Skip to main content

Sloka 52

Text 52

Verš

Text

loke vitatam ātmānaṁ
lokaṁ cātmani santatam
ubhayaṁ ca mayā vyāptaṁ
mayi caivobhayaṁ kṛtam
loke vitatam ātmānaṁ
lokaṁ cātmani santatam
ubhayaṁ ca mayā vyāptaṁ
mayi caivobhayaṁ kṛtam

Synonyma

Synonyms

loke — v tomto hmotném světě; vitatam — expandovaná (v duchu hmotného požitku); ātmānam — živá bytost; lokam — hmotný svět; ca — také; ātmani — v živé bytosti; santatam — rozšířený; ubhayam — obojí (hmotný svět z hmotných prvků a živá bytost); ca — a; mayā — Mnou; vyāptam — prostoupené; mayi — ve Mně; ca — také; eva — vskutku; ubhayam — obojí; kṛtam — stvořené.

loke — in this material world; vitatam — expanded (in the spirit of material enjoyment); ātmānam — the living entity; lokam — the material world; ca — also; ātmani — in the living entity; santatam — spread; ubhayam — both (the material world of material elements and the living entity); ca — and; mayā — by Me; vyāptam — pervaded; mayi — in Me; ca — also; eva — indeed; ubhayam — both of them; kṛtam — created.

Překlad

Translation

Podmíněná duše považuje tento svět hmoty za složený ze zdrojů požitku, expanduje se v něm a myslí si, že je jeho poživatelem. Podobně se hmotný svět expanduje v živé bytosti jako zdroj požitku. Tímto způsobem se oba expandují, ale jelikož jsou Mými energiemi, jsou oba prostoupeni Mnou. Jakožto Nejvyšší Pán jsem příčinou těchto dvou následků a je třeba vědět, že oba spočívají ve Mně.

In this world of matter, which the conditioned soul accepts as consisting of enjoyable resources, the conditioned soul expands, thinking that he is the enjoyer of the material world. Similarly, the material world expands in the living entity as a source of enjoyment. In this way they both expand, but because they are My energies, they are both pervaded by Me. As the Supreme Lord, I am the cause of these effects, and one should know that both of them rest in Me.

Význam

Purport

Māyāvādská filozofie vidí vše jako kvalitativně totožné s Nejvyšší Osobností Božství, Nejvyšším Brahmanem, a proto vše považuje za hodné uctívání. Tato nebezpečná teorie māyāvādské školy obrací lidi k ateismu. Na jejím základě si o sobě člověk myslí, že je Bůh, ale to není pravda. Jak uvádí Bhagavad-gītā (mayā tatam idaṁ sarvaṁ jagad avyakta-mūrtinā), skutečnost je taková, že celý vesmírný projev je expanzí energií Nejvyššího Pána, které se projevují v hmotných prvcích a živých bytostech. Živé bytosti mylně považují hmotné prvky za zdroje určené k jejich požitku a o sobě si myslí, že jsou poživatelé. Ani živé bytosti, ani hmotné prvky však nejsou nezávislé; obojí jsou energie Pána. Původní příčinou hmotné a duchovní energie je Nejvyšší Osobnost Božství. I když je však expanze Pánových energií původní příčinou, neměli bychom si myslet, že se různými způsoby expandoval Sám Pán. Tyto teorie māyāvādīnů Pán odsuzuje v Bhagavad-gītě, když jasně říká: mat-sthāni sarva-bhūtāni na cāhaṁ teṣv avasthitaḥ — “Všechny bytosti jsou ve Mně, ale Já nejsem v nich.” Vše spočívá na Něm a vše je pouze expanzí Jeho energií, ale to neznamená, že vše je stejně hodné uctívání jako Pán Samotný. Hmotná expanze je pomíjivá, ale Pán nikoliv. Živé bytosti jsou části Pána, ale nejsou Samotný Pán; živé bytosti v tomto hmotném světě nejsou nepochopitelné, ale Pán je. Teorie, že Pánovy energie se Mu jakožto Jeho expanze vyrovnají, je mylná.

The Māyāvāda philosophy sees everything as being equal in quality with the Supreme Personality of Godhead, or the Supreme Brahman, and therefore sees everything as worshipable. This dangerous theory of the Māyāvāda school has turned people in general toward atheism. On the strength of this theory, one thinks that he is God, but this is not a fact. As stated in Bhagavad-gītā (mayā tatam idaṁ sarvaṁ jagad avyakta-mūrtinā), the fact is that the entire cosmic manifestation is an expansion of the Supreme Lord’s energies, which are manifested in the physical elements and the living entities. The living entities wrongly consider the physical elements to be resources meant for their enjoyment, and they think themselves to be the enjoyers. However, neither of them is independent; they are both energies of the Lord. The original cause for the material energy and spiritual energy is the Supreme Personality of Godhead. However, although the expansion of the Lord’s energies is the original cause, one should not think that the Lord Himself has expanded in different ways. To condemn the theories of the Māyāvādīs, the Lord clearly says in Bhagavad-gītā, mat-sthāni sarva-bhūtāni na cāhaṁ teṣv avasthitaḥ: “All beings are in Me, but I am not in them.” Everything rests upon Him, and everything is but an expansion of His energies, but this does not mean that everything is as worshipable as the Lord Himself. The material expansion is temporary, but the Lord is not temporary. The living entities are parts of the Lord, but they are not the Lord Himself. The living entities in this material world are not inconceivable, but the Lord is. The theory that the Lord’s energies, being expansions of the Lord, are as good as the Lord is mistaken.