Skip to main content

Sloka 14

Text 14

Verš

Texto

ṛṣiṁ paryacarat tatra
bhaktyā paramayā satī
antarvatnī sva-garbhasya
kṣemāyecchā-prasūtaye
ṛṣiṁ paryacarat tatra
bhaktyā paramayā satī
antarvatnī sva-garbhasya
kṣemāyecchā-prasūtaye

Synonyma

Palabra por palabra

ṛṣim — Nāradovi Munimu; paryacarat — sloužila; tatra — tam (v āśramu Nārady Muniho); bhaktyā — s oddaností a vírou; paramayā — velkou; satī — věrná žena; antarvatnī — těhotná; sva-garbhasya — svého embrya; kṣemāya — pro dobro; icchā — podle přání; prasūtaye — porodit.

ṛṣim — a Nārada Muni; paryacarat — ofreció servicio; tatra — allí (en el āśrama de Nārada Muni); bhaktyā — con devoción y fe; paramayā — grande; satī — la fiel mujer; antarvatnī — embarazada; sva-garbhasya — de su embrión; kṣemāya — para el bien; icchā — conforme al deseo; prasūtaye — para dar a luz el niño.

Překlad

Traducción

Má těhotná matka si přála, aby její embryo bylo v bezpečí, a chtěla porodit, až přijde její manžel. Zůstala tedy v āśramu Nārady Muniho, kterému tam s velkou oddaností sloužila.

Mi madre, que estaba embarazada, deseaba la seguridad de su embrión; también deseaba dar a luz después del regreso de su esposo, de modo que se quedó en elāśrama de Nārada Muni, a quien ofreció servicio con gran devoción.

Význam

Significado

En el Śrīmad-Bhāgavatam (9.19.17), se afirma:

mātrā svasrā duhitrā vā
nāviviktāsano bhavet
balavān indriya-grāmo
vidvāṁsam api karṣati
mātrā svasrā duhitrā vā
nāviviktāsano bhavet
balavān indriya-grāmo
vidvāṁsam api karṣati

Muž nemá zůstat na osamělém místě s žádnou ženou, ani když se jedná o jeho matku, sestru či dceru. Nārada Muni však poskytl útočiště mladé Prahlādově matce, která mu pak s velkou oddaností a vírou sloužila. Znamená to, že porušil védská nařízení? Jistě ne. Taková nařízení jsou určena pro světské tvory, ale Nārada Muni je vůči světským kategoriím transcendentální. Je to velký světec a je transcendentální; proto mohl i jako mladý muž poskytnout útočiště mladé ženě a přijímat její službu. Rovněž Haridāsa Ṭhākura hovořil uprostřed noci s mladou ženou, prostitutkou, ale ta nemohla ovlivnit jeho mysl; místo toho se z ní díky jeho požehnání stala vaiṣṇavī, čistá oddaná. Obyčejní lidé by však takové vysoce vznešené oddané neměli napodobovat. Muži musí striktně dodržovat pravidla a usměrnění a držet se stranou společnosti žen. Nikdo by neměl napodobovat Nāradu Muniho či Haridāse Ṭhākura. Vaiṣṇavera kriyā-mudrā vijñe nā bujhaya — ani velice učený člověk nemůže pochopit chování vaiṣṇavy. Každý, kdo se uchýlí k čistému vaiṣṇavovi, je zbaven strachu; proto je v minulém verši jasně řečeno: devarṣer antike sākuto-bhayā — Prahlādova matka Kayādhu zůstávala pod ochranou Nārady Muniho, aniž by se bála jakéhokoliv nebezpečí. A Nārada Muni, který byl v transcendentálním postavení, zase zůstával s mladou ženou bez obav, že by poklesl. Nārada Muni, Haridāsa Ṭhākura a podobní ācāryové zvláště zmocnění k šíření slávy Pána nemohou nikdy poklesnout na hmotnou úroveň. Proto je striktně zakázáno myslet si, že ācārya je obyčejnou lidskou bytostí (guruṣu nara-matiḥ).

Nadie debe permanecer a solas con una mujer, aunque sea su madre, su hija o su hermana. Sin embargo, Nārada Muni, a pesar de esa estricta prohibición de quedarse a solas con una mujer, dio cobijo a la joven madre de Prahlāda Mahārāja, la cual le ofreció servicio con gran devoción y fe. ¿Significa esto que Nārada Muni estaba violando los mandamientos védicos? En verdad que no. Esos mandamientos van dirigidos a las criaturas mundanas; pero Nārada Muni es trascendental a las categorías mundanas, un gran santo situado en la posición trascendental. Por eso, aunque era joven, podía brindar refugio a una mujer joven y aceptar su servicio. Haridāsa Ṭhākura también habló en la oscuridad de la noche con una mujer joven, una prostituta, pero esta no pudo desviar su mente. Por el contrario, con las bendiciones de Haridāsa Ṭhākura, se convirtió en una vaiṣṇavī, una devota pura. Sin embargo, las personas comunes no deben imitar a esos elevados devotos. Las personas corrientes deben seguir estrictamente las reglas y regulaciones manteniéndose apartados de la compañía de mujeres. Nadie debe imitar a Nārada Muni o a Haridāsa Ṭhākura. En los Vedas se dice: vaiṣṇavera kriyā-mudrā vijñe nā bujhaya: Ni siquiera un hombre muy avanzado en conocimiento puede entender el comportamiento de un vaiṣṇava. Todo el mundo puede refugiarse, libre de temor, en un vaiṣṇava puro. Por esa razón, en el verso anterior se ha dicho claramente:devarṣer antike sākuto-bhayā: Kayādhu, la madre de Prahlāda Mahārāja, permaneció bajo la protección de Nārada Muni, libre de todo tipo de temores. Por su parte, Nārada Muni, en su posición trascendental, vivió con aquella mujer joven sin temor a desviarse. A Nārada Muni, Haridāsa Ṭhākura y otros ācāryas de su misma talla, especialmente dotados de poder para difundir las glorias del Señor, no se les puede hacer caer al plano material. Por lo tanto, está estrictamente prohibido pensar que el ācārya es un ser humano corriente (guruṣu nara-matiḥ).