Skip to main content

KAPITOLA PATNÁCTÁ

Světci Nārada a Aṅgirā poučují krále Citraketua

V této kapitole Aṅgirā Ṛṣi společně s Nāradou utěšuje Citraketua, jak jen je to možné. Aṅgirā a Nārada Ṛṣi přišli králi ulevit od přehnaného nářku tím, že ho poučí o duchovním významu života.

Velcí světci Aṅgirā a Nārada vysvětlili, že vztah mezi otcem a synem není faktický; je pouze projevem iluzorní energie. Dříve tento vztah neexistoval a ani v budoucnosti se nezachová — působením času existuje pouze v přítomnosti. Člověk by neměl naříkat kvůli dočasným vztahům. Celý vesmírný projev je dočasný; i když není neskutečný, nemá faktický základ. Vše stvořené v hmotném světě je řízením Nejvyšší Osobnosti Božství pomíjivé. To, že otec zplodí dítě neboli že se živá bytost stane dítětem takzvaného otce, je dočasné uspořádání, které pochází od Nejvyššího Pána. Ani otec, ani syn neexistují nezávisle.

Nasloucháním velkým mudrcům se král zbavil svého nemístného nářku a pak se zeptal, kdo jsou. Mudrci se představili a vysvětlili, že veškeré utrpení pochází z tělesného pojetí života. Když živá bytost pochopí svou duchovní totožnost a odevzdá se Nejvyšší Osobnosti Božství, svrchované duchovní osobě, bude skutečně šťastná. Hledá-li štěstí ve hmotě, nevyhne se nářku nad tělesnými vztahy. Seberealizace znamená duchovní realizace vlastního vztahu s Kṛṣṇou. Taková realizace ukončuje strastiplný hmotný život.

Verš

śrī-śuka uvāca
ūcatur mṛtakopānte
patitaṁ mṛtakopamam
śokābhibhūtaṁ rājānaṁ
bodhayantau sad-uktibhiḥ

Synonyma

śrī-śukaḥ uvāca — Śrī Śukadeva Gosvāmī pravil; ūcatuḥ — hovořili; mṛtaka — mrtvé tělo; upānte — poblíž; patitam — spadlý; mṛtaka-upamam — přesně jako další mrtvola; śoka-abhibhūtam — přemožen nářkem; rājānam — ke králi; bodhayantau — dávající poučení; sat-uktibhiḥ — pokyny, které jsou faktické, nikoliv dočasné.

Překlad

Śrī Śukadeva Gosvāmī pravil: Když nářkem přemožený král Citraketu ležel jako mrtvý vedle mrtvého těla svého syna, dva velcí mudrci, Nārada a Aṅgirā, ho začali poučovat o duchovním vědomí.

Verš

ko ’yaṁ syāt tava rājendra
bhavān yam anuśocati
tvaṁ cāsya katamaḥ sṛṣṭau
puredānīm ataḥ param

Synonyma

kaḥ — kdo; ayam — toto; syāt — je; tava — pro tebe; rāja-indra — ó nejlepší z králů; bhavān — ty, vznešený; yam — koho; anuśocati — naříkáš pro; tvam — ty; ca — a; asya — pro něho (mrtvého chlapce); katamaḥ — kdo; sṛṣṭau — ve zrození; purā — dříve; idānīm — nyní, v současnosti; ataḥ param — a poté, v budoucnosti.

Překlad

Ó králi, čím je pro tebe mrtvé tělo, pro které naříkáš, a čím jsi ty pro ně? Můžeš říci, že jste nyní ve vzájemném vztahu jako otec a syn, ale myslíš, že tento vztah existoval i dříve? Existuje skutečně nyní? A bude trvat i v budoucnosti?

Význam

Pokyny udílené Nāradou a Aṅgirou Munim jsou ideální duchovní pokyny pro iluzí zmatenou podmíněnou duši. Tento svět je dočasný, ale kvůli své dřívější karmě sem přicházíme, přijímáme těla a vytváříme dočasné vztahy ve společnosti, přátelství, lásce, národnostní příslušnosti a společenství, jež zaniknou v okamžiku smrti. Tyto dočasné vztahy v minulosti neexistovaly a v budoucnosti také nebudou existovat. Takzvané vztahy existující v současné době jsou tedy iluze.

Verš

yathā prayānti saṁyānti
sroto-vegena bālukāḥ
saṁyujyante viyujyante
tathā kālena dehinaḥ

Synonyma

yathā — tak jako; prayānti — rozdělí se; saṁyānti — shluknou se; srotaḥ-vegena — silou vln; bālukāḥ — zrnka písku; saṁyujyante — jsou spojeny; viyujyante — jsou odděleny; tathā — podobně; kālena — časem; dehinaḥ — živé bytosti, které přijaly hmotná těla.

Překlad

Ó králi, stejně jako mocné vlny způsobují, že se zrnka písku někdy shluknou a jindy rozdělí, tak i živé bytosti, které přijaly hmotná těla, se někdy spojí a jindy rozdělí působením času.

Význam

Nesprávným pochopením, které má podmíněná duše, je tělesné pojetí života. Tělo je hmotné, ale uvnitř těla je duše. To je duchovní pochopení. Ten, kdo je v nevědomosti, pod vlivem hmotné iluze, však naneštěstí považuje tělo za vlastní já. Nechápe, že tělo je hmota. Těla se působením času spojují a rozdělují jako zrnka písku a lidé kvůli těmto spojením a rozdělením nemístně naříkají. Dokud toto člověk neví, nemůže být šťastný. Takový je proto první pokyn, který dal Pán v Bhagavad-gītě (2.13):

dehino 'smin yathā dehe
kaumāraṁ yauvanaṁ jarā
tathā dehāntara-prāptir
dhīras tatra na muhyati

“Tak jako vtělená duše postupně přechází v tomto těle z dětství do mládí a stáří, přechází také v okamžiku smrti do jiného těla. Moudrý člověk se touto změnou nedá zmást.” Nejsme těla; jsme duchovní bytosti uvězněné v tělech. Náš skutečný zájem spočívá v porozumění této jednoduché skutečnosti. Pak budeme moci udělat další duchovní pokrok. Zůstaneme-li však v tělesném pojetí života, naše strastiplná hmotná existence potrvá navěky. Politická opatření, sociální péče, lékařská pomoc a další programy, které jsme si vymysleli pro zajištění míru a štěstí, nebudou mít nikdy dlouhého trvání. Budeme muset podstupovat jedno utrpení hmotného života za druhým. Proto je řečeno, že hmotný život je duḥkhālayam aśāśvatam, plný utrpení.

