Skip to main content

KAPITOLA OSMNÁCTÁ

Modlitby obyvatel Jambūdvīpu k Nejvyššímu Pánu

V této kapitole popisuje Śukadeva Gosvāmī různé varṣi Jambūdvīpu a inkarnace Nejvyššího Pána uctívané na každé z nich. Vládcem Bhadrāśva-varṣi je Bhadraśravā, který se svými mnoha služebníky neustále uctívá inkarnaci známou jako Pán Hayagrīva. Pán Hayagrīva se zjevuje na konci každé kalpy, aby zachránil védské poznání ukradené démonem Ajñānou a předal je Pánu Brahmovi. V zemi zvané Hari-varṣa uctívá vznešený oddaný Prahlāda Mahārāja Pána Nṛsiṁhadeva. (Zjevení Pána Nṛsiṁhadeva popisuje sedmý zpěv Śrīmad-Bhāgavatamu.) Obyvatelé Hari-varṣi kráčí ve stopách Prahlāda Mahārāje a neustále uctívají Pána Nṛsiṁhadeva, aby od Něho získali požehnání, že Mu budou moci vždy s láskou sloužit. Na území zvaném Ketumāla-varṣa se Nejvyšší Osobnost Božství (Pán Hṛṣīkeśa) zjevuje v podobě Amora. Bohyně štěstí a polobozi, kteří tam žijí, Mu slouží ve dne v noci. Pán Hṛṣīkeśa se projevuje v šestnácti částech a je zdrojem veškerého povzbuzení, síly a vlivu. Podmíněná živá bytost má neustále strach, ale milostí Nejvyšší Osobnosti Božství se může tohoto nedostatku hmotného života zbavit. Jedině Pána lze proto oslovovat jako vládce. Na území zvaném Ramyaka-varṣa Manu a všichni obyvatelé dodnes uctívají Pána Matsyu. Matsyadeva, Jehož podoba je čisté dobro, je vládcem a udržovatelem celého vesmíru, a řídí tedy také všechny polobohy v čele s králem Indrou. V Hiraṇmaya-varṣi přijal Pán Viṣṇu podobu želvy (Kūrma mūrti); uctívá Ho tam Aryamā společně se všemi ostatními obyvateli. Podobně na území zvaném Uttarakuru-varṣa přijal Pán Śrī Hari podobu kance, ve které přijímá službu všech tamních obyvatel.

Všechny informace této kapitoly může plně realizovat ten, kdo se stýká s oddanými Pána. Śāstry proto doporučují sdružovat se s oddanými; to je lepší než žít na březích Gangy. V srdcích čistých oddaných sídlí všechny příznivé city a ušlechtilé vlastnosti polobohů. V srdcích neoddaných však žádné dobré vlastnosti nemohou být, protože takoví lidé jsou okouzleni vnější, iluzorní energií Pána. Člověk by měl kráčet ve stopách oddaných a vědět, že Nejvyšší Osobnost Božství je jediné Božstvo hodné uctívání. Každý by měl přijmout tento návrh a uctívat Pána. Jak uvádí Bhagavad-gītā (15.15): vedaiś ca sarvair aham eva vedyaḥ — smyslem studia veškeré védské literatury je uctívat Nejvyšší Osobnost Božství, Kṛṣṇu. Pokud člověk po prostudování všech védských písem neprobudí svou spící lásku k Nejvyššímu Pánu, je třeba vědět, že se namáhal zbytečně. Pouze marnil čas. Jelikož postrádá připoutanost k Nejvyšší Osobnosti Božství, zůstává připoutaný k rodinnému životu v tomto hmotném světě. Tato kapitola nám tedy dává ponaučení, že člověk má zanechat rodinného života a zcela se odevzdat lotosovým nohám Pána.

Verš

śrī-śuka uvāca
tathā ca bhadraśravā nāma dharma-sutas tat-kula-patayaḥ puruṣā bhadrāśva-varṣe sākṣād bhagavato vāsudevasya priyāṁ tanuṁ dharmamayīṁ hayaśīrṣābhidhānāṁ parameṇa samādhinā sannidhāpyedam abhigṛṇanta upadhāvanti.

Synonyma

śrī-śukaḥ uvāca — Śukadeva Gosvāmī pravil; tathā ca — podobně (tak jako Pán Śiva uctívá Saṅkarṣaṇa v Ilāvṛta-varṣe); bhadra-śravā — Bhadraśravā; nāma — známý jako; dharma-sutaḥ — syn Dharmarāje; tat — jeho; kula-patayaḥ — vládci dynastie; puruṣāḥ — všichni obyvatelé; bhadrāśva-varṣe — v zemi zvané Bhadrāśva-varṣa; sākṣāt — přímo; bhagavataḥ — Nejvyšší Osobnosti Božství; vāsudevasya — Pána Vāsudeva; priyām tanum — velmi drahou podobu; dharma-mayīm — vládce všech náboženských zásad; hayaśīrṣa-abhidhānām — Pánovu inkarnaci jménem Hayaśīrṣa (rovněž zvanou Hayagrīva); parameṇa samādhinā — s nejvyšší formou tranzu; sannidhāpya — přibližující se; idam — toto; abhigṛṇantaḥ — recitující; upadhāvanti — uctívají.

Překlad

Śrī Śukadeva Gosvāmī pravil: Bhadraśravā, Dharmarājův syn, vládne území známému jako Bhadrāśva-varṣa. Tak jako Pán Śiva uctívá v Ilāvṛta-varṣe Saṅkarṣaṇa, Bhadraśravā v doprovodu svých důvěrných služebníků a všech obyvatel země uctívá úplnou expanzi Vāsudeva zvanou Hayaśīrṣa. Pán Hayaśīrṣa je velice drahý oddaným a je vládcem všech náboženských zásad. Bhadraśravā a jeho společníci, neochvějně setrvávající v nejvyšším tranzu, skládají Pánu uctivé poklony a s pečlivou výslovností recitují následující modlitby.

Verš

bhadraśravasa ūcuḥ
oṁ namo bhagavate dharmāyātma-viśodhanāya nama iti.

Synonyma

bhadraśravasaḥ ūcuḥ — vládce Bhadraśravā a jeho důvěrní společníci pravili; om — ó Pane; namaḥ — uctivé poklony; bhagavate — Nejvyšší Osobnosti Božství; dharmāya — zdroji všech náboženských zásad; ātma-viśodhanāya — který nás zbavuje hmotného znečištění; namaḥ — poklony; iti — takto.

Překlad

Vládce Bhadraśravā a jeho důvěrní společníci pronášejí tuto modlitbu: S úctou se klaníme Nejvyššímu Pánu, Osobnosti Božství, zdroji všech náboženských zásad, který očišťuje srdce podmíněné duše v tomto hmotném světě. Znovu a znovu Mu skládáme uctivé poklony.

Význam

Pošetilí materialisté nevědí, jak je na každém kroku ovládají a trestají zákony přírody. Neznají účel opakovaného zrození, smrti, stáří a nemoci, a myslí si, že jsou v podmíněném stavu hmotného života velice šťastní. V Bhagavad-gītě (7.15) proto Pán Kṛṣṇa označuje takové materialistické osoby za mūḍhy (darebáky): na māṁ duṣkṛtino mūḍhāḥ prapadyante narādhamāḥ. Tito mūḍhové nevědí, že chtějí-li se očistit, musí uctívat Pána Vāsudeva (Kṛṣṇu) praktikováním askeze. Očištění je cílem lidského života. Tento život není určen pro slepé holdování smyslovému požitku. V lidské podobě musí živá bytost praktikovat vědomí Kṛṣṇy, aby se očistila: tapo divyaṁ putrakā yena sattvaṁ śuddhyet. To je pokyn, který dal král Ṛṣabhadeva Svým synům. V lidské životní podobě musí živá bytost podstoupit askezi všeho druhu pro očištění své existence. Yasmād brahma-saukhyaṁ tv anantam. Všichni hledáme štěstí, ale kvůli své nevědomosti a pošetilosti nevíme, co to ničím nenarušované štěstí skutečně je. Takové štěstí se nazývá brahma-saukhya, “duchovní štěstí”. I když v hmotném světě můžeme získat trochu takzvaného štěstí, toto štěstí je dočasné. To pošetilí materialisté nemohou pochopit. Prahlāda Mahārāja proto říká: māyā-sukhāya bharam udvahato vimūḍhān — tito darebáci dělají velká opatření pouze pro dočasné materialistické štěstí, a proto jsou život za životem neúspěšní.

Verš

aho vicitraṁ bhagavad-viceṣṭitaṁ
ghnantaṁ jano ’yaṁ hi miṣan na paśyati
dhyāyann asad yarhi vikarma sevituṁ
nirhṛtya putraṁ pitaraṁ jijīviṣati

Synonyma

aho — běda; vicitram — úžasné; bhagavat-viceṣṭitam — Pánovy zábavy; ghnantam — smrt; janaḥ — osoba; ayam — tuto; hi — jistě; miṣan — i když vidí; na paśyati — nevidí; dhyāyan — myslí na; asat — hmotné štěstí; yarhi — protože; vikarma — zakázané činnosti; sevitum — užívat si; nirhṛtya — spalující; putram — syny; pitaram — otec; jijīviṣati — přeje si mít dlouhý život.

Překlad

Běda! Jak úžasné je, že pošetilý materialista nedbá na velké nebezpečí blížící se smrti! Ví, že ho smrt nemine, a přesto na to nebere ohled. Když mu zemře otec, chce si užívat jeho majetku, a zemře-li mu syn, chce si užívat majetku svého syna. V obou případech se bezhlavě snaží užívat si se získanými penězi hmotného štěstí.

Význam

Hmotné štěstí znamená mít dobré podmínky pro jedení, spaní, pohlavní styk a obranu. Materialista žije na tomto světě pouze pro tyto čtyři principy smyslového požitku a nevšímá si hrozícího nebezpečí smrti. Po smrti svého otce se syn snaží získat jeho peníze a použít je pro smyslový požitek. Stejně tak ten, komu zemře syn, se snaží užívat si vlastnictví svého syna. Někdy si otec mrtvého syna dokonce užívá s jeho ovdovělou manželkou. Takové je chování materialistů. Śukadeva Gosvāmī proto říká: “Jak úžasné jsou tyto zábavy hmotného štěstí, probíhající vůlí Nejvyšší Osobnosti Božství!” Jinými slovy — materialisté chtějí páchat hříšné činnosti všeho druhu, ale nikdo nemůže dělat nic bez svolení Nejvyšší Osobnosti Božství. Proč Nejvyšší Osobnost Božství dovoluje hříšné činnosti? Nejvyšší Pán nechce, aby živá bytost jednala hříšně, a naléhavě ji prosí prostřednictvím svědomí, aby od hříchů upustila. Když však někdo trvá na tom, že bude jednat hříšně, Nejvyšší Pán mu dovolí tak činit na jeho vlastní nebezpečí (mattaḥ smṛtir jñānam apohanaṁ ca). Bez svolení Pána nemůže dělat nikdo nic, ale Pán je tak laskavý, že když si podmíněná duše tvrdošíjně přeje něco dělat, dovolí jí jednat na vlastní nebezpečí.

