Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 5.15.7

Verš

sa vai sva-dharmeṇa prajā-pālana-poṣaṇa-prīṇanopalālanānuśāsana-lakṣaṇenejyādinā ca bhagavati mahā-puruṣe parāvare brahmaṇi sarvātmanārpita-paramārtha-lakṣaṇena brahmavic-caraṇānusevayāpādita-bhagavad-bhakti-yogena cābhīkṣṇaśaḥ paribhāvitāti-śuddha-matir uparatānātmya ātmani svayam upalabhyamāna-brahmātmānubhavo ’pi nirabhimāna evāvanim ajūgupat.

Synonyma

saḥ — ten král Gaya; vai — vskutku; sva-dharmeṇa — svou povinností; prajā-pālana — ochrany poddaných; poṣaṇa — jejich udržování; prīṇana — zajišťování, aby byli po všech stránkách šťastní; upalālana — zacházení s nimi jako se syny; anuśāsana — jejich občasného kárání za jejich chyby; lakṣaṇena — příznaky krále; ijyā-ādinā — vykonáváním obřadů doporučovaných ve Vedách; ca — také; bhagavati — Nejvyšší Osobnosti Božství, Viṣṇuovi; mahā-puruṣe — hlavní ze všech živých bytostí; para-avare — zdroj všech živých bytostí, od nejvyšší (Pána Brahmy) po nejnižší (jako jsou nepatrní mravenci); brahmaṇi — Parabrahmanu, Nejvyšší Osobnosti Božství, Vāsudevovi; sarva-ātmanā — v každém ohledu; arpita — odevzdanosti; parama-artha-lakṣaṇena — s duchovními příznaky; brahma-vit — seberealizovaných, svatých oddaných; caraṇa-anusevayā — službou lotosovým nohám; āpādita — získal; bhagavat-bhakti-yogena — praktikováním oddané služby Pánu; ca — také; abhīkṣṇaśaḥ — neustále; paribhāvita — nasycené; ati-śuddha-matiḥ — jehož zcela čisté vědomí (plná realizace toho, že tělo a mysl jsou oddělené od duše); uparata-anātmye — čímž bylo ukončeno ztotožňování se s hmotnými věcmi; ātmani — v sobě samotném; svayam — osobně; upalabhyamāna — realizované; brahma-ātma-anubhavaḥ — vnímání svého postavení Nejvyšší Duše; api — ačkoliv; nirabhimānaḥ — prostý falešné prestiže; eva — takto; avanim — celému světu; ajūgupat — vládl striktně podle védských zásad.

Překlad

Král Gaya poskytoval občanům plnou ochranu a bezpečí, aby jejich osobní vlastnictví neohrožovaly nežádoucí živly. Dohlížel také na to, aby byl dostatek potravy pro všechny (to se nazývá poṣaṇa). Někdy rozdával občanům dary, aby je uspokojil (to se nazývá prīṇana). Občas svolával shromáždění a uspokojoval občany sladkými slovy (to se nazývá upalālana). Dával jim také cenné pokyny, jak se stát prvotřídními občany (to se nazývá anuśāsana). Tak vypadalo jeho královské působení. Kromě toho byl hospodářem, který striktně dodržoval pravidla rodinného života. Vykonával oběti a byl čistým oddaným Nejvyšší Osobnosti Božství. Byl známý jako Mahāpuruṣa, protože jako král poskytoval občanům všechny prostředky a jako hospodář plnil všechny povinnosti, takže se nakonec stal striktním oddaným Nejvyššího Pána. Jakožto oddaný byl neustále připravený vzdávat úctu ostatním oddaným a oddaně sloužit Pánu. Tak vypadá proces bhakti-yogy. Díky všem těmto transcendentálním činnostem byl král Gaya vždy osvobozený od tělesného pojetí. Plně realizoval Brahman, a proto se vždy radoval a neznal hmotný nářek. Přestože byl v každém ohledu dokonalý, nebyl pyšný ani nedychtil vládnout království.

Význam

Pán Kṛṣṇa říká v Bhagavad-gītě, že když sestupuje na Zemi, má dvojí poslání — chránit zbožné a ničit démony (paritrāṇāya sādhūnāṁ vināśāya ca duṣkṛtām). Jelikož je král zástupcem Nejvyšší Osobnosti Božství, je někdy nazýván nara-deva, Pán jakožto lidská bytost. Podle védských pokynů je uctíván jako Bůh na hmotné úrovni. Jako představitel Nejvyššího Pána má král povinnost dokonale chránit občany, aby si nemuseli dělat starosti o jídlo a ochranu a žili radostně. Král dodával vše pro jejich prospěch, a za tímto účelem vybíral daně. Pokud král nebo vláda vybírá daně pro jiné účely, bere na sebe zodpovědnost za hříšné činnosti občanů. V Kali-yuze je monarchie zrušena, protože vlivu Kali-yugy podléhají i samotní králové. Z Rāmāyaṇy se dozvídáme, že když se Bibhīṣaṇa spřátelil s Pánem Rāmacandrou, slíbil, že pokud nedopatřením nebo úmyslně poruší zákony přátelství s Ním, stane se brāhmaṇou nebo králem v Kali-yuze. Naznačil tak, že brāhmaṇové i králové jsou v tomto věku špatní. Žádní králové ani brāhmaṇové nyní ve skutečnosti neexistují, a kvůli jejich nepřítomnosti je celý svět v chaotickém stavu a všichni jsou nešťastní. Ve srovnání se současnou úrovní představoval Mahārāja Gaya skutečného zástupce Pána Viṣṇua; proto byl známý jako Mahāpuruṣa.