Skip to main content

KAPITOLA DVACÁTÁ ČTVRTÁ

Podzemní nebeské planety

Tato kapitola popisuje planetu Rāhu, která se nachází 10 000 yojanů (128 000 kilometrů) pod Sluncem, a také Atalu a ostatní nižší planetární soustavy. Rāhu je pod úrovní Slunce a Měsíce — mezi těmito dvěma planetami a Zemí. Když Rāhu zakrývá Slunce a Měsíc, dochází buď k úplnému, nebo částečnému zatmění — podle toho, zda se Rāhu pohybuje po rovné, nebo po zakřivené dráze.

Další 1 000 000 yojanů pod Rāhuem jsou planety Siddhů, Cāraṇů a Vidyādharů a pod nimi další planety, jako například Yakṣaloka a Rakṣaloka. Pod těmito planetami se nachází Země a 70 000 yojanů pod ní jsou nižší planetární soustavy — Atala, Vitala, Sutala, Talātala, Mahātala, Rasātala a Pātāla. Tyto nižší planetární soustavy obývají démoni a Rākṣasové se svými manželkami a dětmi; neustále se věnují smyslovému požitku a nedělají si starosti o své další zrození. Sluneční svit k těmto planetám neproniká, ale osvětlují je šperky na hlavách hadů. Díky těmto zářícím drahokamům tam prakticky neexistuje tma. Obyvatelé těchto planet nestárnou, netrpí nemocemi a nebojí se smrti v žádné podobě kromě časového faktoru, Nejvyšší Osobnosti Božství.

Na planetě Atala stvořilo zívání jednoho démona tři druhy žen, zvané svairiṇī (nezávislé), kāmiṇī (chtivé) a puṁścalī (velmi snadno ovládnutelné muži). Pod Atalou je planeta Vitala, kde sídlí Pán Śiva se svou ženou Gaurī. Jejich přítomnost vytváří zvláštní druh zlata, jenž se nazývá hāṭaka. Pod Vitalou je planeta Sutala, sídlo Baliho Mahārāje — krále, kterého potkalo to největší štěstí. Díky usilovné oddané službě se Balimu Maharājovi dostalo přízně Nejvyšší Osobnosti Božství, Vāmanadeva. Pán přišel do jeho obětní arény, požádal ho o tři kroky země a pod touto záminkou mu odebral veškerý majetek. Když s tím vším Bali Mahārāja souhlasil, Pána to velmi potěšilo, a proto Balimu slouží jako jeho vrátný. Příběh Baliho Mahārāje popisuje osmý zpěv Śrīmad-Bhāgavatamu.

Když Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, Svému oddanému nabídne hmotné štěstí, nejedná se o Jeho skutečnou přízeň. Polobozi, kteří jsou pyšní na své hmotné bohatství, se k Pánu modlí jen o hmotné štěstí, protože nic lepšího neznají. Oddaní jako Prahlāda Mahārāja však nestojí nejen o hmotné štěstí, ale dokonce ani o osvobození z hmotných pout, přestože toho lze dosáhnout pouhým zpíváním svatého jména Pána, dokonce i s nesprávnou výslovností.

Pod Sutalou je planeta Talātala, sídlo démona Mayi. Tento démon je po hmotné stránce stále šťastný, protože se těší přízni Pána Śivy, ale duchovního štěstí nemůže nikdy dosáhnout. Pod Talātalou se nachází planeta Mahātala, která je obývaná mnoha hady se stovkami a tisíci hlav. Pod Mahātalou je Rasātala a pod ní Pātāla, kde žije se svými společníky had Vāsuki.

Verš

śrī-śuka uvāca
adhastāt savitur yojanāyute svarbhānur nakṣatravac caratīty eke yo ’sāv amaratvaṁ grahatvaṁ cālabhata bhagavad-anukampayā svayam asurāpasadaḥ saiṁhikeyo hy atad-arhas tasya tāta janma karmāṇi copariṣṭād vakṣyāmaḥ.

Synonyma

śrī-śukaḥ uvāca — Śrī Śukadeva Gosvāmī pravil; adhastāt — pod; savituḥ — sluneční koulí; yojana — vzdálenost rovná 12,8 kilometrům; ayute — deset tisíc; svarbhānuḥ — planeta známá jako Rāhu; nakṣatra-vat — jako jedna z hvězd; carati — obíhá; iti — takto; eke — někteří, jež dobře znají Purāṇy; yaḥ — které; asau — to; amaratvam — délka života jako u polobohů; grahatvam — postavení jedné z hlavních planet; ca — a; alabhata — získal; bhagavat-anukampayā — díky soucitu Nejvyšší Osobnosti Božství; svayam — Osobně; asura-apasadaḥ — nejnižší z asurů; saiṁhikeyaḥ — syn Siṁhiky; hi — vskutku; a-tat-arhaḥ — nezpůsobilý pro toto postavení; tasya — jeho; tāta — ó můj milý králi; janma — zrození; karmāṇi — činnosti; ca — také; upariṣṭāt — později; vakṣyāmaḥ — vyložím.

Překlad

Śrī Śukadeva Gosvāmī pravil: Můj milý králi, jistí historici, kteří přednášejí Purāṇy, uvádějí, že 10 000 yojanů (128 000 kilometrů) pod Sluncem se nachází planeta zvaná Rāhu, jež se pohybuje jako jedna z hvězd. Jejím vládnoucím božstvem je syn Siṁhiky, nejodpornější ze všech asurů. Přestože je pro postavení poloboha nebo planetárního božstva naprosto nezpůsobilý, dosáhl ho milostí Nejvyšší Osobnosti Božství. Později se o něm zmíním více.

Verš

yad adas taraṇer maṇḍalaṁ pratapatas tad vistarato yojanāyutam ācakṣate dvādaśa-sahasraṁ somasya trayodaśa-sahasraṁ rāhor yaḥ parvaṇi tad-vyavadhāna-kṛd vairānubandhaḥ sūryā-candramasāv abhidhāvati.

Synonyma

yat — které; adaḥ — to; taraṇeḥ — Slunce; maṇḍalam — koule; pratapataḥ — jež neustále šíří teplo; tat — ta; vistarataḥ — z hlediska šířky; yojana — vzdálenost 12,8 kilometrů; ayutam — deset tisíc; ācakṣate — uvádějí; dvādaśa-sahasram20 000 yojanů (256 000 km); somasya — Měsíce; trayodaśa — třicet; sahasram — jeden tisíc; rāhoḥ — planety Rāhu; yaḥ — která; parvaṇi — občas; tat-vyavadhāna-kṛt — který bránil Slunci a Měsíci během rozdávání nektaru; vaira-anubandhaḥ — jenž chová nepřátelské úmysly; sūryā — Slunce; candramasau — a Měsíc; abhidhāvati — pronásleduje je za úplňku a novu.

Překlad

Slunce, které je zdrojem tepla, je široké 10 000 yojanů (128 000 kilometrů), Měsíc je široký 20 000 yojanů (256 000 kilometrů) a Rāhu 30 000 yojanů (384 000 kilometrů). Když byl kdysi rozdáván nektar, Rāhu se snažil vyvolat mezi Sluncem a Měsícem roztržku tím, že se mezi ně vetřel. K oběma se chová nepřátelsky, a proto se za úplňku a novu vždy snaží zakrýt sluneční a měsíční svit.

Význam

Zde je řečeno, že Slunce je široké 10 000 yojanů (128 000 kilometrů) a Měsíc dvakrát tolik — 20 000 yojanů (256 000 kilometrů). Slovo dvādaśa znamená dvakrát deset, čili dvacet. Vijayadhvaja zastává názor, že Rāhu by měl být dvakrát tak velký jako Měsíc, tedy 40 000 yojanů. Aby však tento zjevný rozpor s textem Bhāgavatamu vyjasnil, uvádí následující citaci o planetě Rāhu: rāhu-soma-ravīṇāṁ tu maṇḍalā dvi-guṇoktitām. To znamená, že Rāhu je dvakrát tak velký jako Měsíc, který je dvakrát tak velký jako Slunce. To je závěr komentátora Vijayadhvaji.

Verš

tan niśamyobhayatrāpi bhagavatā rakṣaṇāya prayuktaṁ sudarśanaṁ nāma bhāgavataṁ dayitam astraṁ tat tejasā durviṣahaṁ muhuḥ parivartamānam abhyavasthito muhūrtam udvijamānaś cakita-hṛdaya ārād eva nivartate tad uparāgam iti vadanti lokāḥ.

Synonyma

tat — ta situace; niśamya — když se doslechne; ubhayatra — okolo Slunce i Měsíce; api — vskutku; bhagavatā — Nejvyšší Osobností Božství; rakṣaṇāya — pro jejich ochranu; prayuktam — zaměstná; sudarśanam — Kṛṣṇův disk; nāma — jménem; bhāgavatam — nejdůvěrnější oddaný; dayitam — nejoblíbenější; astram — zbraň; tat — ta; tejasā — svou září; durviṣaham — nesnesitelný žár; muhuḥ — opakovaně; parivartamānam — obíhající okolo Slunce a Měsíce; abhyavasthitaḥ — umístěný; muhūrtam — po dobu muhūrty (48 minut); udvijamānaḥ — jehož mysl byla naplněna úzkostí; cakita — polekaný; hṛdayaḥ — v hloubi svého srdce; ārāt — na vzdálené místo; eva — jistě; nivartate — prchá; tat — ta situace; uparāgam — zatmění; iti — takto; vadanti — říkají; lokāḥ — lidé.

