Skip to main content

KAPITOLA DESÁTÁ

Prahlāda, nejlepší ze vznešených oddaných

Tato kapitola popisuje, jak Nejvyšší Osobnost Božství, Pán Nṛsiṁhadeva, potěšil Prahlāda Mahārāje a pak zmizel. Popisuje rovněž požehnání, které dostal Pán Śiva.

Pán Nṛsiṁhadeva chtěl Prahlādu Mahārājovi udělit řadu požehnání, ale Prahlāda žádné z nich nepřijal, neboť je považoval za překážky na cestě duchovního pokroku. Namísto toho se zcela odevzdal u Pánových lotosových nohou. Řekl: “Pokud se kdokoliv, kdo vykonává oddanou službu Pánu, modlí o vlastní smyslový požitek, nelze ho nazvat čistým oddaným, ba dokonce ani oddaným. Lze ho jedině označit jako obchodníka, který jen dává a bere. Také pán, jenž chce potěšit svého služebníka za službu, kterou od něho přijímá, není skutečný pán.” Prahlāda Mahārāja tedy Nejvyšší Osobnost Božství o nic nežádal. Místo toho řekl, že pokud mu Pán chce dát nějaké požehnání, tak ať ho ujistí, že nikdy nebude muset přijmout nic pro uspokojení hmotných tužeb. Výměna oddané služby za chtivé touhy je velice častým jevem. Jakmile se probudí chtivé touhy, zničí všechny smysly, mysl, život, duši, náboženské zásady, trpělivost, inteligenci, stud, krásu, sílu, paměť a pravdivost. Čistou oddanou službu lze vykonávat jedině tehdy, když je mysl zbavená hmotných tužeb.

Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, byl s Prahlādem Mahārājem díky jeho čisté oddanosti velice spokojen, ale přesto mu dal jedno hmotné požehnání — že bude v tomto světě dokonale šťastný a v příštím životě bude žít na Vaikuṇṭě. Dal mu požehnání, že až do konce manvantary bude králem hmotného světa, a přestože bude žít v hmotném světě, bude mít vždy příležitost naslouchat o slávě Pána a plně na Něm záviset, a tak Mu bude sloužit na úrovni ryzí bhakti-yogy. Doporučil Prahlādovi, aby konal oběti prostřednictvím bhakti-yogy, neboť to je povinností krále.

Prahlāda Mahārāja přijal vše, co mu Pán nabídl, a modlil se k Pánu, aby vysvobodil jeho otce. V odpověď na tuto modlitbu ho Pán ujistil, že v rodině čistého oddaného jako on je vysvobozen nejen jeho otec, ale i dvacet jedna generací předků. Pán rovněž Prahlāda požádal, aby vykonal pohřební obřady pro svého otce.

Poté Pánu přednesl mnohé modlitby Brahmā, jenž byl také přítomen, a vyjádřil, jak je Mu zavázán za požehnání, která Pán poskytl Prahlādovi Mahārājovi. Pán Brahmovi poradil, aby již nikdy nedával požehnání asurům jako v případě Hiraṇyakaśipua, neboť taková požehnání podporují jejich hanebné sklony. Poté Pán Nṛsiṁhadeva zmizel. Toho dne Pán Brahmā a Śukrācārya dosadili Prahlāda Mahārāje na trůn vládce celého světa.

Tak popsal Nārada Muni Mahārājovi Yudhiṣṭhirovi charakter Prahlāda Mahārāje, a dále hovořil o tom, jak Pán Rāmacandra zabil Rāvaṇu a jak byli v Dvāpara-yuze zabiti Śiśupāla a Dantavakra. Śiśupāla ovšem splynul s Pánem a tak dosáhl sāyujya-mukti. Nārada Muni velebil Yudhiṣṭhira Mahārāje, protože Nejvyšší Pán, Kṛṣṇa, byl největším příznivcem a přítelem Pāṇḍuovců a téměř neustále pobýval v jejich domě. Pāṇḍuovcům tedy přálo větší štěstí než Prahlādovi Mahārājovi.

Později Nārada Muni popsal, jak démon Maya Dānava postavil Tripuru pro démony, kteří získali velkou moc a porazili polobohy. Na oplátku za tuto porážku Pán Rudra, Śiva, Tripuru zničil; proto je také známý pod jménem Tripurāri. Polobozi si za to Rudry velice vážili a uctívali ho. Toto vyprávění kapitolu uzavírá.

Verš

śrī-nārada uvāca
bhakti-yogasya tat sarvam
antarāyatayārbhakaḥ
manyamāno hṛṣīkeśaṁ
smayamāna uvāca ha

Synonyma

śrī-nāradaḥ uvāca — Nārada Muni řekl; bhakti-yogasya — zásad oddané služby; tat — ta (požehnání, která nabídl Pán Nṛsiṁhadeva); sarvam — každé z nich; antarāyatayā — jelikož byla překážkami (na cestě bhakti-yogy); arbhakaḥ — Prahlāda Mahārāja, přestože byl ještě chlapec; manyamānaḥ — považující; hṛṣīkeśam — Pánu Nṛsiṁhadevovi; smayamānaḥ — s úsměvem; uvāca — řekl; ha — v minulosti.

Překlad

Světec Nārada Muni pokračoval: Přestože byl Prahlāda Mahārāja ještě chlapec, když slyšel, jaká požehnání mu Pán Nṛsiṁhadeva nabízí, považoval je za překážky na cestě oddané služby. Proto se pousmál a promluvil následovně.

Význam

Hmotný zisk není konečným cílem oddané služby. Tím je láska k Bohu. I když byli Prahlāda Mahārāja, Dhruva Mahārāja, Ambarīṣa Mahārāja, Yudhiṣṭhira Mahārāja a mnozí jiní oddaní králové po hmotné stránce velice bohatí, přijímali své hmotné bohatství v rámci služby Pánu, nikoliv ke svému smyslovému požitku. Vlastnit hmotné bohatství je přirozeně vždy nebezpečné, protože jeho vliv může člověka odvést od oddané služby. Čistý oddaný (anyābhilāṣitā-śūnyam) to však nikdy nedopustí. Naopak — vše, co má, na sto procent zaměstnává ve službě Pánu. Hmotné vlastnictví, které člověka svádí, je považováno za dar od māyi, ale to, které je plně využité ve službě, je považováno za dar od Boha neboli za možnosti, jež Kṛṣṇa nabízí ke zdokonalení oddané služby.

Verš

śrī-prahrāda uvāca
mā māṁ pralobhayotpattyā
saktaṁ kāmeṣu tair varaiḥ
tat-saṅga-bhīto nirviṇṇo
mumukṣus tvām upāśritaḥ

Synonyma

śrī-prahrādaḥ uvāca — Prahlāda Mahārāja řekl (Nejvyšší Osobnosti Božství); — prosím ne; mām — mě; pralobhaya — sváděj; utpattyā — kvůli mému zrození (v démonské rodině); saktam — (již jsem) poután; kāmeṣu — k hmotnému požitku; taiḥ — všemi těmito; varaiḥ — požehnáními v podobě hmotného vlastnictví; tat-saṅga-bhītaḥ — obávající se takového styku s hmotou; nirviṇṇaḥ — zcela odpoutaný od hmotných tužeb; mumukṣuḥ — toužící po vysvobození z hmotného života; tvām — k Tvým lotosovým nohám; upāśritaḥ — uchyluji se.

Překlad

Prahlāda Mahārāja řekl: Můj milý Pane, ó Nejvyšší Osobnosti Božství, jelikož jsem se narodil v ateistické rodině, přirozeně lpím na hmotném požitku. Proto mě, prosím, nesváděj těmito iluzemi. Velmi se obávám hmotné existence a přeji si být vysvobozen z materialistického života. Z tohoto důvodu přijímám útočiště u Tvých lotosových nohou.

Význam

Materialistický život znamená připoutanost k tělu a všemu, co se s ním pojí. Tato připoutanost se zakládá na chtivých touhách po uspokojování smyslů, zvláště po sexuálním požitku. Kāmais tais tair hṛta-jñānāḥ—člověk příliš poutaný k hmotnému požitku je zbaven veškerého poznání (hṛta-jñānāḥ). Bhagavad-gītā uvádí, že ti, kdo lpí na hmotném požitku, většinou tíhnou k uctívání polobohů, aby si opatřili různé druhy hmotného bohatství. Zvláště se drží uctívání bohyně Durgy a Pána Śivy, protože tento transcendentální pár může svým oddaným poskytnout všechny hmotné vymoženosti. Prahlāda Mahārāja byl však od veškerého hmotného požitku odpoutaný. Proto přijal útočiště u lotosových nohou Pána Nṛsiṁhadeva, a nikoliv u nohou nějakého poloboha. Je třeba chápat, že pokud se někdo chce skutečně osvobodit z tohoto hmotného světa, zbavit se trojího utrpení a zrození, smrti, stáří a nemoci (janma-mṛtyu-jarā-vyādhi), musí se uchýlit k Nejvyšší Osobnosti Božství, neboť bez Pána se nikdo z materialistického života nevymaní. Ateisté velmi lpí na hmotném požitku. Jakmile tedy dostanou příležitost, jak ho mít stále více, okamžitě se jí chopí. Prahlāda Mahārāja byl však v tomto směru velice opatrný. Přestože se narodil materialistickému otci, sám byl oddaný, a proto neměl žádné hmotné touhy (anyābhilāṣitā-śūnyam).

Verš

bhṛtya-lakṣaṇa-jijñāsur
bhaktaṁ kāmeṣv acodayat
bhavān saṁsāra-bījeṣu
hṛdaya-granthiṣu prabho

Synonyma

bhṛtya-lakṣaṇa-jijñāsuḥ — toužící projevit příznaky čistého oddaného; bhaktam — oddaného; kāmeṣu — do hmotného světa, kde výrazně převládají chtivé touhy; acodayat — poslal jsi; bhavān — Ty; saṁsāra-bījeṣu — hlavní příčina přítomnosti v tomto hmotném světě; hṛdaya-granthiṣu — která (touha po hmotném požitku) je v srdcích všech podmíněných duší; prabho — ó můj Pane, jenž jsi hoden uctívání.

Překlad

Ó můj Pane, jenž jsi hoden uctívání, jelikož semeno chtivých tužeb, které je hlavní příčinou hmotné existence, se nachází v srdcích všech, poslal jsi mě do tohoto hmotného světa, abych projevil příznaky čistého oddaného.

Význam

Bhakti-rasāmṛta-sindhu se důkladně zaměřuje na oddané kategorií nitya-siddha a sādhana-siddha. Oddaní nitya-siddha přicházejí do tohoto hmotného světa z Vaikuṇṭhy, aby svým osobním příkladem učili, jak se stát oddaným. Živé bytosti v hmotném světě se mohou od těchto oddaných poučit a vyvinout touhu po návratu domů, zpátky k Bohu. Oddaný nitya-siddha přichází z Vaikuṇṭhy na pokyn Nejvyšší Osobnosti Božství a svým příkladem ukazuje, jak se stát čistým oddaným (anyābhilāṣitā-śūnyam). Přestože přichází do tohoto hmotného světa, nikdy ho nepřitahují lákadla hmotného požitku. Dokonalým příkladem je Prahlāda Mahārāja, který byl nitya-siddha, mahā-bhāgavata. I když se narodil v rodině Hiraṇyakaśipua, což byl ateista, nikdy nebyl přitahován k žádnému druhu materialistického požitku. Pán, který chtěl prostřednictvím Prahlāda Mahārāje projevit příznaky čistého oddaného, se snažil přimět jej, aby přijal nějaká hmotná požehnání, ale Prahlāda Mahārāja je odmítl. Naopak předvedl na svém osobním příkladě vlastnosti čistého oddaného. Jinými slovy, Pán netouží posílat svého čistého oddaného do tohoto hmotného světa a oddaný svým příchodem také nesleduje žádné hmotné cíle. Když se zde Pán osobně zjevuje jako inkarnace, není hmotným prostředím uváděn v pokušení a nemá nic společného s hmotnými činnostmi, ale svým příkladem učí obyčejné lidi, jak se stát oddanými. Stejně tak oddaný, který sem přichází na pokyn Nejvyššího Pána, ukazuje svým chováním, jak se stát čistým oddaným. Čistý oddaný je tedy praktickým příkladem všem živým bytostem, včetně Pána Brahmy.

Verš

nānyathā te ’khila-guro
ghaṭeta karuṇātmanaḥ
yas ta āśiṣa āśāste
na sa bhṛtyaḥ sa vai vaṇik

Synonyma

na — ne; anyathā — jinak; te — Tebe; akhila-guro — ó svrchovaný učiteli celého stvoření; ghaṭeta — taková věc se může stát; karuṇā-ātmanaḥ — Nejvyšší Pán, který je nesmírně laskavý ke svým oddaným; yaḥ — každý, kdo; te — od Tebe; āśiṣaḥ — hmotný prospěch; āśāste — přeje si (výměnou za službu Tobě); na — ne; saḥ — taková osoba; bhṛtyaḥ — služebník; saḥ — taková osoba; vai — jistě; vaṇik — obchodník (který chce ze svého podnikání získat hmotný prospěch).

Překlad

Jinak jsi ke svému oddanému tak laskavý, ó můj Pane, svrchovaný učiteli celého světa, že bys ho nemohl nabádat k něčemu, co pro něho není prospěšné. Na druhou stranu ten, kdo chce výměnou za oddanou službu získat nějaký hmotný prospěch, nemůže být Tvůj čistý oddaný. Není o nic lepší než obchodník, který chce, aby mu jeho služba něco vynesla.

Význam

Někdy vidíme, jak lidé přicházejí za oddaným nebo do chrámu Pána, jen aby získali nějaký hmotný prospěch. Takový člověk je zde označen jako obchodník. V Bhagavad-gītě jsou uvedeni ārto jijñāsur arthārthī. Slovo ārta označuje toho, kdo trpí, a arthārthī se vztahuje na člověka, který má nouzi o peníze. Takoví lidé jsou nuceni vyhledat Nejvyšší Osobnost Božství, neboť chtějí zmírnit své utrpení nebo díky požehnání od Pána získat nějaké finanční prostředky. Jsou popsáni jako zbožní (sukṛtī), jelikož se ve stavu utrpení nebo v nouzi o peníze obracejí na Nejvyššího Pána. Nikdo se nedokáže obrátit na Nejvyšší Osobnost Božství, není-li zbožný. Ale přestože může zbožný člověk získat hmotný prospěch, ten, kdo se zajímá o hmotné věci, nemůže být čistým oddaným. Když čistý oddaný získá hmotné bohatství, není to za jeho zbožné jednání, ale v zájmu služby Pánu. Ten, kdo se věnuje oddané službě, je zbožný přirozeně. Čistý oddaný je proto anyābhilāṣitā-śūnyam. Vůbec netouží po hmotném zisku a Pán ho také nenabádá, aby o něj usiloval. Když oddaný něco potřebuje, Nejvyšší Osobnost Božství mu to dá (yoga-kṣemaṁ vahāmy aham).

Materialisté někdy chodí do chrámu obětovat Pánu květy a plody, protože se dozvěděli z Bhagavad-gīty, že když oddaný obětuje květiny a ovoce, Pán je přijme. V Bhagavad-gītě (9.26) Pán říká:

patraṁ puṣpaṁ phalaṁ toyaṁ
yo me bhaktyā prayacchati
tad ahaṁ bhakty-upahṛtam
aśnāmi prayatātmanaḥ

“Jestliže Mi někdo s láskou a oddaností obětuje lístek, květ, ovoce či vodu, přijmu to.” Člověk s mentalitou obchodníka si tedy myslí, že pokud může prostým obětováním malého množství ovoce a květů získat hmotný prospěch, jako například velký peněžní obnos, je to dobrý obchod. Takové lidi nelze považovat za čisté oddané. Jelikož jejich touhy nejsou očistěné, jsou to stále jen obchodníci, přestože chodí do chrámů a vydávají se za oddané. Sarvopādhi-vinirmuktaṁ tat-paratvena nirmalam — člověk může být očištěný jedině tehdy, když se zcela zbavil hmotných tužeb, a jedině v tomto očištěném stavu může sloužit Pánu. Hṛṣīkeṇa hṛṣīkeśa-sevanaṁ bhaktir ucyate — to je úroveň čisté oddanosti.

