Skip to main content

KAPITOLA ŠESTNÁCTÁ

Král Citraketu se setkává s Nejvyšším Pánem

Tato kapitola vypráví, jak mohl Citraketu hovořit se svým mrtvým synem a vyslechnout od něho pravdu o životě. Když se král uklidnil, velký mudrc Nārada mu dal mantru a Citraketu díky jejímu pronášení nalezl útočiště u lotosových nohou Saṅkarṣaṇa.

Živá bytost je věčná; nikdy se nenarodila a nikdy nezemře (na hanyate hanyamāne śarīre). Podle reakcí za své plodonosné činnosti se rodí v různých druzích života (mezi ptáky, zvěří, stromy, lidskými bytostmi, polobohy a tak dále) a takto neustále střídá různá těla. Na určitou dobu získává příslušné tělo syna či otce s jejich iluzorním vztahem. Všechny naše vztahy s přáteli, příbuznými či nepřáteli v tomto hmotném světě sestávají z duality, v níž se člověk vlivem iluze cítí šťastný a nešťastný. Živá bytost je ve skutečnosti duše, která je nedílnou částí Boha a nemá nic společného se vztahy ve světě duality. Nārada Muni proto radil Citraketuovi, aby kvůli svému takzvanému mrtvému synovi nenaříkal.

Poté, co Citraketu a jeho manželka vyslechli pokyny od svého zemřelého dítěte, pochopili, že všechny vztahy v tomto hmotném světě jsou příčinami utrpení. Královny, které podaly synovi Kṛtadyuti jed, se velice styděly. Podstoupily odčinění za hříšné zabití dítěte a vzdaly se své touhy mít syny. Poté Nārada Muni přednášel modlitby Nārāyaṇovi, Jenž existuje jako catur-vyūha, a poučil Citraketua o Nejvyšším Pánu, který tvoří, udržuje a ničí vše a je vládcem hmotné přírody. Když udělil králi Citraketuovi své pokyny, vrátil se na Brahmaloku. Tyto pokyny o Absolutní Pravdě se nazývají mahā-vidyā. Král Citraketu po zasvěcení od Nārady Muniho recitoval mahā-vidyu a po jednom týdnu získal možnost být v přítomnosti Pána Saṅkarṣaṇa, Jehož obklopovali čtyři Kumārové. Pán měl na Sobě nádherné modravé šaty, helmici a ozdoby ze zlata. Jeho tvář zářila štěstím. Citraketu vzdal v přítomnosti Pána Saṅkarṣaṇa poklony a začal pronášet modlitby.

Ve svých modlitbách vyjádřil, že milióny vesmírů spočívají v pórech Saṅkarṣaṇa, Jenž je neomezený, bez počátku a konce. Pán je oddaným dobře známý Svou věčností. Rozdíl mezi Jeho uctíváním a uctíváním polobohů spočívá v tom, že ten, kdo uctívá Pána, se stane také věčným, zatímco veškerá požehnání, která lze získat od polobohů, jsou pomíjivá. Nejvyšší Osobnost Božství nemůže nikdo pochopit, dokud se nestane oddaným.

Když Citraketu ukončil své modlitby, neomezený Nejvyšší Pán mu vysvětlil poznání o Sobě Samotném.

Verš

śrī-bādarāyaṇir uvāca
atha deva-ṛṣī rājan
samparetaṁ nṛpātmajam
darśayitveti hovāca
jñātīnām anuśocatām

Synonyma

śrī-bādarāyaṇiḥ uvāca — Śrī Śukadeva Gosvāmī řekl; atha — takto; deva-ṛṣiḥ — velký mudrc Nārada; rājan — ó králi; samparetam — mrtvého; nṛpa-ātmajam — syna krále; darśayitvā — projevil; iti — takto; ha — vskutku; uvāca — vysvětlil; jñātīnām — všem příbuzným; anuśocatām — kteří naříkali.

Překlad

Śrī Śukadeva Gosvāmī řekl: Můj milý králi Parīkṣite, velký mudrc Nārada svou mystickou silou přivedl mrtvého syna k životu před zraky všech naříkajících příbuzných a pak promluvil následovně.

Verš

śrī-nārada uvāca
jīvātman paśya bhadraṁ te
mātaraṁ pitaraṁ ca te
suhṛdo bāndhavās taptāḥ
śucā tvat-kṛtayā bhṛśam

Synonyma

śrī-nāradaḥ uvāca — Śrī Nārada Muni pravil; jīva-ātman — ó živá bytosti; paśya — jen pohleď; bhadram — štěstí; te — tobě; mātaram — matka; pitaram — otec; ca — a; te — tvoji; suhṛdaḥ — přátelé; bāndhavāḥ — příbuzní; taptāḥ — zarmoucení; śucā — žalem; tvat-kṛtayā — kvůli tobě; bhṛśam — velice.

Překlad

Śrī Nārada Muni pravil: Ó živá bytosti, nechť ti přeje štěstí. Jen pohleď na svého otce a matku. Všichni tvoji přátelé a příbuzní jsou zkroušeni zármutkem nad tvou smrtí.

Verš

kalevaraṁ svam āviśya
śeṣam āyuḥ suhṛd-vṛtaḥ
bhuṅkṣva bhogān pitṛ-prattān
adhitiṣṭha nṛpāsanam

Synonyma

kalevaram — tělo; svam — vlastní; āviśya — vstupující do; śeṣam — zbytek; āyuḥ — délka života; suhṛt-vṛtaḥ — obklopený svými přáteli a příbuznými; bhuṅkṣva — užívej; bhogān — všechno bohatství skýtající požitek; pitṛ — tvým otcem; prattān — udělené; adhitiṣṭha — přijmi; nṛpa-āsanam — královský trůn.

Překlad

Jelikož jsi zemřel předčasně, zůstává ti ještě zbytek předurčené délky života. Můžeš proto znovu vstoupit do svého těla a užívat si po tuto dobu v kruhu svých přátel a příbuzných. Přijmi královský trůn a všechno bohatství, které ti tvůj otec dává.

Verš

jīva uvāca
kasmiñ janmany amī mahyaṁ
pitaro mātaro ’bhavan
karmabhir bhrāmyamāṇasya
deva-tiryaṅ-nṛ-yoniṣu

Synonyma

jīvaḥ uvāca — živá bytost řekla; kasmin — ve kterém; janmani — zrození; amī — všichni tito; mahyam — mně; pitaraḥ — otcové; mātaraḥ — matky; abhavan — byli; karmabhiḥ — podle výsledků plodonosného jednání; bhrāmyamāṇasya — který putuji; deva-tiryak — polobohů a nižších zvířat; nṛ — a lidských druhů; yoniṣu — lůny.

Překlad

Působením mystické síly Nārady Muniho živá bytost na krátký čas znovu vstoupila do svého mrtvého těla a odpověděla na Nāradovu žádost. Pravila: Já, živá bytost, se podle výsledků svých plodonosných činností převtěluji z jednoho těla do druhého; někdy putuji do těl polobohů, jindy do těl nižších zvířat, někdy mezi rostliny a jindy do lidských druhů. Ve kterém životě mi tedy byli tito dva lidé matkou a otcem? Nikdo ve skutečnosti není mou matkou a mým otcem. Jak mohu tyto dva přijmout za své rodiče?

Význam

Zde je vysvětleno, že živá bytost vstupuje do hmotného těla, které je jako stroj tvořený pěti hrubými prvky hmotné přírody (zemí, vodou, ohněm, vzduchem a nebem) a třemi jemnými prvky (myslí, inteligencí a egem). Jak potvrzuje Bhagavad-gītā, existují dvě oddělené identity, zvané nižší a vyšší příroda, jež obě náleží Nejvyšší Osobnosti Božství. Živá bytost je v závislosti na výsledcích svých plodonosných činností nucena vstupovat do hmotných prvků v různých druzích těl.

Tentokrát byla živá bytost považována za syna Mahārāje Citraketua a královny Kṛtadyuti, neboť podle zákonů přírody vstoupila do těla, které král a královna vytvořili. Ve skutečnosti však nebyla jejich synem. Živá bytost je synem Nejvyšší Osobnosti Božství, a jelikož si chce užívat tohoto hmotného světa, Nejvyšší Pán jí dává příležitost vstupovat do různých těl. Ona sama nemá s hmotným tělem, které dostává od svého hmotného otce a matky, skutečný vztah. Je nedílnou částí Nejvyššího Pána, ale je jí dovoleno procházet různými těly. Tělo vytvořené takzvaným otcem a matkou ve skutečnosti nemá se svými takzvanými tvůrci nic společného. Živá bytost proto rozhodně popřela, že by Mahārāja Citraketu a jeho manželka byli jejím otcem a matkou.

Verš

bandhu-jñāty-ari-madhyastha-
mitrodāsīna-vidviṣaḥ
sarva eva hi sarveṣāṁ
bhavanti kramaśo mithaḥ

Synonyma

bandhu — přátelé; jñāti — členové rodiny; ari — nepřátelé; madhyastha — ti, kdo jsou neutrální; mitra — příznivci; udāsīna — lhostejní; vidviṣaḥ — nebo nepřátelští lidé; sarve — všichni; eva — vskutku; hi — jistě; sarveṣām — všech; bhavanti — stávají se; kramaśaḥ — postupně; mithaḥ — jeden druhého.

Překlad

V tomto hmotném světě, který plyne jako řeka, jež unáší živou bytost, se postupně všichni lidé stávají přáteli, příbuznými a nepřáteli. Chovají se také neutrálně, dělají prostředníky, pohrdají jeden druhým a jednají v mnoha dalších vztazích. Přes všechny tyto různé styky však není ničí vztah trvalý.

Význam

V tomto hmotném světě máme praktickou zkušenost, že tentýž člověk, který je dnes naším přítelem, je již zítra naším nepřítelem. Naše vztahy přátel a nepřátel či členů rodiny a cizích lidí jsou ve skutečnosti výsledky našeho různého jednání. Citraketu Mahārāja naříkal kvůli svému synovi, který byl nyní mrtvý, ale mohl o celé situaci uvažovat jinak. Mohl si myslet: “Tato živá bytost byla v mém minulém životě mým nepřítelem a nyní — když se zjevila jako můj syn — předčasně odchází, jen aby mi způsobila velkou bolest.” Proč by neměl mrtvého syna považovat za svého dřívějšího nepřítele a místo nářku mít radost z nepřítelovy smrti? Bhagavad-gītā (3.27) uvádí: prakṛteḥ kriyamāṇāni guṇaiḥ karmāṇi sarvaśaḥ — vše se ve skutečnosti děje kvůli našemu styku s kvalitami hmotné přírody. Ten, kdo je dnes můj přítel a je ve styku s kvalitou dobra, proto může být zítra mým nepřítelem, který bude ve styku s kvalitami vášně a nevědomosti. Kvůli iluzi vytvořené působením kvalit hmotné přírody považujeme druhé za své přátele, nepřátele, syny či otce podle reakcí za různá jednání v různých podmínkách.

Verš

yathā vastūni paṇyāni
hemādīni tatas tataḥ
paryaṭanti nareṣv evaṁ
jīvo yoniṣu kartṛṣu

Synonyma

yathā — stejně jako; vastūni — zboží; paṇyāni — určené k obchodování; hema-ādīni — jako například zlato; tataḥ tataḥ — z místa na místo; paryaṭanti — pohybuje se; nareṣu — mezi lidmi; evam — takto; jīvaḥ — živá bytost; yoniṣu — v různých druzích života; kartṛṣu — v různých hmotných otcích.

Překlad

Stejně jako se zlato a jiné zboží nákupem a prodejem neustále přemísťuje z místa na místo, živá bytost putuje v důsledku svých plodonosných činností celým vesmírem a je vpravována do různých těl v různých druzích života jedním otcem za druhým.

Význam

Již bylo vysvětleno, že syn Citraketua byl v minulém životě jeho nepřítelem a nyní se zjevil jako jeho syn jen proto, aby mu způsobil ještě krutější bolest. Však také jeho předčasná smrt vyvolala u otce bolestný nářek. Někdo může namítnout: “Jestliže byl králův syn jeho nepřítelem, jak je možné, že ho měl král tak rád?” Na to lze odpovědět příkladem, že když bohatství padne do rukou nepřítele, tyto peníze se stávají jeho přítelem. Může je pak použít pro své vlastní cíle; dokonce i na to, aby způsobil škodu jejich bývalému majiteli. Peníze tedy nepatří jedné ani druhé straně; peníze vždy zůstávají penězi, ale v různých situacích mohou být použity jako nepřítel či jako přítel.

V Bhagavad-gītě je vysvětleno, že živá bytost nedostává život od žádného otce ani matky. Od svého takzvaného otce i matky má zcela oddělenou totožnost. Působením zákonů přírody je donucena vstoupit do otcova semene a být vpravena do matčina lůna. Nevybírá si, jaký druh otce přijme. Prakṛteḥ kriyamāṇāni — zákony přírody ji nutí přicházet k různým otcům a matkám jako spotřební zboží, které se kupuje a prodává. Takzvaný vztah otce a syna je tedy aranžmá přírody, prakṛti. Nemá žádný význam, a proto se nazývá iluze.

Tatáž živá bytost někdy přijímá útočiště u zvířecího otce a matky a jindy u lidských rodičů. Někdy přijímá otce a matku mezi ptáky a jindy mezi polobohy. Śrī Caitanya Mahāprabhu proto říká:

brahmāṇḍa bhramite kona bhāgyavān jīva
guru-kṛṣṇa-prasāde pāya bhakti-latā-bīja

Živá bytost je život za životem trýzněna zákony přírody a putuje po celém vesmíru; dostává se na různé planety a prochází různými druhy života. Má-li to štěstí, nějakým způsobem přijde do styku s oddaným, který změní celý její život, a ona se pak vrátí domů, zpátky k Bohu. Proto je řečeno:

janame janame sabe pitā mātā pāya
kṛṣṇa guru nahi mile baja hari ei

Otce a matku dostává při převtělování různými těly každý, v každé podobě života — ať už jako člověk, zvíře, strom či polobůh. To není příliš obtížné. Obtížné je získat pravého duchovního mistra a Kṛṣṇu. Lidská bytost je proto povinna se chopit příležitosti přijít do styku se zástupcem Kṛṣṇy, pravým duchovním mistrem. Pod vedením duchovního mistra, duchovního otce, se pak může duše vrátit domů, zpátky k Bohu.

Verš

nityasyārthasya sambandho
hy anityo dṛśyate nṛṣu
yāvad yasya hi sambandho
mamatvaṁ tāvad eva hi

Synonyma

nityasya — věčné; arthasya — věci; sambandhaḥ — vztah; hi — bezpochyby; anityaḥ — dočasný; dṛśyate — lze vidět; nṛṣu — v lidské společnosti; yāvat — dokud; yasya — koho; hi — vskutku; sambandhaḥ — vztah; mamatvam — vlastnictví; tāvat — tak dlouho; eva — vskutku; hi — jistě.

Překlad

Nepatrné množství živých bytostí se rodí v lidských druzích a další se rodí jako zvířata. I když se v obou případech jedná o živé bytosti, jejich vztahy jsou pomíjivé. Zvíře může být nějaký čas v péči jednoho člověka a pak může být převedeno do vlastnictví jiných lidí. Jakmile je zvíře pryč, dřívější majitel se již nepovažuje za jeho vlastníka. Dokud mu patří, je k němu jistě citově poután, ale jakmile je prodáno, jeho náklonnost se vytrácí.

Význam

Když opomineme skutečnost, že se duše převtěluje z jednoho těla do druhého, vidíme, že vztahy mezi živými bytostmi jsou pomíjivé i v tomto životě, jak dokládá tento verš. Citraketuův syn dostal jméno Harṣaśoka neboli “radost a žal”. Živá bytost je bezpochyby věčná, ale pod dočasným oděvem, tělem, není její věčnost vidět. Dehino 'smin yathā dehe kaumāraṁ yauvanaṁ jarā — “Vtělená duše souvisle přechází v tomto těle z dětství do mládí a stáří.” Tělesný oděv je tedy pomíjivý. Duše však existuje stále. Živá bytost, která byla synem Citraketua, žila po nějaký čas jako jeho syn, ale jakmile byla přemístěna do jiného těla — jako je zvíře převedeno od jednoho vlastníka ke druhému — láskyplný vztah byl přerušen. Jak vidíme na příkladu v předcházejícím verši — když má člověk zboží ve svých rukách, považuje ho za své, ale jakmile je přemístěno, stává se zbožím někoho jiného. Člověk s ním pak již nemá žádný vztah; není k němu citově poután ani pro ně nenaříká.

Verš

evaṁ yoni-gato jīvaḥ
sa nityo nirahaṅkṛtaḥ
yāvad yatropalabhyeta
tāvat svatvaṁ hi tasya tat

Synonyma

evam — takto; yoni-gataḥ — žijící v určitém životním druhu; jīvaḥ — živá bytost; saḥ — ona; nityaḥ — věčná; nirahaṅkṛtaḥ — bez ztotožňování se s tělem; yāvat — dokud; yatra — kde; upalabhyeta — může se nacházet; tāvat — do té doby; svatvam — pojetí vlastního já; hi — vskutku; tasya — její; tat — to.

Překlad

I když se jedna živá bytost spojuje s druhou kvůli vztahu založeném na tělech, která jsou pomíjivá, živá bytost je věčná. Nikoliv ona, ale tělo je tím, co se rodí nebo podléhá zániku. Nikdo by si neměl myslet, že se živá bytost rodí či umírá. Ve skutečnosti nemá s takzvanými otci a matkami žádný vztah. Dokud v důsledku svých minulých plodonosných činností vystupuje jako syn určitého otce a matky, má spojení s tělem, které od nich pochází; považuje se proto mylně za jejich syna a její jednání je ovlivněno citovou náklonností. Tento vztah však se smrtí skončí. Nikdo by tedy neměl zbytečně podléhat radosti a žalu.

Význam

Když živá bytost žije v hmotném těle, mylně se za ně považuje, přestože jím ve skutečnosti není. Její vztah s tímto tělem a s takzvaným otcem a matkou je projevem falešného, iluzorního pojetí. Tato iluze trvá tak dlouho, dokud osoba nezíská informace o postavení živé bytosti.

Verš

eṣa nityo ’vyayaḥ sūkṣma
eṣa sarvāśrayaḥ svadṛk
ātmamāyā-guṇair viśvam
ātmānaṁ sṛjate prabhuḥ

Synonyma

eṣaḥ — tato živá bytost; nityaḥ — věčná; avyayaḥ — nepodléhající zkáze; sūkṣmaḥ — velice drobná (nelze ji vidět hmotnýma očima); eṣaḥ — tato živá bytost; sarva-āśrayaḥ — příčina různých druhů těl; sva-dṛk — vydávající vlastní záři; ātma-māyā-guṇaiḥ — působením kvalit hmotné přírody, které patří Nejvyšší Osobnosti Božství; viśvam — tento hmotný svět; ātmānam — ona sama; sṛjate — zdá se; prabhuḥ — pán.

Překlad

Živá bytost je věčná a nepodléhá zkáze, protože její existence ve skutečnosti nemá počátek ani konec. Nikdy se nerodí ani neumírá. Představuje základní princip všech druhů těl, a přesto nespadá do tělesné kategorie. Je tak vznešená, že se kvalitou vyrovná Nejvyššímu Pánu. Je však nesmírně malá, a proto u ní existuje sklon podlehnout iluzornímu vlivu vnější energie. Tak si vytváří různá těla v závislosti na svých rozličných touhách.

Význam

Zde je popsána filozofie současné totožnosti a odlišnosti, acintya-bhedābheda. Živá bytost je věčná (nitya) jako Nejvyšší Osobnost Božství, ale rozdíl spočívá v tom, že Nejvyšší Pán je největší — nikdo se Mu nevyrovná a nikdo není větší než On — zatímco živá bytost je sūkṣma, nesmírně malá. Śāstra uvádí, že její velikost je jedna desetitisícina špičky vlasu. Nejvyšší Pán je všeprostupující (aṇḍāntara-stha-paramāṇu-cayāntara-stham). Je-li živá bytost považována za nejmenší, musí přirozeně vyvstat dotaz, kdo je naopak největší. Největší je Nejvyšší Osobnost Božství a nejmenší je živá bytost.