Překlad

Když se Nejvyšší Osobnost Božství, Viṣṇu, od polobohů Slunce a Měsíce doslechne o Rāhuově útoku, povolá k jejich ochraně Svůj disk zvaný Sudarśana. Sudarśana cakra je Pánův nejmilejší oddaný, který se těší Jeho stálé přízni. Silný žár cakry, určený k zabíjení neoddaných, nemůže Rāhu snést, a proto strachy před ním prchá. V době, kdy Rāhu obtěžuje Slunce a Měsíc, nastává situace, kterou lidé znají jako zatmění.

Význam

Nejvyšší Osobnost Božství, Viṣṇu, vždy chrání Své oddané, kteří jsou také známi jako polobozi. Vládnoucí polobozi Pána Viṣṇua na slovo poslouchají, ačkoliv si také přejí smyslový požitek — proto se nazývají “polobozi”, téměř jako Bůh. Přestože se Rāhu pokouší Slunce i Měsíc napadnout, Pán Viṣṇu je chrání. Strach před cakrou Pána Viṣṇua Rāhuovi nedovoluje setrvat před Sluncem či Měsícem déle než jednu muhūrtu (48 minut). Jev, ke kterému dochází, když Rāhu zakrývá světlo Slunce a Měsíce, se nazývá zatmění. Snaha vědců této planety dostat se na Měsíc je stejně démonská jako útok démona Rāhu. Jejich pokusy samozřejmě skončí nezdarem, protože na Slunce nebo na Měsíc se nikdo nemůže dostat tak snadno. Tyto pokusy jsou nepochybně odsouzeny k neúspěchu, stejně jako útok, o který se pokouší Rāhu.

Verš

tato ’dhastāt siddha-cāraṇa-vidyādharāṇāṁ sadanāni tāvan mātra eva.

Synonyma

tataḥ — planeta Rāhu; adhastāt — pod; siddha-cāraṇa — planet známých jako Siddhaloka a Cāraṇaloka; vidyādharāṇām — a planet Vidyādharů; sadanāni — sídla; tāvat mātra — jen taková vzdálenost (128 000 kilometrů); eva — vskutku.

Překlad

10 000 yojanů (128 000 kilometrů) pod Rāhuem jsou planety známé jako Siddhaloka, Cāraṇaloka a Vidyādhara-loka.

Význam

Je řečeno, že obyvatelé Siddhaloky, které příroda vybavila jógovými silami, se mohou díky svým vrozeným mystickým silám přemísťovat z jedné planety na druhou bez použití letadel a podobných strojů.

Verš

tato ’dhastād yakṣa-rakṣaḥ-piśāca-preta-bhūta-gaṇānāṁ vihārājiram antarikṣaṁ yāvad vāyuḥ pravāti yāvan meghā upalabhyante.

Synonyma

tataḥ adhastāt — pod planetami obývanými Siddhy, Cāraṇy a Vidyādhary; yakṣa-rakṣaḥ-piśāca-preta-bhūta-gaṇānām — Yakṣů, Rākṣasů. Piśāců, duchů a podobně; vihāra-ajiram — místo smyslového požitku; antarikṣam — na nebi nebo v meziplanetárním prostoru; yāvat — kam až; vāyuḥ — vítr; pravāti — vane; yāvat — kam až; meghāḥ — oblaka; upalabhyante — je vidět.

Překlad

Pod Vidyādhara-lokou, Cāraṇalokou a Siddhalokou — v nebi zvaném antarikṣa — jsou místa, kde se oddávají požitku Yakṣové, Rākṣasové, Piśācové, duchové a podobně. Antarikṣa dosahuje až tam, kam vane vítr a kam doletí oblaka. Nad ní již neexistuje vzduch.

Verš

tato ’dhastāc chata-yojanāntara iyaṁ pṛthivī yāvad dhaṁsa-bhāsa-śyena-suparṇādayaḥ patattri-pravarā utpatantīti.

Synonyma

tataḥ adhastāt — pod nimi; śata-yojana — sta yojanů; antare — ve vzdálenosti; iyam — tato; pṛthivī — planeta Země; yāvat — tak vysoko, kam; haṁsa — labutě; bhāsa — supi; śyena — orli; suparṇa-ādayaḥ — a ostatní ptáci; patattri-pravarāḥ — hlavní mezi ptáky; utpatanti — jsou schopni doletět; iti — takto.

Překlad

Ve vzdálenosti 100 yojanů (1280 kilometrů) pod sídly Yakṣů a Rākṣasů je planeta Země. Její horní hranice sahají tak vysoko, kam až dolétnou labutě, supi, orli a podobní velcí ptáci.

Verš

upavarṇitaṁ bhūmer yathā-sanniveśāvasthānam avaner apy adhastāt sapta bhū-vivarā ekaikaśo yojanāyutāntareṇāyāma-vistāreṇopakḷptā atalaṁ vitalaṁ sutalaṁ talātalaṁ mahātalaṁ rasātalaṁ pātālam iti.

Synonyma

upavarṇitam — uvedeno dříve; bhūmeḥ — planety Země; yathā-sanniveśa-avasthānam — podle uspořádání různých míst; avaneḥ — Země; api — jistě; adhastāt — pod; sapta — sedm; bhū-vivarāḥ — dalších planet; eka-ekaśaḥ — za sebou, až po vnější okraj vesmíru; yojana-ayuta-antareṇa — ve vzdálenosti 10 000 yojanů (128 000 kilometrů); āyāma-vistāreṇa — na šířku a na délku; upakḷptāḥ — umístěné; atalam — jménem Atala; vitalam — Vitala; sutalam — Sutala; talātalam — Talātala; mahātalam — Mahātala; rasātalam — Rasātala; pātālam — Pātāla; iti — takto.

Překlad

Můj milý králi, pod touto Zemí je sedm dalších planet, které se nazývají Atala, Vitala, Sutala, Talātala, Mahātala, Rasātala a Pātāla. Polohu zemských planetárních soustav jsem již popsal. Šířka a délka sedmi nižších planetárních soustav je vypočítána jako přesně stejná se Zemí.

Verš

eteṣu hi bila-svargeṣu svargād apy adhika-kāma-bhogaiśvaryānanda-bhūti-vibhūtibhiḥ susamṛddha-bhavanodyānākrīḍa-vihāreṣu daitya-dānava-kādraveyā nitya-pramuditānurakta-kalatrāpatya-bandhu-suhṛd-anucarā gṛha-pataya īśvarād apy apratihata-kāmā māyā-vinodā nivasanti.

Synonyma

eteṣu — v těchto; hi — jistě; bila-svargeṣu — známých jako nebeské podzemní světy; svargāt — než nebeské planety; api — dokonce; adhika — větší množství; kāma-bhoga — požitek pocházející z uspokojování smyslů; aiśvarya-ānanda — blaho plynoucí z bohatství; bhūti — vliv; vibhūtibhiḥ — těmito věcmi a bohatstvím; su-samṛddha — vylepšené; bhavana — domy; udyāna — zahrady; ākrīḍa-vihāreṣu — na místech určených pro různé druhy smyslového požitku; daitya — démoni; dānava — duchové; kādraveyāḥ — hadi; nitya — kteří jsou neustále; pramudita — ve velice radostné náladě; anurakta — kvůli připoutanosti; kalatra — k manželce; apatya — dětem; bandhu — rodinným vztahům; suhṛt — přátelům; anucarāḥ — následovníkům; gṛha-patayaḥ — hlavy domácností; īśvarāt — než ti, kdo jsou schopnější, jako například polobozi; api — dokonce; apratihata-kāmāḥ — jimž nic nebrání ve vyplnění chtivých tužeb; māyā — iluzorní; vinodāḥ — kteří prožívají štěstí; nivasanti — žijí.

Překlad

Na těchto sedmi planetárních soustavách, známých také jako podzemní nebesa (bila-svarga), existují nádherné domy, zahrady a místa určená k uspokojování smyslů, jež jsou dokonce ještě honosnější než na vyšších planetách, protože démoni mají velmi vysokou úroveň smyslového požitku, bohatství a vlivu. Většina obyvatel těchto planet, kteří jsou známí jako Daityové, Dānavové a Nāgové, žije jako hospodáři. Jejich manželky, děti, přátelé a společnost se plně oddávají iluzornímu, hmotnému štěstí. Smyslový požitek polobohů je někdy narušen, ale obyvatelé těchto planet si užívají života nerušeně. Je proto známé, že jsou k iluzornímu štěstí velice připoutáni.

Význam

Podle výroků Prahlāda Mahārāje je hmotné štěstí māyā-sukha, iluzorní požitek. Vaiṣṇava si úzkostlivě přeje, aby byly všechny živé bytosti z tohoto falešného požitku vysvobozeny. Prahlāda Mahārāja říká: māyā-sukhāya bharam udvahato vimūḍhān — tito hlupáci (vimūḍhové) se oddávají hmotnému štěstí, které je zaručeně dočasné. Na nebeských, nižších i zemských planetách jsou lidé pohrouženi v dočasném, hmotném štěstí a zapomínají, že časem musí změnit svá těla podle hmotných zákonů a trpět opakovaným zrozením, nemocemi, stářím a smrtí. Naprostí materialisté jsou během současného krátkého života zaneprázdněni vyhledáváním požitku a o příští život se nestarají. Vaiṣṇava se neustále snaží dát všem těmto zmateným materialistům skutečné štěstí — duchovní blaženost.