Verš

āśāsāno na vai bhṛtyaḥ
svāminy āśiṣa ātmanaḥ
na svāmī bhṛtyataḥ svāmyam
icchan yo rāti cāśiṣaḥ

Synonyma

āśāsānaḥ — ten, kdo touží (výměnou za službu); na — ne; vai — skutečně; bhṛtyaḥ — kvalifikovaný služebník nebo čistý oddaný Pána; svāmini — od pána; āśiṣaḥ — hmotný prospěch; ātmanaḥ — pro uspokojení svých smyslů; na — ne; svāmī — pán; bhṛtyataḥ — od služebníka; svāmyam — prestižní postavení pána; icchan — přeje si; yaḥ — každý takový pán, který; rāti — udílí; ca — také; āśiṣaḥ — hmotný prospěch.

Překlad

Služebník, který touží získat od svého pána hmotný prospěch, jistě není kvalifikovaný služebník nebo čistý oddaný. Pán, který udílí svému služebníkovi požehnání kvůli touze udržet si prominentní postavení pána, také není správný pán.

Význam

Bhagavad-gītā (7.20) uvádí: kāmais tais tair hṛta-jñānāḥ prapadyante 'nya-devatāḥ — “Ti, jež hmotné touhy připravily o inteligenci, se odevzdávají polobohům.” Žádný polobůh se nemůže stát pánem, neboť skutečným pánem je Nejvyšší Osobnost Božství. Polobozi si chtějí udržet svá prestižní postavení, a proto udílejí těm, kdo je uctívají, všechna vytoužená požehnání. Například jednou dostal jeden asura od Pána Śivy požehnání, díky kterému mohl zabít kohokoliv jen tím, že se rukama dotkne jeho hlavy. Od polobohů lze taková požehnání získat. Pokud však člověk uctívá Nejvyšší Osobnost Božství, Pán mu nikdy taková zavrženíhodná požehnání nedá. Ve Śrīmad-Bhāgavatamu (10.88.8) je naopak řečeno: yasyāham anugṛhnāmi hariṣye tad-dhanaṁ śanaiḥ. Je-li oddaný příliš materialisticky založený, ale zároveň chce být služebníkem Nejvyššího Pána, Pán mu ze svého svrchovaného soucitu odebere všechno jeho hmotné bohatství a přiměje ho stát se Jeho čistým oddaným. Prahlāda Mahārāja rozlišuje mezi čistým oddaným a správným pánem. Nejvyšší Osobnost Božství je pravý pán, svrchovaný pán, zatímco oddaný, který nemá žádné hmotné motivy, je pravý služebník. Ten, kdo má hmotné pohnutky, se nemůže stát služebníkem, a ten, kdo svému služebníkovi zbytečně udílí požehnání, aby si udržel své prestižní postavení, není skutečný pán.

Verš

ahaṁ tv akāmas tvad-bhaktas
tvaṁ ca svāmy anapāśrayaḥ
nānyathehāvayor artho
rāja-sevakayor iva

Synonyma

aham — co se mě týče; tu — ovšem; akāmaḥ — bez hmotné touhy; tvat-bhaktaḥ — zcela poután k Tobě bez jakékoliv motivace; tvam ca — Ty také; svāmī — skutečný pán; anapāśrayaḥ — bez motivace (nestáváš se pánem s nějakou motivací); na — ne; anyathā — abychom spolu neměli tento vztah pána a služebníka; iha — zde; āvayoḥ — naše; arthaḥ — jakákoliv motivace (Osobnost Božství je pravý pán a Prahlāda Mahārāja je čistý oddaný bez jakýchkoliv materialistických motivací); rāja — krále; sevakayoḥ — a služebníka; iva — jako (stejně jako král vybírá daně ve prospěch služebníka a občané platí daně ve prospěch krále).

Překlad

Ó můj Pane, jsem Tvůj ničím nemotivovaný služebník a Ty jsi můj věčný pán. Není třeba, abychom byli čímkoliv jiným než pánem a služebníkem. Ty jsi přirozeně můj pán a já jsem přirozeně Tvůj služebník. Nemáme žádný jiný vztah.

Význam

Śrī Caitanya Mahāprabhu řekl: jīvera ’svarūpa' haya—kṛṣṇera ’nitya-dāsa' — každá živá bytost je věčně služebníkem Nejvyššího Pána, Kṛṣṇy. V Bhagavad-gītě (5.29) Pán Kṛṣṇa říká: bhoktāraṁ yajña-tapasāṁ sarva-loka-maheśvaram — “Jsem vlastníkem všech planet a nejvyšším poživatelem.” To je přirozené postavení Pána, a přirozeným postavením živé bytosti je odevzdat se Mu (sarva-dharmān parityajya mām ekaṁ śaranaṁ vraja). Trvá-li tento vztah, pak mezi pánem a služebníkem věčně vládne skutečné štěstí. Když je však narušen, živá bytost chce být šťastná nezávisle a myslí si, že pán je tím, kdo jí dá to, co si poručí. Tímto způsobem nemůže být nikdo šťastný. Pán také nemá posluhovat touhám služebníka. Pokud tak činí, není to skutečný pán. Skutečný pán nařizuje: “Musíš dělat toto,” a skutečný služebník příkazu ihned uposlechne. Dokud není navázán tento vztah mezi Nejvyšším Pánem a podřízenou živou bytostí, o skutečném štěstí nemůže být ani řeči. Živá bytost je āśraya, vždy podřízená, a Svrchovaná Osobnost Božství je viṣaya, nejvyšší objekt jejího zájmu, cíl života. Nešťastníci polapení v tomto hmotném světě to nevědí. Na te viduḥ svārtha-gatiṁ hi viṣṇum — jelikož jsou všichni v tomto hmotném světě oklamáni hmotnou energií, nevědí, že jediným životním cílem je přijít do styku s Pánem Viṣṇuem.

ārādhanānāṁ sarveṣāṁ
viṣṇor ārādhanaṁ param
tasmāt parataraṁ devi
tadīyānāṁ samarcanam

V Padma Purāṇě vysvětluje Pán Śiva své manželce Pārvatī, bohyni Durze, že nejvyšším cílem života je uspokojit Pána Viṣṇua, jehož lze potěšit jedině uspokojením Jeho služebníka. Śrī Caitanya Mahāprabhu proto učí: gopī-bhartuḥ pada-kamalayor dāsa-dāsānudāsaḥ. Je třeba se stát služebníkem služebníka. Prahlāda Mahārāja se také modlil k Pánu Nṛsiṁhadevovi, aby mohl být služebníkem Pánova služebníka. To je předepsaná metoda oddané služby. Jakmile oddaný zatouží, aby mu Pán dodával to, co si poručí, Nejvyšší Osobnost Božství okamžitě odmítne být pánem takového motivovaného oddaného. V Bhagavad-gītě (4.11) Pán říká: ye yathā māṁ prapadyante tāṁs tathaiva bhajāmy aham. “Každého odměňuji podle toho, nakolik se Mi odevzdá.” Materialisté se obvykle zajímají o hmotný zisk. Dokud se člověk nevzdá těchto nečistých pohnutek, nedostane možnost vrátit se domů, zpátky k Bohu.

Verš

yadi dāsyasi me kāmān
varāṁs tvaṁ varadarṣabha
kāmānāṁ hṛdy asaṁrohaṁ
bhavatas tu vṛṇe varam

Synonyma

yadi — jestliže; dāsyasi — chceš dát; me — mně; kāmān — něco žádoucího; varān — jako své požehnání; tvam — Ty; varada-ṛṣabha — ó Nejvyšší Pane, Osobnosti Božství, který můžeš dát jakékoliv požehnání; kāmānām — všech tužeb po hmotném štěstí; hṛdi — v mém srdci; asaṁroham — žádný růst; bhavataḥ — od Tebe; tu — potom; vṛṇe — modlím se o; varam — takové požehnání.

Překlad

Ó můj Pane, nejlepší z dárců požehnání, jestliže mi chceš nějaké vhodné požehnání udělit, potom se k Tobě modlím, aby v mém srdci nebyly žádné hmotné touhy.

Význam

Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu nás učil, jak se modlit o Pánovo požehnání:

na dhanaṁ na janaṁ na sundarīṁ
kavitāṁ vā jagad-īśa kāmaye
mama janmani janmanīśvare
bhavatād bhaktir ahaitukī tvayi

“Ó můj Pane, nechci od Tebe žádné bohatství, ani mnoho stoupenců, ani krásnou ženu, protože to vše jsou materialistické touhy. Jestliže Tě však musím požádat o nějaké požehnání, modlím se, abych za žádných okolností, ať se narodím v jakékoliv formě života, nepřišel o transcendentální oddanou službu Tobě.” Oddaní jsou neustále na pozitivní úrovni, na rozdíl od māyāvādīnů, kteří chtějí, aby vše bylo neosobní či prázdnota. Živá bytost nemůže být charakterizována prázdnotou (śūnyavādī); vždy musí něco vlastnit. Oddaný tedy naopak chce něco vlastnit, a toto vlastnictví velmi pěkně popisuje Prahlāda Mahārāja, který říká: “Jestliže od Tebe musím přijmout nějaké požehnání, modlím se, aby v mém srdci nebyly žádné hmotné touhy.” Na touze sloužit Nejvyšší Osobnosti Božství není nic hmotného.

Verš

indriyāṇi manaḥ prāṇa
ātmā dharmo dhṛtir matiḥ
hrīḥ śrīs tejaḥ smṛtiḥ satyaṁ
yasya naśyanti janmanā

Synonyma

indriyāṇi — smysly; manaḥ — mysl; prāṇaḥ — životní vzduch; ātmā — tělo; dharmaḥ — náboženství; dhṛtiḥ — trpělivost; matiḥ — inteligence; hrīḥ — stud; śrīḥ — bohatství; tejaḥ — síla; smṛtiḥ — paměť; satyam — věrnost pravdě; yasya — kterých (chtivých tužeb); naśyanti — jsou zničeny; janmanā — od samého zrození.

Překlad

Ó můj Pane, kvůli chtivým touhám existujícím od samého zrození jsou zničeny smysly, mysl, život, tělo, náboženství, trpělivost, inteligence, stud, bohatství, síla, paměť a věrnost pravdě.

Význam

Śrīmad-Bhāgavatam uvádí: kāmaṁ hṛd-rogam. Materialistický život znamená být nakažen vážnou nemocí zvanou chtíč. Osvobození znamená být zbaven chtivých tužeb, protože pouze kvůli nim musí živá bytost podstupovat opakované zrození a smrt. Dokud se její chtivé touhy nesplní, musí se znovu a znovu rodit a usilovat o jejich vyplnění. Kvůli hmotným touhám se tedy věnuje různým druhům činností a získává různé druhy těl, s nimiž se snaží splnit své touhy, které nejsou nikdy uspokojeny. Jedinou pomocí je přijmout proces oddané služby, která začíná tehdy, když je živá bytost prostá všech hmotných tužeb. Anyābhilāṣitā-śūnyam—anya-abhilāṣitā znamená “hmotná touha” a śūnyam znamená “oproštěná od”. Duši charakterizují duchovní činnosti a duchovní touhy, které popsal Śrī Caitanya Mahāprabhu: mama janmani janmanīśvare bhavatād bhaktir ahaitukī tvayi. Čistá oddanost službě Pánu je jediná duchovní touha. V zájmu vyplnění této duchovní touhy se ovšem živá bytost musí zbavit všech hmotných tužeb. Být bez tužeb znamená nemít žádné hmotné touhy. To popisuje Śrīla Rūpa Gosvāmī výrazem anyābhilāṣitā-śūnyam. Jakmile má živá bytost hmotné touhy, ztrácí svou duchovní totožnost. Vše, co souvisí s jejím životem, včetně jejích smyslů, těla, náboženství, trpělivosti a inteligence, je pak oddělené od jejího původního vědomí Kṛṣṇy. Když má hmotné touhy, nemůže náležitě používat své smysly, inteligenci, mysl a podobně pro uspokojení Nejvyšší Osobnosti Božství. Māyāvādští filozofové se chtějí zbavit osobní existence, nemít smysly ani mysl, ale to není možné. Živá bytost musí žít, mít touhy, ambice a tak dále. Ty však musí být očištěny, aby mohla toužit duchovně a mít duchovní ambice, prosté hmotného znečištění. Tyto sklony má, protože je živou bytostí. Když je však znečištěná hmotou, je vydána napospas hmotnému utrpení (janma-mṛtyu-jarā-vyādhi). Chce-li ukončit opakované zrození a smrt, musí se začít věnovat oddané službě Pánu.

sarvopādhi-vinirmuktaṁ
tat-paratvena nirmalam
hṛṣīkeṇa hṛṣīkeśa-
sevanaṁ bhaktir ucyate

Bhakti, oddaná služba, znamená zaměstnat všechny své smysly službou Pánu, Nejvyšší Osobnosti Božství, vládci všech smyslů. Když duše slouží Nejvyššímu, má to dva vedlejší účinky: oprostí se od všech hmotných označení a její smysly se službou Pánu očistí.”

Verš

vimuñcati yadā kāmān
mānavo manasi sthitān
tarhy eva puṇḍarīkākṣa
bhagavattvāya kalpate

Synonyma

vimuñcati — zříká se; yadā — kdykoliv; kāmān — všech hmotných tužeb; mānavaḥ — lidská společnost; manasi — v mysli; sthitān — které se nacházejí; tarhi — jedině tehdy; eva — zajisté; puṇḍarīka-akṣa — ó Pane s lotosovýma očima; bhagavattvāya — mít stejné bohatství jako Pán; kalpate — je způsobilá.

Překlad

Ó můj Pane, když je člověk schopen se vzdát všech hmotných tužeb v mysli, je způsobilý mít stejné bohatství jako Ty.

Význam

Ateisté někdy kritizují oddané: “Jestliže nechcete přijmout od Pána žádné požehnání a jestliže služebník Pána je stejně bohatý jako sám Pán, proč potom žádáte, abyste se mohli stát Pánovými služebníky?” Śrīdhara Svāmī ve svém komentáři uvádí: bhagavattvāya bhagavat-samān aiśvaryāya. Dosáhnout úrovně Nejvyšší Osobnosti Božství (bhagavattva) neznamená stát se totožným s Pánem nebo se Mu vyrovnat — v duchovním světě je ovšem služebník stejně bohatý jako pán. Služebník Pánu slouží jako sluha, přítel, otec, matka nebo milostná partnerka, a ti všichni jsou stejně bohatí jako On. To je acintya-bhedābheda-tattva. Pán a služebník se od sebe liší, ale přesto jsou si v bohatství rovni. To je význam současné odlišnosti od Nejvyššího Pána a totožnosti s Ním.

Verš

oṁ namo bhagavate tubhyaṁ
puruṣāya mahātmane
haraye ’dbhuta-siṁhāya
brahmaṇe paramātmane

Synonyma

oṁ — ó můj Pane, ó Nejvyšší Osobnosti Božství; namaḥ — skládám uctivé poklony; bhagavate — Nejvyšší Osobě; tubhyam — Tobě; puruṣāya — Svrchované Osobě; mahā-ātmane — Nejvyšší Duši, Nadduši; haraye — Pánu, který odstraňuje veškeré utrpení oddaných; adbhuta-siṁhāya — Tvé úžasné lví podobě Nṛsiṁhadeva; brahmaṇe — Nejvyššímu Brahmanu; parama-ātmane — Nejvyšší Duši.

