Skip to main content

Sloka 14

ТЕКСТ 14

Verš

Текст

ṛṣiṁ paryacarat tatra
bhaktyā paramayā satī
antarvatnī sva-garbhasya
kṣemāyecchā-prasūtaye
ши парйачарат татра
бхактй парамай сатӣ
антарватнӣ сва-гарбхасйа
кшемйеччх-прасӯтайе

Synonyma

Пословный перевод

ṛṣim — Nāradovi Munimu; paryacarat — sloužila; tatra — tam (v āśramu Nārady Muniho); bhaktyā — s oddaností a vírou; paramayā — velkou; satī — věrná žena; antarvatnī — těhotná; sva-garbhasya — svého embrya; kṣemāya — pro dobro; icchā — podle přání; prasūtaye — porodit.

шим — Нараде Муни; парйачарат — служила; татра — там (в ашраме Нарады Муни); бхактй — с верой и преданностью; парамай — огромной; сатӣ — добродетельная женщина; антарватнӣ — беременная; сва-гарбхасйа — своего плода; кшемйа — ради благополучия; иччх — по желанию; прасӯтайе — для рождения (ребенка).

Překlad

Перевод

Má těhotná matka si přála, aby její embryo bylo v bezpečí, a chtěla porodit, až přijde její manžel. Zůstala tedy v āśramu Nārady Muniho, kterému tam s velkou oddaností sloužila.

Моя беременная мать хотела, чтобы плод ее был в безопасности и чтобы ребенок родился после возвращения ее мужа. Оставшись в этом ашраме, она верой и правдой служила Нараде Муни.

Význam

Комментарий

В «Шримад-Бхагаватам» (9.19.17) сказано:

mātrā svasrā duhitrā vā
nāviviktāsano bhavet
balavān indriya-grāmo
vidvāṁsam api karṣati
мтр сваср духитр в
нвивиктсано бхавет
балавн индрийа-грмо
видвсам апи каршати

Muž nemá zůstat na osamělém místě s žádnou ženou, ani když se jedná o jeho matku, sestru či dceru. Nārada Muni však poskytl útočiště mladé Prahlādově matce, která mu pak s velkou oddaností a vírou sloužila. Znamená to, že porušil védská nařízení? Jistě ne. Taková nařízení jsou určena pro světské tvory, ale Nārada Muni je vůči světským kategoriím transcendentální. Je to velký světec a je transcendentální; proto mohl i jako mladý muž poskytnout útočiště mladé ženě a přijímat její službu. Rovněž Haridāsa Ṭhākura hovořil uprostřed noci s mladou ženou, prostitutkou, ale ta nemohla ovlivnit jeho mysl; místo toho se z ní díky jeho požehnání stala vaiṣṇavī, čistá oddaná. Obyčejní lidé by však takové vysoce vznešené oddané neměli napodobovat. Muži musí striktně dodržovat pravidla a usměrnění a držet se stranou společnosti žen. Nikdo by neměl napodobovat Nāradu Muniho či Haridāse Ṭhākura. Vaiṣṇavera kriyā-mudrā vijñe nā bujhaya — ani velice učený člověk nemůže pochopit chování vaiṣṇavy. Každý, kdo se uchýlí k čistému vaiṣṇavovi, je zbaven strachu; proto je v minulém verši jasně řečeno: devarṣer antike sākuto-bhayā — Prahlādova matka Kayādhu zůstávala pod ochranou Nārady Muniho, aniž by se bála jakéhokoliv nebezpečí. A Nārada Muni, který byl v transcendentálním postavení, zase zůstával s mladou ženou bez obav, že by poklesl. Nārada Muni, Haridāsa Ṭhākura a podobní ācāryové zvláště zmocnění k šíření slávy Pána nemohou nikdy poklesnout na hmotnou úroveň. Proto je striktně zakázáno myslet si, že ācārya je obyčejnou lidskou bytostí (guruṣu nara-matiḥ).

Мужчина не должен оставаться наедине с женщиной, даже если это его мать, сестра или дочь. Однако, хотя в ведических писаниях строго запрещено так поступать, Нарада Муни приютил мать Махараджи Прахлады, и она верой и правдой служила ему. Значит ли это, что Нарада Муни нарушил предписания шастр? Разумеется, нет. Эти предписания даны для мирских людей, а Нарада Муни выше всего мирского. Нарада Муни — великий святой, всецело пребывающий на духовном уровне. Вот почему он, молодой мужчина, мог приютить молодую женщину и позволить ей служить ему. Подобно этому, Харидас Тхакур глубокой ночью беседовал с блудницей, но ей так и не удалось смутить его ум. Наоборот, по благословению Харидаса Тхакура она сама стала вайшнави, чистой преданной Господа. Обыкновенные люди не должны подражать таким возвышенным преданным, как Нарада Муни и Харидас Тхакур. Человек должен неукоснительно соблюдать предписания шастр и избегать общения с женщинами. Нельзя подражать Нараде Муни или Харидасу Тхакуру. Ваишавера крий-мудр видже н буджхайа. Даже очень образованный человек не способен понять поведение вайшнава. У стоп чистого преданного каждый может найти надежное прибежище. В предыдущем стихе ясно сказано: деваршер антике скуто-бхай — живя под опекой Нарады Муни, Каядху, мать Махараджи Прахлады, была ограждена от любых опасностей. И сам Нарада Муни, поскольку он находился на духовном уровне, тоже был надежно защищен: хотя рядом с ним жила молодая женщина, ему не грозило пасть жертвой соблазна. Нараде Муни, Харидасу Тхакуру и другим великим ачарьям, уполномоченным проповедовать славу Господа, падение на материальный уровень не грозит. Вот почему в шастрах сказано, что ни в коем случае нельзя считать ачарью обыкновенным человеком (гурушу нара-мати).