Skip to main content

KAPITOLA PATNÁCTÁ

Sláva potomků krále Priyavraty

Tato kapitola obsahuje popis potomků Bharaty Mahārāje a mnohých dalších králů. Syn Mahārāje Bharaty se jmenoval Sumati a následoval cestu osvobození ustanovenou Pánem Ṛṣabhadevem. Někteří lidé se mylně domnívali, že Sumati je přímou inkarnací Pána Buddhy. Synem Sumatiho byl Devatājit a jeho synem byl Devadyumna. Devadyumnovým synem byl Parameṣṭhī, jenž měl syna Pratīhu. Pratīha byl velkým oddaným Pána Viṣṇua a měl tři syny, kteří se jmenovali Pratihartā, Prastotā a Udgātā. Pratihartā měl dva syny, Aju a Bhūmu. Syn Bhūmy se jmenoval Udgītha a syn Udgīthy se jmenoval Prastāva. Synem Prastāvy byl Vibhu a synem Vibhua byl Pṛthuṣeṇa, jehož syn se jmenoval Nakta. Manželka Nakty, Druti, porodila Gayu, který byl velice slavným a svatým králem. Byl ve skutečnosti částečnou inkarnací Pána Viṣṇua a pro svou velkou oddanost Pánu Viṣṇuovi získal titul Mahāpuruṣa. Král Gaya měl syny, jež se jmenovali Citraratha, Sumati a Avarodhana. Synem Citrarathy byl král Samrāṭ, který měl syna Marīciho, jehož synem byl Bindu. Binduovým synem byl Madhu a Madhuovým synem byl Vīravrata. Dvěma Vīravratovými syny byli Manthu a Pramanthu a syn Manthua se jmenoval Bhauvana. Synem Bhauvany byl Tvaṣṭā a synem Tvaṣṭy byl Viraja, který proslavil celou dynastii. Viraja měl jednu dceru a sto synů, z nichž byl syn jménem Śatajit velice slavný.

Verš

śrī-śuka uvāca
bharatasyātmajaḥ sumatir nāmābhihito yam u ha vāva kecit pākhaṇḍina ṛṣabha-padavīm anuvartamānaṁ cānāryā aveda-samāmnātāṁ devatāṁ sva-manīṣayā pāpīyasyā kalau kalpayiṣyanti.

Synonyma

śrī-śukaḥ uvāca — Śrī Śukadeva Gosvāmī pokračoval; bharatasya — Bharaty Mahārāje; ātma-jaḥ — syn; sumatiḥ nāma-abhihitaḥ — jménem Sumati; yam — jemuž; u ha vāva — vskutku; kecit — někteří; pākhaṇḍinaḥ — ateisté, lidé prostí védského poznání; ṛṣabha-padavīm — cestu krále Ṛṣabhadeva; anuvartamānam — následující; ca — a; anāryāḥ — nepatřící k Árjům, kteří striktně dodržují védské zásady; aveda-samāmnātām — neuvedený ve Vedách; devatām — že je Pánem Buddhou nebo podobným budhistickým božstvem; sva-manīṣayā — na základě své mentální spekulace; pāpīyasyā — hříšní; kalau — v tomto věku Kali; kalpayiṣyanti — budou si představovat.

Překlad

Śrīla Śukadeva Gosvāmī pokračoval: Syn Mahārāje Bharaty jménem Sumati následoval cestu Ṛṣabhadeva, ale někteří bezohlední lidé si představovali, že je samotným Pánem Buddhou. Tito lidé, kteří byli ve skutečnosti ateisty se špatným charakterem, si na podporu svých činností vykládali védské zásady pomyslným, hanebným způsobem. Tak tito hříšníci uznali Sumatiho za Pána Buddhadeva a šířili teorii, že každý má žít podle jeho zásad. Tímto způsobem se nechali unést mentálními výmysly.

