakti-rasa je popsána takto (B.r.s. 4.5.1):

nītā krodha-ratiḥ puṣṭiṁ
vibhāvādyair nijocitaiḥ
hṛdi bhakta-janasyāsau
raudra-bhakti-raso bhavet

„Chuti, kdy je oddanost v srdci oddaného smíšená s hněvem, se říká raudra-bhakti-rasa.

Bhayānaka-bhakti-rasa je popsána takto (B.r.s. 4.6.1):

vakṣyamāṇair vibhāvādyaiḥ
puṣṭiṁ bhaya-ratir gatā
bhayānakābhidho bhakti-
raso dhīrair udīryate

„Je-li oddanost smíšená se strachem, říká se jí bhayānaka-bhakti-rasa.

Bībhatsa-bhakti-rasa je popsána následovně (B.r.s. 4.7.1):

puṣṭiṁ nija-vibhāvādyair
jugupsā-ratir āgatā
asau bhakti-raso dhīrair
bībhatsākhya itīryate

„Pokud se oddaný těší z připoutanosti ke Kṛṣṇovi, která se rozvinula nějakým děsivým způsobem, nazývá se to bībhatsa-bhakti-rasa.

Závěr tedy je, že pokud se jedna z pěti hlavních nálad (śānta, dāsya, sakhya, vātsalya nebo madhura) čistého oddaného smísí s jednou či více ze sedmi nepřímých bhakti-ras (hāsya, adbhuta, vīra, karuṇa, raudra, bhayānaka nebo bībhatsa), převládne nepřímá nálada.

Verš

pañca-rasa ‘sthāyī’ vyāpī rahe bhakta-mane
sapta gauṇa ‘āgantuka’ pāiye kāraṇe

Synonyma

pañca-rasa — pět přímých transcendentálních nálad; sthāyī — neustále přítomných; vyāpī — rozšířené; rahe — zůstanou; bhakta-mane — v srdci oddaného; sapta gauṇa — sedm nepřímých nálad; āgantuka — nahodilé; pāiye — objevující se; kāraṇe — za jistých okolností.

Překlad

„Pět přímých transcendentálních nálad oddané služby se v srdci oddaného nachází neustále, kdežto sedm nepřímých emocí se za určitých okolností najednou objeví a zdají se být silnější.“

Verš

śānta-bhakta — nava-yogendra, sanakādi āra
dāsya-bhāva-bhakta — sarvatra sevaka apāra

Synonyma

śānta-bhakta — neutrální oddaní; nava — devět; yogendra — svatých osob; sanaka-ādi āra — a čtyři Kumārové v čele se Sanakou; dāsya-bhāva-bhakta — oddaní s dāsya-rasou; sarvatra sevaka apāra — nespočet těchto služebníků všude.

Překlad

„Příkladem śānta-bhaktů je devět Yogendrů a čtyři Kumārové. Příkladů oddaných s dāsya-bhakti je nespočet, protože takoví oddaní existují všude.“

Význam

Devět Yogendrů se jmenuje Kavi, Havi, Antarīkṣa, Prabuddha, Pippalāyana, Āvirhotra, Draviḍa (Drumila), Camasa a Karabhājana. Čtyři Kumārové jsou Sanaka, Sanandana, Sanat-kumāra a Sanātana. Oddaní služebníci v Gókule jsou Raktaka, Citraka, Patraka a tak dále. Ve Dvárace jsou přítomní služebníci jako Dāruka a v Pánových zábavách v hmotném světě se vyskytují služebníci jako Hanumān.

Verš

sakhya-bhakta — śrīdāmādi, pure bhīmārjuna
vātsalya-bhakta — mātā pitā, yata guru-jana

Synonyma

sakhya-bhakta — oddaní s náladou přátelství; śrīdāmā-ādi — Śrīdāmā a další; pure — ve Dvárace; bhīma-arjuna — Bhīma a Arjuna; vātsalya-bhakta — oddaní s rodičovskou láskou; mātā pitā — matka a otec; yata guru-jana — všichni další společensky výše postavení.

Překlad

„Ve Vrindávanu jsou příkladem oddaných s přátelským vztahem Śrīdāmā a Sudāmā, ve Dvárace jsou Pánovými přáteli Bhīma a Arjuna; ve Vrindávanu jsou oddanými s rodičovskou láskou matka Yaśodā a otec Nanda Mahārāja a ve Dvárace jsou Pánovými rodiči Vasudeva a Devakī. Také další společensky výše postavené osoby patří mezi oddané s rodičovskou láskou.“

Verš

madhura-rase bhakta-mukhya — vraje gopī-gaṇa
mahiṣī-gaṇa, lakṣmī-gaṇa, asaṅkhya gaṇana

Synonyma

madhura-rase — v náladě milostné lásky; bhakta-mukhya — hlavní oddaní; vraje — ve Vrindávanu; gopī-gaṇagopī; mahiṣī-gaṇa — královny ve Dvárace; lakṣmī-gaṇa — bohyně štěstí na Vaikuṇṭě; asaṅkhya gaṇana — nespočetného množství.

Překlad

„Hlavními oddanými ve vztahu milostné lásky jsou gopī z Vrindávanu, královny z Dváraky a bohyně štěstí na Vaikuṇṭě. Těchto oddaných je nespočet.“

Verš

punaḥ kṛṣṇa-rati haya duita prakāra
aiśvarya-jñāna-miśrā, kevalā-bheda āra

Synonyma

punaḥ — znovu; kṛṣṇa-rati — připoutanost ke Kṛṣṇovi; haya — je; duita — dvojí; prakāra — druhy; aiśvarya-jñāna-miśrā — poznání o Kṛṣṇovi smíšené s uctivým postojem; kevalā — čistá připoutanost; bheda — skupina; āra — další.

Překlad

„Připoutanost ke Kṛṣṇovi se dělí do dvou kategorií. Jednou je připoutanost s bázní a úctou a druhou je čistá připoutanost bez úcty.“

Verš

gokule ‘kevalā’ rati — aiśvarya-jñāna-hīna
purī-dvaye, vaikuṇṭhādye — aiśvarya-pravīṇa

Synonyma

gokule — v Gókule Vrindávanu; kevalā rati — naprosto čistá připoutanost; aiśvarya-jñāna-hīna — prostá úcty; purī-dvaye — ve dvou Purí, jmenovitě v Mathura-purí a Dváraka-purí; vaikuṇṭha-ādye — na Vaikuṇṭhách; aiśvarya-pravīṇa — převažující bázeň a úcta.

Překlad

„Čistá připoutanost prostá úcty se nachází v Gókule Vrindávanu. Připoutanost s převažující bázní a úctou se nachází ve dvou městech, Mathuře a Dvárace, a na Vaikuṇṭě.“

Verš

aiśvarya-jñāna-prādhānye saṅkucita prīti
dekhiyā nā māne aiśvarya — kevalāra rīti

Synonyma

aiśvarya-jñāna-prādhānye — při převládající bázni a úctě; saṅkucita — ochromená; prīti — láska; dekhiyā — vidí-li; māne — nezajímá se; aiśvarya — o majestát; kevalāra rīti — to je příznak čisté oddané služby.

Překlad

„Převažující bohatství lásku k Bohu určitým způsobem ochromuje. Oddaný s oddaností kevala si však s Kṛṣṇou připadá rovnocenný, přestože vidí Jeho neomezenou moc.“

Verš

śānta-dāsya-rase aiśvarya kāhāṅ uddīpana
vātsalya-sakhya-madhure ta’ kare saṅkocana

Synonyma

śānta-dāsya-rase — v transcendentálních náladách neutrality a služby; aiśvarya — majestát; kāhāṅ — někde; uddīpana — projevený; vātsalya-sakhya-madhure — ve vztazích rodičovství, přátelství a milostné lásky; ta' — zajisté; kare — činí; saṅkocana — zmenšení na minimum.

Překlad

„Na transcendentální úrovni neutrality a služby je někdy v popředí Pánův majestát, ale v transcendentálních náladách přátelské, rodičovské a milostné lásky hraje pouze nepatrnou úlohu.“

Verš

vasudeva-devakīra kṛṣṇa caraṇa vandila
aiśvarya-jñāne duṅhāra mane bhaya haila

Synonyma

vasudeva-devakīra — Vasudevy a Devakī; kṛṣṇa — Pán Kṛṣṇa; caraṇa — k lotosovým nohám; vandila — modlil se; aiśvarya-jñāne — kvůli znalosti majestátu; duṅhāra — obou; mane — v myslích; bhaya haila — byl strach.

