Skip to main content

Kapitola desátá

Bohatství Absolutního

TEXT 1:
Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, pravil: Ó Arjuno, válečníku mocných paží, poslouchej dále. Jelikož jsi Můj drahý přítel, ve tvůj prospěch ti nyní sdělím ještě důvěrnější poznání, než které jsem doposud vyložil.
TEXT 2:
Ani zástupy polobohů, ani velcí mudrci neznají Můj původ či bohatství, neboť Já jsem v každém ohledu původem mudrců i polobohů samotných.
TEXT 3:
Jen člověk, který není ošálen a ví, že jsem nezrozený, bez počátku a Nejvyšší Pán všech světů, je osvobozen od veškerých hříchů.
TEXTS 4-5:
Inteligenci, poznání, oproštěnost od pochyb a klamu, schopnost odpouštět, věrnost pravdě, ovládání smyslů, ovládání mysli, štěstí a neštěstí, zrození, smrt, strach, nepřítomnost strachu, nenásilí, vyrovnanost, spokojenost, askezi, dobročinnost, slávu a hanbu, tyto různé stavy živých bytostí nestvořil nikdo jiný než Já sám.
TEXT 6:
Sedm velkých mudrců a čtyři další velcí mudrci, kteří tu byli ještě před nimi, jakož i Manuové, pocházejí ode Mě — narodili se z Mé mysli — a od nich pak pocházejí obyvatelé všech planet.
TEXT 7:
Ten, kdo je skutečně přesvědčen, že mám takové bohatství a mystickou moc, se věnuje čisté oddané službě. O tom není pochyb.
TEXT 8:
Jsem původem všech světů — jak hmoty, tak duchovní existence. Vše pochází ze Mě. Moudří, kteří to dobře vědí, Mi prokazují oddanou službu a uctívají Mě celým svým srdcem.
TEXT 9:
Moji čistí oddaní dlí myšlenkami vždy u Mne, své životy plně zasvěcují službě Mně a nacházejí velké uspokojení a blaženost v tom, že se o Mně neustále navzájem poučují a baví.
TEXT 10:
Těm, kteří jsou neustále oddáni láskyplné službě Mně, dávám poznání, které jim umožní ke Mně dospět.
TEXT 11:
Dlím v jejich srdcích, a abych jim projevil zvláštní milost, zářící lampou poznání rozptyluji temnotu zrozenou z nevědomosti.
TEXTS 12-13:
Arjuna pravil: Jsi Nejvyšší Osobnost Božství, konečné útočiště, nejčistší, Absolutní Pravda. Jsi věčná, transcendentální, původní osoba, nezrozená a největší. Tuto pravdu o Tobě potvrzují všichni velcí mudrci, jako je Nārada, Asita, Devala a Vyāsa, a nyní mi totéž tvrdíš Ty sám.
TEXT 14:
Ó Kṛṣṇo, bez výhrad přijímám vše, co jsi mi řekl, za pravdivé. Ó Pane, ani polobozi, ani démoni nemohou poznat Tvou osobnost.
TEXT 15:
Pouze Ty znáš sám sebe prostřednictvím své vnitřní energie, Nejvyšší Osobo, původce všeho, Pane všech bytostí, Bože bohů, Pane vesmíru!
TEXT 16:
Popiš mi prosím podrobně své vznešené božské projevy, jimiž prostupuješ všechny tyto světy.
TEXT 17:
Ó Kṛṣṇo, svrchovaný mystiku, jak na Tebe mohu neustále myslet a jak Tě mohu poznat? Ó Nejvyšší Osobnosti Božství, v jakých podobách si Tě mám připomínat?
TEXT 18:
Ó Janārdano, popisuj prosím dále podrobně mystickou moc Tvého bohatství. Nemohu se nasytit naslouchání o Tobě — čím více naslouchám, tím více chci vychutnávat nektar Tvých slov.
TEXT 19:
Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, pravil: Ano, povím ti o svých skvostných projevech, Arjuno, ale jen o význačných, neboť Mé bohatství je bezmezné.
TEXT 20:
