Skip to main content

Word for Word Index

mayi api
unto me also — ŚB 3.14.44-45
cintāmaṇi-gaṇa-mayī
made of the transcendental touchstone jewel — CC Madhya 14.227
cintāmaṇi-gaṇa-mayi
made of the transcendental touchstone jewels — Śrī brahma-saṁhitā 5.56
ānanda-cit-mayi
full of knowledge and bliss — Śrī brahma-saṁhitā 5.58
dāru-mayī
made of wood — ŚB 1.6.7, ŚB 6.12.10, ŚB 10.54.12, ŚB 11.27.12
gatavati mayi
when I am gone — ŚB 4.28.18
gate mayi
after My departure — ŚB 10.3.40
guṇa-mayī
consisting of the three modes of material nature — Bg. 7.14, ŚB 8.12.40
consisting of the three modes of nature — ŚB 9.21.17
consisting of the three modes — ŚB 11.22.30
made of the three modes — CC Madhya 20.121, CC Madhya 22.23, CC Madhya 24.138
hari-guṇa-mayī
whose subject matter is the attributes of Kṛṣṇa — CC Antya 1.139
jāmbūnada-mayī
covered with gold plate — CC Antya 1.161
kṛṣṇa-mayī
nondifferent from Lord Kṛṣṇa — CC Ādi 4.83, CC Madhya 23.68
the word kṛṣṇa-mayīCC Ādi 4.85
sarva-lakṣmī-mayī
presiding over all the goddesses of fortune — CC Ādi 4.83, CC Madhya 23.68
manaḥ-mayī
thinking of Him even by force — ŚB 10.12.39
conceived of in the mind — ŚB 11.27.12
mayi
unto Me — Bg. 3.30, Bg. 8.7, Bg. 12.6-7, Bg. 13.8-12, Bg. 18.57, Bg. 18.68, ŚB 1.6.23, ŚB 3.9.42, ŚB 3.16.31, ŚB 3.21.30, ŚB 3.25.22, ŚB 3.25.27, ŚB 3.27.6, ŚB 3.27.21, ŚB 3.29.33, ŚB 3.29.33, ŚB 3.29.33, ŚB 4.8.82, ŚB 4.20.12, ŚB 4.20.32, ŚB 4.20.32, ŚB 4.30.18, ŚB 5.5.3, ŚB 5.5.6, ŚB 5.5.25, ŚB 7.10.11, ŚB 7.10.23, ŚB 8.9.9, ŚB 9.4.66, ŚB 10.10.42, ŚB 10.23.26, ŚB 11.14.36-42, ŚB 11.29.9, ŚB 11.29.21, CC Madhya 8.89, CC Madhya 11.29-30, CC Madhya 13.160, CC Madhya 23.106-107, CC Antya 1.146
in Me. — Bg. 4.35, Bg. 7.12
in Me — Bg. 6.30, Bg. 6.31, Bg. 7.7, Bg. 12.8, ŚB 3.9.31, ŚB 3.9.35, ŚB 3.9.43, ŚB 3.16.11, ŚB 3.21.31, ŚB 3.25.44, ŚB 4.20.8, ŚB 6.4.43, ŚB 6.4.48, ŚB 6.9.48, ŚB 6.16.52, ŚB 10.22.26, ŚB 10.23.14, ŚB 10.47.36, ŚB 10.51.61, ŚB 11.7.9, ŚB 11.11.21, ŚB 11.11.22, ŚB 11.11.47, ŚB 11.12.12, ŚB 11.13.13, ŚB 11.13.14, ŚB 11.13.28, ŚB 11.13.33, ŚB 11.14.12, ŚB 11.14.14, ŚB 11.14.27, ŚB 11.14.28, ŚB 11.14.45, ŚB 11.15.1, ŚB 11.15.10, ŚB 11.15.11, ŚB 11.15.12, ŚB 11.15.13, ŚB 11.15.14, ŚB 11.15.16, ŚB 11.15.17, ŚB 11.15.18, ŚB 11.15.19, ŚB 11.15.21, ŚB 11.15.26, ŚB 11.17.43, ŚB 11.19.20-24, ŚB 11.20.29, ŚB 11.20.36, ŚB 11.23.60, ŚB 11.24.22-27, ŚB 11.29.41-44
to Me — Bg. 7.1, ŚB 3.16.8, ŚB 3.24.38, ŚB 3.29.8, ŚB 10.51.61, ŚB 10.60.50, ŚB 10.60.54, ŚB 10.82.44, ŚB 11.11.23-24, ŚB 11.11.25, ŚB 11.19.1, ŚB 11.19.20-24, ŚB 11.26.30, ŚB 11.29.28, CC Ādi 4.23, CC Ādi 4.205, CC Madhya 19.171
are in Me — Bg. 9.29
upon Me — Bg. 12.2, Bg. 12.6-7, Bg. 12.8, Bg. 12.8, Bg. 12.9, Bg. 12.13-14, ŚB 10.23.32, ŚB 10.73.23
unto me — ŚB 1.5.24, ŚB 1.6.6, ŚB 1.13.33, ŚB 2.9.28, ŚB 3.14.11, ŚB 4.7.13, ŚB 4.15.22, ŚB 4.27.22, ŚB 7.10.15-17, CC Madhya 22.16
in me — ŚB 1.5.27, ŚB 4.17.35, ŚB 5.8.9, ŚB 10.53.24, ŚB 12.10.22
devoted to Me — ŚB 1.6.24
on me — ŚB 1.6.28
while I am living — ŚB 1.17.9
on My — ŚB 3.3.15
of Myself — ŚB 3.4.30
as I — ŚB 3.16.30
on Me — ŚB 3.21.24, ŚB 3.27.26
towards Me — ŚB 3.29.11-12
within me — ŚB 4.18.8
I am — ŚB 4.25.35
when I — ŚB 4.28.19, ŚB 4.28.19, ŚB 4.28.21, ŚB 6.9.48, ŚB 8.16.8, ŚB 10.45.14, ŚB 10.60.57, ŚB 11.20.30
unto Me, the Supreme Personality of Godhead — ŚB 5.5.10-13, ŚB 7.4.27
unto Me. — ŚB 6.9.47
at me — ŚB 6.11.19