Další příznačnou charakteristikou jīvy je, že ji zahalí māyā. Ātmamāyā-guṇaiḥ — může být pokryta iluzorní energií Nejvyššího Pána. Živá bytost je zodpovědná za svůj podmíněný život v hmotném světě, a proto je označována jako prabhu, “pán”. Chce-li, může přijít do hmotného světa, a chce-li, může se vrátit domů, zpátky k Bohu. Jelikož si přála užívat hmotného světa, Pán jí dal prostřednictvím hmotné energie hmotné tělo. Nejvyšší Osobnost Božství říká v Bhagavad-gītě (18.61):

īśvaraḥ sarva-bhūtānāṁ
hṛd-deśe 'rjuna tiṣṭhati
bhrāmayan sarva-bhūtāni
yantrārūḍhāni māyayā

“Nejvyšší Pán sídlí v srdci každého, ó Arjuno, a řídí putování všech živých bytostí, které jsou usazené jakoby na stroji vytvořeném z hmotné energie.” Nejvyšší Pán dává živé bytosti příležitost užívat si v tomto hmotném světě po libosti, ale zároveň otevřeně vyjevuje Svou touhu, aby se vzdala všech hmotných cílů, plně se Mu odevzdala a vrátila se domů, zpátky k Bohu.

Živá bytost je nejmenší (sūkṣma). Jīva Gosvāmī v této souvislosti říká, že pro materialistické vědce je nesmírně obtížné ji v těle nalézt; nicméně my od autorit víme, že živá bytost sídlí uvnitř těla. Tělo se od ní liší.

Verš

na hy asyāsti priyaḥ kaścin
nāpriyaḥ svaḥ paro ’pi vā
ekaḥ sarva-dhiyāṁ draṣṭā
kartṝṇāṁ guṇa-doṣayoḥ

Synonyma

na — ne; hi — vskutku; asya — živé bytosti; asti — je; priyaḥ — drahý; kaścit — někdo; na — ne; apriyaḥ — není drahý; svaḥ — vlastní; paraḥ — jiné; api — také; — nebo; ekaḥ — jedna; sarva-dhiyām — rozmanitostí inteligence; draṣṭā — pozorovatel; kartṝṇām — konatelů; guṇa-doṣayoḥ — správných a nesprávných činností.

Překlad

Této živé bytosti není nikdo milý ani nemilý. Nečiní rozdíly mezi tím, co je její a co patří někomu jinému. Je jedna jediná — to znamená, že ji neovlivňují přátelé a nepřátelé, příznivci či ti, kdo jí chtějí ubližovat. Je pouze pozorovatelem neboli svědkem různých lidských vlastností.

Význam

Jak vysvětluje předcházející verš, živá bytost má stejné vlastnosti jako Nejvyšší Osobnost Božství, ale jen v nepatrném množství, neboť je malou částečkou (sūkṣma), zatímco Nejvyšší Pán je všeprostupující a veliký. Pro Nejvyššího Pána neexistují přátelé, nepřátelé či příbuzní, protože je zcela prostý veškeré nezpůsobilosti, která pochází z nevědomosti a charakterizuje podmíněné duše. Na druhou stranu je nesmírně laskavý a milostivý ke Svým oddaným a není vůbec spokojený s těmi, kdo vůči Jeho oddaným chovají zášť. Pán Sám potvrzuje v Bhagavad-gītě (9.29):

samo 'haṁ sarva-bhūteṣu
na me dveṣyo 'sti na priyaḥ
ye bhajanti tu māṁ bhaktyā
mayi te teṣu cāpy aham

“Nikdo není Mým nepřítelem a nikomu nestraním. Jsem stejně nakloněn všem. Ale každý, kdo Mi s oddaností slouží, je Můj přítel, je ve Mně, a Já jsem také přítelem jemu.” Nejvyšší Pán nemá žádného nepřítele ani přítele, ale tíhne k oddanému, který Mu neustále prokazuje oddanou službu. Na jiném místě Gīty (16.19) Pán také říká:

tān ahaṁ dviṣataḥ krūrān
saṁsāreṣu narādhamān
kṣipāmy ajasram aśubhān
āsurīṣv eva yoniṣu

“Tyto závistivé lotry, nejnižší z lidí, vrhám do oceánu hmotné existence, do různých démonských druhů života.” Pán se nesmiřitelně staví proti těm, kdo se chovají nepřátelsky vůči Jeho oddaným. Aby Své oddané ochránil, musí někdy jejich nepřátele zabíjet. Například aby ochránil Prahlāda Mahārāje, musel zabít jeho nepřítele Hiraṇyakaśipua, i když ten díky tomu, že ho zabil Pán, dosáhl osvobození. Pán je svědkem činností každého; je tudíž i svědkem činností nepřátel Jeho oddaných a chce je potrestat. V jiných případech je ovšem pouze svědkem toho, co živé bytosti dělají, a udílí jim výsledky jejich hříšného či zbožného jednání.

Verš

nādatta ātmā hi guṇaṁ
na doṣaṁ na kriyā-phalam
udāsīnavad āsīnaḥ
parāvara-dṛg īśvaraḥ

Synonyma

na — ne; ādatte — přijímá; ātmā — Nejvyšší Pán; hi — vskutku; guṇam — štěstí; na — ne; doṣam — neštěstí; na — ani; kriyā-phalam — výsledek jakékoliv plodonosné činnosti; udāsīna-vat — přesně jako ten, kdo je neutrální; āsīnaḥ — usazený (v hloubi srdce); para-avara-dṛk — vidící příčinu a následek; īśvaraḥ — Nejvyšší Pán.

Překlad

Nejvyšší Pán (ātmā), stvořitel příčiny a následku, nepřijímá štěstí a neštěstí, jež jsou výsledkem plodonosných činností. Naprosto nezávisí na podmínce přijmout hmotné tělo, a jelikož nemá hmotné tělo, je vždy neutrální. Živé bytosti jakožto nedílné části Pána vlastní Jeho kvality v nepatrném množství. Proto není správné podléhat žalu.

Význam

Podmíněná duše má přátele a nepřátele; je ovlivněna dobrými vlastnostmi a nedostatky svého postavení. Nejvyšší Pán je však vždy transcendentální. Jelikož je īśvara, nejvyšší vládce, dualita Ho nemůže ovlivnit. Lze proto říci, že Pán sídlí v hloubi srdce každé živé bytosti jako neutrální svědek příčin a následků jejích dobrých a špatných činností. Měli bychom také chápat, že když je Pán udāsīna, neutrální, neznamená to, že nijak nejedná. Spíše to znamená, že není Osobně ovlivněn. Například soudce, který soudí dvě proti sobě stojící strany, je neutrální, ale přesto podniká takové kroky, k jakým ho případ opravňuje. Abychom mohli být zcela neutrální, lhostejní k hmotným činnostem, musíme vyhledat útočiště u lotosových nohou svrchované neutrální osoby.

Mahārāja Citraketu slyšel, že zůstat neutrální za takových tíživých okolností, jako je smrt vlastního syna, je nemožné. Pán však dokáže urovnat každou situaci, a proto je nejlépe záviset na Něm a konat svou povinnost v oddané službě Pánu. Za žádných okolností se člověk nemá nechat zneklidnit dualitou. Bhagavad-gītā (2.47) uvádí:

karmaṇy evādhikāras te
mā phaleṣu kadācana
mā karma-phala-hetur bhūr
mā te saṅgo 'stv akarmaṇi

“Máš právo vykonávat svou předepsanou povinnost, ale plody jednání ti nepatří. Nikdy se nepovažuj za příčinu výsledků svých činností a nikdy neulpívej na neplnění své povinnosti.” Člověk má vykonávat svou povinnost v oddané službě, a pokud jde o výsledky jeho jednání, má záviset na Nejvyšší Osobnosti Božství.

Verš

śrī-bādarāyaṇir uvāca
ity udīrya gato jīvo
jñātayas tasya te tadā
vismitā mumucuḥ śokaṁ
chittvātma-sneha-śṛṅkhalām

Synonyma

śrī-bādarāyaṇiḥ uvāca — Śrī Śukadeva Gosvāmī řekl; iti — takto; udīrya — když promluvila; gataḥ — odešla; jīvaḥ — živá bytost (která se zjevila jako syn Mahārāje Citraketua); jñātayaḥ — příbuzní a členové rodiny; tasya — její; te — oni; tadā — tehdy; vismitāḥ — užaslí; mumucuḥ — vzdali se; śokam — nářku; chittvā — když přetrhali; ātma-sneha — citové náklonnosti vytvořené vztahem; śṛṅkhalām — železné okovy.

Překlad

Śrī Śukadeva Gosvāmī pokračoval: Když podmíněná duše (jīva) v podobě syna Mahārāje Citraketua takto promluvila a potom odešla, Citraketu a všichni ostatní příbuzní mrtvého syna žasli. Přetrhali okovy citové náklonnosti vytvořené vztahem s ním a zanechali svého nářku.

Verš

nirhṛtya jñātayo jñāter
dehaṁ kṛtvocitāḥ kriyāḥ
tatyajur dustyajaṁ snehaṁ
śoka-moha-bhayārtidam

Synonyma

nirhṛtya — když odstranili; jñātayaḥ — král Citraketu a všichni ostatní příbuzní; jñāteḥ — syna; deham — tělo; kṛtvā — když vykonali; ucitāḥ — vhodné; kriyāḥ — činnosti; tatyajuḥ — vzdali se; dustyajam — jíž je velice obtížné se vzdát; sneham — citové náklonnosti; śoka — nářek; moha — iluze; bhaya — strach; arti — a utrpení; dam — dávající.

Překlad

Poté, co příbuzní splnili své povinnosti vykonáním náležitých pohřebních obřadů a spálením mrtvého těla dítěte, vzdali se citové náklonnosti, která vede k iluzi, nářku, strachu a bolesti. Vzdát se této náklonnosti je nepochybně těžké, ale oni to dokázali velice snadno.

Verš

bāla-ghnyo vrīḍitās tatra
bāla-hatyā-hata-prabhāḥ
bāla-hatyā-vrataṁ cerur
brāhmaṇair yan nirūpitam
yamunāyāṁ mahārāja
smarantyo dvija-bhāṣitam

Synonyma

bāla-ghnyaḥ — ty, které zabily dítě; vrīḍitāḥ — velice zahanbené; tatra — tam; bāla-hatyā — kvůli zabití dítěte; hata — ztratily; prabhāḥ — všechen tělesný lesk; bāla-hatyā-vratam — odčinění za vraždu dítěte; ceruḥ — konaly; brāhmaṇaiḥ — kněžími; yat — které; nirūpitam — popsané; yamunāyām — u řeky Yamuny; mahā-rāja — ó králi Parīkṣite; smarantyaḥ — připomněly si; dvija-bhāṣitam — výrok brāhmaṇy.

Překlad

Spolumanželky královny Kṛtadyuti, které dítě otrávily, byly velice zahanbené a pozbyly svého tělesného lesku. Ó králi, když naříkaly, připomněly si Aṅgirova slova a upustily od své touhy mít děti. Na pokyn brāhmaṇů odešly ke břehům Yamuny, kde se koupaly a podstupovaly odčinění za své hříšné jednání.

Význam

Zde je třeba si zvláště povšimnout výrazu bāla-hatyā-hata-prabhāḥ. K zabíjení dětí se lidé uchylují již po dlouhou dobu — od nepaměti — ale za dávných časů to bylo velice vzácné. V současnosti, v tomto věku Kali, se ovšem potrat — zabití dítěte v lůně — stal běžnou záležitostí a někdy je dítě zabito i po porodu. Pokud se nějaká žena dopustí takového ohavného činu, postupně pozbude svého tělesného lesku (bāla-hatyā-hata-prabhāḥ). Je třeba si také všimnout, že ženy, které spáchaly hříšný čin otrávení dítěte, se velice styděly a na pokyn brāhmaṇů musely podstoupit odčinění. Každá žena, která se kdy dopustila tohoto nesmírně hříšného činu, ho musí odčinit, ale dnes to nikdo nedělá. Za těchto okolností musí ženy, které mají něco takového na svědomí, trpět v tomto i v příštím životě. Ty, které jsou upřímné, by měly po vyslechnutí této události upustit od dalšího zabíjení dětí a odčinit své hříšné jednání tím, že s velkou vážností přijmou proces vědomí Kṛṣṇy. Zpívá-li někdo bez přestupků Hare Kṛṣṇa mahā-mantru, jsou všechny jeho hříšné činy bezpochyby ihned odčiněny, ale nesmí se jich dopouštět znovu, neboť to je přestupek.

Verš

sa itthaṁ pratibuddhātmā
citraketur dvijoktibhiḥ
gṛhāndha-kūpān niṣkrāntaḥ
saraḥ-paṅkād iva dvipaḥ

Synonyma

saḥ — on; ittham — takto; pratibuddha-ātmā — plně si vědom duchovního poznání; citraketuḥ — král Citraketu; dvija-uktibhiḥ — díky pokynům dokonalých brāhmaṇů (Aṅgiry a Nārady Muniho); gṛha-andha-kūpāt — z temné studny rodinného života; niṣkrāntaḥ — vyšel; saraḥ — jezera či vodní nádrže; paṅkāt — z bahna; iva — jako; dvipaḥ — slon.

Překlad

Král Citraketu, osvícený pokyny brāhmaṇů Aṅgiry a Nārady, si byl nyní plně vědom duchovního poznání. Opustil temnou studnu rodinného života, stejně jako slon vyjde z bahnité vodní nádrže.

Verš

kālindyāṁ vidhivat snātvā
kṛta-puṇya-jala-kriyaḥ
maunena saṁyata-prāṇo
brahma-putrāv avandata

Synonyma

kālindyām — v řece Yamuně; vidhi-vat — podle předepsaných usměrnění; snātvā — když se vykoupal; kṛta — když vykonal; puṇya — zbožné; jala-kriyaḥ — obětování vody; maunena — s vážností; saṁyata-prāṇaḥ — ovládající mysl a smysly; brahma-putrau — dvěma synům Pána Brahmy (Aṅgirovi a Nāradovi); avandata — přednesl modlitby a vzdal poklony.

Překlad

Král se vykoupal ve vodě Yamuny a podle předepsaných usměrnění obětoval vodu předkům a polobohům. Poté vzdal úctu a poklony synům Pána Brahmy (Aṅgirovi a Nāradovi), s velkou vážností ovládaje své smysly a mysl.

Verš

atha tasmai prapannāya
bhaktāya prayatātmane
bhagavān nāradaḥ prīto
vidyām etām uvāca ha

Synonyma

atha — potom; tasmai — jemu; prapannāya — odevzdanému; bhaktāya — oddanému; prayata-ātmane — který byl sebeovládnutý; bhagavān — nejmocnější; nāradaḥ — Nārada; prītaḥ — velice potěšený; vidyām — transcendentální poznání; etām — toto; uvāca — pravil; ha — vskutku.

Překlad

Nārada, nejmocnější mudrc, byl s Citraketuem, který byl sebeovládnutým oddaným a odevzdanou duší, velice spokojen a vyložil mu následující transcendentální poznání.

Verš

oṁ namas tubhyaṁ bhagavate
vāsudevāya dhīmahi
pradyumnāyāniruddhāya
namaḥ saṅkarṣaṇāya ca
namo vijñāna-mātrāya
paramānanda-mūrtaye
ātmārāmāya śāntāya
nivṛtta-dvaita-dṛṣṭaye

Synonyma

oṁ — ó můj Pane; namaḥ — poklony; tubhyam — Tobě; bhagavate — Nejvyšší Osobnost Božství; vāsudevāya — Kṛṣṇa, syn Vasudeva; dhīmahi — medituji o; pradyumnāya — Pradyumnovi; aniruddhāya — Aniruddhovi; namaḥ — uctivé poklony; saṅkarṣaṇāya — Pánu Saṅkarṣaṇovi; ca — také; namaḥ — veškeré poklony; vijñāna-mātrāya — podobě plné poznání; parama-ānanda-mūrtaye — plné transcendentální blaženosti; ātma-ārāmāya — Pánu, Jenž je soběstačný; śāntāya — a zůstává nezneklidněný; nivṛtta-dvaita-dṛṣṭaye — Jehož spatření odvrací od duality či Jenž je jeden jediný.

Překlad

(Nārada dal Citraketuovi tuto mantru:) Ó Nejvyšší Osobnosti Božství, ó Pane, Jenž jsi oslovován oṁkārou (praṇavou), vzdávám Ti uctivé poklony. Ó Śrī Vāsudeve, medituji o Tobě. Ó Śrī Pradyumno, Śrī Aniruddho a Śrī Saṅkarṣaṇe, uctivě se Vám klaním. Ó zdroji duchovní energie, ó nejvyšší blaženosti, skládám uctivé poklony Tobě, který jsi soběstačný a dokonale klidný. Ó konečná pravdo, jeden jediný, jsi realizován jako Brahman, Paramātmā a Bhagavān, a jsi tedy studnicí všeho poznání. S úctou se Ti klaním.

Význam

V Bhagavad-gītě o Sobě Kṛṣṇa říká, že je praṇavaḥ sarva-vedeṣu, slabika oṁ ve védských mantrách. V rámci transcendentálního poznání je Pán oslovován jako praṇava, oṁkāra, což je Jeho symbolické zastoupení ve zvuku. Oṁ namo bhagavate vāsudevāya. Vāsudeva, který je expanzí Nārāyaṇa, se expanduje jako Pradyumna, Aniruddha a Saṅkarṣaṇa. Ze Saṅkarṣaṇa pochází druhá expanze Nārāyaṇa a z tohoto Nārāyaṇa pocházejí další expanze Vāsudeva, Pradyumny, Saṅkarṣaṇa a Aniruddhy. Saṅkarṣaṇa v této skupině je původcem tří puruṣů — Kāraṇodakaśāyī Viṣṇua, Garbhodakaśāyī Viṣṇua a Kṣīrodakaśāyī Viṣṇua. Kṣīrodakaśāyī Viṣṇu sídlí v každém vesmíru na zvláštní planetě jménem Śvetadvīp. To potvrzuje Brahma-saṁhitā: aṇḍāntara-stha. Slovo aṇḍa označuje tento vesmír. V tomto vesmíru je planeta zvaná Śvetadvīp, kde sídlí Kṣīrodakaśāyī Viṣṇu. Z Něho pocházejí všechny inkarnace ve vesmíru.

V Brahma-saṁhitě je potvrzeno, že všechny tyto podoby Nejvyšší Osobnosti Božství jsou advaita, neliší se jedna od druhé, a jsou také acyuta, nikdy nepoklesnou jako podmíněné duše. Obyčejná živá bytost je náchylná padnout do zajetí māyi, ale Nejvyšší Pán ve Svých různých inkarnacích a podobách je acyuta, nikdy neklesající. Jeho tělo se tedy liší od hmotného těla podmíněné duše.

Slovo mātrā je vysvětleno ve slovníku Medinī následovně: mātrā karṇa-vibhūṣāyāṁ vitte māne paricchade — používá se k označení ozdoby ucha, vlastnictví, úcty a vlastnictví obalu. Jak uvádí Bhagavad-gītā (2.14):

mātrā-sparśās tu kaunteya
śītoṣṇa-sukha-duḥkha-dāḥ
āgamāpāyino 'nityās
tāṁs titikṣasva bhārata

“Ó synu Kuntī, krátkodobé radosti a bolesti přicházejí a odcházejí jako zimní a letní období. Pocházejí ze smyslových vjemů, ó potomku Bharaty, a člověk se je musí naučit snášet, aniž by jimi byl rozrušen.” V podmíněném stavu života slouží tělo jako náš oděv, a stejně jako člověk potřebuje různé oděvy na léto a zimu, tak my, podmíněné duše, měníme těla podle svých tužeb. Tělo Nejvyššího Pána je však plné poznání, a nepotřebuje proto žádný obal. Představa, že Kṛṣṇovo tělo je jako naše — že se Jeho tělo a duše od sebe liší — je mylná. V případě Kṛṣṇy takové rozdíly neexistují, neboť Jeho tělo je plné poznání. My zde získáváme hmotná těla kvůli nedostatku poznání, ale jelikož Kṛṣṇa, Vāsudeva, je plný poznání, neexistuje žádný rozdíl mezi Jeho tělem a duší. Kṛṣṇa si pamatuje, co řekl před čtyřiceti milióny let bohu Slunce, ale obyčejná bytost si nemůže vzpomenout ani na to, co řekla předevčírem. To je rozdíl mezi tělem Kṛṣṇy a naším tělem. Proto je Pán osloven jako vijñāna-mātrāya paramānanda-mūrtaye.

Jelikož má Pán tělo plné poznání, neustále vychutnává transcendentální blaženost. Samotná Jeho podoba je paramānanda. To potvrzuje Vedānta-sūtra: ānandamayo 'bhyāsāt. Pán je Svou přirozeností ānandamaya. Kdykoliv vidíme Kṛṣṇu, je vždy a za všech okolností plný ānandy. Nikdo Ho nemůže rozladit. Ātmārāmāya — Pán nemusí vyhledávat vnější požitek, protože je soběstačný. Śāntāya — netrpí úzkostí. Ten, kdo musí vyhledávat požitek v jiných zdrojích, je vždy plný úzkosti. Karmī, jñānī a yogīni jsou plni úzkosti, protože něco chtějí, ale oddaný nechce nic; je spokojený, když slouží Pánu, Jenž je naprosto blažený.