Význam

Árjové striktně následují védské zásady, ale v tomto věku Kali vznikla skupina označovaná jako ārya-samāja, která nechápe důležitost předávání Ved systémem parampary. Její vůdci kritizují všechny pravé ācāryi a za skutečné následovníky védských zásad prohlašují sami sebe. Tito ācāryové, kteří se neřídí védskými zásadami, jsou v současné době známí jako ārya-samāja nebo džinisté. Nejenže se neřídí védskými zásadami, ale nemají žádný vztah ani s Pánem Buddhou. Napodobují chování Sumatiho a prohlašují se za potomky Ṛṣabhadeva. Vaiṣṇavové se obezřetně vyhýbají jejich společnosti, neboť tito lidé neznají cestu Ved. Kṛṣṇa říká v Bhagavad-gītě (15.15): vedaiś ca sarvair aham eva vedyaḥ—“Skutečným smyslem Ved je pochopit Mě.” To je pokyn všech védských písem. Toho, kdo nezná velikost Pána Kṛṣṇy, nelze považovat za Árju. Pán Buddha, inkarnace Pána Kṛṣṇy, přijal jisté prostředky pro šíření filozofie bhāgavata-dharmy. Kázal téměř výhradně mezi ateisty, kteří žádného Boha nechtějí, a proto říkal, že Bůh neexistuje. Přijal však prostředky, jak poučit své stoupence v jejich prospěch — kázal dvojakým způsobem a říkal, že žádný Bůh neexistuje, ale sám byl přitom inkarnací Boha.

Verš

tasmād vṛddhasenāyāṁ devatājin-nāma putro ’bhavat.

Synonyma

tasmāt — od Sumatiho; vṛddha-senāyām — v lůně jeho manželky Vṛddhaseny; devatājit-nāma — jménem Devatājit; putraḥ — syn; abhavat — narodil se.

Překlad

Sumatimu se z lůna jeho manželky Vṛddhaseny narodil syn jménem Devatājit.

Verš

athāsuryāṁ tat-tanayo devadyumnas tato dhenumatyāṁ sutaḥ parameṣṭhī tasya suvarcalāyāṁ pratīha upajātaḥ.

Synonyma

atha — poté; āsuryām — v lůně jeho manželky Āsurī; tat-tanayaḥ — jeden Devatājitův syn; deva-dyumnaḥ — jménem Devadyumna; tataḥ — od Devadyumny; dhenu-matyām — v lůně Dhenumatī, Devadyumnovy manželky; sutaḥ — jeden syn; parameṣṭhī — jménem Parameṣṭhī; tasya — Parameṣṭhīho; suvarcalāyām — v lůně jeho manželky Suvarcaly; pratīhaḥ — syn jménem Pratīha; upajātaḥ — přišel na svět.

Překlad

Devatājit poté zplodil v lůně své manželky Āsurī syna Devadyumnu. Devadyumna zplodil se svou ženou Dhenumatī syna, který se jmenoval Parameṣṭhī, a Parameṣṭhī zplodil v lůně své manželky Suvarcaly syna jménem Pratīha.

Verš

ya ātma-vidyām ākhyāya svayaṁ saṁśuddho mahā-puruṣam anusasmāra.

Synonyma

yaḥ — kdo (král Pratīha); ātma-vidyām ākhyāya — poté, co poučil mnoho lidí o seberealizaci; svayam — osobně; saṁśuddhaḥ — velice pokročilý a očištěný seberealizací; mahā-puruṣam — Nejvyšší Osobnost Božství, Viṣṇua; anusasmāra — dokonale chápal a vždy na Něho vzpomínal.

Překlad

Král Pratīha osobně hlásal principy seberealizace. Takto se nejen očistil, ale stal se také velkým oddaným Nejvyšší Osoby, Pána Viṣṇua, a přímo Ho realizoval.

Význam

Slovo anusasmāra je velice významné. Vědomí Boha není imaginární či smyšlené. Oddaný, který je čistý a pokročilý, realizuje Boha takového, jaký je. Mahārāja Pratīha této úrovně dosáhl a na základě své přímé realizace Pána Viṣṇua hlásal seberealizaci a stal se kazatelem. Skutečný kazatel nemůže být falešný — v první řadě musí realizovat Pána Viṣṇua takového, jaký je. Bhagavad-gītā (4.34) potvrzuje: upadekṣyanti te jñānaṁ jñāninas tattva-darśinaḥ — “Ten, kdo uzřel pravdu, může předávat poznání.” Slovo tattva-darśī označuje toho, kdo dokonale realizoval Nejvyšší Osobnost Božství. Taková osoba se může stát guruem a učit vaiṣṇavskou filozofii po celém světě. Ideálním příkladem pravých kazatelů a guruů je král Pratīha.

Verš

pratīhāt suvarcalāyāṁ pratihartrādayas traya āsann ijyā-kovidāḥ sūnavaḥ pratihartuḥ stutyām aja-bhūmānāv ajaniṣātām.

Synonyma

pratīhāt — od krále Pratīhy; suvarcalāyām — v lůně jeho manželky Suvarcaly; pratihartṛ-ādayaḥ trayaḥ — tři synové: Pratihartā, Prastotā a Udgātā; āsan — přišli na svět; ijyā-kovidāḥ — kteří byli všichni velmi zkušení ve vykonávání védských obřadů; sūnavaḥ — synové; pratihartuḥ — od Pratiharty; stutyām — v lůně Stutī, jeho manželky; aja-bhūmānau — dva synové: Aja a Bhūmā; ajaniṣātām — narodili se.

