Skip to main content

Sloka 15

ТЕКСТ 15

Verš

Текст

mitho yadaiṣāṁ bhavitā vivādo
madhv-āmadātāmra-vilocanānām
naiṣāṁ vadhopāya iyān ato ’nyo
mayy udyate ’ntardadhate svayaṁ sma
митхо йадаиш бхавит вивдо
мадхв-мадтмра-вилочаннм
наиш вадхопйа ийн ато ’нйо
майй удйате ’нтардадхате свайа сма

Synonyma

Пословный перевод

mithaḥ — navzájem; yadā — když; eṣām — jejich; bhavitā — nastane; vivādaḥ — hádka; madhu-āmada — opojeni pitím; ātāmra-vilocanānām — s očima rudýma jako měď; na — ne; eṣām — jich; vadha-upāyaḥ — způsob odchodu; iyān — takovýto; ataḥ — kromě toho; anyaḥ — jiný; mayi — při Mém; udyate — odchodu; antaḥ-dadhate — odejdou; svayam — oni sami; sma — jistě.

митха — друг друга; йад — когда; эшм — из них; бхавит — произойдет; вивда — ссора; мадху-мада — алкогольное опьянение; тмра-вилочаннм — с медно-красными глазами; на — не; эшм — из них; вадха-упйа — способ ухода; ийн — подобный этому; ата — кроме этого; анйа — другая возможность; майи — в момент Моего; удйате — ухода; анта-дадхате — исчезнут; свайам — сами; сма — разумеется.

Překlad

Перевод

Budou moci odejít jedině tak, že s očima rudýma jako měď z pití (nápoje madhu) se pohádají navzájem. Jinak to nebude možné. Dojde k tomu v době Mého odchodu.

Когда опьяневшие от выпитого меда [мадху], с глазами красными, словно медь, они перессорятся между собой, тогда только исчезнут они с лица земли. Другого выхода нет. Это произойдет в день Моего ухода.

Význam

Комментарий

Pán a Jeho společníci přicházejí a odcházejí Jeho vůlí a nepodléhají zákonům hmotné přírody. Nikdo nebyl schopen pozabíjet Pánovu rodinu a její členové ani nemohli zemřít přirozenou smrtí. Jedinou možností, jak uskutečnit jejich odchod, tedy bylo nainscenovat jejich vzájemný boj, jako kdyby se poprali v opilosti. K tomuto “boji” došlo také vůlí Pána, neboť jinak by neměli důvod spolu bojovat. Stejně jako byl Arjuna ovlivněn iluzí rodinných citů, aby došlo k vyslovení Bhagavad-gīty, tak se i členové yaduovské dynastie opili, jelikož to byla vůle Pána a nic jiného. Oddaní a společníci Pána jsou zcela odevzdané duše; jsou tedy transcendentálními nástroji v Jeho rukách a Pán je může použít jakýmkoliv způsobem si přeje. Čistí oddaní mají z těchto Pánových zábav sami také radost, protože chtějí, aby byl šťastný. Oddaní Pána si nikdy nenárokují nezávislou individualitu, ale naopak se snaží využít své individuality pro naplňování tužeb Pána. Tato spolupráce oddaných s Pánem vytváří dokonalé podmínky pro Jeho zábavy.

Господь и Его спутники приходят в этот мир и покидают его по воле Господа. Над ними не властны законы материальной природы. Никто не мог уничтожить семью Господа, и смерть от старости также не грозила членам Его семьи. Таким образом, разыгранное ими побоище, будто бы начавшееся в результате пьяной ссоры, было для них единственной возможностью исчезнуть с лица земли. Это так называемое побоище произошло по воле Господа, других причин у него не было и быть не могло. Подобно тому как Арджуна, введенный в заблуждение иллюзорной энергией Господа, пожалел своих родственников, что послужило для Господа поводом поведать ему «Бхагавад-гиту», так и Ядавы опьянели только потому, что такова была воля Господа, а не по какой-то другой причине. Преданные и спутники Господа — это полностью предавшиеся Ему души, поэтому они являются трансцендентными орудиями в руках Господа, который использует их как пожелает. Участвуя в подобных играх Господа, сами чистые преданные также испытывают наслаждение, ибо их единственное желание — видеть Господа счастливым. Преданные никогда не отстаивают независимость своего «я», напротив, они используют свое «я», чтобы исполнять волю Господа. Такое сотрудничество преданных с Господом и создает ту идеальную атмосферу, в которой проходят Его игры.