Verš

yathā dhānāsu vai dhānā
bhavanti na bhavanti ca
evaṁ bhūtāni bhūteṣu
coditānīśa-māyayā

Synonyma

yathā — stejně jako; dhānāsu — semeny rýže; vai — vskutku; dhānāḥ — zrna; bhavanti — jsou vytvořená; na — ne; bhavanti — jsou vytvořené; ca — také; evam — takto; bhūtāni — živé bytosti; bhūteṣu — v jiných živých bytostech; coditāni — hnané; īśa-māyayā — energií či silou Nejvyšší Osobnosti Božství.

Překlad

Když jsou semena zaseta do země, někdy z nich vyrostou rostliny a jindy ne. Někdy půda není úrodná a setba je nevýnosná. Stejně tak potenciální otec někdy může na popud energie Nejvyššího Pána zplodit dítě a jindy k početí nedojde. Člověk by proto neměl naříkat kvůli umělému rodičovskému vztahu, který z konečného hlediska ovládá Nejvyšší Pán.

Význam

Mahārājovi Citraketuovi ve skutečnosti nebylo dáno mít syna. I když se tedy oženil se stovkami a tisíci žen, ukázalo se, že všechny byly neplodné, a nemohl zplodit ani jedno dítě. Když krále přišel navštívit velký mudrc Aṅgirā Ṛṣi, král ho požádal, aby mu umožnil mít alespoň jednoho syna. Díky požehnání Aṅgiry Ṛṣiho dítě milostí māyi přišlo, ale ne nadlouho. Aṅgirā Ṛṣi proto králi hned na začátku řekl, že zplodí dítě, které bude příčinou radosti a žalu.

To, že král Citraketu nebude mít dítě, bylo dáno prozřetelností, vůlí Nejvyššího. Vůle Nejvyššího Pána způsobuje, že neplodný člověk nemůže zplodit dítě, stejně jako z neplodného zrna nemůže vzejít více zrn. Někdy se dítě narodí dokonce i impotentnímu otci a neplodné matce a jindy potentní otec a plodná matka zůstanou bez dětí. Někdy se dítě narodí i navzdory použití antikoncepčních prostředků, a rodiče ho proto zabijí v matčině lůně. V tomto věku se zabíjení dětí v lůně matky stalo běžnou záležitostí. Proč? Proč nefungují antikoncepční metody? Proč někdy dojde k početí a otec s matkou musí zabít dítě v lůně? Musíme dojít k závěru, že naše plány založené na takzvaném vědeckém poznání nemohou rozhodnout o tom, co se stane; ve skutečnosti to závisí na svrchované vůli. Svrchovaná vůle způsobuje, že se nacházíme v určitých podmínkách—žijeme v určité rodině a společenství a máme určitou osobnost. To vše jsou opatření Nejvyššího Pána odpovídající tomu, po čem pod vlivem māyi, iluze, toužíme. V duchovním životě proto člověk nemá toužit po ničem, neboť vše závisí na Nejvyšší Osobnosti Božství. Jak uvádí Bhakti-rasāmṛta-sindhu (1.1.11):

anyābhilāṣitā-śūnyaṁ
jñāna-karmādy-anāvṛtam
ānukūlyena kṛṣṇānu-
śīlanaṁ bhaktir uttamā

“Oddaný má vykonávat transcendentální láskyplnou službu Nejvyššímu Pánu Kṛṣṇovi s příznivým postojem a bez touhy po hmotném prospěchu či zisku z plodonosných činností nebo filozofické spekulace. To se nazývá čistá oddaná služba.” Člověk má jednat, jen aby rozvinul vědomí Kṛṣṇy. Ve všem ostatním má plně záviset na Nejvyšší Osobě. Neměli bychom si vytvářet plány, které nám nakonec přinesou zklamání.

Verš

vayaṁ ca tvaṁ ca ye ceme
tulya-kālāś carācarāḥ
janma-mṛtyor yathā paścāt
prāṅ naivam adhunāpi bhoḥ

Synonyma

vayam — my (velcí mudrci, ministři a stoupenci krále); ca — a; tvam — ty; ca — také; ye — kdo; ca — také; ime — tito; tulya-kālāḥ — shromáždění ve stejnou dobu; cara-acarāḥ — pohybliví a nehybní; janma — zrození; mṛtyoḥ — a smrt; yathā — stejně jako; paścāt — po; prāk — před; na — ne; evam — takto; adhunā — v současnosti; api — ačkoliv; bhoḥ — ó králi.

Překlad

Ó králi, ty i my — tvoji rádci, manželky a ministři — a stejně tak vše pohyblivé a nehybné, co se v tuto dobu nachází v celém vesmíru, jsme v dočasné situaci. Před naším zrozením tato situace neexistovala a po naší smrti také nebude existovat. Naše nynější situace je tedy dočasná, ale zároveň není neskutečná.

Význam

Māyāvādští filozofové říkají: brahma satyaṁ jagan mithyā—živá bytost, Brahman, je skutečná, ale její současná tělesná situace je neskutečná. Podle vaiṣṇavské filozofie však současná situace není neskutečná, ale dočasná. Je jako sen. Dokud člověk neusne, sen neexistuje, a nepokračuje ani po probuzení. Snění trvá pouze mezi těmito dvěma momenty, a proto je neskutečné v tom smyslu, že je pomíjivé. Stejně pomíjivé je celé hmotné stvoření, včetně stvoření nás samotných a ostatních. Před začátkem snu a po jeho skončení nenaříkáme nad situací, která v něm nastala, a stejně tak bychom ji neměli považovat za skutečnou a naříkat kvůli ní ani během snu nebo během situace, která se snu podobá. To je skutečné poznání.