Překlad

„Když se Kṛṣṇa modlil u lotosových nohou svých rodičů Vasudevy a Devakī, oba si byli vědomi Jeho majestátu, a tak pociťovali bázeň, úctu a strach.“

Verš

devakī vasudevaś ca
vijñāya jagad-īśvarau
kṛta-saṁvandanau putrau
sasvajāte na śaṅkitau

Synonyma

devakī — Devakī; vasudevaḥ — Vasudeva; ca — a; vijñāya — chápající; jagat-īśvarau — dva Páni vesmíru; kṛta-saṁvandanau — poté, co se poklonili; putrau — dva syny, Kṛṣṇu a Balarāmu; sasvajāte — objali; na — ne; śaṅkitau — ze strachu.

Překlad

„  ,Když Vasudeva a Devakī pochopili, že jejich dva synové, Kṛṣṇa a Balarāma, kteří se jim klaněli, jsou Nejvyšší Osobnost Božství, dostali strach a neobjali Je.“

Význam

Tento verš ze Śrīmad-Bhāgavatamu (10.44.51) popisuje, co se stalo těsně poté, co Kṛṣṇa a Balarāma zabili Kaṁsu. Vasudeva a Devakī viděli, jak jejich syn zabil mocného démona Kaṁsu, a ihned potom byli zbaveni pout. Balarāma s Kṛṣṇou pak Devakī a Vasudevovi vzdali úctu. Otec i matka chtěli své syny obejmout, ale protože pochopili, že Kṛṣṇa i Balarāma jsou Nejvyšší Osobnost Božství, zdráhali se. Jejich rodičovská láska ke Kṛṣṇovi a Balarāmovi tak byla narušena a zmenšena bázní a úctou.

Verš

kṛṣṇera viśva-rūpa dekhi’ arjunera haila bhaya
sakhya-bhāve dhārṣṭya kṣamāpaya kariyā vinaya

Synonyma

kṛṣṇera — Pána Kṛṣṇy; viśva-rūpa — vesmírnou podobu; dekhi' — když viděl; arjunera — Arjuny; haila bhaya — byl strach; sakhya-bhāve — jako přítel; dhārṣṭya — drzost; kṣamāpaya — žádá o prominutí; kariyā — projevující; vinaya — pokoru.

Překlad

„Poté, co Kṛṣṇa projevil svou vesmírnou podobu, Arjuna cítil úctu a bázeň a prosil o odpuštění za svou dřívější drzost, kdy se ke Kṛṣṇovi choval jako přítel.“

Verš

sakheti matvā prasabhaṁ yad uktaṁ
he kṛṣṇa he yādava he sakheti
ajānatā mahimānaṁ tavedaṁ
mayā pramādāt praṇayena vāpi
yac cāvahāsārtham asat-kṛto ’si
vihāra-śayyāsana-bhojaneṣu
eko ’tha vāpy acyuta tat-samakṣaṁ
tat kṣāmaye tvām aham aprameyam

Synonyma

sakhā — přítel; iti — takto; matvā — uvažující; prasabham — troufale; yat — to, co; uktam — bylo řečeno; he kṛṣṇa — ó Kṛṣṇo; he yādava — ó potomku Yadua; he sakhā — ó můj drahý příteli; iti — takto; ajānatā — neznající; mahimānam — slávu; tava — Tvoji; idam — toto; mayā — mnou; pramādāt — z nevědomosti; praṇayena — z náklonnosti; — nebo; api — jistě; yat — cokoliv; ca — a; avahāsa-artham — žertem; asat-kṛtaḥ — uražený; asi — Ty jsi; vihāra — při zábavě; śayyā-āsana — sedící nebo ležící na lůžku; bhojaneṣu — když jsme spolu jedli; ekaḥ — sami; atha — nebo; api — zajisté; acyuta — ó můj drahý Kṛṣṇo; tat-samakṣam — před druhými; tat — za to vše; kṣāmaye — žádám o prominutí; tvām — Tebe; aham — já; aprameyam — neomezeného.

Překlad

„  ,Protože jsem neznal Tvou slávu, považoval jsem Tě za svého přítele, a tak jsem Tě někdy lekhovážně oslovoval „Kṛṣṇo“, „Yādavo“, „můj příteli“. Odpusť mi prosím vše, čeho jsem se mohl z pošetilosti či z lásky dopustit. Když jsme spolu odpočívali, leželi na stejném lůžku, seděli či jedli o samotě nebo před mnoha přáteli, mnohokrát jsem Tě svými žerty zneuctil. Ó neomylný, odpusť mi prosím všechny tyto přestupky.̀  “

Význam

Toto je citát z Bhagavad-gīty (11.41–42). V tomto verši Arjuna oslovuje Kṛṣṇu, který na bitevním poli Kurukšétře projevil svou vesmírnou podobu.

Verš

kṛṣṇa yadi rukmiṇīre kailā parihāsa
‘kṛṣṇa chāḍibena’ — jāni’ rukmiṇīra haila trāsa

Synonyma

kṛṣṇa — Pán Kṛṣṇa; yadi — i když; rukmiṇīre — z Rukmiṇī, první královny; kailā — tropil si; parihāsa — žerty; kṛṣṇa — Pán Kṛṣṇa; chāḍibena — opustí mě; jāni' — když si myslela; rukmiṇīra — Rukmiṇī; haila — byl; trāsa — šok.

Překlad

„Ačkoliv Kṛṣṇa s královnou Rukmiṇī pouze žertoval, myslela si, že ji chce opravdu opustit, a to pro ni byl šok.“

Verš

tasyāḥ su-duḥkha-bhaya-śoka-vinaṣṭa-buddher
hastāc chlathad-valayato vyajanaṁ papāta
dehaś ca viklava-dhiyaḥ sahasaiva muhyan
rambheva vāta-vihatā pravikīrya keśān

Synonyma

tasyāḥ — jejího; su-duḥkha-bhaya — z velkého neštěstí a strachu; śoka — a nářku; vinaṣṭa — ztracená; buddheḥ — inteligence; hastāt — z ruky; ślathat — uvolněné; valayataḥ — náramky; vyajanam — vějíř; papāta — upadl; dehaḥ — tělo; ca — také; viklava — ochromené strachem; dhiyaḥ — jejíž pochopení; sahasā eva — najednou; muhyan — poté, co omdlela; rambhā iva — jako banánovník; vāta-vihatā — sražený prudkým větrem; pravikīrya — poté, co se rozcuchaly; keśān — vlasy.

Překlad

„  ,Když Kṛṣṇa ve Dvárace žertoval s Rukmiṇī, zmocnilo se jí neštěstí, strach a nářek, a také ztratila veškerou inteligenci. Z rukou jí spadly náramky, upustila vějíř, kterým ovívala Pána, a s rozcuchanými vlasy upadla v bezvědomí na zem jako banánovník sražený prudkým větrem.̀  “

Význam

Tento verš ze Śrīmad-Bhāgavatamu (10.60.24) pochází z Kṛṣṇova rozhovoru s Rukmiṇī v Jeho ložnici. Aby vyzkoušel její upřímnost, hovořil o sobě jako o ubohém a neschopném muži, který není hoden být jejím milencem. Rukmiṇī však nepochopila, že to je pouze žert, vzala Ho vážně a myslela si, že ji chce opustit. Byla z toho nesmírně nešťastná, a to se projevilo i na celém jejím těle. Její vějíř a náramky spadly na zem a ona se také zhroutila, jako banánovník sražený prudkým větrem.

Verš

‘kevalā’ra śuddha-prema ‘aiśvarya’ nā jāne
aiśvarya dekhileo nija-sambandha se māne

Synonyma

kevalāra — čisté náklonnosti ke Kṛṣṇovi; śuddha-prema — ryzí láska; aiśvarya — majestát; jāne — nezná; aiśvarya — majestát; dekhileo — i když zažívá; nija-sambandha — svůj vztah s Kṛṣṇou; se māne — bere vážně.

Překlad

„Ve stavu kevalā (ryzí oddanosti) oddaný nebere v úvahu Kṛṣṇův neomezený majestát, i když ho vnímá. Vážně bere pouze svůj vztah s Kṛṣṇou.“

Význam

Oddaný, který dosáhne stádia čisté, ryzí oddanosti, zvláště v přátelském vztahu s Kṛṣṇou, zapomene na Pánův majestát, i když ho vidí, a považuje se za rovného Kṛṣṇovi. Jakékoliv srovnávání se s Kṛṣṇou ve skutečnosti nepřipadá v úvahu, ale oddaný s velmi pokročilým vědomím Kṛṣṇy se ke Kṛṣṇovi může chovat jako k obyčejnému člověku.