Śrīla Viśvanātha Cakravartī Ṭhākura říká, že na jiných planetárních soustavách a dalších územích v tomto vesmíru — zvláště na Svargaloce—synové vždy přežívají své otce. Na planetě Zemi ovšem často syn zemře dříve než otec a materialistický otec si pak s radostí užívá synova majetku. Otec ani syn však nevidí skutečnost — že oba čeká smrt. S příchodem smrti je se všemi jejich plány na hmotný požitek konec.

Verš

vadanti viśvaṁ kavayaḥ sma naśvaraṁ
paśyanti cādhyātmavido vipaścitaḥ
tathāpi muhyanti tavāja māyayā
suvismitaṁ kṛtyam ajaṁ nato ’smi tam

Synonyma

vadanti — autoritativně říkají; viśvam — celé hmotné stvoření; kavayaḥ — velcí učení mudrci; sma — jistě; naśvaram — spěje k zániku; paśyanti — vidí v tranzu; ca — také; adhyātma-vidaḥ — kteří realizovali duchovní poznání; vipaścitaḥ — velcí učenci; tathā api — přesto; muhyanti — podléhají vlivu iluze; tava — Tvé; aja — ó Nezrozený; māyayā — působením iluzorní energie; su-vismitam — nejúžasnější; kṛtyam — činnosti; ajam — Nejvyššímu Nezrozenému; nataḥ asmi — klaním se; tam — Jemu.

Překlad

Ó Nezrozený, učení znalci Ved, kteří jsou pokročilí v duchovním poznání — jakož i jiní logici a filozofové — s jistotou vědí, že tento hmotný svět podléhá zániku. V tranzu realizují jeho skutečné postavení a také káží pravdu. Přesto i oni jsou někdy zmateni Tvou iluzorní energií. To je Tvá podivuhodná zábava. Chápu proto, že Tvá iluzorní energie je úžasná, a s úctou se Ti klaním.

Význam

Iluzorní energie Nejvyšší Osobnosti Božství působí v tomto hmotném světě nejen na podmíněné duše, ale někdy i na ty nejpokročilejší učence, kteří na základě realizace skutečně znají postavení tohoto hmotného světa. Jakmile si někdo myslí: “Jsem toto hmotné tělo (ahaṁ mameti) a vše ve vztahu s ním je moje,” je pod vlivem iluze (moha). Tato iluze způsobená hmotnou energií působí zvláště na podmíněné duše, ale někdy i na osvobozené. Osvobozenou duší je ten, kdo má dostatečné poznání hmotného světa, a není proto připoutaný k tělesnému pojetí života. Jelikož byl ale po dlouhou dobu ve styku s kvalitami hmotné přírody, i jeho může kvůli nepozornosti v transcendentálním postavení někdy iluzorní energie uchvátit. Pán Kṛṣṇa proto říká v Bhagavad-gītě (7.14): mām eva ye prapadyante māyām etāṁ taranti te — “Vliv hmotné energie mohou překonat jedině ti, kdo se Mi odevzdají.” Nikdo by se proto neměl považovat za osvobozenou osobu, která je vůči vlivu māyi imunní. Každý by měl velice obezřetně vykonávat oddanou službu a striktně dodržovat usměrňující zásady; tak zůstane v neochvějném postavení u lotosových nohou Pána. Jinak i malá nepozornost způsobí chaos. To jsme již viděli na příkladě Mahārāje Bharaty. Mahārāja Bharata byl nepochybně velkým oddaným, ale jelikož svoji pozornost nepatrně odchýlil k malému jelínkovi, musel vytrpět ještě dvě další zrození — jedno jako jelen a druhé jako brāhmaṇa Jaḍa Bharata. Poté získal osvobození a vrátil se domů, zpátky k Bohu.

Pán je neustále připraven Svému oddanému prominout, ale pokud oddaný využívá Jeho shovívavosti a úmyslně se znovu a znovu dopouští chyb, Pán ho bezpochyby potrestá tím, že ho nechá padnout do spárů iluzorní energie. Jinými slovy, samotné teoretické poznání získané studiem Ved nikoho před spáry māyi neochrání. Oddaný musí vykonávat oddanou službu a pevně se držet lotosových nohou Pána. Pak bude jeho postavení bezpečné.

Verš

viśvodbhava-sthāna-nirodha-karma te
hy akartur aṅgīkṛtam apy apāvṛtaḥ
yuktaṁ na citraṁ tvayi kārya-kāraṇe
sarvātmani vyatirikte ca vastutaḥ

Synonyma

viśva — celého vesmíru; udbhava — stvoření; sthāna — udržování; nirodha — zničení; karma — tyto činnosti; te — Tebe (ó drahý Pane); hi — vskutku; akartuḥ — nezúčastněný; aṅgīkṛtam — přesto přijímaný védskou literaturou; api — ačkoliv; apāvṛtaḥ — nedotčený všemi těmito činnostmi; yuktam — hodící se; na — ne; citram — úžasné; tvayi — v Tobě; kārya-kāraṇe — původní příčina všech následků; sarva-ātmani — po všech stránkách; vyatirikte — oddělená; ca — také; vastutaḥ — původní substance.

Překlad

Ó Pane, i když jsi od stvoření, udržování a zničení tohoto hmotného světa zcela odpoutaný a tyto činnosti tě přímo neovlivňují, přesto jsou všechny připisovány Tobě. Nedivíme se tomu, neboť Tvé energie, které není možné pochopit, Tě činí dokonale způsobilým být příčinou všech příčin. Jsi činným principem všeho, přestože jsi od všeho oddělený. Můžeme tedy realizovat, že vše se děje působením Tvé nepochopitelné energie.

Verš

vedān yugānte tamasā tiraskṛtān
rasātalād yo nṛ-turaṅga-vigrahaḥ
pratyādade vai kavaye ’bhiyācate
tasmai namas te ’vitathehitāya iti

Synonyma

vedān — čtyři Vedy; yuga-ante — na konci věku; tamasā — démonem v podobě zosobněné nevědomosti; tiraskṛtān — ukradené; rasātalāt — z nejnižší planetární soustavy (Rasātala); yaḥ — kdo (Nejvyšší Pán, Osobnost Božství); nṛ-turaṅga-vigrahaḥ — přijímající podobu napůl koně-napůl člověka; pratyādade — vrátil; vai — vskutku; kavaye — nejvyššímu básníkovi (Pánu Brahmovi); abhiyā-cate — když o ně žádal; tasmai — Jemu (v podobě Hayagrīvy); namaḥ — uctivé poklony; te — Tobě; avitatha-īhitāya — Jehož odhodlání nikdy neselhává; iti — takto.

Překlad

Na konci věku přijala zosobněná nevědomost podobu démona, ukradla všechny Vedy a odnesla je na planetu Rasātalu. Nejvyšší Pán ve Své podobě Hayagrīvy ovšem získal Vedy zpět a vrátil je Pánu Brahmovi, který o ně žádal. Uctivě se klaním Nejvyššímu Pánovi, Jehož odhodlání nikdy neselhává.

Význam

I když je védské poznání věčné, v tomto hmotném světě je někdy projevené a někdy ne. Když jsou lidé tohoto světa příliš pohrouženi v nevědomosti, védské poznání zmizí. Pán Hayagrīva nebo Pán Matsya ho ovšem vždy chrání a časem je opět prostřednictvím Pána Brahmy rozšířeno. Brahmā je důvěryhodným zástupcem Nejvyššího Pána. Když tedy znovu požádal o pokladnici védského poznání, Pán mu jeho touhu splnil.

Verš

hari-varṣe cāpi bhagavān nara-hari-rūpeṇāste; tad-rūpa-grahaṇa-nimittam uttaratrābhidhāsye; tad dayitaṁ rūpaṁ mahā-puruṣa-guṇa-bhājano mahā-bhāgavato daitya-dānava-kula-tīrthīkaraṇa-śīlā-caritaḥ prahlādo ’vyavadhānānanya-bhakti-yogena saha tad-varṣa-puruṣair upāste idaṁ codāharati.

Synonyma

hari-varṣe — na území zvaném Hari-varṣa; ca — také; api — vskutku; bhagavān — Nejvyšší Osobnost Božství; nara-hari-rūpeṇa — Jeho podoba Nṛsiṁhadeva; āste — sídlí; tat-rūpa-grahaṇa-nimittam — důvod, proč Pán Kṛṣṇa (Keśava) přijal podobu Nṛsiṁhy; uttaratra — v pozdějších kapitolách; abhidhāsye — popíši; tat — tu; dayitam — nanejvýš milou; rūpam — podobu Pána; mahā-puruṣa-guṇa-bhājanaḥ — Prahlāda Mahārāja, který je sídlem všech dobrých vlastností velkých osobností; mahā-bhāgavataḥ — největší oddaný; daitya-dānava-kula-tīrthī-karaṇa-śīlā-caritaḥ — jehož činnosti a charakter byly tak vznešené, že vysvobodil všechny démony (daityi) zrozené v jeho rodu; prahlādaḥ — Mahārāja Prahlāda; avyavadhāna-ananya-bhakti-yogena — nepřerušovanou a neochvějnou oddanou službou; saha — s; tat-varṣa-puruṣaiḥ — obyvateli Hari-varṣi; upāste — klaní se a uctívá; idam — toto; ca — a; udāharati — recituje.

Překlad

Śukadeva Gosvāmī pokračoval: Můj milý králi, Pán Nṛsiṁhadeva sídlí na území zvaném Hari-varṣa. V sedmém zpěvu Śrīmad-Bhāgavatamu ti vyložím, jak Prahlāda Mahārāja způsobil, že Pán přijal podobu Nṛsiṁhadeva. Prahlāda Mahārāja, nejpřednější oddaný Pána, je rezervoárem všech dobrých vlastností velkých osobností. Jeho charakter a činnosti vysvobodily všechny pokleslé členy jeho démonského rodu. Pán Nṛsiṁhadeva je této vznešené osobnosti velice drahý, a Prahlāda Mahārāja Ho tedy se svými služebníky a všemi obyvateli Hari-varṣi uctívá recitací následující mantry.