Překlad

Ó můj Pane, který v plné míře vlastníš šest vznešených atributů, Nejvyšší Osobo! Ó Nejvyšší Duše, ničící veškeré utrpení! Ó Svrchovaná Osobo v podobě úžasného lva a zároveň člověka, skládám Ti uctivé poklony.

Význam

V minulém verši Prahlāda Mahārāja vysvětlil, že oddaný může dosáhnout úrovně Nejvyšší Osoby (bhagavattva), ale to neznamená, že ztratí své postavení služebníka. Správný služebník Pána má Pánu skládat uctivé poklony se služebnickým postojem, i když je stejně bohatý jako On. Prahlāda Mahārāja se snažil Pána upokojit, a proto si o sobě nemyslel, že se Mu vyrovná. Prohlásil se za služebníka a skládal Pánovi uctivé poklony.

Verš

śrī-bhagavān uvāca
naikāntino me mayi jātv ihāśiṣa
āśāsate ’mutra ca ye bhavad-vidhāḥ
tathāpi manvantaram etad atra
daityeśvarāṇām anubhuṅkṣva bhogān

Synonyma

śrī-bhagavān uvāca — Nejvyšší Pán řekl; na — ne; ekāntinaḥ — čistý, bez tužeb, kromě jediné touhy po oddané službě; me — ode Mě; mayi — Mně; jātu — kdykoliv; iha — v tomto hmotném světě; āśiṣaḥ — požehnání; āśāsate — silná touha; amutra — v příštím životě; ca — a; ye — všichni oddaní, kteří; bhavat-vidhāḥ — jako ty; tathāpi — přesto; manvantaram — doba do konce života jednoho Manua; etat — tato; atra — v tomto hmotném světě; daitya-īśvarāṇām — bohatství materialistů; anubhuṅkṣva — můžeš si užívat; bhogān — všechny druhy hmotného bohatství.

Překlad

Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, řekl: Můj milý Prahlāde, oddaný jako ty nikdy netouží po žádném hmotném bohatství, v tomto ani v příštím životě. Já ti však přesto nařizuji, aby sis až do konce vlády Manua užíval bohatství démonů v hmotném světě jako jejich král.

Význam

Jeden Manu žije po dobu sedmdesáti jedna cyklů čtyř yug, z nichž každý trvá 4 300 000 let. Ateisté si rádi užívají hmotného bohatství a vynakládají mnoho energie na stavbu velkých obydlí, silnic, měst a továren, ale bohužel nemohou žít více než osmdesát či devadesát let, nebo nanejvýš sto. Přestože materialista za cenu takového úsilí vytváří království přeludů, nemůže si v něm užívat déle než jen několik let. Avšak Prahlāda Mahārāja byl oddaný, a proto mu Pán umožnil užívat si hmotného bohatství jako král materialistů. Prahlāda se narodil v rodině Hiraṇyakaśipua, největšího materialisty, a jelikož byl jeho právoplatným dědicem, Nejvyšší Pán mu umožnil užívat si v království, které jeho otec vytvořil, po tolik let, že je žádný materialista nedokáže spočítat. Oddaný netouží po hmotném bohatství, ale je-li čistým oddaným, má dostatek příležitostí užívat si i hmotného štěstí, aniž by o ně usiloval. Každému se proto doporučuje přijmout proces oddané služby za jakýchkoliv okolností. Touží-li člověk po hmotném bohatství, může se stát také čistým oddaným, a jeho touhy se mu splní. Ve Śrīmad-Bhāgavatamu (2.3.10) stojí:

akāmaḥ sarva-kāmo vā
mokṣa-kāma udāra-dhīḥ
tīvreṇa bhakti-yogena
yajeta puruṣaṁ param

“Ať chce člověk všechno nebo nic, či ať chce splynout s Pánem, inteligentní je jedině tehdy, pokud uctívá Pána Kṛṣṇu, Nejvyšší Osobnost Božství, transcendentální láskyplnou službou.”

Verš

kathā madīyā juṣamāṇaḥ priyās tvam
āveśya mām ātmani santam ekam
sarveṣu bhūteṣv adhiyajñam īśaṁ
yajasva yogena ca karma hinvan

Synonyma

kathāḥ — poselství či pokyny; madīyāḥ — dané Mnou; juṣamāṇaḥ — vždy naslouchající nebo rozjímající o nich; priyāḥ — nesmírně příjemné; tvam — ty; āveśya — plně pohroužený do; mām — Mě; ātmani — ve tvém srdci; santam — existující; ekam — jeden (tatáž Nejvyšší Duše); sarveṣu — ve všech; bhūteṣu — živých bytostech; adhiyajñam — příjemce výsledků všech obřadů; īśam — Nejvyššího Pána; yajasva — uctívej; yogena — bhakti-yogou, oddanou službou; ca — také; karma — plodonosné činnosti; hinvan — vzdávající se.

Překlad

Nevadí, že jsi v hmotném světě. Měl bys vždy, neustále, naslouchat Mým pokynům a poselstvím a být vždy pohroužen v myšlenkách na Mě, neboť Já jsem Nadduše v srdci každého. Zanech proto plodonosných činností a uctívej Mě.

Význam

Když oddaný po hmotné stránce velice zbohatne, nikdo by si neměl myslet, že si užívá výsledků svých plodonosných činností. Oddaný v tomto hmotném světě využívá veškeré hmotné bohatství ve službě Pánu—plánuje, jak Mu s těmito věcmi sloužit, což Pán sám doporučuje. Používá všechny hmotné věci, které má, aby šířil slávu Pána a službu Jemu. Nikdy neprovádí žádné plodonosné oběti či obřady, aby si užíval výsledků této karmy. Oddaný ví, že karma-kāṇḍa je určena méně inteligentním lidem. Narottama dāsa Ṭhākura říká ve své Prema-bhakti-candrice: karma-kāṇḍa, jñāna-kāṇḍa, kevala viṣera bhāṇḍakarma-kāṇḍa i jñāna-kāṇḍa (plodonosné činnosti a spekulace o Nejvyšším Pánu) jsou jako nádoby s jedem. Ten, koho přitahují, maří svůj lidský život. Oddaný se proto nikdy nezajímá o karma-kāṇḍu ani o jñāna-kāṇḍu, ale pouze o příznivou službu Pánu (ānukūlyena kṛṣṇānuśīlanam) neboli o rozvoj duchovních činností v rámci oddané služby.

Verš

bhogena puṇyaṁ kuśalena pāpaṁ
kalevaraṁ kāla-javena hitvā
kīrtiṁ viśuddhāṁ sura-loka-gītāṁ
vitāya mām eṣyasi mukta-bandhaḥ

Synonyma

bhogena — prožitky hmotného štěstí; puṇyam — zbožné činnosti či jejich výsledky; kuśalena — zbožným jednáním (oddaná služba je nejlepší ze všech zbožných činností); pāpam — všechny druhy reakcí za bezbožné činnosti; kalevaram — hmotné tělo; kāla-javena — nejmocnějším časem; hitvā — vzdávající se; kīrtim — sláva; viśuddhām — transcendentální, plně očištěný; sura-loka-gītām — velebený i na nebeských planetách; vitāya — šířící se po celém vesmíru; mām — ke Mně; eṣyasi — vrátíš se; mukta-bandhaḥ — zbavený všech pout.

Překlad

Můj milý Prahlāde, dokud jsi v tomto hmotném světě, budeš prožíváním štěstí vyčerpávat všechny reakce za zbožné činnosti a zbožným jednáním neutralizovat bezbožné činnosti. Vlivem mocného času opustíš své tělo, avšak sláva tvých skutků bude opěvována ve vyšších planetárních soustavách a ty, zcela zbavený veškerých pout, se vrátíš domů, zpátky k Bohu.

Význam

Śrīla Viśvanātha Cakravartī Ṭhākura říká: evaṁ prahlādasyāṁśena sādhana-siddhatvaṁ nitya-siddhatvaṁ ca nāradādivaj jñeyam. Existují dva druhy oddaných — sādhana-siddha a nitya-siddha. Prahlāda Mahārāja je smíšený siddha; zčásti je dokonalý díky vykonávání oddané služby a zčásti se jedná o věčnou dokonalost. Je proto přirovnán k takovým oddaným, jako je Nārada. Nārada Muni byl dříve synem služebné, a jelikož vykonával oddanou službu, dosáhl v dalším životě dokonalosti (sādhana-siddhi). Je však zároveň také nitya-siddha, jelikož nikdy nezapomíná na Nejvyšší Osobnost Božství.

Velice důležité je slovo kuśalena — člověk by měl umět v hmotném světě žít správně. Hmotný svět je známý jako svět protikladů, neboť někdy musíme jednat bezbožně a jindy zbožně. I když nechceme jednat bezbožně, svět je tak zařízený, že zde vždy hrozí nějaké nebezpečí (padaṁ padaṁ yad vipadām). Proto i při vykonávání oddané služby si oddaný nutně vytváří mnoho nepřátel. Prahlāda Mahārāja to zažil na vlastní kůži, neboť dokonce jeho vlastní otec se stal jeho nepřítelem. Oddaný by se měl zařídit tak, aby neustále myslel na Nejvyššího Pána, a aby se ho tedy nemohly dotknout reakce přinášející utrpení. Tak vypadá zkušený přístup ke zbožným a bezbožným činnostem (pāpa-puṇya). Vznešený oddaný, jako je Prahlāda Mahārāja, je jīvan-mukta — je vysvobozený již za tohoto života v hmotném těle.

Verš

ya etat kīrtayen mahyaṁ
tvayā gītam idaṁ naraḥ
tvāṁ ca māṁ ca smaran kāle
karma-bandhāt pramucyate

Synonyma

yaḥ — každý, kdo; etat — toto jednání; kīrtayet — zpívá; mahyam — Mně; tvayā — tebou; gītam — přednesené modlitby; idam — tato; naraḥ — lidská bytost; tvām — tebe; ca — jakož i; mām ca — Mě také; smaran — pamatující; kāle — časem; karma-bandhāt — z pout hmotných činností; pramucyate — vysvobodí se.

Překlad

Ten, kdo vždy vzpomíná na tvoje a také Moje jednání a kdo opakuje modlitby, které jsi přednesl, se časem osvobodí od reakcí za hmotné činnosti.

Význam

Zde je řečeno, že každý, kdo vypráví a naslouchá o činnostech Prahlāda Mahārāje a s nimi souvisejících činnostech Nṛsiṁhadeva, bude postupně vysvobozen ze všech pout plodonosného jednání. Bhagavad-gītā (2.15, 2.56) uvádí:

yaṁ hi na vyathayanty ete
puruṣaṁ puruṣarṣabha
sama-duḥkha-sukhaṁ dhīraṁ
so 'mṛtatvāya kalpate

“Ó nejlepší z mužů (Arjuno), ten, koho nerozruší štěstí ani neštěstí a v obou stavech zůstává klidný, je nepochybně způsobilý dosáhnout osvobození.”

duḥkheṣv anudvigna-manāḥ
sukheṣu vigata-spṛhaḥ
vīta-rāga-bhaya-krodhaḥ
sthita-dhīr munir ucyate

“Ten, kdo není v mysli rozrušen ani uprostřed utrpení trojího druhu, necítí se povznesen, když přijde štěstí, a je prostý připoutanosti, strachu a hněvu, je nazýván mudrcem klidné mysli.” Oddaný nemá být zarmoucený v nepříjemné situaci, ani se nemá cítit mimořádně šťastný, je-li obklopen hmotným bohatstvím. To je způsob, jak si vhodně uspořádat hmotný život. Jelikož oddaný toto dokonale ovládá, říká se mu jīvan-mukta. Rūpa Gosvāmī vysvětluje v Bhakti-rasāmṛta-sindhu:

īhā yasya harer dāsye
karmaṇā manasā girā
nikhilāsv apy avasthāsu
jīvan-muktaḥ sa ucyate

“Ten, kdo tělem, myslí, inteligencí a slovy jedná na úrovni vědomí Kṛṣṇy (neboli slouží Kṛṣṇovi), je osvobozený již v tomto hmotném světě, i když může vykonávat mnoho takzvaně hmotných činností.” Jelikož se oddaný neustále, ve všech životních situacích, věnuje oddané službě, je zbaven všech hmotných pout.

bhaktiḥ punāti man-niṣṭhā
śva-pākān api sambhavāt

“I člověk narozený v rodině pojídačů masa se očistí, zapojí-li se do oddané služby.” (Bhāg. 11.14.21) Śrīla Jīva Gosvāmī cituje tento verš, když logicky dokládá, že každý, kdo opěvuje čistý život a činnosti Prahlāda Mahārāje, se oprostí od reakcí za hmotné jednání.

Verš

śrī-prahrāda uvāca
varaṁ varaya etat te
varadeśān maheśvara
yad anindat pitā me
tvām avidvāṁs teja aiśvaram
viddhāmarṣāśayaḥ sākṣāt
sarva-loka-guruṁ prabhum
bhrātṛ-heti mṛṣā-dṛṣṭis
tvad-bhakte mayi cāghavān
tasmāt pitā me pūyeta
durantād dustarād aghāt
pūtas te ’pāṅga-saṁdṛṣṭas
tadā kṛpaṇa-vatsala

Synonyma

śrī-prahrādaḥ uvāca — Prahlāda Mahārāja řekl; varam — požehnání; varaye — modlím se o; etat — toto; te — od Tebe; varada-īśāt — Nejvyšší Osobnosti Božství, jež dáváš požehnání i tak vznešeným polobohům, jako je Brahmā a Śiva; mahā-īśvara — ó můj Nejvyšší Pane; yat — ten; anindat — urážel; pitā — otec; me — můj; tvām — Tebe; avidvān — neznalý; tejaḥ — síla; aiśvaram — svrchovanost; viddha — znečištěný; amarṣa — hněvem; āśayaḥ — v srdci; sākṣāt — přímo; sarva-loka-gurum — vůči nejvyššímu duchovnímu mistrovi všech živých bytostí; prabhum — vůči nejvyššímu pánovi; bhrātṛhā — vrah jeho bratra; iti — takto; mṛṣā-dṛṣṭiḥ — plný zášti kvůli nepochopení; tvat-bhakte — vůči Tvému oddanému; mayi — vůči mně; ca — a; agha-vān — který jednal nesmírně hříšně; tasmāt — od toho; pitā — otec; me — můj; pūyeta — kéž je očištěn; durantāt — velkých; dustarāt — obtížně překonatelných; aghāt — od všech hříšných činností; pūtaḥ — (ačkoliv byl) očištěný; te — Tebe; apāṅga — pohledem na něho; sandṛṣṭaḥ — když ses na něho podíval; tadā — tehdy; kṛpaṇa-vatsala — ó Ty, jenž jsi milostivý k materialistům.

Překlad

Prahlāda Mahārāja řekl: Ó Nejvyšší Pane, jelikož jsi tak milostivý k pokleslým duším, žádám Tě pouze o jedno požehnání. Vím, že můj otec byl v okamžiku smrti již očištěn tím, že jsi na něho pohlédl, ale jelikož nevěděl nic o Tvé obdivuhodné moci a svrchovanosti, zbytečně se na Tebe hněval, neboť Tě nemístně považoval za vraha svého bratra. Proto Tě otevřeně urážel, ó duchovní mistře všech živých bytostí, a páchal strašné hříchy zaměřené proti mně, Tvému oddanému. Přeji si, aby mu tyto hříšné činnosti byly prominuty.

