Skip to main content

Sloka 18-19

ТЕКСТЫ 18-19

Verš

Текст

itthaṁ tvāṁ putra-śokena
magnaṁ tamasi dustare
atad-arham anusmṛtya
mahāpuruṣa-gocaram
иттха тв путра-окена
магна тамаси дустаре
атад-архам анусмтйа
махпуруша-гочарам
anugrahāya bhavataḥ
prāptāv āvām iha prabho
brahmaṇyo bhagavad-bhakto
nāvāsāditum arhasi
ануграхйа бхавата
прптв вм иха прабхо
брахмайо бхагавад-бхакто
нвсдитум архаси

Synonyma

Пословный перевод

ittham — takto; tvām — ty; putra-śokena — kvůli zármutku nad smrtí svého syna; magnam — pohroužený; tamasi — v temnotě; dustare — nepřekonatelné; a-tat-arham — nevhodné pro osobu, jako jsi ty; anusmṛtya — vzpomínající; mahā-puruṣa — Nejvyšší Osobnost Božství; gocaram — jenž jsi pokročilý co se týče porozumění; anugrahāya — abychom projevili přízeň; bhavataḥ — tobě; prāptau — přišli; āvām — my dva; iha — na toto místo; prabho — ó králi; brahmaṇyaḥ — ten, kdo spočívá v Nejvyšší Absolutní Pravdě; bhagavat-bhaktaḥ — pokročilý oddaný Nejvyšší Osobnosti Božství; na — ne; avāsāditum — naříkat; arhasi — přísluší ti.

иттхам — так; твм — тебя; путра-окена — скорбью по умершему сыну; магнам — погруженного; тамаси — во мрак; дустаре — непроницаемый; а-тат-архам — не заслуживающего этого; анусмтйа — вспомнив; мах-пуруша — Верховную Личность Бога; гочарам — постигшего; ануграхйа — из милости; бхавата — к тебе; прптау — пришедшие; вм — мы; иха — сюда; прабхо — о царь; брахмайа — осознавший Высшую Абсолютную Истину; бхагават-бхакта — возвышенный преданный Верховной Личности Бога; на — не; авсдитум — горевать; архаси — можешь.

Překlad

Перевод

Můj milý králi, jsi pokročilý oddaný Nejvyšší Osobnosti Božství. Nehodí se, aby taková osobnost, jako jsi ty, naříkala nad ztrátou něčeho hmotného. Proto jsme za tebou oba přišli, abychom ti ulevili od tohoto falešného žalu, který je výsledkem tvého pohroužení v temnotě nevědomosti. Pro ty, kdo jsou pokročilí v oblasti duchovního poznání, není vůbec vhodné nechat se ovlivnit hmotnou ztrátou a ziskem.

Дорогой царь, тебе, возвышенному преданному Верховной Личности Бога, не пристало так скорбеть из-за утраты сына. Мы пришли, чтобы развеять твою напрасную скорбь, вызванную тем, что тебя поглотила тьма невежества. Тому, кто обладает столь глубокими духовными познаниями, не стоит скорбеть о материальных потерях и приобретениях.

Význam

Комментарий

Zde je několik velice důležitých slov. Slovo mahā-puruṣa označuje pokročilé oddané a také Nejvyšší Osobnost Božství. Mahā znamená “nejvyšší” a puruṣa znamená “osoba”. Ten, kdo neustále slouží Nejvyššímu Pánu, se nazývá mahā-pauruṣika. Někdy jsou tak oslovováni Śukadeva Gosvāmī a Mahārāja Parīkṣit. Oddaný se má neustále snažit sloužit pokročilým oddaným. O tom zpívá Śrīla Narottama dāsa Ṭhākura:

В этих стихах следует отметить несколько ключевых слов. Одно из них, мах-пуруша, указывает либо на возвышенного преданного, либо на Верховную Личность Бога. Мах значит «верховная», а пуруша — «личность». Того, кто всегда служит Верховному Господу, называют маха-паурушикой. Этим словом называют Шукадеву Госвами и Махараджу Парикшита. Каждый преданный должен стремиться служить возвышенным преданным. В одной из песен Шрилы Нароттамы даса Тхакура говорится:

tāṅdera caraṇa sevi bhakta-sane vāsa
janame janame haya, ei abhilāṣa
тдера чараа севи бхакта-сане вса
джанаме джанаме хайа, эи абхилша

Oddaný má vždy usilovat o to, aby mohl žít ve společnosti pokročilých oddaných a sloužit Pánu prostřednictvím systému paramparā. Má sloužit misi Śrī Caitanyi Mahāprabhua plněním pokynů velkých Gosvāmīch z Vṛndāvanu. To se nazývá tāṅdera caraṇa sevi. Když slouží lotosovým nohám Gosvāmīch, má žít ve společnosti oddaných (bhakta-sane vāsa). To je starostí oddaného. Oddaný nemá usilovat o hmotný prospěch nebo naříkat nad hmotnou ztrátou. Když Aṅgirā Ṛṣi a Nārada viděli, že Mahārāja Citraketu, který byl pokročilým oddaným, poklesl do temnoty nevědomosti a naříkal nad hmotným tělem svého syna, ze své bezpříčinné milosti mu přišli poradit, aby mohl být z této nevědomosti vysvobozen.

Тот, кто решил посвятить себя преданному служению, должен стремиться жить в обществе возвышенных преданных и служить Господу, получив посвящение в парампаре. Тдера чараа севи: такой человек должен служить миссии Шри Чайтаньи Махапрабху, следуя наставлениям великих Госвами Вриндавана. Бхакта сане вса — служить лотосным стопам Госвами следует в обществе других преданных. Такова главная обязанность преданного. Преданный не должен стремиться к материальным приобретениям или сожалеть о материальных потерях. Поэтому, когда Ангира Риши и Нарада увидели, что такой возвышенный преданный, как Махараджа Читракету, скорбит о бренном теле своего сына, они, движимые беспричинным состраданием к нему, решили вразумить царя, чтобы избавить его от невежества.

Dalším význačným slovem je brahmaṇya. Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, je někdy oslavován modlitbou namo brahmaṇya-devāya, skládající poklony Pánu, Jemuž slouží oddaní. Tento verš proto říká: brahmaṇyo bhagavad-bhakto nāvāsāditum arhasi. To je znak pokročilého oddaného. Brahma-bhūtaḥ prasannātmā. Oddaný — pokročilá, seberealizovaná duše — nemá důvod k hmotné radosti či nářku. Je vždy transcendentální podmíněnému životu.

Другое важное слово в этих стихах — брахмайа. К Верховной Личности Бога часто обращаются с молитвой намо брахмайа- девйа, в которой Господа прославляют как того, кому служат преданные. Поэтому в данном стихе говорится: брахмайо бхагавад- бхакто нвсдитум архаси. Таков отличительный признак зрелого преданного, который познал себя и достиг совершенства, — ничто материальное не может огорчить или обрадовать его (бхрахма- бхӯта прасаннтм). Муки и радости обусловленного бытия не касаются его.