Verš

trayyā copaniṣadbhiś ca
sāṅkhya-yogaiś ca sātvataiḥ
upagīyamāna-māhātmyaṁ
hariṁ sāmanyatātmajam

Synonyma

trayyā — následovníky tří Véd, kteří vykonávají velké oběti, jako například oběti určené polobohu Indrovi; ca — také; upaniṣadbhiḥ — následovníky Upaniṣad, nejvznešenější části védského poznání (jako Brahman); ca — také; sāṅkhya — filosofy, kteří analyticky studují vesmír (jako Puruṣu); yogaiḥ — mystickými yogīmi (jako všudypřítomnou Paramātmu); ca — a; sātvataiḥ — oddanými, kteří následují postup uctívání popsaný v Pañcarātře a další védské literatuře (jako Bhagavāna); upagīyamāna — opěvována; māhātmyam — jehož sláva; harim — Nejvyšší Osobnost Božství; — ona (matka Yaśodā); amanyata — považovala; ātma-jam — za svého syna zrozeného z jejího těla.

Překlad

„  ,Matka Yaśodā v Kṛṣṇových ústech spatřila všechny vesmíry a na chvíli užasla. Následovníci tří Véd Pána uctívají jako Indru a další polobohy oběťmi, světci, kteří studiem Upaniṣad pochopili Jeho velikost, Ho uctívají jako neosobní Brahman, velcí filosofové, kteří analyticky studují vesmír, Ho uctívají jako Puruṣu, velcí yogī Ho uctívají jako všudypřítomnou Nadduši a oddaní Ho uctívají jako Nejvyšší Osobnost Božství. Matka Yaśodā však Pána považovala za svého syna.̀  “

Význam

Tento verš je ze Śrīmad-Bhāgavatamu (10.8.45). Ti, kdo jsou duchovně pokročilí, zapomínají milostí yogamāyi na Kṛṣṇův majestát. Matka Yaśodā například Kṛṣṇu považovala za obyčejné dítě.

Verš

taṁ matvātmajam avyaktaṁ
martya-liṅgam adhokṣajam
gopikolūkhale dāmnā
babandha prākṛtaṁ yathā

Synonyma

tam — Jeho (Kṛṣṇu); matvā — považovala; ātmajam — za svého syna; avyaktam — neprojeveného; martya-liṅgam — projeveného jako smrtelník; adhokṣajam — mimo dosah smyslového vnímání; gopikā — matka Yaśodā; ulūkhale — k hmoždíři; dāmnā — provazem; babandha — přivázala; prākṛtam — obyčejné dítě; yathā — jako.

Překlad

„  ,I když je Kṛṣṇa mimo dosah smyslového vnímání a pro lidské bytosti je neprojevený, přijímá podobu lidské bytosti s hmotným tělem. Matka Yaśodā proto Pána Kṛṣṇu považovala za svého syna a přivázala Ho k dřevěnému hmoždíři, jako by to bylo obyčejné dítě.̀  “

Význam

Tento verš ze Śrīmad-Bhāgavatamu (10.9.14) poukazuje na to, jak se Pán Kṛṣṇa před svou matkou Yaśodou choval jako obyčejné dítě, nezbedný hoch, který krade máslo a rozbíjí máselnice. Matku Yaśodu to rozzlobilo a chtěla Pána přivázat k hmoždíři na koření. Jinými slovy, považovala Nejvyšší Osobnost Božství za obyčejné dítě.

Verš

uvāha kṛṣṇo bhagavān
śrīdāmānaṁ parājitaḥ
vṛṣabhaṁ bhadrasenas tu
pralambo rohiṇī-sutam

Synonyma

uvāha — nosil; kṛṣṇaḥ — Pán Kṛṣṇa; bhagavān — Nejvyšší Osobnost Božství; śrīdāmānam — Śrīdāmu; parājitaḥ — poražený; vṛṣabham — Vṛṣabhu; bhadrasenaḥ — Bhadrasena; tu — a; pralambaḥ — Pralamba; rohiṇī-sutam — Balarāmu.

Překlad

„  ,Śrīdāmā jednou porazil Kṛṣṇu a ten ho za to musel nosit na zádech. Stejným způsobem nosil Bhadrasena Vṛṣabhu a Pralamba Balarāmu, syna Rohiṇī.̀  “

Význam

Tento verš je ze Śrīmad-Bhāgavatamu (10.18.24). Když si jednou pasáčci hráli ve vrindávanském lese, objevil se tam démon Pralambāsura s úmyslem unést Kṛṣṇu a Balarāmu. Asura se objevil v podobě pasáčka, ale Kṛṣṇa jeho trik prohlédl a rozdělil pasáčky na dvě skupiny. Jedna patřila Balarāmovi a druhá Kṛṣṇovi. Kṛṣṇa byl nakonec v této hře poražen a podle sázky museli členové poražené skupiny nosit členy vítězné skupiny na zádech. Kṛṣṇa musel nosit Śrīdāmu, Bhadrasena Vṛṣabhu a démon Pralambāsura musel nést Balarāmu. Jakmile Balarāma vylezl démonovi na záda, démon s Ním utekl pryč. Nakonec začal zvětšovat svoje tělo do ohromné velikosti a Balarāma pochopil, že Ho chce zabít. Okamžitě démona udeřil do hlavy svou silnou pěstí a démon se zřítil mrtvý k zemi jako had s rozdrcenou hlavou.

Verš

sā ca mene tadātmānaṁ
variṣṭhāṁ sarva-yoṣitām
hitvā gopīḥ kāma-yānā
mām asau bhajate priyaḥ
tato gatvā vanoddeśaṁ
dṛptā keśavam abravīt
na pāraye ’haṁ calituṁ
naya māṁ yatra te manaḥ
evam uktaḥ priyām āha
skandham āruhyatām iti
tataś cāntardadhe kṛṣṇaḥ
sā vadhūr anvatapyata

Synonyma

— Śrīmatī Rādhārāṇī; ca — také; mene — považovala; tadā — tehdy; ātmānam — sebe; variṣṭhām — za nejslavnější; sarva-yoṣitām — ze všech gopī; hitvā — poté, co opustil; gopīḥ — všechny ostatní gopī; kāma-yānāḥ — které toužily po Kṛṣṇově společnosti; mām — Mě; asau — tento Śrī Kṛṣṇa; bhajate — uctívá; priyaḥ — nejdražší; tataḥ — potom; gatvā — když šla; vana-uddeśam — do hlubokého lesa; dṛptā — velmi pyšná; keśavam — Kṛṣṇovi; abravīt — řekla; na pāraye — nemohu; aham — Já; calitum — jít; naya — odnes; mām — Mě; yatra — kamkoliv; te — Tvoje; manaḥ — mysl; evam uktaḥ — když dostal tento pokyn od Śrīmatī Rādhārāṇī; priyām — své nejdražší gopī; āha — řekl; skandham — Moje záda; āruhyatām — prosím vylez na; iti — tak; tataḥ — potom; ca — také; antardadhe — zmizel; kṛṣṇaḥ — Pán Kṛṣṇa; — Śrīmatī Rādhārāṇī; vadhūḥgopī; anvatapyata — začala naříkat.

Překlad

„  ,  „Můj nejdražší Kṛṣṇo, uctíváš Mě a vzdáváš se společnosti všech ostatních gopī, které si s Tebou chtějí užívat.“ Śrīmatī Rādhārāṇī se tak považovala za Kṛṣṇovu nejoblíbenější gopī. Zpyšněla a s Kṛṣṇou opustila tanec rāsa-līlā. Hluboko v lese Mu řekla: „Můj drahý Kṛṣṇo, už nemohu jít dál. Můžeš Mne odnést, kam budeš chtít.“ Když takto Śrīmatī Rādhārāṇī přednesla svou žádost, Kṛṣṇa řekl: „Vylez Mi tedy na záda.“ Jakmile se o to však pokusila, Kṛṣṇa zmizel. Śrīmatī Rādhārāṇī se pak začala rmoutit nad svou žádostí i Jeho zmizením.̀  “

Význam

Tyto tři verše jsou ze Śrīmad-Bhāgavatamu (10.30.36–38).

Verš

pati-sutānvaya-bhrātṛ-bāndhavān
ativilaṅghya te ’nty acyutāgatāḥ
gati-vidas tavodgīta-mohitāḥ
kitava yoṣitaḥ kas tyajen niśi

Synonyma

pati — manžely; suta — syny; anvaya — rodinu; bhrātṛ — bratry; bāndhavān — přátele; ativilaṅghya — nestarající se o; te — Tvoje; anti — drahé útočiště; acyuta — ó neomylný; āgatāḥ — přišly jsme; gati-vidaḥ — který víš vše o našich činnostech; tava — Tvým; udgīta — zpěvem flétny; mohitāḥ — přitahované; kitava — ó velký podvodníku; yoṣitaḥ — překrásných žen; kaḥ — kdo; tyajet — vzdal by se; niśi — uprostřed noci.

