Skip to main content

KAPITOLA ČTVRTÁ

Příchod Śrī Nārady

Sloka 1:
Poté, co vyslyšel výroky Sūty Gosvāmīho, Śaunaka Muni, jenž byl starším učeným vůdcem společnosti ṛṣiů, kteří tehdy vykonávali dlouhodobé obětní obřady, Sūtovi Gosvāmīmu poblahopřál následujícími slovy:
Sloka 2:
Śaunaka řekl: Ó Sūto Gosvāmī, nejšťastlivější a nejctěnější mezi těmi, kteří mají řečnické a recitátorské schopnosti! Přednes laskavě zbožné poselství Bhāgavatamu, které vyřkl veliký a mocný mudrc Śukadeva Gosvāmī.
Sloka 3:
Ve kterém období, na kterém místě a z jakého důvodu bylo toto dílo započato? Odkud také dostal veliký mudrc Kṛṣṇa-dvaipāyana Vyāsa k sestavení tohoto literárního díla potřebnou inspiraci?
Sloka 4:
Jeho (Vyāsadevův) syn byl velký oddaný, a byl vyrovnaný monista, jehož mysl se stále soustřeďovala v monismu. Byl transcendentální vůči všem světským činnostem, ale jelikož svou opravdovou osobnost neprojevoval, vypadal jako nevědomý člověk.
Sloka 5:
Když Śrī Vyāsadeva kráčel za svým synem, překrásné dívčiny, které se koupaly nahé, okamžitě zakryly svá těla oděvem, i když Vyāsadeva sám nebyl nahý. Neučinily to však, když předtím prošel jeho syn. Mudrc se jich ptal proč, a dívky mu odpověděly, že jeho syn byl očištěný, a když se na ně díval, neviděl rozdíl mezi mužem a ženou. Mudrc však tento rozdíl viděl.
Sloka 6:
Jak na něm (na Śrīlovi Śukadevovi, synovi Vyāsy) poznali obyvatelé Hastināpuru (dnešního Dillí), o koho se jedná, když zavítal do jejich města poté, co se toulal provinciemi Kuru a Jāṅgala, a vypadal jako šílený, němý a duševně zaostalý člověk?
Sloka 7:
Jak se stalo, že se král Parīkṣit setkal s tímto velkým mudrcem a mohl tak vyslechnout zpěv transcendentální esence všech Ved (Bhāgavatam)?
Sloka 8:
Śukadeva Gosvāmī míval ve zvyku zůstat na prahu hospodářova domu pouze po dobu, kterou trvalo podojení krávy. A dělal to jen proto, aby posvětil jeho obydlí.
Sloka 9:
Říká se, že Mahārāja Parīkṣit je prvotřídní oddaný Pána a že jeho narození a činnosti jsou podivuhodné. Vyprávěj nám o něm, prosím.
Sloka 10:
Byl to veliký král a patřilo mu veškeré bohatství ohromného království, které získal. Jeho šlechetnost jen zvětšovala slávu rodu Páṇḍuovců. Proč se tedy všeho zřekl a usedl na břehu Gangy, aby bez jídla a pití očekával svou smrt?
Sloka 11:
Byl to tak velký panovník, že se všichni nepřátelé přicházeli klanět u jeho nohou a pro vlastní prospěch mu odevzdávali veškerý svůj majetek. Byl mladý a statný a měl nepřekonatelné královské výsady. Proč se chtěl všeho zříci, včetně vlastního života?
Sloka 12:
Ti, kteří jsou oddáni zájmu Osobnosti Božství, žijí pouze pro blaho, rozvoj a štěstí druhých. Nežijí pro žádný sobecký zájem. Přestože byl král (Parīkṣit) odpoután od jakýchkoliv hmotných statků, jak se mohl zříci svého smrtelného těla, jež bylo útočištěm pro druhé?
Sloka 13:
Víme, že jsi znalý smyslu všech předmětů s výjimkou některých částí Ved, a jistě nám proto dáš na všechny otázky, které jsme ti právě položili, patřičně jasné odpovědi.
Sloka 14:
Sūta Gosvāmī řekl: V době překrytí druhého a třetího věku se v lůně Satyavatī, dcery Vasua, narodil Parāśarovi velký mudrc (Vyāsadeva).