Význam

Deset modliteb Jayadeva Gosvāmīho uctívajících inkarnace Pána Kṛṣṇy (Keśavy) obsahuje v každé sloce Pánovo jméno. Například: keśava dhṛta-nara-hari-rūpa jaya jagad-īśa hare, keśava dhṛta-mīna-śarīra jaya jagad-īśa hare nebo keśava dhṛta-vāmana-rūpa jaya jagad-īśa hare. Slovo jagad-īśa se vztahuje na vlastníka všech vesmírů. Jeho původní podobou je podoba Pána Kṛṣṇy se dvěma rukama, ve kterých drží flétnu, když pase krávy. Brahma-saṁhitā uvádí:

cintāmaṇi-prakara-sadmasu kalpa-vṛkṣa-
lakṣāvṛteṣu surabhīr abhipālayantam
lakṣmī-sahasra-śata-sambhrama-sevyamānaṁ
govindam ādi-puruṣaṁ tam ahaṁ bhajāmi

“Uctívám Govindu, prvotního Pána a prvního otce, který pase krávy plnící všechny touhy v sídle z duchovních drahokamů, kde se nacházejí milióny stromů přání. S velkou úctou a láskou Mu neustále slouží stovky a tisíce bohyní štěstí.” Z tohoto verše se dozvídáme, že Govinda neboli Kṛṣṇa je ādi-puruṣa (původní osoba). Pán má nesčetně mnoho inkarnací, stejně jako je v řece nesčetné množství vln. Původní podobou je však Kṛṣṇa, Keśava.

Śukadeva Gosvāmī mluví o Nṛsiṁhadevovi kvůli Prahlādovi Mahārājovi. Prahlāda přivedl jeho mocný otec, démon Hiraṇyakaśipu, do velké tísně. Jelikož byl před ním Prahlāda Mahārāja zdánlivě bezmocný, volal Pána; ten okamžitě přijal obrovitou podobu Nṛsiṁhadeva (napůl člověka-napůl lva), aby obrovského démona zabil. I když je Kṛṣṇa původní osoba — nemá Sobě rovného — pro uspokojení Svých oddaných nebo splnění určitého cíle přijímá různé podoby. Jayadeva Gosvāmī ve svých modlitbách popisujících různé inkarnace Pána s různými účely proto neustále opakuje jméno Keśavy, původní Osobnosti Božství.

Verš

oṁ namo bhagavate narasiṁhāya namas tejas-tejase āvir-āvirbhava vajra-nakha vajra-daṁṣṭra karmāśayān randhaya randhaya tamo grasa grasa om svāhā; abhayam abhayam ātmani bhūyiṣṭhā oṁ kṣraum.

Synonyma

om — ó Pane; namaḥ — uctivé poklony; bhagavate — Nejvyšší Osobnosti Božství; nara-siṁhāya — jménem Pán Nṛsiṁha; namaḥ — poklony; tejaḥ-tejase — síla veškeré síly; āviḥ-āvirbhava — prosím, projev se plně; vajra-nakha — ó Ty, který máš drápy jako blesky; vajra-daṁṣṭra — ó Ty, který máš zuby jako blesky; karma-āśayān — démonské touhy být šťastný prostřednictvím hmotných činností; randhaya randhaya — laskavě znič; tamaḥ — nevědomost v hmotném světě; grasa — prosím zažeň; grasa — prosím zažeň; om — ó můj Pane; svāhā — s úctou nabízené obětiny; abhayam — nebojácnost; abhayam — nebojácnost; ātmani — v mé mysli; bhūyiṣṭhāḥ — kéž by ses zjevil; om — ó Pane; kṣraum — bīja neboli semeno manter, jež jsou modlitbami k Pánu Nṛsiṁhovi.

Překlad

S úctou se klaním Pánu Nṛsiṁhadevovi, zdroji veškeré síly. Ó můj Pane, který máš drápy a zuby jako blesky, znič laskavě naše démonské touhy po plodonosném jednání. Prosím, zjev se v našich srdcích a zažeň naši nevědomost, abychom se Tvou milostí mohli zbavit strachu v boji o přežití v tomto hmotném světě.

Význam

Ve Śrīmad-Bhāgavatamu (4.22.39) říká Sanat-kumāra Mahārājovi Pṛthuovi:

yat-pāda-paṅkaja-palāśa-vilāsa-bhaktyā
karmāśayaṁ grathitam udgrathayanti santaḥ
tadvan na rikta-matayo yatayo 'pi ruddha-
srotogaṇās tam araṇaṁ bhaja vāsudevam

“Oddaní, kteří neustále slouží prstům na lotosových nohách Pána, se mohou velice snadno zbavit pevně zauzlených tužeb po plodonosném jednání. Jelikož zastavit vlny smyslového požitku je nesmírně obtížné, neoddaným jñānīm a yogīnům se to nedaří, i když se o to pokoušejí. Proto nejlepší, co můžeš udělat, je zaměstnat se oddanou službou Kṛṣṇovi, synovi Vasudeva.”

Každá živá bytost v tomto hmotném světě má velkou touhu užívat si hmoty ke svému plnému uspokojení. Proto musí přijímat jedno tělo za druhým, a tím pádem její pevně zakořeněné ploduchtivé touhy nemají konce. Nikdo nemůže ukončit koloběh zrození a smrti, aniž by byl zcela prostý tužeb. Śrīla Rūpa Gosvāmī proto popisuje čistou bhakti (oddanou službu) takto:

anyābhilāṣitā-śūnyaṁ
jñāna-karmādy-anāvṛtam
ānukulyena kṛṣṇānu-
śīlanaṁ bhaktir uttamā

“Oddaný má vykonávat transcendentální láskyplnou službu Nejvyššímu Pánu Kṛṣṇovi s příznivým postojem a bez touhy po hmotném prospěchu či zisku z plodonosných činností nebo filozofické spekulace. To se nazývá čistá oddaná služba.” Dokud se živá bytost zcela nezbaví všech hmotných tužeb, způsobených hustou temnotou nevědomosti, nemůže se plně zaměstnat oddanou službou Pánu. Měli bychom se proto vždy modlit k Pánu Nṛsiṁhadevovi, který zabil Hiraṇyakaśipua, zosobnění hmotné touhy. Hiraṇya znamená “zlato” a kaśipu znamená “měkká poduška či lůžko”. Materialisté si vždy přejí zajistit tělu pohodlí, a k tomu potřebují velké množství zlata. Hiraṇyakaśipu byl tedy dokonalým představitelem materialistického života. Způsoboval proto nejpřednějšímu oddanému, Prahlādovi Mahārājovi, velké potíže, až ho nakonec Pán Nṛsiṁhadeva zabil. Každý oddaný, který se chce zbavit hmotných tužeb, by se měl s úctou modlit k Nṛsiṁhadevovi, jak to učinil Prahlāda Mahārāja v tomto verši.

Verš

svasty astu viśvasya khalaḥ prasīdatāṁ
dhyāyantu bhūtāni śivaṁ mitho dhiyā
manaś ca bhadraṁ bhajatād adhokṣaje
āveśyatāṁ no matir apy ahaitukī

Synonyma

svasti — přízeň; astu — nechť je; viśvasya — celého vesmíru; khalaḥ — zlí (téměř všichni); prasīdatām — nechť se upokojí; dhyāyantu — nechť uváží; bhūtāni — všechny živé bytosti; śivam — přízeň; mithaḥ — vzájemnou; dhiyā — svou inteligencí; manaḥ — mysl; ca — a; bhadram — klid; bhajatāt — nechť zakoušejí; adhokṣaje — v Nejvyšším Pánu, Osobnosti Božství, který je mimo dosah mysli, inteligence a smyslů; āveśyatām — nechť je pohroužená; naḥ — naše; matiḥ — inteligence; api — vskutku; ahaitukī — bez jakéhokoliv motivu.

Překlad

Kéž je celý vesmír šťastný a kéž se všechny zlé osoby upokojí. Kéž všechny živé bytosti dosáhnou klidu praktikováním bhakti-yogy, neboť když přijmou oddanou službu, budou myslet na dobro ostatních. Zaměstnejme se proto všichni službou Pánu Śrī Kṛṣṇovi, nejvyšší transcendenci, a buďme vždy pohrouženi v myšlenkách na Něho.

Význam

Následující verš popisuje vaiṣṇavu:

vāñchā-kalpa-tarubhyaś ca
kṛpā-sindhubhya eva ca
patitānāṁ pāvanebhyo
vaiṣṇavebhyo namo namaḥ

Vaiṣṇava dokáže stejně jako strom přání splnit všechny touhy kohokoliv, kdo přijme útočiště u jeho lotosových nohou. Prahlāda Mahārāja je typický vaiṣṇava. Nemodlí se za sebe, ale za všechny živé bytosti — jak ušlechtilé, tak i závistivé a zlé. Vždy myslel na dobro darebáků, jako byl jeho otec Hiraṇyakaśipu. Nežádal nic pro sebe, ale modlil se k Pánu, aby prominul jeho démonskému otci. To je postoj vaiṣṇavy, který neustále myslí na dobro celého vesmíru.

Śrīmad-Bhāgavatam a bhāgavata-dharma jsou určeny pro ty, kdo se zcela zbavili závisti (parama-nirmatsarāṇām). Proto se Prahlāda Mahārāja v tomto verši modlí: khalaḥ prasīdatām — “Kéž se všechny zlé bytosti upokojí.” Hmotný svět je plný zlých lidí, ale když se někdo zbaví zlomyslnosti, stane se ve svém společenském jednání velkorysým a může myslet na dobro druhých. Každý, kdo začne rozvíjet vědomí Kṛṣṇy a plně se zaměstná službou Pánu, očistí svou mysl od veškeré zášti (manaś ca bhadraṁ bhajatād adhokṣaje). Proto bychom se měli modlit k Pánu Nṛsiṁhadevovi, aby se usadil v našich srdcích. Měli bychom se modlit: bahir nṛsiṁho hṛdaye nṛsiṁhaḥ — “Kéž Pán Nṛsiṁhadeva sídlí v hloubi mého srdce a ničí všechny mé hříšné sklony. Kéž se má mysl očistí, abych mohl pokojně uctívat Pána a přinést mír celému světu.”