Verš

bhūtair bhūtāni bhūteśaḥ
sṛjaty avati hanti ca
ātma-sṛṣṭair asvatantrair
anapekṣo ’pi bālavat

Synonyma

bhūtaiḥ — prostřednictvím některých živých bytostí; bhūtāni — jiné živé bytosti; bhūta-īśaḥ — Nejvyšší Osobnost Božství, vládce všeho; sṛjati — tvoří; avati — udržuje; hanti — zabíjí; ca — také; ātma-sṛṣṭaiḥ — kdo jsou Jím stvořeni; asvatantraiḥ — nikoliv nezávislí; anapekṣaḥ — nezajímá se (o stvoření); api — ačkoliv; bāla-vat — jako chlapec.

Překlad

Nejvyšší Osobnost Božství, vládce a majitel všeho, se bezpochyby nezajímá o dočasný hmotný projev. Přesto Pán, který má vše pod kontrolou, způsobuje stvoření, udržování a zničení, stejně jako když chlapec na pláži vytváří něco, co pro něho není důležité. Tvoří tak, že zaměstnává otce, aby zplodil syna, udržuje tak, že zaměstnává vládu či krále, aby se starali o blaho veřejnosti, a ničí prostřednictvím zástupců pro zabíjení, jako jsou například hadi. Zástupci pro tvoření, udržování a ničení nemají nezávislou moc, ale vliv iluzorní energie způsobuje, že se živá bytost považuje za stvořitele, udržovatele a ničitele.

Význam

Nikdo nemůže nezávisle tvořit, udržovat či ničit. Bhagavad-gītā (3.27) proto říká:

prakṛteḥ kriyamāṇāni
guṇaiḥ karmāṇi sarvaśaḥ
ahaṅkāra-vimūḍhātmā
kartāham iti manyate

“Duše zmatená falešným egem se považuje za konatele činností, které jsou ve skutečnosti konány třemi kvalitami hmotné přírody.” Prakṛti, hmotná příroda, jež je řízená Nejvyšší Osobností Božství, pobízí všechny živé bytosti k tvoření, udržování a ničení v závislosti na kvalitách přírody. Živá bytost, která o Svrchovaném Pánu a Jeho zástupci, hmotné přírodě, nic neví, však považuje za konatele sebe sama. Ve skutečnosti jím ale vůbec není. Jakožto prostředník svrchovaného konatele, Nejvyššího Pána, se má živá bytost řídit Pánovými příkazy. Současnou chaotickou situaci ve světě způsobuje nevědomost vůdčích představitelů, kteří zapomínají, že byli do svých rolí dosazeni Nejvyšší Osobností Božství. Jelikož je dosadil Pán, jejich povinností je ptát se Ho na radu a jednat podle ní. Knihou, z níž mají čerpat rady, je Bhagavad-gītā, v níž Nejvyšší Osoba udílí Své pokyny. Ti, kdo jsou zaměstnáni tvořením, udržováním a ničením, se tedy mají radit se Svrchovaným Pánem, který je tím pověřil, a jednat odpovídajícím způsobem. Pak bude každý spokojený a život nebude ničím narušován.

Verš

dehena dehino rājan
dehād deho ’bhijāyate
bījād eva yathā bījaṁ
dehy artha iva śāśvataḥ

Synonyma

dehena — prostřednictvím těla; dehinaḥ — otce, který má hmotné tělo; rājan — ó králi; dehāt — z těla (matky); dehaḥ — další tělo; abhijāyate — rodí se; bījāt — z jednoho semene; eva — vskutku; yathā — stejně jako; bījam — další semeno; dehī — živá bytost, která přijala hmotné tělo; arthaḥ — hmotné prvky; iva — jako; śāśvataḥ — věčné.

Překlad

Ó králi, z jednoho těla (otcova) je prostřednictvím druhého těla (matčina) vytvořeno třetí tělo (synovo), stejně jako z jednoho semene vzniká další. Tak jako jsou věčné prvky hmotného těla, je věčná i živá bytost, která se jejich prostřednictvím objevuje.

Význam

Z Bhagavad-gīty se dozvídáme, že existují dvě energie — vyšší a nižší. Nižší energie sestává z pěti hrubohmotných a tří jemnohmotných prvků. Živá bytost, která představuje vyšší energii, se působením hmotné přírody neboli pod jejím dohledem objevuje prostřednictvím těchto prvků v různých tělech. Jak hmotná, tak duchovní energie — hmota i duše—ve skutečnosti existují věčně jako energie Nejvyšší Osobnosti Božství. Zdrojem energií je Svrchovaná Osoba. Jelikož si duchovní energie — živá bytost, která je nedílnou částí Nejvyššího Pána — přeje užívat tohoto hmotného světa, Pán jí dává příležitost přijímat různé druhy hmotných těl a užívat si či trpět v různých hmotných podmínkách. Duchovní energii neboli živou bytost, která si chce užívat hmoty, ve skutečnosti řídí Nejvyšší Pán. Takzvaný otec a matka s ní nemají nic společného. Prostřednictvím takzvaných otců a matek přijímá živá bytost různá těla jako výsledek své vlastní volby a karmy.

Verš

deha-dehi-vibhāgo ’yam
aviveka-kṛtaḥ purā
jāti-vyakti-vibhāgo ’yaṁ
yathā vastuni kalpitaḥ

Synonyma

deha — tohoto těla; dehi — a majitele těla; vibhāgaḥ — rozdělení; ayam — toto; aviveka — z nevědomosti; kṛtaḥ — činěné; purā — od nepaměti; jāti — třídy či kasty; vyakti — a jednotlivce; vibhāgaḥ — rozdělení; ayam — toto; yathā — stejně jako; vastuni — v původním předmětu; kalpitaḥ — představované.

Překlad

Rozdělení vytvořená zobecňováním a upřesňováním — například na národnosti a jedince — jsou dílem představivosti těch, kdo nemají velké poznání.

Význam

Ve skutečnosti existují dvě energie — hmotná a duchovní. Obě existují věčně, neboť pocházejí z věčné pravdy, Nejvyššího Pána. Jelikož si individuální duše, individuální živá bytost, již od nepaměti přeje jednat v zapomnění na svou původní totožnost, přijímá různá postavení v hmotných tělech a různá označení podle četných rozdělení — na národnosti, společenství, společnosti, druhy a tak dále.