Sloka 15:
Jednoho dne při východu slunce (Vyāsadeva) vykonal svou obřadní koupel ve vodách posvátné Sarasvatī, usedl o samotě a začal se soustředit.
Sloka 16:
Veliký mudrc Vyāsadeva viděl úchylky, které se objeví v povinnostech příslušného věku. K tomu na Zemi dochází v různých dobách působením času a neviditelných sil.
Sloka 17-18:
Veliký mudrc, obdařený dokonalým poznáním, viděl svým transcendentálním pohledem, jak vlivem věku dojde k úpadku všeho hmotného. Viděl také, jak se nevěřícím lidem zkrátí délka života a jak budou netrpěliví, jelikož budou postrádat kvalitu dobra. Přemýšlel proto, jak pomoci lidem všech řádů a životních stavů.
Sloka 19:
Viděl, že oběti uvedené ve Vedách jsou prostředkem k očistě lidských činností. Pro zjednodušení celého postupu rozdělil jednu Vedu do čtyř, aby je rozšířil mezi lidi.
Sloka 20:
Čtyři díly původního zdroje poznání (Vedy) byly zapsané jako samostatné části. Historické skutečnosti a autentické příběhy, o kterých pojednávají Purāṇy, se však nazývají pátou Vedou.
Sloka 21:
Poté, co byly Vedy rozděleny na čtyři oddíly, stal se Paila Ṛṣi profesorem Ṛg Vedy, Jaimini se stal profesorem Sāma Vedy a samotný Vaiśampāyana se proslavil s Yajur Vedou.
Sloka 22:
Sumantu Munimu Aṅgirovi, který byl velice oddaný své práci, byla svěřena Atharva Veda. A mému otci, Romaharṣaṇovi, byly svěřeny Purāṇy a historické záznamy.
Sloka 23:
Všichni tito vzdělaní učenci pak předali Vedy, které jim byly svěřeny, mnoha svým učedníkům, a zároveň i jejich učedníkům a učedníkům jejich učedníků. Takto vznikly příslušné školy následovníků Ved.
Sloka 24:
Veliký mudrc Vyāsadeva, který je velmi dobrotivý k nevědomým masám, takto upravil Vedy, aby jim mohli porozumět i méně vzdělaní lidé.
Sloka 25:
Velký mudrc ze soucitu usoudil, že je vhodné upravit Vedy tak, aby lidé měli možnost dosáhnout konečný cíl života. Sestavil proto velké dějinné vyprávění s názvem Mahābhārata, které je určené pro ženy, dělníky a přátele dvojzrozenců.
Sloka 26:
Ó dvojzrození brāhmaṇové, jeho mysl stále nebyla spokojená, přestože byl zaměstnán prací pro úplné a dokonalé blaho všech lidí.
Sloka 27:
Mudrc, v srdci nespokojený, začal vzápětí pochybovat, jelikož znal podstatu náboženství, a pravil sám pro sebe:
Sloka 28-29:
S přísným slibem sebekázně jsem upřímně uctíval Vedy, duchovního mistra a obětní oltář. Podrobil jsem se všem pravidlům, a prostřednictvím Mahābhāraty jsem ukázal význam učednické posloupnosti tak, že i ženy, śūdrové a další (přátelé dvojzrozených) mohou poznat cestu náboženství.
Sloka 30:
Cítím se neúplný, přestože sám jsem plně zaopatřen vším, co Vedy vyžadují.
Sloka 31:
Možná je to proto, že jsem nevyzdvihl patřičně oddanou službu Pánu, která je drahá jak dokonalým bytostem, tak neomylnému Pánu.
Sloka 32:
Jak již bylo řečeno, Nārada přišel do poustevny Kṛṣṇa-dvaipāyany Vyāsy na břehu Sarasvatī v okamžiku, kdy Vyāsadeva naříkal nad svou nedokonalostí.
Sloka 33:
Ve šťastném okamžiku příchodu Śrī Nārady Śrī Vyāsadeva zdvořile povstal a uctíval ho se stejnou úctou, jaká se vzdává stvořiteli Brahmovi.