Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 3.3.15

Verš

mitho yadaiṣāṁ bhavitā vivādo
madhv-āmadātāmra-vilocanānām
naiṣāṁ vadhopāya iyān ato ’nyo
mayy udyate ’ntardadhate svayaṁ sma

Synonyma

mithaḥ — navzájem; yadā — když; eṣām — jejich; bhavitā — nastane; vivādaḥ — hádka; madhu-āmada — opojeni pitím; ātāmra-vilocanānām — s očima rudýma jako měď; na — ne; eṣām — jich; vadha-upāyaḥ — způsob odchodu; iyān — takovýto; ataḥ — kromě toho; anyaḥ — jiný; mayi — při Mém; udyate — odchodu; antaḥ-dadhate — odejdou; svayam — oni sami; sma — jistě.

Překlad

Budou moci odejít jedině tak, že s očima rudýma jako měď z pití (nápoje madhu) se pohádají navzájem. Jinak to nebude možné. Dojde k tomu v době Mého odchodu.

Význam

Pán a Jeho společníci přicházejí a odcházejí Jeho vůlí a nepodléhají zákonům hmotné přírody. Nikdo nebyl schopen pozabíjet Pánovu rodinu a její členové ani nemohli zemřít přirozenou smrtí. Jedinou možností, jak uskutečnit jejich odchod, tedy bylo nainscenovat jejich vzájemný boj, jako kdyby se poprali v opilosti. K tomuto “boji” došlo také vůlí Pána, neboť jinak by neměli důvod spolu bojovat. Stejně jako byl Arjuna ovlivněn iluzí rodinných citů, aby došlo k vyslovení Bhagavad-gīty, tak se i členové yaduovské dynastie opili, jelikož to byla vůle Pána a nic jiného. Oddaní a společníci Pána jsou zcela odevzdané duše; jsou tedy transcendentálními nástroji v Jeho rukách a Pán je může použít jakýmkoliv způsobem si přeje. Čistí oddaní mají z těchto Pánových zábav sami také radost, protože chtějí, aby byl šťastný. Oddaní Pána si nikdy nenárokují nezávislou individualitu, ale naopak se snaží využít své individuality pro naplňování tužeb Pána. Tato spolupráce oddaných s Pánem vytváří dokonalé podmínky pro Jeho zábavy.