Překlad

„  ,Drahý Kṛṣṇo, my gopī jsme neuposlechly příkazů našich manželů, synů, rodiny, bratrů a přátel a opustily jsme jejich společnost, abychom přišly za Tebou. Ty víš vše o našich touhách. Přišly jsme jen proto, že nás přitahuje dokonalá hudba Tvé flétny. Ty jsi ale velký podvodník, protože kdo jiný by se uprostřed noci vzdal společnosti mladých dívek, jako jsme my?̀  “

Význam

Tento verš ze Śrīmad-Bhāgavatamu (10.31.16) popisuje, jak šly gopī uprostřed noci do lesa za požitkem s Kṛṣṇou. Gopī za Kṛṣṇou přišly proto, aby si s Ním užívaly při tanci rāsa. Kṛṣṇa to dobře věděl, ale navenek se jich snažil zbavit. Gopī Jej proto označily jako kitavu, velkého podvodníka, protože je nejdříve přilákal, aby s Ním tančily, a když za Ním i přes zákazy svých přátel a příbuzných opravdu přišly, snažil se jich zbavit udílením takzvaných dobrých rad. Pro gopī však byly tyto prohnané pokyny příliš, a tak měly právo Kṛṣṇu oslovit jako kitavu neboli velkého podvodníka. Byly to všechno mladé dívky a přišly za Ním, aby si s nimi užíval. Jak se jich tedy mohl chtít zbavit? Gopī proto v tomto verši vyjadřují velké zklamání. Dobrovolně za Ním přišly, ale Kṛṣṇa byl tak prohnaný, že se jich chtěl zbavit. Nářek gopī byl zcela na místě a Kṛṣṇa tímto způsobem zkoušel jejich upřímnost.

Verš

śānta-rase — ‘svarūpa-buddhye kṛṣṇaika-niṣṭhatā’
“śamo man-niṣṭhatā buddheḥ” iti śrī-mukha-gāthā

Synonyma

śānta-rase — na úrovni śānta-rasa neboli neutrality; svarūpa-buddhye — díky seberealizaci; kṛṣṇa-eka-niṣṭhatā — naprostá oddanost lotosovým nohám Pána Kṛṣṇy; śamaḥ — vyrovnanost; mat — ke Mně; niṣṭhatā — kvalita připoutanosti; buddheḥ — mysli; iti — tak; śrī-mukha — z úst Nejvyššího Pána; gāthā — verš.

Překlad

„Ten, kdo je zcela připoutaný ke Kṛṣṇovým lotosovým nohám, dosahuje úrovně śamatā. Slovo ,śamatā̀ pochází ze slova ,śamà. Śānta-rasa neboli neutrální postavení tedy znamená být zcela připoutaný k lotosovým nohám Kṛṣṇy. Tento výrok pochází z úst samotné Nejvyšší Osobnosti Božství. Tomuto postavení se říká seberealizace.“

Význam

Následuje odpovídající verš z Bhakti-rasāmṛta-sindhu (3.1.47).

Verš

śamo man-niṣṭhatā buddher
iti śrī-bhagavad-vacaḥ
tan-niṣṭhā durghaṭā buddher
etāṁ śānta-ratiṁ vinā

Synonyma

śamaḥ — vyrovnanost či neutralita; mat-niṣṭhatā — soustředěná na Moje lotosové nohy; buddheḥ — inteligence; iti — tak; śrī-bhagavat-vacaḥ — slova Nejvyššího Pána, Osobnosti Božství; tat-niṣṭhā — připoutanost či náklonnost k Němu; durghaṭā — nesnadné získat; buddheḥ — inteligence; etām — tak; śānta-ratim — připoutanost na úrovni śānta-rasy; vinā — bez.

Překlad

„  ,Toto jsou slova Nejvyšší Osobnosti Božství: „Pokud má někdo inteligenci zcela připoutanou k Mým lotosovým nohám, avšak nevykonává praktickou službu, pak dospěl na úroveň zvanou śānta-rati neboli śama.“ Bez śānta-rati je velmi těžké dosáhnout připoutanosti ke Kṛṣṇovi.̀  “

Verš

śamo man-niṣṭhatā buddher
dama indriya-saṁyamaḥ
titikṣā duḥkha-sammarṣo
jihvopastha-jayo dhṛtiḥ

Synonyma

śamaḥ — neutralita; mat-niṣṭhatā — připoutanost ke Mně; buddheḥ — inteligence; damaḥ — sebeovládání; indriya-saṁyamaḥ — ovládání smyslových činností; titikṣā — snášenlivost; duḥkha — neštěstí; sammarṣaḥ — schopnost snášet; jihvā — jazyka; upastha — a nutkání genitálií; jayaḥ — pokoření; dhṛtiḥ — ovládání.

Překlad

„  ,Slovo „śama“ nebo „śānta-rasa“ naznačuje připoutanost k lotosovým nohám Kṛṣṇy. „Dama“ znamená ovládat smysly a neodchylovat se od služby Pánu. Schopnost snášet neštěstí je „titikṣā“ a „dhṛti“ znamená ovládat jazyk a genitálie.̀  “

Význam

Tento verš pochází ze Śrīmad-Bhāgavatamu (11.19.36). Podmíněná duše ve spárech māyi, hmotné energie, je silně rozrušována žádostmi jazyka a genitálií. Schopnost ovládat žádosti jazyka, žaludku a genitálií (umístěných v jedné přímce) se nazývá dhṛti. Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākura říká: tāra madhye jihvā ati, lobhamaya sudurmati. Jazyk je pro podmíněnou duši ze všech smyslů tím nejtěžším nepřítelem. Člověk puzený jazykem se dopouští mnoha hříšných činností. Přesto, že dal Kṛṣṇa lidem chutná jídla, pro uspokojení jazyka se dopouštějí hříchů zabíjením ubohých zvířat. Podmíněná duše nedokáže svůj jazyk ovládat a jí víc, než potřebuje. Každý musí samozřejmě jíst, aby udržel tělo způsobilé pro službu Pánu, ale pokud neovládá smysly, stane se obětí příkazů jazyka a břicha. Potom přirozeně následuje vzrušení genitálií a člověk vyhledává nedovolený sex. Ten, kdo je soustředěný na lotosové nohy Kṛṣṇy, však může jazyk ovládat. Bhaktivinoda Ṭhākura dále říká: kṛṣṇa baḍa dayāmaya, karibāre jihvā jaya, sva-prasāda-anna dilā bhāi – Kṛṣṇa je velmi milostivý a dává nám k ovládnutí jazyka chutné jídlo, které Mu bylo obětováno. Ten, kdo je připoutaný k lotosovým nohám Kṛṣṇy, nejí nic, co nebylo obětováno Kṛṣṇovi. Sei annāmṛta khāo, rādhā-kṛṣṇa-guṇa gāo, preme ḍāka caitanya-nitāi. Oddaný jí pouze prasādam, a tak dokáže přemoci žádosti jazyka, břicha a genitálií. Ovládat příkazy smyslů může ten, kdo je na úrovni śānta-rasa. Jeho pokrok v rozvoji vědomí Kṛṣṇy je potom jistý.

Verš

kṛṣṇa vinā tṛṣṇā-tyāga — tāra kārya māni
ataeva ‘śānta’ kṛṣṇa-bhakta eka jāni

Synonyma

kṛṣṇa vinā — bez Kṛṣṇy; tṛṣṇā-tyāga — vzdání se všech tužeb; tāraśānta-rasy; kārya — úkol; māni — přijímám; ataeva — proto; śānta — úroveň vyrovnanosti; kṛṣṇa-bhakta — oddaný Kṛṣṇy; eka — jedině; jāni — znám.

Překlad

„Vzdát se všech tužeb, které se nepojí s Kṛṣṇou, je úkolem toho, kdo je na úrovni śānta-rasa. Na této úrovni může být jedině oddaný Kṛṣṇy, který se tudíž nazývá śānta-rasa-bhakta.“

Význam

Na této úrovni je oddaný oproštěný od veškerého hmotného požitku. Ten, kdo není rozrušený, může okamžitě zrealizovat svůj vztah s Kṛṣṇou. Oddaný na úrovni śānta-rasa je proto vždy upevněný ve své realizaci. Tento pokyn dal Uddhavovi samotný Pán. Začátek čisté oddané služby se nazývá anyābhilāṣitā-śūnya. Ten, kdo se nachází na úrovni neutrality, je osvobozený z hmotné úrovně a zcela pohroužený v duchovním životě. Slovo dama ve verši 213 znamená indriya-saṁyama – ovládnutí smyslů. Slovo dama může také znamenat pokoření nepřátel. Král musí podnikat kroky k potlačení zločinnosti svých poddaných. Velcí rājarṣiové, oddaní králové, ve svém státě potlačovali nežádoucí živly, což se dá také nazvat dama. Zde se však dama vztahuje na podmíněnou duši, která musí ovládat své smysly. Skutečná dama znamená ovládání nežádoucích činností smyslů.