Verš

yeṣu mahārāja mayena māyāvinā vinirmitāḥ puro nānā-maṇi-pravara-praveka-viracita-vicitra-bhavana-prākāra-gopura-sabhā-caitya-catvarāyatanādibhir nāgāsura-mithuna-pārāvata-śuka-sārikākīrṇa-kṛtrima-bhūmibhir vivareśvara-gṛhottamaiḥ samalaṅkṛtāś cakāsati.

Synonyma

yeṣu — na těchto nižších planetárních soustavách; mahā-rāja — ó můj drahý králi; mayena — démonem Mayou; māyā-vinā — s pokročilým poznáním co se týče vytváření hmotného pohodlí; vinirmitāḥ — postavená; puraḥ — města; nānā-maṇi-pravara — z drahokamů; praveka — s jedinečnými; viracita — postavil; vicitra — úžasné; bhavana — domy; prākāra — hradby; gopura — brány; sabhā — sály zákonodárných shromáždění; caitya — chrámy; catvara — školy; āyatana-ādibhiḥ — s hotely či sídly určenými k zábavě a podobně; nāga — živých bytostí, jejichž těla připomínají těla hadů; asura — démonů, bezbožných osob; mithuna — páry; pārāvata — holubi; śuka — papoušci; sārikā — špačci; ākīrṇa — zaplněné; kṛtrima — umělé; bhūmibhiḥ — s prostorami; vivara-īśvara — vůdců planet; gṛha-uttamaiḥ — s prvotřídními domy; samalaṅkṛtāḥ — ozdobené; cakāsati — nádherně září.

Překlad

Můj drahý králi, v napodobených nebesích známých jako bila-svarga žije velký démon Maya Dānava, zkušený umělec a architekt, který postavil mnoho skvěle vyzdobených měst. Je v nich velké množství úžasných domů, hradeb, bran, shromažďovacích budov, chrámů, dvorů a chrámových areálů, a také mnoho hotelů, které slouží jako obytné prostory pro cizince. Domy vůdců těchto planet jsou postaveny z nejcennějších drahokamů a jsou neustále zaplněny živými bytostmi známými jako Nāgové a Asurové a také mnoha holuby, papoušky a podobnými ptáky. Celkově jsou tato napodobená nebeská města velmi krásně umístěná a přitažlivě vyzdobená.

Verš

udyānāni cātitarāṁ mana-indriyānandibhiḥ kusuma-phala-stabaka-subhaga-kisalayāvanata-rucira-viṭapa-viṭapināṁ latāṅgāliṅgitānāṁ śrībhiḥ samithuna-vividha-vihaṅgama-jalāśayānām amala-jala-pūrṇānāṁ jhaṣakulollaṅghana-kṣubhita-nīra-nīraja-kumuda-kuva-laya-kahlāra-nīlotpala-lohita-śatapatrādi-vaneṣu kṛta-niketanānām eka-vihārākula-madhura-vividha-svanādibhir indriyotsavair amara-loka-śriyam atiśayitāni.

Synonyma

udyānāni — zahrady a parky; ca — také; atitarām — velmi; manaḥ — mysli; indriya — a smyslům; ānandibhiḥ — jež přinášejí potěšení; kusuma — květinami; phala — plodů; stabaka — trsy; subhaga — velmi pěkné; kisalaya — mladé větvičky; avanata — nízko ohnuté; rucira — přitažlivé; viṭapa — s větvemi; viṭapinām — stromů; latā-aṅga-āliṅgitānām — které obepínají lodyhy popínavých rostlin; śrībhiḥ — krásou; sa-mithuna — v párech; vividha — rozmanitost; vihaṅgama — navštěvované ptáky; jala-āśayānām — vodních nádrží; amala-jala-pūrṇānām — plných čisté a průzračné vody; jhaṣa-kula-ullaṅghana — skákáním různých ryb; kṣubhita — vzrušené; nīra — ve vodě; nīraja — lotosů; kumuda — lilií; kuvalaya — květin zvaných kuvalaya; kahlāra — květin kahlāra; nīla-utpala — modrých lotosů; lohita — červených; śata-patra-ādi — lotosů se sty okvětními lístky a podobně; vaneṣu — v lesích; kṛta-niketanānām — ptáků, kteří se uhnízdili; eka-vihāra-ākula — plné nerušeného požitku; madhura — velmi sladké; vividha — rozmanitost; svana-ādibhiḥ — vibracemi; indriya-utsavaiḥ — vyvolávající smyslový požitek; amara-loka-śriyam — krásu sídel polobohů; atiśayitāni — překonávající.

Překlad

Parky a zahrady v umělých nebesích krásou překonávají své protějšky na vyšších nebeských planetách. Stromy v těchto zahradách vypadají neobyčejně krásně — jsou obrostlé popínavými rostlinami a jejich větve se prohýbají pod tíhou plodů a květů. Jejich krása dovede přitáhnout každého a nechat jeho mysl naplno rozkvést v potěšení ze smyslového požitku. Je tam také mnoho jezer a vodních nádrží s čistou, průzračnou vodou, zčeřenou vyskakujícími rybami, ozdobených mnoha květinami, jako jsou lilie, kuvalayi, kahlāry a modré a červené lotosy. Na těchto jezerech hnízdí a neustále si šťastně užívají páry cakravāků a mnoha dalších vodních ptáků a vydávají přitom sladké, příjemné zvuky, které velmi lahodí uchu a povzbuzují k smyslovému požitku.

Verš

yatra ha vāva na bhayam aho-rātrādibhiḥ kāla-vibhāgair upalakṣyate.

Synonyma

yatra — kde; ha vāva — jistě; na — ne; bhayam — strach; ahaḥ-rātra-ādibhiḥ — kvůli dnům a nocím; kāla-vibhāgaiḥ — rozdělení času; upalakṣyate — je vnímáno.

Překlad

Jelikož na těchto podzemních nebeských planetách nesvítí slunce, čas se nedělí na dny a noci. Proto tam nikdo nemá z času strach.

Verš

yatra hi mahāhi-pravara-śiro-maṇayaḥ sarvaṁ tamaḥ prabādhante.

Synonyma

yatra — kde; hi — vskutku; mahā-ahi — velkých hadů; pravara — nejlepších; śiraḥ-maṇayaḥ — drahokamy na hlavách; sarvam — veškerou; tamaḥ — temnotu; prabādhante — odstraňují.

Překlad

Žije tam mnoho velkých hadů, kteří mají na hlavách drahokamy, jejichž záře rozptyluje temnotu na všech stranách.

Verš

na vā eteṣu vasatāṁ divyauṣadhi-rasa-rasāyanānna-pāna-snānādibhir ādhayo vyādhayo valī-palita-jarādayaś ca deha-vaivarṇya-daurgandhya-sveda-klama-glānir iti vayo ’vasthāś ca bhavanti.

Synonyma

na — ne; — ani; eteṣu — na těchto planetách; vasatām — obyvatel; divya — podivuhodných; auṣadhi — bylin; rasa — šťávy; rasāyana — a elixíry; anna — pojídáním; pāna — pitím; snāna-ādibhiḥ — koupelemi a tak dále; ādhayaḥ — mentální potíže; vyādhayaḥ — nemoci; valī — vrásky; palita — šediny; jarā — stáří; ādayaḥ — a podobně; ca — a; deha-vaivarṇya — ztráta tělesného lesku; daurgandhya — nepříjemný pach; sveda — pot; klama — únava; glāniḥ — nedostatek energie; iti — tak; vayaḥ avasthāḥ — nešťastné podmínky vlivem přibývajícího věku; ca — a; bhavanti — jsou.

Překlad

Na těchto planetách existují šťávy a elixíry připravené z podivuhodných bylin, které obyvatelé pijí a koupou se v nich, díky čemuž se jim vyhýbá veškerá úzkost a nemoci těla. Neznají šediny, vrásky a invaliditu, jejich tělesný lesk se neztrácí, pot nezpůsobuje nepříjemný pach a nejsou sužováni únavou či nedostatkem energie a nadšení kvůli vlivu stáří.

Verš

na hi teṣāṁ kalyāṇānāṁ prabhavati kutaścana mṛtyur vinā bhagavat-tejasaś cakrāpadeśāt.

Synonyma

na hi — ne; teṣām — jich; kalyāṇānām — kteří jsou přirozeně požehnaní; prabhavati — schopna ovlivnit; kutaścana — odkudkoliv; mṛtyuḥ — smrt; vinā — kromě; bhagavat-tejasaḥ — energie Nejvyšší Osobnosti Božství; cakra-apadeśāt — od oné zbraně nazývané Sudarśana cakra.

Překlad

Žijí velmi šťastně a nebojí se smrti v žádné podobě, kromě jejího předurčeného času, který představuje záře Sudarśana cakry Nejvyšší Osobnosti Božství.

Význam

Toto je nedostatek hmotné existence. V podzemním nebi je vše velmi pěkně zařízeno — jsou tam dobře umístěná obydlí, příjemná atmosféra a neexistuje tam tělesné nepohodlí či mentální úzkost. Přesto se ale tamní obyvatelé musí znovu narodit podle své karmy. Lidé s otupělou myslí tento nedostatek materialistické civilizace, která je zaměřená na hmotné pohodlí, nedokáží pochopit. Člověk si může vytvořit z hlediska smyslů velmi příjemné životní podmínky, ale navzdory všem příznivým okolnostem musí časem zemřít. Ti, kdo vytvářejí démonskou civilizaci, se snaží zařídit si velmi podhodlný život, ale nemohou zastavit smrt. Vliv Sudarśana cakry nedovolí, aby jejich takzvané hmotné štěstí vydrželo věčně.