Význam

Hiraṇyakaśipu se očistil, jakmile přišel do styku s Pánovým klínem a jakmile na něho Pán pohlédl, ale Prahlāda Mahārāja chtěl přesto slyšet přímo z Pánových úst, že jeho otec byl bezpříčinnou milostí Pána očištěn. Prahlāda Mahārāja vznesl tuto modlitbu k Pánu pro dobro svého otce. Jako vaiṣṇava nemohl přes všechny těžkosti, které mu otec působil, zapomenout na jeho otcovskou lásku.

Verš

śrī-bhagavān uvāca
triḥ-saptabhiḥ pitā pūtaḥ
pitṛbhiḥ saha te ’nagha
yat sādho ’sya kule jāto
bhavān vai kula-pāvanaḥ

Synonyma

śrī-bhagavān uvāca — Nejvyšší Pán řekl; triḥ-saptabhiḥ — třikrát sedm (dvacet jedna); pitā — otec; pūtaḥ — očištěný; pitṛbhiḥ — s tvými předky; saha — všichni společně; te — tvoji; anagha — ó ty, který jsi zcela prostý hříchu (Prahlāde Mahārāji); yat — protože; sādho — ó velký světče; asya — této osoby; kule — v dynastii; jātaḥ — narodil ses; bhavān — ty; vai — skutečně; kula-pāvanaḥ — ten, který očišťuje celou dynastii.

Překlad

Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, řekl: Můj milý Prahlāde, který jsi tak čistý, ó velký světče, tvůj otec byl očištěn společně s jednadvaceti předky z tvé rodiny. Celá dynastie se očistila tím, že ses v ní narodil.

Význam

Slovo triḥ-saptabhiḥ znamená “třikrát sedm”. My ve své rodině dokážeme napočítat čtyři nebo pět předchozích generací — ke svému pradědovi nebo dokonce prapradědovi — ale jelikož se Pán zmiňuje o jednadvaceti předcích, svědčí to o tom, že se požehnání vztahuje i na jiné rodiny. Před narozením v současné rodině jsme se museli již narodit v jiných rodinách. Když se tedy vaiṣṇava narodí v určité rodině, očišťuje milostí Pána nejen ji, ale i rodiny ze svých předchozích životů.

Verš

yatra yatra ca mad-bhaktāḥ
praśāntāḥ sama-darśinaḥ
sādhavaḥ samudācārās
te pūyante ’pi kīkaṭāḥ

Synonyma

yatra yatra — kdekoliv a kdykoliv; ca — také; mat-bhaktāḥ — Moji oddaní; praśāntāḥ — neobyčejně klidní; sama-darśinaḥ — vidící všechny stejně; sādhavaḥ — se všemi dobrými vlastnostmi; samudācārāḥ — stejnou měrou velkodušní; te — oni všichni; pūyante — jsou očištěni; api — dokonce; kīkaṭāḥ — zdegradovaná země nebo její obyvatelé.

Překlad

Kdekoliv žijí klidní oddaní, kteří vidí všechny stejně, jež jsou ušlechtilého chování a jež zdobí všechny dobré vlastnosti, taková místa a dynastie budou očištěny, přestože jsou hodny zavržení.

Význam

Kdekoliv pobývají vznešení oddaní, jsou očištěni nejen oni a jejich dynastie, ale i celá země.

Verš

sarvātmanā na hiṁsanti
bhūta-grāmeṣu kiñcana
uccāvaceṣu daityendra
mad-bhāva-vigata-spṛhāḥ

Synonyma

sarva-ātmanā — v každém ohledu, včetně hněvu a nenávisti; na — nikdy; hiṁsanti — poškozují; bhūta-grāmeṣu — mezi všemi životními druhy; kiñcana — kteroukoliv z nich; ucca-avaceṣu — živé bytosti na nižší a vyšší úrovni; daitya-indra — ó můj milý Prahlāde, králi Daityů; mat-bhāva — díky oddané službě Mně; vigata — zanechané; spṛhāḥ — všechny hmotné nálady hněvu a chamtivosti.

Překlad

Můj milý Prahlāde, králi Daityů, můj oddaný je poután ke službě Mně, a proto nerozlišuje mezi živými bytostmi na nižší a vyšší úrovni. Nikdy vůči nikomu nechová zášť.

Verš

bhavanti puruṣā loke
mad-bhaktās tvām anuvratāḥ
bhavān me khalu bhaktānāṁ
sarveṣāṁ pratirūpa-dhṛk

Synonyma

bhavanti — stávají se; puruṣāḥ — osoby; loke — v tomto světě; mat-bhaktāḥ — Moji čistí oddaní; tvām — tebe; anuvratāḥ — kráčející ve tvých stopách; bhavān — ty; me — Můj; khalu — jistě; bhaktānām — ze všech oddaných; sarveṣām — v různých náladách; pratirūpa-dhṛk — názorný příklad.

Překlad

Ti, kdo následují tvého příkladu, se přirozeně stanou Mými čistými oddanými. Jsi nejlepším příkladem Mého oddaného a ostatní by měli kráčet ve tvých stopách.

Význam

Śrīla Madhvācārya v této souvislosti cituje verš ze Skanda Purāṇy:

ṛte tu tāttvikān devān
nāradādīṁs tathaiva ca
prahrādād uttamaḥ ko nu
viṣṇu-bhaktau jagat-traye

Je velmi mnoho oddaných Nejvyšší Osobnosti Božství a ve Śrīmad-Bhāgavatamu (6.3.20) jsou vyjmenováni takto:

svayambhūr nāradaḥ śambhuḥ
kumāraḥ kapilo manuḥ
prahlādo janako bhīṣmo
balir vaiyāsakir vayam

Mezi dvanácti zmocněnými oddanými, jimiž jsou Pán Brahmā, Nārada, Pán Śiva, Kapila, Manu atd., je Prahlāda Mahārāja považován za nejlepší příklad.

Verš

kuru tvaṁ preta-kṛtyāni
pituḥ pūtasya sarvaśaḥ
mad-aṅga-sparśanenāṅga
lokān yāsyati suprajāḥ

Synonyma

kuru — vykonej; tvam — ty; preta-kṛtyāni — obřad prováděný po smrti; pituḥ — tvého otce; pūtasya — již očištěný; sarvaśaḥ — po všech stránkách; mat-aṅga — Mého těla; sparśanena — dotekem; aṅga — Mé milé dítě; lokān — na planety; yāsyati — bude povznesen; su-prajāḥ — aby se stal řádným občanem.

Překlad

Mé milé dítě, tvůj otec se již očistil dotekem Mého těla v okamžiku smrti. Nicméně povinností syna je vykonat po otcově smrti obřad śrāddha, aby mohl otec dosáhnout planetární soustavy, kde se může stát řádným občanem a oddaným.

Význam

Śrīla Viśvanātha Cakravartī Ṭhākura v této souvislosti říká, že i když byl Hiraṇyakaśipu již očištěn, musel se narodit ve vyšší planetární soustavě, aby se stal znovu oddaným. Prahlāda Mahārāja byl vyzván, aby v rámci etikety vykonal příslušný obřad, neboť Nejvyšší Osobnost Božství nechce za žádných okolností zastavit dodržování usměrňujících zásad. Madhva Muni také připomíná:

madhu-kaiṭabhau bhakty-abhāvā
dūrau bhagavato mṛtau
tama eva kramād āptau
bhaktyā ced yo hariṁ yayau

Když Nejvyšší Pán zabil démony Madhua a Kaiṭabhu, jejich příbuzní rovněž uspořádali náležité obřady, aby se tito démoni mohli vrátit domů, zpátky k Bohu.

Verš

pitryaṁ ca sthānam ātiṣṭha
yathoktaṁ brahmavādibhiḥ
mayy āveśya manas tāta
kuru karmāṇi mat-paraḥ

Synonyma

pitryam — otcovský; ca — také; sthānam — místo, trůn; ātiṣṭha — usedni na; yathā-uktam — jak je popsáno; brahmavādibhiḥ — následovníky védské civilizace; mayi — do Mě; āveśya — plně pohroužená; manaḥ — mysl; tāta — Můj milý hochu; kuru — vykonávej; karmāṇi — předepsané povinnosti; mat-paraḥ — jen abys jednal v Mém zájmu.

Překlad

Po dokončení obřadů se ujmi otcova království. Usedni na trůn a nenech se znepokojit materialistickými činnostmi. Prosím, soustřeď svou mysl neustále na Mě. Formálně se můžeš věnovat svým povinnostem, aniž bys porušoval příkazy Véd.

Význam

Když se člověk stane oddaným, již není vázán žádnými védskými povinnostmi. Každý musí plnit mnoho povinností, ale jakmile plně zasvětí svůj život Pánu, již žádné závazky nemá. Śrīmad-Bhāgavatam (11.5.41) uvádí:

devarṣi-bhūtāpta-nṛṇāṁ pitṝṇāṁ
na kiṅkaro nāyam ṛṇī ca rājan
sarvātmanā yaḥ śaraṇaṁ śaraṇyaṁ
gato mukundaṁ parihṛtya kartam

Ten, kdo se zcela odevzdal lotosovým nohám Pána, již nemá žádný dluh vůči svým předkům, velkým mudrcům, lidské společnosti či jakékoliv živé bytosti.

Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, Prahlādu Mahārājovi přesto doporučil řídit se usměrňujícími zásadami, neboť se měl stát králem, a ostatní tedy budou následovat jeho příklad. Proto mu poradil věnovat se svým politickým povinnostem, aby se tak lidé stali oddanými Pána.

yad yad ācarati śreṣṭhas
tad tad evetaro janaḥ
sa yat pramāṇaṁ kurute
lokas tad anuvartate

“Cokoliv dělá velký člověk, dělají pak i obyčejní lidé. Celý svět následuje vzor, který svým příkladem stanoví.” (Bg. 3.21) Není správné lpět na materialistickém jednání. Oddaný však může tyto činnosti vykonávat, aby dal příklad obyčejným lidem, že se nikdo nemá odklánět od védských příkazů.

Verš

śrī-nārada uvāca
prahrādo ’pi tathā cakre
pitur yat sāmparāyikam
yathāha bhagavān rājann
abhiṣikto dvijātibhiḥ

Synonyma

śrī-nāradaḥ uvāca — Nārada Muni řekl; prahrādaḥ — Prahlāda Mahārāja; api — také; tathā — takto; cakre — vykonal; pituḥ — svého otce; yat — jakékoliv; sāmparāyikam — obřady prováděné po smrti; yathā — dokonce jako; āha — nařízení; bhagavān — Nejvyšší Osobnost Božství; rājan — ó králi Yudhiṣṭhire; abhiṣiktaḥ — byl dosazen na královský trůn; dvi-jātibhiḥ — přítomnými brāhmaṇy.

Překlad

Śrī Nārada Muni pokračoval: Prahlāda Mahārāja tedy vykonal obřady pro svého otce, jak nařídil Nejvyšší Pán. Ó králi Yudhiṣṭhire, podle pokynů brāhmaṇů byl pak dosazen na trůn Hiraṇyakaśipuova království.

Význam

Společnost musí být nezbytně rozdělena na čtyři skupiny lidí, jimiž jsou brāhmaṇové, kṣatriyové, vaiśyové a śūdrové. Zde vidíme, že i když byl Prahlāda Mahārāja po všech stránkách dokonalý, přesto se řídil pokyny brāhmaṇů, kteří vykonávali védské obřady. Ve společnosti tedy musí existovat velice inteligentní třída vůdců, kteří jsou dobře obeznámení s védským poznáním, aby mohli vést veškeré obyvatelstvo k následování védských zásad a tak k postupnému dosažení nejvyšší dokonalosti a způsobilosti k návratu domů, zpátky k Bohu.

Verš

prasāda-sumukhaṁ dṛṣṭvā
brahmā narahariṁ harim
stutvā vāgbhiḥ pavitrābhiḥ
prāha devādibhir vṛtaḥ

Synonyma

prasāda-sumukham — jehož obličej zářil, jelikož byl Nejvyšší Pán potěšen; dṛṣṭvā — když viděl tuto situaci; brahmā — Pán Brahmā; nara-harim — Pánu Nṛsiṁhadevovi; harim — Nejvyšší Osobnosti Božství; stutvā — přednášející modlitby; vāgbhiḥ — transcendentálními slovy; pavitrābhiḥ — bez jakéhokoliv hmotného znečištění; prāha — oslovil (Pána); deva-ādibhiḥ — dalšími polobohy; vṛtaḥ — obklopený.

Překlad

Pán Brahmā, obklopený ostatními polobohy, se rozzářil, jelikož Pán byl potěšen. Transcendentálními slovy se k Němu modlil.

Verš

śrī-brahmovāca
deva-devākhilādhyakṣa
bhūta-bhāvana pūrvaja
diṣṭyā te nihataḥ pāpo
loka-santāpano ’suraḥ

Synonyma

śrī-brahmā uvāca — Pán Brahmā řekl; deva-deva — ó můj Pane, pane všech polobohů; akhila-adhyakṣa — vlastníku celého vesmíru; bhūta-bhāvana — ó příčino existence všech živých bytostí; pūrva-ja — ó původní Osobnosti Božství; diṣṭyā — Tvým příkladem nebo díky našemu štěstí; te — Tebou; nihataḥ — zabitý; pāpaḥ — velice hříšný; loka-santāpanaḥ — sužující celý vesmír; asuraḥ — démon Hiraṇyakaśipu.

Překlad

Pán Brahmā řekl: Ó Nejvyšší Pane všech pánů, vlastníku celého vesmíru, ó příznivče všech živých bytostí, původní osobo (ādi-puruṣo), máme velké štěstí, že jsi nyní zabil tohoto hříšného démona, který sužoval celý vesmír.

Význam

Slovo pūrvaja je vysvětleno v Bhagavad-gītě (10.8): ahaṁ sarvasya prabhavo mattaḥ sarvaṁ pravartate. Všichni polobozi včetně Pána Brahmy jsou projeveni z Nejvyšší Osobnosti Božství. Původní osobou, příčinou všech příčin, je tedy Govinda, ādi-puruṣa.

Verš

yo ’sau labdha-varo matto
na vadhyo mama sṛṣṭibhiḥ
tapo-yoga-balonnaddhaḥ
samasta-nigamān ahan

Synonyma

yaḥ — ten, kdo; asau — on (Hiraṇyakaśipu); labdha-varaḥ — jenž dostal neobyčejné požehnání; mattaḥ — ode mne; na vadhyaḥ — že nebude zabit; mama sṛṣṭibhiḥ — žádnou z živých bytostí, které jsem stvořil; tapaḥ-yoga-bala — díky askezi, mystické moci a síle; unnaddhaḥ — který byl proto velice pyšný; samasta — všechny; nigamān — védské příkazy; ahan — znevažoval, porušoval.

Překlad

Tento démon Hiraṇyakaśipu ode mne dostal požehnání, že ho nezabije žádná živá bytost, kterou jsem stvořil. Takto ujištěn a posílen askezí a mystickou mocí nadmíru zpyšněl a porušoval všechny védské příkazy.

Verš

diṣṭyā tat-tanayaḥ sādhur
mahā-bhāgavato ’rbhakaḥ
tvayā vimocito mṛtyor
diṣṭyā tvāṁ samito ’dhunā

Synonyma

diṣṭyā — naštěstí; tat-tanayaḥ — jeho syn; sādhuḥ — který je velkým světcem; mahā-bhāgavataḥ — velký a vznešený oddaný; arbhakaḥ — přestože jen dítě; tvayā — Tebou; vimocitaḥ — vysvobozený; mṛtyoḥ — ze spárů smrti; diṣṭyā — také díky štěstí; tvām samitaḥ — zcela pod Tvou ochranou; adhunā — nyní.