Śrīla Viśvanātha Cakravartī Ṭhākura nám dává v této souvislosti velice pěkný komentář. Každý, kdo se modlí k Nejvyšší Osobnosti Božství, chce od Pána vždy nějaké požehnání. Dokonce i čistí oddaní (niṣkāma) se modlí o požehnání, jak to učí Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu ve Své Śikṣāṣṭace:

ayi nanda-tanuja kiṅkaraṁ
patitaṁ māṁ viṣame bhavāmbudhau
kṛpayā tava pāda-paṅkaja-
sthiti-dhūlī-sadṛśaṁ vicintaya

“Ó synu Nandy Mahārāje, jsem Tvůj věčný služebník, ale přesto jsem z nějakého důvodu spadl do oceánu zrození a smrti. Vyzdvihni mě prosím z tohoto oceánu smrti a umísti mě jako jeden z atomů ke Tvým lotosovým nohám.” V jiné modlitbě Pán Caitanya říká: mama janmani janmanīśvare bhavatād bhaktir ahaitukī tvayi — “Prosím, dovol mi být život za životem obdařen čistou láskou a oddaností u Tvých lotosových nohou.” Když Prahlāda Mahārāja říká oṁ namo bhagavate narasiṁhāya, modlí se o Pánovo požehnání, ale jelikož je také vznešeným vaiṣṇavou, nechce nic pro svůj smyslový požitek. První touha vyjádřená v jeho modlitbě je svasty astu viśvasya — “Kéž je celý vesmír šťastný.” Prahlāda Mahārāja takto žádal Pána, aby byl milostivý ke každému — včetně jeho otce, té nejpodlejší osoby. Podle Cāṇakyi Paṇḍita existují dva druhy podlých živých bytostí: jednou je had a druhou člověk jako Hiraṇyakaśipu, který je od přírody plný zášti vůči každému, i když se jedná o jeho vlastního otce nebo syna. Přestože se Hiraṇyakaśipu ke svému malému synovi choval velmi nepřátelsky, Prahlāda Mahārāja žádal o požehnání pro jeho dobro. Hiraṇyakaśipu byl plný zášti vůči oddaným, ale Prahlāda si přál, aby se jeho otec a jemu podobní démoni milostí Pána vzdali své zlomyslné povahy a přestali oddané sužovat (khalaḥ prasīdatām). Potíž spočívá v tom, že khala (zlá živá bytost) se uklidní jen málokdy. Khalu jednoho druhu—hada — lze uklidnit mantrami nebo pomocí určité byliny (mantrauṣadhi-vaśaḥ sarpaḥ khalakena nivāryate). Zlého člověka však nelze upokojit žádnými prostředky. Prahlāda Mahārāja se proto modlí, aby všichni zlí lidé zažili změnu v srdci a mysleli na dobro druhých.

Jestliže se hnutí pro vědomí Kṛṣṇy rozšíří po celém světě a milostí Kṛṣṇy ho každý přijme, myšlení zlých lidí se změní. Každý pak bude myslet na dobro druhých. Prahlāda Mahārāja se proto modlí: śivaṁ mitho dhiyā. V rámci hmotných činností je každý nepřátelský vůči ostatním, ale ve vědomí Kṛṣṇy tak nikdo nejedná; každý myslí na dobro druhých. Prahlāda Mahārāja se proto modlí, aby se mysl každého uklidnila tím, že se upne na lotosové nohy Kṛṣṇy (bhajatād adhokṣaje). Jak je naznačeno na jiném místě Śrīmad-Bhāgavatamu (sa vai manaḥ kṛṣṇa-padāravindayoḥ) a jak doporučil Pán Kṛṣṇa v Bhagavad-gītě (18.65): man-manā bhava mad-bhaktaḥ, člověk má neustále myslet na lotosové nohy Pána Kṛṣṇy. Pak se jeho mysl jistě očistí (ceto-darpaṇa-mārjanam). Materialisté vždy myslí na smyslový požitek, ale Prahlāda Mahārāja se modlí, aby Pánova milost změnila jejich mysli a aby se takových myšlenek vzdali. Budou-li neustále myslet na Kṛṣṇu, bude vše v pořádku. Někteří lidé namítají, že kdyby takto každý myslel na Kṛṣṇu, celý vesmír by se vyprázdnil, protože by se každý vrátil domů, zpátky k Bohu. Śrīla Viśvanātha Cakravartī Ṭhākura ovšem říká, že to je nemožné, protože živých bytostí je nesčetně mnoho. Když bude jedna skupina živých bytostí hnutím pro vědomí Kṛṣṇy skutečně vysvobozena, další skupina naplní celý vesmír.

Verš

māgāra-dārātmaja-vitta-bandhuṣu
saṅgo yadi syād bhagavat-priyeṣu naḥ
yaḥ prāṇa-vṛttyā parituṣṭa ātmavān
siddhyaty adūrān na tathendriya-priyaḥ

Synonyma

— ne; agāra — dům; dāra — manželka; ātma-ja — děti; vitta — bankovní konto; bandhuṣu — mezi přáteli a příbuznými; saṅgaḥ — společnost či připoutanost; yadi — jestliže; syāt — musí být; bhagavat-priyeṣu — mezi těmi, jimž je velice drahý Nejvyšší Pán, Osobnost Božství; naḥ — nás; yaḥ — každý, kdo; prāṇa-vṛttyā — holými životními nezbytnostmi; parituṣṭaḥ — uspokojený; ātma-vān — kdo ovládl svou mysl a realizoval své vlastní já; siddhyati — je úspěšný; adūrāt — velice brzy; na — ne; tathā — tolik; indriya-priyaḥ — ten, kdo je připoutaný ke smyslovému požitku.

Překlad

Můj milý Pane, modlíme se, aby nás nikdy nepřitahovalo vězení v podobě rodinného života, sestávající z domova, manželky, dětí, přátel, bankovního konta, příbuzných a tak dále. Musíme-li být k něčemu poutáni, nechť je to k oddaným, jejichž jediným drahým přítelem je Kṛṣṇa. Ten, kdo je skutečně seberealizovaný a ovládá svou mysl, je dokonale spokojený s holými životními nezbytnostmi. Nesnaží se uspokojovat své smysly. Taková osoba dělá rychlý pokrok ve vědomí Kṛṣṇy, kdežto pro jiné, kteří příliš lpí na hmotných věcech, je pokrok velmi obtížný.

Význam

Když byl Śrī Kṛṣṇa Caitanya Mahāprabhu požádán, aby vysvětlil povinnost vaiṣṇavy, osoby vědomé si Kṛṣṇy, okamžitě řekl: asat-saṅga-tyāga,—ei vaiṣṇava-ācāra. První povinností vaiṣṇavy je vzdát se společnosti těch, kdo nejsou oddanými Kṛṣṇy a příliš lpí na hmotných věcech — manželce, dětech, bankovním kontu a tak dále. Prahlāda Mahārāja se také modlí k Osobnosti Božství, aby se dokázal vyhnout společnosti neoddaných, připoutaných k materialistickému způsobu života. Musí-li být k někomu poután, modlí se, aby to bylo jedině k oddanému.

Oddaný nemá zájem zbytečně zvyšovat žádosti smyslů po uspokojení. Dokud je živá bytost v tomto hmotném světě, musí mít samozřejmě hmotné tělo a musí ho udržovat, aby mohla vykonávat oddanou službu. Tělo lze snadno udržovat přijímáním kṛṣṇa-prasādam. Kṛṣṇa říká v Bhagavad-gītě (9.26):

patraṁ puṣpaṁ phalaṁ toyaṁ
yo me bhaktyā prayacchati
tad ahaṁ bhakty-upahṛtam
aśnāmi prayatātmanaḥ

“Jestliže Mi někdo s láskou a oddaností obětuje lístek, květinu, ovoce či vodu, přijmu to.” Proč bychom měli zbytečně rozšiřovat jídelníček pro uspokojení jazyka? Oddaní mají jíst co nejprostěji. Jinak bude postupně růst připoutanost k hmotným věcem a smysly, které jsou velice silné, budou vyžadovat čím dál více hmotného požitku. To bude znamenat konec plnění skutečné životní povinnosti — pokročit ve vědomí Kṛṣṇy.

Verš

yat-saṅga-labdhaṁ nija-vīrya-vaibhavaṁ
tīrthaṁ muhuḥ saṁspṛśatāṁ hi mānasam
haraty ajo ’ntaḥ śrutibhir gato ’ṅgajaṁ
ko vai na seveta mukunda-vikramam

Synonyma

yat — čí (oddaných); saṅga-labdham — získané společností; nija-vīrya-vaibhavam — jejichž vliv je neobyčejný; tīrtham — svatá místa, jako je Ganga; muhuḥ — opakovaně; saṁspṛśatām — těch, kdo se dotýkají; hi — jistě; mānasam — nečistoty v mysli; harati — ničí; ajaḥ — nejvyšší Nezrozený; antaḥ — v hloubi srdce; śrutibhiḥ — ušima; gataḥ — vstoupil; aṅga-jam — nečistoty nebo nákaza těla; kaḥ — kdo; vai — vskutku; na — ne; seveta — sloužil by; mukunda-vikramam — slavné činnosti Mukundy, Nejvyšší Osobnosti Božství.

Překlad

Bude-li se člověk stýkat s těmi, pro něž je Mukunda, Nejvyšší Osobnost Božství, vším na světě, může naslouchat o Jeho slavných činnostech a brzy je pochopit. Činnosti Mukundy mají takovou moc, že pouhým nasloucháním o nich se člověk bezprostředně stýká s Pánem. Když někdo neustále a velice dychtivě naslouchá vyprávěním o slavných činnostech Pána, pak Absolutní Pravda, Osobnost Božství v podobě zvukových vibrací, vstupuje do jeho srdce a očišťuje ho od všech nečistot. Koupele v Ganze — i když odstraňují tělesné nečistoty a nákazy — a návštěvy svatých míst však oproti tomu očistí srdce až po dlouhé době. Který rozumný člověk by se tedy nestýkal s oddanými, aby rychle přivedl svůj život k dokonalosti?

Význam

Koupele v Ganze mohou člověka jistě vyléčit z mnoha nakažlivých nemocí, ale nemohou očistit jeho hmotně připoutanou mysl, která v hmotné existenci vytváří nejrůznější druhy znečištění. Kdo se však přímo stýká s Nejvyšším Pánem nasloucháním o Jeho činnostech, odstraňuje nečistoty ze své mysli a velice brzy dosáhne vědomí Kṛṣṇy. Sūta Gosvāmī to potvrzuje ve Śrīmad-Bhāgavatamu (1.2.17):

śṛṇvatāṁ sva-kathāḥ kṛṣṇaḥ
puṇya-śravaṇa-kīrtanaḥ
hṛdy antaḥ-stho hy abhadrāṇi
vidhunoti suhṛt-satām

Nejvyšší Pán, Jenž sídlí v srdci každého, je velice potěšen, když někdo naslouchá vyprávěním o Jeho činnostech, a Osobně odstraňuje nečistoty z mysli posluchače. Hṛdy antaḥ-stho hy abhadrāṇi vidhunoti — smývá z mysli všechny nečistoty. Nečistoty v mysli jsou příčinou hmotné existence. Dokáže-li člověk očistit svou mysl, okamžitě dosáhne svého původního postavení — vědomí Kṛṣṇy — a jeho život tak bude úspěšný. Všichni velcí světci v posloupnosti oddané služby proto důrazně doporučovali proces naslouchání. Śrī Caitanya Mahāprabhu zavedl společné zpívání Hare Kṛṣṇa mantry, aby dal každému možnost slyšet Kṛṣṇovo svaté jméno, protože kdo slyší Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa, Kṛṣṇa Kṛṣṇa, Hare Hare / Hare Rāma, Hare Rāma, Rāma Rāma, Hare Hare, ten se očišťuje (ceto-darpaṇa-mārjanam). Naše hnutí pro vědomí Kṛṣṇy se proto především věnuje zpívání Hare Kṛṣṇa mantry po celém světě.