Nivṛtta-dvaita-dṛṣṭaye — v našem podmíněném životě mají naše těla různé části, ale přestože má Kṛṣṇa zdánlivě také různé části těla, žádná z nich se neliší od kterékoliv jiné. Kṛṣṇa může vidět očima a může vidět i bez očí. Ve Śvetāśvatara Upaniṣadě je proto řečeno: paśyaty acakṣuḥ. Může se dívat Svýma rukama a nohama. K provedení určitého úkonu nepotřebuje určitou tělesnou část. Aṅgāni yasya sakalendriya-vṛttimanti—může dělat cokoliv chce kteroukoliv částí Svého těla, a proto je známý jako Všemocný.

Verš

ātmānandānubhūtyaiva
nyasta-śakty-ūrmaye namaḥ
hṛṣīkeśāya mahate
namas te ’nanta-mūrtaye

Synonyma

ātma-ānanda — Své vlastní blaženosti; anubhūtyā — na základě vnímání; eva — jistě; nyasta — odvržené; śakti-ūrmaye — vlny hmotné přírody; namaḥ — uctivé poklony; hṛṣīkeśāya — svrchovanému vládci smyslů; mahate — Nejvyššímu; namaḥ — uctivé poklony; te — Tobě; ananta — neomezené; mūrtaye — Jehož expanze.

Překlad

Můj Pane, vnímáš Svou vlastní blaženost, a takto jsi vždy transcendentální vlnám hmotné přírody. Vzdávám Ti proto uctivé poklony. Jsi nejvyšší vládce smyslů a expanze Tvé podoby jsou neomezené. Jsi největší, a proto se Ti s úctou klaním.

Význam

Tento verš analyzuje rozdíl mezi živou bytostí a Nejvyšším Pánem. Podoba Pána a podoba podmíněné duše se od sebe liší, protože Pán je vždy blažený, zatímco podmíněná duše vždy podléhá trojímu utrpení hmotného světa. Nejvyšší Pán je sac-cid-ānanda-vigraha. Čerpá blaženost, ānandu, ze Sebe Samotného. Tělo Pána je transcendentální, duchovní, ale podmíněná duše má hmotné tělo, a tedy i mnoho tělesných a mentálních potíží. Podmíněnou duši vždy ovlivňuje připoutanost a odpoutanost, zatímco Nejvyšší Pán je těchto dualit vždy prostý. Pán je svrchovaným vládcem všech smyslů, a podmíněná duše je smysly ovládána. Pán je největší, a živá bytost je nejmenší. Živá bytost je podmíněná vlnami hmotné přírody, ale Nejvyšší Pán je všem akcím a reakcím transcendentální. Expanzí těla Nejvyššího Pána je nespočetně mnoho (advatitam acyutam anādim ananta-rūpam), ale podmíněná duše je omezená pouze na jednu podobu. Z historie se dozvídáme, že podmíněná duše se někdy může mystickou silou expandovat do osmi podob, ale Pánovy tělesné expanze jsou neomezené. To znamená, že na rozdíl od těl živých bytostí nemají těla Nejvyšší Osobnosti Božství počátek ani konec.

Verš

vacasy uparate ’prāpya
ya eko manasā saha
anāma-rūpaś cin-mātraḥ
so ’vyān naḥ sad-asat-paraḥ

Synonyma

vacasi — když slova; uparate — končí; aprāpya — aniž by dosáhla cíle; yaḥ — ten, kdo; ekaḥ — jeden jediný; manasā — mysl; saha — s; anāma — bez hmotného jména; rūpaḥ — či hmotné podoby; cit-mātraḥ — zcela duchovní; saḥ — On; avyāt — kéž laskavě chrání; naḥ — nás; sat-asat-paraḥ — Jenž je příčinou všech příčin (nejvyšší příčinou).

Překlad

Slova a mysl podmíněné duše se k Nejvyšší Osobnosti Božství nemohou přiblížit, neboť hmotná jména a podoby nelze vztáhnout na Pána, který je zcela duchovní, mimo pojetí hrubých a jemných podob. Neosobní Brahman je Jeho další podobou. Kéž nás Pán laskavě chrání.

Význam

Tento verš popisuje neosobní Brahman, který je Pánovou září.

Verš

yasminn idaṁ yataś cedaṁ
tiṣṭhaty apyeti jāyate
mṛṇmayeṣv iva mṛj-jātis
tasmai te brahmaṇe namaḥ

Synonyma

yasmin — v Němž; idam — tento (vesmírný projev); yataḥ — z Něhož; ca — také; idam — tento (vesmírný projev); tiṣṭhati — stojí; apyeti — je zničen; jāyate — rodí se; mṛt-mayeṣu — ve věcech vytvořených ze země; iva — jako; mṛt-jātiḥ — zrození ze země; tasmai — Jemu; te — Tobě; brahmaṇe — nejvyšší příčině; namaḥ — uctivé poklony.

Překlad

Tento vesmírný projev pochází z Nejvyššího Brahmanu, spočívá v Nejvyšším Brahmanu a v tomtéž Nejvyšším Brahmanu je i zničen, stejně jako nádoby vyrobené ze země stojí po svém vytvoření na zemi a znovu se v zemi promění, když se rozbijí. Jelikož příčinou Brahmanu je Nejvyšší Pán, vzdejme Mu uctivé poklony.

Význam

Nejvyšší Pán je příčinou vesmírného projevu, po stvoření tento projev udržuje a po zničení vše spočine opět v Něm.

Verš

yan na spṛśanti na vidur
mano-buddhīndriyāsavaḥ
antar bahiś ca vitataṁ
vyomavat tan nato ’smy aham

Synonyma

yat — Jehož; na — ne; spṛśanti — mohou se dotknout; na — ani; viduḥ — mohou znát; manaḥ — mysl; buddhi — inteligence; indriya — smysly; asavaḥ — životní vzduchy; antaḥ — uvnitř; bahiḥ — vně; ca — také; vitatam — expandovaného; vyoma-vat — jako nebe; tat — před Ním; nataḥ — skloněný; asmi — jsem; aham — já.

Překlad

Svrchovaný Brahman emanuje z Nejvyšší Osobnosti Božství a expanduje se jako nebe. I když se Ho nedotýká nic hmotného, existuje uvnitř i vně. Mysl, inteligence, smysly a životní síla se Ho přesto nemohou ani dotknout, ani Ho poznat. Skládám Mu uctivé poklony.

Verš

dehendriya-prāṇa-mano-dhiyo ’mī
yad-aṁśa-viddhāḥ pracaranti karmasu
naivānyadā lauham ivāprataptaṁ
sthāneṣu tad draṣṭrapadeśam eti

Synonyma

deha — tělo; indriya — smysly; prāṇa — životní vzduchy; manaḥ — mysl; dhiyaḥ — a inteligence; amī — všechny tyto; yat-aṁśa-viddhāḥ — když jsou ovlivněny paprsky Brahmanu, Nejvyššího Pána; pracaranti — pohybují se; karmasu — v různých činnostech; na — ne; eva — vskutku; anyadā — jindy; lauham — železo; iva — jako; aprataptam — nerozpálené (ohněm); sthāneṣu — za takových okolností; tat — to; draṣṭṛ-apadeśam — dané jméno; eti — získává.

Překlad

Stejně jako železo má schopnost pálit, když je do ruda rozžhavené ve styku s ohněm, tak i tělo, smysly, životní síla, mysl a inteligence — přestože jsou to jinak pouhé kusy hmoty — mohou vykonávat své příslušné činnosti, když jsou obdařené částečkou vědomí od Nejvyšší Osobnosti Božství. Tak jako železo nemůže pálit, dokud ho nerozpálí oheň, tělesné smysly nemohou jednat, dokud je neobdaří Svou přízní Nejvyšší Brahman.

Význam

Do ruda rozpálené železo může pálit, ale nemůže popálit původní oheň. Vědomí malé částečky Brahmanu tedy plně závisí na moci Nejvyššího Brahmanu. V Bhagavad-gītě Pán říká: mattaḥ smṛtir jñānam apohanaṁ ca — “Ode Mě získává podmíněná duše paměť, poznání a zapomnění.” Síla jednat pochází od Nejvyššího Pána, a když ji Pán odebere, podmíněná duše již nemá energii k jednání svými různými smysly. Tělo zahrnuje pět poznávacích smyslů, pět činných smyslů a mysl, ale to jsou ve skutečnosti jen kusy hmoty. Například mozek není nic než hmota, ale když je aktivizovaný energií Nejvyšší Osobnosti Božství, může jednat, stejně jako železo může pálit, když je do ruda rozžhavené ohněm. Mozek může pracovat, když bdíme, nebo dokonce když sníme, ale když tvrdě spíme nebo jsme v bezvědomí, je nečinný. Jelikož je to kus hmoty, nemá nezávislou schopnost jednat. Může jednat jedině tehdy, když je obdařen vlivem Nejvyššího Pána, Osobnosti Božství, Jenž je Brahman či Parabrahman. Takto lze pochopit, jakým způsobem je Nejvyšší Brahman, Kṛṣṇa, přítomný všude, stejně jako je přítomné sluneční světlo díky bohu Slunce sídlícímu na Slunci. Nejvyšší Pán se nazývá Hṛṣīkeśa; On jediný je vládcem smyslů. Dokud nejsou naše smysly zmocněné Jeho energií, nemohou jednat. Pán je tedy jediný pozorovatel, jediný konatel, jediný posluchač a jediný činný princip či nejvyšší vládce.

Verš

oṁ namo bhagavate mahā-puruṣāya mahānubhāvāya mahā-vibhūti-pataye sakala-sātvata-parivṛḍha-nikara-kara-kamala-kuḍmalopalālita-caraṇāravinda-yugala parama-parameṣṭhin namas te.

Synonyma

oṁ — ó Nejvyšší Osobnosti Božství; namaḥ — uctivé poklony; bhagavate — Tobě, Pane, který v plné míře oplýváš šesti vznešenými vlastnostmi; mahā-puruṣāya — nejvyšší poživatel; mahā-anubhāvāya — nejdokonalejší realizovaná duše neboli Nadduše; mahā-vibhūti-pataye — vládce všech mystických sil; sakala-sātvata-parivṛḍha — všech nejlepších oddaných; nikara — množstvím; kara-kamala — lotosových rukou; kuḍmala — poupaty; upalālita — obsluhovaný; caraṇa-aravinda-yugala — Jehož pár lotosových nohou; parama — nejvyšší; parame-ṣṭhin — Jenž sídlí na duchovní planetě; namaḥ te — uctivé poklony Tobě.

Překlad

Ó transcendentální Pane, Jenž sídlíš na nejvyšší planetě duchovního světa, Tvé lotosové nohy neustále masíruje mnoho nejlepších oddaných rukama podobnýma lotosovým poupatům. Jsi Nejvyšší Osobnost Božství, v plné míře oplývající šesti vznešenými vlastnostmi. Jsi svrchovaná osoba, uvedená v modlitbách zvaných Puruṣa-sūkta. Jsi nejdokonalejší, seberealizovaný vládce všech mystických sil. Skládám Ti uctivé poklony.

Význam

Je řečeno, že Absolutní Pravda je jedna, ale projevuje se v různých aspektech: jako Brahman, Paramātmā a Bhagavān. Předchozí verše popsaly Brahman a Paramātmu. Nyní je tato modlitba v postoji bhakti-yogy obětována Absolutní Nejvyšší Osobě. Slova použitá v této souvislosti jsou sakala-sātvata-parivṛḍha. Slovo sātvata znamená “oddaní” a sakala znamená “všichni společně”. Oddaní, kteří mají také lotosové nohy, slouží svýma lotosovýma rukama lotosovým nohám Pána. Někdy oddaní možná nejsou způsobilí sloužit Jeho lotosovým nohám, a proto je Pán osloven jako parama-parameṣṭhin. Je Nejvyšší Osobou, ale přesto je velice laskavý ke Svým oddaným. Nikdo není způsobilý sloužit Pánu, ale dokonce i když oddaný není způsobilý, milostivý Pán přijímá jeho pokorný pokus.

Verš

śrī-śuka uvāca
bhaktāyaitāṁ prapannāya
vidyām ādiśya nāradaḥ
yayāv aṅgirasā sākaṁ
dhāma svāyambhuvaṁ prabho

Synonyma

śrī-śukaḥ uvāca — Śrī Śukadeva Gosvāmī řekl; bhaktāya — oddanému; etām — toto; prapannāya — tomu, kdo je plně odevzdaný; vidyām — transcendentální poznání; ādiśya — když vyložil; nāradaḥ — velký mudrc Nārada; yayau — odešel; aṅgirasā — velký světec Aṅgirā; sākam — s; dhāma — na nejvyšší planetu; svāyambhuvam — která patří Pánu Brahmovi; prabho — ó králi.

Překlad

Śrī Śukadeva Gosvāmī pokračoval: Nārada, který se stal duchovním mistrem Citraketua, ho plně zasvětil do této modlitby, protože Citraketu byl dokonale odevzdaný. Ó králi Parīkṣite, poté se Nārada společně s velkým mudrcem Aṅgirou odebral na nejvyšší planetu, známou jako Brahmaloka.

Význam

Když Aṅgirā přišel poprvé navštívit krále Citraketua, nepřivedl s sebou Nāradu. Po smrti Citraketuova syna však Nāradu přivedl, aby krále poučil o bhakti-yoze. Rozdíl spočíval v tom, že Citraketu na počátku nebyl připravený si odříkat, ale když se ho po smrti syna zmocnil velký zármutek, pokyny o falešnosti tohoto hmotného světa a hmotného vlastnictví ho probudily a přivedly na úroveň odříkání. Jedině osobě v tomto stádiu lze vykládat bhakti-yogu. Člověk nemůže pochopit bhakti-yogu, dokud je připoutaný k hmotnému požitku. To potvrzuje Bhagavad-gītā (2.44):

bhogaiśvarya-prasaktānāṁ
tayāpahṛta-cetasām
vyavasāyātmikā buddhiḥ
samādhau na vidhīyate

“V mysli těch, kdo příliš lpí na smyslovém požitku a hmotném bohatství a jsou těmito věcmi zmateni, se nikdy nezrodí pevné odhodlání vykonávat oddanou službu Nejvyššímu Pánu.” Dokud je člověk silně poután k hmotnému požitku, nemůže soustředit mysl na oddanou službu.

Hnutí pro vědomí Kṛṣṇy se v současné době v západních zemích úspěšně rozvíjí proto, že mladí lidé zde dospěli do stádia vairāgyi, odříkání. Jsou znechuceni hmotnými radostmi pocházejícími z hmotných zdrojů, a to vede k tomu, že je na Západě mnoho hippies. Jsou-li tito mladí lidé poučeni o bhakti-yoze neboli vědomí Kṛṣṇy, budou takové pokyny nepochybně účinné.

Jakmile Citraketu pochopil filozofii poznání o odříkání (vairāgya-vidyā), byl schopen porozumět procesu bhakti-yogy. Śrīla Sārvabhauma Bhaṭṭācārya v této souvislosti řekl: vairāgya-vidyā-nija-bhakti-yoga. Vairāgya-vidyā a bhakti-yoga se rozvíjejí souběžně; jedno je nezbytné pro pochopení druhého. Rovněž je řečeno: bhaktiḥ pareśānubhavo viraktir anyatra ca (Bhāg. 11.2.42). Pokrok v oddané službě, vědomí Kṛṣṇy, je charakterizován vzrůstajícím odříkáním hmotného požitku. Nārada Muni je otcem oddané služby. Když tedy chtěl Aṅgirā obdařit krále Citraketua bezpříčinnou milostí, přivedl Nāradu Muniho, aby krále poučil. Jeho pokyny byly nesmírně účinné. Každý, kdo kráčí ve stopách Nārady Muniho, je jistě čistý oddaný.

Verš

citraketus tu tāṁ vidyāṁ
yathā nārada-bhāṣitām
dhārayām āsa saptāham
ab-bhakṣaḥ susamāhitaḥ

Synonyma

citraketuḥ — král Citraketu; tu — vskutku; tām — to; vidyām — transcendentální poznání; yathā — stejně jako; nārada-bhāṣitām — vyložené velkým mudrcem Nāradou; dhārayām āsa — recitoval; sapta-aham — neustále po dobu jednoho týdne; ap-bhakṣaḥ — když pil pouze vodu; su-samāhitaḥ — velmi pečlivě a pozorně.

Překlad

Citraketu se postil a pil pouze vodu, a po dobu jednoho týdne neustále velmi pečlivě a pozorně recitoval mantru, kterou mu dal Nārada Muni.

Verš

tataḥ sa sapta-rātrānte
vidyayā dhāryamāṇayā
vidyādharādhipatyaṁ ca
lebhe ’pratihataṁ nṛpa

Synonyma

tataḥ — z tohoto; saḥ — on; sapta-rātra-ante — na konci sedmi nocí; vidyayā — modlitbami; dhāryamāṇayā — pečlivě pronášenými; vidyādhara-adhipatyam — vlády nad Vidyādhary (jako průběžný výsledek); ca — také; lebhe — dosáhl; apratihatam — neodchýlil se od pokynů duchovního mistra; nṛpa — ó králi Parīkṣite.

Překlad

Ó králi Parīkṣite, za pouhý týden opakovaného pronášení mantry obdržené od duchovního mistra získal Citraketu jako meziprodukt svého duchovního rozvoje poznání vládu nad planetou Vidyādharů.

Význam

Pokud oddaný po zasvěcení striktně následuje pokyny duchovního mistra, coby vedlejší produkt přirozeně vlastní hmotné bohatství v podobě postavení vidyādhara-adhipatyam a podobných výsad. Oddaný nemusí pro dosažení úspěšného výsledku praktikovat yogu, karmu či jñānu. Samotná oddaná služba stačí na to, aby ho obdařila veškerou hmotnou mocí. Čistý oddaný však není k hmotné moci nikdy připoutaný, přestože ji velice snadno získá, aniž by sám vyvíjel nějakou snahu. Citraketu získal tento vedlejší prospěch ze své oddané služby, kterou vykonával přesně v souladu s Nāradovými pokyny.

Verš

tataḥ katipayāhobhir
vidyayeddha-mano-gatiḥ
jagāma deva-devasya
śeṣasya caraṇāntikam

Synonyma

tataḥ — poté; katipaya-ahobhiḥ — během několika dnů; vidyayā — duchovní mantrou; iddha-manaḥ-gatiḥ — když byla cesta jeho mysli osvícena; jagāma — odešel; deva-devasya — Pána všech ostatních pánů či polobohů; śeṣasya — Pána Śeṣi; caraṇa-antikam — do bezpečí lotosových nohou.

Překlad

Silou mantry, kterou Citraketu pronášel, byla poté během několika málo dnů jeho mysl čím dál více osvícena duchovním pokrokem a král dosáhl útočiště u lotosových nohou Anantadeva.

Význam

Konečným cílem oddaného je přijmout útočiště u lotosových nohou Pána na jedné z planet v duchovním nebi. Jako výsledek striktního vykonávání oddané služby získá oddaný veškeré hmotné bohatství, pokud je ho zapotřebí; jinak nemá o hmotné bohatství zájem a Nejvyšší Pán mu je ani neudělí. Je-li oddaný skutečně zaměstnaný oddanou službou Pánu, jeho zdánlivě hmotné bohatství není hmotné — je duchovní. Jestliže například utrácí peníze na nákladnou stavbu krásného chrámu, stavba není hmotná, ale duchovní (nirbandhaḥ kṛṣṇa-sambandhe yuktaṁ vairāgyam ucyate). Mysl oddaného se nikdy neobrací k hmotné stránce chrámu. Cihly, kámen a dřevo použité při stavbě chrámu jsou duchovní; tak jako Božstvo — i když je z kamene — není kámen, ale Nejvyšší Osobnost Božství. Čím více je člověk pokročilý v duchovním vědomí, tím více je schopen chápat prvky oddané služby. V oddané službě není nic hmotné; vše je duchovní. Oddaný proto dostává takzvané hmotné bohatství pro duchovní pokrok. Toto bohatství je prostředkem, který mu má pomoci pokročit na cestě do duchovního království. Mahārāja Citraketu tedy zůstal obklopen hmotným bohatstvím coby vidyādhara-pati, vládce Vidyādharů. Vykonáváním oddané služby během několika málo dnů dosáhl dokonalosti a vrátil se domů, zpátky k Bohu, kde přijal útočiště u lotosových nohou Pána Śeṣi, Ananty.