Verš

svarga, mokṣa kṛṣṇa-bhakta ‘naraka’ kari’ māne
kṛṣṇa-niṣṭhā, tṛṣṇā-tyāga — śāntera ‘dui’ guṇe

Synonyma

svarga — nebeské království; mokṣa — vysvobození z hmotného otroctví; kṛṣṇa-bhakta — oddaný Pána Kṛṣṇy; naraka kari' māne — považuje za pekelné; kṛṣṇa-niṣṭhā — soustředění na lotosové nohy Kṛṣṇy; tṛṣṇa-tyāga — vzdání se všech hmotných tužeb; śāntera — toho, kdo je na úrovni neutrality; dui guṇe — dvě transcendentální vlastnosti.

Překlad

„Oddaný na úrovni śānta-rasa nechce povýšení na nebeské planety ani osvobození. Protože to jsou výsledky karmy a jñāny, pro oddaného nejsou o nic lepší než peklo. Ten, kdo se nachází na úrovni śānta-rasy, vykazuje dvě transcendentální vlastnosti: odpoutanost od všech hmotných tužeb a naprostou připoutanost ke Kṛṣṇovi.“

Verš

nārāyaṇa-parāḥ sarve
na kutaścana bibhyati
svargāpavarga-narakeṣv
api tulyārtha-darśinaḥ

Synonyma

nārāyaṇa-parāḥ — ti, kdo jsou připoutaní k Nejvyšší Osobnosti Božství; sarve — všichni; na — ne; kutaścana — odkudkoliv; bibhyati — bojí se; svarga — na nebeských planetách; apavarga — v osvobozeném stavu; narakeṣu — nebo v pekle; api — i když; tulya-artha — výsledky jako stejné; darśinaḥ — kdo vidí.

Překlad

„  ,Ten, kdo je oddaný Nejvyšší Osobnosti Božství Nārāyaṇovi, se ničeho nebojí. Povýšení na nebeské planety, uvržení do pekel i vysvobození z hmotného otroctví připadají oddanému stejné.̀  “

Význam

Tento verš je citátem ze Śrīmad-Bhāgavatamu (6.17.28). Povýšení na nebeské planety, vysvobození z hmotného otroctví a uvržení do pekla jsou pro oddaného stejné. Jeho jedinou touhou je být připoutaný k lotosovým nohám Kṛṣṇy a věnovat se transcendentální láskyplné službě Jemu.

Verš

ei dui guṇa vyāpe saba bhakta-jane
ākāśera ‘śabda’-guṇa yena bhūta-gaṇe

Synonyma

ei dui — tyto dvě; guṇa — transcendentální vlastnosti; vyāpe — rozšiřují se; saba bhakta-jane — v životech všech oddaných; ākāśera — nebe; śabda-guṇa — vlastnost zvuku; yena — jako; bhūta-gaṇe — ostatní hmotné prvky.

Překlad

„Tyto dvě vlastnosti úrovně śānta pronikají životy všech oddaných. Jsou jako zvuk v éteru. Zvuk se nachází ve všech hmotných prvcích.“

Význam

Dvě vlastnosti śānta-rasy uvedené ve verši 215 je možné nalézt u všech druhů oddaných, ať jsou ve vztahu dāsya-rasy, sakhya-rasy, vātsalya-rasy nebo madhura-rasy. Zde je použit příklad zvuku. Zvuk není pouze v prostoru neboli éteru, ale také ve vzduchu, ohni, vodě a zemi. To je vědecké vysvětlení oddané služby. Stejně jako je zvuk přítomný ve všech hmotných prvcích, jsou vlastnosti śānta-rasy přítomné ve všech oddaných, ať jsou na úrovni dāsya-rasy, sakhya-rasy, vātsalya-rasy nebo madhura-rasy.

Verš

śāntera svabhāva — kṛṣṇe mamatā-gandha-hīna
‘paraṁ-brahma’-‘paramātmā’-jñāna pravīṇa

Synonyma

śāntera svabhāva — charakteristika śānta-rasy; kṛṣṇe — v Kṛṣṇovi; mamatā-gandha-hīna — ani trocha důvěrnosti; param-brahma — neosobní Brahman; paramātmā — lokalizované umístění Pána; jñāna — poznání; pravīṇa — převaha.

Překlad

„Povahou śānta-rasy je, že v ní neexistuje ani trocha důvěrnosti. Převažuje v ní spíše poznání neosobního Brahmanu a lokalizované Paramātmy.“

Význam

Oddaný na úrovni vztahu śānta-rasy uctívá neosobní Brahman nebo lokalizovaný aspekt Absolutní Pravdy (Paramātmu), protože považuje Nejvyšší Osobnost Božství za neosobní. Osobní vztah s Nejvyšší Osobností Božství, Śrī Kṛṣṇou, nerozvíjí.

Verš

kevala ‘svarūpa-jñāna’ haya śānta-rase
‘pūrṇaiśvarya-prabhu-jñāna’ adhika haya dāsye

Synonyma

kevala — pouze; svarūpa-jñāna — poznání o přirozeném postavení vlastního já; haya — je; śānta-rase — v náladě neutrality; pūrṇa-aiśvarya-prabhu-jñāna — poznání úplného majestátu Nejvyšší Osobnosti Božství; adhika — větší; haya — stává se; dāsye — v transcendentální náladě služebnictví.

Překlad

„Na úrovni śānta-rasy oddaný realizuje pouze své přirozené postavení. Pokud je však povýšen na úroveň dāsya-rasy, pak lépe chápe úplný majestát Nejvyšší Osobnosti Božství.“

Verš

īśvara-jñāna, sambhrama-gaurava pracura
‘sevā’ kari’ kṛṣṇe sukha dena nirantara

Synonyma

īśvara-jñāna — poznání o nejvyšším vládci; sambhrama-gaurava — bázeň a úcta; pracura — značná; sevā — službu; kari' — když koná; kṛṣṇe — Pánu Kṛṣṇovi; sukha — štěstí; dena — dává; nirantara — neustále.

Překlad

„Na úrovni dāsya-rasy je poznání Nejvyšší Osobnosti Božství dáváno najevo s bázní a úctou. Oddaný v dāsya-rase přináší Pánu svou službou neustálé štěstí.“

Verš

śāntera guṇa dāsye āche, adhika — ‘sevana’
ataeva dāsya-rasera ei ‘dui’ guṇa

Synonyma

śāntera — úrovně śānta-rasy; guṇa — vlastnosti; dāsye — na úrovni služby; āche — jsou; adhika — navíc; sevana — služba; ataeva — proto; dāsya-rasera — úrovně dāsya-rasy; ei dui guṇa — tyto dvě vlastnosti (jmenovitě śānta a dāsya).

Překlad

„Vlastnosti śānta-rasy jsou přítomné také v dāsya-rase, ale navíc je tam služba. Úroveň dāsya-rasy tak obsahuje vlastnosti śānta-rasy i dāsya-rasy.“

Verš

śāntera guṇa, dāsyera sevana — sakhye dui haya
dāsyera ‘sambhrama-gaurava’-sevā, sakhye ‘viśvāsa’-maya

Synonyma

śāntera guṇa — vlastnosti śānta-rasy; dāsyera sevana — služba dāsya-rasy; sakhye — na úrovni přátelství; dui — vlastnosti dvou ras; haya — jsou; dāsyera — úrovně dāsya; sambhrama-gaurava — s bázní a úctou; sevā — služba; sakhye — na úrovni přátelství; viśvāsa-maya — smíšená s důvěrností.

Překlad

„Na úrovni sakhya-rasy jsou přítomné vlastnosti śānta-rasy i služba dāsya-rasy. Na této úrovni nejsou vlastnosti dāsya-rasy smíšené s bázní a úctou, ale s důvěrností přátelství.“

Verš

kāndhe caḍe, kāndhe caḍāya, kare krīḍā-raṇa
kṛṣṇe seve, kṛṣṇe karāya āpana-sevana

Synonyma

kāndhe — na záda; caḍe — vyskočí; kāndhe caḍāya — někdy vezme na svá záda; kare — provádí; krīḍā-raṇa — předstíraný souboj; kṛṣṇe seve — slouží Kṛṣṇovi; kṛṣṇe — od Kṛṣṇy; karāya — přiměje; āpana-sevana — sloužit sobě.

Překlad

„Na úrovni sakhya-rasy oddaný někdy slouží Pánu a někdy přiměje Kṛṣṇu, aby On sloužil jemu. Při svých předstíraných zápasech pasáčci někdy vyskočí Kṛṣṇovi na záda a někdy nechají Kṛṣṇu vylézt na záda jim.“

Verš

viśrambha-pradhāna sakhya — gaurava-sambhrama-hīna
ataeva sakhya-rasera ‘tina’ guṇa — cihna

Synonyma

viśrambha-pradhāna sakhya — na úrovni přátelství, kde převládá důvěrnost; gaurava-sambhrama — bázeň a úcta; hīna — bez; ataeva — proto; sakhya-rasera — na přátelské úrovni; tina guṇa — vlastnosti tří ras, jmenovitě śānty, dāsyi a sakhyi; cihna — příznak.