Poté, co je zpíváním Hare Kṛṣṇa očištěna mysl, člověk postupně dospěje na úroveň vědomí Kṛṣṇy, a tehdy čte knihy, jako je Bhagavad-gītā, Śrīmad-Bhāgavatam, Caitanya-caritāmṛta a Nektar oddanosti. Tak se čím dál více zbavuje hmotného znečištění. Śrīmad-Bhāgavatam (1.2.18) uvádí:

naṣṭa-prāyeṣv abhadreṣu
nityaṁ bhāgavata-sevayā
bhagavaty uttama-śloke
bhaktir bhavati naiṣṭhikī

“Pravidelným nasloucháním Bhāgavatamu a službou čistému oddanému je vše, co je nepříznivé srdci, takřka zničeno. Láskyplná služba slavnému Pánu, který je opěvován transcendentálními písněmi, se tak stane nezvratnou skutečností.” Pouhým nasloucháním o slavných činnostech Pána je srdce téměř zbaveno hmotného znečištění, a tak se projeví původní postavení oddaného jakožto věčného služebníka, který je nedílnou částí Pána. Když oddaný vykonává oddanou službu, hmotné kvality vášně a nevědomosti jsou postupně zničeny. Jedná pak pouze v kvalitě dobra; je šťastný a dělá další pokroky ve vědomí Kṛṣṇy.

Všichni velcí ācāryové důrazně doporučují dát lidem příležitost naslouchat o Nejvyšším Pánu. Pak je úspěch zajištěn. Čím více ze svých srdcí odstraníme nečistotu hmotné připoutanosti, tím více nás bude přitahovat Kṛṣṇovo jméno, podoba, vlastnosti, příslušenství a činnosti. To je podstata hnutí pro vědomí Kṛṣṇy.

Verš

yasyāsti bhaktir bhagavaty akiñcanā
sarvair guṇais tatra samāsate surāḥ
harāv abhaktasya kuto mahad-guṇā
manorathenāsati dhāvato bahiḥ

Synonyma

yasya — jehož; asti — je; bhaktiḥ — oddaná služba; bhagavati — Nejvyšší Osobnosti Božství; akiñcanā — bez jakéhokoliv motivu; sarvaiḥ — se všemi; guṇaiḥ — dobrými vlastnostmi; tatra — tam (v té osobě); samāsate — sídlí; surāḥ — všichni polobozi; harau — Nejvyšší Osobnosti Božství; abhaktasya — toho, kdo není oddaný; kutaḥ — kde; mahat-guṇāḥ — dobré vlastnosti; manorathena — mentální spekulací; asati — v dočasném hmotném světě; dhāvataḥ — kdo běhá; bahiḥ — vně.

Překlad

Všichni polobozi a jejich vznešené vlastnosti, jako je náboženství, poznání a odříkání, se projeví v těle toho, kdo vyvinul čistou oddanost Nejvyšší Osobnosti Božství, Vāsudevovi. Na druhou stranu ten, kdo nevykonává oddanou službu a věnuje se hmotným činnostem, nemá žádné dobré vlastnosti. I když je odborník co se týče praktikování mystické yogy nebo poctivé snahy o zaopatřování své rodiny a příbuzných, je vždy hnán svými vlastními mentálními spekulacemi a musí sloužit vnější energii Pána. Jak může mít takový člověk nějaké dobré vlastnosti?

Význam

Jak vysvětluje příští verš, Kṛṣṇa je původním zdrojem všech živých bytostí. To potvrzuje Bhagavad-gītā (15.7), kde Kṛṣṇa říká:

mamaivāṁśo jīva-loke
jīva-bhūtaḥ sanātanaḥ
manaḥ ṣaṣṭhānīndriyāṇi
prakṛti-sthāni karṣati

“Živé bytosti v tomto podmíněném světě jsou Mé věčné dílčí části. Jelikož žijí podmíněným životem, těžce zápasí se šesti smysly, k nimž patří také mysl.” Všechny živé bytosti jsou nedílnými částmi Kṛṣṇy, a proto když oživí své původní vědomí Kṛṣṇy, mají v malém množství všechny Kṛṣṇovy dobré vlastnosti. Když se člověk zaměstná devíti procesy oddané služby (śravaṇaṁ kīrtanaṁ viṣṇoḥ smaraṇaṁ pāda-sevanam / arcanaṁ vandanaṁ dāsyaṁ sakhyam ātma-nivedanam), jeho srdce se očistí. Tehdy okamžitě pochopí svůj vztah s Kṛṣṇou a oživí svou původní vlastnost být si vědom Kṛṣṇy.

V Ādi-līle Caitanya-caritāmṛty, osmé kapitole, je popis některých vlastností oddaných. O Śrī Paṇḍitovi Haridāsovi je například uvedeno, že měl velice dobré chování, byl tolerantní, pokojný, velkodušný a vážný. Navíc mluvil velmi sladce, jeho snahy byly velice milé, byl vždy trpělivý, každého ctil, vždy jednal ve prospěch všech, jeho mysl byla prostá dvojakosti a v jeho činnostech nebylo ani stopy po zlomyslnosti. To vše jsou původně vlastnosti Kṛṣṇy, a když se někdo stane oddaným, automaticky se u něho projeví. Śrī Kṛṣṇadāsa Kavirāja, autor Caitanya-caritāmṛty, říká, že v těle vaiṣṇavy se projevují všechny dobré vlastnosti a že podle pouhé jejich přítomnosti lze rozeznat vaiṣṇavu od nevaiṣṇavy. Kṛṣṇadāsa Kavirāja uvádí seznam dvaceti šesti dobrých vlastností vaiṣṇavy: (1) Je ke každému velmi laskavý. (2) Nikoho nečiní svým nepřítelem. (3) Je věrný pravdě. (4) Staví se ke všem stejně. (5) Nikdo na něm nenalezne chybu. (6) Je velkodušný. (7) Má jemné chování. (8) Je vždy čistý. (9) Nemá žádné vlastnictví. (10) Jedná ve prospěch každého. (11) Je velice klidný. (12) Je vždy odevzdaný Kṛṣṇovi. (13) Nemá žádné hmotné touhy. (14) Je poddajný. (15) Je stálý. (16) Ovládá své smysly. (17) Nejí více, než je třeba. (18) Není ovlivněn Pánovou iluzorní energií. (19) Ctí každého. (20) Netouží po žádné úctě pro sebe. (21) Je velice vážný. (22) Je milostivý. (23) Je přátelský. (24) Je poetický. (25) Je odborník. (26) Je tichý.

Verš

harir hi sākṣād bhagavān śarīriṇām
ātmā jhaṣāṇām iva toyam īpsitam
hitvā mahāṁs taṁ yadi sajjate gṛhe
tadā mahattvaṁ vayasā dampatīnām

Synonyma

hariḥ — Pán; hi — jistě; sākṣāt — přímo; bhagavān — Nejvyšší Osobnost Božství; śarīriṇām — všech živých bytostí, jež přijaly hmotná těla; ātmā — život a duše; jhaṣāṇām — vodních živočichů; iva — jako; toyam — spousta vody; īpsitam — je přáním; hitvā — vzdá se; mahān — velká osobnost; tam — Jeho; yadi — když; sajjate — přilne; gṛhe — k rodinnému životu; tadā — tehdy; mahattvam — velikost; vayasā — věkem; dam-patīnām — manžela a manželky.

Překlad

Stejně jako si vodní živočichové vždy přejí žít v rozlehlém vodním prostředí, všechny podmíněné živé bytosti si přirozeně přejí setrvávat v rozsáhlé existenci Nejvyššího Pána. Pokud tedy nějaká z hmotného hlediska velká osobnost nedokáže přijmout útočiště u Nejvyšší Duše a místo toho přilne k hmotnému rodinnému životu, podobá se svou velikostí mladému manželskému páru z nižších vrstev společnosti. Ten, kdo příliš lpí na hmotném životě, přichází o všechny dobré duchovní vlastnosti.

Význam

Krokodýli jsou značně divoká zvířata, ale když se odváží vylézt z vody na souš, jsou bezmocní. Mimo vodu nemohou projevit svou původní sílu. Všeprostupující Nadduše, Paramātmā, je zdrojem všech živých bytostí a všechny jsou Jejími nedílnými částmi. Když živá bytost zůstane ve styku s všeprostupujícím Vāsudevem, Osobností Božství, projevuje svou duchovní sílu, stejně jako krokodýl projevuje svou sílu ve vodě. Jinými slovy, velikost živé bytosti lze vnímat v duchovním světě, kde se věnuje duchovním činnostem. Mnoho hospodářů přilne k rodinnému životu, i když jsou dobře obeznámeni s poznáním Ved. Jelikož postrádají veškerou duchovní sílu, jsou zde přirovnáni ke krokodýlům na souši. Jejich velikost je jako velikost mladého manžela a manželky, kteří jsou nevzdělaní, a přesto jeden druhého vychvalují a jsou přitahováni svou dočasnou krásou. Takovouto velikost oceňují pouze lidé nižší třídy, bez jakýchkoliv kvalifikací.

Každý by měl proto vyhledat útočiště u Nejvyšší Duše, zdroje všech živých bytostí. Nikdo by neměl marnit čas takzvaným štěstím materialistického rodinného života. Ve védské civilizaci je tento druh omezeného života dovolen pouze do věku padesáti let, kdy člověk musí odejít od rodiny a přijmout buď stav vānaprasthy (žít nezávisle v ústraní a rozvíjet duchovní poznání), nebo sannyās (stav odříkání, kdy se zcela odevzdává Nejvyšší Osobnosti Božství).

Verš

tasmād rajo-rāga-viṣāda-manyu-
māna-spṛhā-bhayadainyādhimūlam
hitvā gṛhaṁ saṁsṛti-cakravālaṁ
nṛsiṁha-pādaṁ bhajatākutobhayam iti

Synonyma

tasmāt — proto; rajaḥ — vášně či hmotných tužeb; rāga — připoutanost k hmotným věcem; viṣāda — potom zklamání; manyu — hněv; māna-spṛhā — touha získat společenské uznání; bhaya — strach; dainya — chudoby; adhimūlam — základní příčina; hitvā — zanechte; gṛham — života v domácnosti; saṁsṛti-cakravālam — koloběh zrození a smrti; nṛsiṁha-pādam — lotosové nohy Pána Nṛsiṁhadeva; bhajata — uctívejte; akutaḥ-bhayam — útočiště nebojácnosti; iti — takto.

