Skip to main content

Word for Word Index

atha abruvan
as we have said. — ŚB 4.7.6
atha api
even though (it is not possible) — ŚB 3.14.22
nevertheless — ŚB 3.18.11, ŚB 4.16.3, ŚB 10.22.22, ŚB 10.64.11, ŚB 12.8.40, ŚB 12.10.7, ŚB 12.10.34
in spite of all this — ŚB 3.21.56
yet — ŚB 3.23.51
moreover — ŚB 3.33.2, ŚB 4.11.25, ŚB 6.8.4-6
still — ŚB 4.6.5, ŚB 10.2.36
so much more — ŚB 4.7.38
therefore — ŚB 4.8.36, ŚB 4.30.31
although they come to attack — ŚB 10.11.56
otherwise — ŚB 10.38.3
nonetheless — ŚB 10.63.38, ŚB 10.69.20-22, ŚB 10.70.40, ŚB 10.84.18, ŚB 12.9.6
yet therefore — ŚB 11.26.22
or — Śrī brahma-saṁhitā 5.34
atha u
or in other words — Bg. 4.35
and then — ŚB 10.29.34, ŚB 10.48.21, ŚB 10.59.42, ŚB 10.71.18
and also — ŚB 10.40.13-14
then — ŚB 10.45.30-31, ŚB 10.59.23, ŚB 10.89.6-7, ŚB 11.26.25
therefore — ŚB 10.60.36
thereupon — ŚB 10.68.20
henceforward — ŚB 10.73.14
thus — ŚB 11.24.2
and furthermore — ŚB 12.8.24
now — Śrī brahma-saṁhitā 5.62
atha
thereupon — Bg. 1.20, ŚB 1.9.20, ŚB 1.19.12, ŚB 3.3.26, ŚB 3.9.27-28, ŚB 3.14.31, ŚB 4.9.44, ŚB 4.20.19, ŚB 4.20.22, ŚB 5.23.1, ŚB 6.10.26, ŚB 6.10.27, ŚB 6.18.59, ŚB 7.8.1, ŚB 7.8.2, ŚB 8.2.31, ŚB 8.10.57, ŚB 8.15.8-9, ŚB 8.21.2-3, ŚB 9.7.12, ŚB 10.6.10, ŚB 10.38.20, ŚB 10.42.20, ŚB 10.63.23, ŚB 10.69.37, ŚB 10.71.25, ŚB 10.74.44, Śrī brahma-saṁhitā 5.17
also — Bg. 1.26, Bg. 11.5, Bg. 11.40, ŚB 3.12.42, ŚB 4.21.28-29, ŚB 5.4.11-12, ŚB 6.3.14-15, ŚB 6.12.4, ŚB 6.18.3-4, ŚB 7.14.20-23, ŚB 8.5.33, ŚB 8.10.19-24, ŚB 8.13.7, ŚB 10.7.3, ŚB 10.66.39, ŚB 10.67.2, ŚB 11.2.20-21, ŚB 12.10.17, CC Madhya 24.18, CC Antya 5.48, Śrī brahma-saṁhitā 5.53
if, however — Bg. 2.26
therefore — Bg. 2.33, ŚB 1.1.18, ŚB 1.5.1, ŚB 1.8.12, ŚB 1.8.41, ŚB 1.11.9, ŚB 1.13.28, ŚB 1.14.26, ŚB 1.17.41, ŚB 1.18.21, ŚB 2.3.2-7, ŚB 2.3.12, ŚB 2.3.25, ŚB 2.6.36, ŚB 2.7.17, ŚB 3.5.22, ŚB 3.6.11, ŚB 3.13.17, ŚB 3.14.15, ŚB 3.24.35, ŚB 3.29.27, ŚB 3.32.11, ŚB 4.1.31, ŚB 4.8.30, ŚB 4.11.23, ŚB 4.16.15, ŚB 4.18.7, ŚB 4.20.27, ŚB 4.20.29, ŚB 4.22.37, ŚB 4.24.29, ŚB 4.24.30, ŚB 4.24.58, ŚB 4.24.68, ŚB 4.25.30, ŚB 4.29.36-37, ŚB 4.30.2, ŚB 4.30.18, ŚB 5.8.6, ŚB 5.13.26, ŚB 5.19.8, ŚB 5.22.5, ŚB 5.26.7, ŚB 6.2.13, ŚB 6.2.32, ŚB 6.3.26, ŚB 6.7.15, ŚB 6.9.35, ŚB 6.9.42, ŚB 6.13.19-20, ŚB 6.16.45, ŚB 6.17.24, ŚB 7.2.49, ŚB 7.9.38, ŚB 8.1.14, ŚB 8.17.17, ŚB 8.19.42, ŚB 8.22.11, ŚB 9.4.4-5, ŚB 9.4.39-40, ŚB 9.9.47, ŚB 10.2.9, ŚB 10.14.29, ŚB 10.27.8, ŚB 10.84.26, ŚB 10.87.19, ŚB 12.6.24, CC Madhya 6.84, CC Madhya 11.104, CC Madhya 24.123