Hmotné bohatství karmīho a oddaného není na stejné úrovni. Śrīla Madhvācārya to komentuje takto:

anyāntaryāmiṇaṁ viṣṇum
upāsyānya-samīpagaḥ
bhaved yogyatayā tasya
padaṁ vā prāpnuyān naraḥ

Uctíváním Pána Viṣṇua může člověk získat vše, co si přeje, ale čistý oddaný nikdy Pána nežádá o hmotný prospěch. Raději Pánu Viṣṇuovi slouží bez hmotných tužeb, a proto je nakonec přemístěn do duchovního království. Śrīla Vīrarāghava Ācārya v této souvislosti říká: yatheṣṭa-gatir ity arthaḥ — díky uctívání Viṣṇua může oddaný dostat vše, co chce. Mahārāja Citraketu se chtěl pouze vrátit domů, zpátky k Bohu, a proto dosáhl úspěchu tímto způsobem.

Verš

mṛṇāla-gauraṁ śiti-vāsasaṁ sphurat-
kirīṭa-keyūra-kaṭitra-kaṅkaṇam
prasanna-vaktrāruṇa-locanaṁ vṛtaṁ
dadarśa siddheśvara-maṇḍalaiḥ prabhum

Synonyma

mṛṇāla-gauram — bílý jako bílá vlákna lotosu; śiti-vāsasam — v šatech z modrého hedvábí; sphurat — třpytící se; kirīṭa — helmice; keyūra — ozdobné pásky na pažích; kaṭitra — pás; kaṅkaṇam — Jehož náramky; prasanna-vaktra — s úsměvem ve tváři; aruṇa-locanam — s načervenalýma očima; vṛtam — obklopeného; dadarśa — viděl; siddha-īśvara-maṇḍalaiḥ — nejdokonalejšími oddanými; prabhum — Nejvyššího Pána, Osobnost Božství.

Překlad

Poté, co Citraketu dosáhl útočiště Pána Śeṣi, Nejvyšší Osobnosti Božství, viděl, že Pán je bílý jako vlákna lotosového květu. Měl na Sobě modravé šaty a zdobila Ho oslnivě se třpytící helmice, pásky na pažích, pás a náramky. Usmíval se a Jeho oči měly načervenalou barvu. Kolem Něho byly takové vznešené osvobozené osoby, jako je Sanat-kumāra.

Verš

tad-darśana-dhvasta-samasta-kilbiṣaḥ
svasthāmalāntaḥkaraṇo ’bhyayān muniḥ
pravṛddha-bhaktyā praṇayāśru-locanaḥ
prahṛṣṭa-romānamad ādi-puruṣam

Synonyma

tat-darśana — pohledem na Nejvyšší Osobnost Božství; dhvasta — zničené; samasta-kilbiṣaḥ — všechny hříchy; svastha — zdravé; amala — a čisté; antaḥkaraṇaḥ — nitro jeho srdce; abhyayāt — setkal se tváří v tvář; muniḥ — král, který mlčel, neboť jeho mysl byla plně uspokojená; pravṛddha-bhaktyā — v postoji sílící oddané služby; praṇaya-aśru-locanaḥ — se slzami lásky v očích; prahṛṣṭa-roma — s chlupy zježenými radostí; anamat — s úctou se poklonil; ādi-puruṣam — expanzi původní osobnosti.

Překlad

Když Mahārāja Citraketu uviděl Nejvyššího Pána, byl ihned zbaven všech hmotných nečistot, a takto zcela očištěný setrvával ve svém původním vědomí Kṛṣṇy. Zmlkl a zvážněl a z lásky k Pánu mu z očí tekly slzy a ježily se mu chlupy na těle. S velkou oddaností a láskou vzdal původní Osobnosti Božství uctivé poklony.

Význam

Velice důležitý je výraz tad-darśana-dhvasta-samasta-kilbiṣaḥ. Pokud někdo pravidelně navštěvuje chrám a hledí na Nejvyšší Osobnost Božství, samotnou touto činností se postupně zbaví všech hmotných tužeb. Když je člověk oproštěný od výsledků všech hříšných činností, zcela se očistí a se zdravou myslí bude dělat čím dál větší pokrok ve vědomí Kṛṣṇy.

Verš

sa uttamaśloka-padābja-viṣṭaraṁ
premāśru-leśair upamehayan muhuḥ
premoparuddhākhila-varṇa-nirgamo
naivāśakat taṁ prasamīḍituṁ ciram

Synonyma

saḥ — on; uttamaśloka — Nejvyšší Osobnosti Božství; pada-abja — lotosových nohou; viṣṭaram — místo spočinutí; prema-aśru — slz čisté lásky; leśaiḥ — kapkami; upamehayan — smáčené; muhuḥ — znovu a znovu; prema-uparuddha — zalknutý láskou; akhila — všech; varṇa — písmen; nirgamaḥ — vycházení; na — ne; eva — vskutku; aśakat — byl schopen; tam — Jemu; prasamīḍitum — přednést modlitby; ciram — po dlouhou dobu.

Překlad

Slzami lásky znovu a znovu smáčel místo, na kterém spočívaly lotosové nohy Nejvyššího Pána. Jelikož se mu v extázi zalkl hlas, po dlouhou dobu nebyl schopen vyslovit jediné písmeno abecedy a přednést Pánovi vhodné modlitby.

Význam

Všechna písmena abecedy a slova z nich sestavená jsou určena pro přednes modliteb věnovaných Nejvyšší Osobnosti Božství. Mahārāja Citraketu měl příležitost složit z písmen abecedy pěkné verše, které by Pánu přednesl jako modlitby, ale kvůli extázi nebyl po značně dlouhou dobu schopen tato písmena vůbec spojit. Śrīmad-Bhāgavatam (1.5.22) uvádí:

idaṁ hi puṁsas tapasaḥ śrutasya vā
sviṣṭasya sūktasya ca buddhi-dattayoḥ
avicyuto 'rthaḥ kavibhir nirūpito
yad uttamaśloka-guṇānuvarṇanam

Má-li člověk vědecké, filozofické, politické, ekonomické nebo jakékoliv jiné schopnosti a chce ve svém poznání dosáhnout dokonalosti, má se modlit k Nejvyšší Osobnosti Božství skládáním prvotřídní poezie či zaměstnáním svého talentu ve službě Pánu. Citraketu to chtěl učinit, ale kvůli extázi lásky toho nebyl schopen. Než tedy mohl přednést modlitby, musel značně dlouhou dobu čekat.

Verš

tataḥ samādhāya mano manīṣayā
babhāṣa etat pratilabdha-vāg asau
niyamya sarvendriya-bāhya-vartanaṁ
jagad-guruṁ sātvata-śāstra-vigraham

Synonyma

tataḥ — poté; samādhāya — ovládající; manaḥ — mysl; manīṣayā — svou inteligencí; babhāṣa — promluvil; etat — toto; pratilabdha — znovu nabyl; vāk — řeči; asau — ten (Mahārāja Citraketu); niyamya — ovládající; sarva-indriya — všech smyslů; bāhya — vnější; vartanam — putování; jagat-gurum — který je duchovním mistrem všech; sātvata — oddané služby; śāstra — svatých písem; vigraham — zosobněná podoba.

Překlad

Když poté ovládl svou mysl inteligencí a zabránil tak smyslům ve vnějším jednání, objevil znovu vhodná slova pro vyjádření svých citů. Začal tedy pronášet modlitby k Pánu, který je zosobněním svatých písem (sātvata-saṁhit, jako je Brahma-saṁhitā a Nārada-pañcarātra) a duchovním mistrem všech.

Význam

K Pánu se nelze modlit světskými slovy. Člověk musí dosáhnout duchovní pokročilosti ovládáním mysli a smyslů; pak bude schopen nalézt vhodná slova pro modlitby k Pánu. Śrīla Sanātana Gosvāmī nám citováním následujícího verše z Padma Purāṇy zakazuje zpívat písně, které nezpívají autorizovaní oddaní.

avaiṣṇava-mukhodgīrṇaṁ
pūtaṁ hari-kathāmṛtam
śravaṇaṁ naiva kartavyaṁ
sarpocchiṣṭaṁ yathā prayaḥ

Čistí oddaní nemají přijímat slova písní někoho, kdo není ustálený ve vaiṣṇavském chování a striktní v dodržování pravidel a zpívání Hare Kṛṣṇa mantry. Slova sātvata-śāstra-vigraham vyjadřují, že tělo Pána, které je sac-cid-ānanda, nelze nikdy považovat za výtvor māyi. Oddaní se nemodlí k Pánu v nějaké Jeho imaginární podobě. Existenci Pánovy podoby podporuje celá védská literatura.

Verš

citraketur uvāca
ajita jitaḥ sama-matibhiḥ
sādhubhir bhavān jitātmabhir bhavatā
vijitās te ’pi ca bhajatām
akāmātmanāṁ ya ātmado ’ti-karuṇaḥ

Synonyma

citraketuḥ uvāca — král Citraketu řekl; ajita — ó můj nepřemožitelný Pane; jitaḥ — přemožený; sama-matibhiḥ — těmi, kdo přemohli mysl; sādhubhiḥ — oddanými; bhavān — Ty; jita-ātmabhiḥ — kteří zcela ovládli smysly; bhavatā — Tebou; vijitāḥ — přemoženi; te — oni; api — také; ca — a; bhajatām — k těm, kteří Ti neustále slouží; akāma-ātmanām — aniž by je motivoval hmotný užitek; yaḥ — kdo; ātma-daḥ — dávající Sebe; ati-karuṇaḥ — nesmírně milostivý.

Překlad

Citraketu řekl: Ó nepřemožitelný Pane, ačkoliv Tě nikdo nemůže přemoci, oddaní, kteří ovládli mysl a smysly, Tě přemáhají. Mohou Tě mít pod kontrolou, protože k oddaným, kteří od Tebe nechtějí žádný hmotný zisk, jsi bezpříčinně milostivý. Dáváš jim vskutku Sám Sebe, a proto máš i Ty plnou vládu nad nimi.

Význam

Pán i oddaný vítězí. Pána porážejí oddaní a je zase poráží Pán. Jelikož se porážejí navzájem, získávají ze svého vztahu transcendentální blaženost. Nejvyšší dokonalost tohoto vzájemného porážení projevuje Kṛṣṇa a gopī. Gopī porážely Kṛṣṇu a Kṛṣṇa porážel gopī. Kdykoliv Kṛṣṇa zahrál na Svou flétnu, dobyl tím mysli gopī, a když gopī neviděl, nemohl být šťastný. Jiní transcendentalisté, jako jsou jñānī a yogīni, Nejvyšší Osobnost Božství porazit nemohou; toho jsou schopni jedině čistí oddaní.

Čistí oddaní jsou označeni výrazem sama-mati, což znamená, že se nikdy, za žádných okolností, neodchýlí od oddané služby. Oddaní neuctívají Nejvyššího Pána jen tehdy, když jsou šťastní; uctívají Ho i v neštěstí. Štěstí a neštěstí nejsou v procesu oddané služby překážkou. Śrīmad-Bhāgavatam proto říká, že oddaná služba je ahaituky apratihatā, nemotivovaná a nepřerušovaná. Když oddaný nabízí svou oddanou službu Pánu bez jediného motivu (anyābhilāṣitā-śūnyam), jeho službu nemůže narušit žádná hmotná situace (apratihatā). Oddaný, který slouží v jakýchkoliv životních podmínkách, tedy může porazit Nejvyšší Osobnost Božství.

Zvláštní rozdíl mezi oddanými a ostatními transcendentalisty — jñānīmi a yogīny — spočívá v tom, že jñānī a yogīni se uměle snaží dospět k totožnosti s Nejvyšším, zatímco oddaní o dosažení takového nemožného cíle nikdy neusilují. Vědí, že jejich postavení je být věčně služebníky Nejvyššího Pána, a nikoliv být s Ním totožní. Proto se nazývají sama-mati či jitātmā. Představa splynutí s Nejvyšším se jim oškliví. Nelze u nich nalézt žádné chtivé touhy po totožnosti s Pánem; místo toho si přejí být zbaveni veškerého hmotného dychtění. Proto se nazývají niṣkāma, “prostí tužeb”. Živá bytost nemůže existovat bez tužeb, ale touhy, které se nikdy nemohou naplnit, se nazývají kāma, “chtivé touhy”. Kāmais tais tair hṛta-jñānāḥ — kvůli chtivým touhám jsou neoddaní zbaveni inteligence. Nemohou proto Nejvyššího Pána přemoci, zatímco oddaní, kteří takové nerozumné touhy nemají, to dokáží. Tito oddaní jsou také poráženi Nejvyšší Osobností Božství. Jelikož jsou čistí a prosti všech hmotných tužeb, plně se odevzdávají Nejvyššímu Pánu, a Pán je tedy poráží. Takoví oddaní se nikdy neucházejí o osvobození; přejí si pouze sloužit Pánovým lotosovým nohám. Jelikož slouží Pánu bez touhy po odměně, mohou si vydobýt Jeho milost. Pán je vždy velice milostivý, a když vidí, že Jeho služebník jedná bez tužeb po hmotném zisku, je tím přirozeně poražen.

Oddaní neustále slouží.

sa vai manaḥ kṛṣṇa-padāravindayor
vacāṁsi vaikuṇṭha-guṇānuvarṇane

Všechny činnosti jejich smyslů jsou zapojeny do služby Pánu. Díky takové oddanosti dává Pán Svým oddaným Sám Sebe, jako kdyby jim nabízel, že Ho mohou použít pro jakýkoliv cíl, po kterém by zatoužili. Oddaní však samozřejmě nemají žádný jiný cíl než sloužit. Když se oddaný plně odevzdá a neuchází se o hmotný zisk, Pán mu jistě poskytne veškeré možnosti ke službě. Takové je postavení Pána, když Ho porazí Jeho oddaní.

Verš

tava vibhavaḥ khalu bhagavan
jagad-udaya-sthiti-layādīni
viśva-sṛjas te ’ṁśāṁśās
tatra mṛṣā spardhanti pṛthag abhimatyā

Synonyma

tava — Tvůj; vibhavaḥ — majestát; khalu — vskutku; bhagavan — ó Nejvyšší Osobnosti Božství; jagat — vesmírného projevu; udaya — stvoření; sthiti — udržování; laya-ādīni — zničení a tak dále; viśva-sṛjaḥ — stvořitelé projeveného světa; te — oni; aṁśa-aṁśāḥ — části Tvé úplné části; tatra — v tom; mṛṣā — zbytečně; spardhanti — navzájem soupeří; pṛthak — oddělenosti; abhimatyā — kvůli iluzornímu pojetí.

Překlad

Můj milý Pane, tento vesmírný projev a jeho stvoření, udržování a zničení jsou pouze ukázky Tvého majestátu. Jelikož Pán Brahmā a ostatní stvořitelé nejsou ničím víc než malými částmi Tvé části, jejich částečná schopnost tvořit z nich nedělá Boha (īśvaru). Jejich vědomí sebe sama jako oddělených Pánů je tedy pouze projevem jejich falešné prestiže. Není reálné.

Význam

Oddaný, který se plně odevzdal lotosovým nohám Pána, dobře ví, že tvůrčí energie živých bytostí — od Pána Brahmy až po malého mravence — existuje proto, že živé bytosti jsou nedílnými částmi Pána. V Bhagavad-gītě (15.7) Pán říká: mamaivāṁśo jīva-loke jīva-bhūtaḥ sanātanaḥ — “Živé bytosti v tomto podmíněném světě jsou Mé věčné dílčí části.” Živé bytosti tedy nejsou ničím víc než velice malými částmi Nejvyšší Duše; jsou jako jiskry ohně. Jelikož představují část Nejvyššího, mají také v nepatrné míře schopnost tvořit.

Takzvaní vědci moderního materialistického světa jsou pyšní na to, že vytvořili moderní vymoženosti, jako jsou velká letadla, ale zásluhy za vytvoření letadel by měly připadnout Nejvyšší Osobnosti Božství; nikoliv vědcům, kteří vynalezli takzvané úžasné výrobky. Prvním činitelem, který je třeba vzít v úvahu, je vědcova inteligence; člověk musí být inspirován pokynem Nejvyššího Pána, který říká v Bhagavad-gītě (15.15): mattaḥ smṛtir jñānam apohanaṁ ca — “Ode Mě pochází paměť, poznání a zapomnění.” Jelikož Nejvyšší Pán sídlí jako Nadduše v hloubi srdce každé živé bytosti, pokyny umožňující lidem pokročit ve vědeckém poznání či tvůrčí schopnosti pocházejí od Něho. Složky používané k výrobě úžasných strojů, jako jsou letadla, dodává také Pán; nikoliv vědci. Složky existovaly již před vytvořením letadla a jejich původcem byl Nejvyšší Pán, ale když je projevený výtvor v podobě letadla zničen, trosky, které z něho zbydou, jsou pro takzvané tvůrce problémem. Na Západě se také vyrábí mnoho automobilů. Složky pro tyto vozy dodává samozřejmě Nejvyšší Pán a inteligenci potřebnou k jejich takzvanému vytvoření dává také On. Když se nakonec auta rozbijí, jejich takzvaní tvůrci se potýkají s problémem, co si s jejich složkami počít. Skutečným, původním stvořitelem je Osobnost Božství. Jen v mezidobí někdo něco vytváří inteligencí, kterou mu dal Pán, a později se jeho výtvor zase stane problémem. Zásluhy za vytvoření něčeho tedy nemají být připisovány takzvanému tvůrci; připadají jedině Nejvyšší Osobnosti Božství. Zde je správně řečeno, že zásluhy za veškeré divy stvoření, udržování a zničení patří Nejvyššímu Pánu, a nikoliv živým bytostem.

Verš

paramāṇu-parama-mahatos
tvam ādy-antāntara-vartī traya-vidhuraḥ
ādāv ante ’pi ca sattvānāṁ
yad dhruvaṁ tad evāntarāle ’pi

Synonyma

parama-aṇu — atomické částečky; parama-mahatoḥ — a největšího (výsledku kombinace atomů); tvam — Ty; ādi-anta — na počátku i na konci; antara — a mezi tím; vartī — existující; traya-vidhuraḥ — ačkoliv bez počátku, konce či středu; ādau — na počátku; ante — na konci; api — také; ca — a; sattvānām — všech druhů existence; yat — co; dhruvam — trvalé; tat — to; eva — jistě; antarāle — uprostřed; api — také.

Překlad

Existuješ na počátku, uprostřed a na konci všeho, od nejmenší částečky vesmírného projevu — atomu — po gigantické vesmíry a celkovou hmotnou energii. Ty jsi však věčný; nemáš počátek, konec ani střed. Ve všech těchto třech fázích lze vnímat Tvoji existenci, a proto jsi trvalý. Když vesmírný projev neexistuje, Ty existuješ jako původní energie.

Význam

Brahma-saṁhitā (5.33) uvádí:

advaitam acyutam anādim ananta-rūpam
ādyaṁ purāṇa-puruṣaṁ nava-yauvanaṁ ca
vedeṣu durlabham adurlabham ātma-bhaktau
govindam ādi-puruṣaṁ tam ahaṁ bhajāmi

“Uctívám Nejvyšší Osobnost Božství, Govindu (Kṛṣṇu), který je původní osobou — je absolutní, nikdy nepoklesne, nemá počátek, je stále původní i přesto, že se expanduje do neomezených podob, je nejstarší a vždy vypadá jako mladík. Tyto věčné, blažené, vševědoucí podoby Pána nechápou ani ti největší znalci Ved; jsou však vždy projeveny čistým oddaným.” Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, nemá žádnou příčinu, neboť je příčinou všeho. Je mimo působení příčiny a následku. Existuje věčně. V jiném verši Brahma-saṁhity stojí: aṇḍāntara-stha-paramāṇu-cayāntara-stham — Pán existuje uvnitř gigantického vesmíru a uvnitř atomu. To, že sestupuje do vesmíru a atomu, naznačuje, že bez Jeho přítomnosti nemůže nic skutečně existovat. Vědci říkají, že voda je kombinací vodíku a kyslíku, ale když vidí rozlehlý oceán, nechápou, odkud může takové množství vodíku a kyslíku pocházet. Myslí si, že se vše vyvinulo z chemikálií, ale odkud pocházejí tyto chemikálie? To nevědí. Nejvyšší Osobnost Božství jakožto příčina všech příčin může vytvořit nesmírné množství chemikálií, a tak umožnit chemický vývoj. Máme zkušenost, že chemikálie pocházejí z živých bytostí. Například citroník vytváří mnoho tun kyseliny citrónové. Kyselina není příčinou existence stromu, ale naopak — strom je příčinou existence kyseliny. Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, je příčinou všeho. On je příčinou existence stromu vytvářejícího kyselinu citrónovou (bījaṁ māṁ sarva-bhūtānām). Oddaní vidí, že původní energie, které umožňují vznik vesmírného projevu, nespočívají v chemikáliích, ale v Osobnosti Božství, neboť příčinou existence všech chemikálií je Nejvyšší Pán.