Překlad

Hiraṇyakaśipuův syn Prahlāda Mahārāja byl naštěstí ušetřen smrti, neboť je vznešeným oddaným, třebaže je ještě dítě. Nyní je zcela pod ochranou Tvých lotosových nohou.

Verš

etad vapus te bhagavan
dhyāyataḥ paramātmanaḥ
sarvato goptṛ santrāsān
mṛtyor api jighāṁsataḥ

Synonyma

etat — toto; vapuḥ — tělo; te — Tvoje; bhagavan — ó Nejvyšší Osobnosti Božství; dhyāyataḥ — ti, kdo meditují o; parama-ātmanaḥ — Nejvyšší Osoby; sarvataḥ — odevšad; goptṛ — ochránce; santrāsāt — před všemi druhy strachu; mṛtyoḥ api — dokonce i před strachem ze smrti; jighāṁsataḥ — když vůči němu chová nepřítel zášť.

Překlad

Můj milý Pane, ó Nejvyšší Osobnosti Božství, jsi Nejvyšší Duše. Toho, kdo medituje o Tvém transcendentálním těle, přirozeně chráníš před vším, co nahání strach; dokonce i před bezprostředním nebezpečím smrti.

Význam

Každý musí nevyhnutelně zemřít. Nikdo není ušetřen spárů smrti, která není ničím jiným než rysem Nejvyšší Osobnosti Božství (mṛtyuḥ sarva-haraś cāham). Když se však člověk stane oddaným, není nucen zemřít v době dané omezenou délkou jeho života. Každý žije omezenou dobu, ale oddanému může být tato doba milostí Nejvyššího Pána prodloužena, neboť Pán dokáže zrušit výsledky jeho karmy. Karmāṇi nirdahati kintu ca bhakti-bhājām — to je výrok Brahma-saṁhity (5.54). Oddaný nepodléhá zákonům karmy, a bezpříčinnou milostí Nejvyššího Pána se tedy může vyhnout dokonce i své předurčené smrti. Bůh chrání oddaného i před krajním nebezpečím, jež představuje smrt.

Verš

śrī-bhagavān uvāca
maivaṁ vibho ’surāṇāṁ te
pradeyaḥ padma-sambhava
varaḥ krūra-nisargāṇām
ahīnām amṛtaṁ yathā

Synonyma

śrī-bhagavān uvāca — Nejvyšší Pán odpověděl (Brahmovi); — ne; evam — takto; vibho — ó velký; asurāṇām — démonům; te — od tebe; pradeyaḥ — udílej požehnání; padma-sambhava — ó Brahmo, zrozený z květu lotosu; varaḥ — požehnání; krūra-nisargāṇām — ti, kdo jsou od přírody velmi krutí a závistiví; ahīnām — hadům; amṛtam — nektar či mléko; yathā — stejně jako.

Překlad

Nejvyšší Pán odpověděl: Můj milý Brahmo, vznešený pane zrozený z lotosového květu, dávat požehnání démonům, kteří jsou od přírody krutí a plní závisti, je stejně nebezpečné, jako krmit hada mlékem. Varuji tě, abys už nikdy žádnému démonovi taková požehnání nedával.

Verš

śrī-nārada uvāca
ity uktvā bhagavān rājaṁs
tataś cāntardadhe hariḥ
adṛśyaḥ sarva-bhūtānāṁ
pūjitaḥ parameṣṭhinā

Synonyma

śrī-nāradaḥ uvāca — Nārada Muni řekl; iti uktvā — když takto promluvil; bhagavān — Nejvyšší Pán, Osobnost Božství; rājan — ó králi Yudhiṣṭhire; tataḥ — z onoho místa; ca — také; antardadhe — zmizel; hariḥ — Pán; adṛśyaḥ — neviditelný; sarva-bhūtānām — všem druhům živých bytostí; pūjitaḥ — uctívaný; parameṣṭhinā — Pánem Brahmou.

Překlad

Nārada Muni pokračoval: Ó králi Yudhiṣṭhire, takto promluvil Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, jehož obyčejná lidská bytost nemůže spatřit, a udělil tak Pánu Brahmovi své pokyny. Poté, uctíván Brahmou, Pán z onoho místa zmizel.

Verš

tataḥ sampūjya śirasā
vavande parameṣṭhinam
bhavaṁ prajāpatīn devān
prahrādo bhagavat-kalāḥ

Synonyma

tataḥ — poté; sampūjya — uctívající; śirasā — skloněním hlavy; vavande — věnoval modlitby; parameṣṭhinam — Pánu Brahmovi; bhavam — Pánu Śivovi; prajāpatīn — vznešeným polobohům pověřeným zvětšováním počtu obyvatelstva; devān — všem vznešeným polobohům; prahrādaḥ — Prahlāda Mahārāja; bhagavat-kalāḥ — vlivné části Pána.

Překlad

Prahlāda Mahārāja pak uctil všechny polobohy, jako je Brahmā, Śiva a Prajāpatiové, kteří jsou částmi Pána, a modlil se k nim.

Verš

tataḥ kāvyādibhiḥ sārdhaṁ
munibhiḥ kamalāsanaḥ
daityānāṁ dānavānāṁ ca
prahrādam akarot patim

Synonyma

tataḥ — poté; kāvya-ādibhiḥ — s Śukrācāryou a dalšími; sārdham — a s; munibhiḥ — velkými světci; kamala-āsanaḥ — Pán Brahmā; daityānām — všech démonů; dānavānām — všech obrů; ca — a; prahrādam — Prahlāda Mahārāje; akarot — učinil; patim — pánem či králem.

Překlad

Poté Pán Brahmā, jenž sedá na lotosovém květu, společně s Śukrācāryou a dalšími velkými světci učinil Prahlāda králem všech démonů a obrů ve vesmíru.

Význam

Milostí Pána Nṛsiṁhadeva se Prahlāda Mahārāja stal mocnějším králem, než byl jeho otec Hiraṇyakaśipu. Na trůn ho v přítomnosti dalších světců a polobohů dosadil Pán Brahmā.

Verš

pratinandya tato devāḥ
prayujya paramāśiṣaḥ
sva-dhāmāni yayū rājan
brahmādyāḥ pratipūjitāḥ

Synonyma

pratinandya — blahopřející; tataḥ — poté; devāḥ — všichni polobozi; prayujya — když udělili; parama-āśiṣaḥ — vznešená požehnání; sva-dhāmāni — do svých sídel; yayuḥ — vrátili se; rājan — ó králi Yudhiṣṭhire; brahma-ādyāḥ — všichni polobozi v čele s Pánem Brahmou; pratipūjitāḥ — důkladně uctěni (Prahlādem Mahārājem).

Překlad

Ó králi Yudhiṣṭhire, když Prahlāda Mahārāja všechny polobohy v čele s Pánem Brahmou patřičně uctil, dali mu svá nejlepší požehnání a vrátili se do svých sídel.

Verš

evaṁ ca pārṣadau viṣṇoḥ
putratvaṁ prāpitau diteḥ
hṛdi sthitena hariṇā
vaira-bhāvena tau hatau

Synonyma

evam — takto; ca — také; pārṣadau — dva blízcí společníci; viṣṇoḥ — Pána Viṣṇua; putratvam — stali se syny; prāpitau — dostali; diteḥ — Diti; hṛdi — v srdci; sthitena — sídlícím; hariṇā — Nejvyšším Pánem; vaira-bhāvena — považujíce Ho za nepřítele; tau — oba; hatau — byli zabiti.

Překlad

Takto byli zabiti dva společníci Pána Viṣṇua, kteří se stali Hiraṇyākṣou a Hiraṇyakaśipuem, syny Diti. Pod vlivem iluze si mysleli, že Nejvyšší Pán, jenž sídlí v srdci každého, je jejich nepřítel.

Význam

Rozprava o Pánu Nṛsiṁhadevovi a Prahlādovi Mahārājovi začala, když se Mahārāja Yudhiṣṭhira ptal Nārady, jak je možné, že Śiśupāla splynul s tělem Kṛṣṇy. Śiśupāla a Dantavakra byli právě Hiraṇyākṣa a Hiraṇyakaśipu. Zde Nārada Muni vypráví, jak své společníky ve třech různých životech zabil samotný Pán Viṣṇu. Nejprve se stali démony Hiraṇyākṣou a Hiraṇyakaśipuem.

Verš

punaś ca vipra-śāpena
rākṣasau tau babhūvatuḥ
kumbhakarṇa-daśa-grīvau
hatau tau rāma-vikramaiḥ

Synonyma

punaḥ — znovu; ca — také; vipra-śāpena — jelikož byli prokleti brāhmaṇy; rākṣasau — dva Rākṣasové; tau — oba; babhūvatuḥ — inkarnovali jako; kumbhakarṇa-daśa-grīvau — známí jako Kumbhakarṇa a desetihlavý Rāvaṇa (ve svém dalším životě); hatau — byli rovněž zabiti; tau — oba; rāma-vikramaiḥ — neobyčejnou silou Pána Rāmacandry.

Překlad

Titíž společníci se kvůli kletbě brāhmaṇů narodili znovu jako Kumbhakarṇa a desetihlavý Rāvaṇa. Tito dva Rākṣasové podlehli neobyčejné síle Pána Rāmacandry.

Verš

śayānau yudhi nirbhinna-
hṛdayau rāma-śāyakaiḥ
tac-cittau jahatur dehaṁ
yathā prāktana-janmani

Synonyma

śayānau — podlehli; yudhi — na bojišti; nirbhinna — probodnuti; hṛdayau — v srdci; rāma-śāyakaiḥ — šípy Pána Rāmacandry; tat-cittau — s myšlenkami či vědomím upřeným na Pána Rāmacandru; jahatuḥ — opustili; deham — tělo; yathā — tak jako; prāktana-janmani — v minulých životech.

Překlad

Kumbhakarṇa i Rāvaṇa padli k zemi probodnuti šípy Pána Rāmacandry a opustili těla zcela pohrouženi v myšlenkách na Pána, stejně jako ve svých minulých životech coby Hiraṇyākṣa a Hiraṇyakaśipu.

Verš

tāv ihātha punar jātau
śiśupāla-karūṣa-jau
harau vairānubandhena
paśyatas te samīyatuḥ

Synonyma

tau — oba; iha — v této lidské společnosti; atha — takto; punaḥ — znovu; jātau — narodili se; śiśupāla — Śiśupāla; karūṣa-jau — Dantavakra; harau — k Nejvyšší Osobnosti Božství; vaira-anubandhena — díky poutu vytvořenému tím, že považovali Pána za nepřítele; paśyataḥ — přihlížel jsi; te — zatímco ty; samīyatuḥ — splynuli s lotosovýma nohama Pána.

Překlad

Oba se znovu narodili v lidské společnosti a jmenovali se Śiśupāla a Dantavakra. Nadále chovali vůči Pánovi stejné nepřátelství. To oni ve tvé přítomnosti splynuli s Jeho tělem.

Význam

Vairānubandhena, jednat jako Pánův nepřítel, je pro živou bytost také prospěšné. Kāmād dveṣād bhayāt snehād — Śrīla Rūpa Gosvāmī doporučuje být poután k Nejvyšší Osobnosti Božství tak či onak (tasmāt kenāpy upāyena), ať prostřednictvím chtíče, hněvu, strachu nebo nenávisti vůči Pánovi, a nakonec dosáhnout návratu domů, zpátky k Bohu. A což potom ten, koho s Nejvyšší Osobností Božství pojí vztah služebníka, přítele, otce, matky nebo milostné partnerky?

Verš

enaḥ pūrva-kṛtaṁ yat tad
rājānaḥ kṛṣṇa-vairiṇaḥ
jahus te ’nte tad-ātmānaḥ
kīṭaḥ peśaskṛto yathā

Synonyma

enaḥ — tato hříšná činnost (urážení Nejvyššího Pána); pūrva-kṛtam — vykonávaná v minulých životech; yat — která; tat — ta; rājānaḥ — králové; kṛṣṇa-vairiṇaḥ — vždy jednající jako nepřátelé Kṛṣṇy; jahuḥ — zřekli se; te — všichni; ante — v době své smrti; tat-ātmānaḥ — získávající stejné duchovní tělo a podobu; kīṭaḥ — červ; peśaskṛtaḥ — (polapený) černým trubcem; yathā — stejně jako.

Překlad

Nejen Śiśupāla a Dantavakra, ale i mnozí další králové, kteří vystupovali jako nepřátelé Kṛṣṇy, dosáhli v čase své smrti osvobození. Jelikož mysleli na Pána, získali duchovní těla a podoby stejné jako Jeho, tak jako červi polapení černým trubcem obdrží tělo, jaké má on.

Význam

Zde je vysvětleno tajemství jógové meditace. Skuteční yogīni v srdci neustále meditují o podobě Viṣṇua. Díky tomu v okamžiku smrti opouštějí těla s myšlenkami na Viṣṇua, a tak dosahují Viṣṇuloky, Vaikuṇṭhaloky, kde získají tytéž tělesné rysy jako Pán. Již víme ze šestého zpěvu, že když Viṣṇudūtové přišli z Vaikuṇṭhy vysvobodit Ajāmila, vypadali přesně jako Viṣṇu: měli čtyři ruce a stejné rysy jako On. Můžeme tedy učinit závěr, že pokud se někdo věnuje myšlení na Viṣṇua a je do myšlenek na Něho plně pohroužen, když umírá, vrátí se domů, zpátky k Bohu. Dokonce i nepřátelé Kṛṣṇy, kteří na Něho mysleli se strachem (bhaya)—jako například král Kaṁsa — získali těla po duchovní stránce podobná Pánovu.

Verš

yathā yathā bhagavato
bhaktyā paramayābhidā
nṛpāś caidyādayaḥ sātmyaṁ
hares tac-cintayā yayuḥ

Synonyma

yathā yathā — stejně jako; bhagavataḥ — Nejvyšší Osobnosti Božství; bhaktyā — oddanou službou; paramayā — nejvyšší; abhidā — neustále myslící na takové činnosti; nṛpāḥ — králové; caidya-ādayaḥ — Śiśupāla, Dantavakra a další; sātmyam — stejnou podobu; hareḥ — Nejvyšší Osobnosti Božství; tat-cintayā — neustálým myšlením na Pána; yayuḥ — vrátili se domů, zpátky k Bohu.

Překlad

Díky oddané službě získávají čistí oddaní, kteří neustále myslí na Nejvyššího Pána, těla podobná Jeho tělu. To se nazývá sārūpya-mukti. Přestože Śiśupāla, Dantavakra a další králové mysleli na Kṛṣṇu jako na nepřítele, i oni dosáhli stejného výsledku.

Význam

V Caitanya-caritāmṛtě je v souvislosti s pokyny Pána Caitanyi Sanātanovi Gosvāmīmu vysvětleno, že oddaný má navenek vykonávat svou obvyklou oddanou službu, ale ve svém nitru má vždy myslet na určitou náladu, jež ho ke službě Pánovi přitahuje. Toto neustálé myšlení na Pána ho činí způsobilým k návratu domů, zpátky k Bohu. V Bhagavad-gītě (4.9) je uvedeno: tyaktvā dehaṁ punar janma naiti mām eti — oddaný po opuštění svého těla již nedostane další hmotné tělo, ale půjde zpátky k Bohu a získá duchovní tělo podobné tělům Pánových věčných společníků, jejichž činnosti následoval. Ať má oddaný rád jakýkoliv způsob služby Pánu, neustále může myslet na Pánovy společníky — pasáčky krav, gopī, Pánova otce a matku, Jeho služebníky, stromy, zemi, zvířata, rostliny a vodu v Pánově sídle. Díky tomu, že na ně neustále myslí, dosahuje transcendentálního postavení. Podobně byli vysvobozeni králové, jako Śiśupāla, Dantavakra, Kaṁsa, Pauṇḍraka, Narakāsura a Śālva. To potvrzuje Madhvācārya:

pauṇḍrake narake caiva
śālve kaṁse ca rukmiṇi
āviṣṭās tu harer bhaktās
tad-bhaktyā harim āpire

Pauṇḍraka, Narakāsura, Śālva i Kaṁsa chovali vůči Pánovi nepřátelství, ale jelikož na Něho všichni tito králové neustále mysleli, dosáhli stejného osvobození — sārūpya-mukti. Jñāna-bhakta — oddaný, který jde cestou jñāny — rovněž dosáhne stejného cíle. Jestliže i nepřátelé Nejvyšší Osobnosti Božství dosahují neustálým myšlením na Pána osvobození, což teprve čistí oddaní, kteří Pánu neustále slouží a při žádné činnosti nemyslí na nic jiného než na Něho?