Překlad

Proto se, ó démoni, vzdejte takzvaného štěstí rodinného života a odevzdejte se lotosovým nohám Pána Nṛsiṁhadeva, které jsou skutečným útočištěm nebojácnosti. Zapletení v rodinném životě je základní příčinou hmotné připoutanosti, nekonečných tužeb, zasmušilosti, hněvu, zoufalství, strachu a touhy po falešné prestiži, jejichž výsledkem je koloběh zrození a smrti.

Verš

ketumāle ’pi bhagavān kāmadeva-svarūpeṇa lakṣmyāḥ priya-cikīrṣayā prajāpater duhitṝṇāṁ putrāṇāṁ tad-varṣa-patīnāṁ puruṣāyuṣāho-rātra-parisaṅkhyānānāṁ yāsāṁ garbhā mahā-puruṣa-mahāstra-tejasodvejita-manasāṁ vidhvastā vyasavaḥ saṁvatsarānte vinipatanti.

Synonyma

ketumāle — na území zvaném Ketumāla-varṣa; api — také; bhagavān — Nejvyšší Osobnost Božství, Pán Viṣṇu; kāmadeva-svarūpeṇa — v podobě Kāmadeva (Amora neboli Pradyumny); lakṣmyāḥ — bohyně štěstí; priya-cikīrṣayā — s touhou uspokojit; prajāpateḥ — Prajāpatiho; duhitṝṇām — dcer; putrāṇām — synů; tat-varṣa-patīnām — vládce té země; puruṣa-āyuṣā — v období lidského života (zhruba sto let); ahaḥ-rātra — dny a noci; parisaṅkhyānānām — stejného počtu; yāsām — jejichž (dcer); garbhāḥ — embrya; mahā-puruṣa — Nejvyšší Osobnosti Božství; mahā-astra — velké zbraně (disku); tejasā — září; udvejita-manasām — jejichž mysli jsou vzrušené; vidhvastāḥ — zničené; vyasavaḥ — mrtvé; saṁvatsara-ante — na konci roku; vinipatanti — padají.

Překlad

Śukadeva Gosvāmī pokračoval: Na území zvaném Ketumāla-varṣa žije Pán Viṣṇu v podobě Kāmadeva, jen aby uspokojil Své oddané. K nim patří Lakṣmījī (bohyně štěstí), Prajāpati Saṁvatsara a všichni jeho synové a dcery. Dcery Prajāpatiho jsou považovány za vládnoucí božstva nocí a jeho synové jsou považováni za vládce dnů. Jeho potomků je celkem 36 000 — jeden pro každý den a každou noc v životě lidské bytosti. Na konci každého roku Prajāpatiho dcery velmi rozruší pohled na oslnivě zářící disk Nejvyšší Osobnosti Božství, a všechny proto potratí.

Význam

Tento Kāmadeva, který se zjevuje jako Kṛṣṇův syn jménem Pradyumna, je viṣṇu-tattva. Jak je to možné, vysvětluje Madhvācārya, který cituje z Brahmāṇḍa Purāṇy: kāmadeva-sthitaṁ viṣṇum upāste. I když je Kāmadeva viṣṇu-tattva, Jeho tělo není duchovní, ale hmotné. Pán Viṣṇu jakožto Pradyumna neboli Kāmadeva přijímá hmotné tělo, ale přesto jedná duchovně. V tom, zda přijímá hmotné či duchovní tělo, není rozdíl—může jednat duchovně za jakýchkoliv podmínek. Māyāvādští filozofové považují za hmotné dokonce i tělo Pána Kṛṣṇy, ale jejich názory nemohou zabránit Pánovým duchovním činnostem.

Verš

atīva sulalita-gati-vilāsa-vilasita-rucira-hāsa-leśāvaloka-līlayā kiñcid-uttambhita-sundara-bhrū-maṇḍala-subhaga-vadanāravinda-śriyā ramāṁ ramayann indriyāṇi ramayate.

Synonyma

atīva — velice; su-lalita — ladnými; gati — pohyby; vilāsa — zábavami; vilasita — projevený; rucira — příjemný; hāsa-leśa — mírný úsměv; avaloka-līlayā — laškovnými pohledy; kiñcit-uttambhita — nepatrně pozdviženým; sundara — krásným; bhrū-maṇḍala — obočím; subhaga — příznivým; vadana-aravinda-śriyā — Jeho nádherným obličejem podobným lotosu; ramām — bohyni štěstí; ramayan — těšící; indriyāṇi — všechny smysly; ramayate — těší.

Překlad

Pohyby Pána Kāmadeva (Pradyumny) v Ketumāla-varṣe jsou velice ladné. Jeho mírný úsměv je nádherný, a když zvyšuje krásu svého obličeje laškovnými pohledy a nepatrným pozdvižením obočí, přináší tak potěšení bohyni štěstí. Tímto způsobem si užívá Svých transcendentálních smyslů.

Verš

tad bhagavato māyāmayaṁ rūpaṁ parama-samādhi-yogena ramā devī saṁvatsarasya rātriṣu prajāpater duhitṛbhir upetāhaḥsu ca tad-bhartṛbhir upāste idaṁ codāharati.

Synonyma

tat — tu; bhagavataḥ — Nejvyšší Osobnosti Božství; māyā-mayam — plnou náklonnosti k oddaným; rūpam — podobu; parama — nejvyšší; samādhi-yogena — pohroužením mysli ve službě Pánu; ramā — bohyně štěstí; devī — božská žena; saṁvatsarasya — známého jako Saṁvatsara; rātriṣu — během nocí; prajāpateḥ — Prajāpatiho; duhitṛbhiḥ — s dcerami; upeta — společně; ahaḥsu — během dnů; ca — také; tat-bhartṛbhiḥ — s manželi; upāste — uctívá; idam — toto; ca — také; udāharati — recituje.

Překlad

Po dobu známou jako Saṁvatsara uctívá Lakṣmīdevī Pána v Jeho nanejvýš milostivé podobě Kāmadeva. Ve dne ji doprovázejí synové Prajāpatiho (vládnoucí božstva dnů) a v noci jeho dcery (božstva nocí). V plném pohroužení do oddané služby recituje následující mantry.

Význam

Slovo māyāmayam, použité v tomto verši, nesmíme chápat podle māyāvādských interpretací. Māyā znamená kromě “iluze” také “náklonnost”. Matka jednající láskyplně s dítětem se nazývá māyāmaya. Nejvyšší Pán Viṣṇu je v každé podobě, ve které se zjeví, vždy plný lásky ke Svým oddaným. Slovo māyāmayam je zde tedy použité ve smyslu “hluboce nakloněn Svým oddaným”. Śrīla Jīva Gosvāmī v této souvislosti píše, že māyāmayam také může znamenat kṛpā-pracuram, “velice milostivý”. Podobně Śrīla Vīrarāghava říká: māyā-pracuranātmīya-saṅkalpena parigṛhītam ity arthaḥ jñāna-paryāyo 'tra māyā-śabdaḥ — slovem māyāmayam se označuje ten, kdo je díky důvěrnému vztahu plný lásky. Śrīla Viśvanātha Cakravartī Ṭhākura vysvětluje māyāmayam rozdělením na slova māyā a āmayam: jelikož je živá bytost nemocná iluzí, Pán si vždy velice přeje vysvobodit Svého oddaného ze spárů māyi a vyléčit ho z nemoci způsobené iluzorní energií.

Verš

om hrāṁ hrīṁ hrūṁ oṁ namo bhagavate hṛṣīkeśāya sarva-guṇa-viśeṣair vilakṣitātmane ākūtīnāṁ cittīnāṁ cetasāṁ viśeṣāṇāṁ cādhipataye ṣoḍaśa-kalāya cchando-mayāyānna-mayāyāmṛta-mayāya sarva-mayāya sahase ojase balāya kāntāya kāmāya namas te ubhayatra bhūyāt.

Synonyma

om — ó Pane; hrām hrīm hrūm — semena mantry, recitovaná pro dosažení úspěšného výsledku; om — ó Pane; namaḥ — uctivé poklony; bhagavate — lotosovým nohám Nejvyšší Osobnosti Božství; hṛṣīkeśāya — Hṛṣīkeśovi, Pánovi smyslů; sarva-guṇa — se všemi transcendentálními vlastnostmi; viśeṣaiḥ — s veškerou rozmanitostí; vilakṣita — konkrétně viděné; ātmane — duši všech živých bytostí; ākūtīnām — všech druhů činnosti; cittīnām — všech druhů poznání; cetasām — funkcí mysli, jako je odhodlání a mentální úsilí; viśeṣāṇām — jejich příslušných předmětů; ca — a; adhipataye — vládci; ṣoḍaśa-kalāya — Jehož částmi je šestnáct původních složek stvoření (pět smyslových předmětů a jedenáct smyslů včetně mysli); chandaḥ-mayāya — poživateli všech obřadů; anna-mayāya — Jenž udržuje všechny živé bytosti dodáváním životních nezbytností; amṛta-mayāya — Jenž udílí věčný život; sarva-mayāya — Jenž je všepronikající; sahase — mocný; ojase — Jenž dodává sílu smyslům; balāya — Jenž dodává sílu tělu; kāntāya — svrchovaný manžel či vládce všech živých bytostí; kāmāya — Jenž dodává vše nezbytné oddaným; namaḥ — uctivé poklony; te — Tobě; ubhayatra — vždy (ve dne i v noci, v tomto i v příštím životě); bhūyāt — kéž je vše příznivé.

Překlad

S úctou se klaním Nejvyšší Osobnosti Božství, Pánu Hṛṣīkeśovi, vládci všech mých smyslů a původu všeho. Jako svrchovaný vládce všech tělesných, mentálních a intelektuálních činností je jediným poživatelem jejich výsledků. Pět smyslových předmětů a jedenáct smyslů včetně mysli jsou Jeho částečné projevy. Dodává všechny životní nezbytnosti, které jsou Jeho energií, a tím pádem se od Něho neliší, a je příčinou tělesné i mentální síly všech, jež se od Něho také neliší. Ve skutečnosti je manželem a zaopatřovatelem všech živých bytostí. Smyslem všech Ved je uctívat Ho. Všichni Mu proto vzdejme uctivé poklony. Kéž je nám v tomto i v příštím životě příznivě nakloněný.