Překlad

„Bázeň a úcta se na přátelské úrovni nenacházejí, neboť tato rasa je prodchnutá důvěrnou službou. Sakhya-rasa je tedy charakterizována vlastnostmi tří ras.“

Verš

‘mamatā’ adhika, kṛṣṇe ātma-sama jñāna
ataeva sakhya-rasera vaśa bhagavān

Synonyma

mamatā — důvěrnost; adhika — zvětšení; kṛṣṇe — s Kṛṣṇou; ātma-sama jñāna — představa rovnosti; ataeva — proto; sakhya-rasera — náladou přátelství; vaśa — ovládaný; bhagavān — Nejvyšší Pán, Osobnost Božství.

Překlad

„Na úrovni sakhya-rasy je Nejvyšší Osobnost Božství Kṛṣṇa ovládán oddanými, kteří s Ním mají důvěrný vztah a považují se za Jemu rovné.“

Verš

vātsalye śāntera guṇa, dāsyera sevana
sei sei sevanera ihāṅ nāma — ‘pālana’

Synonyma

vātsalye — na úrovni rodičovské lásky; śāntera guṇa — vlastnosti śānta-rasy; dāsyera sevana — služba dāsya-rasy; sei sei sevanera — služba śānta-rasy, dāsya-rasy a sakhya-rasy; ihāṅ — na této úrovni; nāma — nazývá se; pālana — ochrana.

Překlad

„Na úrovni rodičovské lásky se vlastnosti śānta-rasy, dāsya-rasy a sakhya-rasy mění na službu zvanou ochrana.“

Verš

sakhyera guṇa — ‘asaṅkoca’, ‘agaurava’ sāra
mamatādhikye tāḍana-bhartsana-vyavahāra

Synonyma

sakhyera guṇa — přátelství; asaṅkoca — bez formálnosti; agaurava — bez posvátné úcty; sāra — podstata; mamatā-adhikye — díky větší důvěrnosti; tāḍana — trestání; bhartsana — kárání; vyavahāra — chování.

Překlad

„Podstatou přátelské lásky je důvěrnost zbavená formálnosti a posvátné úcty, která se nachází v dāsya-rase. Oddaný, který jedná s rodičovskou láskou, někdy Pána díky silnějšímu pocitu důvěrnosti obyčejným způsobem trestá nebo Ho kárá.“

Verš

āpanāre ‘pālaka’ jñāna, kṛṣṇe ‘pālya’-jñāna
‘cāri’ guṇe vātsalya rasa — amṛta-samāna

Synonyma

āpanāre — sobě; pālaka jñāna — představa ochránce; kṛṣṇe — v Pánu Kṛṣṇovi; pālya — objekt své ochrany; jñāna — představa; cāri — čtyřech; guṇe — ve vlastnostech; vātsalya rasa — nálada rodičovské lásky; amṛta-samāna — jako nektar.

Překlad

„Na úrovni rodičovské lásky se oddaný považuje za Pánova ochránce. Pán je tak objektem péče jako syn, a proto je tato nálada plná vlastností čtyř ras – śānta-rasy, dāsya-rasy, přátelství a rodičovské lásky. Tento nektar je ještě více transcendentální.“

Význam

Shrnutí tohoto složitého popisu různých ras předkládá ve své Amṛta-pravāha-bhāṣyi Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākura. Říká, že ten, kdo je zcela pohroužený ve službě Pánu, je prostý všech hmotných tužeb. To jsou dvě transcendentální vlastnosti úrovně śānta-rasa. Stejně jako se zvuk nachází ve všech hmotných prvcích, nacházejí se tyto dvě vlastnosti śānta-rasy ve všech ostatních transcendentálních náladách známých jako dāsya-rasa, sakhya-rasa, vātsalya-rasa a madhura-rasa. V śānta-rase schází pocit důvěrnosti, protože kvůli dvěma cenným transcendentálním vlastnostem této rasy – připoutanosti ke Kṛṣṇovi a odpoutanosti od hmotných přání – je náklonnost ke Kṛṣṇovi ovlivněna bázní a úctou. Je tomu tak proto, že v śānta-rase převažuje připoutanost k neosobnímu Brahmanu a lokalizované Paramātmě. Jinými slovy, pocit důvěrnosti, kdy oddaný považuje Kṛṣṇu za své jediné útočiště a přítele, v śānta-rase schází, protože oddaný Kṛṣṇu chápe jako neosobní Brahman nebo lokalizovanou Paramātmu. Toto pochopení je založeno na spekulativním poznání jñānīho. Pokud se však rozvine dále, oddaný je přesvědčen, že Paramātmā, Nejvyšší Pán, je vládce a živá bytost je Jeho věčný služebník. Tehdy oddaný dosáhne úrovně dāsya-rasa. V dāsya-rase se na Pána obrací s úctou a bázní. V dāsya-rase tak vystupuje do popředí aktivní služba, která v śānta-rase schází. V dāsya-rase jsou jinými slovy přítomné vlastnosti śānta-rasy s výrazně převažující službou. Podobně je tomu tehdy, když se tatáž rasa rozvine v přátelství (sakhya-rasa); tehdy přibude přátelská důvěrnost. V sakhya-rase není projevená bázeň a úcta. Sakhya-rasa tedy disponuje vlastnostmi tří rasśānty, dāsyi a sakhyi. A podobně je tomu na úrovni rodičovské lásky, kde se vlastnosti śānta-rasy, dāsya-rasy a sakhya-rasy plně rozvinou do další podoby – do vědomí, že oddaný Pána chrání. Na úrovni rodičovské lásky se tedy nachází spojení vlastností čtyř transcendentálních nálad – śānty, dāsyi, sakhyi a rodičovství. Rodičovská nálada staví oddaného do role ochránce. Oddaný opravdu bez jakýchkoliv formalit přijímá roli živitele a k Pánu se chová jako ke svému svěřenci. Na úrovni rodičovské lásky jsou tak přítomné vlastnosti čtyř transcendentálních nálad lásky ke Kṛṣṇovi.

Verš

se amṛtānande bhakta saha ḍubena āpane
‘kṛṣṇa — bhakta-vaśa’ guṇa kahe aiśvarya-jñāni-gaṇe

Synonyma

se — tímto Pánem Kṛṣṇou; amṛta-ānande — v duchovním štěstí; bhakta — oddaný; saha — s; ḍubena — noří se; āpane — osobně; kṛṣṇa — Kṛṣṇa; bhakta-vaśa — podmaněný oddaným; guṇa — tuto vlastnost; kahe — říkají; aiśvarya-jñāni-gaṇe — učenci znalí Kṛṣṇova majestátu.

Překlad

„Opětování duchovního štěstí mezi Kṛṣṇou a Jeho oddaným, při kterém je Kṛṣṇa svým oddaným ovládán, se přirovnává k oceánu nektaru, do kterého se oddaný s Kṛṣṇou noří. To je výrok učenců chápajících Kṛṣṇův majestát.“

Verš

itīdṛk-sva-līlābhir ānanda-kuṇḍe
sva-ghoṣaṁ nimajjantam ākhyāpayantam
tadīyeśita-jñeṣu bhaktair jitatvaṁ
punaḥ prematas taṁ śatāvṛtti vande

Synonyma

iti — tak; īdṛk-sva-līlābhiḥ — tímto Dāmodarem v Jeho transcendentálních zábavách; ānanda-kuṇḍe — do oceánu transcendentální blaženosti; sva-ghoṣam — Jeho osobní společnice; nimajjantam — ponořující do hloubky; ākhyāpayantam — prohlašují; tadīya — Nejvyšší Osobnosti Božství; īśita-jñeṣu — mezi učenci znalými majestátu; bhaktaiḥ — oddanými; jitatvam — podrobení; punaḥ — znovu; premataḥ — s láskou; tam — Jemu; śata-āvṛtti — mnohosetkrát; vande — s úctou se klaním.

Překlad

„  ,Znovu se s úctou klaním Nejvyšší Osobnosti Božství. Ó můj Pane, stokrát a tisíckrát se Ti s láskou klaním, protože svými zábavami vrháš gopī do oceánu nektaru. Oddaní, kteří znají Tvůj majestát, prohlašují, že jsi vždy ovládaný jejich city.̀  “

Význam

Tento verš je převzatý z Dāmodarāṣṭaky, která se nachází v Padma Purāně.