Verš

yasmin praviṣṭe ’sura-vadhūnāṁ prāyaḥ puṁsavanāni bhayād eva sravanti patanti ca.

Synonyma

yasmin — kam; praviṣṭe — když vstoupila; asura-vadhūnām — manželek oněch démonů; prāyaḥ — téměř vždy; puṁsavanāni — plody; bhayāt — ze strachu; eva — jistě; sravanti — vyklouznou; patanti — spadnou; ca — a.

Překlad

Když se v těchto oblastech objeví disk Sudarśana, všechny těhotné manželky démonů strachy z jeho záře potratí.

Verš

athātale maya-putro ’suro balo nivasati yena ha vā iha sṛṣṭāḥ ṣaṇ-ṇavatir māyāḥ kāścanādyāpi māyāvino dhārayanti yasya ca jṛmbhamāṇasya mukhatas trayaḥ strī-gaṇā udapadyanta svairiṇyaḥ kāminyaḥ puṁścalya iti yā vai bilāyanaṁ praviṣṭaṁ puruṣaṁ rasena hāṭakākhyena sādhayitvā sva-vilāsāvalokanānurāga-smita-saṁlāpopagūhanādibhiḥ svairaṁ kila ramayanti yasminn upayukte puruṣa īśvaro ’haṁ siddho ’ham ity ayuta-mahā-gaja-balam ātmānam abhimanyamānaḥ katthate madāndha iva.

Synonyma

atha — nyní; atale — na planetě Atala; maya-putraḥ asuraḥ — démonský syn Mayi; balaḥ — Bala; nivasati — sídlí; yena — jím; ha — vskutku; iha — na té; sṛṣṭāḥ — rozšířené; ṣaṭ-ṇavatiḥ — devadesát šest; māyāḥ — druhů iluze; kāścana — někteří; adya api — i dnes; māyā-vinaḥ — ti, kdo ovládají umění kouzel (jako je vytváření zlata); dhārayanti — využívají; yasya — jehož; ca — také; jṛmbhamāṇasya — během zívání; mukhataḥ — z úst; trayaḥ — tři; strī-gaṇāḥ — druhy žen; udapadyanta — byly vytvořeny; svairiṇyaḥsvairiṇī (která se vdává jen v rámci stejné společenské třídy); kāminyaḥkāmiṇī (která se pod vlivem chtíče vdává za muže z kterékoliv třídy); puṁścalyaḥpuṁścalī (která chce střídat jednoho manžela za druhým); iti — takto; yāḥ — kdo; vai — jistě; bila-ayanam — podzemní planety; praviṣṭam — když vstoupí; puruṣam — muž; rasena — šťávou; hāṭaka-ākhyena — získanou z byliny s omamnými účinky, která se nazývá hāṭaka; sādhayitvā — činí sexuálně schopným; sva-vilāsa — pro jejich osobní smyslový požitek; avalokana — pohledy; anurāga — chtivými; smita — úsměvy; saṁlāpa — řečí; upagūhana-ādibhiḥ — a objetími; svairam — podle jejich touhy; kila — vskutku; ramayanti — užívají si sexuální rozkoše; yasmin — který; upayukte — když je použitý; puruṣaḥ — muž; īśvaraḥ aham — jsem nejmocnější ze všech; siddhaḥ aham — jsem největší a nejvznešenější; iti — tak; ayuta — deset tisíc; mahā-gaja — velkých slonů; balam — síla; ātmānam — sebe; abhimanyamānaḥ — plný pýchy; katthate — říkají; mada-andhaḥ — zaslepený falešnou slávou; iva — jako.

Překlad

Můj drahý králi, nyní ti postupně popíši nižší planetární soustavy počínaje Atalou. Na Atale žije démon zvaný Bala, syn Mayi Dānavy, který stvořil devadesát šest druhů mystických sil. Někteří takzvaní yogīni a svāmī jich dokonce i dnes využívají k podvádění lidí. Pouhým zíváním stvořil démon Bala tři druhy žen — svairiṇī, kāmiṇī a puṁścalī. Svairiṇī se rády vdávají za muže ze své společenské třídy, kāmiṇī přijímají muže z kterékoliv třídy a puṁścalī střídají jednoho manžela za druhým. Když na planetu Atala vstoupí muž, tyto ženy ho okamžitě zajmou a přinutí ho pít omamný nápoj připravený z drogy zvané hāṭaka (Cannabis indica). Tento omamný prostředek ho obdaří velkou potencí, které ženy využijí ke svému požitku. Žena muže omámí přitažlivými pohledy, důvěrnými slovy, láskyplnými úsměvy a poté objetími. Tak ho přiměje, aby si s ní užíval sexu k její plné spokojenosti. Muž se pod vlivem zvýšené potence považuje za silnějšího než deset tisíc slonů a nejdokonalejšího ze všech. Jelikož je omámen iluzí a falešnou pýchou, pokládá se za Boha a nebere přitom ohled na blížící se smrt.

Verš

tato ’dhastād vitale haro bhagavān hāṭakeśvaraḥ sva-pārṣada-bhūta-gaṇāvṛtaḥ prajāpati-sargopabṛṁhaṇāya bhavo bhavānyā saha mithunī-bhūta āste yataḥ pravṛttā sarit-pravarā hāṭakī nāma bhavayor vīryeṇa yatra citrabhānur mātariśvanā samidhyamāna ojasā pibati tan niṣṭhyūtaṁ hāṭakākhyaṁ suvarṇaṁ bhūṣaṇenāsurendrāvarodheṣu puruṣāḥ saha puruṣībhir dhārayanti.

Synonyma

tataḥ — planeta Atala; adhastāt — pod; vitale — na planetě; haraḥ — Pán Śiva; bhagavān — nejmocnější osobnost; hāṭakeśvaraḥ — vládce zlata; sva-pārṣada — svými společníky; bhūta-gaṇa — jimiž jsou živé bytosti na úrovni duchů; āvṛtaḥ — obklopený; prajāpati-sarga — ve stvoření Pána Brahmy; upabṛṁhaṇāya — zvýšit počet obyvatel; bhavaḥ — Pán Śiva; bhavānyā saha — se svou manželkou, Bhavānī; mithunī-bhūtaḥ — pohlavně spojeni; āste — zůstává; yataḥ — z té planety (Vitala); pravṛttā — vytéká; sarit-pravarā — velká řeka; hāṭakī — Hāṭakī; nāma — jménem; bhavayoḥ vīryeṇa — díky semeni Pána Śivy a vajíčkům Bhavānī; yatra — kde; citra-bhānuḥ — bůh ohně; mātariśvanā — větrem; samidhyamānaḥ — roznícený a jasně hořící; ojasā — s velkou silou; pibati — pije; tat — to; niṣṭhyūtam — se syčením vyplivuje; hāṭaka-ākhyam — nazývané Hāṭaka; suvarṇam — zlato; bhūṣaṇena — různými druhy ozdob; asura-indra — velkých asurů; avarodheṣu — v domech; puruṣāḥ — muži; saha — s; puruṣībhiḥ — jejich manželkami a ženami; dhārayanti — nosí.

Překlad

Další planeta pod Atalou je Vitala, kde žije se svými osobními společníky, duchy a podobnými živými bytostmi Pán Śiva, který je známý jako vládce zlatých dolů. Pán Śiva jakožto praotec se pohlavně stýká s pramatkou Bhavānī, aby plodili živé bytosti a ze směsi jejich životodárných tekutin vzniká řeka jménem Hāṭakī. Když se oheň roznícený větrem napije z této řeky, zasyčí a vše vyplivne, vzniká zlato nazývané Hāṭaka. Démoni, kteří obývají tuto planetu se svými manželkami, se zdobí různými ozdobami zhotovenými z tohoto zlata a žijí velice šťastně.

Význam

Ukazuje se, že když se Bhava a Bhavānī, Pán Śiva a jeho manželka, pohlavně spojí, emulgace jejich výměšků vytváří chemikálii, z níž po zahřátí ohněm vzniká zlato. Je známo, že středověcí alchymisté se snažili vyrobit zlato z obyčejného kovu, a také Śrīla Sanātana Gosvāmī uvádí, že když se smíchá zvonovina se rtutí, lze tak vytvořit zlato. Śrīla Sanātana Gosvāmī se o tom zmiňuje v souvislosti se zasvěcováním lidí nízkého původu, kteří se tímto procesem stávají brāhmaṇy:

yathā kāñcanatāṁ yāti
kāṁsyaṁ rasa-vidhānataḥ
tathā dīkṣā-vidhānena
dvijatvaṁ jāyate nṛṇām

“Tak jako lze smícháním zvonoviny (kaṁsa) se rtutí získat zlato, lze i člověka nízkého původu změnit v brāhmaṇu prostřednictvím řádného zasvěcení do vaiṣṇavských činností.” Mezinárodní společnost pro vědomí Kṛṣṇy se snaží vytvořit z mlecchů a yavanů skutečné brāhmaṇy tím, že jim umožní obdržet řádné zasvěcení a zabrání jim v pojídání masa, požívání omamných látek, nedovoleném sexu a hazardování. Ten, kdo zanechá těchto čtyř principů hříšného života a zpívá Hare Kṛṣṇa mahāmantru, se díky řádnému zasvěcení může nepochybně stát čistým brāhmaṇou, jak doporučuje Śrīla Sanātana Gosvāmī.