Verš

ākhyātaṁ sarvam etat te
yan māṁ tvaṁ paripṛṣṭavān
damaghoṣa-sutādīnāṁ
hareḥ sātmyam api dviṣām

Synonyma

ākhyātam — popsáno; sarvam — vše; etat — toto; te — tobě; yat — cokoliv; mām — mě; tvam — ty; paripṛṣṭavān — ptal ses; damaghoṣa-suta-ādīnām — syna Damaghoṣi (Śiśupāly) a dalších; hareḥ — Pána; sātmyam — stejné tělesné rysy; api — dokonce; dviṣām — i když se chovali nepřátelsky.

Překlad

Nyní jsem ti vysvětlil vše, na co ses mě ptal v souvislosti s tím, jak Śiśupāla a další dosáhli osvobození, přestože se chovali nepřátelsky.

Verš

eṣā brahmaṇya-devasya
kṛṣṇasya ca mahātmanaḥ
avatāra-kathā puṇyā
vadho yatrādi-daityayoḥ

Synonyma

eṣā — všechna tato; brahmaṇya-devasya — Nejvyššího Pána, Osobnosti Božství, jehož uctívají všichni brāhmaṇové; kṛṣṇasya — Kṛṣṇy, původní Nejvyšší Osobnosti Božství; ca — rovněž; mahā-ātmanaḥ — Nadduše; avatāra-kathā — vyprávění o Jeho inkarnacích; puṇyā — zbožná, očišťující; vadhaḥ — zabití; yatra — v nichž; ādi — na počátku věku; daityayoḥ — démonů (Hiraṇyākṣi a Hiraṇyakaśipua).

Překlad

V tomto vyprávění o Kṛṣṇovi, Nejvyšší Osobnosti Božství, byly popsány různé expanze a inkarnace Pána a také zabití dvou démonů, Hiraṇyākṣi a Hiraṇyakaśipua.

Význam

Avatārové neboli inkarnace jsou expanze Nejvyšší Osobnosti Božství — Kṛṣṇy, Govindy.

advaitam acyutam anādim ananta-rūpam
ādyaṁ purāṇa-puruṣaṁ nava-yauvanaṁ ca
vedeṣu durlabham adurlabham ātma-bhaktau
govindam ādi-puruṣaṁ tam ahaṁ bhajāmi

“Uctívám Nejvyšší Osobnost Božství, Govindu, který je původní osobou — nedvojnou, neselhávající a bez počátku. I když se expanduje do neomezeně mnoha podob, je stále původní, a i když je nejstarší osobou, je vždy svěží a mladý. Tyto věčné, blažené a vševědoucí podoby Pána nelze poznat pomocí akademické moudrosti Véd — jsou však vždy projevené čistým oddaným.” (Brahma-saṁhitā 5.33) Brahma-saṁhitā popisuje avatāry. Všichni avatārové jsou ve skutečnosti popisováni v autentických písmech. Nikdo se nemůže stát avatārem neboli inkarnací, třebaže se to ve věku Kali stalo módou. Avatārové jsou popisováni v autentických písmech (śāstrách), a proto dříve, než se člověk vystaví nebezpečí přijetí nějakého podvodníka za avatāra, měl by se obrátit na śāstry. Śāstry všude uvádějí, že Kṛṣṇa je původní Osobnost Božství a že má nesčetné avatāry neboli inkarnace. Na jiném místě v Brahma-saṁhitě je řečeno: rāmādi-mūrtiṣu kalā-niyamena tiṣṭhan — Rāma, Nṛsiṁha, Varāha a mnozí další jsou po sobě následující expanze Nejvyšší Osobnosti Božství. Po Kṛṣṇovi přichází Balarāma, po Balarāmovi následuje Saṅkarṣaṇa, potom Aniruddha, Pradyumna, Nārāyaṇa a pak puruṣa-avatārové — Mahā-Viṣṇu, Garbhodakaśāyī Viṣṇu a Kṣīrodakaśāyī Viṣṇu. Ti všichni jsou avatārové.

Vyprávění o avatārech se nazývá avatāra-kathā, vyprávění o Kṛṣṇových expanzích, a je třeba mu naslouchat. Poslouchání a přednášení těchto příběhů je dokonale zbožné. Śṛṇvatāṁ sva-kathāḥ kṛṣṇaḥ puṇya-śravaṇa-kīrtanaḥ — ten, kdo poslouchá a přednáší, se může stát puṇyou, tím, kdo se zbavil hmotného znečištění.

Kdekoliv je zmínka o avatārech, tam jsou nastoleny náboženské zásady a zabiti démoni, kteří vystupují proti Kṛṣṇovi. Hnutí pro vědomí Kṛṣṇy se šíří po celém světě se dvěma cíli — prosadit uznání Kṛṣṇy jakožto Nejvyšší Osobnosti Božství a zničit všechny podvodníky, kteří se vydávají za avatāry. Kazatelé hnutí pro vědomí Kṛṣṇy musí pečlivě nést toto přesvědčení ve svých srdcích a ničit démony, kteří mnoha taktickými způsoby znevažují Nejvyšší Osobnost Božství, Kṛṣṇu. Přijmeme-li útočiště u Nṛsiṁhadeva a Prahlāda Mahārāje, bude snadnější zničit démony, kteří jsou proti Kṛṣṇovi, a tak znovu prosadit Kṛṣṇovu svrchovanost. Kṛṣṇas tu bhagavān svayam — Kṛṣṇa je Nejvyšší, původní Pán. Prahlāda Mahārāja je náš guru a Kṛṣṇa je náš Bůh hodný uctívání. Śrī Caitanya Mahāprabhu doporučil: guru-kṛṣṇa-prasāde pāya bhakti-latā-bīja. Podaří-li se nám získat milost Prahlāda Mahārāje a Pána Nṛsiṁhadeva, naše hnutí pro vědomí Kṛṣṇy bude nesmírně úspěšné.

Démon Hiraṇyakaśipu se mnoha způsoby snažil sám stát Bohem, ale Prahlāda Mahārāja přes všechny tresty a výhružky nekompromisně odmítal uznat svého démonského otce za Boha. Musíme kráčet ve stopách Prahlāda Mahārāje a zavrhnout všechny darebáky, kteří předstírají, že jsou Bůh. Musíme uznávat za Boha Kṛṣṇu a Jeho inkarnace, nikoho jiného.

Verš

prahrādasyānucaritaṁ
mahā-bhāgavatasya ca
bhaktir jñānaṁ viraktiś ca
yāthārthyaṁ cāsya vai hareḥ
sarga-sthity-apyayeśasya
guṇa-karmānuvarṇanam
parāvareṣāṁ sthānānāṁ
kālena vyatyayo mahān

Synonyma

prahrādasya — Prahlāda Mahārāje; anucaritam — charakteristiky (poznané čtením o jeho činnostech či jejich popisováním); mahā-bhāgavatasya — vznešeného oddaného; ca — také; bhaktiḥ — oddaná služba Nejvyšší Osobnosti Božství; jñānam — úplné poznání Transcendence (Brahmanu, Paramātmy a Bhagavāna); viraktiḥ — zřeknutí se hmotné existence; ca — také; yāthārthyam — dokonale to vše pochopit; ca — a; asya — tohoto; vai — skutečně; hareḥ — vždy ve vztahu k Nejvyšší Osobnosti Božství; sarga — stvoření; sthiti — udržování; apyaya — a zničení; īśasya — vládce (Nejvyšší Osobnosti Božství); guṇa — transcendentálních vlastností a charakteristik; karma — a činností; anuvarṇanam — popis v rámci učednické posloupnosti; para-avareṣām — různých druhů živých bytostí známých jako polobozi a démoni; sthānānām — různých planet nebo sídel; kālena — časem; vyatyayaḥ — zničení všeho; mahān — přestože jsou majestátní.

Překlad

Toto vyprávění popisuje charakteristiky vznešeného oddaného Prahlāda Mahārāje, jeho neochvějnou oddanou službu, dokonalé poznání a dokonalou odpoutanost od hmotného znečištění. Popisuje také Nejvyšší Osobnost Božství jako příčinu stvoření, udržování a zničení. Prahlāda Mahārāja ve svých modlitbách vylíčil transcendentální vlastnosti Pána a také to, jak jsou různá sídla polobohů a démonů zničena na pouhý pokyn Pána, i když mohou být po hmotné stránce sebehonosnější.

Význam

Śrīmad-Bhāgavatam je plný popisů charakteristik různých oddaných ve vztahu ke službě Pánu. Toto védské písmo se nazývá Bhāgavatam proto, že pojednává o Nejvyšším Pánu, Osobnosti Božství, a Jeho oddaném. Studiem Śrīmad-Bhāgavatamu pod vedením pravého duchovního učitele lze dokonale porozumět vědě o Kṛṣṇovi, povaze hmotného a duchovního světa a cíli života. Śrīmad-bhāgavatam amalaṁ purāṇam—jak jsme vyložili na začátku Śrīmad-Bhāgavatamu, jedná se o védské písmo bez jediné poskvrny. Prostým pochopením Śrīmad-Bhāgavatamu je tedy možné pochopit vědu týkající se činností oddaných, činností démonů, trvalého sídla a dočasného sídla. Ze Śrīmad-Bhāgavatamu dokonale poznáme vše.

Verš

dharmo bhāgavatānāṁ ca
bhagavān yena gamyate
ākhyāne ’smin samāmnātam
ādhyātmikam aśeṣataḥ

Synonyma

dharmaḥ — náboženské principy; bhāgavatānām — oddaných; ca — a; bhagavān — Nejvyšší Osobnost Božství; yena — jejichž pomocí; gamyate — lze poznat; ākhyāne — ve vyprávění; asmin — tomto; samāmnātam — je dokonale popsána; ādhyātmikam — transcendence; aśeṣataḥ — bezvýhradně.

Překlad

Náboženské zásady, pomocí kterých lze skutečně poznat Nejvyšší Osobnost Božství, se nazývají bhāgavata-dharma. V tomto vyprávění, jež pojednává o těchto zásadách, je tedy náležitě popsána skutečná transcendence.

Význam

Prostřednictvím náboženských principů lze poznat Nejvyšší Osobnost Božství, Brahman (neosobní rys Nejvyššího Pána) a Paramātmu (Pánův lokalizovaný aspekt). Ten, kdo se se všemi těmito zásadami dobře obeznámí, se stává oddaným a vykonává bhāgavata-dharmu. Prahlāda Mahārāja, duchovní učitel v učednické posloupnosti, doporučoval tuto bhāgavata-dharmu učit studenty od samotného počátku jejich vzdělávání (kaumāra ācaret prājño dharmān bhāgavatān iha). Skutečným účelem vzdělání je porozumět vědě o Nejvyšší Osobnosti Božství. Śravaṇaṁ kīrtanaṁ viṣṇoḥ — je třeba naslouchat a hovořit o Pánu Viṣṇuovi a Jeho různých inkarnacích. Toto vyprávění týkající se Prahlāda Mahārāje a Pána Nṛsiṁhadeva tedy náležitým způsobem popisuje duchovní, transcendentální náměty.

Verš

ya etat puṇyam ākhyānaṁ
viṣṇor vīryopabṛṁhitam
kīrtayec chraddhayā śrutvā
karma-pāśair vimucyate

Synonyma

yaḥ — každý, kdo; etat — toto; puṇyam — zbožné; ākhyānam — vyprávění; viṣṇoḥ — Pána Viṣṇua; vīrya — svrchovaná moc; upabṛṁhitam — ve kterém je popsána; kīrtayet — přednáší či opakuje; śraddhayā — s velkou vírou; śrutvā — poté, co je řádně vyslechl (ze správného zdroje); karma-pāśaiḥ — z pout plodonosných činností; vimucyate — je vysvobozen.

Překlad

Ten, kdo poslouchá a přednáší toto vyprávění o všemocnosti Nejvyšší Osobnosti Božství, Viṣṇua, je nepochybně vysvobozen z hmotných pout.

Verš

etad ya ādi-puruṣasya mṛgendra-līlāṁ
daityendra-yūtha-pa-vadhaṁ prayataḥ paṭheta
daityātmajasya ca satāṁ pravarasya puṇyaṁ
śrutvānubhāvam akuto-bhayam eti lokam

Synonyma

etat — toto vyprávění; yaḥ — každý, kdo; ādi-puruṣasya — původní Osobnosti Božství; mṛga-indra-līlām — zábavy napůl lva a napůl lidské bytosti; daitya-indra — krále démonů; yūtha-pa — silného jako slon; vadham — zabití; prayataḥ — s dokonalou pozorností; paṭheta — čte; daitya-ātma-jasya — Prahlāda Mahārāje, syna démona; ca — také; satām — mezi vznešenými oddanými; pravarasya — nejlepšího; puṇyam — zbožným; śrutvā — naslouchá; anubhāvam — činnostem; akutaḥ-bhayam — kde nikdy neexistuje strach; eti — dosahuje; lokam — duchovního světa.

Překlad

Prahlāda Mahārāja byl nejlepší ze vznešených oddaných. Každý, kdo s velkou pozorností naslouchá tomuto vyprávění o činnostech Prahlāda Mahārāje, zabití Hiraṇyakaśipua a jednání Nejvyšší Osobnosti Božství, Nṛsiṁhadeva, jistě dosáhne duchovního světa, kde neexistuje úzkost.

Verš

yūyaṁ nṛ-loke bata bhūri-bhāgā
lokaṁ punānā munayo ’bhiyanti
yeṣāṁ gṛhān āvasatīti sākṣād
gūḍhaṁ paraṁ brahma manuṣya-liṅgam

Synonyma

yūyam — vy všichni (Pāṇḍuovci); nṛ-loke — v tomto hmotném světě; bata — ovšem; bhūri-bhāgāḥ — velice požehnaní; lokam — všechny planety; punānāḥ — kteří mohou očistit; munayaḥ — velcí světci; abhiyanti — téměř neustále přicházejí navštěvovat; yeṣām — jejichž; gṛhān — dům; āvasati — obývá; iti — takto; sākṣāt — přímo; gūḍham — velice důvěrné; param brahma — Nejvyšší Osobnost Božství; manuṣya-liṅgam — vypadající jako lidská bytost.

Překlad

Nārada Muni pokračoval: Můj milý Mahārāji Yudhiṣṭhire, vy všichni (Pāṇḍuovci) jste velice požehnaní, neboť Nejvyšší Osobnost Božství, Kṛṣṇa, žije ve vašem paláci, jako by byl jen člověk. Velcí světci to dobře vědí, a proto tento dům neustále navštěvují.