Překlad

V lůně své manželky Suvarcaly zplodil Pratīha tři syny, jež se jmenovali Pratihartā, Prastotā a Udgātā. Tito tři synové byli velmi zkušení ve vykonávání védských obřadů. Pratihartā zplodil v lůně své manželky Stutī dva syny, kteří se jmenovali Aja a Bhūmā.

Verš

bhūmna ṛṣikulyāyām udgīthas tataḥ prastāvo devakulyāyāṁ prastāvān niyutsāyāṁ hṛdayaja āsīd vibhur vibho ratyāṁ ca pṛthuṣeṇas tasmān nakta ākūtyāṁ jajñe naktād druti-putro gayo rājarṣi-pravara udāra-śravā ajāyata sākṣād bhagavato viṣṇor jagad-rirakṣiṣayā gṛhīta-sattvasya kalātmavattvādi-lakṣaṇena mahā-puruṣatāṁ prāptaḥ.

Synonyma

bhūmnaḥ — od krále Bhūmy; ṛṣi-kulyāyām — v lůně jeho manželky Ṛṣikulyi; udgīthaḥ — syn jménem Udgītha; tataḥ — poté od krále Udgīthy; prastāvaḥ — syn jménem Prastāva; deva-kulyāyām — jeho manželka Devakulyā; prastāvāt — od krále Prastāvy; niyutsāyām — v lůně jeho manželky Niyutsy; hṛdaya-jaḥ — syn; āsīt — byl zplozen; vibhuḥ — jménem Vibhu; vibhoḥ — od krále Vibhua; ratyām — v lůně jeho manželky Ratī; ca — také; pṛthu-ṣeṇaḥ — jménem Pṛthuṣeṇa; tasmāt — od něho (krále Pṛthuṣeṇy); naktaḥ — syn jménem Nakta; ākūtyām — v lůně jeho manželky Ākūtī; jajñe — byl zplozen; naktāt — od krále Nakty; druti-putraḥ — syn v lůně Druti; gayaḥ — král Gaya; rāja-ṛṣi-pravaraḥ — nejvznešenější ze svatých králů; udāra-śravāḥ — proslulý jako velice zbožný král; ajāyata — narodil se; sākṣāt bhagavataḥ — přímo Nejvyšší Osobnosti Božství; viṣṇoḥ — Pána Viṣṇua; jagat-rirak-ṣiṣayā — aby chránil celý svět; gṛhīta — který je přijímán; sattvasya — ve vlastnostech na úrovni śuddha-sattvy; kalā-ātma- vattva-ādi — jakožto přímá inkarnace Pána; lakṣaṇena — příznaky; mahā-puruṣatām — význačné postavení vůdce lidské společnosti (jako Pán Viṣṇu, hlavní vůdce všech živých bytostí); prāptaḥ — získal.

Překlad

V lůně své manželky Ṛṣikulyi zplodil král Bhūmā syna Udgīthu. Udgīthově manželce Devakulye se narodil syn jménem Prastāva, a ten se svou manželkou Niyutsou zplodil syna jménem Vibhu. Vibhu zplodil v lůně své manželky Ratī syna Pṛthuṣeṇu, který v lůně své manželky Ākūtī zplodil syna jménem Nakta. Naktovou manželkou byla Druti a z jejího lůna se narodil velký král Gaya. Gaya byl velice slavný a zbožný; byl nejlepším ze svatých králů. Pán Viṣṇu a Jeho expanze, Jež chrání vesmír, jsou vždy na úrovni transcendentální kvality dobra zvané viśuddha-sattva. Král Gaya se jakožto přímá expanze Pána Viṣṇua nacházel rovněž ve viśuddha-sattvě; byl proto plně obdařen transcendentálním poznáním, a z toho důvodu ho nazývali Mahāpuruṣa.

Význam

Z tohoto verše vyplývá, že inkarnace Boha jsou rozmanité. Některé jsou nedílnými částmi přímých expanzí a jiné přímými expanzemi Pána Viṣṇua. Přímá inkarnace Nejvyšší Osobnosti Božství se nazývá aṁśa nebo svāṁśa, zatímco inkarnace aṁśi se nazývá kalā. Do kategorie kalā patří vibhinnāṁśa-jīvy neboli živé bytosti. Ty se započítávají mezi jīva-tattvy. Ti, kdo pocházejí přímo z Pána Viṣṇua, se nazývají viṣṇu-tattva a někdy jsou označováni jako Mahāpuruṣa. Mahāpuruṣa je dalším jménem Kṛṣṇy, a oddaný je někdy nazýván mahā-pauruṣika.

