Skip to main content

KAPITOLA ŠESTÁ

Potvrzení Puruṣa-sūkty

Sloka 1:
Pán Brahmā řekl: Ústa virāṭ-puruṣi (vesmírné podoby Pána) jsou zdrojem hlasu a jejich vládnoucím božstvem je Oheň. Jeho kůže a šest dalších pokryvů jsou zdrojem védských hymnů a Jeho jazyk je původem různých potravin a lahůdek pro obětování polobohům, předkům a obyčejným lidem.
Sloka 2:
Jeho dvě nosní dírky jsou zdrojem našeho dýchání a všech ostatních vzduchů, Jeho čichová schopnost vytváří polobohy Aśvinī-kumāry a všechny druhy léčivých bylin a Jeho dýchací energie vytvářejí různé druhy vůní.
Sloka 3:
Jeho oči jsou zdrojem všech druhů podob a třpytí se a osvětlují. Jeho oční bulvy jsou jako Slunce a nebeské planety. Jeho uši slyší všechno ze všech stran a přijímají všechny Vedy a Jeho sluch je zdrojem éteru a všech možných zvuků.
Sloka 4:
Povrch Jeho těla je základem pro činné principy všeho a pro všechny příznivé možnosti. Jeho kůže, podobně jako pohybující se vzduch, vytváří všechny pocity doteku a je místem pro vykonávání veškerých obětí.
Sloka 5:
Chlupy na Jeho těle jsou zdrojem veškeré vegetace; zvláště těch stromů, které jsou zapotřebí jako složky oběti. Vlasy a chlupy na Jeho hlavě a tváři jsou rezervoáry mraků a z Jeho nehtů se vytváří elektřina, kameny a železná ruda.
Sloka 6:
Pánovy paže jsou místem zrodu velkých polobohů a jiných vůdců a ochránců obyčejných lidí.
Sloka 7:
Kroky Pána jsou útočištěm vyšších, nižších a nebeských planet a také všeho, co potřebujeme. Jeho lotosové nohy skýtají ochranu před veškerým strachem.
Sloka 8:
Z Pánových genitálií pochází voda, semeno, rozmnožovací orgány, deště a první předkové. Jeho genitálie jsou zdrojem rozkoše, která vyvažuje bolesti plození.
Sloka 9:
Ó Nārado, vyměšovací ústrojí vesmírné podoby Pána je sídlem boha vládnoucího smrti, Mitry. Vyměšovací otvor a konečník Pána jsou místem závisti, neštěstí, smrti, pekla atd.
Sloka 10:
Záda Pána jsou místem všech druhů zklamání, nevědomosti a nemorálnosti. Z Jeho žil tečou velké i malé řeky a Jeho kosti tvoří hřebeny vysokých hor.
Sloka 11:
Neosobní rys Pána je sídlem velkých oceánů a Jeho břicho je místem spočinutí hmotně zničených živých bytostí. Jeho srdce je sídlem jemnohmotných těl živých bytostí. Tak to znají inteligentní lidé.
Sloka 12:
Vědomí té velké osobnosti je sídlem náboženských zásad — mých, tvých a těch, které dodržují čtyři Kumārové: Sanaka, Sanātana, Sanat a Sanandana. Toto vědomí je také sídlem pravdy a transcendentálního poznání.
Sloka 13-16:
Počínaje mnou (Brahmou) přes tebe a Bhavu (Śivu), všechny velké mudrce, kteří se narodili před tebou, polobohy, démony, Nāgy, lidi, ptáky, zvířata, plazy atd., všechny vnímatelné projevy ve vesmírech jako planety, hvězdy, asteroidy, světelná tělesa, blesk a hrom a obyvatele různých planetárních systémů — Gandharvy, Apsary, Yakṣi, Rakṣasy, Bhūtagaṇy, Uragy, Paśuy, Pity, Siddhy, Vidyādhary, Cāraṇy a všechny další různé druhy živých bytostí včetně ptactva, zvěře, stromů a všeho, co existuje — jsou všichni pokryti vesmírnou podobou Pána ve všech dobách (v minulosti, současnosti i budoucnosti), třebaže On je transcendentální všemu a věčně existuje v podobě, Jejíž rozměry nepřesahují devět palců.
Sloka 17:
Slunce osvětluje šířením svých paprsků nitro i povrch všeho a stejně tak Nejvyšší Osobnost Božství udržuje vše ve stvoření uvnitř i vně prostřednictvím Své vesmírné podoby.
