Skip to main content

Sloka 53-54

Texts 53-54

Verš

Text

yathā suṣuptaḥ puruṣo
viśvaṁ paśyati cātmani
ātmānam eka-deśa-sthaṁ
manyate svapna utthitaḥ
yathā suṣuptaḥ puruṣo
viśvaṁ paśyati cātmani
ātmānam eka-deśa-sthaṁ
manyate svapna utthitaḥ
evaṁ jāgaraṇādīni
jīva-sthānāni cātmanaḥ
māyā-mātrāṇi vijñāya
tad-draṣṭāraṁ paraṁ smaret
evaṁ jāgaraṇādīni
jīva-sthānāni cātmanaḥ
māyā-mātrāṇi vijñāya
tad-draṣṭāraṁ paraṁ smaret

Synonyma

Synonyms

yathā — stejně jako; suṣuptaḥ — spící; puruṣaḥ — osoba; viśvam — celý vesmír; paśyati — vnímá; ca — také; ātmani — v sobě; ātmānam — sebe; eka-deśa-stham — ležící na jednom místě; manyate — považuje; svapne — ve stavu snění; utthitaḥ — probuzení; evam — takto; jāgaraṇa-ādīni — stavy bdělosti atd.; jīva-sthānāni — různé podmínky existence živé bytosti; ca — také; ātmanaḥ — Nejvyšší Osobnosti Božství; māyā-mātrāṇi — projevy iluzorní energie; vijñāya — když zná; tat — jejich; draṣṭāram — stvořitele či pozorovatele všech těchto podmínek; param — Nejvyššího; smaret — je třeba vždy vzpomínat.

yathā — just as; suṣuptaḥ — sleeping; puruṣaḥ — a person; viśvam — the whole universe; paśyati — perceives; ca — also; ātmani — in himself; ātmānam — himself; eka-deśa-stham — lying down in one place; manyate — he considers; svapne — in the dreaming condition; utthitaḥ — waking up; evam — in this way; jāgaraṇa-ādīni — the states of wakefulness and so on; jīva-sthānāni — the living entity’s different conditions of existence; ca — also; ātmanaḥ — of the Supreme Personality of Godhead; māyā-mātrāṇi — the exhibitions of the illusory potency; vijñāya — knowing; tat — of them; draṣṭāram — the creator or seer of all such conditions; param — the Supreme; smaret — one should always remember.

Překlad

Translation

Když živá bytost tvrdě spí, sní a vidí v sobě mnoho jiných předmětů, jako například velké hory a řeky, nebo možná dokonce i celý vesmír, přestože jsou od ní daleko. Když se pak ze sna probudí, vidí, že je v lidské podobě a leží ve své posteli na jednom místě. Potom vidí sama sebe podle daných okolností jako příslušníka určité národnosti, rodiny a tak dále. Stavy hlubokého spánku, snění i bdění nejsou nic jiného než energie Nejvyšší Osobnosti Božství. Člověk má neustále vzpomínat na původního stvořitele těchto stavů, Nejvyššího Pána, který jimi není ovlivněn.

When a person is in deep sleep, he dreams and sees in himself many other objects, such as great mountains and rivers or perhaps even the entire universe, although they are far away. Sometimes when one awakens from a dream he sees that he is in a human form, lying in his bed in one place. Then he sees himself, in terms of various conditions, as belonging to a particular nationality, family and so on. All the conditions of deep sleep, dreaming and wakefulness are but energies of the Supreme Personality of Godhead. One should always remember the original creator of these conditions, the Supreme Lord, who is unaffected by them.