Verš

madhura-rase — kṛṣṇa-niṣṭhā, sevā atiśaya
sakhyera asaṅkoca, lālana-mamatādhikya haya

Synonyma

madhura-rase — na úrovni milostné lásky; kṛṣṇa-niṣṭhā — připoutanost ke Kṛṣṇovi; sevā atiśaya — ještě lepší služba; sakhyera — úrovně přátelství; asaṅkoca — uvolněnost; lālana — ochrany; mamatā-adhikya — zvětšení důvěrnosti; haya — je.

Překlad

„Na úrovni milostné lásky nabývají připoutanost ke Kṛṣṇovi, služba Jemu, uvolněné pocity přátelství a pocity ochrany na důvěrnosti.“

Verš

kānta-bhāve nijāṅga diyā karena sevana
ataeva madhura-rasera haya ‘pañca’ guṇa

Synonyma

kānta-bhāve — na úrovni milostné lásky; nija-aṅga — vlastní tělo; diyā — nabízející; karena — koná; sevana — službu; ataeva — proto; madhura-rasera — nálady milostné lásky; haya — je; pañca guṇa — pět druhů transcendentálních vlastností.

Překlad

„Na úrovni milostné lásky pak oddaný ve službě Pánu nabízí své tělo. Jsou zde proto přítomné transcendentální vlastnosti všech pěti ras.“

Význam

Připoutanost ke Kṛṣṇovi v śānta-rase, sloužení Pánu v dāsya-rase, uvolněná služba v náladě přátelství a sloužení ve vztahu rodičovské lásky s pocity ochrany – to všechno se spojí na úrovni milostné lásky, kdy chce oddaný Pánu sloužit nabízením vlastního těla. Vlastnosti všech ostatních ras se tedy spojují, aby vytvořily nektar milostné lásky. Na této úrovni se všechny pocity oddaného mísí dohromady.

Verš

ākāśādi guṇa yena para para bhūte
eka-dui-tina-cāri krame pañca pṛthivīte

Synonyma

ākāśa-ādi — počínaje nebem; guṇa — vlastnosti; yena — jako; para para — jednom po druhém; bhūte — v hmotných prvcích; eka — jedna; dui — dvě; tina — tři; cāri — čtyři; krame — takto; pañca — všech pět vlastností; pṛthivīte — v zemi.

Překlad

„Všechny hmotné vlastnosti se jedna po druhé vyvíjejí v hmotných prvcích, počínaje éterem. Postupně se objeví jedna vlastnost, potom dvě, potom tři a čtyři, až nakonec v zemi je přítomných všech pět.“

Verš

ei-mata madhure saba bhāva-samāhāra
ataeva āsvādādhikye kare camatkāra

Synonyma

ei-mata — takto; madhure — na úrovni milostné lásky; saba — všech; bhāva-samāhāra — nahromadění pocitů; ataeva — proto; āsvāda-adhikye — ze zvýšeného vychutnávání oddanými; kare camatkāra — je jistě úžasné.

Překlad

„Podobně jsou na úrovni milostné lásky nahromaděné všechny pocity oddaných. Taková zhuštěná chuť je zajisté úžasná.“

Verš

ei bhakti-rasera karilāṅa, dig-daraśana
ihāra vistāra mane kariha bhāvana

Synonyma

ei — toto; bhakti-rasera — pocitů oddané služby; karilāṅa — popsal jsem; dik-daraśana — obecný přehled; ihāra — tohoto; vistāra — rozvedení; mane — v mysli; kariha — měl bys učinit; bhāvana — uvážení.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu vše uzavřel těmito slovy: „Popsal jsem nálady oddané služby, ale to byl jen obecný přehled. Ty přemýšlej o tom, jak ho upravit a rozvést.“

Verš

bhāvite bhāvite kṛṣṇa sphuraye antare
kṛṣṇa-kṛpāya ajña pāya rasa-sindhu-pāre

Synonyma

bhāvite bhāvite — když tak někdo soustředěně přemýšlí; kṛṣṇa — Pán Kṛṣṇa; sphuraye antare — zjeví se v nitru; kṛṣṇa-kṛpāya — milostí Kṛṣṇy; ajña — ten, kdo není zkušený znalec; pāya — dosáhne; rasa-sindhu-pāre — protějšího břehu oceánu transcendentálních nálad.

Překlad

„Láska ke Kṛṣṇovi se zjeví v srdci toho, kdo na Kṛṣṇu neustále myslí. I kdyby postrádal poznání, Kṛṣṇovou milostí dosáhne protějšího břehu oceánu transcendentální lásky.“

Verš

eta bali’ prabhu tāṅre kailā āliṅgana
vārāṇasī calibāre prabhura haila mana

Synonyma

eta bali' — když takto promluvil; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; tāṅre — Rūpy Gosvāmīho; kailā — učinil; āliṅgana — objetí; vārāṇasī — do Váránasí; calibāre — jít; prabhura — Pána Śrī Caitanyi Mahāprabhua; haila — byla; mana — mysl.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu domluvil a obejmul Rūpu Gosvāmīho. Potom se rozhodl, že odejde do Váránasí.

Verš

prabhāte uṭhiyā yabe karilā gamana
tabe tāṅra pade rūpa kare nivedana

Synonyma

prabhāte — ráno; uṭhiyā — poté, co vstal; yabe — když; karilā — učinil; gamana — odchod; tabe — tehdy; tāṅra — Jeho; pade — u lotosových nohou; rūpa — Śrīla Rūpa Gosvāmī; kare — přednesl; nivedana — prosbu.

Překlad

Druhého dne ráno, když Śrī Caitanya Mahāprabhu vstal a chystal se odejít do Váránasí (Benáresu), přednesl Śrīla Rūpa Gosvāmī u Jeho lotosových nohou následující prosbu.

Verš

‘ājñā haya, āsi muñi śrī-caraṇa-saṅge
sahite nā pāri muñi viraha-taraṅge’

Synonyma

ājñā haya — jestli dovolíš; āsi — mohu jít; muñi — já; śrī-caraṇa-saṅge — s Tebou; sahite — snášet; pāri — nejsem schopen; muñi — já; viraha-taraṅge — vlny odloučení.

Překlad

„Pokud mi to dovolíš, půjdu s Tebou. Nemohu snášet vlny odloučení.“

Verš

prabhu kahe, — tomāra kartavya, āmāra vacana
nikaṭe āsiyācha tumi, yāha vṛndāvana

Synonyma

prabhu kahe — Śrī Caitanya Mahāprabhu odpověděl; tomāra kartavya — tvoje povinnost; āmāra vacana — Moje nařízení; nikaṭe āsiyācha — přiblížil ses; tumi — ty; yāha — jdi; vṛndāvana — do Vrindávanu.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu odpověděl: „Tvou povinností je plnit Moje nařízení. Přiblížil ses k Vrindávanu, nyní bys tam měl jít.“

Verš

vṛndāvana haite tumi gauḍa-deśa diyā
āmāre milibā nīlācalete āsiyā

Synonyma

vṛndāvana haite — z Vrindávanu; tumi — ty; gauḍa-deśa diyā — cestou přes Bengálsko; āmāre — Mě; milibā — potkáš; nīlācalete — do Džagannáth Purí; āsiyā — až přijdeš.

Překlad

„Později potom můžeš jít z Vrindávanu přes Bengálsko (Gaudadéš) do Džagannáth Purí. Tam Mě znovu potkáš.“

Verš

tāṅre āliṅgiyā prabhu naukāte caḍilā
mūrcchita hañā teṅho tāhāñi paḍilā

Synonyma

tāṅre — jeho; āliṅgiyā — když obejmul; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; naukāte — na loď; caḍilā — nastoupil; mūrcchita hañā — omdlévající; teṅho — on (Śrīla Rūpa Gosvāmī); tāhāñi — na místě; paḍilā — zhroutil se.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu obejmul Rūpu Gosvāmīho a pak nastoupil na loď. Rūpa Gosvāmī omdlel a na místě se zhroutil k zemi.

Verš

dākṣiṇātya-vipra tāṅre ghare lañā gelā
tabe dui bhāi vṛndāvanere calilā

Synonyma

dākṣiṇātya-viprabrāhmaṇa z Dakšinu; tāṅre — jeho (Rūpu Gosvāmīho); ghare lañā — beroucí k sobě domů; gelā — šel; tabe — potom; dui bhāi — oba bratři; vṛndāvanere — do Vrindávanu; calilā — odešli.

Překlad

Brāhmaṇa z Dakšinu vzal Rūpu Gosvāmīho k sobě domů. Oba bratři se poté vydali do Vrindávanu.

Verš

mahāprabhu cali’ cali’ āilā vārāṇasī
candraśekhara mililā grāmera bāhire āsi’

Synonyma

mahāprabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; cali' cali' — šel a šel; āilā — došel; vārāṇasī — do Váránasí; candraśekhara — Candraśekhara; mililā — potkal; grāmera — z vesnice; bāhire — ven; āsi' — když vycházel.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu šel a šel, až přišel do Váránasí. Tam se setkal Candraśekharem, který právě vycházel z města.