Verš

sa vai sva-dharmeṇa prajā-pālana-poṣaṇa-prīṇanopalālanānuśāsana-lakṣaṇenejyādinā ca bhagavati mahā-puruṣe parāvare brahmaṇi sarvātmanārpita-paramārtha-lakṣaṇena brahmavic-caraṇānusevayāpādita-bhagavad-bhakti-yogena cābhīkṣṇaśaḥ paribhāvitāti-śuddha-matir uparatānātmya ātmani svayam upalabhyamāna-brahmātmānubhavo ’pi nirabhimāna evāvanim ajūgupat.

Synonyma

saḥ — ten král Gaya; vai — vskutku; sva-dharmeṇa — svou povinností; prajā-pālana — ochrany poddaných; poṣaṇa — jejich udržování; prīṇana — zajišťování, aby byli po všech stránkách šťastní; upalālana — zacházení s nimi jako se syny; anuśāsana — jejich občasného kárání za jejich chyby; lakṣaṇena — příznaky krále; ijyā-ādinā — vykonáváním obřadů doporučovaných ve Vedách; ca — také; bhagavati — Nejvyšší Osobnosti Božství, Viṣṇuovi; mahā-puruṣe — hlavní ze všech živých bytostí; para-avare — zdroj všech živých bytostí, od nejvyšší (Pána Brahmy) po nejnižší (jako jsou nepatrní mravenci); brahmaṇi — Parabrahmanu, Nejvyšší Osobnosti Božství, Vāsudevovi; sarva-ātmanā — v každém ohledu; arpita — odevzdanosti; parama-artha-lakṣaṇena — s duchovními příznaky; brahma-vit — seberealizovaných, svatých oddaných; caraṇa-anusevayā — službou lotosovým nohám; āpādita — získal; bhagavat-bhakti-yogena — praktikováním oddané služby Pánu; ca — také; abhīkṣṇaśaḥ — neustále; paribhāvita — nasycené; ati-śuddha-matiḥ — jehož zcela čisté vědomí (plná realizace toho, že tělo a mysl jsou oddělené od duše); uparata-anātmye — čímž bylo ukončeno ztotožňování se s hmotnými věcmi; ātmani — v sobě samotném; svayam — osobně; upalabhyamāna — realizované; brahma-ātma-anubhavaḥ — vnímání svého postavení Nejvyšší Duše; api — ačkoliv; nirabhimānaḥ — prostý falešné prestiže; eva — takto; avanim — celému světu; ajūgupat — vládl striktně podle védských zásad.

Překlad

Král Gaya poskytoval občanům plnou ochranu a bezpečí, aby jejich osobní vlastnictví neohrožovaly nežádoucí živly. Dohlížel také na to, aby byl dostatek potravy pro všechny (to se nazývá poṣaṇa). Někdy rozdával občanům dary, aby je uspokojil (to se nazývá prīṇana). Občas svolával shromáždění a uspokojoval občany sladkými slovy (to se nazývá upalālana). Dával jim také cenné pokyny, jak se stát prvotřídními občany (to se nazývá anuśāsana). Tak vypadalo jeho královské působení. Kromě toho byl hospodářem, který striktně dodržoval pravidla rodinného života. Vykonával oběti a byl čistým oddaným Nejvyšší Osobnosti Božství. Byl známý jako Mahāpuruṣa, protože jako král poskytoval občanům všechny prostředky a jako hospodář plnil všechny povinnosti, takže se nakonec stal striktním oddaným Nejvyššího Pána. Jakožto oddaný byl neustále připravený vzdávat úctu ostatním oddaným a oddaně sloužit Pánu. Tak vypadá proces bhakti-yogy. Díky všem těmto transcendentálním činnostem byl král Gaya vždy osvobozený od tělesného pojetí. Plně realizoval Brahman, a proto se vždy radoval a neznal hmotný nářek. Přestože byl v každém ohledu dokonalý, nebyl pyšný ani nedychtil vládnout království.

