Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 5.24.16

Verš

athātale maya-putro ’suro balo nivasati yena ha vā iha sṛṣṭāḥ ṣaṇ-ṇavatir māyāḥ kāścanādyāpi māyāvino dhārayanti yasya ca jṛmbhamāṇasya mukhatas trayaḥ strī-gaṇā udapadyanta svairiṇyaḥ kāminyaḥ puṁścalya iti yā vai bilāyanaṁ praviṣṭaṁ puruṣaṁ rasena hāṭakākhyena sādhayitvā sva-vilāsāvalokanānurāga-smita-saṁlāpopagūhanādibhiḥ svairaṁ kila ramayanti yasminn upayukte puruṣa īśvaro ’haṁ siddho ’ham ity ayuta-mahā-gaja-balam ātmānam abhimanyamānaḥ katthate madāndha iva.

Synonyma

atha — nyní; atale — na planetě Atala; maya-putraḥ asuraḥ — démonský syn Mayi; balaḥ — Bala; nivasati — sídlí; yena — jím; ha — vskutku; iha — na té; sṛṣṭāḥ — rozšířené; ṣaṭ-ṇavatiḥ — devadesát šest; māyāḥ — druhů iluze; kāścana — někteří; adya api — i dnes; māyā-vinaḥ — ti, kdo ovládají umění kouzel (jako je vytváření zlata); dhārayanti — využívají; yasya — jehož; ca — také; jṛmbhamāṇasya — během zívání; mukhataḥ — z úst; trayaḥ — tři; strī-gaṇāḥ — druhy žen; udapadyanta — byly vytvořeny; svairiṇyaḥsvairiṇī (která se vdává jen v rámci stejné společenské třídy); kāminyaḥkāmiṇī (která se pod vlivem chtíče vdává za muže z kterékoliv třídy); puṁścalyaḥpuṁścalī (která chce střídat jednoho manžela za druhým); iti — takto; yāḥ — kdo; vai — jistě; bila-ayanam — podzemní planety; praviṣṭam — když vstoupí; puruṣam — muž; rasena — šťávou; hāṭaka-ākhyena — získanou z byliny s omamnými účinky, která se nazývá hāṭaka; sādhayitvā — činí sexuálně schopným; sva-vilāsa — pro jejich osobní smyslový požitek; avalokana — pohledy; anurāga — chtivými; smita — úsměvy; saṁlāpa — řečí; upagūhana-ādibhiḥ — a objetími; svairam — podle jejich touhy; kila — vskutku; ramayanti — užívají si sexuální rozkoše; yasmin — který; upayukte — když je použitý; puruṣaḥ — muž; īśvaraḥ aham — jsem nejmocnější ze všech; siddhaḥ aham — jsem největší a nejvznešenější; iti — tak; ayuta — deset tisíc; mahā-gaja — velkých slonů; balam — síla; ātmānam — sebe; abhimanyamānaḥ — plný pýchy; katthate — říkají; mada-andhaḥ — zaslepený falešnou slávou; iva — jako.

Překlad

Můj drahý králi, nyní ti postupně popíši nižší planetární soustavy počínaje Atalou. Na Atale žije démon zvaný Bala, syn Mayi Dānavy, který stvořil devadesát šest druhů mystických sil. Někteří takzvaní yogīni a svāmī jich dokonce i dnes využívají k podvádění lidí. Pouhým zíváním stvořil démon Bala tři druhy žen — svairiṇī, kāmiṇī a puṁścalī. Svairiṇī se rády vdávají za muže ze své společenské třídy, kāmiṇī přijímají muže z kterékoliv třídy a puṁścalī střídají jednoho manžela za druhým. Když na planetu Atala vstoupí muž, tyto ženy ho okamžitě zajmou a přinutí ho pít omamný nápoj připravený z drogy zvané hāṭaka (Cannabis indica). Tento omamný prostředek ho obdaří velkou potencí, které ženy využijí ke svému požitku. Žena muže omámí přitažlivými pohledy, důvěrnými slovy, láskyplnými úsměvy a poté objetími. Tak ho přiměje, aby si s ní užíval sexu k její plné spokojenosti. Muž se pod vlivem zvýšené potence považuje za silnějšího než deset tisíc slonů a nejdokonalejšího ze všech. Jelikož je omámen iluzí a falešnou pýchou, pokládá se za Boha a nebere přitom ohled na blížící se smrt.