Význam

Purport

Žádný z těchto stavů živých bytostí — hluboký spánek, snění a bdění — není podstatný; jsou to pouze projevy různých fází podmíněného života. Někde daleko se může nacházet mnoho hor, řek, stromů, včel, tygrů a hadů, ale ve snu si člověk může představovat, že jsou vedle něho. A stejně jako má živá bytost v noci subtilní sny, po probuzení žije v hrubých snech o národu, společenství, společnosti, vlastnictví, mrakodrapech, bankovním kontu, postavení a cti. Měla by vědět, že její postavení je výsledkem jejího styku s hmotným světem. Nachází se v různých postaveních v různých formách života, které nejsou ničím jiným než výtvory iluzorní energie, jež jedná pod vedením Nejvyšší Osobnosti Božství. Nejvyšší Pán je tedy konečným konatelem a podmíněná živá bytost má na tohoto původního konatele, Śrī Kṛṣṇu, vzpomínat. Jakožto živé bytosti jsme unášeni vlnami prakṛti, přírody, která jedná pod vedením Pána (mayādhyakṣeṇa prakṛtiḥ sūyate sa-carācaram). Bhaktivinoda Ṭhākura zpívá: (miche) māyāra vaśe, yāccha bhese', khāccha hābuḍubu, bhāi — “Proč jste unášeni vlnami iluzorní energie v různých fázích snění a bdění? To vše jsou výtvory māyi.” Naší jedinou povinností je vzpomínat na nejvyššího vládce této iluzorní energie — Kṛṣṇu. Abychom toho byli schopni, śāstra nám radí: harer nāma harer nāma harer nāmaiva kevalam — je třeba neustále zpívat svaté jméno Pána: Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa, Kṛṣṇa Kṛṣṇa, Hare Hare / Hare Rāma, Hare Rāma, Rāma Rāma, Hare Hare. Nejvyšší Pán je realizován ve třech různých fázích — jako Brahman, Paramātmā a Bhagavān — ale konečnou realizací je Bhagavān. Ten, kdo realizuje Bhagavāna — Nejvyšší Osobnost Božství, Kṛṣṇu — je nejdokonalejší mahātmā (vāsudevaḥ sarvam iti sa mahātmā sudurlabhaḥ). Živá bytost, která je obdařená lidskou podobou, má pochopit Nejvyšší Osobnost Božství, neboť pak pochopí i vše ostatní. Yasmin vijñāte sarvam evaṁ vijñātaṁ bhavati. Tento výrok Ved říká, že samotným porozuměním Kṛṣṇovi člověk pochopí Brahman, Paramātmu, prakṛti či iluzorní energii, duchovní energii a vše ostatní. Vše mu bude zjeveno. Prakṛti, hmotná příroda, jedná pod vedením Nejvyššího Pána a my, živé bytosti, jsme unášeni různými fázemi jejího působení. Abychom dosáhli seberealizace, musíme neustále vzpomínat na Kṛṣṇu. Jak uvádí Padma Purāṇa: smartavyaḥ satataṁ viṣṇuḥ — měli bychom vždy vzpomínat na Pána Viṣṇua. Vismartavyo na jātucit — nikdy bychom na Pána neměli zapomenout. To je dokonalost života.

None of these conditions of the living entities — namely, deep sleep, dreaming and wakefulness — is substantial. They are simply displays of various phases of conditional life. There may be many mountains, rivers, trees, bees, tigers and snakes that are situated far away, but in a dream one may imagine them to be nearby. Similarly, as one has subtle dreams at night, when the living entity is awake he lives in gross dreams of nation, community, society, possessions, skyscrapers, bank balance, position and honor. Under the circumstances, one should know that his position is due to his contact with the material world. One is situated in different positions in various forms of life that are all but creations of the illusory energy, which works under the direction of the Supreme Personality of Godhead. Therefore the Supreme Lord is the ultimate actor, and the conditioned living entity should simply remember this original actor, Śrī Kṛṣṇa. As living entities, we are being carried away by the waves of prakṛti, or nature, which works under the Lord’s direction (mayādhyakṣeṇa prakṛtiḥ sūyate sa-carācaram). Bhaktivinoda Ṭhākura sings, (miche) māyāra vaśe, yāccha bhese’, khāccha hābuḍubu, bhāi: “Why are you being carried away by the waves of the illusory energy in various phases of dreaming and wakefulness? These are all creations of māyā.” Our only duty is to remember the supreme director of this illusory energy — Kṛṣṇa. For us to do this, the śāstra advises us, harer nāma harer nāma harer nāmaiva kevalam: one should constantly chant the holy name of the Lord — Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa, Kṛṣṇa Kṛṣṇa, Hare Hare/ Hare Rāma, Hare Rāma, Rāma Rāma, Hare Hare. The Supreme Lord is realized in three different phases, as Brahman, Paramātmā and Bhagavān, but Bhagavān is the ultimate realization. One who realizes Bhagavān — the Supreme Personality of Godhead, Kṛṣṇa — is the most perfect mahātmā (vāsudevaḥ sarvam iti sa mahātmā sudurlabhaḥ). In the human form of life, one should understand the Supreme Personality of Godhead, for then one will understand everything else. Yasmin vijñāte sarvam evaṁ vijñātaṁ bhavati (Muṇḍaka Upaniṣad 1.3). According to this Vedic injunction, simply by understanding Kṛṣṇa one understands Brahman, Paramātmā, prakṛti, the illusory energy, the spiritual energy and everything else. Everything will be revealed. Prakṛti, the material nature, is working under the direction of the Supreme Lord, and we living entities are being carried away by various phases of prakṛti. For self-realization, one should always remember Kṛṣṇa. As stated in Padma Purāṇa, smartavyaḥ satataṁ viṣṇuḥ: we should always remember Lord Viṣṇu. Vismartavyo na jātucit: we should never forget the Lord. This is the perfection of life.