Verš

śrī-śuka uvāca
evam āśvāsito rājā
citraketur dvijoktibhiḥ
vimṛjya pāṇinā vaktram
ādhi-mlānam abhāṣata

Synonyma

śrī-śukaḥ uvāca — Śrī Śukadeva Gosvāmī řekl; evam — takto; āśvāsitaḥ — osvícený či obdařený nadějí; rājā — král; citraketuḥ — Citraketu; dvija-uktibhiḥ — díky pokynům velkých brāhmaṇů (Nārady a Aṅgiry Ṛṣiho); vimṛjya — utřel; pāṇinā — rukou; vaktram — obličej; ādhi-mlānam — svraštělý nářkem; abhāṣata — inteligentně promluvil.

Překlad

Śrī Śukadeva Gosvāmī pokračoval: Král Citraketu, osvícený pokyny Nārady a Aṅgiry, tak získal poznání a ožil nadějí. Rukou si utřel svraštělou tvář a začal hovořit.

Verš

śrī-rājovāca
kau yuvāṁ jñāna-sampannau
mahiṣṭhau ca mahīyasām
avadhūtena veṣeṇa
gūḍhāv iha samāgatau

Synonyma

śrī-rājā uvāca — král Citraketu řekl; kau — kdo; yuvām — vy dva; jñāna-sampannau — s úplným poznáním; mahiṣṭhau — největší; ca — také; mahīyasām — mezi jinými velkými osobnostmi; avadhūtena — osvobozených potulných mnichů; veṣeṇa — oděvem; gūḍhau — zahalení; iha — na toto místo; samāgatau — dospěli.

Překlad

Král Citraketu řekl: Abyste skryli svou totožnost, oba jste sem přišli oblečení jako avadhūtové, osvobozené osoby, ale vidím, že co se týče vědomí jste nejpokročilejší ze všech lidí. Znáte vše takové, jaké to je, a proto jste největší ze všech velkých osobností.

Verš

caranti hy avanau kāmaṁ
brāhmaṇā bhagavat-priyāḥ
mādṛśāṁ grāmya-buddhīnāṁ
bodhāyonmatta-liṅginaḥ

Synonyma

caranti — putují; hi — vskutku; avanau — po povrchu světa; kāmam — podle touhy; brāhmaṇāḥbrāhmaṇové; bhagavat-priyāḥ — kteří jsou také vaiṣṇavové, velice drazí Osobnosti Božství; -dṛśām — těch, jako jsem já; grāmya-buddhīnām — kdo jsou posedlí dočasným hmotným vědomím; bodhāya — aby probudili; unmatta-liṅginaḥ — kteří se oblékají, jako by byli šílení.

Překlad

Brāhmaṇové, kteří dosáhli vznešeného postavení vaiṣṇavů, nejdražších služebníků Kṛṣṇy, se někdy oblékají jako šílenci. Tito vaiṣṇavové, vedeni svou touhou, putují po povrchu světa jen proto, aby prospěli materialistům, jako jsme my — kteří jsme neustále připoutaní ke smyslovému požitku — a aby rozptýlili naši nevědomost.

Verš

kumāro nārada ṛbhur
aṅgirā devalo ’sitaḥ
apāntaratamā vyāso
mārkaṇḍeyo ’tha gautamaḥ
vasiṣṭho bhagavān rāmaḥ
kapilo bādarāyaṇiḥ
durvāsā yājñavalkyaś ca
jātukarṇas tathāruṇiḥ
romaśaś cyavano datta
āsuriḥ sapatañjaliḥ
ṛṣir veda-śirā dhaumyo
muniḥ pañcaśikhas tathā
hiraṇyanābhaḥ kauśalyaḥ
śrutadeva ṛtadhvajaḥ
ete pare ca siddheśāś
caranti jñāna-hetavaḥ

Synonyma

kumāraḥ — Sanat-kumāra; nāradaḥ — Nārada Muni; ṛbhuḥ — Ṛbhu; aṅgirāḥ — Aṅgirā; devalaḥ — Devala; asitaḥ — Asita; apāntaratamāḥ — Apāntaratamā, dřívější Vyāsadevovo jméno; vyāsaḥ — Vyāsa; mārkaṇḍeyaḥ — Mārkaṇḍeya; atha — jakož i; gautamaḥ — Gautama; vasiṣṭhaḥ — Vasiṣṭha; bhagavān rāmaḥ — Pán Paraśurāma; kapilaḥ — Kapila; bādarāyaṇiḥ — Śukadeva Gosvāmī; durvāsāḥ — Durvāsā; yājñavalkyaḥ — Yājñavalkya; ca — také; jātukarṇaḥ — Jātukarṇa; tathā — jakož i; aruṇiḥ — Aruṇi; romaśaḥ — Romaśa; cyavanaḥ — Cyavana; dattaḥ — Dattātreya; āsuriḥ — Āsuri; sa-patañjaliḥ — s Patañjalim Ṛṣim; ṛṣiḥ — mudrc; veda-śirāḥ — hlava Ved; dhaumyaḥ — Dhaumya; muniḥ — mudrc; pañcaśikhaḥ — Pañcaśikha; tathā — tak také; hiraṇyanābhaḥ — Hiraṇyanābha; kauśalyaḥ — Kauśalya; śrutadevaḥ — Śrutadeva; ṛtadhvajaḥ — Ṛtadhvaja; ete — tito všichni; pare — další; ca — a; siddha-īśāḥ — vládci mystických sil; caranti — putují; jñāna-hetavaḥ — učené osoby, které káží po celém světě.

Překlad

Ó velké duše, slyšel jsem, že mezi vznešenými a dokonalými osobami, které putují po zemském povrchu s cílem osvítit poznáním lidi zahalené nevědomostí, jsou Sanat-kumāra, Nārada, Ṛbhu, Aṅgirā, Devala, Asita, Apāntaratamā (Vyāsadeva), Mārkaṇḍeya, Gautama, Vasiṣṭha, Bhagavān Paraśurāma, Kapila, Śukadeva, Durvāsā, Yājñavalkya, Jātukarṇa a Aruṇi. Dalšími jsou Romaśa, Cyavana, Dattātreya, Āsuri, Patañjali, velký mudrc Dhaumya, který je jako hlava Ved, mudrc Pañcaśikha, Hiraṇyanābha, Kauśalya, Śrutadeva a Ṛtadhvaja. Jistě mezi ně patříte i vy.