Význam

Pán Kṛṣṇa říká v Bhagavad-gītě, že když sestupuje na Zemi, má dvojí poslání — chránit zbožné a ničit démony (paritrāṇāya sādhūnāṁ vināśāya ca duṣkṛtām). Jelikož je král zástupcem Nejvyšší Osobnosti Božství, je někdy nazýván nara-deva, Pán jakožto lidská bytost. Podle védských pokynů je uctíván jako Bůh na hmotné úrovni. Jako představitel Nejvyššího Pána má král povinnost dokonale chránit občany, aby si nemuseli dělat starosti o jídlo a ochranu a žili radostně. Král dodával vše pro jejich prospěch, a za tímto účelem vybíral daně. Pokud král nebo vláda vybírá daně pro jiné účely, bere na sebe zodpovědnost za hříšné činnosti občanů. V Kali-yuze je monarchie zrušena, protože vlivu Kali-yugy podléhají i samotní králové. Z Rāmāyaṇy se dozvídáme, že když se Bibhīṣaṇa spřátelil s Pánem Rāmacandrou, slíbil, že pokud nedopatřením nebo úmyslně poruší zákony přátelství s Ním, stane se brāhmaṇou nebo králem v Kali-yuze. Naznačil tak, že brāhmaṇové i králové jsou v tomto věku špatní. Žádní králové ani brāhmaṇové nyní ve skutečnosti neexistují, a kvůli jejich nepřítomnosti je celý svět v chaotickém stavu a všichni jsou nešťastní. Ve srovnání se současnou úrovní představoval Mahārāja Gaya skutečného zástupce Pána Viṣṇua; proto byl známý jako Mahāpuruṣa.

Verš

tasyemāṁ gāthāṁ pāṇḍaveya purāvida upagāyanti.

Synonyma

tasya — krále Gayi; imām — tyto; gāthām — oslavné verše; pāṇḍaveya — ó Mahārāji Parīkṣite; purā-vidaḥ — znalci historických událostí popsaných v Purāṇách; upagāyanti — zpívají.

Překlad

Můj milý králi Parīkṣite, učení znalci historických příběhů z Purāṇ oslavují a velebí krále Gayu následujícími verši.

Význam

Historické odkazy na vznešené krále slouží jako dobrý příklad pro současné vládce. Ti, kdo v tuto chvíli vládnou světu, by se měli poučit z jednání krále Gayi, krále Yudhiṣṭhira a krále Pṛthua a vládnout tak, aby byli občané šťastní. V současné době vlády vybírají daně, aniž by jakkoliv zlepšovaly kulturní, náboženskou, společenskou či politickou úroveň občanů. To podle Ved není doporučené.

Verš

gayaṁ nṛpaḥ kaḥ pratiyāti karmabhir
yajvābhimānī bahuvid dharma-goptā
samāgata-śrīḥ sadasas-patiḥ satāṁ
sat-sevako ’nyo bhagavat-kalām ṛte

Synonyma

gayam — král Gaya; nṛpaḥ — král; kaḥ — kdo; pratiyāti — vyrovná se; karmabhiḥ — svým vykonáváním obřadů; yajvā — jenž vykonával všechny oběti; abhimānī — velice uznávaný po celém světě; bahu-vit — plně si vědom závěru védské literatury; dharma-goptā — ochránce předepsaných povinností každého; samāgata-śrīḥ — vlastnící všechny druhy bohatství; sadasaḥ-patiḥ satām — představený shromáždění ušlechtilých osob; sat-sevakaḥ — služebník oddaných; anyaḥ — někdo jiný; bhagavat-kalām — úplná inkarnace Nejvyšší Osobnosti Božství; ṛte — kromě.

Překlad

Velký král Gaya vykonával všechny druhy védských obřadů. Byl vysoce inteligentní a zkušený ve studiu veškeré védské literatury. Udržoval náboženské zásady a oplýval všemi druhy bohatství. Byl vůdčí osobností mezi ušlechtilými lidmi a služebníkem oddaných. Byl dokonale kvalifikovanou úplnou expanzí Nejvyšší Osobnosti Božství. Kdo by se mu tedy mohl vyrovnat ve vykonávání obrovských obřadů?

Verš

yam abhyaṣiñcan parayā mudā satīḥ
satyāśiṣo dakṣa-kanyāḥ saridbhiḥ
yasya prajānāṁ duduhe dharāśiṣo
nirāśiṣo guṇa-vatsa-snutodhāḥ

Synonyma

yam — jehož; abhyaṣiñcan — koupaly; parayā — s velkým; mudā — uspokojením; satīḥ — všechny počestné a oddané svým manželům; satya — pravdivá; āśiṣaḥ — jejichž požehnání; dakṣa-kanyāḥ — dcery krále Dakṣi; saridbhiḥ — posvěcenou vodou; yasya — jehož; prajānām — občanů; duduhe — splnila; dharā — planeta Země; āśiṣaḥ — všech tužeb; nirāśiṣaḥ — ačkoliv sám neměl žádnou touhu; guṇa-vatsa-snuta-udhāḥ — když Země viděla vlastnosti krále Gayi při jeho vládnutí občanům, byla jako kráva, které přetéká vemeno.