Vše je zapříčiněné či projevené energií Nejvyššího Pána, a když je vše zničeno, původní energie vstupuje do Jeho těla. Tento verš proto říká: ādāv ante 'pi ca sattvānāṁ yad dhruvaṁ tad evāntarāle 'pi. Slovo dhruvam znamená “trvalé”. Trvalou realitou je Kṛṣṇa, nikoliv tento vesmírný projev. Bhagavad-gītā uvádí: aham ādir hi devānām a mattaḥ sarvaṁ pravartate — Kṛṣṇa je původní příčinou všeho. Arjuna poznal v Pánu Śrī Kṛṣṇovi původní osobu (puruṣaṁ śāśvataṁ divyam ādi-devam ajaṁ vibhum) a jako původní osobu Ho popisuje také Brahma-saṁhitā (govindam ādi-puruṣam). Kṛṣṇa je příčinou všech příčin, ať už na počátku, na konci či uprostřed.

Verš

kṣity-ādibhir eṣa kilāvṛtaḥ
saptabhir daśa-guṇottarair aṇḍa-kośaḥ
yatra pataty aṇu-kalpaḥ
sahāṇḍa-koṭi-koṭibhis tad anantaḥ

Synonyma

kṣiti-ādibhiḥ — složkami hmotného světa, počínaje zemí; eṣaḥ — tento; kila — vskutku; āvṛtaḥ — pokrytý; saptabhiḥ — sedmi; daśa-guṇa-uttaraiḥ — každou desetkrát tolik co předchozí; aṇḍa-kośaḥ — vesmír ve tvaru vejce; yatra — do Něhož; patati — padá; aṇu-kalpaḥ — jako nepatrný atom; saha — s; aṇḍa-koṭi-koṭibhiḥ — milióny takových vesmírů; tat — proto; anantaḥ — (jsi zván) Neomezený.

Překlad

Každý vesmír pokrývá sedm vrstev — země, voda, oheň, vzduch, nebe, celková energie a falešné ego — z nichž každá je desetkrát větší než předchozí. Vedle tohoto existuje nespočetně mnoho dalších vesmírů, a přestože jsou neomezeně velké, vstupují do Tebe jako atomy. Proto jsi zván Neomezený (ananta).

Význam

Brahma-saṁhitā (5.48) uvádí:

yasyaika-niśvasita-kālam athāvalambya
jīvanti loma-vilajā jagad-aṇḍa-nāthāḥ
viṣṇur mahān sa iha yasya kalā-viśeṣo
govindam ādi-puruṣaṁ tam ahaṁ bhajāmi

Původem hmotného stvoření je Mahā-Viṣṇu, který leží v Oceánu příčin. Během Jeho spánku v tomto oceánu jsou s Jeho výdechem tvořeny milióny vesmírů, a když se nadechne, jsou všechny zničeny. Tento Mahā-Viṣṇu je úplnou částí části Viṣṇua, Govindy (yasya kalā-viśeṣaḥ). Slovo kalā označuje úplnou část úplné části. Z Kṛṣṇy, Govindy, pochází Balarāma, Balarāma je příčinou Saṅkarṣaṇa, ze Saṅkarṣaṇa pochází Nārāyaṇa, Nārāyaṇa je příčinou druhého Saṅkarṣaṇa, z druhého Saṅkarṣaṇa pochází Mahā-Viṣṇu, z Mahā-Viṣṇua Garbhodakaśāyī Viṣṇu a z Garbhodakaśāyī Viṣṇua Kṣīrodakaśāyī Viṣṇu. Kṣīrodakaśāyī Viṣṇu ovládá každý vesmír. To dává představu o významu slova ananta, “neomezený”. Co se dá říci o neomezené energii a existenci Pána? Tento verš popisuje obaly vesmíru (saptabhir daśa-guṇottarair aṇḍa-kośaḥ). Prvním obalem je země, druhým je voda, třetím oheň, čtvrtým vzduch, pátým nebe, šestým celková hmotná energie a sedmým falešné ego. Počínaje obalem tvořeným zemí je každý obal desetkrát větší než předchozí. Můžeme si tedy jen představovat, jak velký je každý vesmír, a takových vesmírů existuje mnoho miliónů. Samotný Pán v Bhagavad-gītě (10.42) potvrzuje:

athavā bahunaitena
kiṁ jñātena tavārjuna
viṣṭabhyāham idaṁ kṛtsnam
ekāṁśena sthito jagat

“K čemu je však zapotřebí všeho tohoto podrobného poznání, Arjuno? Jedinou Svou částečkou pronikám celým tímto vesmírem a udržuji ho.” Celý hmotný svět je projevem pouze jedné čtvrtiny energie Nejvyššího Pána. Proto se Pán nazývá ananta.

Verš

viṣaya-tṛṣo nara-paśavo
ya upāsate vibhūtīr na paraṁ tvām
teṣām āśiṣa īśa
tad anu vinaśyanti yathā rāja-kulam

Synonyma

viṣaya-tṛṣaḥ — dychtící po smyslovém požitku; nara-paśavaḥ — lidem podobná zvířata; ye — kdo; upāsate — velkolepě uctívají; vibhūtīḥ — malé částečky Nejvyššího Pána (polobohy); na — ne; param — Nejvyššího; tvām — Tebe; teṣām — jejich; āśiṣaḥ — požehnání; īśa — ó nejvyšší vládce; tat — oni (polobozi); anu — poté, co; vinaśyanti — budou zničeni; yathā — stejně jako; rāja-kulam — ti, kdo jsou podporováni vládou (když vláda přijde o moc).

Překlad

Ó Pane, ó Nejvyšší, neinteligentní lidé, kteří prahnou po smyslovém požitku a uctívají různé polobohy, nejsou nic víc než zvířata v lidské podobě. Kvůli svým zvířecím sklonům nejsou schopni uctívat Tebe a místo toho se věnují uctívání nevýznamných polobohů, kteří představují pouze malé jiskry Tvé slávy. Když je celý vesmír i s polobohy zničen, požehnání od polobohů také zanikají, stejně jako zaniká šlechta, když král přijde o moc.

Význam

Bhagavad-gītā (7.20) říká: kāmais tais tair hṛta-jñānāḥ prapadyante 'nya-devatāḥ — “Ti, jež hmotné touhy připravily o inteligenci, se odevzdávají polobohům.” Podobně i tento verš odsuzuje uctívání polobohů. Můžeme jim prokazovat úctu, ale nejsou hodni uctívání. Ti, kdo uctívají polobohy, pozbyli inteligence (hṛta-jñānāḥ), protože nevědí, že až bude celý hmotný vesmírný projev zničen, polobozi, kteří řídí jeho různé oblasti správy, budou také zničeni. S nimi zaniknou i požehnání, která dali neinteligentním lidem. Oddaný proto nemá toužit po dosažení hmotného bohatství uctíváním polobohů, ale má se zaměstnat službou Pánu, Jenž uspokojí všechny jeho touhy.

akāmaḥ sarva-kāmo vā
mokṣa-kāma udāra-dhīḥ
tīvreṇa bhakti-yogena
yajeta puruṣaṁ param

“Člověk, který má větší inteligenci — ať už nemá žádnou hmotnou touhu, je plný hmotných tužeb nebo touží po osvobození — musí všemi prostředky uctívat svrchovaný celek, Osobnost Božství.” (Bhāg. 2.3.10) To je povinnost dokonalé lidské bytosti. Ten, kdo má lidskou podobu, ale jehož činy se neliší od jednání zvířete, je nara-paśu či dvipada-paśu, dvounohé zvíře. Lidská bytost, která nemá zájem o vědomí Kṛṣṇy, je zde zatracena označením nara-paśu.

Verš

kāma-dhiyas tvayi racitā
na parama rohanti yathā karambha-bījāni
jñānātmany aguṇamaye
guṇa-gaṇato ’sya dvandva-jālāni

Synonyma

kāma-dhiyaḥ — touhy po smyslovém požitku; tvayi — v Tobě; racitāḥ — vykonávané; na — ne; parama — ó Nejvyšší Osobnosti Božství; rohanti — rostou (vytvářejí další těla); yathā — stejně jako; karambha-bījāni — sterilizovaná či pražená semena; jñāna-ātmani — v Tobě, Jehož existence je plná poznání; aguṇa-maye — Jenž není ovlivněn hmotnými vlastnostmi; guṇa-gaṇataḥ — z hmotných vlastností; asya — živé bytosti; dvandva-jālāni — sítě duality.

Překlad

Ó Nejvyšší Pane, pokud ti, kdo jsou posedlí hmotnými touhami po uspokojování smyslů hmotným bohatstvím, uctívají Tebe, Jenž jsi zdrojem všeho poznání a transcendentální hmotným vlastnostem, nepodléhají dalšímu hmotnému zrození, stejně jako ze sterilizovaných či pražených semen nevyrůstají žádné rostliny. Živé bytosti se opakovaně rodí a umírají, protože jsou podmíněny hmotnou přírodou, ale jelikož Ty jsi transcendentální, každý, kdo má sklon se s Tebou stýkat na úrovni transcendence, uniká hmotným podmínkám.

Význam

To potvrzuje Bhagavad-gītā (4.9), kde Pán říká:

janma karma ca me divyam
evaṁ yo vetti tattvataḥ
tyaktvā dehaṁ punar janma
naiti mām eti so 'rjuna

“Ten, kdo zná transcendentální povahu Mého zjevení a Mých činností, se po opuštění těla nezrodí znovu v tomto hmotném světě, ale dosáhne Mého věčného sídla, ó Arjuno.” Zaměstná-li se živá bytost ve vědomí Kṛṣṇy, aby porozuměla Kṛṣṇovi, nepochybně se tím ochrání před opakovaným rozením a umíráním. Bhagavad-gītā říká jasně: tyaktvā dehaṁ punar janma naiti — taková osoba, která se zapojí do vědomí Kṛṣṇy či porozumí Nejvyšší Osobnosti Božství, Kṛṣṇovi, se stává zcela způsobilou k návratu domů, zpátky k Bohu. I ti, kdo jsou posedlí hmotnými touhami, mohou začít uctívat Nejvyšší Osobnost Božství a být tak vytrvalí, že se vrátí zpátky k Bohu. Skutečnost je taková, že přijde-li někdo k vědomí Kṛṣṇy, pak přestože má možná mnoho hmotných tužeb, díky styku s Nejvyšším Pánem prostřednictvím zpívání Jeho svatého jména ho budou postupně čím dál více přitahovat lotosové nohy Kṛṣṇy. Nejvyšší Pán a Jeho svaté jméno jsou totožní, a dotyčný tak ztratí zájem o připoutanost k hmotnému požitku. Dokonalostí života je nezajímat se o hmotný požitek a zajímat se o Kṛṣṇu. Přijde-li člověk jakýmkoliv způsobem k vědomí Kṛṣṇy — i kdyby to bylo pro hmotný zisk — výsledkem bude, že dosáhne osvobození. Kāmād dveṣād bhayāt snehāt. Když člověk vyhledá Kṛṣṇu—ať už kvůli uspokojení hmotných tužeb, závisti, ze strachu, z citové náklonnosti nebo z jakéhokoliv jiného důvodu — jeho život bude úspěšný.

Verš

jitam ajita tadā bhavatā
yadāha bhāgavataṁ dharmam anavadyam
niṣkiñcanā ye munaya
ātmārāmā yam upāsate ’pavargāya

Synonyma

jitam — přemožený; ajita — ó Nepřemožitelný; tadā — tehdy; bhavatā — Tebou; yadā — když; āha — vyslovil; bhāgavatam — který pomáhá oddanému dospět k Nejvyšší Osobnosti Božství; dharmam — náboženský proces; anavadyam — bezchybný (prostý znečištění); niṣkiñcanāḥ — kdo netouží po štěstí plynoucím z hmotného bohatství; ye — ti, kdo; munayaḥ — velcí filozofové a vznešení mudrci; ātma-ārāmāḥ — kteří jsou spokojení sami v sobě (neboť si jsou dokonale vědomi svého přirozeného postavení věčných služebníků Pána); yam — koho; upāsate — uctívají; apavargāya — za účelem vysvobození z hmotného otroctví.

Překlad

Ó Nepřemožitelný, když jsi hovořil o bhāgavata-dharmě, což je neznečištěný náboženský systém vedoucí k dosažení útočiště u Tvých lotosových nohou, znamenalo to Tvoje vítězství. Ti, kdo nemají žádné hmotné touhy — jako Kumārové, mudrci spokojení sami v sobě — Tě uctívají, aby se zbavili hmotného znečištění. Jinými slovy, přijímají proces bhāgavata-dharmy, aby dospěli do bezpečí Tvých lotosových nohou.

Význam

Śrīla Rūpa Gosvāmī uvádí v Bhakti-rasāmṛta-sindhu:

anyābhilāṣitā-śūnyaṁ
jñāna-karmādy-anāvṛtam
ānukūlyena kṛṣṇānu-
śīlanaṁ bhaktir uttamā

“Oddaný má vykonávat transcendentální láskyplnou službu Nejvyššímu Pánu Kṛṣṇovi s příznivým postojem a bez touhy po hmotném prospěchu či zisku z plodonosných činností nebo filozofické spekulace. To se nazývá čistá oddaná služba.”

Rovněž Nārada-pañcarātra říká:

sarvopādhi-vinirmuktaṁ
tat-paratvena nirmalam
hṛṣīkeṇa hṛṣīkeśa-
sevanaṁ bhaktir ucyate

“Živá bytost má být prostá všech hmotných označení a všeho hmotného znečištění. Má se vrátit ke své čisté totožnosti, v níž zaměstnává své smysly službou majiteli smyslů. To se nazývá oddaná služba.” Dalším názvem pro to je bhāgavata-dharma. Je třeba nemít žádné hmotné cíle a pouze sloužit Kṛṣṇovi, jak doporučuje Bhagavad-gītā, Nārada-pañcarātra a Śrīmad-Bhāgavatam. Bhāgavata-dharma je náboženský proces, který hlásají čistí oddaní, přímí zástupci Nejvyšší Osobnosti Božství, jako je Nārada, Śukadeva Gosvāmī a jejich pokorní služebníci v učednické posloupnosti. Pochopením bhāgavata-dharmy se člověk okamžitě zbaví hmotného znečištění. Živé bytosti, které jsou nedílnými částmi Nejvyšší Osobnosti Božství, bloumají po tomto hmotném světě a trpí. Když je Samotný Pán poučí o bhāgavata-dharmě a ony to přijmou, znamená to Pánovo vítězství, neboť tak přivede tyto pokleslé duše zpátky domů. Oddaný, který se řídí zásadami bhāgavata-dharmy, cítí, že má vůči Nejvyšší Osobnosti Božství velikou povinnost. Chápe rozdíl mezi životem bez bhāgavata-dharmy a životem s ní, a zůstává proto Pánovi navždy zavázán. To, že rozvíjí vědomí Kṛṣṇy a přivádí pokleslé duše k vědomí Kṛṣṇy, je vítězstvím pro Pána Kṛṣṇu.

sa vai puṁsāṁ paro dharmo
yato bhaktir adhokṣaje
ahaituky apratihatā
yayātmā suprasīdati

“Svrchovanou činností (dharmou) pro celé lidstvo je ta, která umožňuje dosáhnout láskyplné oddané služby transcendentnímu Pánu. Aby tato služba úplně uspokojila vlastní já, musí být nemotivovaná a nepřerušovaná.” (Bhāg. 1.2.6) Śrīmad-Bhāgavatam tedy představuje čistý, transcendentální náboženský proces.

Verš

viṣama-matir na yatra nṛṇāṁ
tvam aham iti mama taveti ca yad anyatra
viṣama-dhiyā racito yaḥ
sa hy aviśuddhaḥ kṣayiṣṇur adharma-bahulaḥ

Synonyma

viṣama — rozlišující (tvoje náboženství, moje náboženství - tvoje víra, moje víra); matiḥ — vědomí; na — ne; yatra — v němž; nṛṇām — lidské společnosti; tvam — ty; aham — já; iti — takto; mama — moje; tava — tvoje; iti — takto; ca — také; yat — co; anyatra — jinde (v jiných náboženských systémech, než je bhāgavata-dharma); viṣama-dhiyā — touto rozlišující inteligencí; racitaḥ — vytvořený; yaḥ — ten, který; saḥ — ten náboženský systém; hi — vskutku; aviśuddhaḥ — nečistý; kṣayiṣṇuḥ — dočasný; adharma-bahulaḥ — plný bezbožnosti.

Překlad

Všechny podoby náboženství kromě bhāgavata-dharmy jsou plné protikladů a staví na plodonosných výsledcích a rozdílech “ty a já” a “tvoje a moje”. Následovníci Śrīmad-Bhāgavatamu takové vědomí nemají. Jsou si vědomi Kṛṣṇy; uvažují tak, že jsou Kṛṣṇovi a Kṛṣṇa je jejich. Existují ještě jiné, podřadné náboženské systémy, zaměřené na zabíjení nepřátel nebo dosažení mystických sil, ale tato náboženství — plná vášně a zášti—jsou nečistá a dočasná. Jelikož je v nich mnoho nepřátelství, jsou plná bezbožnosti.

Význam

V bhāgavata-dharmě neexistují žádné protiklady. Pojetí “tvoje náboženství” a “moje náboženství” v ní nemá místo. Bhāgavata-dharma znamená následování pokynů Nejvyššího Pána, Bhagavāna, jak uvádí Bhagavad-gītā: sarva-dharmān parityajya mām ekaṁ śaraṇaṁ vraja. Bůh je jeden a je pro každého. Každý se tedy musí odevzdat Bohu. To je čisté pojetí náboženství. Náboženství tvoří vše, co nařizuje Bůh (dharmaṁ tu sākṣād bhagavat-praṇītam). V bhāgavata-dharmě nepřipadá v úvahu diskuse o tom “čemu ty věříš” a “čemu já věřím”. Každý musí věřit v Nejvyššího Pána a vykonávat Jeho příkazy. Ānukūlyena kṛṣṇānuśīlanam—cokoliv Kṛṣṇa řekne, cokoliv Bůh řekne, je třeba vykonat. To je dharma, náboženství.

Je-li si člověk skutečně vědom Kṛṣṇy, nemůže mít nepřátele. Jak by mohl mít nepřátele, když jeho jediným zaměstnáním je vést druhé k tomu, aby se odevzdali Kṛṣṇovi, Bohu? Pokud někdo zastává hinduistické náboženství, náboženství muslimů, křesťanů, to nebo ono náboženství, bude docházet ke střetům. Dějiny ukazují, že stoupenci náboženských systémů postrádajících jasné pojetí Boha spolu navzájem bojují. To dokládá mnoho příkladů v lidské historii. Náboženské systémy, které se nesoustřeďují na službu Nejvyššímu, jsou dočasné a nemohou mít dlouhého trvání, protože jsou plné zášti. Proti takovým náboženským systémům se zdvíhá vlna odporu. Proto je třeba se vzdát představy “mé víry” a “tvé víry”; každý má věřit v Boha a odevzdat se Mu. To je bhāgavata-dharma.

Bhāgavata-dharma není žádná smyšlená sektářská víra, neboť zahrnuje výzkum toho, jak je vše spojené s Kṛṣṇou (īśāvāsyam idaṁ sarvam). Ve Vedách je řečeno: sarvaṁ khalv idaṁ brahma — Brahman, Nejvyšší, je přítomný ve všem. Bhāgavata-dharma tuto přítomnost Nejvyššího zachycuje a v žádném případě nepovažuje vše na světě za neskutečné. Jelikož vše pochází z Nejvyššího, nic nemůže být neskutečné; vše je možné nějak využít ve službě Nejvyššímu. Nyní například diktujeme do mikrofonu a nahráváme na diktafon; tak zjišťujeme, jak lze tento přístroj spojit s Nejvyšším Brahmanem. Jelikož ho používáme ve službě Pánu, je to také Brahman. To je význam výroku sarvaṁ khalv idaṁ brahma. Vše je Brahman, neboť vše lze použít ve službě Nejvyššímu Pánu. Nic není mithyā, iluzorní; vše je skutečné.