Kromě toho — když někdo chytře využije narážky v tomto verši a naučí se správným zahřátím a roztavením smíchat rtuť a zvonovinu, může velmi levným způsobem získat zlato. Středověcí alchymisté o to usilovali, ale byli neúspěšní; pravděpodobně proto, že se nedrželi správných pokynů.

Verš

tato ’dhastāt sutale udāra-śravāḥ puṇya-śloko virocanātmajo balir bhagavatā mahendrasya priyaṁ cikīrṣamāṇenāditer labdha-kāyo bhūtvā vaṭu-vāmana-rūpeṇa parākṣipta-loka-trayo bhagavad-anukampayaiva punaḥ praveśita indrādiṣv avidyamānayā susamṛddhayā śriyābhijuṣṭaḥ sva-dharmeṇārādhayaṁs tam eva bhagavantam ārādhanīyam apagata-sādhvasa āste ’dhunāpi.

Synonyma

tataḥ adhastāt — pod planetou Vitala; sutale — na planetě Sutala; udāra-śravāḥ — nanejvýš oslavovaný; puṇya-ślokaḥ — velmi zbožný a pokročilý v duchovním chápání; virocana-ātmajaḥ — Virocanův syn; baliḥ — Bali Mahārāja; bhagavatā — Nejvyšší Osobností Božství; mahā-indrasya — krále nebes, Indry; priyam — prospěch; cikīrṣamāṇena — s touhou vykonat; āditeḥ — od Āditi; labdha-kāyaḥ — získal Své tělo; bhūtvā — zjevil se; vaṭubrahmacārī; vāmana-rūpeṇa — v podobě trpaslíka; parākṣipta — násilím vzal; loka-trayaḥ — tři světy; bhagavat-anukampayā — bezpříčinnou milostí Nejvyšší Osobnosti Božství; eva — jistě; punaḥ — znovu; praveśitaḥ — způsobil vstup; indra-ādiṣu — i mezi polobohy, jako je král nebes; avidyamānayā — neexistující; susamṛddhayā — velmi obohacený takovým vznešeným bohatstvím; śriyā — štěstím; abhijuṣṭaḥ — požehnaný; sva-dharmeṇa — oddanou službou; ārādhayan — uctíváním; tam — Jeho; eva — jistě; bhagavantam — Nejvyšší Osobnost Božství; ārādhanīyam — nanejvýš hodný uctívání; apagata-sādhvasaḥ — bez obav; āste — zůstává; adhunā api — i dnes.

Překlad

Pod planetou Vitala je další planeta, známá jako Sutala, kde dodnes sídlí věhlasný syn Mahārāje Virocany jménem Bali Mahārāja, který je oslavovaný jako nejzbožnější z králů. Pán Viṣṇu se ve prospěch Indry, krále nebes, zjevil jako syn Āditi v podobě trpasličího brahmacārīna a obelstil Baliho Mahārāje tím, že ho požádal o pouhé tři kroky země, ale vzal mu všechny tři světy. Tím, že Bali Mahārāja dal Pánu veškerý svůj majetek, Ho velmi uspokojil a Pán mu za to jeho království vrátil a učinil ho ještě bohatším, než je bohatý král Indra. Bali Mahārāja na planetě Sutala dodnes praktikuje oddanou službu formou uctívání Nejvyšší Osobnosti Božství.

Význam

Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, je označen jako Uttamaśloka, “ten, kdo je uctíván nejlepšími z vybraných sanskrtských veršů”. Jeho oddaní, jako je Bali Mahārāja, jsou také uctíváni verši, které zvyšují zbožnost (puṇya-śloka). Bali Mahārāja obětoval Pánu vše — své bohatství, království a dokonce i vlastní tělo (sarvātma-nivedane baliḥ). Pán se před ním objevil jako žebravý brāhmaṇa a Bali Mahārāja Mu dal vše, co měl. Výsledkem však nebylo, že by se stal chudákem; tím, že věnoval veškerý majetek Nejvyšší Osobnosti Božství, se stal úspěšným oddaným a s Pánovým požehnáním dostal vše zpět. Také ti, kdo přispívají na šíření činností a dosažení cílů hnutí pro vědomí Kṛṣṇy, nic neztratí; veškeré bohatství dostanou zpět s požehnáním Pána Kṛṣṇy. Na druhou stranu by se ti, kdo vybírají příspěvky jménem Mezinárodní společnosti pro vědomí Kṛṣṇy, měli mít velmi na pozoru, aby nic z vybraných příspěvků neutratili pro jiný účel než transcendentální láskyplnou službu Pánu.

Verš

no evaitat sākṣātkāro bhūmi-dānasya yat tad bhagavaty aśeṣa-jīva-nikāyānāṁ jīva-bhūtātma-bhūte paramātmani vāsudeve tīrthatame pātra upapanne parayā śraddhayā paramādara-samāhita-manasā sampratipāditasya sākṣād apavarga-dvārasya yad bila-nilayaiśvaryam.

Synonyma

no — ne; eva — vskutku; etat — tento; sākṣātkāraḥ — přímý výsledek; bhūmi-dānasya — příspěvku v podobě země; yat — který; tat — ten; bhagavati — Nejvyšší Osobnosti Božství; aśeṣa-jīva-nikāyānām — neomezeného množství živých bytostí; jīva-bhūta-ātma-bhūte — který je životem a Nadduší; parama-ātmani — nejvyšší vládce; vāsudeve — Pán Vāsudeva (Kṛṣṇa); tīrtha-tame — který je nejlepším ze všech poutních míst; pātre — nejoprávněnější příjemce; upapanne — obrátil se na; parayā — nejvyšším; śraddhayā — víra; parama-ādara — s velkou úctou; samāhita-manasā — s pozornou myslí; sampratipāditasya — které bylo dáno; sākṣāt — přímo; apavarga-dvārasya — brána osvobození; yat — které; bila-nilayabila-svargy, napodobeniny nebeských planet; aiśvaryam — bohatství.

Překlad

Můj milý králi, Bali Mahārāja věnoval Nejvyššímu Pánu Vāmanadevovi veškerý majetek, ale neměli bychom z toho usoudit, že velkého světského bohatství bila-svargy dosáhl za svou dobročinnou povahu. Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, který je zdrojem života všech živých bytostí, žije v každém jako přátelská Nadduše a pod Jeho vedením si živá bytost v hmotném světě užívá nebo trpí. Bali Mahārāja velmi oceňoval Pánovy transcendentální vlastnosti, a proto obětoval vše Jeho lotosovým nohám. Jeho cílem však nebylo získat nic hmotného, ale stát se čistým oddaným. Čistý oddaný má dveře osvobození automaticky otevřené. Neměli bychom si myslet, že Bali Mahārāja dostal tolik hmotného bohatství jen za svou dobročinnost. Když se z někoho stane milující čistý oddaný, může být také vůlí Nejvyššího Pána požehnán dobrým hmotným postavením. Neměli bychom se však mylně domnívat, že hmotné bohatství oddaného je výsledkem jeho oddané služby. Skutečným výsledkem oddané služby je probuzení čisté lásky k Nejvyšší Osobnosti Božství, která pokračuje za všech okolností.

Verš

yasya ha vāva kṣuta-patana-praskhalanādiṣu vivaśaḥ sakṛn nāmābhigṛṇan puruṣaḥ karma-bandhanam añjasā vidhunoti yasya haiva pratibādhanaṁ mumukṣavo ’nyathaivopalabhante.

Synonyma

yasya — jehož; ha vāva — vskutku; kṣuta — když má hlad; patana — klesá; praskhalana-ādiṣu — klopýtá a podobně; vivaśaḥ — bezmocný; sakṛt — jednou; nāma abhigṛṇan — zpívání svatého jména Pána; puruṣaḥ — osoba; karma-bandhanam — pouto plodonosného jednání; añjasā — zcela; vidhunoti — odplaví; yasya — kterého; ha — jistě; eva — takto; pratibādhanam — odpor; mumukṣavaḥ — osoby toužící po osvobození; anyathā — jinak; eva — jistě; upalabhante — snaží se realizovat.

Překlad

Pokud ten, koho trápí hlad nebo kdo klesá či klopýtá, zazpívá byť jen jednou — ať už chtěně či nechtěně — svaté jméno Pána, je okamžitě zbaven reakcí za své minulé činy. Karmī zapletení v hmotných činnostech podstupují pro dosažení téže svobody mnohé obtíže mystické yogy a jiných procesů.

Význam

Není pravda, že předtím, než se člověk může zaměstnat oddanou službou, musí věnovat svůj hmotný majetek Nejvyšší Osobnosti Božství a být osvobozen. Oddaný dosáhne osvobození automaticky, bez zvláštního úsilí. Bali Mahārāja dostal svůj veškerý hmotný majetek zpět nejen za svou dobročinnost vůči Pánu. Ten, kdo se stane oddaným a je prostý hmotných tužeb a pohnutek, považuje všechny hmotné i duchovní příležitosti za Pánova požehnání, a jeho službu Pánu tak nikdy nic nenaruší. Bhukti, hmotný požitek, a mukti, osvobození, jsou jen vedlejší produkty oddané služby. Oddaný se nemusí snažit dosáhnout osvobození nezávisle. Śrīla Bilvamaṅgala Ṭhākura řekl: muktiḥ svayaṁ mukulitāñjaliḥ sevate 'smān — Pánův čistý oddaný nemusí nezávisle usilovat o mukti, protože mukti je mu neustále připravena sloužit.