Překlad

Všechny počestné dcery Mahārāje Dakṣi, jako Śraddhā, Maitrī a Dayā, jejichž požehnání byla vždy účinná, koupaly Mahārāje Gayu v posvěcené vodě a byly s ním velice spokojené. Zosobněná planeta Země přišla v podobě krávy, a když viděla všechny dobré vlastnosti Mahārāje Gayi, dávala hojnost mléka, jako kdyby spatřila své tele. Jinými slovy, Mahārāja Gaya dokázal získat ze Země veškerý prospěch, a tak uspokojovat touhy svých občanů. Sám však po ničem netoužil.

Význam

Země pod vládou Mahārāje Gayi je přirovnána ke krávě. Jeho dobré vlastnosti — projevené v tom, jak se staral o občany a vládl jim — jsou přirovnány k teleti. Stejně jako kráva dává mléko v přítomnosti svého telete, tak i kráva-Země plnila touhy Mahārāje Gayi, který dokázal využívat všechny její zdroje ve prospěch svých občanů. To bylo možné proto, že ho počestné Dakṣovy dcery koupaly v posvěcené vodě. Král či vládce, který nemá požehnání od autorit, nebude vládnout příliš uspokojivě. Má-li vládce dobré vlastnosti, pak je mají i občané a jsou šťastní.

Verš

chandāṁsy akāmasya ca yasya kāmān
dudūhur ājahrur atho baliṁ nṛpāḥ
pratyañcitā yudhi dharmeṇa viprā
yadāśiṣāṁ ṣaṣṭham aṁśaṁ paretya

Synonyma

chandāṁsi — nejrůznější části Ved; akāmasya — toho, kdo netouží po osobním smyslovém požitku; ca — také; yasya — jehož; kāmān — všechny žádoucí věci; dudūhuḥ — poskytnuté; ājahruḥ — nabízeli; atho — takto; balim — dary; nṛpāḥ — všichni králové; pratyañcitāḥ — uspokojení jeho bojem proti nim; yudhi — ve válce; dharmeṇa — náboženskými zásadami; viprāḥ — všichni brāhmaṇové; yadā — když; āśiṣām — požehnání; ṣaṣṭham aṁśam — jednu šestinu; paretya — v příštím životě.

Překlad

I když král Gaya osobně netoužil po smyslovém požitku, všechna jeho přání se splnila díky jeho vykonávání védských obřadů. Všichni králové, s nimiž se Mahārāja Gaya musel střetnout v boji, byli nuceni bojovat podle náboženských zásad. Byli s jeho bojem velice spokojeni a dávali mu dary všeho druhu. Také všichni brāhmaṇové v jeho království byli velmi spokojeni s jeho štědrými milodary, a proto věnovali šestinu svých zbožných činností ve prospěch jeho blaha v příštím životě.

Význam

Jako kṣatriya neboli vládce musel Mahārāja Gaya někdy bojovat s podřízenými králi, aby udržel svou vládu, ale u podřízených králů to nevyvolávalo nespokojenost, protože věděli, že bojuje pro náboženské zásady. Přijali proto své podřízené postavení a přinášeli mu dary všeho druhu. Brāhmaṇy vykonávající védské obřady král potěšil natolik, že se s ním ochotně podělili o šestinu svých zbožných činností, aby získal prospěch v příštím životě. Všichni brāhmaṇové a kṣatriyové tedy byli s Mahārājem Gayou díky jeho dobré vládě spokojeni. Jinými slovy, Mahārāja Gaya uspokojoval kšatrijské krále svým bojem a brāhmaṇy svými milodary. Rovněž vaiśyi povzbuzoval laskavými slovy a láskyplným jednáním, a díky jeho neustálým obětím byli i śūdrové uspokojováni bohatou stravou a milodary. Takto se Mahārāja Gaya staral o trvalou spokojenost všech občanů. Když jsou brāhmaṇové a světci ctěni, dělí se o své zbožné činnosti a dávají je těm, kdo je ctí a slouží jim. Proto — jak je řečeno v Bhagavad-gītě (4.34): tad viddhi praṇipātena paripraśnena sevayā — člověk se má snažit pokorně obrátit na duchovního mistra a sloužit mu.