then — Bg. 3.36, ŚB 3.12.2, ŚB 3.12.40, ŚB 3.19.17, ŚB 3.21.33, ŚB 3.21.35, ŚB 3.21.48, ŚB 3.23.30, ŚB 3.24.22-23, ŚB 3.26.30, ŚB 3.26.60, ŚB 3.27.30, ŚB 4.9.18, ŚB 4.12.35, ŚB 4.13.26, ŚB 4.15.20, ŚB 4.18.14, ŚB 5.3.10, ŚB 6.2.1, ŚB 6.6.33-36, ŚB 6.6.40, ŚB 6.8.15, ŚB 6.10.32, ŚB 6.18.55, ŚB 6.19.21, ŚB 7.4.1, ŚB 7.5.55, ŚB 8.12.42, ŚB 9.5.24, ŚB 9.7.10, ŚB 9.7.11, ŚB 9.7.12, ŚB 9.7.13, ŚB 9.7.14, ŚB 9.24.3-4, ŚB 10.6.21, ŚB 10.11.12, ŚB 10.13.64, ŚB 10.15.40, ŚB 10.15.48, ŚB 10.16.12, ŚB 10.16.32, ŚB 10.18.28, ŚB 10.23.15, ŚB 10.23.23, ŚB 10.23.38, ŚB 10.23.52, ŚB 10.25.20, ŚB 10.27.18, ŚB 10.34.20, ŚB 10.36.14, ŚB 10.36.16, ŚB 10.37.21, ŚB 10.38.15, ŚB 10.38.37-38, ŚB 10.39.32, ŚB 10.41.10, ŚB 10.41.19, ŚB 10.42.1, ŚB 10.44.1, ŚB 10.44.50, ŚB 10.45.20, ŚB 10.45.26, ŚB 10.45.38, ŚB 10.47.22, ŚB 10.47.64, ŚB 10.48.1, ŚB 10.50.12, ŚB 10.50.23, ŚB 10.51.16, ŚB 10.53.28, ŚB 10.53.50, ŚB 10.54.23, ŚB 10.55.30, ŚB 10.58.4, ŚB 10.58.29, ŚB 10.59.24, ŚB 10.65.4-6, ŚB 10.66.19, ŚB 10.70.1, ŚB 10.70.6, ŚB 10.70.15, ŚB 10.71.12, ŚB 10.71.22, ŚB 10.71.22, ŚB 10.73.34, ŚB 10.75.25-26, ŚB 10.77.6-7, ŚB 10.77.35, ŚB 10.79.9, ŚB 10.80.20-22, ŚB 10.80.38, ŚB 10.82.1, ŚB 10.82.27, ŚB 10.83.1, ŚB 10.83.9, ŚB 10.83.25-26, ŚB 10.83.40, ŚB 10.84.34, ŚB 10.84.52, ŚB 10.85.1, ŚB 10.85.27-28, ŚB 10.86.27-29, ŚB 10.87.42, ŚB 10.88.36, ŚB 10.89.8-9, ŚB 10.89.14-17, ŚB 10.89.43-44, ŚB 10.89.47, ŚB 11.3.50-51, ŚB 11.5.5, ŚB 11.5.43, ŚB 11.6.1, ŚB 11.12.24, ŚB 11.27.37, ŚB 11.27.42, ŚB 11.27.43, ŚB 11.30.23, ŚB 11.31.1, ŚB 12.1.21-26, ŚB 12.1.32-33, ŚB 12.2.21, ŚB 12.4.15-19, ŚB 12.6.46, ŚB 12.6.64-65, ŚB 12.7.3, ŚB 12.7.9-10, ŚB 12.9.31-32, ŚB 12.9.34, ŚB 12.10.4, ŚB 12.11.41, ŚB 12.12.11, ŚB 12.12.23, ŚB 12.12.31-33, ŚB 12.13.19, CC Ādi 16.3, CC Madhya 23.14-15, CC Madhya 23.14-15, Śrī brahma-saṁhitā 5.19, Śrī brahma-saṁhitā 5.26, Śrī brahma-saṁhitā 5.27, Śrī brahma-saṁhitā 5.28, Śrī brahma-saṁhitā 5.57
if, therefore — Bg. 12.9
even though — Bg. 12.11
but — Bg. 18.58