Význam

Velice významné je slovo jñāna-hetavaḥ. Velké osobnosti—jako například ty, které jsou zde jmenovány — neputují po zemském povrchu proto, aby sváděly veřejnost, ale aby rozdávaly skutečné poznání. Bez tohoto poznání je lidský život promarněný. Lidská podoba je určena pro realizaci našeho vztahu s Kṛṣṇou, Bohem. Ten, kdo toto poznání postrádá, je řazen mezi zvířata. Pán Sám říká v Bhagavad-gītě (7.15):

na māṁ duṣkṛtino mūḍhāḥ
prapadyante narādhamāḥ
māyayāpahṛta-jñānā
āsuraṁ bhāvam āśritāḥ

“Ti ničemové, kteří jsou zcela hloupí, kteří jsou nejnižší z lidí, jež o poznání připravila iluze a kteří přijímají ateistickou povahu démonů, se Mi neodevzdávají.”

Nevědomost znamená tělesné pojetí života (yasyātma-buddhiḥ kuṇape tri-dhātuke ... sa eva go-kharaḥ). Prakticky každý ve vesmíru — a zvláště na této planetě, Bhūrloce — si myslí, že tělo a duše nemají oddělenou existenci a že seberealizace tedy není zapotřebí. To však není pravda. Všichni zde uvedení brāhmaṇové, kteří jsou zároveň oddaní, proto cestují po celém světě, aby v srdcích takových pošetilých materialistů probouzeli vědomí Kṛṣṇy.

Popis ācāryů uvedených v těchto verších je dán v Mahābhāratě. Rovněž důležité je slovo pañcaśikha. Tak se nazývá ten, kdo je osvobozen od pojetí annamaya, prāṇamaya, manomaya, vijñānamaya a ānandamaya a kdo si je plně vědom subtilních obalů duše. Podle údajů v Mahābhāratě (Śānta-parva, kapitoly 218-219) se ācārya jménem Pañcaśikha narodil v rodině Mahārāje Janaky, vládce Mithily. Stoupenci sāṅkhyové filozofie považují Pañcaśikhācāryu za jednoho z nich. Skutečné poznání se týká živé bytosti sídlící v těle. Živá bytost se však z nevědomosti naneštěstí ztotožňuje s tělem, a proto cítí radost a bolest.

Verš

tasmād yuvāṁ grāmya-paśor
mama mūḍha-dhiyaḥ prabhū
andhe tamasi magnasya
jñāna-dīpa udīryatām

Synonyma

tasmāt — proto; yuvām — vy oba; grāmya-paśoḥ — zvířete, jako je prase nebo pes; mama — mě; mūḍha-dhiyaḥ — který jsem velice hloupý (jelikož postrádám duchovní poznání); prabhū — ó moji pánové; andhe — ve slepé; tamasi — temnotě; magnasya — toho, kdo je pohroužený; jñāna-dīpaḥ — pochodeň poznání; udīryatām — nechť je zažehnuta.

Překlad

Jakožto velké osobnosti mě můžete obdařit skutečným poznáním. Jsem hloupý jako vesnické zvíře — prase nebo pes — protože jsem pohroužený v temnotě nevědomosti. Proto prosím, zažehněte pochodeň poznání, abych byl zachráněn.

Význam

To je správný způsob, jak přijímat poznání. Člověk se musí odevzdat u lotosových nohou velkých osobností, které mu mohou transcendentální poznání skutečně předat. Proto je řečeno: tasmād guruṁ prapadyeta jijñāsuḥ śreya uttamam — “Ten, kdo touží pochopit nejvyšší cíl a prospěch v životě, musí vyhledat pravého duchovního mistra a odevzdat se mu.” K vyhledání gurua, duchovního mistra, je způsobilý jedině ten, kdo skutečně dychtí získat poznání, aby odstranil temnotu nevědomosti. Nikdo nemá přicházet za guruem kvůli hmotnému zisku — aby se vyléčil z nějaké nemoci nebo získal nějaký zázračný dar. Takto se ke guruovi nepřichází. Tad-vijñānārtham — člověk má vyhledat gurua s touhou pochopit transcendentální vědu o duchovním životě. V tomto věku Kali je bohužel mnoho falešných guruů, kteří svým žákům předvádějí různá kouzla, a mnoho hloupých žáků si přeje tato kouzla vidět za účelem hmotného prospěchu. Tito žáci nemají zájem praktikovat duchovní život, a dostat se tak z temnoty nevědomosti. Je řečeno:

oṁ ajñāna-timirāndhasya
jñānāñjana-śalākayā
cakṣur unmīlitaṁ yena
tasmai śrī-gurave namaḥ

“Narodil jsem se v nejtemnější nevědomosti a můj duchovní mistr mi otevřel oči pochodní poznání. Skládám mu proto uctivé poklony.” To je definice gurua. Každý je v temnotě nevědomosti, a každý proto potřebuje být osvícen transcendentálním poznáním. Pravý guru je ten, kdo dokáže svého žáka osvítit a zachránit ho, aby nemusel hnít v temnotě nevědomosti tohoto hmotného světa.

Verš

śrī-aṅgirā uvāca
ahaṁ te putra-kāmasya
putrado ’smy aṅgirā nṛpa
eṣa brahma-sutaḥ sākṣān
nārado bhagavān ṛṣiḥ

Synonyma

śrī-aṅgirāḥ uvāca — velký mudrc Aṅgirā řekl; aham — já; te — tebe; putra-kāmasya — toužícího mít syna; putra-daḥ — dárce syna; asmi — jsem; aṅgirāḥ — Aṅgirā Ṛṣi; nṛpa — ó králi; eṣaḥ — toto; brahma-sutaḥ — syn Pána Brahmy; sākṣāt — přímo; nāradaḥ — Nārada Muni; bhagavān — nejmocnější; ṛṣiḥ — mudrc.

Překlad

Aṅgirā řekl: Můj milý králi, přišel jsem za tebou, když sis přál mít syna — jsem právě ten Aṅgirā Ṛṣi, který ti ho dal. A tento ṛṣi je přímý potomek Pána Brahmy, velký mudrc Nārada.