Význam

V tomto verši je dále vysvětleno slovo māyāmaya ve vztahu k tomu, jak Pán různými způsoby šíří Svoji milost. Parāsya śaktir vividhaiva śrūyate — energie Nejvyššího Pána lze chápat různými způsoby. Zde je Pán popsán jako původní zdroj všeho; dokonce i našeho těla, smyslů, mysli, činností, zdatnosti, tělesné a mentální síly a odhodlání zajišťovat životní potřeby. Jeho energie lze vnímat ve všem. Jak uvádí Bhagavad-gītā (7.8): raso 'ham apsu kaunteya — chuť vody je také Kṛṣṇa. Kṛṣṇa je činným principem všeho, co potřebujeme ke svému zaopatření.

Tento verš, vzdávající uctivé poklony Pánu, složila Ramā, bohyně štěstí, a je plný duchovní síly. Každý by měl pod vedením duchovního mistra recitovat tuto mantru, a tak se stát úplným a dokonalým oddaným Pána. Oddaný může zpívat tuto mantru pro úplné vysvobození z hmotných pout a po vysvobození ji i nadále zpívat při uctívání Nejvyššího Pána na Vaikuṇṭhaloce. Všechny mantry jsou samozřejmě určeny pro tento a příští život, jak Sám Kṛṣṇa potvrzuje v Bhagavad-gītě (9.14):

satataṁ kīrtayanto māṁ
yatantaś ca dṛḍha-vratāḥ
namasyantaś ca māṁ bhaktyā
nitya-yuktā upāsate

“Velké duše vždy opěvují Mou slávu, snaží se s velkým odhodláním, klaní se přede Mnou, a takto Mě neustále s oddaností uctívají.” Oddaný, který v tomto i příštím životě zpívá mahā-mantru — nebo obecně jakoukoliv mantru — se nazývá nitya-yuktopāsaka.

Verš

striyo vratais tvā hṛṣīkeśvaraṁ svato
hy ārādhya loke patim āśāsate ’nyam
tāsāṁ na te vai paripānty apatyaṁ
priyaṁ dhanāyūṁṣi yato ’sva-tantrāḥ

Synonyma

striyaḥ — všechny ženy; vrataiḥ — dodržováním půstu a jiných slibů; tvā — Tebe; hṛṣīkeśvaram — Nejvyšší Osobnost Božství, vládce smyslů; svataḥ — nezávislý; hi — jistě; ārādhya — uctívají; loke — ve světě; patim — manžela; āśāsate — žádají o; anyam — jiného; tāsām — všech těchto žen; na — ne; te — manželé; vai — vskutku; paripānti — schopni ochránit; apatyam — děti; priyam — velice drahé; dhana — bohatství; āyūṁṣi — nebo délka života; yataḥ — protože; asva-tantrāḥ — závislí.

Překlad

Můj milý Pane, jsi nesporně zcela nezávislý vládce všech smyslů. Všechny ženy, které Tě uctívají striktním dodržováním slibů, aby získaly manžely pro uspokojení svých smyslů, jsou proto nepochybně pod vlivem iluze. Nevědí, že takový manžel ve skutečnosti nemůže poskytnout ochranu jim ani jejich dětem. Nemůže ochránit ani jejich bohatství či délku života, neboť sám závisí na čase, výsledcích plodonosného jednání a kvalitách přírody, které jsou všechny podřízené Tobě.

Význam

V tomto verši projevuje Lakṣmīdevī (Ramā) soucit se ženami, které uctívají Pána, aby jim udělil požehnání v podobě dobrého manžela. I když chtějí být šťastné s dětmi, bohatstvím, dlouhým životem a vším, co je jim drahé, nemůže se jim to podařit. V hmotném světě závisí takzvaný manžel na vládě Nejvyšší Osobnosti Božství. Je známo mnoho příkladů žen, jejichž manželé — závislí na výsledcích svého plodonosného jednání — nedokáží svou manželku a její děti, bohatství či délku života ochránit. Jediným pravým manželem všech žen je ve skutečnosti Kṛṣṇa, svrchovaný manžel. Gopī jakožto osvobozené duše to chápaly — zavrhly proto své hmotné manžely a přijaly za skutečného manžela Kṛṣṇu. Kṛṣṇa je skutečným manželem nejen gopī, ale každé živé bytosti. Každý by měl dokonale pochopit, že Kṛṣṇa je skutečným manželem všech živých bytostí, které jsou v Bhagavad-gītě označeny jako prakṛti (ženského rodu), nikoliv puruṣa (mužského rodu). V Bhagavad-gītě (10.12) je jako puruṣa osloven pouze Kṛṣṇa:

paraṁ brahma paraṁ dhāma
pavitraṁ paramaṁ bhavān
puruṣaṁ śāśvataṁ divyam
ādi-devam ajaṁ vibhum

“Jsi Nejvyšší Osobnost Božství, konečné sídlo, nejčistší, Absolutní Pravda. Jsi věčná, transcendentální, původní osoba, nezrozená a největší.”

Kṛṣṇa je původní puruṣa a živé bytosti jsou prakṛti. Kṛṣṇa je tedy tím, kdo si užívá, a všechny živé bytosti mají být zdrojem Jeho požitku. Každá žena, která pro svou ochranu hledá hmotného manžela, nebo každý muž, který chce být manželem nějaké ženy, je pod vlivem iluze. Stát se manželem znamená dobře se starat o ženu a děti a zajišťovat jim blahobyt a bezpečí. Hmotnému manželovi se to však nemůže podařit, protože závisí na své karmě. Karmaṇā daiva-netreṇa — jeho poměry jsou určeny jeho minulými plodonosnými činnostmi. Jestliže si tedy někdo pyšně myslí, že může svou ženu ochránit, je pod vlivem iluze. Kṛṣṇa je jediný manžel, a vztah mezi manželem a manželkou v tomto hmotném světě tedy nemůže být absolutní. Jelikož se toužíme ženit a vdávat, Kṛṣṇa pro vzájemné uspokojení milostivě dovoluje takzvanému manželovi mít manželku a manželce mít takzvaného manžela. V Īśopaniṣadě je řečeno: tena tyaktena bhuñjīthā — Pán dává každému jeho podíl. Každá živá bytost je však ve skutečnosti prakṛti, ženského rodu, a Kṛṣṇa je jediný manžel.

ekale īśvara kṛṣṇa, āra saba bhṛtya
yāre yaiche nācāya, se taiche kare nṛtya

(Cc. Ādi 5.142)

Kṛṣṇa je původním vládcem či manželem každého a všechny ostatní živé bytosti, které přijímají podoby takzvaných manželů či manželek, tancují podle Jeho přání. Takzvaný manžel se může spojit se svou ženou za účelem smyslového požitku, ale jeho smysly řídí Hṛṣīkeśa, vládce smyslů, který je proto skutečným manželem.

Verš

sa vai patiḥ syād akutobhayaḥ svayaṁ
samantataḥ pāti bhayāturaṁ janam
sa eka evetarathā mitho bhayaṁ
naivātmalābhād adhi manyate param

Synonyma

saḥ — on; vai — vskutku; patiḥ — manžel; syāt — byl by; akutaḥ-bhayaḥ — kdo se nebojí nikoho; svayam — soběstačný; samantataḥ — zcela; pāti — udržuje; bhaya-āturam — která se velice bojí; janam — osobu; saḥ — proto on; ekaḥ — jediný; eva — jen; itarathā — jinak; mithaḥ — jeden ze druhého; bhayam — strach; na — ne; eva — vskutku; ātma-lābhāt — než dosažení Tebe; adhi — větší; manyate — je přijímaná; param — jiná věc.

Překlad

Skutečným manželem a ochráncem se může stát jedině ten, kdo se nikdy nebojí, a naopak poskytuje plné útočiště všem, kdo mají strach. Proto jsi jediným manželem Ty, můj Pane, a nikdo jiný si nemůže činit nárok na toto postavení. Kdybys nebyl jediným manželem, bál by ses druhých. Znalci veškeré védské literatury proto uznávají za vládce všech jedině Tebe, a nikoho jiného než Tebe také nepovažují za lepšího manžela a ochránce.

Význam

Zde je jasně vysvětlen význam manžela či opatrovníka. Lidé se chtějí stát manželi, opatrovníky, správci či politickými vůdci, aniž by znali skutečný význam takového vyššího postavení. Po celém světě — ba po celém vesmíru — je mnoho lidí, kteří se nějaký čas prohlašují za manžely, politické vůdce či poručníky, ale po čase si je Nejvyšší Pán přeje z jejich míst odstranit a s jejich kariérou je okamžitě konec. Proto ti, kdo jsou skutečně vzdělaní a pokročilí v duchovním životě, nepřijímají žádného jiného vůdce, manžela či poručníka než Nejvyšší Osobnost Božství.

Pán Kṛṣṇa Osobně prohlašuje v Bhagavad-gītě (18.66): ahaṁ tvāṁ sarva-pāpebhyo mokṣayiṣyāmi — “Osvobodím tě od všech hříšných reakcí.” Kṛṣṇa se nebojí nikoho; každý se naopak bojí Kṛṣṇy. On proto může poskytnout podřízené živé bytosti skutečnou ochranu. Takzvaní vůdci či diktátoři jsou zcela pod vládou hmotné přírody, a proto nikdy nemohou poskytnout druhým úplnou ochranu, i když si pod vlivem falešné pýchy tuto schopnost přisvojují. Na te viduḥ svārtha-gatiṁ hi viṣṇum — lidé nevědí, že skutečný pokrok v životě spočívá v přijetí Nejvyšší Osobnosti Božství za svého Pána. Všichni političtí vůdci, manželé a poručníci musí přestat klamat sami sebe a druhé předstíráním, že jsou všemocní, a namísto toho začít šířit hnutí pro vědomí Kṛṣṇy, aby se každý mohl poučit, jak se odevzdat Kṛṣṇovi — svrchovanému manželovi.

Verš

yā tasya te pāda-saroruhārhaṇaṁ
nikāmayet sākhila-kāma-lampaṭā
tad eva rāsīpsitam īpsito ’rcito
yad-bhagna-yācñā bhagavan pratapyate

Synonyma

— žena, která; tasya — Jeho; te — Tebe; pāda-saroruha — lotosových nohou; arhaṇam — uctívání; nikāmayet — nadevše touží; — taková žena; akhila-kāma-lampaṭā — i když si uchovává nejrůznější hmotné touhy; tat — to; eva — pouze; rāsi — udělíš; īpsitam — nějaké jiné vytoužené požehnání; īpsitaḥ — pro které jsi vyhledávaný; arcitaḥ — uctívaný; yat — z čeho; bhagna-yācñā — ta, která touží po něčem jiném než Tvých lotosových nohách, a je proto později zdrcená; bhagavan — ó můj Pane; pratapyate — trpí bolestí.

