Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 4.20.16

Verš

varaṁ ca mat kañcana mānavendra
vṛṇīṣva te ’haṁ guṇa-śīla-yantritaḥ
nāhaṁ makhair vai sulabhas tapobhir
yogena vā yat sama-citta-vartī

Synonyma

varam — požehnání; ca — také; mat — ode Mě; kañcana — cokoliv chceš; mānava-indra — ó vůdce lidských bytostí; vṛṇīṣva — prosím žádej; te — tvými; aham — Já; guṇa-śīla — vznešenými vlastnostmi a vynikajícím chováním; yantritaḥ — uchvácený; na — ne; aham — Já; makhaiḥ — oběťmi; vai — jistě; su-labhaḥ — snadno získaný; tapobhiḥ — askezí; yogena — vykonáváním mystické yogy; — nebo; yat — kvůli čemuž; sama-citta — v tom, kdo je vyrovnaný; vartī — umístěný.

Překlad

Můj milý králi, tvé vznešené vlastnosti a vynikající chování Mě uchvacují, a proto jsem ti velice příznivě nakloněn. Můžeš Mě tedy požádat o jakékoliv požehnání. Ten, kdo nemá vznešené vlastnosti a chování, nemůže získat Mou přízeň pouhým vykonáváním obětí, přísnou askezí či mystickou yogou. Zůstávám však vždy vyrovnaný v srdci toho, kdo je také za všech okolností vyrovnaný.

Význam

Pán Viṣṇu byl velice spokojen s dobrým charakterem a chováním Mahārāje Pṛthua a nabídl mu požehnání. Pán otevřeně říká, že vykonávání velkých obětí či podstupování askeze v rámci mystické yogy Ho neuspokojí. Těší Ho jedině vznešený charakter a chování. Ty se však nemohou vyvinout, dokud se člověk nestane čistým oddaným Pána. Každý, kdo se dostal na úroveň čisté, neochvějné oddané služby Pánu, vyvíjí své původní, dobré vlastnosti duše. Duše má jakožto nedílná část Nejvyšší Osobnosti Božství všechny dobré vlastnosti Pána. Je-li znečištěná kvalitami hmotné přírody, osoba je považována za dobrou nebo špatnou s ohledem na hmotné vlastnosti. Je-li však všem hmotným vlastnostem transcendentální, vycházejí najevo samé dobré vlastnosti. Těchto vlastností oddaného je celkem dvacet šest a jedná se o následující: 1) je ke všem laskavý, 2) s nikým se nehádá, 3) spočívá v Absolutní Pravdě, 4) ke každému je stejný, 5) je bezchybný, 6) dobročinný, 7) jemný, 8) čistý, 9) jednoduchý, 10) shovívavý, 11) klidný, 12) zcela připoutaný ke Kṛṣṇovi, 13) nemá hmotné touhy, 14) je mírný, 15) stálý, 16) ovládá se, 17) nejí víc, než je třeba, 18) je rozumný, 19) uctivý, 20) pokorný, 21) vážný, 22) soucitný, 23) přátelský, 24) poetický, 25) zkušený a 26) tichý. Pán je spokojen, když živá bytost vyvíjí transcendentální vlastnosti, nikoliv když uměle vykonává oběti a praktikuje mystickou yogu. Jinými slovy, dokud člověk není plně kvalifikovaný stát se čistým oddaným Pána, nemůže čekat, že bude osvobozen z hmotného zapletení.