V této souvislosti popisuje Caitanya-caritāmṛta (Antya 3.177-178) svědectví Haridāse Ṭhākura o účinku zpívání svatého jména Pána.

keha bale—’nāma haite haya pāpa-kṣaya'
keha bale—’nāma haite jīvera mokṣa haya'

Někteří říkají, že zpíváním svatého jména Pána se člověk zbaví všech reakcí za hříšný život, a jiní tvrdí, že zpívání svatého jména Pána vede k osvobození z hmotných pout.

haridāsa kahena,—’’nāmera ei dui phala naya
nāmera phale kṛṣṇa-pade prema upajaya

Haridāsa Ṭhākura však řekl, že vytouženým cílem zpívání svatého jména Pána není osvobození z hmotných pout nebo odstranění reakcí za hříšný život. Skutečným výsledkem zpívání svatého jména Pána je probuzení spícího vědomí Kṛṣṇy, láskyplné služby Pánu.

ānuṣaṅgika phala nāmera—’mukti', ’pāpa-nāśa'
tāhāra dṛṣṭānta yaiche sūryera prakāśa

Haridāsa Ṭhākura řekl, že osvobození a zbavení se reakcí za hříšné činnosti jsou jen vedlejší produkty zpívání svatého jména Pána. Ten, kdo zpívá svaté jméno Pána čistě, dosáhne úrovně láskyplné služby Nejvyšší Osobnosti Božství. V tomto ohledu uvedl Haridāsa Ṭhākura příklad přirovnávající moc svatého jména ke slunečnímu svitu.

ei ślokera artha kara paṇḍitera gaṇa"
sabe kahe,—’tumi kaha artha-vivaraṇa'

Předložil verš všem přítomným učencům, ale ti ho požádali, aby vysvětlil jeho význam.

haridāsa kahena,—’’yaiche sūryera udaya
udaya nā haite ārambhe tamera haya kṣaya

Haridāsa Ṭhākura řekl, že když začíná vycházet Slunce, rozptyluje noční temnotu ještě předtím, než lze spatřit sluneční světlo.

caura-preta-rākṣasādira bhaya haya nāśa
udaya haile dharma-karma-ādi parakāśa

Ještě před východem Slunce zažene světlo úsvitu strach z nočních nebezpečí — ze zlodějů, duchů a Rākṣasů — a když se skutečně objeví sluneční svit, každý začne vykonávat své povinnosti.

aiche nāmodayārambhe pāpa-ādira kṣaya
udaya kaile kṛṣṇa-pade haya premodaya

Podobně ještě dříve, než člověk dosáhne čistého zpívání svatého jména, je zbaven všech hříšných reakcí, a když zpívá čistě, stane se milovníkem Kṛṣṇy.

’mukti' tuccha-phala haya nāmābhāsa haite
ye mukti bhakta nā laya, se kṛṣṇa cāhe dite"

Mukti oddaný nikdy nepřijme, ani když mu ji Kṛṣṇa nabízí. Mukti, osvobození od všech hříšných reakcí, lze dosáhnout dokonce i prostřednictvím nāmābhāsy, záblesku záře svatého jména — ještě předtím, než je vidět jeho úplná záře.

Stádium nāmābhāsa se nachází mezi stádiem nāma-aparādha (zpíváním svatého jména s přestupky) a čistým zpíváním. Zpívání svatého jména Pána má tři stádia. Během prvního se člověk při zpívání dopouští deseti druhů přestupků. V dalším stádiu, nāmābhāsa, přestupky téměř skončily a oddaný se dostává na úroveň čistého zpívání. Ve třetím stádiu, kdy zpívá Hare Kṛṣṇa mantru bez přestupků, se probudí jeho spící láska ke Kṛṣṇovi. To je dokonalost.

Verš

tad bhaktānām ātmavatāṁ sarveṣām ātmany ātmada ātmatayaiva.

Synonyma

tat — to; bhaktānām — velkých oddaných; ātma-vatām — seberealizovaných osob, jako je Sanaka a Sanātana; sarveṣām — všech; ātmani — Nejvyššímu Pánu, Osobnosti Božství, který je duší; ātma-de — Jenž dává bez váhání Sám Sebe; ātmatayā — Jenž je Nejvyšší Duší, Paramātmou; eva — vskutku.

Překlad

Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, který dlí jako Nadduše v srdci každého, prodává Sám Sebe oddaným, jako je Nārada Muni. Takovým oddaným dává čistou lásku a těm, kdo Ho milují čistou láskou, dává Sám Sebe. I velcí seberealizovaní mystičtí yogīni, jako jsou čtyři Kumārové, čerpají transcendentální blaženost z realizace Nadduše ve svém nitru.

Význam

Pán se stal vrátným Baliho Mahārāje ne proto, že Mu Bali dal vše, ale kvůli jeho vznešenému postavení milovníka Pána.

Verš

na vai bhagavān nūnam amuṣyānujagrāha yad uta punar ātmānusmṛti-moṣaṇaṁ māyāmaya-bhogaiśvaryam evātanuteti.

Synonyma

na — ne; vai — vskutku; bhagavān — Nejvyšší Pán, Osobnost Božství; nūnam — jistě; amuṣya — Bali Mahārājovi; anujagrāha — projevil přízeň; yat — protože; uta — jistě; punaḥ — znovu; ātma-anusmṛti — o vzpomínání na Nejvyšší Osobnost Božství; moṣaṇam — jež člověka oloupí; māyā-maya — vlastnost māyi; bhoga-aiśvaryam — hmotné bohatství; eva — jistě; ātanuta — rozšířené; iti — takto.

Překlad

Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, neprojevil Svou milost Bali Mahārājovi tím, že mu dal hmotné štěstí a bohatství, neboť tyto věci vedou k zapomnění na láskyplnou službu Pánu. Výsledkem hmotného bohatství je, že člověk již nedokáže soustředit mysl na Nejvyšší Osobnost Božství.

Význam

Existují dva druhy bohatství. Jedno, které je výsledkem osobní karmy, je hmotné, a druhé je duchovní. Odevzdaná duše, která plně závisí na Nejvyšší Osobnosti Božství, nestojí o hmotné bohatství, ze kterého by získala smyslový požitek. Když tedy čistý oddaný vlastní velké hmotné bohatství, není to výsledkem jeho karmy, ale díky jeho bhakti. Takové postavení zaujímá proto, že Nejvyšší Pán chce, aby Mu sloužil velmi snadno a honosně. Zvláštní milostí Pána vůči začínajícímu oddanému je, že mu přivodí hmotnou chudobu. To je Pánova milost, protože když začátečník po hmotné stránce zbohatne, zapomene Pánovi sloužit. Když se ale Pánovy přízně v podobě bohatství dostane pokročilému oddanému, nejedná se o hmotné bohatství, ale o duchovní příležitost. Hmotné bohatství, které dostávají polobozi, způsobuje zapomnění na Pána, ale bohatství, které dostal Bali Mahārāja pro další službu Pánu, neneslo ani stopu māyi.

Verš

yat tad bhagavatānadhigatānyopāyena yācñā-cchalenāpahṛta-sva-śarīrāvaśeṣita-loka-trayo varuṇa-pāśaiś ca sampratimukto giri-daryāṁ cāpaviddha iti hovāca.

Synonyma

yat — který; tat — ten; bhagavatā — Nejvyšším Pánem, Osobností Božství; anadhigata-anya-upāyena — Jehož nelze jinak vnímat; yācñā-chalena — lstí v podobě žebrání; apahṛta — odejmuté; sva-śarīra-avaśeṣita — zůstalo mu jen vlastní tělo; loka-trayaḥ — tři světy; varuṇa-pāśaiḥ — Varuṇovými provazy; ca — a; sampratimuktaḥ — zcela svázán; giri-daryām — v jeskyni v hoře; ca — a; apaviddhaḥ — zadržen; iti — takto; ha — vskutku; uvāca — pravil.

Překlad

Když Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, neviděl žádný jiný způsob, jak Bali Mahārājovi vše odejmout, uchýlil se ke lsti — přijal úlohu žebráka a odebral mu všechny tři světy. Tak Balimu zůstalo jen tělo, ale Pán přesto nebyl spokojen. Zajal ho, svázal Varuṇovými provazy a uvrhl do jeskyně v hoře. Ale i přesto, že Bali přišel o všechno své bohatství a byl uvržen do jeskyně, byl tak vznešený oddaný, že pronesl následující řeč.

Verš

nūnaṁ batāyaṁ bhagavān artheṣu na niṣṇāto yo ’sāv indro yasya sacivo mantrāya vṛta ekāntato bṛhaspatis tam atihāya svayam upendreṇātmānam ayācatātmanaś cāśiṣo no eva tad-dāsyam ati-gambhīra-vayasaḥ kālasya manvantara-parivṛttaṁ kiyal loka-trayam idam.

Synonyma

nūnam — jistě; bata — běda; ayam — tento; bhagavān — velmi učený; artheṣu — ve vlastním zájmu; na — ne; niṣṇātaḥ — velmi zkušený; yaḥ — kdo; asau — král nebes; indraḥ — Indra; yasya — jehož; sacivaḥ — hlavní ministr; mantrāya — pro udílení pokynů; vṛtaḥ — vybraný; ekāntataḥ — samotný; bṛhaspatiḥ — jménem Bṛhaspati; tam — ho; atihāya — přehlížel; svayam — Osobně; upendreṇa — prostřednictvím Upendry (Pána Vāmanadeva); ātmānam — mě; ayācata — požádal; ātmanaḥ — pro sebe; ca — a; āśiṣaḥ — požehnání (tři světy); no — ne; eva — jistě; tat-dāsyam — láskyplná služba Pánu; ati — velmi; gambhīra-vayasaḥ — s nepřekonatelným trváním; kālasya — času; manvantara-parivṛttam — změněné koncem Manuova života; kiyat — jakou mají cenu; loka-trayam — tři světy; idam — tyto.