Verš

itthaṁ tvāṁ putra-śokena
magnaṁ tamasi dustare
atad-arham anusmṛtya
mahāpuruṣa-gocaram
anugrahāya bhavataḥ
prāptāv āvām iha prabho
brahmaṇyo bhagavad-bhakto
nāvāsāditum arhasi

Synonyma

ittham — takto; tvām — ty; putra-śokena — kvůli zármutku nad smrtí svého syna; magnam — pohroužený; tamasi — v temnotě; dustare — nepřekonatelné; a-tat-arham — nevhodné pro osobu, jako jsi ty; anusmṛtya — vzpomínající; mahā-puruṣa — Nejvyšší Osobnost Božství; gocaram — jenž jsi pokročilý co se týče porozumění; anugrahāya — abychom projevili přízeň; bhavataḥ — tobě; prāptau — přišli; āvām — my dva; iha — na toto místo; prabho — ó králi; brahmaṇyaḥ — ten, kdo spočívá v Nejvyšší Absolutní Pravdě; bhagavat-bhaktaḥ — pokročilý oddaný Nejvyšší Osobnosti Božství; na — ne; avāsāditum — naříkat; arhasi — přísluší ti.

Překlad

Můj milý králi, jsi pokročilý oddaný Nejvyšší Osobnosti Božství. Nehodí se, aby taková osobnost, jako jsi ty, naříkala nad ztrátou něčeho hmotného. Proto jsme za tebou oba přišli, abychom ti ulevili od tohoto falešného žalu, který je výsledkem tvého pohroužení v temnotě nevědomosti. Pro ty, kdo jsou pokročilí v oblasti duchovního poznání, není vůbec vhodné nechat se ovlivnit hmotnou ztrátou a ziskem.

Význam

Zde je několik velice důležitých slov. Slovo mahā-puruṣa označuje pokročilé oddané a také Nejvyšší Osobnost Božství. Mahā znamená “nejvyšší” a puruṣa znamená “osoba”. Ten, kdo neustále slouží Nejvyššímu Pánu, se nazývá mahā-pauruṣika. Někdy jsou tak oslovováni Śukadeva Gosvāmī a Mahārāja Parīkṣit. Oddaný se má neustále snažit sloužit pokročilým oddaným. O tom zpívá Śrīla Narottama dāsa Ṭhākura:

tāṅdera caraṇa sevi bhakta-sane vāsa
janame janame haya, ei abhilāṣa

Oddaný má vždy usilovat o to, aby mohl žít ve společnosti pokročilých oddaných a sloužit Pánu prostřednictvím systému paramparā. Má sloužit misi Śrī Caitanyi Mahāprabhua plněním pokynů velkých Gosvāmīch z Vṛndāvanu. To se nazývá tāṅdera caraṇa sevi. Když slouží lotosovým nohám Gosvāmīch, má žít ve společnosti oddaných (bhakta-sane vāsa). To je starostí oddaného. Oddaný nemá usilovat o hmotný prospěch nebo naříkat nad hmotnou ztrátou. Když Aṅgirā Ṛṣi a Nārada viděli, že Mahārāja Citraketu, který byl pokročilým oddaným, poklesl do temnoty nevědomosti a naříkal nad hmotným tělem svého syna, ze své bezpříčinné milosti mu přišli poradit, aby mohl být z této nevědomosti vysvobozen.

Dalším význačným slovem je brahmaṇya. Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, je někdy oslavován modlitbou namo brahmaṇya-devāya, skládající poklony Pánu, Jemuž slouží oddaní. Tento verš proto říká: brahmaṇyo bhagavad-bhakto nāvāsāditum arhasi. To je znak pokročilého oddaného. Brahma-bhūtaḥ prasannātmā. Oddaný — pokročilá, seberealizovaná duše — nemá důvod k hmotné radosti či nářku. Je vždy transcendentální podmíněnému životu.

Verš

tadaiva te paraṁ jñānaṁ
dadāmi gṛham āgataḥ
jñātvānyābhiniveśaṁ te
putram eva dadāmy aham

Synonyma

tadā — tehdy; eva — vskutku; te — tobě; param — transcendentální; jñānam — poznání; dadāmi — dal bych; gṛham — do tvého domu; āgataḥ — přišel; jñātvā — znal jsem; anya-abhiniveśam — pohroužení v něčem jiném (v hmotných věcech); te — tvoje; putram — syna; eva — pouze; dadāmi — dal; aham — já.

Překlad

Mohl jsem ti dát svrchované transcendentální poznání již tehdy, když jsem přišel poprvé do tvého domu, ale viděl jsem, že tvá mysl je zabraná do hmotných věcí, a proto jsem ti dal pouze syna, který se stal příčinou tvé radosti a žalu.

Verš

adhunā putriṇāṁ tāpo
bhavataivānubhūyate
evaṁ dārā gṛhā rāyo
vividhaiśvarya-sampadaḥ
śabdādayaś ca viṣayāś
calā rājya-vibhūtayaḥ
mahī rājyaṁ balaṁ koṣo
bhṛtyāmātya-suhṛj-janāḥ
sarve ’pi śūraseneme
śoka-moha-bhayārtidāḥ
gandharva-nagara-prakhyāḥ
svapna-māyā-manorathāḥ

Synonyma

adhunā — v tuto chvíli; putriṇām — těch, kdo mají děti; tāpaḥ — soužení; bhavatā — tebou; eva — vskutku; anubhūyate — je zakoušené; evam — takto; dārāḥ — dobrá manželka; gṛhāḥ — sídlo; rāyaḥ — bohatství; vividha — různého druhu; aiśvarya — výsady; sampadaḥ — blahobyt; śabda-ādayaḥ — zvuk a tak dále; ca — a; viṣayāḥ — předměty smyslového požitku; calāḥ — dočasné; rājya — království; vibhūtayaḥ — bohatství; mahī — země; rājyam — království; balam — síla; koṣaḥ — pokladnice; bhṛtya — služebníci; amātya — ministři; suhṛt-janāḥ — spojenci; sarve — všichni; api — vskutku; śūrasena — ó králi Śūraseny; ime — tito; śoka — nářku; moha — iluze; bhaya — strachu; arti — a neštěstí; dāḥ — dárci; gandharva-nagara-prakhyāḥ — počínaje iluzorní vidinou velkého paláce v lese (gandharva-nagara); svapna — sny; māyā — iluze; manorathāḥ — a výplody mysli.