Bhāgavata-dharma se nazývá sarvokṛṣṭa, nejlepší ze všech náboženských systémů, neboť ti, kdo ji následují, nechovají vůči nikomu zášť. Čistí bhāgavatové, čistí oddaní, zvou bez nepřátelství každého, aby se připojil k hnutí pro vědomí Kṛṣṇy. Oddaný je tedy právě takový jako Nejvyšší Osobnost Božství. Suhṛdaṁ sarva-bhūtānām — je přítelem všech živých bytostí. Proto je tento náboženský systém nejlepší. Zatímco takzvaná náboženství jsou určena pro určitý druh lidí, kteří věří určitým způsobem, ve vědomí Kṛṣṇy neboli bhāgavata-dharmě takové rozlišování nemá místo. Budeme-li zkoumat náboženské systémy určené k uctívání polobohů nebo kohokoliv jiného než Nejvyšší Osobnosti Božství, zjistíme, že jsou plné zášti, a tudíž nečisté.

Verš

kaḥ kṣemo nija-parayoḥ
kiyān vārthaḥ sva-para-druhā dharmeṇa
sva-drohāt tava kopaḥ
para-sampīḍayā ca tathādharmaḥ

Synonyma

kaḥ — jaký; kṣemaḥ — prospěch; nija — pro sebe; parayoḥ — a pro druhé; kiyān — kolik; — nebo; arthaḥ — smysl; sva-para-druhā — který škodí konateli a ostatním; dharmeṇa — s náboženským systémem; sva-drohāt — kvůli násilí vůči vlastnímu já; tava — Tebe; kopaḥ — hněv; para-sampīḍayā — působením bolesti druhým; ca — také; tathā — jakož i; adharmaḥ — bezbožnost.

Překlad

Jak může být náboženský systém, který podněcuje násilí vůči sobě samému a vůči druhým, prospěšný pro svého stoupence a pro ostatní? Co je na jeho následování příznivé? Co z něho lze ve skutečnosti získat? Způsobuje-li člověk bolest svému vlastnímu já — jelikož nenávidí sama sebe — a také ostatním, vyvolává tím Tvůj hněv a praktikuje bezbožnost.

Význam

Každý náboženský systém kromě procesu bhāgavata-dharmy — služby v postavení věčného služebníka Nejvyšší Osobnosti Božství—podněcuje násilí vůči vlastnímu já a vůči ostatním. Existuje například mnoho náboženských systémů, které doporučují zvířecí oběti, a tyto oběti jsou nepříznivé pro jejich konatele i pro zvíře. I když je člověku někdy dovoleno, aby obětoval zvíře před bohyní Kālī a jedl ho — místo aby kupoval maso z jatek — toto povolení není příkazem Nejvyšší Osobnosti Božství. Je pouhým ústupkem pro nešťastníky, kteří se jedení masa nechtějí vzdát; má omezit jejich touhu jíst maso bez zábran. Takový náboženský systém je odsouzen. Kṛṣṇa proto říká: sarva-dharmān parityajya mām ekaṁ śaraṇaṁ vraja — “Vzdej se všech ostatních povinností a odevzdej se Mně.” To je poslední slovo v náboženství.

Je možné namítat, že zvířecí oběti jsou doporučené ve Vedách. Toto doporučení je však omezením. Bez védského omezení prodeje masa budou lidé maso kupovat na trhu, kde bude dostupné v mnoha stáncích, a jatka budou vzkvétat. Aby se toto omezilo, Vedy na některých místech uvádějí, že člověk může jíst maso poté, co zabije nevýznamné zvíře, jako je koza, před bohyní Kālī. V každém případě je však náboženský systém doporučující zvířecí oběti nepříznivý jak pro konatele takových obětí, tak pro zvířata. Zlomyslné lidi, kteří vykonávají okázalé zvířecí oběti, odsuzuje Bhagavad-gītā (16.17) takto:

ātma-sambhāvitāḥ stabdhā
dhana-māna-madānvitāḥ
yajante nāma-yajñais te
dambhenāvidhi-pūrvakam

“Samolibí, vždy beze studu a oklamaní bohatstvím a falešnou prestiží někdy pyšně vykonávají oběti jen podle jména, aniž by následovali jakákoliv pravidla či usměrnění.” Někdy se konají okázalé zvířecí oběti, s velkolepým uctíváním bohyně Kālī, ale přestože jsou tyto festivaly pořádány ve jménu yajñi, ve skutečnosti se o yajñu nejedná, protože yajña znamená uspokojit Nejvyšší Osobnost Božství. Proto je zvláště pro tento věk doporučeno: yajñaiḥ saṅkīrtana-prāyair yajanti hi sumedhasaḥ — ti, kdo mají dostatečnou inteligenci, uspokojují yajña-puruṣu, Viṣṇua, zpíváním Hare Kṛṣṇa mantry. Závistivé lidi ovšem Nejvyšší Osobnost Božství odsuzuje následovně:

ahaṅkāraṁ balaṁ darpaṁ
kāmaṁ krodhaṁ ca saṁśritāḥ
mām ātma-para-deheṣu
pradviṣanto 'bhyasūyakāḥ
tān ahaṁ dviṣataḥ krūrān
saṁsāreṣu narādhamān
kṣipāmy ajasram aśubhān
āsurīṣv eva yoniṣu

“Démoni, zmatení falešným egem, silou, pýchou, chtíčem a hněvem, závidí Nejvyššímu Pánu, Osobnosti Božství, který sídlí v jejich vlastních tělech a tělech ostatních, a urážejí skutečné náboženství. Tyto závistivé lotry, nejnižší z lidí, vrhám do oceánu hmotné existence, do různých démonských druhů života.” (Bg. 16.18-19) Takové lidi Nejvyšší Osobnost Božství odsuzuje, což vyjadřují slova tava kopaḥ. Vrah se dopouští násilí na tom, koho zabil, a také sám na sobě, protože bude za vraždu zatčen a oběšen. Když člověk překročí zákony vlády vytvořené lidmi, může uniknout smrti, kterou nařídí stát, ale nikdo nemůže uniknout zákonům Boha. Toho, kdo zabije jakékoliv zvíře, musí stejné zvíře zabít v příštím životě. Takový je zákon přírody. Každý se musí řídit pokyny Nejvyššího Pána: sarva-dharmān parityajya mām ekaṁ śaraṇaṁ vraja. Řídí-li se člověk jakýmkoliv jiným náboženským systémem, podléhá mnoha různými způsoby trestu Nejvyšší Osobnosti Božství. Následuje-li tedy nějaký smyšlený náboženský systém, dopouští se násilí nejen na druhých, ale i sám na sobě. Jeho náboženství je proto bezcenné.

dharmaḥ svanuṣṭhitaḥ puṁsāṁ
viṣvaksena-kathāsu yaḥ
notpādayed yadi ratiṁ
śrama eva hi kevalam

“Povinnosti (dharma), které lidé vykonávají — bez ohledu na to, v jakém zaměstnání — jsou jen zbytečnou námahou, nevzbudí-li v nich zájem o poselství Nejvyššího Pána.” Následovat náboženský systém, který v člověku neprobouzí vědomí Kṛṣṇy, vědomí Boha, je pouhou ztrátou času a zbytečným úsilím.

Verš

na vyabhicarati tavekṣā
yayā hy abhihito bhāgavato dharmaḥ
sthira-cara-sattva-kadambeṣv
apṛthag-dhiyo yam upāsate tv āryāḥ

Synonyma

na — ne; vyabhicarati — selhává; tava — Tvůj; īkṣā — názor; yayā — podle kterého; hi — vskutku; abhihitaḥ — vyhlášený; bhāgavataḥ — ve vztahu s Tvými pokyny a činnostmi; dharmaḥ — náboženský princip; sthira — nehybné; cara — pohyblivé; sattva-kadambeṣu — mezi živými bytostmi; apṛthak-dhiyaḥ — kdo nehledí na rozdíly; yam — který; upāsate — následují; tu — jistě; āryāḥ — ti, kdo jsou civilizačně pokročilí.

Překlad

Můj milý Pane, Śrīmad-Bhāgavatam a Bhagavad-gītā předepisují lidem povinnosti podle Tvého stanoviska, které se nikdy neodchyluje od nejvyššího životního cíle. Ti, kdo své předepsané povinnosti plní pod Tvým dohledem a staví se stejně ke všem živým bytostem, pohyblivým i nehybným, aniž by rozlišovali mezi vysoko a nízko postavenými, se nazývají Árjové. Tito Árjové uctívají Tebe, Nejvyšší Osobnost Božství.

Význam

Bhāgavata-dharma a kṛṣṇa-kathā jsou totožné. Śrī Caitanya Mahāprabhu chtěl, aby se každý stal guruem a všude kázal Kṛṣṇovy pokyny z Bhagavad-gīty, Śrīmad-Bhāgavatamu, Purāṇ, Vedānta-sūtry a podobných védských textů. Árjové, kteří jsou civilizačně pokročilí, následují bhāgavata-dharmu. Prahlāda Mahārāja — přestože byl jen pětiletým dítětem — doporučoval:

kaumāra ācaret prājño
dharmān bhāgavatān iha
durlabhaṁ mānuṣaṁ janma
tad apy adhruvam arthadam

Prahlāda Mahārāja kázal bhāgavata-dharmu mezi svými spolužáky, kdykoliv se naskytla příležitost a učitelé nebyli ve třídě. Řekl, že děti se mají učit o bhāgavata-dharmě od samotného začátku života, od pěti let, protože lidská podoba, kterou je velice vzácné získat, je určená právě pro pochopení tohoto tématu.

Bhāgavata-dharma znamená žít podle pokynů Nejvyšší Osobnosti Božství. V Bhagavad-gītě čteme, že Nejvyšší Pán rozdělil lidskou společnost do čtyř společenských tříd — brāhmaṇa, kṣatriya, vaiśya a śūdra. Purāṇy a další védské texty dále uvádějí čtyři āśramy, což jsou stavy duchovního života. Bhāgavata-dharma tedy znamená varṇāśrama-dharma čtyř společenských tříd a čtyř duchovních stavů.

Členové lidské společnosti, kteří striktně dodržují zásady bhāgavata-dharmy a žijí podle pokynů Nejvyšší Osobnosti Božství, se nazývají Árjové (ārya). Civilizace Árjů, jež se striktně řídí Pánovými pokyny a nikdy se od nich neodchýlí, je dokonalá. Tito civilizovaní lidé nerozlišují mezi stromy, zvířaty, lidmi a dalšími živými bytostmi. Paṇḍitāḥ sama-darśinaḥ — díky svému úplnému vzdělání ve vědomí Kṛṣṇy hledí na všechny živé bytosti stejně. Árjové zbytečně nezabijí ani malou rostlinu, nemluvě o kácení stromů pro smyslový požitek. V současné době je zabíjení běžné na celém světě. Lidé zabíjejí stromy, zvířata i jiné lidské bytosti, a to vše pro uspokojení smyslů. To není civilizace Árjů. Jak je uvedeno zde: sthira-cara-sattva-kadambeṣv apṛthag-dhiyaḥ. Slovo apṛthag-dhiyaḥ vyjadřuje, že Árjové nerozlišují mezi nižší a vyšší úrovní života. Veškerý život je třeba chránit. Právo žít mají všechny živé bytosti, i stromy a rostliny. To je základní princip civilizace Árjů. Když ponecháme stranou nižší živé bytosti, tak ti, kdo dospěli na úroveň lidské civilizace, mají být rozděleni do společnosti brāhmaṇů, kṣatriyů, vaiśyů a śūdrů. Brāhmaṇové se mají řídit pokyny Nejvyšší Osobnosti Božství, jak je uvádí Bhagavad-gītā a další védské texty. Měřítkem musí být guṇa a karma — to znamená, že člověk má nabýt vlastností brāhmaṇy, kṣatriyi, vaiśyi či śūdry a jednat podle toho. To je civilizace, kterou přijímají Árjové. A proč ji přijímají? Protože si dychtivě přejí uspokojit Kṛṣṇu. Tato civilizace je dokonalá.

Árjové se neodchylují od Kṛṣṇových pokynů a nemají o Kṛṣṇovi žádné pochybnosti, ale ti, kdo nejsou Árjové, a další démonští lidé nejsou schopni pokyny Bhagavad-gīty a Śrīmad-Bhāgavatamu následovat. Je tomu tak proto, že byli vychováni ke smyslovému požitku na úkor všech ostatních živých bytostí. Nūnaṁ pramattaḥ kurute vikarma — jejich jedinou starostí je věnovat se všemožným zakázaným činnostem určeným k uspokojování smyslů. Yad indriya-prītaya āpṛṇoti — tímto způsobem se ocitají na scestí, protože chtějí zajistit požitek svým smyslům. Nemají žádné jiné zaměstnání nebo cíl. Jejich formu civilizace odsuzuje předcházející verš: kaḥ kṣemo nija-parayoḥ kiyān vārthaḥ sva-para-druhā dharmeṇa — “Jaký význam má civilizace, která ničí tebe i ostatní?”

Tento verš proto doporučuje, aby se každý stal členem civilizace Árjů a přijal pokyny Nejvyšší Osobnosti Božství. Člověk má řídit své společenské, politické a náboženské jednání podle pokynů Pána. My šíříme hnutí pro vědomí Kṛṣṇy ve snaze ustanovit společnost tak, jak si to Kṛṣṇa přeje. To je smysl vědomí Kṛṣṇy. Podáváme proto Bhagavad-gītu takovou, jaká je, a nekompromisně odstraňujeme všechny možné mentální výmysly. Hlupáci a darebáci interpretují Bhagavad-gītu podle svého. Když Kṛṣṇa říká: man-manā bhava mad-bhakto mad-yājī māṁ namaskuru — “Vždy na Mě mysli, staň se Mým oddaným, uctívej Mě a vzdávej Mi hold” — poznamenávají, že to není Kṛṣṇa, komu se musíme odevzdat. Takto vyvozují z Bhagavad-gīty imaginární závěry. Hnutí pro vědomí Kṛṣṇy však striktně následuje bhāgavata-dharmu, pokyny Bhagavad-gīty a Śrīmad-Bhāgavatamu pro dobro celé lidské společnosti. Ten, kdo nesprávně vykládá Bhagavad-gītu a překrucováním jí dává nějaký jiný význam pro svůj vlastní smyslový požitek, není Árja. Komentáře k Bhagavad-gītě, které pocházejí od takových lidí, je proto třeba okamžitě odmítnout. Každý by se měl snažit následovat Bhagavad-gītu takovou, jaká je. V Bhagavad-gītě (12.6-7) Pán Śrī Kṛṣṇa říká:

ye tu sarvāṇi karmāṇi
mayi sannyasya mat-parāḥ
ananyenaiva yogena
māṁ dhyāyanta upāsate
teṣām ahaṁ samuddhartā
mṛtyu-saṁsāra-sāgarāt
bhavāmi na cirāt pārtha
mayy āveśita-cetasām

“Ale ty, kdo Mě uctívají, odevzdávají Mi všechny své činnosti, jsou Mi neochvějně oddáni, zaměstnávají se oddanou službou a neustále o Mně meditují s myslí na Mne upřenou, ó synu Pṛthy — ty rychle vysvobodím z oceánu zrození a smrti.”

Verš

na hi bhagavann aghaṭitam idaṁ
tvad-darśanān nṛṇām akhila-pāpa-kṣayaḥ
yan-nāma sakṛc chravaṇāt
pukkaśo ’pi vimucyate saṁsārāt

Synonyma

na — ne; hi — vskutku; bhagavan — ó můj Pane; aghaṭitam — nestává se; idam — toto; tvat — Tebe; darśanāt — shlédnutím; nṛṇām — všech lidských bytostí; akhila — všech; pāpa — hříchů; kṣayaḥ — zničení; yat-nāma — Jehož jméno; sakṛt — jen jednou; śravaṇāt — zaslechnutím; pukkaśaḥ — nejnižší třída, caṇḍāla; api — také; vimucyate — je vysvobozen; saṁsārāt — ze zapletení v hmotné existenci.

Překlad

Můj Pane, zbavit se okamžitě všeho hmotného znečištění pohledem na Tebe není nic nemožného. Pouhým jediným zaslechnutím Tvého svatého jména se dokonale očistí dokonce i caṇḍālové, lidé nejnižší třídy; nemluvě o tom, když Tě člověk osobně vidí. Kdo by se potom nezbavil hmotných nečistot, když Tě spatří?

Význam

Śrīmad-Bhāgavatam (9.5.16) uvádí: yan-nāma-śruti-mātreṇa pumān bhavati nirmalaḥ — pouhým zaslechnutím svatého jména Pána se člověk okamžitě očistí. V tomto věku Kali, kdy jsou všichni lidé silně znečištění, je proto zpívání svatého jména Pána doporučeno jako jediný prostředek ke zdokonalení.

harer nāma harer nāma
harer nāmaiva kevalam
kalau nāsty eva nāsty eva
nāsty eva gatir anyathā

“V tomto věku hádek a pokrytectví je jediným způsobem osvobození zpívání svatého jména Pána. Není žádná jiná cesta. Není žádná jiná cesta. Není žádná jiná cesta.” (Bṛhan-nāradīya Purāṇa) Śrī Caitanya Mahāprabhu zavedl toto zpívání svatého jména před pěti sty lety a nyní díky hnutí pro vědomí Kṛṣṇy, Hare Kṛṣṇa hnutí, skutečně vidíme, že lidé, o kterých se předpokládá, že patří k nejnižší třídě, jsou prostým nasloucháním svatému jménu Pána osvobozováni od všech hříšných činností. Saṁsāra, hmotná existence, je výsledkem hříšného jednání. Každý v tomto hmotném světě je odsouzený, ale stejně jako existují různé kategorie vězňů, existují také různé kategorie lidí a všichni, ve všech životních postaveních, trpí. Aby člověk ukončil utrpení hmotné existence, musí přijmout za své saṅkīrtanové hnutí Hare Kṛṣṇa neboli život s vědomím Kṛṣṇy.

Zde je řečeno: yan-nāma sakṛc chravaṇāt — svaté jméno Nejvyšší Osobnosti Božství je tak mocné, že je-li jednou vyslechnuto bez přestupků, může očistit i ty nejnižší z lidí (kirāta-hūṇāndhra-pulinda-pulkaśaḥ). Tito lidé, kteří jsou známí jako caṇḍālové, stojí níže než śūdrové, ale i oni mohou být očištěni prostým nasloucháním svatému jménu Pána; nemluvě o tom, když Pána osobně uvidí. V naší současné situaci můžeme vidět Nejvyšší Osobnost Božství jako Božstvo v chrámu. Božstvo Pána se od Nejvyššího neliší. Jelikož Nejvyššího Pána nyní nemůžeme spatřit svýma otupělýma očima, Pán laskavě přistoupil na to, že se nám zjeví v podobě, kterou jsme schopni vidět. Božstvo v chrámu by proto nikdo neměl považovat za hmotné. Když člověk nabízí Božstvu jídlo, zdobí Ho a slouží Mu, získává stejný výsledek, jako kdyby sloužil Pánu osobně na Vaikuṇṭě.

Verš

atha bhagavan vayam adhunā
tvad-avaloka-parimṛṣṭāśaya-malāḥ
sura-ṛṣiṇā yat kathitaṁ
tāvakena katham anyathā bhavati

Synonyma

atha — proto; bhagavan — ó Nejvyšší Osobnosti Božství; vayam — my; adhunā — v tuto chvíli; tvat-avaloka — pohledem na Tebe; parimṛṣṭa — vymazané; āśaya-malāḥ — nečisté touhy v srdci; sura-ṛṣiṇā — velkým mudrcem mezi polobohy (Nāradou); yat — co; kathitam — řečeno; tāvakena — který je Tvým oddaným; katham — jak; anyathā — jinak; bhavati — může to být.

Překlad

Pohled na Tebe, můj drahý Pane, nyní proto vymazal veškeré znečištění hříšnými činnostmi a jejich výsledky v podobě hmotné připoutanosti a chtivých tužeb, které neustále plnily mou mysl a nitro mého srdce. To, co předpověděl velký mudrc Nārada Muni, se nemůže nesplnit — jinými slovy, Tvou audienci jsem získal jako výsledek jednání podle pokynů Nārady Muniho.

Význam

Tak vypadá dokonalá cesta. Je třeba se nechat poučit od autorit, jako je Nārada, Vyāsa a Asita, a řídit se jejich zásadami. Pak budeme moci vidět Nejvyšší Osobnost Božství dokonce těmato očima. Pouze se na to musíme připravit. Ataḥ śrī-kṛṣṇa-nāmādi na bhaved grāhyam indriyaiḥ. Svýma otupělýma očima a ostatními smysly nemůžeme Nejvyšší Osobnost Božství vnímat, ale zaměstnáme-li své smysly ve službě Pánu podle pokynů autorit, budeme Ho moci spatřit. Jakmile člověk spatří Nejvyšší Osobnost Božství, přemůže to všechny hříšné reakce v hloubi jeho srdce.

