Skip to main content

Sloka 52

ТЕКСТ 52

Verš

Текст

loke vitatam ātmānaṁ
lokaṁ cātmani santatam
ubhayaṁ ca mayā vyāptaṁ
mayi caivobhayaṁ kṛtam
локе витатам тмна
лока чтмани сантатам
убхайа ча май вйпта
майи чаивобхайа ктам

Synonyma

Пословный перевод

loke — v tomto hmotném světě; vitatam — expandovaná (v duchu hmotného požitku); ātmānam — živá bytost; lokam — hmotný svět; ca — také; ātmani — v živé bytosti; santatam — rozšířený; ubhayam — obojí (hmotný svět z hmotných prvků a živá bytost); ca — a; mayā — Mnou; vyāptam — prostoupené; mayi — ve Mně; ca — také; eva — vskutku; ubhayam — obojí; kṛtam — stvořené.

локе — в этом материальном мире; витатам — расширенное (в погоне за материальным наслаждением); тмнам — живое существо; локам — этот материальный мир; ча — также; тмани — в живом существе; сантатам — распространенный; убхайам — оба (материальный мир, состоящий из материальных элементов, и живое существо); ча — также; май — Мной; вйптам — пронизанные; майи — во Мне; ча — также; эва — именно; убхайам — оба; ктам — сотворенные.

Překlad

Перевод

Podmíněná duše považuje tento svět hmoty za složený ze zdrojů požitku, expanduje se v něm a myslí si, že je jeho poživatelem. Podobně se hmotný svět expanduje v živé bytosti jako zdroj požitku. Tímto způsobem se oba expandují, ale jelikož jsou Mými energiemi, jsou oba prostoupeni Mnou. Jakožto Nejvyšší Pán jsem příčinou těchto dvou následků a je třeba vědět, že oba spočívají ve Mně.

Считая материальный мир полным заманчивых возможностей для наслаждения, а себя — созданным наслаждаться всеми ими, живое существо все шире распространяет свою власть. А материальный мир в ответ расширяется в сознании живого существа как источник разнообразных наслаждений. Однако, хотя они таким образом распространяют себя друг для друга, оба они являются Моими энергиями, и потому пронизаны Мною. И поскольку Я, Верховный Господь, — причина существования и материи, и духа, следует помнить о том, что обе эти энергии покоятся во Мне.

Význam

Комментарий

Māyāvādská filozofie vidí vše jako kvalitativně totožné s Nejvyšší Osobností Božství, Nejvyšším Brahmanem, a proto vše považuje za hodné uctívání. Tato nebezpečná teorie māyāvādské školy obrací lidi k ateismu. Na jejím základě si o sobě člověk myslí, že je Bůh, ale to není pravda. Jak uvádí Bhagavad-gītā (mayā tatam idaṁ sarvaṁ jagad avyakta-mūrtinā), skutečnost je taková, že celý vesmírný projev je expanzí energií Nejvyššího Pána, které se projevují v hmotných prvcích a živých bytostech. Živé bytosti mylně považují hmotné prvky za zdroje určené k jejich požitku a o sobě si myslí, že jsou poživatelé. Ani živé bytosti, ani hmotné prvky však nejsou nezávislé; obojí jsou energie Pána. Původní příčinou hmotné a duchovní energie je Nejvyšší Osobnost Božství. I když je však expanze Pánových energií původní příčinou, neměli bychom si myslet, že se různými způsoby expandoval Sám Pán. Tyto teorie māyāvādīnů Pán odsuzuje v Bhagavad-gītě, když jasně říká: mat-sthāni sarva-bhūtāni na cāhaṁ teṣv avasthitaḥ — “Všechny bytosti jsou ve Mně, ale Já nejsem v nich.” Vše spočívá na Něm a vše je pouze expanzí Jeho energií, ale to neznamená, že vše je stejně hodné uctívání jako Pán Samotný. Hmotná expanze je pomíjivá, ale Pán nikoliv. Živé bytosti jsou části Pána, ale nejsou Samotný Pán; živé bytosti v tomto hmotném světě nejsou nepochopitelné, ale Pán je. Teorie, že Pánovy energie se Mu jakožto Jeho expanze vyrovnají, je mylná.

Последователи философии майявады утверждают, что все есть Бог, или Верховный Брахман, и что, следовательно, поклоняться можно всему, чему угодно. Эта опасная теория майявады уже превратила в атеистов практически всех людей. Под ее влиянием человек начинает считать себя Богом, хотя это — явное заблуждение. Истина, согласно «Бхагавад-гите», состоит в том, что все космическое проявление представляет собой энергии Верховного Господа в форме материальных элементов и живых существ (май татам ида сарва джагад авйакта-мӯртин). Живые существа ошибочно считают, что материальные элементы созданы для их наслаждения, а сами они рождены, чтобы наслаждаться. На самом же деле и живые существа, и материя являются энергиями Господа и потому во всем подвластны Ему. Верховная Личность Бога — источник как материальной, так и духовной энергии. Однако, хотя в основе всего сущего лежит проявление энергий Господа, это вовсе не означает, что Бог наполнил мир Самим Собой. Осуждая эти представления майявади, Господь ясно говорит в «Бхагавад- гите»: мат-стхни сарва-бхӯтни на чха тешв авастхита — «Все сущее пребывает во Мне, но Я не в нем». Все зиждется на Господе, все сущее есть не что иное, как проявление Его энергий, но это не значит, что окружающее заслуживает такого же поклонения, как и Сам Господь. Материальное проявление преходяще, тогда как Господь вечен. Живые существа являются лишь частицами Господа, но не Им Самим. Кроме того, живые существа в материальном мире поддаются изучению, тогда как Господь непостижим. Поэтому теория, согласно которой энергии, изошедшие из Господа, ни в чем не уступают Ему Самому, ошибочна.