Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 5.18.7

Verš

hari-varṣe cāpi bhagavān nara-hari-rūpeṇāste; tad-rūpa-grahaṇa-nimittam uttaratrābhidhāsye; tad dayitaṁ rūpaṁ mahā-puruṣa-guṇa-bhājano mahā-bhāgavato daitya-dānava-kula-tīrthīkaraṇa-śīlā-caritaḥ prahlādo ’vyavadhānānanya-bhakti-yogena saha tad-varṣa-puruṣair upāste idaṁ codāharati.

Synonyma

hari-varṣe — na území zvaném Hari-varṣa; ca — také; api — vskutku; bhagavān — Nejvyšší Osobnost Božství; nara-hari-rūpeṇa — Jeho podoba Nṛsiṁhadeva; āste — sídlí; tat-rūpa-grahaṇa-nimittam — důvod, proč Pán Kṛṣṇa (Keśava) přijal podobu Nṛsiṁhy; uttaratra — v pozdějších kapitolách; abhidhāsye — popíši; tat — tu; dayitam — nanejvýš milou; rūpam — podobu Pána; mahā-puruṣa-guṇa-bhājanaḥ — Prahlāda Mahārāja, který je sídlem všech dobrých vlastností velkých osobností; mahā-bhāgavataḥ — největší oddaný; daitya-dānava-kula-tīrthī-karaṇa-śīlā-caritaḥ — jehož činnosti a charakter byly tak vznešené, že vysvobodil všechny démony (daityi) zrozené v jeho rodu; prahlādaḥ — Mahārāja Prahlāda; avyavadhāna-ananya-bhakti-yogena — nepřerušovanou a neochvějnou oddanou službou; saha — s; tat-varṣa-puruṣaiḥ — obyvateli Hari-varṣi; upāste — klaní se a uctívá; idam — toto; ca — a; udāharati — recituje.

Překlad

Śukadeva Gosvāmī pokračoval: Můj milý králi, Pán Nṛsiṁhadeva sídlí na území zvaném Hari-varṣa. V sedmém zpěvu Śrīmad-Bhāgavatamu ti vyložím, jak Prahlāda Mahārāja způsobil, že Pán přijal podobu Nṛsiṁhadeva. Prahlāda Mahārāja, nejpřednější oddaný Pána, je rezervoárem všech dobrých vlastností velkých osobností. Jeho charakter a činnosti vysvobodily všechny pokleslé členy jeho démonského rodu. Pán Nṛsiṁhadeva je této vznešené osobnosti velice drahý, a Prahlāda Mahārāja Ho tedy se svými služebníky a všemi obyvateli Hari-varṣi uctívá recitací následující mantry.

Význam

Deset modliteb Jayadeva Gosvāmīho uctívajících inkarnace Pána Kṛṣṇy (Keśavy) obsahuje v každé sloce Pánovo jméno. Například: keśava dhṛta-nara-hari-rūpa jaya jagad-īśa hare, keśava dhṛta-mīna-śarīra jaya jagad-īśa hare nebo keśava dhṛta-vāmana-rūpa jaya jagad-īśa hare. Slovo jagad-īśa se vztahuje na vlastníka všech vesmírů. Jeho původní podobou je podoba Pána Kṛṣṇy se dvěma rukama, ve kterých drží flétnu, když pase krávy. Brahma-saṁhitā uvádí:

cintāmaṇi-prakara-sadmasu kalpa-vṛkṣa-
lakṣāvṛteṣu surabhīr abhipālayantam
lakṣmī-sahasra-śata-sambhrama-sevyamānaṁ
govindam ādi-puruṣaṁ tam ahaṁ bhajāmi

“Uctívám Govindu, prvotního Pána a prvního otce, který pase krávy plnící všechny touhy v sídle z duchovních drahokamů, kde se nacházejí milióny stromů přání. S velkou úctou a láskou Mu neustále slouží stovky a tisíce bohyní štěstí.” Z tohoto verše se dozvídáme, že Govinda neboli Kṛṣṇa je ādi-puruṣa (původní osoba). Pán má nesčetně mnoho inkarnací, stejně jako je v řece nesčetné množství vln. Původní podobou je však Kṛṣṇa, Keśava.

Śukadeva Gosvāmī mluví o Nṛsiṁhadevovi kvůli Prahlādovi Mahārājovi. Prahlāda přivedl jeho mocný otec, démon Hiraṇyakaśipu, do velké tísně. Jelikož byl před ním Prahlāda Mahārāja zdánlivě bezmocný, volal Pána; ten okamžitě přijal obrovitou podobu Nṛsiṁhadeva (napůl člověka-napůl lva), aby obrovského démona zabil. I když je Kṛṣṇa původní osoba — nemá Sobě rovného — pro uspokojení Svých oddaných nebo splnění určitého cíle přijímá různé podoby. Jayadeva Gosvāmī ve svých modlitbách popisujících různé inkarnace Pána s různými účely proto neustále opakuje jméno Keśavy, původní Osobnosti Božství.