Skip to main content

Text 32

Sloka 32

Texto

Verš

tat putra-pautra-naptṝṇāṁ
gotrāṇi ca na śṛṇmahe
kālo ’bhiyātas tri-ṇava-
catur-yuga-vikalpitaḥ
tat putra-pautra-naptṝṇāṁ
gotrāṇi ca na śṛṇmahe
kālo ’bhiyātas tri-ṇava-
catur-yuga-vikalpitaḥ

Palabra por palabra

Synonyma

tat — allí; putra — de los hijos; pautra — de los nietos; naptṝṇām — y de los descendientes; gotrāṇi — las dinastías familiares; ca — también; na — no; śṛṇmahe — escuchamos acerca de; kālaḥ — tiempo; abhiyātaḥ — han pasado; tri — tres; nava — nueve; catur-yuga — cuatro yugas (Satya, Tretā, Dvāpara y Kali); vikalpitaḥ — así medido.

tat — tam; putra — synů; pautra — vnuků; naptṝṇām — a potomků; gotrāṇi — rodinné dynastie; ca — také; na — ne; śṛṇmahe — slyšíme o; kālaḥ — čas; abhiyātaḥ — uplynul; tri — tři; nava — devět; catur-yuga — čtyři yugy (Satya, Tretā, Dvāpara a Kali); vikalpitaḥ — takto měřený.

Traducción

Překlad

Han pasado ya veintisiete catur-yugas. Aquellos en quienes puedas haber pensado, así como sus hijos, nietos y descendientes, se han ido ya. Ni de sus nombres queda rastro.

“Uplynulo již dvacet sedm cyklů čtyř yug. Ti, pro které ses rozhodoval, jsou nyní v nenávratnu, stejně jako jejich synové, vnuci a další potomci. Už ani nazaslechneš jejich jména.”

Significado

Význam

Durante un día del Señor Brahmā pasan catorce manus, o mil mahā-yugas. Brahmā informó al rey Kakudmī de que habían transcurrido ya veintisiete mahā-yugas, cada una de las cuales comprende los cuatro períodos de Satya, Tretā, Dvāpara y Kali. El recuerdo de todos los reyes y demás grandes personalidades nacidos en aquellos yugas había pasado ya a la oscuridad. Así actúa el tiempo en su recorrido por el pasado, el presente y el futuro.

Během dne Pána Brahmy se vystřídá čtrnáct Manuů — celkem tisíc mahā-yug. Brahmā králi Kakudmīmu sdělil, že již uplynulo dvacet sedm mahā-yug, z nichž každá se skládá ze čtyř věků: Satya, Tretā, Dvāpara a Kali. Všichni králové a jiné významné osobnosti narozené v těchto yugách již vymizeli z paměti do neznáma. Tak působí čas, když prochází minulostí, přítomností a budoucností.