Verš

viditam ananta samastaṁ
tava jagad-ātmano janair ihācaritam
vijñāpyaṁ parama-guroḥ
kiyad iva savitur iva khadyotaiḥ

Synonyma

viditam — dobře známé; ananta — ó Neomezený; samastam — vše; tava — Tobě; jagat-ātmanaḥ — který jsi Nadduší všech živých bytostí; janaiḥ — lidmi všeobecně či všemi živými bytostmi; iha — v tomto hmotném světě; ācaritam — vykonané; vijñāpyam — být poučený; parama-guroḥ — Nejvyšší Osobnosti Božství, nejvyššímu mistrovi; kiyat — nakolik; iva — jistě; savituḥ — slunci; iva — jako; khadyotaiḥ — světluškami.

Překlad

Ó neomezený Nejvyšší Pane, Osobnosti Božství, jelikož jsi Nadduše, je Ti dobře známé vše, co dělá každá živá bytost v tomto hmotném světě. V přítomnosti slunce neexistuje nic, co by mohla světluška vyjevit svým světlem. Stejně tak proto, že Ty víš vše, v Tvé přítomnosti neexistuje nic, co bych já mohl uvést ve známost.

Verš

namas tubhyaṁ bhagavate
sakala-jagat-sthiti-layodayeśāya
duravasitātma-gataye
kuyogināṁ bhidā paramahaṁsāya

Synonyma

namaḥ — veškeré poklony; tubhyam — Tobě; bhagavate — Ty, ó Pane; sakala — celého; jagat — vesmírného projevu; sthiti — udržování; laya — zničení; udaya — a stvoření; īśāya — Nejvyššímu Pánu; duravasita — nemožné pochopit; ātma-gataye — Jehož postavení; ku-yoginām — těch, kdo jsou připoutáni ke smyslovým předmětům; bhidā — kvůli mylné představě oddělenosti; parama-haṁsāya — nejčistšímu.

Překlad

Můj milý Pane, jsi tím, kdo tvoří, udržuje a ničí tento vesmírný projev, ale ti, kdo jsou příliš materialisticky založení a neustále vidí vše odděleně, nemají oči na to, aby Tě mohli vidět. Nemohou pochopit Tvé skutečné postavení, a tak docházejí k závěru, že vesmírný projev nezávisí na Tvé vznešenosti. Můj Pane, jsi nejčistší a v plné míře oplýváš všemi šesti vznešenými vlastnostmi. Vzdávám Ti proto uctivé poklony.

Význam

Ateisté si myslí, že vesmírný projev vznikl náhodou, kombinací hmoty, bez jakéhokoliv vztahu k Bohu. Materialističtí takzvaní chemici a ateističtí filozofové se v otázce vesmírného projevu neustále snaží vyhýbat už jen jménu Boha. Jelikož příliš propadli materialismu, nemohou stvoření jakožto dílo Pána pochopit. Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, je paramahaṁsa, nejčistší, zatímco ti, kdo jsou hříšní, příliš připoutaní k hmotnému smyslovému požitku a oddávající se proto hmotným činnostem jako osli, jsou ti nejnižší z lidí. Kvůli jejich ateistické povaze je veškeré jejich takzvané vědecké poznání k ničemu. Proto nemohou pochopit Nejvyšší Osobnost Božství.

Verš

yaṁ vai śvasantam anu viśva-sṛjaḥ śvasanti
yaṁ cekitānam anu cittaya uccakanti
bhū-maṇḍalaṁ sarṣapāyati yasya mūrdhni
tasmai namo bhagavate ’stu sahasra-mūrdhne

Synonyma

yam — Jehož; vai — vskutku; śvasantam — snažení; anu — poté; viśva-sṛjaḥ — správci vesmírného stvoření; śvasanti — také vyvíjejí snahu; yam — Jehož; cekitānam — vnímání; anu — poté; cittayaḥ — všechny poznávací smysly; uccakanti — vnímají; bhū-maṇḍalam — obrovský vesmír; sarṣapāyati — je jako hořčičné semínko; yasya — Jehož; mūrdhni — na hlavě; tasmai — Jemu; namaḥ — poklony; bhagavate — Nejvyšší Osobnost Božství, v plné míře oplývající šesti vznešenými vlastnostmi; astu — kéž jsou; sahasra-mūrdhne — Jenž má tisíce kápí.

Překlad

Můj milý Pane, teprve poté, co Ty vynaložíš snahu, se Pán Brahmā, Indra a ostatní správci vesmírného projevu zaměstnají svými činnostmi. Teprve když Ty vnímáš hmotnou energii, začínají vnímat smysly. Nejvyšší Osobnost Božství udržuje všechny vesmíry na svých hlavách jako hořčičná semínka. S úctou se Ti klaním — Tobě, oné Nejvyšší Osobnosti, která má tisíce kápí.

Verš

śrī-śuka uvāca
saṁstuto bhagavān evam
anantas tam abhāṣata
vidyādhara-patiṁ prītaś
citraketuṁ kurūdvaha

Synonyma

śrī-śukaḥ uvāca — Śrī Śukadeva Gosvāmī pravil; saṁstutaḥ — uctívaný; bhagavān — Nejvyšší Osobnost Božství; evam — takto; anantaḥ — Pán Ananta; tam — jemu; abhāṣata — odpověděl; vidyādhara-patim — králi Vidyādharů; prītaḥ — velmi potěšen; citraketum — králi Citraketuovi; kuru-udvaha — ó nejlepší z kuruovské dynastie, Mahārāji Parīkṣite.

Překlad

Śukadeva Gosvāmī pokračoval: Ó nejlepší z kuruovské dynastie, Mahārāji Parīkṣite, Pán Anantadeva, Nejvyšší Osobnost Božství, byl s modlitbami Citraketua, krále Vidyādharů, velice spokojen, a odpověděl mu následovně.

Verš

śrī-bhagavān uvāca
yan nāradāṅgirobhyāṁ te
vyāhṛtaṁ me ’nuśāsanam
saṁsiddho ’si tayā rājan
vidyayā darśanāc ca me

Synonyma

śrī-bhagavān uvāca — Saṅkarṣaṇa, Nejvyšší Osobnost Božství, odpověděl; yat — co; nārada-aṅgirobhyām — velkými mudrci Nāradou a Aṅgirou; te — tobě; vyāhṛtam — řečené; me — Mě; anuśāsanam — uctívání; saṁsiddhaḥ — naprosto dokonalý; asi — jsi; tayā — tím; rājan — ó králi; vidyayā — mantra; darśanāt — pohledem; ca — jakož i; me — na Mě.

Překlad

Anantadeva, Nejvyšší Osobnost Božství, odpověděl takto: Ó králi, výsledkem toho, že jsi přijal pokyny, které ti o Mně dali velcí mudrci Nārada a Aṅgirā, je, že ses plně seznámil s transcendentálním poznáním. Jelikož jsi nyní vzdělaný v oboru duchovní vědy, můžeš Mě vidět tváří v tvář. Dosáhl jsi tedy naprosté dokonalosti.

Význam

Dokonalostí života je získat duchovní vzdělání a pochopit existenci Pána a to, jak tvoří, udržuje a ničí vesmírný projev. Ten, kdo dosáhne dokonalosti v oblasti poznání, může stykem s takovými dokonalými osobami, jako je Nārada, Aṅgirā a členové jejich učednické posloupnosti, rozvinout lásku k Bohu. Pak bude moci vidět neomezeného Nejvyššího Pána, Osobnost Božství, tváří v tvář. Pán je neomezený, ale ze Své bezpříčinné milosti se pro oddaného stává viditelným. V našem současném postavení, v podmíněném životě, nemůžeme Nejvyšší Osobnost Božství vidět ani chápat.

ataḥ śrī-kṛṣṇa-nāmādi
na bhaved grāhyam indriyaiḥ
sevonmukhe hi jihvādau
svayam eva sphuraty adaḥ

“Nikdo nemůže pochopit transcendentální povahu jména, podoby, vlastností a zábav Śrī Kṛṣṇy pomocí svých hmotně znečištěných smyslů. Tyto skutečnosti jsou člověku zjeveny jen tehdy, když je duchovně prostoupený transcendentální službou Pánu.” (Bhakti-rasāmṛta-sindhu 1.2.234) Když se někdo začne věnovat duchovnímu životu pod vedením Nārady Muniho nebo jeho zástupce a zaměstná se tak službou Pánu, získá způsobilost vidět Pána tváří v tvář. Brahma-saṁhitā (5.38) uvádí:

premāñjana-cchurita-bhakti-vilocanena
santaḥ sadaiva hṛdayeṣu vilokayanti
yaṁ śyāmasundaram acintya-guṇa-svarūpaṁ
govindam ādi-puruṣaṁ tam ahaṁ bhajāmi

“Uctívám prvotního Pána, Govindu, Jehož neustále vidí oddaní, kteří mají oči potřené balzámem lásky. Vidí Ho v Jeho věčné podobě Śyāmasundara sídlící v srdci oddaného.” Člověk musí následovat pokyny duchovního mistra. Tak získá potřebnou kvalifikaci a později uvidí Nejvyššího Pána, Osobnost Božství, tak, jak Ho viděl Mahārāja Citraketu.

Verš

ahaṁ vai sarva-bhūtāni
bhūtātmā bhūta-bhāvanaḥ
śabda-brahma paraṁ brahma
mamobhe śāśvatī tanū

Synonyma

aham — Já; vai — vskutku; sarva-bhūtāni — expandovaný do různých podob živých bytostí; bhūta-ātmā — Nadduše všech živých bytostí (jejich svrchovaný vládce a poživatel); bhūta-bhāvanaḥ — příčina projevení všech živých bytostí; śabda-brahma — transcendentální zvuková vibrace (Hare Kṛṣṇa mantra); param brahma — Svrchovaná Absolutní Pravda; mama — Moje; ubhe — obojí (podoba zvuku a podoba duchovní totožnosti); śāśvatī — věčná; tanū — dvě těla.

Překlad

Všechny živé bytosti, pohyblivé a nehybné, jsou Mé expanze a jsou ode Mne oddělené. Já jsem Nadduší všech živých bytostí, které existují proto, že je projevuji. Jsem podoba transcendentálních vibrací, jako je oṁkāra a Hare Kṛṣṇa Hare Rāma, a jsem Svrchovaná Absolutní Pravda. Tyto Mé dvě podoby — transcendentální zvuk a věčně blažená duchovní podoba Božstva — jsou Mé věčné podoby; nejsou hmotné.

Význam

Nārada a Aṅgirā vyložili Citraketuovi vědu o oddané službě, a ten nyní díky této oddané službě spatřil Nejvyšší Osobnost Božství. Vykonáváním oddané služby dělá člověk postupný pokrok, a když dospěje na úroveň lásky k Bohu (premā pumartho mahān), vidí Nejvyššího Pána neustále. Bhagavad-gītā uvádí, že když někdo dvacet čtyři hodin denně oddaně slouží Pánu (teṣāṁ satata-yuktānāṁ bhajatāṁ prīti-pūrvakam) v souladu s pokyny duchovního mistra, jeho oddaná služba je čím dál příjemnější. Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, Jenž sídlí v srdci každého, pak k oddanému hovoří (dadāmi buddhi-yogaṁ taṁ yena mām upayānti te). Citraketu Mahārāja nejprve dostal pokyny od svých guruů, Aṅgiry a Nārady, a teď jejich následováním dosáhl stádia, kdy vidí Nejvyššího Pána tváří v tvář. Pán ho proto nyní zasvěcuje do podstaty poznání.

Podstatou poznání je, že existují dva druhy substancí (vastu); jedna je skutečná a druhá — jelikož je iluzorní neboli dočasná — je někdy označována jako neskutečná. Tyto dva druhy existence je třeba vzít v úvahu. Skutečnou pravdu (tattvu) představuje Brahman, Paramātmā a Bhagavān. Śrīmad-Bhāgavatam (1.2.11) uvádí:

vadanti tat tattva-vidas
tattvaṁ yaj jñānam advayam
brahmeti paramātmeti
bhagavān iti śabdyate

“Učení transcendentalisté, kteří znají Absolutní Pravdu, nazývají tuto neduální podstatu Brahman, Paramātmā nebo Bhagavān.” Absolutní Pravda existuje věčně ve třech aspektech; Brahman, Paramātmā a Bhagavān jsou tedy společně skutečnou substancí.

Kategorie emanací pocházejících z neskutečné substance jsou dvě—činnosti a zakázané činnosti (karma a vikarma). Karma označuje zbožný život čili hmotné činnosti vykonávané během dne a mentální činnosti v podobě snů v noci. To vše je víceméně žádoucí. Vikarma se ovšem vztahuje na iluzorní jednání, které je něco jako přelud. Jsou to činnosti, které nemají smysl. Moderní vědci si například představují, že život lze vytvořit z chemických sloučenin, a v laboratořích po celém světě se to horečně snaží dokázat, přestože nikdo v historii nebyl schopen vytvořit životní substanci slučováním hmoty. Takové činnosti se nazývají vikarma.

Všechny hmotné činnosti jsou ve skutečnosti iluzorní a pokrok v iluzi je pouhou ztrátou času. Tyto iluzorní činnosti se nazývají akārya a je třeba se o nich poučit z pokynů Nejvyšší Osobnosti Božství. Bhagavad-gītā (4.17) uvádí:

karmaṇo hy api boddhavyaṁ
boddhavyaṁ ca vikarmaṇaḥ
akarmaṇaś ca boddhavyaṁ
gahanā karmaṇo gatiḥ

“Spletitosti jednání je velmi obtížné pochopit. Proto je nutné dobře vědět, co je čin, co je zakázaný čin a co je nečin.” O těchto věcech je nutné se dozvědět přímo od Nejvyššího Pána, Osobnosti Božství, který — coby Anantadeva — poučuje Citraketua proto, že král dosáhl následováním pokynů Nārady a Aṅgiry pokročilého stádia oddané služby.

Zde je řečeno: ahaṁ vai sarva-bhūtāni — Pán je vše (sarva-bhūtāni), včetně živých bytostí a hmotných prvků. V Bhagavad-gītě (7.4-5) Pán říká:

bhūmir āpo 'nalo vāyuḥ
khaṁ mano buddhir eva ca
ahaṅkāra itīyaṁ me
bhinnā prakṛtir aṣṭadhā
apareyam itas tv anyāṁ
prakṛtiṁ viddhi me parām
jīva-bhūtāṁ mahā-bāho
yayedaṁ dhāryate jagat

“Země, voda, oheň, vzduch, éter, mysl, inteligence a falešné ego—všech těchto osm prvků představuje Mé oddělené hmotné energie. Kromě této nižší přírody však existuje ještě Moje vyšší energie, ó válečníku mocných paží, kterou tvoří všechny živé bytosti, jež zápasí s hmotnou přírodou a udržují vesmír.” Živá bytost se snaží ovládat hmotné prvky, ale jak tyto prvky, tak duchovní jiskra jsou energie pocházející z Nejvyšší Osobnosti Božství. Proto Pán říká: ahaṁ vai sarva-bhūtāni — “Jsem všechno.” Tak jako teplo a světlo pocházejí z ohně, tyto dvě energie — hmotné prvky a živé bytosti — pocházejí z Nejvyššího Pána. Proto říká: ahaṁ vai sarva-bhūtāni — “Expanduji hmotné a duchovní kategorie.”

Pán jako Nadduše řídí živé bytosti, které jsou podmíněné hmotnou atmosférou. Proto je nazván bhūtātmā bhūta-bhāvanaḥ. Dává živé bytosti inteligenci, se kterou může zlepšit své postavení, aby se mohla vrátit domů, zpátky k Bohu, nebo — nechce-li jít zpátky k Bohu — dává jí inteligenci, pomocí které může zlepšit své hmotné postavení. To Pán Osobně potvrzuje v Bhagavad-gītě (15.15). Sarvasya cāhaṁ hṛdi sanniviṣṭo mattaḥ smṛtir jñānam apohanaṁ ca — “Sídlím v srdci každého a ode Mě pocházejí vzpomínky, poznání a zapomnění.” Pán dává živé bytosti zevnitř inteligenci k jednání. Jeden z předchozích veršů proto uvádí, že naše snaha začíná poté, co vynaloží snahu Nejvyšší Osobnost Božství. My se nemůžeme nezávisle snažit či jednat v žádném ohledu. Proto je Pán bhūta-bhāvanaḥ.

Dalším zvláštním aspektem poznání předloženého v tomto verši je, že śabda-brahma je také podoba Nejvyššího Pána. Arjuna přijal Pána Kṛṣṇu v Jeho věčné, blažené podobě za paraṁ brahma. Živá bytost v podmíněném stavu považuje za podstatné něco iluzorního. To se nazývá māyā či avidyā, nevědomost. Vedy proto udávají, že se člověk musí stát oddaným a poté umět rozlišit mezi avidyou a vidyou, což je důkladně vysvětleno v Īśopaniṣadě. Ten, kdo je skutečně na úrovni vidyi, dokáže osobně porozumět Pánu v Jeho podobách, jako je Śrī Rāma, Śrī Kṛṣṇa a Saṅkarṣaṇa. Védské poznání je popisováno jako dech Nejvyššího Pána a činnosti začínají na základě tohoto poznání. Proto Pán říká, že když On vynakládá snahu, když dýchá, vznikají hmotné vesmíry a postupně se vyvíjejí různé činnosti. V Bhagavad-gītě Pán říká: praṇavaḥ sarva-vedeṣu — “Jsem slabika oṁ ve všech védských mantrách.” Védské poznání začíná vibrací transcendentálního zvuku praṇavy, oṁkāry. Stejným transcendentálním zvukem je Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa, Kṛṣṇa Kṛṣṇa, Hare Hare / Hare Rāma, Hare Rāma, Rāma Rāma, Hare Hare. Abhinnatvān nāma-nāminoḥ—mezi svatým jménem Pána a Pánem Samotným není žádný rozdíl.

Verš

loke vitatam ātmānaṁ
lokaṁ cātmani santatam
ubhayaṁ ca mayā vyāptaṁ
mayi caivobhayaṁ kṛtam

Synonyma

loke — v tomto hmotném světě; vitatam — expandovaná (v duchu hmotného požitku); ātmānam — živá bytost; lokam — hmotný svět; ca — také; ātmani — v živé bytosti; santatam — rozšířený; ubhayam — obojí (hmotný svět z hmotných prvků a živá bytost); ca — a; mayā — Mnou; vyāptam — prostoupené; mayi — ve Mně; ca — také; eva — vskutku; ubhayam — obojí; kṛtam — stvořené.

Překlad

Podmíněná duše považuje tento svět hmoty za složený ze zdrojů požitku, expanduje se v něm a myslí si, že je jeho poživatelem. Podobně se hmotný svět expanduje v živé bytosti jako zdroj požitku. Tímto způsobem se oba expandují, ale jelikož jsou Mými energiemi, jsou oba prostoupeni Mnou. Jakožto Nejvyšší Pán jsem příčinou těchto dvou následků a je třeba vědět, že oba spočívají ve Mně.

Význam

Māyāvādská filozofie vidí vše jako kvalitativně totožné s Nejvyšší Osobností Božství, Nejvyšším Brahmanem, a proto vše považuje za hodné uctívání. Tato nebezpečná teorie māyāvādské školy obrací lidi k ateismu. Na jejím základě si o sobě člověk myslí, že je Bůh, ale to není pravda. Jak uvádí Bhagavad-gītā (mayā tatam idaṁ sarvaṁ jagad avyakta-mūrtinā), skutečnost je taková, že celý vesmírný projev je expanzí energií Nejvyššího Pána, které se projevují v hmotných prvcích a živých bytostech. Živé bytosti mylně považují hmotné prvky za zdroje určené k jejich požitku a o sobě si myslí, že jsou poživatelé. Ani živé bytosti, ani hmotné prvky však nejsou nezávislé; obojí jsou energie Pána. Původní příčinou hmotné a duchovní energie je Nejvyšší Osobnost Božství. I když je však expanze Pánových energií původní příčinou, neměli bychom si myslet, že se různými způsoby expandoval Sám Pán. Tyto teorie māyāvādīnů Pán odsuzuje v Bhagavad-gītě, když jasně říká: mat-sthāni sarva-bhūtāni na cāhaṁ teṣv avasthitaḥ — “Všechny bytosti jsou ve Mně, ale Já nejsem v nich.” Vše spočívá na Něm a vše je pouze expanzí Jeho energií, ale to neznamená, že vše je stejně hodné uctívání jako Pán Samotný. Hmotná expanze je pomíjivá, ale Pán nikoliv. Živé bytosti jsou části Pána, ale nejsou Samotný Pán; živé bytosti v tomto hmotném světě nejsou nepochopitelné, ale Pán je. Teorie, že Pánovy energie se Mu jakožto Jeho expanze vyrovnají, je mylná.