Význam

Když čistý oddaný uslyší o činnostech Prahlāda Mahārāje, měl by si dychtivě přát kráčet v jeho stopách, ale mohlo by ho rovněž napadnout, že ne každý oddaný může dospět na úroveň Prahlāda Mahārāje, a cítit zklamání. To je povaha čistého oddaného; neustále se považuje za nejnižšího, nezpůsobilého a nekvalifikovaného. Když tedy Mahārāja Yudhiṣṭhira vyslechl vyprávění o činnostech Prahlāda Mahārāje, pak přestože byl na stejné úrovni oddané služby jako Prahlāda, mohl si myslet, jak nízké je jeho vlastní postavení. Nārada Muni však znal jeho myšlenky, a proto ho okamžitě povzbudil a řekl mu, že štěstí Pāṇḍuovců není o nic menší; byli na stejné úrovni jako Prahlāda Mahārāja, neboť i když se Pán Nṛsiṁhadeva zjevil kvůli Prahlādovi, s Pāṇḍuovci Nejvyšší Pán neustále žil ve své původní podobě Kṛṣṇy. Přestože si Pāṇḍuovci pod vlivem Kṛṣṇovy yogamāyi nedokázali uvědomit, jaké mají štěstí, všichni světci včetně velkého mudrce Nārady si to uvědomovali, a proto Mahārāje Yudhiṣṭhira neustále navštěvovali.

Každý čistý oddaný, který si je neustále vědom Kṛṣṇy, je přirozeně velice požehnaný. Slovo nṛ-loke, které znamená “v tomto hmotném světě”, vyjadřuje, že před Pāṇḍuovci zde žilo mnoho oddaných, jako například potomci yaduovské dynastie, Vasiṣṭha, Marīci, Kaśyapa, Pán Brahmā a Pán Śiva, kteří byli nesmírně požehnaní. Pāṇḍuovci je však všechny předčili, neboť s nimi neustále žil samotný Kṛṣṇa. Proto Nārada Muni výslovně zdůrazňuje, že v tomto hmotném světě (nṛ-loke) byli Pāṇḍuovci nejpožehnanější ze všech.

Verš

sa vā ayaṁ brahma mahad-vimṛgya-
kaivalya-nirvāṇa-sukhānubhūtiḥ
priyaḥ suhṛd vaḥ khalu mātuleya
ātmārhaṇīyo vidhi-kṛd guruś ca

Synonyma

saḥ — ten (Kṛṣṇa, Nejvyšší Osobnost Božství); — také; ayam — tento; brahma — neosobní Brahman (který je Kṛṣṇovou emanací); mahat — velkými osobnostmi; vimṛgya — vyhledávaná; kaivalya — jednota; nirvāṇa-sukha — transcendentální štěstí; anubhūtiḥ — zdroj praktického poznání; priyaḥ — nesmírně drahý; suhṛt — příznivec; vaḥ — váš; khalu — skutečně; mātuleyaḥ — syn strýce z matčiny strany; ātmā — přesně jako tělo a duše pohromadě; arhaṇīyaḥ — hodný uctívání (jelikož je Nejvyšší Osobností Božství); vidhi-kṛt — (přesto vám slouží jako) sluha; guruḥ — váš svrchovaný rádce; ca — jakož i.

Překlad

Neosobní Brahman je samotný Kṛṣṇa, jelikož Kṛṣṇa je jeho zdrojem. Kṛṣṇa je původem transcendentální blaženosti, kterou vyhledávají velcí světci, ale přesto je tato Nejvyšší Osoba vaším nadevše drahým přítelem a neustálým příznivcem, a je s vámi důvěrně spřízněn jako syn vašeho strýce z matčiny strany. Je jako vaše tělo a duše. Je hoden uctívání, ale přesto jedná jako váš služebník a někdy jako váš duchovní učitel.

Význam

Na Absolutní Pravdu existují vždy různé názory. Jedna skupina transcendentalistů dochází k závěru, že Absolutní Pravda je neosobní, a druhá tvrdí, že Absolutní Pravda je osoba. Bhagavad-gītā Absolutní Pravdu představuje jako Svrchovanou Osobu. Je to právě tato Svrchovaná Osoba, Pán Kṛṣṇa, kdo v Bhagavad-gītě prohlašuje: brahmaṇo hi pratiṣṭhāham, mattaḥ parataraṁ nānyat — “Neosobní Brahman je Mým částečným projevem a neexistuje vyšší pravda, než jsem Já.” Tentýž Kṛṣṇa, Nejvyšší Osobnost Božství, jednal jako nejbližší přítel a příbuzný Pāṇḍuovců a někdy dokonce jako jejich služebník, když doručil jejich dopis Dhṛtarāṣṭrovi a Duryodhanovi. Jelikož byl jejich dobrodincem, jednal také jako guru, když se stal duchovním učitelem Arjuny. Arjuna přijal Kṛṣṇu za svého duchovního učitele (śiṣyas te 'haṁ śādhi māṁ tvāṁ prapannam) a Kṛṣṇa ho občas káral. Například mu řekl: aśocyān anvaśocas tvaṁ prajñā-vādāṁś ca bhāṣase — “Zatímco říkáš učená slova, truchlíš nad něčím, co není hodno zármutku.” Řekl také: kutas tvā kaśmalam idaṁ viṣame samupasthitam — “Odkud se u tebe vzaly tyto nečistoty, Můj milý Arjuno?” Tak důvěrný byl vztah Pāṇḍuovců s Kṛṣṇou. Také čistý oddaný Pána je vždy, za všech okolností s Kṛṣṇou; Kṛṣṇa je jeho život. To je výrok autority, Śrī Nārady Muniho.

Verš

na yasya sākṣād bhava-padmajādibhī
rūpaṁ dhiyā vastutayopavarṇitam
maunena bhaktyopaśamena pūjitaḥ
prasīdatām eṣa sa sātvatāṁ patiḥ

Synonyma

na — ne; yasya — koho; sākṣāt — přímo; bhava — Pán Śiva; padma-ja — Pán Brahmā (narozený z lotosu); ādibhiḥ — jimi a také dalšími; rūpam — podoba; dhiyā — dokonce ani meditací; vastutayā — v podstatě; upavarṇitam — popsaná a vnímaná; maunena — prostřednictvím samādhi, hluboké meditace; bhaktyā — oddanou službou; upaśamena — odříkáním; pūjitaḥ — uctívaný; prasīdatām — kéž je potěšen; eṣaḥ — tento; saḥ — On; sātvatām — vznešených oddaných; patiḥ — pán.

Překlad

Vznešené osoby, jako je Pán Śiva a Pán Brahmā, nedokázaly pravdu o Nejvyšší Osobnosti Božství, Kṛṣṇovi, náležitě vyložit. Velcí světci, dodržující sliby mlčení, meditace, oddané služby a odříkání, Ho vždy uctívají jako ochránce všech oddaných. Kéž je Pán s námi spokojen!

Význam

Různí lidé hledají Absolutní Pravdu různými způsoby, ale přesto zůstává nepochopitelná. Nicméně oddaní, jako jsou Pāṇḍuovci, gopī, pasáčci krav, matka Yaśodā, Nanda Mahārāja a všichni obyvatelé Vṛndāvanu, nemusí praktikovat obvyklé metody meditace, aby dosáhli Nejvyššího Pána, neboť On s nimi zůstává za všech okolností. Světec, jako je Nārada, který zná rozdíl mezi transcendentalisty a čistými oddanými, se proto vždy modlí, aby s ním byl Pán spokojen.

Verš

sa eṣa bhagavān rājan
vyatanod vihataṁ yaśaḥ
purā rudrasya devasya
mayenānanta-māyinā

Synonyma

saḥ eṣaḥ bhagavān — tentýž Kṛṣṇa, Osobnost Božství, který je Parabrahman; rājan — můj milý králi; vyatanot — zvětšil; vihatam — ztracenou; yaśaḥ — slávu; purā — v minulosti; rudrasya — Pána Śivy (nejmocnějšího z polobohů); devasya — poloboha; mayena — působením démona, který se jmenoval Maya; ananta — neomezené; māyinā — který měl rozsáhlé technické znalosti.

Překlad

Můj milý králi Yudhiṣṭhire, démon jménem Maya Dānava, který měl rozsáhlé technické znalosti, ubral kdysi dávno v minulosti na slávě Pánu Śivovi. Kṛṣṇa, Nejvyšší Osobnost Božství, v této situaci Pána Śivu zachránil.

Význam

Pán Śiva je známý pod jménem Mahādeva, nejvznešenější polobůh. Viśvanātha Cakravartī Ṭhākura proto říká, že i když Pán Brahmā neznal slávu Nejvyšší Osobnosti Božství, Pán Śiva ji znal. Tato historická událost dokazuje, že moc Pána Śivy pochází od Pána Kṛṣṇy, Parabrahmanu.

Verš

rājovāca
kasmin karmaṇi devasya
mayo ’hañ jagad-īśituḥ
yathā copacitā kīrtiḥ
kṛṣṇenānena kathyatām

Synonyma

rājā uvāca — král Yudhiṣṭhira se otázal; kasmin — z jakého důvodu; karmaṇi — jakými činnostmi; devasya — Pána Mahādeva (Śivy); mayaḥ — velký démon Maya Dānava; ahan — potlačil; jagat-īśituḥ — Pána Śivy, který ovládá sílu hmotné energie a je manželem Durgādevī; yathā — stejně jako; ca — a; upacitā — znovu zvětšená; kīrtiḥ — sláva; kṛṣṇena — Pánem Kṛṣṇou; anena — toto; kathyatām — prosím popiš.

Překlad

Mahārāja Yudhiṣṭhira řekl: Z jakého důvodu zastínil démon Maya Dānava slávu Pána Śivy? Jak Pán Kṛṣṇa Śivu zachránil a znovu zvětšil jeho proslulost? Popiš mi, prosím, tyto události.

Verš

śrī-nārada uvāca
nirjitā asurā devair
yudhy anenopabṛṁhitaiḥ
māyināṁ paramācāryaṁ
mayaṁ śaraṇam āyayuḥ

Synonyma

śrī-nāradaḥ uvāca — Śrī Nārada Muni řekl; nirjitāḥ — poražení; asurāḥ — všichni démoni; devaiḥ — polobohy; yudhi — v bitvě; anena — Pánem Kṛṣṇou; upabṛṁhitaiḥ — posílenými; māyinām — mezi všemi démony; parama-ācāryam — nejlepšího a největšího; mayam — u Mayi Dānavy; śaraṇam — útočiště; āyayuḥ — přijali.

Překlad

Nārada Muni řekl: Když polobozi, kteří jsou milostí Pána Kṛṣṇy vždy mocní, bojovali s asury, asurové byli poraženi, a proto přijali útočiště u Mayi Dānavy, největšího z démonů.

Verš

sa nirmāya puras tisro
haimī-raupyāyasīr vibhuḥ
durlakṣyāpāya-saṁyogā
durvitarkya-paricchadāḥ
tābhis te ’sura-senānyo
lokāṁs trīn seśvarān nṛpa
smaranto nāśayāṁ cakruḥ
pūrva-vairam alakṣitāḥ

Synonyma

saḥ — ten (velký démon Maya Dānava); nirmāya — postavil; puraḥ — velká sídla; tisraḥ — tři; haimī — ze zlata; raupyā — ze stříbra; āyasīḥ — ze železa; vibhuḥ — velký, mocný; durlakṣya — nezměřitelné; apāya-saṁyogāḥ — jejichž pohyby, přibližování se a vzdalování; durvitarkya — neobyčejně; paricchadāḥ — vybavené; tābhiḥ — těmi všemi (třemi sídly, jež připomínala letadla); te — oni; asura-senā-anyaḥ — velitelé asurů; lokān trīn — tři světy; sa-īśvarān — s jejich nejvýznačnějšími vládci; nṛpa — můj milý králi Yudhiṣṭhire; smarantaḥ — vzpomínající; nāśayām cakruḥ — začali ničit; pūrva — dřívější; vairam — nepřátelství; alakṣitāḥ — neviděni nikým jiným.

Překlad

Maya Dānava, velký vůdce démonů, pro ně zhotovil tři neviditelná sídla, která připomínala letadla ze zlata, stříbra a železa a byla neobyčejně vybavena. Můj milý králi Yudhiṣṭhire, velitelé démonů zůstávali díky těmto třem obydlím polobohům neviditelní. Démoni využili této příležitosti a pamětlivi svého dřívějšího nepřátelství začali ničit tři světy — vyšší, střední a nižší planetární systém.

Verš

tatas te seśvarā lokā
upāsādyeśvaraṁ natāḥ
trāhi nas tāvakān deva
vinaṣṭāṁs tripurālayaiḥ

Synonyma

tataḥ — poté; te — oni (polobozi); sa-īśvarāḥ — se svými vládci; lokāḥ — planety; upāsādya — přišli; īśvaram — k Pánu Śivovi; natāḥ — odevzdaně padli na zem; trāhi — prosím zachraň; naḥ — nás; tāvakān — kteří jsme ti blízcí a drazí a jsme nesmírně vyděšení; deva — ó Pane; vinaṣṭān — kteří jsme téměř zničeni; tripura-ālayaiḥ — démony obývajícími tato tři letadla.

Překlad

Poté, když démoni začali ničit vyšší planetární soustavy, se vládci těchto planet odebrali za Pánem Śivou, zcela se mu odevzdali a řekli: “Drahý Pane, nám polobohům, žijícím ve třech světech, hrozí zkáza. Jsme tvými následovníky. Prosíme tě, zachraň nás!”

Verš

athānugṛhya bhagavān
mā bhaiṣṭeti surān vibhuḥ
śaraṁ dhanuṣi sandhāya
pureṣv astraṁ vyamuñcata

Synonyma

atha — poté; anugṛhya — aby jim projevil svou přízeň; bhagavān — nejmocnější; — ne; bhaiṣṭa — mějte strach; iti — takto; surān — polobohům; vibhuḥ — Pán Śiva; śaram — šípy; dhanuṣi — k luku; sandhāya — přiložil; pureṣu — na tato tři sídla obývaná démony; astram — zbraně; vyamuñcata — vypustil.

Překlad

Nejmocnější a nejschopnější Pán Śiva je uklidnil a řekl: “Nemějte strach.” Poté přiložil šípy k luku a vystřelil je na tři sídla obývaná démony.

Verš

tato ’gni-varṇā iṣava
utpetuḥ sūrya-maṇḍalāt
yathā mayūkha-sandohā
nādṛśyanta puro yataḥ

Synonyma

tataḥ — poté; agni-varṇāḥ — zářící jako oheň; iṣavaḥ — šípy; utpetuḥ — vypuštěné; sūrya-maṇḍalāt — ze sluneční koule; yathā — jako; mayūkha-sandohāḥ — paprsky světla; na adṛśyanta — nebyla vidět; puraḥ — tři sídla; yataḥ — kvůli tomu (jelikož je zakrývaly šípy Pána Śivy).

Překlad

Šípy vystřelené Pánem Śivou vypadaly jako ohnivé paprsky vycházející ze sluneční koule a zakryly tři sídelní letadla, která pak již nebylo vidět.

Verš

taiḥ spṛṣṭā vyasavaḥ sarve
nipetuḥ sma puraukasaḥ
tān ānīya mahā-yogī
mayaḥ kūpa-rase ’kṣipat

Synonyma

taiḥ — těmito (ohnivými šípy); spṛṣṭāḥ — zasaženi (po jejich doteku); vyasavaḥ — bez života; sarve — všichni démoni; nipetuḥ — padli; sma — dříve; pura-okasaḥ — kteří byli obyvateli výše uvedených tří sídelních letadel; tān — je všechny; ānīya — přinášející; mahā-yogī — velký mystik; mayaḥ — Maya Dānava; kūpa-rase — do studny plné nektaru (vytvořené velkým mystikem Mayou); akṣipat — ponořil.

