Skip to main content

Sloka 25

Text 25

Verš

Text

yasyānudāsyam evāsmat-pitāmahaḥ kila vavre na tu sva-pitryaṁ yad utākutobhayaṁ padaṁ dīyamānaṁ bhagavataḥ param iti bhagavatoparate khalu sva-pitari.
yasyānudāsyam evāsmat-pitāmahaḥ kila vavre na tu sva-pitryaṁ yad utākutobhayaṁ padaṁ dīyamānaṁ bhagavataḥ param iti bhagavatoparate khalu sva-pitari.

Synonyma

Synonyms

yasya — Jehož (Nejvyššího Pána, Osobnosti Božství); anudāsyam — služba; eva — jistě; asmat — náš; pitā-mahaḥ — děd; kila — vskutku; vavre — přijal; na — ne; tu — ale; sva — vlastní; pitryam — otcovský majetek; yat — který; uta — jistě; akutaḥ-bhayam — nebojácnost; padam — postavení; dīyamānam — nabídnutý; bhagavataḥ — než Nejvyšší Osobnost Božství; param — jiný; iti — takto; bhagavatā — Nejvyšší Osobností Božství; uparate — když byl zabit; khalu — vskutku; sva-pitari — jeho vlastní otec.

yasya — of whom (the Supreme Personality of Godhead); anudāsyam — the service; eva — certainly; asmat — our; pitā-mahaḥ — grandfather; kila — indeed; vavre — accepted; na — not; tu — but; sva — own; pitryam — paternal property; yat — which; uta — certainly; akutaḥ-bhayam — fearlessness; padam — position; dīyamānam — being offered; bhagavataḥ — than the Supreme Personality of Godhead; param — other; iti — thus; bhagavatā — by the Supreme Personality of Godhead; uparate — when killed; khalu — indeed; sva-pitari — his own father.

Překlad

Translation

Bali Mahārāja řekl: Můj děd Prahlāda Mahārāja je jediný, kdo pochopil, co je v jeho vlastním zájmu. Po smrti jeho otce mu chtěl Pán Nṛsiṁhadeva nabídnout Hiraṇyakaśipuovo království, a dokonce ho chtěl i osvobodit z hmotných pout, ale Prahlāda ani jednu nabídku nepřijal. Říkal si v duchu: Osvobození a hmotné bohatství jsou překážky v oddané službě, a z toho důvodu nejsou takové dary Nejvyššího Pána Jeho skutečnou milostí. Proto místo aby Prahlāda Mahārāja přijal výsledky karmy a jñāny, pouze Pána požádal, aby mohl sloužit Jeho služebníkovi.

Bali Mahārāja said: My grandfather Prahlāda Mahārāja is the only person who understood his own self-interest. Upon the death of Prahlāda’s father, Hiraṇyakaśipu, Lord Nṛsiṁhadeva wanted to offer Prahlāda his father’s kingdom and even wanted to grant him liberation from material bondage, but Prahlāda accepted neither. Liberation and material opulence, he thought, are obstacles to devotional service, and therefore such gifts from the Supreme Personality of Godhead are not His actual mercy. Consequently, instead of accepting the results of karma and jñāna, Prahlāda Mahārāja simply begged the Lord for engagement in the service of His servant.

Význam

Purport

Śrī Caitanya Mahāprabhu učil, že čistý oddaný se má považovat za služebníka služebníka služebníka Nejvyššího Pána (gopī-bhartuḥ pāda-kamalayor dāsa-dāsānudāsaḥ). Podle vaiṣṇavské filozofie se živá bytost ani nemá stát přímým služebníkem. Prahlādovi Mahārājovi byla nabídnuta veškerá požehnání v podobě honosného postavení v hmotném světě, a dokonce i osvobození splynutím s Brahmanem, ale on to vše odmítl. Chtěl pouze sloužit služebníkovi Pánova služebníka. Bali Mahārāja proto řekl, že jelikož jeho děd Prahlāda Mahārāja odmítl požehnání Nejvyšší Osobnosti Božství v podobě hmotného bohatství a osvobození z hmotných pout, skutečně pochopil svůj vlastní zájem.

Śrī Caitanya Mahāprabhu has instructed that an unalloyed devotee should consider himself a servant of the servant of the servant of the Supreme Lord (gopī-bhartuḥ pāda-kamalayor dāsa-dāsānudāsaḥ). In Vaiṣṇava philosophy, one should not even become a direct servant. Prahlāda Mahārāja was offered all the blessings of an opulent position in the material world and even the liberation of merging into Brahman, but he refused all this. He simply wanted to engage in the service of the servant of the servant of the Lord. Therefore Bali Mahārāja said that because his grandfather Prahlāda Mahārāja had rejected the blessings of the Supreme Personality of Godhead in terms of material opulence and liberation from material bondage, he truly understood his self-interest.