Verš

yasyādhvare bhagavān adhvarātmā
maghoni mādyaty uru-soma-pīthe
śraddhā-viśuddhācala-bhakti-yoga-
samarpitejyā-phalam ājahāra

Synonyma

yasya — jehož (krále Gayi); adhvare — v jeho různých obětích; bhagavān — Nejvyšší Osobnost Božství; adhvara-ātmā — nejvyšší příjemce všech obětí, yajña-puruṣa; maghoni — když král Indra; mādyati — opojený; uru — velice; soma-pīthe — pitím omamného nápoje zvaného soma; śraddhā — oddaností; viśuddha — očištěnou; acala — a stálou; bhakti-yoga — oddanou službou; samarpita — nabízenou; ijyā — uctívání; phalam — výsledek; ājahāra — Osobně přijal.

Překlad

Na obětích Mahārāje Gayi byla hojnost omamného nápoje zvaného soma. Král Indra pravidelně přicházel a opíjel se velkými dávkami soma-rasy. Přišel i Pán Viṣṇu, Nejvyšší Osobnost Božství (yajña-puruṣa), a Osobně přijal všechny oběti, které Mu byly v obětní aréně nabízeny s čistou a stálou oddaností.

Význam

Mahārāja Gaya byl tak dokonalý, že uspokojoval všechny polobohy v čele s nebeským králem Indrou. I Pán Viṣṇu Osobně přišel do obětní arény přijmout obětiny. Mahārāja Gaya dostal všechna požehnání polobohů a Samotného Nejvyššího Pána, aniž by je chtěl.

Verš

yat-prīṇanād barhiṣi deva-tiryaṅ-
manuṣya-vīrut-tṛṇam āviriñcāt
prīyeta sadyaḥ sa ha viśva-jīvaḥ
prītaḥ svayaṁ prītim agād gayasya

Synonyma

yat-prīṇanāt — potěšením Nejvyšší Osobnosti Božství; barhiṣi — v obětní aréně; deva-tiryak — polobozi a nižší zvířata; manuṣya — lidská společnost; vīrut — rostliny a stromy; tṛṇam — tráva; ā-viriñcāt — počínaje Pánem Brahmou; prīyeta — je spokojený; sadyaḥ — okamžitě; saḥ — ten Nejvyšší Pán, Osobnost Božství; ha — vskutku; viśva-jīvaḥ — udržuje živé bytosti v celém vesmíru; prītaḥ — i když přirozeně spokojený; svayam — Osobně; prītim — uspokojení; agāt — získal; gayasya — Mahārāje Gayi.

Překlad

Když je Nejvyšší Pán spokojený s něčím jednáním, jsou automaticky spokojeni i všichni polobozi, lidské bytosti, zvířata, ptáci, včely, popínavé rostliny, stromy, traviny a všechny ostatní živé bytosti, počínaje Pánem Brahmou. Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, je Nadduší každého a je přirozeně vždy dokonale spokojený. Přesto přišel do arény Mahārāje Gayi a pravil: “Jsem plně spokojen.”

Význam

Zde je výslovně řečeno, že uspokojením Nejvyšší Osobnosti Božství člověk uspokojí polobohy a všechny ostatní živé bytosti bez rozdílu. Zaléváním kořene stromu dostávají výživu všechny jeho větve, výhonky, květy i listy. I když je Nejvyšší Pán spokojený Sám v Sobě, chování Mahārāje Gayi Ho tak potěšilo, že Osobně přišel do obětní arény a řekl: “Jsem plně spokojen.” Kdo se může s Mahārājem Gayou srovnávat?

Verš

gayād gayantyāṁ citrarathaḥ sugatir avarodhana iti trayaḥ putrā babhūvuś citrarathād ūrṇāyāṁ samrāḍ ajaniṣṭa; tata utkalāyāṁ marīcir marīcer bindumatyāṁ bindum ānudapadyata tasmāt saraghāyāṁ madhur nāmābhavan madhoḥ sumanasi vīravratas tato bhojāyāṁ manthu-pramanthū jajñāte manthoḥ satyāyāṁ bhauvanas tato dūṣaṇāyāṁ tvaṣṭājaniṣṭa tvaṣṭur virocanāyāṁ virajo virajasya śatajit-pravaraṁ putra-śataṁ kanyā ca viṣūcyāṁ kila jātam.