Překlad

Můj milý králi, nyní na vlastní kůži zakoušíš utrpení toho, kdo má syny a dcery. Ó králi, vlastníku státu Śūrasena, manželka, dům, bohatství patřící ke království a různé další druhy bohatství, jakož i předměty smyslového vnímání — to vše je totožné v tom, že je to dočasné. Království, vojenská moc, pokladnice, služebníci, ministři, přátelé a příbuzní jsou příčinou strachu, iluze, nářku a neštěstí. Jsou jako gandharva-nagara, neskutečný palác, který je vidinou v lese. Kvůli své pomíjivosti nejsou o nic lepší než iluze, sny a mentální výmysly.

Význam

Tento verš popisuje zapletení v hmotné existenci. Živá bytost zde vlastní mnoho věcí — hmotné tělo, děti, manželku a tak dále (dehāpatya-kalatrādiṣu). Může si myslet, že jí poskytnou ochranu, ale to není možné. Bez ohledu na všechen tento majetek se duše musí vzdát své současné situace a přijmout další. Ta může být nepříznivá, ale i kdyby byla příznivá, živá bytost se jí musí také vzdát a přijmout zase jiné hmotné tělo. Takto pokračuje její strádání v hmotné existenci. Rozumný člověk by si měl být dobře vědom toho, že mu tyto věci nikdy nemohou přinést štěstí. Je třeba být na úrovni své duchovní totožnosti a věčně sloužit Nejvyšší Osobnosti Božství jako oddaný. To byl pokyn, který Aṅgirā Ṛṣi a Nārada Muni dali Mahārāji Citraketuovi.

Verš

dṛśyamānā vinārthena
na dṛśyante manobhavāḥ
karmabhir dhyāyato nānā-
karmāṇi manaso ’bhavan

Synonyma

dṛśyamānāḥ — vnímané; vinā — bez; arthena — podstaty či reality; na — ne; dṛśyante — jsou viděné; manobhavāḥ — výtvory mysli; karmabhiḥ — kvůli plodonosným činnostem; dhyāyataḥ — meditující o; nānā — různé; karmāṇi — plodonosné činnosti; manasaḥ — z mysli; abhavan — objevují se.

Překlad

Tyto viditelné objekty, jako je manželka, děti a vlastnictví, jsou jako sny a mentální výmysly. Ve skutečnosti to, co vidíme, neexistuje trvale. Někdy to lze vidět a jindy ne. Takové mentální výmysly si vytváříme pouze kvůli svým minulým činnostem, a kvůli nim zase vykonáváme další činnosti.

Význam

Vše hmotné je mentální výmysl, protože to někdy vidíme a jindy ne. Tygři a hadi, o kterých se nám v noci zdá, u nás ve skutečnosti nejsou, ale my se jich bojíme, protože nás to, co vidíme ve svých snech, ovlivňuje. Vše hmotné je jako sen, jelikož to neexistuje trvale.

Śrīla Viśvanātha Cakravartī Ṭhākura ve svém komentáři píše: arthena vyāghra-sarpādinā vinaiva dṛśyamānāḥ svapnādi-bhaṅge sati na dṛśyante tad evaṁ dārādayo 'vāstava-vastu-bhūtāḥ svapnādayo 'vastu-bhūtāś ca sarve manobhavāḥ mano-vāsanā janyatvān manobhavāḥ. V noci člověk sní o tygrech a hadech a během svého snu je skutečně vidí, ale jakmile sen skončí, přestanou existovat. Stejně tak hmotný svět je výtvorem našich mentálních výmyslů. Přišli jsme si sem užívat hmotných zdrojů, a protože jsou naše mysli zabrané do hmotných věcí, pomocí mentálních výmyslů objevujeme mnoho předmětů požitku. To je důvod, proč získáváme různá těla. Podle svých mentálních výmyslů jednáme různými způsoby s touhou po dosažení různých cílů, a řízením přírody a na pokyn Nejvyšší Osobnosti Božství (karmaṇā daiva-netreṇa) dostáváme výhody, po kterých toužíme. Tak se čím dál více zaplétáme s výplody mysli; to je důvod našeho utrpení v hmotném světě. Jedním druhem činnosti vytváříme další a všechny jsou výtvory našich mentálních výmyslů.

Verš

ayaṁ hi dehino deho
dravya-jñāna-kriyātmakaḥ
dehino vividha-kleśa-
santāpa-kṛd udāhṛtaḥ

Synonyma

ayam — toto; hi — jistě; dehinaḥ — živé bytosti; dehaḥ — tělo; dravya-jñāna-kriyā-ātmakaḥ — sestávající z hmotných prvků, poznávacích a činných smyslů; dehinaḥ — živé bytosti; vividha — různá; kleśa — utrpení; santāpa — a bolestí; kṛt — příčina; udāhṛtaḥ — je prohlášeno.

Překlad

Živá bytost s tělesným pojetím života je zaujatá tělem, které je kombinací hmotných prvků, pěti poznávacích smyslů a pěti činných smyslů společně s myslí. Prostřednictvím mysli živá bytost zakouší tři druhy utrpení — adhibhautika, adhidaivika a adhyātmika. Toto tělo je tedy zdrojem všeho strádání.

Význam

Když Ṛṣabhadeva dával pokyny svým synům, řekl (Bhāg. 5.5.4): asann api kleśada āsa dehaḥ — přestože je tělo dočasné, je zdrojem veškerého utrpení hmotné existence. Jak již bylo řečeno v minulém verši, celé hmotné stvoření se zakládá na mentálních výmyslech. Mysl nás někdy přiměje myslet si, že když si koupíme automobil, budeme si moci užívat hmotných prvků, jako je země, voda, vzduch a oheň, sloučených do podob železa, umělé hmoty, benzínu a tak dále. Když jednáme s pěti hmotnými prvky (pañca-bhūta), jakož i se svými pěti poznávacími smysly, jako jsou oči, uši a jazyk, a pěti činnými smysly, jako jsou ruce a nohy, zaplétáme se do hmotného podmínění. Proto podléháme utrpením zvaným adhyātmika, adhidaivika a adhibhautika. Mysl je ústředím, protože všechny tyto věci vytváří. Jakmile však do hmotného předmětu něco udeří, mysl je tím ovlivněna a my trpíme. S pomocí činných smyslů, poznávacích smyslů a hmotných prvků například vytvoříme velice pěkné auto, a když se stane, že se při nehodě rozbije, mysl tím trpí a jejím prostřednictvím trpí i živá bytost.

