Skip to main content

Sloka 15

15

Verš

Текст

mitho yadaiṣāṁ bhavitā vivādo
madhv-āmadātāmra-vilocanānām
naiṣāṁ vadhopāya iyān ato ’nyo
mayy udyate ’ntardadhate svayaṁ sma
мітго йадаіша̄м̇ бгавіта̄ віва̄до
мадгв-а̄мада̄та̄мра-вілочана̄на̄м
наіша̄м̇ вадгопа̄йа ійа̄н ато ’нйо
майй удйате ’нтардадгате свайам̇ сма

Synonyma

Послівний переклад

mithaḥ — navzájem; yadā — když; eṣām — jejich; bhavitā — nastane; vivādaḥ — hádka; madhu-āmada — opojeni pitím; ātāmra-vilocanānām — s očima rudýma jako měď; na — ne; eṣām — jich; vadha-upāyaḥ — způsob odchodu; iyān — takovýto; ataḥ — kromě toho; anyaḥ — jiný; mayi — při Mém; udyate — odchodu; antaḥ-dadhate — odejdou; svayam — oni sami; sma — jistě.

мітгах̣  —  між собою; йада̄  —  коли; еша̄м  —  їх; бгавіта̄  —  сталася; віва̄дах̣  —  суперечка; мадгу-а̄мада  —  сп’яніння; а̄та̄мра-вілочана̄на̄м  —  з почервонілими очима; на  —  не; еша̄м  —  їх; вадга-упа̄йах̣  —  засіб усунення; ійа̄н  —  як це; атах̣  —  крім цього; анйах̣  —  альтернатива; майі  —  коли Моє; удйате  —  зникнення; антах̣-дадгате  —  зникнуть; свайам  —  самі; сма  —  певно.

Překlad

Переклад

Budou moci odejít jedině tak, že s očima rudýma jako měď z pití (nápoje madhu) se pohádají navzájem. Jinak to nebude možné. Dojde k tomu v době Mého odchodu.

Лише коли з почервонілими, як мідь, очима вони зчинять колотнечу між собою, сп’янівши від випитого мадгу,    —    лише тоді вони зникнуть з земної поверхні. Інакше вони ніколи не покинуть планету. Це станеться тоді ж, коли зникну Я.

Význam

Коментар

Pán a Jeho společníci přicházejí a odcházejí Jeho vůlí a nepodléhají zákonům hmotné přírody. Nikdo nebyl schopen pozabíjet Pánovu rodinu a její členové ani nemohli zemřít přirozenou smrtí. Jedinou možností, jak uskutečnit jejich odchod, tedy bylo nainscenovat jejich vzájemný boj, jako kdyby se poprali v opilosti. K tomuto “boji” došlo také vůlí Pána, neboť jinak by neměli důvod spolu bojovat. Stejně jako byl Arjuna ovlivněn iluzí rodinných citů, aby došlo k vyslovení Bhagavad-gīty, tak se i členové yaduovské dynastie opili, jelikož to byla vůle Pána a nic jiného. Oddaní a společníci Pána jsou zcela odevzdané duše; jsou tedy transcendentálními nástroji v Jeho rukách a Pán je může použít jakýmkoliv způsobem si přeje. Čistí oddaní mají z těchto Pánových zábav sami také radost, protože chtějí, aby byl šťastný. Oddaní Pána si nikdy nenárokují nezávislou individualitu, ale naopak se snaží využít své individuality pro naplňování tužeb Pána. Tato spolupráce oddaných s Pánem vytváří dokonalé podmínky pro Jeho zábavy.

ПОЯСНЕННЯ: Господь та Його супутники приходять на Землю і відходять лише з волі Господа. Ніхто не мав сили знищити родину Господа, і навіть закони природи, які примушують старіти всіх істот у цьому світі, в них не могли забрати життя. Отже, для них єдина можливість зникнути з земної поверхні полягала в тому, щоб влаштувати виставу п’яного побоїща. Їхня так звана колотнеча також зчинилася з волі Господа, бо в них не було ніякої причини битися між собою. Як колись Арджуна піддався ілюзії родинних прив’язаностей, щоб Господь міг розповісти «Бгаґавад-ґіту», так само і Ядави сп’яніли тільки тому, що цього побажав Господь, іншої причини для цього не було. Віддані та супутники Господа повністю підпорядковуються Йому. Таким чином вони стають трансцендентними знаряддями в Господніх руках, і Господь може використовувати їх, як Йому завгодно. Чисті віддані також насолоджуються такими розвагами Господа, бо вони прагнуть тільки Його задоволення. Віддані Господа ніколи не обстоюють теорії незалежного індивідуалізму    —    вони використовують свою індивідуальність для того, щоб виконувати бажання Господа. Така єдність дій відданих і бажань Господа утворює досконалу гармонію Господніх розваг.