Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 7.10.15-17

Verš

śrī-prahrāda uvāca
varaṁ varaya etat te
varadeśān maheśvara
yad anindat pitā me
tvām avidvāṁs teja aiśvaram
viddhāmarṣāśayaḥ sākṣāt
sarva-loka-guruṁ prabhum
bhrātṛ-heti mṛṣā-dṛṣṭis
tvad-bhakte mayi cāghavān
tasmāt pitā me pūyeta
durantād dustarād aghāt
pūtas te ’pāṅga-saṁdṛṣṭas
tadā kṛpaṇa-vatsala

Synonyma

śrī-prahrādaḥ uvāca — Prahlāda Mahārāja řekl; varam — požehnání; varaye — modlím se o; etat — toto; te — od Tebe; varada-īśāt — Nejvyšší Osobnosti Božství, jež dáváš požehnání i tak vznešeným polobohům, jako je Brahmā a Śiva; mahā-īśvara — ó můj Nejvyšší Pane; yat — ten; anindat — urážel; pitā — otec; me — můj; tvām — Tebe; avidvān — neznalý; tejaḥ — síla; aiśvaram — svrchovanost; viddha — znečištěný; amarṣa — hněvem; āśayaḥ — v srdci; sākṣāt — přímo; sarva-loka-gurum — vůči nejvyššímu duchovnímu mistrovi všech živých bytostí; prabhum — vůči nejvyššímu pánovi; bhrātṛhā — vrah jeho bratra; iti — takto; mṛṣā-dṛṣṭiḥ — plný zášti kvůli nepochopení; tvat-bhakte — vůči Tvému oddanému; mayi — vůči mně; ca — a; agha-vān — který jednal nesmírně hříšně; tasmāt — od toho; pitā — otec; me — můj; pūyeta — kéž je očištěn; durantāt — velkých; dustarāt — obtížně překonatelných; aghāt — od všech hříšných činností; pūtaḥ — (ačkoliv byl) očištěný; te — Tebe; apāṅga — pohledem na něho; sandṛṣṭaḥ — když ses na něho podíval; tadā — tehdy; kṛpaṇa-vatsala — ó Ty, jenž jsi milostivý k materialistům.

Překlad

Prahlāda Mahārāja řekl: Ó Nejvyšší Pane, jelikož jsi tak milostivý k pokleslým duším, žádám Tě pouze o jedno požehnání. Vím, že můj otec byl v okamžiku smrti již očištěn tím, že jsi na něho pohlédl, ale jelikož nevěděl nic o Tvé obdivuhodné moci a svrchovanosti, zbytečně se na Tebe hněval, neboť Tě nemístně považoval za vraha svého bratra. Proto Tě otevřeně urážel, ó duchovní mistře všech živých bytostí, a páchal strašné hříchy zaměřené proti mně, Tvému oddanému. Přeji si, aby mu tyto hříšné činnosti byly prominuty.

Význam

Hiraṇyakaśipu se očistil, jakmile přišel do styku s Pánovým klínem a jakmile na něho Pán pohlédl, ale Prahlāda Mahārāja chtěl přesto slyšet přímo z Pánových úst, že jeho otec byl bezpříčinnou milostí Pána očištěn. Prahlāda Mahārāja vznesl tuto modlitbu k Pánu pro dobro svého otce. Jako vaiṣṇava nemohl přes všechny těžkosti, které mu otec působil, zapomenout na jeho otcovskou lásku.