Verš

rātre teṅho svapna dekhe, — prabhu āilā ghare
prātaḥ-kāle āsi’ rahe grāmera bāhire

Synonyma

rātre — v noci; teṅho — on (Candraśekhara); svapna — sen; dekhe — viděl; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; āilā — přišel; ghare — do jeho domu; prātaḥ-kāle — ráno; āsi' — když přicházel; rahe — zůstal; grāmera bāhire — před městem.

Překlad

Candraśekhara měl v noci sen, že Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu přišel do jeho domu. Ráno proto vyšel z města, aby Pána přivítal.

Verš

ācambite prabhu dekhi’ caraṇe paḍilā
ānandita hañā nija-gṛhe lañā gelā

Synonyma

ācambite — najednou; prabhu — Śrī Caitanyu Mahāprabhua; dekhi' — když uviděl; caraṇe — u Jeho nohou; paḍilā — padl; ānandita hañā — mající obrovskou radost; nija-gṛhe — do svého domu; lañā — beroucí; gelā — šel.

Překlad

Candraśekhara čekal na okraji města, až najednou spatřil Śrī Caitanyu Mahāprabhua. Padl Pánovi k nohám a s velkou radostí Ho odvedl k sobě domů.

Verš

tapana-miśra śuni’ āsi’ prabhure mililā
iṣṭa-goṣṭhī kari’ prabhura nimantraṇa kailā

Synonyma

tapana-miśra — Tapana Miśra; śuni' — jakmile slyšel; āsi' — když přišel; prabhure mililā — setkal se s Pánem; iṣṭa-goṣṭhī kari' — poté, co hovořil; prabhura — Pánu Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi; nimantraṇa — pozvání; kailā — učinil.

Překlad

Jakmile se Tapana Miśra doslechl o Pánově příchodu do Váránasí, okamžitě přišel do Candraśekharova domu, aby se s Ním setkal. Chvíli s Pánem hovořil a pak Ho pozval k sobě na oběd.

Verš

nija ghare lañā prabhure bhikṣā karāila
bhaṭṭācārye candraśekhara nimantraṇa kaila

Synonyma

nija ghare — do svého domu; lañā — poté, co vzal; prabhure — Pánu; bhikṣā karāila — předložil oběd; bhaṭṭācārye — Balabhadrovi Bhaṭṭācāryovi; candraśekhara — Candraśekhara; nimantraṇa — pozvání; kaila — učinil.

Překlad

Tapana Miśra odvedl Śrī Caitanyu Mahāprabhua k sobě domů a předložil Mu oběd. Candraśekhara pozval do svého domu na oběd Balabhadru Bhaṭṭācāryu.

Verš

bhikṣā karāñā miśra kahe prabhu-pāya dhari’
eka bhikṣā māgi, more deha’ kṛpā kari’

Synonyma

bhikṣā karāñā — po předložení oběda; miśra — Tapana Miśra; kahe — řekl; prabhu — Pána Śrī Caitanyi Mahāprabhua; pāya — lotosových nohou; dhari' — když se dotkl; eka bhikṣā — jedno přání; māgi — prosím; more — mně; deha' — prosím dej; kṛpā kari' — ze své bezpříčinné milosti.

Překlad

Poté, co Tapana Miśra Śrī Caitanyu Mahāprabhua pohostil, požádal Pána, aby mu splnil jedno přání a udělil mu svou milost.

Verš

yāvat tomāra haya kāśī-pure sthiti
mora ghara vinā bhikṣā nā karibā kati

Synonyma

yāvat — dokud; tomāra — Tvůj; haya — je; kāśī-pure — ve Váránasí; sthiti — pobyt; mora ghara — moje sídlo; vinā — vyjma; bhikṣā — oběd; karibā — prosím nepřijímej; kati — kdekoliv.

Překlad

Tapana Miśra řekl: „Dokud budeš ve Váránasí, nepřijímej prosím pozvání od nikoho jiného než ode mne.“

Verš

prabhu jānena — dina pāṅca-sāta se rahiba
sannyāsīra saṅge bhikṣā kāhāṅ nā kariba

Synonyma

prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; jānena — ví; dina — dny; pāṅca-sāta — pět dní až týden; se — tolik; rahiba — zůstanu; sannyāsīra saṅge — s māyāvādskými sannyāsīmi; bhikṣā — oběd; kāhāṅ — kdykoliv; kariba — nepřijmu.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu věděl, že se zdrží jen pět až sedm dní. Nikdy by nepřijal pozvání, které by bylo nějak spojené s māyāvādskými sannyāsīmi.

Verš

eta jāni’ tāṅra bhikṣā kailā aṅgīkāra
vāsā-niṣṭhā kailā candraśekharera ghara

Synonyma

eta jāni' — s tímto vědomím; tāṅra — jeho; bhikṣā — oběd; kailā aṅgīkāra — přijal; vāsā-niṣṭhā — sídlo; kailā — učinil; candraśekharera ghara — Candraśekharův dům.

Překlad

S tímto vědomím Śrī Caitanya Mahāprabhu souhlasil, že bude obědvat u Tapany Miśry, a ubytoval se v domě Candraśekhara.

Verš

mahārāṣṭrīya vipra āsi’ tāṅhāre mililā
prabhu tāṅre sneha kari’ kṛpā prakāśilā

Synonyma

mahārāṣṭrīya viprabrāhmaṇa z Maháráštry; āsi' — když přišel; tāṅhāre — s ním; mililā — setkal se; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; tāṅre — jemu; sneha kari' — projevující svou přízeň; kṛpā prakāśilā — dal svoji milost.

Překlad

Přišel také brāhmaṇa z Maháráštry. Pán se s ním setkal a z náklonnosti mu udělil svou milost.

Verš

mahāprabhu āilā śuni’ śiṣṭa śiṣṭa jana
brāhmaṇa, kṣatriya āsi’ karena daraśana

Synonyma

mahāprabhu āilā — Śrī Caitanya Mahāprabhu přišel; śuni' — když slyšeli; śiṣṭa śiṣṭa jana — všichni úctyhodní lidé; brāhmaṇa — z brāhmaṇské společnosti; kṣatriya — z kṣatriyské společnosti; āsi' — když přišli; karena daraśana — vidí.

Překlad

Jakmile se o příchodu Śrī Caitanyi Mahāprabhua doslechli úctyhodní členové brāhmaṇské a kṣatriyské společnosti, přišli Ho všichni navštívit.

Verš

śrī-rūpa-upare prabhura yata kṛpā haila
atyanta vistāra-kathā saṅkṣepe kahila

Synonyma

śrī-rūpa-upare — Śrīlovi Rūpovi Gosvāmīmu; prabhura — Śrī Caitanyi Mahāprabhua; yata — kolik; kṛpā — milosti; haila — bylo; atyanta — značně; vistāra-kathā — obsáhlá témata; saṅkṣepe — v krátkosti; kahila — popsal jsem.

Překlad

Śrī Rūpa Gosvāmī dostal hodně milosti a já jsem v krátkosti všechna ta témata popsal.

Verš

śraddhā kari’ ei kathā śune ye jane
prema-bhakti pāya sei caitanya-caraṇe

Synonyma

śraddhā kari' — s vírou; ei kathā — toto vyprávění; śune — poslouchá; yei jane — každý, kdo; prema-bhakti — lásku k Bohu; pāya — získá; sei — ten; caitanya-caraṇe — u lotosových nohou Śrī Caitanyi Mahāprabhua.

Překlad

Každý, kdo toto vyprávění poslouchá s láskou a vírou, zajisté rozvine lásku k Bohu u lotosových nohou Śrī Caitanyi Mahāprabhua.

Verš

śrī-rūpa-raghunātha-pade yāra āśa
caitanya-caritāmṛta kahe kṛṣṇadāsa

Synonyma

śrī-rūpa — Śrīly Rūpy Gosvāmīho; raghunātha — Śrīly Raghunātha dāse Gosvāmīho; pade — u lotosových nohou; yāra — jehož; āśa — očekávání; caitanya-caritāmṛta — knihu s názvem Caitanya-caritāmṛta; kahe — vypráví; kṛṣṇadāsa — Kṛṣṇadāsa Kavirāja Gosvāmī.

Překlad

Já, Kṛṣṇadāsa, vyprávím Śrī Caitanya-caritāmṛtu po vzoru Śrī Rūpy a Śrī Raghunātha. A protože vždy toužím po jejich milosti, modlím se u jejich lotosových nohou.

Význam

Takto končí Bhaktivedantovy výklady k devatenácté kapitole Madhya-līly Śrī Caitanya-caritāmṛty, popisující pokyny ohledně vědy o oddané službě, které Pán v Prajágu předal Śrīlovi Rūpovi Gosvāmīmu.