thus — ŚB 1.2.25, ŚB 1.3.39, ŚB 1.7.12, ŚB 1.7.20, ŚB 1.7.55, ŚB 1.8.1, ŚB 1.10.33, ŚB 1.13.14, ŚB 1.13.40, ŚB 2.1.26, ŚB 2.3.24, ŚB 2.5.26-29, ŚB 2.7.2, ŚB 2.7.11, ŚB 3.1.10, ŚB 3.1.21, ŚB 3.7.13, ŚB 3.10.3, ŚB 3.12.21, ŚB 3.14.31, ŚB 4.15.1, ŚB 4.18.30, ŚB 4.24.74, ŚB 4.26.20, ŚB 4.31.4, ŚB 5.1.7, ŚB 5.10.1, ŚB 5.10.3, ŚB 5.22.9, ŚB 5.26.3, ŚB 6.1.50, ŚB 6.3.18, ŚB 6.5.6-8, ŚB 6.8.4-6, ŚB 6.14.8, ŚB 6.16.1, ŚB 7.12.31, ŚB 8.2.23-24, ŚB 8.9.16-17, ŚB 8.10.56, ŚB 8.12.36, ŚB 8.15.8-9, ŚB 8.18.27, ŚB 9.3.18, ŚB 9.6.33-34, ŚB 9.6.52, ŚB 9.11.1, ŚB 9.14.8, ŚB 9.24.13, ŚB 10.1.14, ŚB 10.3.52, ŚB 10.4.23, ŚB 10.8.29, ŚB 10.70.36, ŚB 10.70.46, ŚB 10.86.31, ŚB 11.10.14-16, ŚB 11.11.5, ŚB 11.11.33, ŚB 11.11.49, ŚB 11.12.3-6, ŚB 11.14.34, ŚB 11.17.37, ŚB 11.19.14, ŚB 11.28.41, ŚB 12.6.72, CC Ādi 5.71, CC Ādi 8.25, CC Madhya 3.1, CC Madhya 20.281, CC Madhya 21.41, CC Madhya 24.349, Śrī brahma-saṁhitā 5.48
for this reason — ŚB 1.2.26
thereafter — ŚB 1.3.25, ŚB 1.7.41, ŚB 1.11.30, ŚB 1.13.38, ŚB 1.13.60, ŚB 1.19.23, ŚB 2.2.24, ŚB 3.1.21, ŚB 3.1.22, ŚB 3.3.12, ŚB 3.4.1, ŚB 3.4.16, ŚB 3.12.4, ŚB 3.14.32, ŚB 3.15.27, ŚB 4.8.21, ŚB 4.12.10, ŚB 4.19.1, ŚB 4.19.22, ŚB 4.30.44, ŚB 5.1.24, ŚB 5.1.29, ŚB 5.2.20, ŚB 5.3.3, ŚB 5.6.6, ŚB 5.6.8, ŚB 5.9.1-2, ŚB 5.9.7, ŚB 5.9.12, ŚB 5.9.14, ŚB 5.9.15, ŚB 5.9.16, ŚB 5.10.7, ŚB 5.13.10, ŚB 5.14.37, ŚB 5.15.3, ŚB 6.2.24-25, ŚB 6.2.31, ŚB 6.5.10, ŚB 6.6.16, ŚB 6.6.19, ŚB 6.6.21-22, ŚB 6.6.38-39, ŚB 6.6.38-39, ŚB 6.9.12, ŚB 6.9.46, ŚB 6.10.13-14, ŚB 6.14.29, ŚB 6.14.32, ŚB 6.14.36, ŚB 6.16.17, ŚB 6.18.69, ŚB 7.10.57, ŚB 7.10.65-66, ŚB 7.14.27-28, ŚB 8.8.31, ŚB 8.9.14-15, ŚB 8.11.39, ŚB 8.20.23, ŚB 8.20.25-29, ŚB 8.21.26, ŚB 8.23.13, ŚB 9.2.1, ŚB 9.6.25, ŚB 9.6.28, ŚB 9.6.32, ŚB 9.7.14, ŚB 9.9.20-21, ŚB 9.10.12, ŚB 9.10.21, ŚB 9.10.45-46, ŚB 9.11.31-34, ŚB 9.12.1, ŚB 9.12.2, ŚB 9.12.5, ŚB 9.12.11, ŚB 9.12.12, ŚB 9.12.12, ŚB 9.12.14, ŚB 9.13.15, ŚB 9.13.22, ŚB 9.14.41, ŚB 9.15.2-3, ŚB 9.15.4, ŚB 9.15.27, ŚB 9.15.33, ŚB 9.20.2, ŚB 9.21.7, ŚB 9.21.28-29, ŚB 9.22.1, ŚB 9.22.21-24, ŚB 9.22.41, ŚB 9.22.44-45, ŚB 9.22.46-48, ŚB 9.22.46-48, ŚB 9.22.46-48, ŚB 9.24.24, ŚB 10.1.19, ŚB 10.1.56, ŚB 10.3.12, ŚB 10.6.22-23, ŚB 10.12.13, ŚB 10.13.30, ŚB 11.6.33
for the matter of — ŚB 1.5.17
as well as — ŚB 1.9.6-7, ŚB 6.7.25, ŚB 6.14.19, ŚB 7.2.18-19, ŚB 7.12.18, ŚB 7.14.30-33, ŚB 8.13.2-3, ŚB 8.13.5, ŚB 9.15.1, ŚB 9.22.30-31, CC Madhya 11.8
as also — ŚB 1.10.3, ŚB 1.11.7, ŚB 2.7.43-45
and so on — ŚB 1.10.34-35
after all — ŚB 1.14.42