Synonyma

gayāt — od Mahārāje Gayi; gayantyām — jeho manželce Gayantī; citra-rathaḥ — jménem Citraratha; sugatiḥ — jménem Sugati; avarodhanaḥ — jménem Avarodhana; iti — takto; trayaḥ — tři; putrāḥ — synové; babhūvuḥ — narodili se; citrarathāt — od Citrarathy; ūrṇāyām — v lůně Ūrṇy; samrāṭ — jménem Samrāṭ; ajaniṣṭa — narodil se; tataḥ — od něho; utkalāyām — jeho manželce Utkale; marīciḥ — jménem Marīci; marīceḥ — od Marīciho; bindu-matyām — v lůně jeho manželky Bindumatī; bindum — syn jménem Bindu; ānudapadyata — narodil se; tasmāt — od něho; saraghāyām — v lůně jeho manželky Saraghy; madhuḥ — Madhu; nāma — jménem; abhavat — narodil se; madhoḥ — od Madhua; sumanasi — v lůně jeho manželky Sumany; vīra-vrataḥ — syn jménem Vīravrata; tataḥ — od Vīravraty; bhojāyām — v lůně jeho manželky Bhoji; manthu-pramanthū — dva synové se jmény Manthu a Pramanthu; jajñāte — narodili se; manthoḥ — od Manthua; satyāyām — jeho manželce Satye; bhauvanaḥ — syn jménem Bhauvana; tataḥ — od něho; dūṣaṇāyām — v lůně jeho manželky Dūṣaṇy; tvaṣṭā — jeden syn jménem Tvaṣṭā; ajaniṣṭa — narodil se; tvaṣṭuḥ — od Tvaṣṭy; virocanāyām — jeho manželce Virocaně; virajaḥ — syn jménem Viraja; virajasya — krále Viraji; śatajit-pravaram — v čele se Śatajitem; putra-śatam — sto synů; kanyā — dcera; ca — také; viṣūcyām — jeho manželce Viṣūcī; kila — vskutku; jātam — narodili se.

Překlad

V lůně Gayantī zplodil Mahārāja Gaya tři syny, kteří se jmenovali Citraratha, Sugati a Avarodhana. Citraratha zplodil v lůně své ženy Ūrṇy syna jménem Samrāṭ. Jeho manželkou byla Utkalā a v jejím lůně zplodil Samrāṭ syna, který se jmenoval Marīci. Marīci zplodil v lůně své manželky Bindumatī syna jménem Bindu. Bindu zplodil v lůně své manželky Saraghy syna jménem Madhu, a ten zplodil v lůně své ženy Sumany syna Vīravratu. Vīravrata zplodil v lůně své manželky Bhoji dva syny, kteří dostali jména Manthu a Pramanthu. Manthu zplodil v lůně své manželky Satyi syna Bhauvanu, a ten zplodil v lůně své manželky Dūṣaṇy syna Tvaṣṭu. Tvaṣṭā zplodil v lůně své manželky Virocany syna jménem Viraja. Manželkou Viraji byla Viṣūcī a v jejím lůně zplodil Viraja sto synů a jednu dceru. Nejvýznačnější z těchto synů se jmenoval Śatajit.

Verš

tatrāyaṁ ślokaḥ —
praiyavrataṁ vaṁśam imaṁ
virajaś caramodbhavaḥ
akarod aty-alaṁ kīrtyā
viṣṇuḥ sura-gaṇaṁ yathā

Synonyma

tatra — v té souvislosti; ayam ślokaḥ — existuje tento slavný verš; praiyavratam — pocházející od krále Priyavraty; vaṁśam — dynastii; imam — tuto; virajaḥ — král Viraja; carama-udbhavaḥ — původce sta synů (v čele se Śatajitem); akarot — ozdobil; ati-alam — velice; kīrtyā — svou slávou; viṣṇuḥ — Pán Viṣṇu, Nejvyšší Osobnost Božství; sura-gaṇam — polobohy; yathā — jako.

Překlad

O králi Virajovi pojednává jeden slavný verš: “Král Viraja se díky svým vznešeným vlastnostem a velké slávě stal klenotem dynastie krále Priyavraty, stejně jako Pán Viṣṇu Svou transcendentální mocí zdobí a obšťastňuje polobohy.”

Význam

Kvetoucí strom v zahradě získává díky svým voňavým květům dobrou pověst. Je-li v rodu nějaký slavný muž, je přirovnán k vonící květině v lese. Díky němu se může celý rod zapsat do dějin. Yaduovci a yaduovská dynastie zůstávají navždy slavní, protože v této dynastii se narodil Pán Kṛṣṇa, a rod Mahārāje Priyavraty zůstává navždy slavný díky králi Virajovi.

Takto končí Bhaktivedantovy výklady k patnácté kapitole pátého zpěvu Śrīmad-Bhāgavatamu, nazvané “Sláva potomků krále Priyavraty”.