Ó Arjuno, jsem Nadduše dlící v srdcích všech živých bytostí. Jsem počátek, střed i konec všeho.
TEXT 21:
Z Ādityů jsem Viṣṇu, ze svítících těles zářící Slunce, z Marutů Marīci a mezi hvězdami jsem Měsíc.
TEXT 22:
Z Ved jsem Sāma Veda, z polobohů nebeský král Indra, ze smyslů mysl a v živých bytostech jsem životní síla (vědomí).
TEXT 23:
Ze všech Rudrů jsem Pán Śiva, z Yakṣů a Rākṣasů jsem pán bohatství (Kuvera), z Vasuů jsem oheň (Agni) a mezi horami jsem Meru.
TEXT 24:
Věz, Arjuno, že z kněží jsem ten hlavní — Bṛhaspati. Z velitelů jsem Kārtikeya a z vodních ploch oceán.
TEXT 25:
Z velkých mudrců jsem Bhṛgu a ze zvukových vibrací transcendentální oṁ. Z obětí jsem zpívání svatých jmen (japa) a z nehybných objektů Himaláje.
TEXT 26:
Ze všech stromů jsem banyán a z mudrců mezi polobohy jsem Nārada. Z Gandharvů jsem Citraratha a z dokonalých bytostí Kapila Muni.
TEXT 27:
Věz, že z koní jsem Uccaiḥśravā, který vzešel ze stloukání oceánu, jež mělo přinést nektar. Ze vznešených slonů jsem Airāvata a z lidí jsem vladař.
TEXT 28:
Ze zbraní jsem blesk a mezi kravami kráva surabhi. Z příčin plození jsem bůh lásky Kandarpa a z hadů jsem Vāsuki.
TEXT 29:
Z mnohohlavých Nāgů jsem Ananta a mezi obyvateli vodní říše polobůh Varuṇa. Ze zesnulých předků jsem Aryamā a z vykonavatelů spravedlnosti jsem Yama.
TEXT 30:
Mezi Daityi (démony) jsem oddaný Prahlāda, z přemožitelů jsem čas, ze zvířat lev a z ptáků Garuḍa.
TEXT 31:
Ze všeho, co očišťuje, jsem vítr a z těch, kdo umí vládnout zbraní, jsem Rāma. Mezi rybami jsem žralok a z vodních toků Ganga.
TEXT 32:
Jsem počátek, konec i střed všech stvoření, Arjuno. Ze všech nauk jsem duchovní věda a mezi argumenty logiků jsem konečná pravda.
TEXT 33:
Z písmen jsem písmeno A a ze složených slov jsem párová složenina. Jsem také nevyčerpatelný čas a ze stvořitelů jsem Brahmā.
TEXT 34:
Jsem všepohlcující smrt a rovněž tvůrčí princip všeho, co má vzniknout. Z ženského rodu jsem dobrá pověst, štěstěna, vytříbená mluva, paměť, inteligence, neochvějnost a snášenlivost.
TEXT 35:
Z hymnů Sāma Vedy jsem Bṛhat-sāma a z poezie jsem Gāyatrī. Z měsíců jsem Mārgaśīrṣa (listopad — prosinec) a z ročních období jsem kvetoucí jaro.
TEXT 36:
Jsem také hazardování mezi podvody a zářnost všeho skvostného. Jsem vítězství, jsem podnikavost a jsem síla silných.
TEXT 37:
Mezi potomky Vṛṣṇiho jsem Vāsudeva a mezi Pāṇḍuovci Arjuna. Z mudrců jsem Vyāsa a z velkých myslitelů Uśanā.
TEXT 38:
Ze všech prostředků potlačování nezákonného jednání jsem trest a jsem morálka těch, kteří chtějí zvítězit. Ze všeho důvěrného jsem mlčení a jsem moudrost moudrých.
TEXT 39:
Dále jsem, Arjuno, semenem vzniku všeho, co existuje. Není bytosti — pohyblivé ani nehybné — která by mohla existovat beze Mne.
TEXT 40:
Ó mocný přemožiteli nepřátel, Mé božské projevy nemají konce. To, co jsem ti popsal, je pouze náznak Mého nekonečného bohatství.
TEXT 41:
Věz, že všechny vznešené, krásné a působivé výtvory povstávají z pouhého zlomku Mé nádhery.
TEXT 42:
K čemu ti však, Arjuno, bude všechno toto podrobné poznání? Jedinou svou částí prostupuji celým tímto vesmírem a udržuji ho.