Překlad

Všichni démonští obyvatelé těchto tří sídel po zásahu zlatými šípy Pána Śivy padli mrtví k zemi. Velký mystik Maya Dānava tehdy ponořil démony do studny s nektarem, kterou vytvořil.

Význam

Asurové jsou díky síle své mystické yogy obvykle nesmírně mocní. V Bhagavad-gītě (6.47) však Pán Kṛṣṇa říká:

yoginām api sarveṣāṁ
mad-gatenāntarātmanā
śraddhāvān bhajate yo māṁ
sa me yuktatamo mataḥ

“Ten z yogīnů, který se ke Mně s velkou vírou neustále upíná, v nitru na Mě myslí a prokazuje Mi transcendentální láskyplnou službu, je se Mnou nejdůvěrněji spojen yogou a stojí ze všech nejvýše.” Skutečným cílem mystické yogy je zcela soustředit pozornost na Osobnost Božství, Kṛṣṇu, a vždy myslet na Něho (mad-gatenāntarātmanā). V zájmu dosažení této dokonalosti musí člověk podstoupit určitý proces (zvaný haṭha-yoga) a jeho prostřednictvím získá nějakou neobyčejnou mystickou sílu. Asurové však místo toho, aby se stali oddanými Kṛṣṇy, používají této mystické síly k uspokojování svých smyslů. Například Maya Dānava je zde označen jako mahā-yogī, velký mystik, ale pomáhal asurům. V dnešní době vidíme, jak někteří yogīni posluhují smyslům materialistů, a objevují se také podvodníci, kteří se prohlašují za Boha. Maya Dānava byl právě takovou osobou, bohem mezi démony, a dokázal úžasné věci. Jedna z nich je popsána zde: vytvořil studnu naplněnou nektarem a asury do ní ponořil. Tento nektar se nazýval mṛta-sanjīvayitā, neboť dokázal přivést mrtvé tělo k životu. Mṛta-sanjīvanī je také ajurvédský přípravek. Jedná se o jistý druh likéru, který vrátí síly dokonce i člověku na prahu smrti.

Verš

siddhāmṛta-rasa-spṛṣṭā
vajra-sārā mahaujasaḥ
uttasthur megha-dalanā
vaidyutā iva vahnayaḥ

Synonyma

siddha-amṛta-rasa-spṛṣṭāḥ — démoni, jichž se dotkl mocně působící mystický nektar; vajra-sārāḥ — jejich tělům pak nemohl ublížit ani blesk; mahā-ojasaḥ — nesmírně silní; uttasthuḥ — znovu povstali; megha-dalanāḥ — to, co prochází mraky; vaidyutāḥ — blesk (pronikající mraky); iva — jako; vahnayaḥ — ohnivý.

Překlad

Když mrtvá těla démonů přišla do styku s nektarem, stala se odolnými i vůči bleskům. Démoni povstali jako blesk pronikající mraky, obdařeni velkou silou.

Verš

vilokya bhagna-saṅkalpaṁ
vimanaskaṁ vṛṣa-dhvajam
tadāyaṁ bhagavān viṣṇus
tatropāyam akalpayat

Synonyma

vilokya — když viděl; bhagna-saṅkalpam — zklamaného; vimanaskam — velice nešťastného; vṛṣa-dhvajam — Pána Śivu; tadā — tehdy; ayam — toto; bhagavān — Nejvyšší Osobnost Božství; viṣṇuḥ — Pán Viṣṇu; tatra — o studni plné nektaru; upāyam — prostředky (jak s tím skoncovat); akalpayat — uvažoval.

Překlad

Když Pán Viṣṇu, Nejvyšší Osobnost Božství, viděl Pána Śivu velice zarmouceného a zklamaného, uvažoval, jak skoncovat s tímto zlem vytvořeným Mayou Dānavou.

Verš

vatsaś cāsīt tadā brahmā
svayaṁ viṣṇur ayaṁ hi gauḥ
praviśya tripuraṁ kāle
rasa-kūpāmṛtaṁ papau

Synonyma

vatsaḥ — tele; ca — také; āsīt — stal se; tadā — tehdy; brahmā — Pán Brahmā; svayam — osobně; viṣṇuḥ — Pán Viṣṇu, Nejvyšší Osobnost Božství; ayam — tento; hi — zajisté; gauḥ — kráva; praviśya — vstoupili; tri-puram — do tří sídel; kāle — v poledne; rasa-kūpa-amṛtam — nektar v oné studni; papau — vypili.

Překlad

Poté se Pán Brahmā změnil v tele a Pán Viṣṇu v krávu, v poledne vstoupili do oněch sídel a vypili všechen nektar ve studni.

Verš

te ’surā hy api paśyanto
na nyaṣedhan vimohitāḥ
tad vijñāya mahā-yogī
rasa-pālān idaṁ jagau
smayan viśokaḥ śokārtān
smaran daiva-gatiṁ ca tām

Synonyma

te — ti; asurāḥ — démoni; hi — zajisté; api — ačkoliv; paśyantaḥ — viděli (tele a krávu pijící nektar); na — ne; nyaṣedhan — zabránili jim; vimohitāḥ — zmateni iluzí; tat vijñāya — dobře to věděl; mahā-yogī — velký mystik Maya Dānava; rasa-pālān — démonům, kteří střežili nektar; idam — toto; jagau — pravil; smayan — zmatený; viśokaḥ — aniž by byl příliš nešťastný; śoka-ārtān — hořce naříkajícím; smaran — vzpomínající; daiva-gatim — duchovní síla; ca — také; tām — to.

Překlad

Démoni viděli tele a krávu, ale vlivem iluze vytvořené energií Nejvyšší Osobnosti Božství jim nemohli v ničem zabránit. Velký mystik Maya Dānava si byl vědom toho, že tele a kráva pijí nektar, a chápal to jako neviditelné působení prozřetelnosti. Promluvil tedy k démonům, kteří hořce naříkali.

Verš

devo ’suro naro ’nyo vā
neśvaro ’stīha kaścana
ātmano ’nyasya vā diṣṭaṁ
daivenāpohituṁ dvayoḥ

Synonyma

devaḥ — polobozi; asuraḥ — démoni; naraḥ — lidé; anyaḥ — nebo kdokoliv jiný; — ani; na — ne; īśvaraḥ — nejvyšší vládce; asti — je; iha — v tomto světě; kaścana — kdokoliv; ātmanaḥ — sebe samého; anyasya — někoho jiného; — ani; diṣṭam — osud; daivena — který je daný Nejvyšším Pánem; apohitum — zrušit; dvayoḥ — obou dvou.

Překlad

Maya Dānava řekl: Žádný polobůh, démon, lidská bytost, ani kdokoliv jiný nemůže zrušit to, co Nejvyšší Pán předurčil jemu, druhým nebo jemu a druhým společně.

Význam

Nejvyšší Pán je jeden — Kṛṣṇa, viṣṇu-tattva. Kṛṣṇa se projevuje jako viṣṇu-tattva, v osobních expanzích (svāṁśa), které ovládají vše. Maya Dānava řekl: “Bez ohledu na to, jaký je můj, tvůj nebo náš společný plán, Pán má naplánováno, co se stane. Ničí plán nebude úspěšný bez Jeho svolení.” Můžeme si vytvářet různé plány, ale pokud je neschválí Nejvyšší Osobnost Božství, Viṣṇu, nebudou nikdy úspěšné. Nejrůznější živé bytosti si dělají milióny plánů, ale ty se bez svolení Nejvyššího Pána nikdy nenaplní.

Verš

athāsau śaktibhiḥ svābhiḥ
śambhoḥ prādhānikaṁ vyadhāt
dharma-jñāna-virakty-ṛddhi-
tapo-vidyā-kriyādibhiḥ
rathaṁ sūtaṁ dhvajaṁ vāhān
dhanur varma-śarādi yat
sannaddho ratham āsthāya
śaraṁ dhanur upādade

Synonyma

atha — poté; asau — On (Pán Kṛṣṇa); śaktibhiḥ — svými energiemi; svābhiḥ — osobními; śambhoḥ — Pána Śivy; prādhānikam — složky; vyadhāt — vytvořil; dharma — náboženství; jñāna — poznání; virakti — odříkání; ṛddhi — bohatství; tapaḥ — askeze; vidyā — vzdělání; kriyā — činnosti; ādibhiḥ — všemi těmito a dalšími transcendentálními charakteristikami; ratham — kočár; sūtam — vozataj; dhvajam — vlajka; vāhān — koně a sloni; dhanuḥ — luk; varma — štít; śara-ādi — šípy a tak dále; yat — vše, co bylo zapotřebí; sannaddhaḥ — vybavený; ratham — na kočár; āsthāya — usedl; śaram — šíp; dhanuḥ — k luku; upādade — přiložil.

Překlad

Nārada Muni pokračoval: Poté Pán Kṛṣṇa prostřednictvím své osobní energie, jež zahrnuje náboženství, poznání, odříkání, bohatství, askezi, vzdělání a činnosti, plně vybavil Pána Śivu vším nezbytným, jako je kočár, vozataj, vlajka, koně, sloni, luk, štít a šípy. Pán Śiva potom usedl na kočár s lukem a šípy, aby bojoval s démony.

Význam

Ve Śrīmad-Bhāgavatamu (12.13.16) je uvedeno: vaiṣṇavānāṁ yathā śambhuḥ — Pán Śiva je nejlepší z vaiṣṇavů, oddaných Pána Kṛṣṇy. Je také jedním z mahājanů, dvanácti autorit v oblasti vaišnavské filozofie (svayambhūr nāradaḥ śambhuḥ kumāraḥ kapilo manuḥ atd.). Pán Kṛṣṇa je neustále připravený pomáhat všem mahājanům a oddaným v každém ohledu (kaunteya pratijānīhi na me bhaktaḥ praṇaśyati). I když je Pán Śiva velice mocný, prohrál bitvu s asury, a proto byl zasmušilý a zklamaný. Jelikož je však jedním z nejvýznačnějších oddaných Pána, Pán ho osobně vybavil všemi prostředky k boji. Oddaný tedy musí Pánovi upřímně sloužit a Kṛṣṇa vždy stojí za ním, aby ho chránil a v případě nutnosti ho plně vybavil pro boj s nepřítelem. Oddaným nikdy nechybí poznání či hmotné prostředky k šíření hnutí pro vědomí Kṛṣṇy.

Verš

śaraṁ dhanuṣi sandhāya
muhūrte ’bhijitīśvaraḥ
dadāha tena durbhedyā
haro ’tha tripuro nṛpa

Synonyma

śaram — šípy; dhanuṣi — k luku; sandhāya — přikládající; muhūrte abhijiti — v poledne; īśvaraḥ — Pán Śiva; dadāha — zapálil; tena — jimi (šípy); durbhedyāḥ — velmi odolná vůči zbraním; haraḥ — Pán Śiva; atha — takto; tri-puraḥ — tři sídla démonů; nṛpa — ó králi Yudhiṣṭhire.

Překlad

Můj milý králi Yudhiṣṭhire, nejmocnější Pán Śiva přiložil šípy k luku a v poledne zapálil všechna tři sídla démonů, která tak zničil.

Verš

divi dundubhayo nedur
vimāna-śata-saṅkulāḥ
devarṣi-pitṛ-siddheśā
jayeti kusumotkaraiḥ
avākirañ jagur hṛṣṭā
nanṛtuś cāpsaro-gaṇāḥ

Synonyma

divi — na nebi; dundubhayaḥ — kotle; neduḥ — zněly; vimāna — letadel; śata — stovek a tisíců; saṅkulāḥ — plném; deva-ṛṣi — všichni polobozi a světci; pitṛ — obyvatelé Pitṛloky; siddha — obyvatelé Siddhaloky; īśāḥ — všechny velké osobnosti; jaya iti — volali: “Vítězství!”; kusuma-utkaraiḥ — různé druhy květů; avākiran — zasypali hlavu Pána Śivy; jaguḥ — zpívaly; hṛṣṭāḥ — s velkou radostí; nanṛtuḥ — tančily; ca — a; apsaraḥ-gaṇāḥ — krásné ženy z nebeských planet.

Překlad

Obyvatelé vyšších planetárních soustav ve svých letadlech na nebi rozezněli mnoho kotlů. Polobozi, světci, Pitové, Siddhové a různé velké osobnosti zasypali hlavu Pána Śivy květy, přejíce mu vítězství, a Apsary začaly s velkou radostí zpívat a tančit.

Verš

evaṁ dagdhvā puras tisro
bhagavān pura-hā nṛpa
brahmādibhiḥ stūyamānaḥ
svaṁ dhāma pratyapadyata

Synonyma

evam — takto; dagdhvā — když spálil na popel; puraḥ tisraḥ — tři sídla démonů; bhagavān — svrchovaně mocný; pura- — který zničil sídla asurů; nṛpa — ó králi Yudhiṣṭhire; brahma-ādibhiḥ — Pánem Brahmou a ostatními polobohy; stūyamānaḥ — uctívaný; svam — do svého; dhāma — sídla; pratyapadyata — vrátil se.

Překlad

Ó králi Yudhiṣṭhire, Pán Śiva je známý pod jménem Tripurāri — ten, který zničil tři sídla démonů, jež spálil na popel. Uctíván polobohy v čele s Pánem Brahmou se pak vrátil do svého sídla.

Verš

evaṁ vidhāny asya hareḥ sva-māyayā
viḍambamānasya nṛ-lokam ātmanaḥ
vīryāṇi gītāny ṛṣibhir jagad-guror
lokaṁ punānāny aparaṁ vadāmi kim

Synonyma

evam vidhāni — takto; asya — Kṛṣṇy; hareḥ — Nejvyšší Osobnosti Božství; sva-māyayā — Jeho transcendentálními energiemi; viḍambamānasya — jednajícího jako obyčejná lidská bytost; nṛ-lokam — v lidské společnosti; ātmanaḥ — Jeho; vīryāṇi — transcendentální činnosti; gītāni — vyprávění; ṛṣibhiḥ — velkými světci; jagat-guroḥ — nejvyššího pána; lokam — všechny planetární soustavy; punānāni — očišťující; aparam — co jiného; vadāmi kim — mohu říci.

Překlad

Pán, Śrī Kṛṣṇa, se zjevil jako lidská bytost, ale prostřednictvím své energie předvedl mnoho neobyčejných, úžasných zábav. Co více mohu říci o Jeho činnostech než to, co již vyprávěli velcí světci? Jeho činnosti mohou očistit každého jednoduše tím, že o nich bude naslouchat ze správného zdroje.

Význam

Bhagavad-gītā a veškerá védská písma podrobně vysvětlují, že Nejvyšší Osobnost Božství, Kṛṣṇa, se zjevuje v lidské společnosti jako obyčejná lidská bytost, ale jedná nanejvýš neobyčejně, pro blaho celého světa. Neměli bychom setrvávat pod vlivem matoucí energie a považovat Pána Kṛṣṇu za obyčejnou lidskou bytost. Ti, kdo skutečně hledají Absolutní Pravdu, dospějí k pochopení, že Kṛṣṇa je všechno (vāsudevaḥ sarvam iti). Takové velké duše jsou nesmírně vzácné. Pokud však lidé studují celou Bhagavad-gītu takovou, jaká je, mohou Kṛṣṇu poznat velice snadno. Hnutí pro vědomí Kṛṣṇy se snaží seznámit celý svět s Kṛṣṇou jako Nejvyšší Osobností Božství (kṛṣṇas tu bhagavān svayam). Pokud lidé vezmou toto hnutí vážně, jejich lidský život bude úspěšný.

Takto končí Bhaktivedantovy výklady k desáté kapitole sedmého zpěvu Śrīmad-Bhāgavatamu, nazvané “Prahlāda, nejlepší ze vznešených oddaných”.