Verš

yathā suṣuptaḥ puruṣo
viśvaṁ paśyati cātmani
ātmānam eka-deśa-sthaṁ
manyate svapna utthitaḥ
evaṁ jāgaraṇādīni
jīva-sthānāni cātmanaḥ
māyā-mātrāṇi vijñāya
tad-draṣṭāraṁ paraṁ smaret

Synonyma

yathā — stejně jako; suṣuptaḥ — spící; puruṣaḥ — osoba; viśvam — celý vesmír; paśyati — vnímá; ca — také; ātmani — v sobě; ātmānam — sebe; eka-deśa-stham — ležící na jednom místě; manyate — považuje; svapne — ve stavu snění; utthitaḥ — probuzení; evam — takto; jāgaraṇa-ādīni — stavy bdělosti atd.; jīva-sthānāni — různé podmínky existence živé bytosti; ca — také; ātmanaḥ — Nejvyšší Osobnosti Božství; māyā-mātrāṇi — projevy iluzorní energie; vijñāya — když zná; tat — jejich; draṣṭāram — stvořitele či pozorovatele všech těchto podmínek; param — Nejvyššího; smaret — je třeba vždy vzpomínat.

Překlad

Když živá bytost tvrdě spí, sní a vidí v sobě mnoho jiných předmětů, jako například velké hory a řeky, nebo možná dokonce i celý vesmír, přestože jsou od ní daleko. Když se pak ze sna probudí, vidí, že je v lidské podobě a leží ve své posteli na jednom místě. Potom vidí sama sebe podle daných okolností jako příslušníka určité národnosti, rodiny a tak dále. Stavy hlubokého spánku, snění i bdění nejsou nic jiného než energie Nejvyšší Osobnosti Božství. Člověk má neustále vzpomínat na původního stvořitele těchto stavů, Nejvyššího Pána, který jimi není ovlivněn.

Význam

Žádný z těchto stavů živých bytostí — hluboký spánek, snění a bdění — není podstatný; jsou to pouze projevy různých fází podmíněného života. Někde daleko se může nacházet mnoho hor, řek, stromů, včel, tygrů a hadů, ale ve snu si člověk může představovat, že jsou vedle něho. A stejně jako má živá bytost v noci subtilní sny, po probuzení žije v hrubých snech o národu, společenství, společnosti, vlastnictví, mrakodrapech, bankovním kontu, postavení a cti. Měla by vědět, že její postavení je výsledkem jejího styku s hmotným světem. Nachází se v různých postaveních v různých formách života, které nejsou ničím jiným než výtvory iluzorní energie, jež jedná pod vedením Nejvyšší Osobnosti Božství. Nejvyšší Pán je tedy konečným konatelem a podmíněná živá bytost má na tohoto původního konatele, Śrī Kṛṣṇu, vzpomínat. Jakožto živé bytosti jsme unášeni vlnami prakṛti, přírody, která jedná pod vedením Pána (mayādhyakṣeṇa prakṛtiḥ sūyate sa-carācaram). Bhaktivinoda Ṭhākura zpívá: (miche) māyāra vaśe, yāccha bhese', khāccha hābuḍubu, bhāi — “Proč jste unášeni vlnami iluzorní energie v různých fázích snění a bdění? To vše jsou výtvory māyi.” Naší jedinou povinností je vzpomínat na nejvyššího vládce této iluzorní energie — Kṛṣṇu. Abychom toho byli schopni, śāstra nám radí: harer nāma harer nāma harer nāmaiva kevalam — je třeba neustále zpívat svaté jméno Pána: Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa, Kṛṣṇa Kṛṣṇa, Hare Hare / Hare Rāma, Hare Rāma, Rāma Rāma, Hare Hare. Nejvyšší Pán je realizován ve třech různých fázích — jako Brahman, Paramātmā a Bhagavān — ale konečnou realizací je Bhagavān. Ten, kdo realizuje Bhagavāna — Nejvyšší Osobnost Božství, Kṛṣṇu — je nejdokonalejší mahātmā (vāsudevaḥ sarvam iti sa mahātmā sudurlabhaḥ). Živá bytost, která je obdařená lidskou podobou, má pochopit Nejvyšší Osobnost Božství, neboť pak pochopí i vše ostatní. Yasmin vijñāte sarvam evaṁ vijñātaṁ bhavati. Tento výrok Ved říká, že samotným porozuměním Kṛṣṇovi člověk pochopí Brahman, Paramātmu, prakṛti či iluzorní energii, duchovní energii a vše ostatní. Vše mu bude zjeveno. Prakṛti, hmotná příroda, jedná pod vedením Nejvyššího Pána a my, živé bytosti, jsme unášeni různými fázemi jejího působení. Abychom dosáhli seberealizace, musíme neustále vzpomínat na Kṛṣṇu. Jak uvádí Padma Purāṇa: smartavyaḥ satataṁ viṣṇuḥ — měli bychom vždy vzpomínat na Pána Viṣṇua. Vismartavyo na jātucit — nikdy bychom na Pána neměli zapomenout. To je dokonalost života.

Verš

yena prasuptaḥ puruṣaḥ
svāpaṁ vedātmanas tadā
sukhaṁ ca nirguṇaṁ brahma
tam ātmānam avehi mām

Synonyma

yena — díky Němuž (Nejvyššímu Brahmanu); prasuptaḥ — spící; puruṣaḥ — člověk; svāpam — děj snu; veda — zná; ātmanaḥ — sebe; tadā — tehdy; sukham — štěstí; ca — také; nirguṇam — beze styku s hmotným prostředím; brahma — Nejvyšší Duše; tam — On; ātmānam — prostupující; avehi — znej; mām — Mě.

Překlad

Věz, že Já jsem Nejvyšší Brahman, všeprostupující Nadduše, díky Níž spící živá bytost chápe své snění a své štěstí mimo rámec činností hmotných smyslů — Já jsem příčinou činností spící živé bytosti.

Význam

Když se živá bytost oprostí od falešného ega, pochopí své vyšší postavení duše, nedílné části Pánovy energie blaženosti. Díky Brahmanu si tedy může živá bytost užívat i ve spánku. Pán říká: “Tento Brahman, tato Paramātmā a tento Bhagavān jsem Já Sám.” To poznamenává Śrīla Jīva Gosvāmī ve své Krama-sandarbě.

Verš

ubhayaṁ smarataḥ puṁsaḥ
prasvāpa-pratibodhayoḥ
anveti vyatiricyeta
taj jñānaṁ brahma tat param

Synonyma

ubhayam — oba typy vědomí (spánek a bdění); smarataḥ — vzpomínání; puṁsaḥ — osoby; prasvāpa — vědomí ve spánku; pratibodhayoḥ — a vědomí v době bdění; anveti — šíří se skrze; vyatiricyeta — může dosáhnout za; tat — to; jñānam — poznání; brahma — Nejvyšší Brahman; tat — to; param — transcendentální.

Překlad

Jsou-li sny ve spánku pouze záležitosti, jejichž svědkem je Nadduše, jak si může živá bytost, jež se od Nadduše liší, vzpomenout na činnosti, které se odehrály ve snech? Jedna osoba nemůže chápat zážitky druhé. Z toho plyne, že znalec skutečnosti — živá bytost, která zkoumá události projevené ve snech a bdění — se liší od činností za daných okolností. Tímto faktorem vlastnícím poznání je Brahman. Jinými slovy, schopnost vědění patří živým bytostem a Nejvyšší Duši. Živá bytost tedy může být také svědkem činností odehrávajících se během snů a bdění. V obou stavech se znalec nemění; je kvalitativně totožný s Nejvyšším Brahmanem.

Význam

Živá bytost je co se týče poznání kvalitativně totožná s Nejvyšším Brahmanem, ale kvantitou se Nejvyšší Brahman od živé bytosti, která je částí Brahmanu, liší. Jelikož je živá bytost svou kvalitou Brahman, dokáže si vzpomenout na minulé činnosti, které se udály ve snech, a zná i současné činnosti probíhající ve stavu bdění.

Verš

yad etad vismṛtaṁ puṁso
mad-bhāvaṁ bhinnam ātmanaḥ
tataḥ saṁsāra etasya
dehād deho mṛter mṛtiḥ

Synonyma

yat — co; etat — toto; vismṛtam — zapomenuté; puṁsaḥ — živé bytosti; mat-bhāvam — Mé duchovní postavení; bhinnam — odloučení; ātmanaḥ — od Nejvyšší Duše; tataḥ — z toho; saṁsāraḥ — hmotný, podmíněný život; etasya — živé bytosti; dehāt — z jednoho těla; dehaḥ — jiné tělo; mṛteḥ — z jedné smrti; mṛtiḥ — další smrt.

Překlad

Když si živá bytost myslí, že se ode Mě liší, a tak zapomíná svou duchovní identitu kvalitativní totožnosti se Mnou co se týče věčnosti, poznání a blaženosti, znamená to začátek jejího hmotného, podmíněného života. Místo aby svůj zájem ztotožňovala s Mým, zajímá se o své tělesné expanze, jako je manželka, děti a hmotné vlastnictví. Kvůli takovému jednání pro ni vzniká z jednoho těla druhé a po jedné smrti přichází další.

Význam

Māyāvādští filozofové nebo lidé jimi ovlivnění si o sobě obvykle myslí, že se vyrovnají Nejvyšší Osobnosti Božství. To je příčinou jejich podmíněného života. Vaiṣṇavský básník Jagadānanda Paṇḍita napsal ve své Prema-vivartě:

kṛṣṇa-bahirmukha hañā bhoga vāñchā kare
nikaṭa-stha māyā tāre jāpaṭiyā dhare

Jakmile živá bytost zapomene na své přirozené postavení a snaží se být totožná s Nejvyšším — jinými slovy, když zapomene na rozdíl mezi sebou a Nejvyšším Pánem — její podmíněný život začíná. Pojetí, že Nejvyšší Brahman a živá bytost jsou totožní nejen kvalitou, ale i kvantitou, je příčinou podmíněného života. Podmíněný život znamená, že živá bytost opouští jedno tělo, aby přijala jiné, a prodělává smrt, aby prodělala další. Māyāvādští filozofové učí filozofii tat tvam asi. Říkají: “Jsi totéž co Bůh.” Zapomínají, že tat tvam asi platí v rámci okrajového postavení živé bytosti, která je jako sluneční svit. Slunce i sluneční svit obsahují teplo a světlo, a tím je dána jejich kvalitativní totožnost. Nesmíme však zapomínat, že sluneční svit závisí na Slunci. Pán říká v Bhagavad-gītě: brahmaṇo hi pratiṣṭhāham — “Já jsem původní zdroj Brahmanu.” Sluneční svit je důležitý díky přítomnosti Slunce; ne že Slunce je důležité díky všepronikajícímu slunečnímu svitu. Zapomenutí nebo mylné pochopení této skutečnosti se nazývá māyā. Když živá bytost zapomene na své přirozené postavení a na postavení Nejvyššího Pána, dostává se do māyi či saṁsāry — podmíněného života. Madhvācārya v této souvislosti říká:

sarva-bhinnaṁ parātmānaṁ
vismaran saṁsared iha
abhinnaṁ saṁsmaran yāti
tamo nāsty atra saṁśayaḥ

Když si někdo myslí, že se živá bytost v ničem neliší od Nejvyššího Pána, je nepochybně pod vlivem nevědomosti (tamaḥ).

Verš

labdhveha mānuṣīṁ yoniṁ
jñāna-vijñāna-sambhavām
ātmānaṁ yo na buddhyeta
na kvacit kṣemam āpnuyāt

Synonyma

labdhvā — dosažení; iha — v tomto hmotném světě (zvláště v této zbožné zemi jménem Bhārata-varṣa, Indie); mānuṣīm — lidský; yonim — druh; jñāna — poznání získaného z védských písem; vijñāna — a praktického uplatnění tohoto poznání v životě; sambhavām — kde existuje možnost; ātmānam — svou skutečnou totožnost; yaḥ — každý, kdo; na — ne; buddhyeta — chápe; na — nikdy; kvacit — kdykoliv; kṣemam — úspěch v životě; āpnuyāt — může získat.

Překlad

Lidská bytost může dosáhnout dokonalosti v životě seberealizací prostřednictvím Ved a jejich praktického uplatnění. Tuto možnost má zvláště člověk narozený v Indii, zemi zbožnosti. Ten, kdo se narodil na tak vhodném místě, a přesto nechápe své vlastní já, nemůže dosáhnout nejvyšší dokonalosti, ani když dospěje na úroveň života na vyšších planetárních soustavách.

Význam

Toto prohlášení potvrzuje Caitanya-caritāmṛta (Ādi 9.41). Pán Caitanya řekl:

bhārata-bhūmite haila manuṣya-janma yāra
janma sārthaka kari' kara para-upakāra

Každý, kdo se narodil v Indii, zvláště jako lidská bytost, může dosáhnout nejvyššího úspěchu prostřednictvím védských písem a jejich praktického uplatnění v životě. Když je někdo v tomto směru dokonalý, může prokazovat službu umožňující seberealizaci celé lidské společnosti. To je nejlepší způsob, jak vykonávat humanitární činnosti.

Verš

smṛtvehāyāṁ parikleśaṁ
tataḥ phala-viparyayam
abhayaṁ cāpy anīhāyāṁ
saṅkalpād viramet kaviḥ

Synonyma

smṛtvā — vzpomínající; īhāyām — na poli plodonosných činností; parikleśam — mrhání energií a podmínky plné utrpení; tataḥ — z toho; phala-viparyayam — opak vytouženého výsledku; abhayam — nebojácnost; ca — také; api — vskutku; anīhāyām — bez touhy po plodech; saṅkalpāt — od hmotné touhy; viramet — má upustit; kaviḥ — ten, kdo je pokročilý v poznání.

Překlad

Inteligentní člověk, který má na paměti velké strádání zakoušené na poli činností vykonávaných pro jejich plody a také to, jak jsou získané výsledky — ať už z hmotných činností nebo plodonosných činností doporučených ve védské literatuře — pravým opakem původních přání, má upustit od touhy po plodonosném jednání, neboť takovou snahou nelze dosáhnout konečného životního cíle. Pokud někdo naproti tomu jedná, aniž by toužil po plodech — zaměstnává se oddanou službou — může dosáhnout nejvyššího cíle života společně s vysvobozením ze strastiplných podmínek. Když toto člověk zváží, měl by se vzdát hmotných tužeb.

Verš

sukhāya duḥkha-mokṣāya
kurvāte dampatī kriyāḥ
tato ’nivṛttir aprāptir
duḥkhasya ca sukhasya ca

Synonyma

sukhāya — pro štěstí; duḥkha-mokṣāya — pro úlevu od neštěstí; kurvāte — vykonávají; dam-patī — manželka a manžel; kriyāḥ — činnosti; tataḥ — z toho; anivṛttiḥ — žádné ukončení; aprāptiḥ — žádné dosažení; duḥkhasya — neštěstí; ca — také; sukhasya — štěstí; ca — také.

Překlad

Muž a žena jako manželé společně plánují, jak dosáhnout štěstí a zmírnit neštěstí, a spolupracují mnoha způsoby, ale jelikož jsou jejich činnosti plné tužeb, nestávají se nikdy zdrojem štěstí a nikdy nezmenšují utrpení. Jsou naopak příčinou velkého neštěstí.

Verš

evaṁ viparyayaṁ buddhvā
nṛṇāṁ vijñābhimāninām
ātmanaś ca gatiṁ sūkṣmāṁ
sthāna-traya-vilakṣaṇām
dṛṣṭa-śrutābhir mātrābhir
nirmuktaḥ svena tejasā
jñāna-vijñāna-santṛpto
mad-bhaktaḥ puruṣo bhavet

Synonyma

evam — takto; viparyayam — opačný; buddhvā — realizující; nṛṇām — lidí; vijña-abhimāninām — kteří si o sobě myslí, že mají rozsáhlé vědecké poznání; ātmanaḥ — vlastního já; ca — také; gatim — pokrok; sūkṣmām — nesmírně obtížné pochopit; sthāna-traya — tři stavy života (hluboký spánek, snění a bdění); vilakṣaṇām — mimo ně; dṛṣṭa — přímo vnímané; śrutābhiḥ — nebo pochopené na základě informací od autorit; mātrābhiḥ — od předmětů; nirmuktaḥ — osvobozený; svena — svou vlastní; tejasā — silou uvažování; jñāna-vijñāna — s poznáním a jeho praktickým uplatněním; santṛptaḥ — úplně spokojený; mat-bhaktaḥ — Můj oddaný; puruṣaḥ — člověk; bhavet — má se stát.

Překlad

Člověk má chápat, že činnosti těch, kdo jsou pyšní na své hmotné zkušenosti, přinášejí pouze opak toho, co si tito lidé představují, když bdí, spí a tvrdě spí. Dále by měl pochopit, že duše je nad všemi těmito stavy — i když ji materialista stěží může vnímat — a silou vlastního rozlišování by měl zapudit touhu po plodech v tomto i příštím životě. Takto kvalifikovaný v transcendentálním poznání se má stát Mým oddaným.

Verš

etāvān eva manujair
yoga-naipuṇya-buddhibhiḥ
svārthaḥ sarvātmanā jñeyo
yat parātmaika-darśanam

Synonyma

etāvān — natolik; eva — vskutku; manujaiḥ — lidskými bytostmi; yoga — spojením s Nejvyšším prostřednictvím bhakti-yogy; naipuṇya — kvalifikované; buddhibhiḥ — které mají inteligenci; sva-arthaḥ — konečný cíl života; sarva-ātmanā — všemi prostředky; jñeyaḥ — být poznán; yat — který; para — transcendentálního Pána; ātma — a duše; eka — totožnosti; darśanam — porozumění.

Překlad

Ti, kdo se snaží dosáhnout konečného cíle života, musí znalecky pozorovat Svrchovanou Absolutní Osobu a živou bytost, jež jsou kvalitativně totožné ve svém vztahu části a celku. To je nejvyšší pochopení života; žádná vyšší pravda neexistuje.

Verš

tvam etac chraddhayā rājann
apramatto vaco mama
jñāna-vijñāna-sampanno
dhārayann āśu sidhyasi

Synonyma

tvam — ty; etat — toto; śraddhayā — s velkou vírou a věrností; rājan — ó králi; apramattaḥ — aniž bys podlehl šílenství nebo se odchýlil a přijal jakýkoliv jiný závěr; vacaḥ — pokyn; mama — ode Mne; jñāna-vijñāna-sampannaḥ — plně si vědom poznání a jeho praktického uplatnění v životě; dhārayan — přijímající; āśu — velice brzy; sidhyasi — dosáhneš nejvyšší dokonalosti.

Překlad

Ó králi, přijmeš-li tento Můj závěr a bez připoutanosti k hmotnému požitku Mě budeš s velkou vírou následovat — čímž se kvalifikuješ a budeš si plně vědom poznání a jeho praktického uplatnění v životě—dosáhneš nejvyšší dokonalosti tím, že ke Mně dospěješ.

Verš

śrī-śuka uvāca
āśvāsya bhagavān itthaṁ
citraketuṁ jagad-guruḥ
paśyatas tasya viśvātmā
tataś cāntardadhe hariḥ

Synonyma

śrī-śukaḥ uvāca — Śrī Śukadeva Gosvāmī pravil; āśvāsya — ujišťující; bhagavān — Nejvyšší Osobnost Božství; ittham — takto; citraketum — krále Citraketua; jagat-guruḥ — nejvyšší duchovní mistr; paśyataḥ — zatímco hleděl na; tasya — on; viśva-ātmā — Nadduše celého vesmíru; tataḥ — odtamtud; ca — také; antardadhe — zmizel; hariḥ — Pán Hari.

Překlad

Śrī Śukadeva Gosvāmī pokračoval: Když Nejvyšší Pán, Osobnost Božství — Jenž je svrchovaný duchovní mistr, Nejvyšší Duše, Saṅkarṣaṇa — poučil Citraketua a ujistil ho o dosažení dokonalosti, zmizel z onoho místa před královými zraky.

Význam

Takto končí Bhaktivedantovy výklady k šestnácté kapitole šestého zpěvu Śrīmad-Bhāgavatamu, nazvané “Král Citraketu se setkává s Nejvyšším Pánem”.