Sloka 18:
Nejvyšší Osobnost Božství je vládce nesmrtelnosti a nebojácnosti a je transcendentální smrti a plodonosným činům hmotného světa. Ó brāhmaṇo Nārado, slávu a velikost Nejvyšší Osoby je proto obtížné změřit.
Sloka 19:
Věz, že Nejvyšší Osobnost Božství je svrchovaným zdrojem veškerého hmotného bohatství v jedné čtvrtině Své energie, kde žijí všechny živé bytosti. V Božím království, které je nad třemi vyššími planetárními systémy a za hmotnými obaly, panuje nesmrtelnost, nebojácnost a neexistuje tam nepříjemné stáří ani nemoci.
Sloka 20:
Duchovní svět, který se skládá ze tří čtvrtin Pánovy energie, je umístěný za hranicemi tohoto hmotného světa a je určen výhradně pro ty, kteří se již nikdy znovu nenarodí. Jiní, kteří jsou poutáni k rodinnému životu a nedodržují přísně slib pohlavní zdrženlivosti, musí žít uvnitř tří hmotných světů.
Sloka 21:
Všeprostupující Osobnost Božství je tak prostřednictvím Svých energií absolutním Pánem všech činností — jak při snaze ovládnout hmotný svět, tak v oddané službě. Ve všech situacích je Nejvyšším Pánem nevědomosti i skutečného poznání.
Sloka 22:
Z této Osobnosti Božství pocházejí všechny vesmíry i vesmírná podoba se všemi hmotnými prvky, vlastnostmi a smysly. Přesto však Pán stojí stranou všech těchto hmotných projevů, stejně jako Slunce existuje odděleně od svých paprsků a tepla.
Sloka 23:
Když jsem se narodil na lotosovém květu vyrůstajícím z břicha Pána (Mahā-Viṣṇua), velké Osoby, neměl jsem k dispozici žádné jiné složky pro vykonávání obětí, než části těla této velké Osobnosti Božství.
Sloka 24:
Pro vykonávání obětních obřadů jsou jako součásti oběti zapotřebí květy, listy a stébla trávy, obětní oltář a také vhodný čas (jaro).
Sloka 25:
Dále je zapotřebí náčiní, obilí, přečištěné máslo, med, zlato, země, voda, Ṛg Veda, Yajur Veda, Sāma Veda a čtyři kněží k vykonání oběti.
Sloka 26:
K dalším nutnostem patří vzývání jmen různých polobohů pomocí zvláštních hymnů a slibů odplaty podle příslušného písma, pro zvláštní účely a zvláštními metodami.
Sloka 27:
Všechny tyto nezbytné složky a doplňky oběti jsem tedy musel získat z částí těla Osobnosti Božství. Vzýváním jmen polobohů jsem postupně dospěl až ke konečnému cíli, Viṣṇuovi, čímž byla završena konečná oběť i odčinění.
Sloka 28:
Takto jsem stvořil složky a doplňky oběti z částí těla Nejvyššího Pána, poživatele obětí, a vykonal jsem oběť pro Jeho uspokojení.
Sloka 29:
Můj milý synu, poté tvých devět bratrů, kteří jsou pány živých bytostí, vykonalo oběť společně s náležitými rituály pro uspokojení projevených i neprojevených osobností.
Sloka 30:
Poté vykonali pro potěšení Nejvyššího Pána své oběti Manuové, praotci lidstva, velcí mudrci, předci, vzdělaní učenci, Daityové a lidstvo samotné.
Sloka 31:
Všechny projevy hmotných vesmírů tedy spočívají na Jeho mocných hmotných energiích, které Pán přijímá, přestože je soběstačný a nemá žádnou zálibu v hmotných kvalitách.
Sloka 32:
Jeho vůlí já tvořím, Pán Śiva ničí a On Samotný ve Své věčné podobě Osobnosti Božství vše udržuje. On je mocným vládcem těchto tří energií.
Sloka 33:
Můj drahý synu, vysvětlil jsem ti vše, nač ses mě ptal, a musíš bezpečně vědět, že vše, co existuje (ať už jako příčina nebo jako důsledek, v hmotných i duchovních světech), závisí na Nejvyšší Osobnosti Božství.
Sloka 34:
Ó Nārado, s velkým zanícením se držím lotosových nohou Nejvyšší Osobnosti Božství, Hariho, a proto nic z toho, co říkám, se nikdy neodchýlilo od pravdy. Mé mysli také nikdy nic nebránilo v pokroku a mé smysly nebyly nikdy degradovány dočasným ulpíváním na hmotě.