Skutečnost je taková, že živá bytost svými smyšlenkami vytváří hmotné podmínění. Jelikož hmota podléhá zničení, živá bytost kvůli hmotnému podmínění trpí. Jinak je živá bytost od všech hmotných podmínek odpoutaná. Když plně chápe, že je duše (ahaṁ brahmāsmi), a dospěje tak na úroveň Brahmanu, úroveň duchovního života, již ji neovlivňuje nářek či dychtění. Pán říká v Bhagavad-gītě (18.54):

brahma-bhūtaḥ prasannātmā
na śocati na kāṅkṣati

“Ten, kdo je v takovém transcendentálním postavení, okamžitě realizuje Nejvyšší Brahman a je naplněn radostí. Nikdy nenaříká ani po ničem netouží.” Na jiném místě v Bhagavad-gītě (15.7) Pán říká:

mamaivāṁśo jīva-loke
jīva-bhūtaḥ sanātanaḥ
manaḥ-ṣaṣṭhānīndriyāṇi
prakṛti-sthāni karṣati

“Živé bytosti v tomto podmíněném světě jsou Mé věčné dílčí části. Jelikož žijí podmíněným životem, těžce zápasí se šesti smysly, k nimž patří také mysl.” Živá bytost je ve skutečnosti nedílnou částí Nejvyšší Osobnosti Božství a hmotné podmínky ji neovlivňují. Jelikož je však ovlivněna mysl (manaḥ), jsou ovlivněny i smysly a živá bytost bojuje v tomto hmotném světě o přežití.

Verš

tasmāt svasthena manasā
vimṛśya gatim ātmanaḥ
dvaite dhruvārtha-viśrambhaṁ
tyajopaśamam āviśa

Synonyma

tasmāt — proto; svasthena — s pozornou; manasā — myslí; vimṛśya — zvažující; gatim — skutečné postavení; ātmanaḥ — svoje; dvaite — v dualitu; dhruva — jako trvalou; artha — předmět; viśrambham — víry; tyaja — vzdej se; upaśamam — nerozrušený stav; āviśa — dospěj do.

Překlad

Proto, ó králi Citraketu, pozorně zvaž postavení ātmy — snaž se pochopit, kdo jsi: zda tělo, mysl či duše. Uvaž, odkud jsi přišel, kam půjdeš po opuštění tohoto těla a proč tě ovládá hmotný žal. Snaž se takto pochopit své skutečné postavení — pak se dokážeš zbavit své zbytečné připoutanosti. Dokážeš se také vzdát své víry, že tento hmotný svět nebo cokoliv, co není přímo spojené se službou Kṛṣṇovi, je věčné. Tak dosáhneš klidu.

Význam

Hnutí pro vědomí Kṛṣṇy vyvíjí faktické úsilí, aby přivedlo lidskou společnost k rozvážnosti. Pomýlená civilizace vede lidi k tomu, aby skákali v materialistickém životě jako kočky a psi, vykonávali nejrůznější odporné, hříšné činnosti a čím dále více se zaplétali. Hnutí pro vědomí Kṛṣṇy zahrnuje seberealizaci, protože Pán Kṛṣṇa nás nejprve vede k pochopení toho, že nejsme tělo, ale vlastník těla. Když člověk pochopí tuto jednoduchou skutečnost, může se zaměřit na dosažení cíle života. Jelikož lidé nedostávají ohledně cíle života žádné vzdělání, pracují jako šílení a čím dál více se připoutávají k hmotnému prostředí. Pomýlený člověk pokládá hmotné podmínky za věčné. Je třeba se vzdát své víry v hmotné věci a své připoutanosti k nim. Pak je možné být rozvážný a klidný.

Verš

śrī-nārada uvāca
etāṁ mantropaniṣadaṁ
pratīccha prayato mama
yāṁ dhārayan sapta-rātrād
draṣṭā saṅkarṣaṇaṁ vibhum

Synonyma

śrī-nāradaḥ uvāca — Śrī Nārada Muni řekl; etām — tuto; mantra-upaniṣadam — Upaniṣadu v podobě mantry, pomocí níž může člověk dosáhnout nejvyššího cíle života; pratīccha — přijmi; prayataḥ — velmi pozorně (po ukončení pohřebního obřadu pro svého syna); mama — ode mne; yām — kterou; dhārayan — když přijmeš; sapta-rātrāt — po sedmi nocích; draṣṭā — uvidíš; saṅkarṣaṇam — Nejvyšší Osobnost Božství, Saṅkarṣaṇa; vibhum — Pána.

Překlad

Velký mudrc Nārada pokračoval: Můj milý králi, pozorně ode mne přijmi mantru, která je nanejvýš příznivá. Za sedm nocí poté budeš moci spatřit Pána tváří v tvář.

Verš

yat-pāda-mūlam upasṛtya narendra pūrve
śarvādayo bhramam imaṁ dvitayaṁ visṛjya
sadyas tadīyam atulānadhikaṁ mahitvaṁ
prāpur bhavān api paraṁ na cirād upaiti

Synonyma

yat-pāda-mūlam — Jehož (Pána Saṅkarṣaṇa) lotosové nohy; upasṛtya — když získali útočiště u; nara-indra — ó králi; pūrve — kdysi; śarva-ādayaḥ — velcí polobozi, jako je Pán Mahādeva; bhramam — iluze; imam — této; dvitayam — sestávající z duality; visṛjya — vzdali se; sadyaḥ — okamžitě; tadīyam — Jeho; atula — bezpříkladné; anadhikam — nepřekonatelné; mahitvam — slávy; prāpuḥ — dosáhli; bhavān — ty; api — také; param — nejvyšší sídlo; na — ne; cirāt — za dlouho; upaiti — dosáhneš.

Překlad

Můj milý králi, Pán Śiva a další polobozi přijali v dávných dobách útočiště u lotosových nohou Saṅkarṣaṇa, čímž se ihned osvobodili od iluze duality a dosáhli bezpříkladné a nepřekonatelné slávy v duchovním životě. I ty brzy získáš stejné postavení.

Význam

Takto končí Bhaktivedantovy výklady k patnácté kapitole šestého zpěvu Śrīmad-Bhāgavatamu, nazvané “Světci Nārada a Aṅgirā poučují krále Citraketua”.