Překlad

Můj milý Pane, automaticky plníš všechny touhy ženy, která uctívá Tvé lotosové nohy s čistou láskou. Pokud je však nějaká žena uctívá za určitým účelem, vyplníš brzy i její touhy, ale nakonec bude zoufat a naříkat. Uctívat Tvé lotosové nohy pro dosažení nějakého hmotného zisku proto není zapotřebí.

Význam

Śrīla Rūpa Gosvāmī popisuje čistou oddanou službu slovy anyābhilāṣitā-śūnyaṁ jñāna-karmādy-anāvṛtam. Není správné uctívat Nejvyšší Osobnost Božství pro splnění nějaké hmotné touhy po úspěchu v plodonosných činnostech nebo mentální spekulaci. Sloužit lotosovým nohám Pána znamená sloužit Mu přesně tak, jak si On přeje. Začínající oddaný proto musí uctívat Pána striktně podle usměrňujících zásad daných duchovním mistrem a śāstrami. Bude-li vykonávat oddanou službu tímto způsobem, postupně vyvine připoutanost ke Kṛṣṇovi, a když se projeví jeho původní, nyní spící láska k Pánu, bude Mu spontánně sloužit bez jakéhokoliv motivu. Tento stav je dokonalým stádiem vztahu s Pánem. Pán se potom stará o pohodlí a bezpečí Svého oddaného, aniž by o to byl žádán. Kṛṣṇa slibuje v Bhagavad-gītě (9.22):

ananyāś cintayanto māṁ
ye janāḥ paryupāsate
teṣāṁ nityābhiyuktānāṁ
yoga-kṣemaṁ vahāmy aham

Nejvyšší Pán se Osobně stará o každého, kdo je plně zaměstnaný oddanou službou Jemu. Pán chrání vše, co má, a dodává mu vše, co potřebuje. Proč bychom tedy měli Pána obtěžovat s žádostmi o něco hmotného? Takové modlitby nejsou zapotřebí.

Śrīla Viśvanātha Cakravartī Ṭhākura vysvětluje, že ani ten oddaný, který chce, aby mu Pán splnil určitou touhu, nemá být považován za sakāma-bhaktu (oddaného s nějakým motivem). V Bhagavad-gītě (7.16) Kṛṣṇa říká:

catur-vidhā bhajante māṁ
janāḥ sukṛtino 'rjuna
ārto jijñāsur arthārthī
jñānī ca bharatarṣabha

“Ó nejlepší z Bharatovců, čtyři druhy zbožných lidí Mi začínají oddaně sloužit — nešťastný, toužící po bohatství, zvídavý a hledající poznání Absolutního.” Ārta a ārthārthī, kteří přicházejí za Nejvyšší Osobností Božství pro úlevu od utrpení nebo pro peníze, nejsou sakāma-bhaktové, i když tak vypadají. Jakožto začínající oddaní jsou jen nevědomí. Později v Bhagavad-gītě Pán říká: udārāḥ sarva evaite — jsou všichni velkodušní (udārāḥ). I když oddaný na začátku možná uchovává v mysli nějakou touhu, časem tato touha zanikne. Śrīmad-Bhāgavatam proto přikazuje:

akāmaḥ sarva-kāmo vā
mokṣa-kāma udāra-dhīḥ
tīvreṇa bhakti-yogena
yajeta puruṣaṁ param

“Člověk, který má větší inteligenci — ať už nemá žádnou hmotnou touhu, je plný hmotných tužeb nebo touží po osvobození — musí všemi prostředky uctívat svrchovaný celek, Osobnost Božství.” (Bhāg. 2.3.10)

I když chce člověk něco hmotného, nemá se o splnění své touhy modlit k nikomu jinému než k Pánu. Žádá-li splnění svých tužeb od polobohů, znamená to, že je naṣṭa-buddhi — přišel o všechen zdravý rozum. Kṛṣṇa říká v Bhagavad-gītě (7.20):

kāmais tais tair hṛta-jñānāḥ
prapadyante 'nya-devatāḥ
taṁ taṁ niyamam āsthāya
prakṛtyā niyatāḥ svayā

“Ti, jež hmotné touhy připravily o inteligenci, se odevzdávají polobohům a uctívají je podle pravidel a předpisů, které odpovídají jejich povahám.”

Lakṣmīdevī radí všem oddaným, kteří se na Pána obracejí s hmotnými touhami, že Ho není třeba žádat o nic hmotného, protože má zkušenost, že Pán je Kāmadeva. Říká, že každý má sloužit Pánu bez jakéhokoliv motivu. Jelikož Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, sídlí v srdci každého, zná myšlenky všech a časem splní všechny touhy. Buďme tedy zcela závislí na službě Pánu a neobtěžujme Ho svými hmotnými žádostmi.

Verš

mat-prāptaye ’jeśa-surāsurādayas
tapyanta ugraṁ tapa aindriye dhiyaḥ
ṛte bhavat-pāda-parāyaṇān na māṁ
vindanty ahaṁ tvad-dhṛdayā yato ’jita

Synonyma

mat-prāptaye — aby získali mou milost; aja — Pán Brahmā; īśa — Pán Śiva; sura — ostatní polobozi v čele s králem Indrou, Candrou a Varuṇou; asura-ādayaḥ — jakož i démoni; tapyante — podstupují; ugram — tvrdou; tapaḥ — askezi; aindriye dhiyaḥ — jejichž mysl je pohroužena v myšlenkách na lepší smyslový požitek; ṛte — dokud; bhavat-pāda-parāyaṇāt — ten, kdo je plně a zcela výhradně zaměstnán službou lotosovým nohám Nejvyššího Pána; na — ne; mām — mě; vindanti — získají; aham — já; tvat — v Tobě; hṛdayāḥ — jejichž srdce; yataḥ — proto; ajita — ó Nepřemožitelný.

Překlad

Ó svrchovaný, nepřemožitelný Pane, když se Pán Brahmā a Pán Śiva — jakož i další polobozi a démoni — pohrouží do myšlenek na hmotný požitek, podstupují tvrdou askezi, aby získali má požehnání. Já však neobdařím přízní nikoho — bez ohledu na to, jak je veliký — neslouží-li neustále Tvým lotosovým nohám. Jelikož Tě neustále přechovávám ve svém srdci, nemohu přát nikomu jinému než oddanému.

Význam

Lakṣmīdevī, bohyně štěstí, v tomto verši jasně říká, že neprokazuje přízeň žádnému materialistovi. I když někdy může být jeden materialista v očích druhého velice bohatý, toto bohatství mu dává Durgādevī, hmotná expanze bohyně štěstí, nikoliv samotná Lakṣmīdevī. Ti, kdo touží po hmotném bohatství, uctívají Durgādevī mantrou dhanaṁ dehi rūpaṁ dehi rūpa-pati-bhājaṁ dehi — “Ó má uctívaná matko Durgādevī, prosím, dej mi bohatství, sílu, slávu, dobrou manželku a další věci.” Kdo potěší bohyni Durgu, může taková požehnání získat, ale jelikož jsou dočasná, jejich výsledkem je pouze māyā-sukha (iluzorní štěstí). Jak prohlásil Prahlāda Mahārāja: māyā-sukhāya bharam udvahato vimūḍhān—ti, kdo těžce pracují pro hmotný zisk, jsou vimūḍhové, hloupí darebáci, protože takové štěstí nebude mít dlouhého trvání. Na druhou stranu oddaní, jako je Prahlāda a Dhruva Mahārāja, získali neobyčejné hmotné bohatství, které však nebylo māyā-sukha. Když oddaný získá nebývalé bohatství, jedná se o přímý dar bohyně štěstí, která sídlí v srdci Nārāyaṇa.

Hmotné bohatství získané modlitbami k bohyni Durze je dočasné. Bhagavad-gītā (7.23) uvádí: antavat tu phalaṁ teṣāṁ tad bhavaty alpa-medhasām — lidé s omezenou inteligencí touží po dočasném štěstí. Přímo jsme viděli, jak si jeden ze žáků Bhaktisiddhānty Sarasvatīho Ṭhākura chtěl užívat majetku svého duchovního mistra, jenž k němu byl milostivý a tento dočasný majetek mu dal. Nedal mu však sílu kázat učení Caitanyi Mahāprabhua po celém světě. Tuto zvláštní milost — sílu kázat — dostává oddaný, který od svého duchovního mistra nežádá nic hmotného, ale chce mu pouze sloužit. Názorným příkladem je v této souvislosti příběh o démonu Rāvaṇovi. I když chtěl Rāvaṇa unést Pánu Rāmacandrovi bohyni štěstí Sītādevī, nebylo to možné. Sītādevī, kterou násilím odvlekl, nebyla původní Sītādevī, ale expanze māyi, Durgādevī. Výsledkem bylo, že místo aby Rāvana získal přízeň skutečné bohyně štěstí, Durgādevī ho zničila i s celou jeho rodinou (sṛṣṭi-sthiti-pralaya-sādhana-śaktir ekā).

Verš

sa tvaṁ mamāpy acyuta śīrṣṇi vanditaṁ
karāmbujaṁ yat tvad-adhāyi sātvatām
bibharṣi māṁ lakṣma vareṇya māyayā
ka īśvarasyehitam ūhituṁ vibhur iti

Synonyma

saḥ — ta; tvam — Ty; mama — mě; api — také; acyuta — ó Ty, který nikdy nepoklesneš; śīrṣṇi — na hlavu; vanditam — uctívaná; kara-ambujam — Tvá lotosová ruka; yat — která; tvat — Tebou; adhāyi — umístěná; sātvatām — na hlavu oddaných; bibharṣi — přechováváš; mām — mě; lakṣma — jako znak na Své hrudi; vareṇya — ó Ty, Jenž jsi hoden uctívání; māyayā — s klamem; kaḥ — kdo; īśvarasya — svrchovaně mocného vládce; īhitam — touhy; ūhitum — chápat na základě logiky a argumentu; vibhuḥ — je schopen; iti — takto.

Překlad

Ó Ty, který nikdy nepoklesneš, Tvá lotosová dlaň je zdrojem veškerých požehnání. Tvoji čistí oddaní ji proto uctívají a Ty ji velice milostivě kladeš na jejich hlavy. Přeji si, abys ji položil také na moji hlavu, neboť i když na Své hrudi nosíš můj znak sestávající ze zlatých pruhů, považuji tuto čest pouze za zdroj falešné úcty. Skutečnou milost projevuješ Svým oddaným, nikoliv mně. Jsi samozřejmě nejvyšší, absolutní vládce a nikdo nemůže porozumět Tvým pohnutkám.

Význam

Śāstry na mnoha místech popisují, že Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, tíhne více ke Svým oddaným než ke Své manželce, která setrvává vždy na Jeho hrudi. Ve Śrīmad-Bhāgavatamu (11.14.15) je řečeno:

na tathā me priyatama
ātma-yonir na śaṅkaraḥ
na ca saṅkarