Skip to main content

Sloka 25

ТЕКСТ 25

Verš

Текст

yasyānudāsyam evāsmat-pitāmahaḥ kila vavre na tu sva-pitryaṁ yad utākutobhayaṁ padaṁ dīyamānaṁ bhagavataḥ param iti bhagavatoparate khalu sva-pitari.
йасйнудсйам эвсмат-питмаха кила вавре на ту сва-питрйа йад уткутобхайа пада дӣйамна бхагавата парам ити бхагаватопарате кхалу сва-питари.

Synonyma

Пословный перевод

yasya — Jehož (Nejvyššího Pána, Osobnosti Božství); anudāsyam — služba; eva — jistě; asmat — náš; pitā-mahaḥ — děd; kila — vskutku; vavre — přijal; na — ne; tu — ale; sva — vlastní; pitryam — otcovský majetek; yat — který; uta — jistě; akutaḥ-bhayam — nebojácnost; padam — postavení; dīyamānam — nabídnutý; bhagavataḥ — než Nejvyšší Osobnost Božství; param — jiný; iti — takto; bhagavatā — Nejvyšší Osobností Božství; uparate — když byl zabit; khalu — vskutku; sva-pitari — jeho vlastní otec.

йасйа — которого (Верховного Господа); анудсйам — служение; эва — несомненно; асмат — наш; пит-маха — дед; кила — поистине; вавре — принял; на — не; ту — но; сва — своего; питрйам — собственность отца; йат — которое; ута — ведь; акута-бхайам — бесстрашие; падам — положение; дӣйамнам — дарованное; бхагавата — чем у Верховной Личности Бога; парам — иное; ити — так; бхагават — Верховным Господом; упарате — когда был убит; кхалу — поистине; сва-питари — его отец.

Překlad

Перевод

Bali Mahārāja řekl: Můj děd Prahlāda Mahārāja je jediný, kdo pochopil, co je v jeho vlastním zájmu. Po smrti jeho otce mu chtěl Pán Nṛsiṁhadeva nabídnout Hiraṇyakaśipuovo království, a dokonce ho chtěl i osvobodit z hmotných pout, ale Prahlāda ani jednu nabídku nepřijal. Říkal si v duchu: Osvobození a hmotné bohatství jsou překážky v oddané službě, a z toho důvodu nejsou takové dary Nejvyššího Pána Jeho skutečnou milostí. Proto místo aby Prahlāda Mahārāja přijal výsledky karmy a jñāny, pouze Pána požádal, aby mohl sloužit Jeho služebníkovi.

«Мой дед, Махараджа Прахлада, — единственный, кто знает, в чем заключается истинное благо. Когда Господь Нрисимхадева, убив Хираньякашипу, отца Прахлады, хотел отдать Прахладе отцовское царство и даже готов был даровать ему освобождение из материального плена, Прахлада отказался и от того и от другого. Он понимал, что освобождение и мирские богатства препятствуют преданному служению, а значит, эти дары Верховного Господа нельзя считать Его истинной милостью. Поэтому Махараджа Прахлада отринул плоды кармы и гьяны и молил Нрисимхадеву только об одном — позволить ему стать слугой слуги Господа».

Význam

Комментарий

Śrī Caitanya Mahāprabhu učil, že čistý oddaný se má považovat za služebníka služebníka služebníka Nejvyššího Pána (gopī-bhartuḥ pāda-kamalayor dāsa-dāsānudāsaḥ). Podle vaiṣṇavské filozofie se živá bytost ani nemá stát přímým služebníkem. Prahlādovi Mahārājovi byla nabídnuta veškerá požehnání v podobě honosného postavení v hmotném světě, a dokonce i osvobození splynutím s Brahmanem, ale on to vše odmítl. Chtěl pouze sloužit služebníkovi Pánova služebníka. Bali Mahārāja proto řekl, že jelikož jeho děd Prahlāda Mahārāja odmítl požehnání Nejvyšší Osobnosti Božství v podobě hmotného bohatství a osvobození z hmotných pout, skutečně pochopil svůj vlastní zájem.

Шри Чайтанья Махапрабху учил, что чистый преданный должен всегда считать себя слугой слуги слуги Верховного Господа (гопӣ-бхарту пада-камалайор дса-дснудса). Вайшнав никогда не стремится стать близким слугой Господа. Махарадже Прахладе Господь Нрисимхадева предложил все богатства материального мира и даже освобождение, то есть возможность раствориться в Брахмане, однако Прахлада отказался от всего этого. Он желал только одного — служить слуге слуги Господа. Поэтому Махараджа Бали говорит, что его дед, Махараджа Прахлада, отвергнув дарованное Господом материальное богатство и освобождение, показал, что ему хорошо известно, в чем заключается истинное благо.