Skip to main content

Text 16

Text 16

Text

Verš

kāmādīnāṁ kati na katidhā pālitā durnideśās
teṣāṁ jātā mayi na karuṇā na trapā nopaśāntiḥ
utsṛjyaitān atha yadu-pate sāmprataṁ labdha-buddhis
tvām āyātaḥ śaraṇam abhayaṁ māṁ niyuṅkṣvātma-dāsye
kāmādīnāṁ kati na katidhā pālitā durnideśās
teṣāṁ jātā mayi na karuṇā na trapā nopaśāntiḥ
utsṛjyaitān atha yadu-pate sāmprataṁ labdha-buddhis
tvām āyātaḥ śaraṇam abhayaṁ māṁ niyuṅkṣvātma-dāsye

Synonyms

Synonyma

kāma-ādīnām — of my masters such as lust, anger, greed, illusion and envy; kati — how many; na — not; katidhā — in how many ways; pālitāḥ — obeyed; duḥ-nideśāḥ — undesirable orders; teṣām — of them; jātā — generated; mayi — unto me; na — not; karuṇā — mercy; na — not; trapā — shame; na — not; upaśāntiḥ — desire to cease; utsṛjya — giving up; etān — all these; atha — herewith; yadu-pate — O best of the Yadu dynasty; sāmpratam — now; labdha-buddhiḥ — having awakened intelligence; tvām — You; āyātaḥ — approached; śaraṇam — who are the shelter; abhayam — fearless; mām — me; niyuṅkṣva — please engage; ātma-dāsye — in Your personal service.

kāma-ādīnām — mých pánů, jako jsou chtíč, hněv, chamtivost, iluze a závist; kati — kolik; na — ne; katidhā — kolika způsoby; pālitāḥ — řídil se; duḥ-nideśāḥ — nežádoucími příkazy; teṣām — z nich; jātā — vytvořenými; mayi — vůči mně; na — ne; karuṇā — milost; na — ne; trapā — stud; na — ne; upaśāntiḥ — touhu přestat; utsṛjya — vzdávající se; etān — všech těchto; atha — tímto; yadu-pate — ó nejlepší z yaduovské dynastie; sāmpratam — nyní; labdha-buddhiḥ — když jsem probudil inteligenci; tvām — k Tobě; āyātaḥ — přišel; śaraṇam — jenž jsi útočištěm; abhayam — beze strachu; mām — mě; niyuṅkṣva — prosím zaměstnej; ātma-dāsye — ve Tvé osobní službě.

Translation

Překlad

“ ‘O my Lord, there is no limit to the unwanted orders of lusty desires. Although I have rendered these desires so much service, they have not shown any mercy to me. I have not been ashamed to serve them, nor have I even desired to give them up. O my Lord, O head of the Yadu dynasty, recently, however, my intelligence has been awakened, and now I am giving them up. Due to transcendental intelligence, I now refuse to obey the unwanted orders of these desires, and I now come to You to surrender myself at Your fearless lotus feet. Kindly engage me in Your personal service and save me.’

„  ,Ó můj Pane, nežádoucí rozkazy chtivých tužeb neberou konce. I když jsem jim už tolik sloužil, neprokázaly mi žádnou milost. Nestyděl jsem se jim sloužit, ani jsem se jich nechtěl vzdát. Ó můj Pane, ó vůdce yaduovské dynastie, nedávno se však má inteligence probudila a nyní je opouštím. Díky transcendentální inteligenci se nyní odmítám řídit nežádoucími příkazy těchto tužeb a přicházím k Tobě, abych se odevzdal u Tvých lotosových nohou, kde není strach. Zaměstnej mě prosím ve své osobní službě a zachraň mě.̀  “

Purport

Význam

This verse is also quoted in the Bhakti-rasāmṛta-sindhu (3.2.35). When we chant the Hare Kṛṣṇa mahā-mantra we are saying, “Hare! O energy of the Lord! O my Lord Kṛṣṇa!” In this way we are simply addressing the Lord and His spiritual potency, represented as Rādhā-Kṛṣṇa, Sītā-Rāma or Lakṣmī-Nārāyaṇa. The devotee always prays to the Lord and His internal energy (consort) so that he may engage in Their transcendental loving service. When the conditioned soul attains his real spiritual energy and fully surrenders unto the Lord’s lotus feet, he tries to engage in the Lord’s service. This is the real constitutional position of the living entity.

Tento verš je citován také v Bhakti-rasāmṛta-sindhu (3.2.35). Při zpívání Hare Kṛṣṇa mahā-mantry říkáme: „Hare! Ó Pánova energie! Ó můj Pane Kṛṣṇo!“ Tímto způsobem jednoduše oslovujeme Pána a Jeho duchovní energii, zastoupené jako Rādhā-Kṛṣṇa, Sītā-Rāma nebo Lakṣmī-Nārāyaṇa. Oddaný se neustále k Pánu a Jeho vnitřní energii (společnici) modlí o to, aby se mohl věnovat Jejich transcendentální láskyplné službě. Jakmile podmíněná duše dosáhne své skutečné duchovní energie a plně se odevzdá u Pánových lotosových nohou, snaží se věnovat službě Pánu. To je skutečné přirozené postavení živé bytosti.