Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 2.6.28

Verš

iti sambhṛta-sambhāraḥ
puruṣāvayavair aham
tam eva puruṣaṁ yajñaṁ
tenaivāyajam īśvaram

Synonyma

iti — takto; sambhṛta — vykonal; sambhāraḥ — dobře vybavený; puruṣa — Osobnost Božství; avayavaiḥ — nedílnými částmi; aham — já; tam eva — Jemu; puruṣam — Osobnost Božství; yajñam — poživatel všech obětí; tena eva — těmi všemi; ayajam — uctívaný; īśvaram — nejvyšší vládce.

Překlad

Takto jsem stvořil složky a doplňky oběti z částí těla Nejvyššího Pána, poživatele obětí, a vykonal jsem oběť pro Jeho uspokojení.

Význam

Všichni lidé chtějí mít mír v mysli i na Zemi, ale nevědí, jak toho dosáhnout. Mír může přinést vykonávání obětí a odříkání. V Bhagavad-gītě (5.29) je řečeno:

bhoktāraṁ yajña-tapasāṁ
sarva-loka-maheśvaram
suhṛdaṁ sarva-bhūtānāṁ
jñātvā māṁ śāntim ṛcchati

Karma-yogīni vědí, že Nejvyšší Pán je skutečným příjemcem všech obětí a odříkání a že On umožňuje jejich provádění. Vědí také, že Pán je nejvyšším vlastníkem všech planet a skutečným přítelem všech živých bytostí. Mají-li karma-yogīni společnost čistých oddaných, díky tomuto poznání se z nich postupně stanou čistí oddaní Pána, a tak mohou být osvobozeni z hmotného otroctví.”

Brahmā, první živá bytost v hmotném světě, nás učí vykonávat oběti. Slovo “oběť” označuje obětování vlastních zájmů pro uspokojení někoho jiného. To je základem všech činností. Každý člověk obětuje své zájmy pro druhé — ať už pro rodinu, společnost, nějaký spolek, zemi nebo celé lidské společenství. Tyto oběti jsou však dokonalé jedině tehdy, když jsou vykonávány pro Nejvyšší Osobu, pro Pána. Jelikož Pán je vlastníkem všeho, přítelem všech živých stvoření a vydržovatelem toho, kdo oběť vykonává, jakož i dodavatelem všeho potřebného k oběti, všechny oběti se mají vykonávat výlučně pro Jeho uspokojení.

Každý dnes obětuje svoji energii na rozvoj učenosti, společenský a hospodářský pokrok a plánování celkového zlepšení životních podmínek lidstva, ale nikdo nemá zájem vykonávat oběť pro Pána, jak doporučuje Bhagavad-gītā. Proto na světě není mír. Pokud lidé vůbec chtějí mír, musejí vykonávat oběť pro nejvyššího vlastníka a přítele všech.