Sloka 35:
Přestože jsem známý jako veliký Brahmā, dokonalý článek posloupnosti učitelů védské moudrosti, přestože jsem podstoupil všechna odříkání a jsem odborníkem na mystické síly a seberealizaci a přestože mě takto uznávají velcí předci živých bytostí a hluboce se mi klaní, přesto nemohu pochopit Jeho, Nejvyššího Pána, který je původcem mého zrození.
Sloka 36:
Proto je pro mě nejlepší odevzdat se Jeho nohám, neboť to jediné může osvobodit živou bytost ze strastí spojených s opakovaným zrozením a smrtí. Odevzdat se Pánu je dokonale příznivé a umožňuje nám to vnímat veškeré štěstí. Vždyť ani nebe nedokáže odhadnout svoji velikost. Co potom svedou ostatní, když ani Pán Samotný nezná Své vlastní hranice?
Sloka 37:
Jelikož ani Pán Śiva, ani ty, ani já nemůžeme změřit hranice duchovního štěstí, jak by je mohli znát jiní polobozi? A jelikož jsme všichni zmateni iluzorní energií Nejvyššího Pána, můžeme vidět jedině tento projevený vesmír, každý podle svých individuálních schopností.
Sloka 38:
Vzdejme své uctivé poklony Osobnosti Božství, Nejvyššímu Pánovi, Jehož inkarnace a činnosti opěvujeme, třebaže Ho stěží můžeme plně poznat takového, jaký je.
Sloka 39:
Pán Śrī Kṛṣṇa, nejvyšší původní Osobnost Božství, expanduje Svoji úplnou část jako Mahā-Viṣṇua, první inkarnaci, a tak tvoří tento projevený vesmír, ale Sám je nezrozený. Stvoření ovšem nastává v Něm a všechny hmotné látky a projevy jsou Jím Samotným. Po nějaký čas je udržuje, a pak je opět stahuje do Sebe.
Sloka 40-41:
Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, je čistý a nepoznamenaný hmotným znečištěním. Je Absolutní Pravdou a ztělesněním plného a dokonalého poznání. Je všeprostupující, nemá počátek ani konec a nemá žádného soupeře. Ó velký mudrci Nārado, velcí myslitelé Ho mohou poznat jedině tehdy, když se zcela oprostí od všech hmotných tužeb a jejich smysly budou nerozrušené. Neobhájitelné argumenty jinak vše zkreslí a Pán zmizí z našeho dohledu.
Sloka 42:
Kāraṇārṇavaśāyī Viṣṇu je první inkarnací Nejvyššího Pána a je vládcem věčného času, prostoru, příčin a důsledků, mysli, prvků, hmotného ega, kvalit přírody, smyslů, vesmírné podoby Pána, Garbhodakaśāyī Viṣṇua a všech živých bytostí, pohyblivých i nehybných.
Sloka 43-45:
Já sám (Brahmā), Pán Śiva, Pán Viṣṇu, velcí ploditelé živých bytostí jako je Dakṣa a Prajāpati, vy (Nārada a Kumārové), nebeští polobozi jako je Indra a Candra, vládci planet Bhūrloky, vládci zemských planet, vládci nižších planet, vládci planet Gandharvů, vládci planet Vidyādharů, vládci planet Cāraṇaloky, vůdci Yakṣů, Rakṣasů a Uragů, velcí mudrci, velcí démoni, velcí ateisté a velcí cestovatelé prostorem, jakož i mrtvá těla, zlí duchové, satanové, džinové, kūṣmāṇḍové, velcí vodní živočichové, velká zvířata, velcí ptáci atd. — tedy vše, co je obdařené vyjímečnou mocí, schopností myslet a vnímat, silou, schopností odpouštět, krásou, skromností, bohatstvím či dobrým původem, ať už s podobou či bez ní, se může jevit jako zvláštní pravda a podoba Pána, ale ve skutečnosti tomu tak není. Každý je pouze nepatrnou částí transcendentální energie Pána.
Sloka 46:
Ó Nārado, nyní uvedu jednu po druhé transcendentální inkarnace Pána, které se nazývají līlā-avatārové. Naslouchání o jejich činnostech odstraňuje všechnu špínu nahromaděnou v uchu. O těchto zábavách je potěšením slyšet a mají se vychutnávat. Proto jsou v mém srdci.