Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 2.6.32

Verš

sṛjāmi tan-niyukto ’haṁ
haro harati tad-vaśaḥ
viśvaṁ puruṣa-rūpeṇa
paripāti tri-śakti-dhṛk

Synonyma

sṛjāmi — tvořím; tat — na Jeho; niyuktaḥ — nařízení; aham — já; haraḥ — Pán Śiva; harati — ničí; tat-vaśaḥ — Jemu podřízen; viśvam — celý vesmír; puruṣa — Osobnost Božství; rūpeṇa — Svojí věčnou podobou; paripāti — udržuje; tri-śakti-dhṛk — vládce tří energií.

Překlad

Jeho vůlí já tvořím, Pán Śiva ničí a On Samotný ve Své věčné podobě Osobnosti Božství vše udržuje. On je mocným vládcem těchto tří energií.

Význam

Tento verš jasně potvrzuje pojetí svrchovaného vládce. Tímto celkem je Pán Vāsudeva a jedině Jeho různé energie a expanze udržují různé projevy jak v hmotných, tak duchovních světech. V hmotném světě je Pán Vāsudeva také vším, což potvrzuje Bhagavad-gītā (7.19): vāsudevaḥ sarvam iti — vše je pouze Vāsudeva. I védské hymny prohlašují téhož Vāsudeva za Nejvyššího. Ve Vedách je řečeno: vāsudevāt paro brahman na cānyo 'rtho 'sti tattvataḥ — neexistuje žádná vyšší pravda než Vāsudeva. Totéž potvrzuje Pán Kṛṣṇa v Bhagavad-gītě (7.7): mattaḥ parataraṁ nānyat — “Neexistuje nic vyššího nade Mnou (Śrī Kṛṣṇou).” Personalista, oddaný Pána, tedy také přijímá pojetí jednoty, které tak přehnaně zdůrazňují impersonalisté. Rozdíl je v tom, že impersonalista nakonec popírá Absolutní Pravdu jako osobnost, zatímco oddaný přikládá větší význam Osobnosti Božství. Śrīmad-Bhāgavatam tuto pravdu vysvětluje ve verši, o němž hovoříme: Pán Vāsudeva je jeden jediný, ale jelikož je všemocný, může se expandovat a projevit rozmanitost Svých energií. Pán je zde popsán jako všemohoucí vládce tří energií (tri-śakti-dhṛk). Jeho tři základní energie jsou vnitřní, okrajová a vnější. Vnější energie se dále projevuje ve třech kvalitách — dobru, vášni a nevědomosti. Vnitřní energie se podobně projevuje ve třech duchovních kvalitách — saṁvit, sandhinī a hlādinī. Okrajová energie, což jsou živé bytosti, je také duchovního charakteru (prakṛtiṁ viddhi me parām), ale živé bytosti se nikdy nevyrovnají Pánu. Nejvyšší Pán je nirasta-sāmya-atiśaya — nikdo není větší než On a nikdo se Mu nevyrovná. Všechny živé bytosti, včetně tak velkých osobností jako je Pán Brahmā a Pán Śiva, jsou tedy podřízené Pánovi. I v hmotném světě Pán ve Své věčné podobě Viṣṇua udržuje a ovládá činnosti všech polobohů včetně Brahmy a Śivy.