Překlad

Běda, jak politováníhodný je Indra, král nebes, který i přesto, že je velmi učený a mocný a za svého hlavního ministra a poradce si zvolil Bṛhaspatiho, je ohledně duchovního pokroku naprosto nevědomý. Také Bṛhaspati postrádá inteligenci, protože Indrovi, svému žákovi, správně neporadil. Pán Vāmanadeva stál u Indrových dveří, ale místo aby Ho král Indra požádal o příležitost prokázat Mu transcendentální láskyplnou službu, poslal Ho, aby ode mě chtěl almužnu, neboť tak mohl získat tři světy pro svůj smyslový požitek. Vláda nad třemi světy je zanedbatelná, protože jakékoliv dosažitelné hmotné bohatství lze vlastnit jen po dobu jednoho věku Manua, který je pouhým nepatrným zlomkem nekonečného času.

Význam

Bali Mahārāja byl tak mocný, že bojoval s Indrou a zmocnil se tří světů. Indra byl zajisté velmi učený, ale místo aby Vāmanadeva požádal o možnost Mu sloužit, využil Jeho přítomnosti, aby po Něm chtěl hmotné vlastnictví, které bude ztraceno na konci jednoho věku Manua. Věk Manua — což je délka Manuova života — je vypočítán na sedmdesát dva yug. Jednu yugu tvoří 4 300 000 let, a Manuův život tedy trvá 309 600 000 let. Polobozi vlastní své hmotné bohatství pouze do konce Manuova života. Čas je nepřekonatelný. Vyměřený čas každému rychle uplyne, i kdyby se jednalo o milióny let. Polobozi se svému hmotnému bohatství těší jen po omezenou dobu. Bali Mahārāja proto bědoval nad Indrou, který byl sice velmi vzdělaný, ale nevěděl, jak svou inteligenci správně použít. Místo, aby totiž od Vāmanadeva chtěl svolení, že Mu bude moci sloužit, využil Ho k tomu, aby Baliho Mahārāje požádal o hmotné bohatství. Indra i jeho hlavní ministr Bṛhaspati byli velmi učení, ale ani jeden z nich nepožádal, aby mohl Pánu Vāmanadevovi s láskou sloužit. Proto Bali Mahārāja nad Indrou bědoval.

Verš

yasyānudāsyam evāsmat-pitāmahaḥ kila vavre na tu sva-pitryaṁ yad utākutobhayaṁ padaṁ dīyamānaṁ bhagavataḥ param iti bhagavatoparate khalu sva-pitari.

Synonyma

yasya — Jehož (Nejvyššího Pána, Osobnosti Božství); anudāsyam — služba; eva — jistě; asmat — náš; pitā-mahaḥ — děd; kila — vskutku; vavre — přijal; na — ne; tu — ale; sva — vlastní; pitryam — otcovský majetek; yat — který; uta — jistě; akutaḥ-bhayam — nebojácnost; padam — postavení; dīyamānam — nabídnutý; bhagavataḥ — než Nejvyšší Osobnost Božství; param — jiný; iti — takto; bhagavatā — Nejvyšší Osobností Božství; uparate — když byl zabit; khalu — vskutku; sva-pitari — jeho vlastní otec.

Překlad

Bali Mahārāja řekl: Můj děd Prahlāda Mahārāja je jediný, kdo pochopil, co je v jeho vlastním zájmu. Po smrti jeho otce mu chtěl Pán Nṛsiṁhadeva nabídnout Hiraṇyakaśipuovo království, a dokonce ho chtěl i osvobodit z hmotných pout, ale Prahlāda ani jednu nabídku nepřijal. Říkal si v duchu: Osvobození a hmotné bohatství jsou překážky v oddané službě, a z toho důvodu nejsou takové dary Nejvyššího Pána Jeho skutečnou milostí. Proto místo aby Prahlāda Mahārāja přijal výsledky karmy a jñāny, pouze Pána požádal, aby mohl sloužit Jeho služebníkovi.

Význam

Śrī Caitanya Mahāprabhu učil, že čistý oddaný se má považovat za služebníka služebníka služebníka Nejvyššího Pána (gopī-bhartuḥ pāda-kamalayor dāsa-dāsānudāsaḥ). Podle vaiṣṇavské filozofie se živá bytost ani nemá stát přímým služebníkem. Prahlādovi Mahārājovi byla nabídnuta veškerá požehnání v podobě honosného postavení v hmotném světě, a dokonce i osvobození splynutím s Brahmanem, ale on to vše odmítl. Chtěl pouze sloužit služebníkovi Pánova služebníka. Bali Mahārāja proto řekl, že jelikož jeho děd Prahlāda Mahārāja odmítl požehnání Nejvyšší Osobnosti Božství v podobě hmotného bohatství a osvobození z hmotných pout, skutečně pochopil svůj vlastní zájem.

Verš

tasya mahānubhāvasyānupatham amṛjita-kaṣāyaḥ ko vāsmad-vidhaḥ parihīṇa-bhagavad-anugraha upajigamiṣatīti.

Synonyma

tasya — Prahlāda Mahārāje; mahā-anubhāvasya — jenž byl vznešeným oddaným; anupatham — cesta; amṛjita-kaṣāyaḥ — osoba hmotně znečištěná; kaḥ — co; — nebo; asmat-vidhaḥ — jako my; parihīṇa-bhagavat-anugrahaḥ — bez přízně Nejvyšší Osobnosti Božství; upajigamiṣati — touhy následovat; iti — takto.

Překlad

Bali Mahārāja pravil: Ti, kdo jsou jako my, kteří jsme stále připoutáni k hmotnému požitku, znečištěni kvalitami hmotné přírody a postrádáme milost Nejvyšší Osobnosti Božství, nemohou následovat nejvyšší cestu Prahlāda Mahārāje, vznešeného oddaného Pána.

Význam

Je řečeno, že aby člověk dosáhl duchovní realizace, musí následovat velké osobnosti, jako je Pán Brahmā, Devarṣi Nārada, Pán Śiva a Prahlāda Mahārāja. Cesta bhakti není vůbec obtížná, kráčíme-li ve stopách předchozích ācāryů a autorit. Ti, kdo jsou příliš znečištěni kvalitami hmotné přírody, je však následovat nemohou. Ačkoliv Bali Mahārāja ve skutečnosti následoval cestu svého děda, ze své velké pokory se domníval, že ji nenásleduje. Pro pokročilé vaiṣṇavy, kteří se řídí zásadami bhakti, je charakteristické, že se považují za obyčejné lidské bytosti. Nejedná se o falešný projev pokory; vaiṣṇava tak skutečně uvažuje, a proto nikdy nepřizná své vznešené postavení.

Verš

tasyānucaritam upariṣṭād vistariṣyate yasya bhagavān svayam akhila-jagad-gurur nārāyaṇo dvāri gadā-pāṇir avatiṣṭhate nija-janānukampita-hṛdayo yenāṅguṣṭhena padā daśa-kandharo yojanāyutāyutaṁ dig-vijaya uccāṭitaḥ.

Synonyma

tasya — Baliho Mahārāje; anucaritam — vyprávění; upariṣṭāt — později (v osmém zpěvu); vistariṣyate — bude vysvětleno; yasya — jehož; bhagavān — Nejvyšší Osobnost Božství; svayam — Osobně; akhila-jagat-guruḥ — vládce všech tří světů; nārāyaṇaḥ — Nejvyšší Pán, Samotný Nārāyaṇa; dvāri — u dveří; gadā-pāṇiḥ — s kyjem v ruce; avatiṣṭhate — stojí; nija-jana-anukampita-hṛdayaḥ — Jehož srdce je vždy plné milosti pro Jeho oddané; yena — Jím; aṅguṣṭhena — palcem; padā — Jeho nohy; daśa-kandharaḥ — Rāvaṇa, který měl deset hlav; yojana-ayuta-ayutam — vzdálenost 128 000 kilometrů; dik-vijaye — za účelem zvítězit nad Bali Mahārājem; uccāṭitaḥ — zahnán.

Překlad

Śukadeva Gosvāmī pokračoval: Můj drahý králi, jak mám oslavit charakter Baliho Mahārāje? Nejvyšší Pán, vládce tří světů, který je nanejvýš soucitný ke Svému oddanému, stojí s kyjem v ruce u Baliho dveří. Když přišel mocný démon Rāvaṇa, aby Baliho Mahārāje porazil, Vāmanadeva ho Svým palcem odkopl 128 000 kilometrů daleko. Povahu a činnosti Baliho Mahārāje vysvětlím později (v osmém zpěvu Śrīmad-Bhāgavatamu).

Verš

tato ’dhastāt talātale mayo nāma dānavendras tri-purādhipatir bhagavatā purāriṇā tri-lokī-śaṁ cikīrṣuṇā nirdagdha-sva-pura-trayas tat-prasādāl labdha-pado māyāvinām ācāryo mahādevena parirakṣito vigata-sudarśana-bhayo mahīyate.

