Skip to main content

Sloka 14

Text 14

Verš

Text

ṛṣiṁ paryacarat tatra
bhaktyā paramayā satī
antarvatnī sva-garbhasya
kṣemāyecchā-prasūtaye
ṛṣiṁ paryacarat tatra
bhaktyā paramayā satī
antarvatnī sva-garbhasya
kṣemāyecchā-prasūtaye

Synonyma

Synonyms

ṛṣim — Nāradovi Munimu; paryacarat — sloužila; tatra — tam (v āśramu Nārady Muniho); bhaktyā — s oddaností a vírou; paramayā — velkou; satī — věrná žena; antarvatnī — těhotná; sva-garbhasya — svého embrya; kṣemāya — pro dobro; icchā — podle přání; prasūtaye — porodit.

ṛṣim — unto Nārada Muni; paryacarat — rendered service; tatra — there (in the āśrama of Nārada Muni); bhaktyā — with devotion and faith; paramayā — great; satī — the faithful woman; antarvatnī — pregnant; sva-garbhasya — of her embryo; kṣemāya — for the welfare; icchā — according to desire; prasūtaye — for deliverance of the child.

Překlad

Translation

Má těhotná matka si přála, aby její embryo bylo v bezpečí, a chtěla porodit, až přijde její manžel. Zůstala tedy v āśramu Nārady Muniho, kterému tam s velkou oddaností sloužila.

My mother, being pregnant, desired the safety of her embryo and desired to give birth after her husband’s arrival. Thus she stayed at Nārada Muni’s āśrama, where she rendered service unto Nārada Muni with great devotion.

Význam

Purport

mātrā svasrā duhitrā vā
nāviviktāsano bhavet
balavān indriya-grāmo
vidvāṁsam api karṣati
mātrā svasrā duhitrā vā
nāviviktāsano bhavet
balavān indriya-grāmo
vidvāṁsam api karṣati

Muž nemá zůstat na osamělém místě s žádnou ženou, ani když se jedná o jeho matku, sestru či dceru. Nārada Muni však poskytl útočiště mladé Prahlādově matce, která mu pak s velkou oddaností a vírou sloužila. Znamená to, že porušil védská nařízení? Jistě ne. Taková nařízení jsou určena pro světské tvory, ale Nārada Muni je vůči světským kategoriím transcendentální. Je to velký světec a je transcendentální; proto mohl i jako mladý muž poskytnout útočiště mladé ženě a přijímat její službu. Rovněž Haridāsa Ṭhākura hovořil uprostřed noci s mladou ženou, prostitutkou, ale ta nemohla ovlivnit jeho mysl; místo toho se z ní díky jeho požehnání stala vaiṣṇavī, čistá oddaná. Obyčejní lidé by však takové vysoce vznešené oddané neměli napodobovat. Muži musí striktně dodržovat pravidla a usměrnění a držet se stranou společnosti žen. Nikdo by neměl napodobovat Nāradu Muniho či Haridāse Ṭhākura. Vaiṣṇavera kriyā-mudrā vijñe nā bujhaya — ani velice učený člověk nemůže pochopit chování vaiṣṇavy. Každý, kdo se uchýlí k čistému vaiṣṇavovi, je zbaven strachu; proto je v minulém verši jasně řečeno: devarṣer antike sākuto-bhayā — Prahlādova matka Kayādhu zůstávala pod ochranou Nārady Muniho, aniž by se bála jakéhokoliv nebezpečí. A Nārada Muni, který byl v transcendentálním postavení, zase zůstával s mladou ženou bez obav, že by poklesl. Nārada Muni, Haridāsa Ṭhākura a podobní ācāryové zvláště zmocnění k šíření slávy Pána nemohou nikdy poklesnout na hmotnou úroveň. Proto je striktně zakázáno myslet si, že ācārya je obyčejnou lidskou bytostí (guruṣu nara-matiḥ).

One should not remain in a secluded place with a woman, even one’s mother, sister, or daughter. Nonetheless, although one is strictly prohibited from staying with a woman in a secluded place, Nārada Muni gave shelter to Prahlāda Mahārāja’s young mother, who rendered service to him with great devotion and faith. Does this mean that Nārada Muni transgressed the Vedic injunctions? Certainly he did not. Such injunctions are intended for mundane creatures, but Nārada Muni is transcendental to mundane categories. Nārada Muni is a great saint and is transcendentally situated. Therefore, although he was a young man, he could give shelter to a young woman and accept her service. Haridāsa Ṭhākura also spoke with a young woman, a prostitute, in the dead of night, but the woman could not deviate his mind. Instead, she became a Vaiṣṇavī, a pure devotee, by the benediction of Haridāsa Ṭhākura. Ordinary persons, however, should not imitate such highly elevated devotees. Ordinary persons must strictly observe the rules and regulations by staying aloof from the association of women. No one should imitate Nārada Muni or Haridāsa Ṭhākura. It is said, vaiṣṇavera kriyā-mudrā vijñe nā bujhaya. Even if a man is very advanced in learning, he cannot understand the behavior of a Vaiṣṇava. Anyone can take shelter of a pure Vaiṣṇava, without fear. Therefore in the previous verse it has been distinctly said, devarṣer antike sākuto-bhayā: Kayādhu, the mother of Prahlāda Mahārāja, stayed under the protection of Nārada Muni without fear from any direction. Similarly, Nārada Muni, in his transcendental position, stayed with the young woman without fear of deviation. Nārada Muni, Haridāsa Ṭhākura and similar ācāryas especially empowered to broadcast the glories of the Lord cannot be brought down to the material platform. Therefore one is strictly forbidden to think that the ācārya is an ordinary human being (guruṣu nara-matiḥ).