Synonyma

tataḥ — planeta Sutala; adhastāt — pod; talātale — na planetě Talātala; mayaḥ — Maya; nāma — jménem; dānava-indraḥ — král démonů Dānavů; tri-pura-adhipatiḥ — vládce tří měst; bhagavatā — nejmocnějším; purāriṇā — Pán Śiva, známý jako Tripurāri; tri-lokī — tří světů; śam — příznivý osud; cikīrṣuṇā — jenž si přál; nirdagdha — spálil; sva-pura-trayaḥ — jehož tři města; tat-prasādāt — milostí Pána Śivy; labdha — získal; padaḥ — království; māyā-vinām ācāryaḥ — jenž je ācāryou či pánem všech kouzelníků; mahā-devena — Pánem Śivou; parirakṣitaḥ — chráněný; vigata-sudarśana-bhayaḥ — jenž se nebojí Nejvyššího Pána, Osobnosti Božství, a Jeho Sudarśana cakry; mahīyate — je uctívaný.

Překlad

Pod planetou známou jako Sutala je další planeta zvaná Talātala, jíž vládne démon Maya Dānava. Je známý jako ācārya (vládce) všech māyavīch, kteří ovládají magické síly. Pán Śiva, jenž je známý jako Tripurāri, kdysi pro dobro tří světů zapálil tři království Mayi, ale později ho Maya uspokojil a on mu jeho království vrátil. Od té doby se Maya Dānava těší ochraně Pána Śivy, a proto se mylně domnívá, že se nemusí obávat Sudarśana cakry Nejvyšší Osobnosti Božství.

Verš

tato ’dhastān mahātale kādraveyāṇāṁ sarpāṇāṁ naika-śirasāṁ krodhavaśo nāma gaṇaḥ kuhaka-takṣaka-kāliya-suṣeṇādi-pradhānā mahā-bhogavantaḥ patattri-rājādhipateḥ puruṣa-vāhād anavaratam udvijamānāḥ sva-kalatrāpatya-suhṛt-kuṭumba-saṅgena kvacit pramattā viharanti.

Synonyma

tataḥ — planeta Talātala; adhastāt — pod; mahātale — na planetě Mahātala; kādraveyāṇām — potomků Kadrū; sarpāṇām — což jsou velcí hadi; na eka-śirasām — s mnoha hlavami; krodha-vaśaḥ — neustále podléhající hněvu; nāma — jménem; gaṇaḥ — skupina; kuhaka — Kuhaka; takṣaka — Takṣaka; kāliya — Kāliya; suṣeṇa — Suṣeṇa; ādi — a tak dále; pradhānāḥ — což jsou ti význační; mahā-bhogavantaḥ — oddávající se všem druhům hmotného požitku; patattri-rāja-adhipateḥ — od krále všech ptáků, Garuḍy; puruṣa-vāhāt — který nosí Nejvyšší Osobnost Božství; anavaratam — neustále; udvijamānāḥ — obávají se; sva — svých; kalatra-apatya — manželky a děti; suhṛt — přátelé; kuṭumba — příbuzní; saṅgena — ve společnosti; kvacit — někdy; pramattāḥ — rozezlení; viharanti — baví se.

Překlad

Planetární soustava pod Talātalou je známá jako Mahātala. Sídlí na ní hadi s mnoha hlavami, potomci Kadrū, kteří jsou neustále rozezlení. Význační velcí hadi jsou Kuhaka, Takṣaka, Kāliya a Suṣeṇa. Hady na Mahātale neustále znepokojuje strach z Garuḍy, který nosí Pána Viṣṇua, ale i když jsou naplněni úzkostí, přesto se někteří z nich veselí se svými manželkami, dětmi, přáteli a příbuznými.

Význam

Zde je řečeno, že hadi, kteří žijí na planetární soustavě Mahātala, mají mnoho hlav a jsou velmi mocní. Žijí se svými manželkami a dětmi a považují se za velmi šťastné, ačkoliv je neustále naplňuje strach z Garuḍy, který je tam létá zabíjet. Tak vypadá hmotný život. I když někdo žije v těch nejodpornějších podmínkách, přesto se považuje za šťastného ve společnosti své manželky, dětí, přátel a příbuzných.

Verš

tato ’dhastād rasātale daiteyā dānavāḥ paṇayo nāma nivāta-kavacāḥ kāleyā hiraṇya-puravāsina iti vibudha-pratyanīkā utpattyā mahaujaso mahā-sāhasino bhagavataḥ sakala-lokānubhāvasya harer eva tejasā pratihata-balāvalepā bileśayā iva vasanti ye vai saramayendra-dūtyā vāgbhir mantra-varṇābhir indrād bibhyati.

Synonyma

tataḥ adhastāt — pod planetární soustavou Mahātala; rasātale — na planetě zvané Rasātala; daiteyāḥ — synové Diti; dānavāḥ — synové Danu; paṇayaḥ nāma — zvaní Paṇiové; nivāta-kavacāḥ — Nivāta-kavacové; kāleyāḥ — Kāleyové; hiraṇya-puravāsinaḥ — Hiraṇya-puravāsī; iti — takto; vibudha-pratyanīkāḥ — nepřátelé polobohů; utpattyāḥ — od narození; mahā-ojasaḥ — velmi mocní; mahā-sāhasinaḥ — velmi krutí; bhagavataḥ — Pána, Osobnosti Božství; sakala-loka-anubhāvasya — který přináší blaho všem planetárním soustavám; hareḥ — Nejvyšší Osobnosti Božství; eva — jistě; tejasā — Sudarśana cakrou; pratihata — poraženi; bala — síla; avalepāḥ — a pýcha (vlivem tělesné síly); bila-īśayāḥ — hadi; iva — jako; vasanti — žijí; ye — kdo; vai — vskutku; saramayā — Saramy; indra-dūtyā — Indrova posla; vāgbhiḥ — slovy; mantra-varṇābhiḥ — v podobě mantry; indrāt — od krále Indry; bibhyati — obávají se.

Překlad

Pod Mahātalou je planetární soustava Rasātala, která je sídlem mnoha démonských synů Diti a Danu. Jmenují se Paṇiové, Nivāta-kavacové, Kāleyové a Hiraṇya-puravāsī (ti, kdo žijí v Hiraṇya-puru). Všichni jsou nepřáteli polobohů a žijí v dírách jako hadi. Od narození jsou nesmírně mocní a krutí, a přestože se pyšní svou silou, vždy je porazí Sudarśana cakra Nejvyššího Pána, Osobnosti Božství, který vládne všem planetárním soustavám. Když Saramā—žena, která slouží Indrovi jako posel — pronáší příslušnou kletbu, hadí démoni na Mahātale se začnou Indry velice obávat.

Význam

Mezi hadími démony a Indrou, králem nebes, jednou vypukl velký boj. Když se poražení démoni setkali se Saramou — ženou, která jako posel pronášela jistou mantru — zachvátil je strach, a proto žijí na planetě zvané Rasātala.

Verš

tato ’dhastāt pātāle nāga-loka-patayo vāsuki-pramukhāḥ śaṅkha-kulika-mahāśaṅkha-śveta-dhanañjaya-dhṛtarāṣṭra-śaṅkhacūḍa-kambalāśvatara-devadattādayo mahā-bhogino mahāmarṣā nivasanti yeṣām u ha vai pañca-sapta-daśa-śata-sahasra-śīrṣāṇāṁ phaṇāsu viracitā mahā-maṇayo rociṣṇavaḥ pātāla-vivara-timira-nikaraṁ sva-rociṣā vidhamanti.

Synonyma

tataḥ adhastāt — pod planetou Rasātala; pātāle — na planetě známé jako Pātāla; nāga-loka-patayaḥ — vládci Nāgalok; vāsuki — Vāsukim; pramukhāḥ — vedení; śaṅkha — Śaṅkha; kulika — Kulika; mahā-śaṅkha — Mahāśaṅkha; śveta — Śveta; dhanañjaya — Dhanañjaya; dhṛtarāṣṭra — Dhṛtarāṣṭra; śaṅkha-cūḍa — Śaṅkhacūḍa; kambala — Kambala; aśvatara — Aśvatara; deva-datta — Devadatta; ādayaḥ — a tak dále; mahā-bhoginaḥ — propadlí hmotnému požitku; mahā-amarṣāḥ — od přírody velmi zlí; nivasanti — žijí; yeṣām — jich všech; u ha — jistě; vai — vskutku; pañca — pět; sapta — sedm; daśa — deset; śata — sto; sahasra — tisíc; śīrṣāṇām — těch, kteří mají mnoho hlav; phaṇāsu — na těch hlavách; viracitāḥ — usazené; mahā-maṇayaḥ — velmi cenné drahokamy; rociṣṇavaḥ — zářící; pātāla-vivara — jeskyně planetární soustavy Pātāla; timira-nikaram — vydatnou temnotu; sva-rociṣā — září svých kápí; vidhamanti — rozptylují.

Překlad

Pod Rasātalou je další planetární soustava, která je známá jako Pātāla či Nāgaloka. Žije na ní mnoho nesmírně rozzuřených démonských hadů, vládců Nāgaloky, jako je Śaṅkha, Kulika, Mahāśaṅkha, Śveta, Dhanañjaya, Dhṛtarāṣṭra, Śaṅkhacūḍa, Kambala, Aśvatara a Devadatta. Jejich vůdcem je Vāsuki. Všichni mají mnoho hlav — někteří pět, jiní sedm, další deset, sto a také tisíc — jež jsou ozdobeny cennými drahokamy, které svou září osvětlují celou planetární soustavu bila-svarga.

Význam

Takto končí Bhaktivedantovy výklady k dvacáté čtvrté kapitole pátého zpěvu Śrīmad-Bhāgavatamu, nazvané “Podzemní nebeské planety”.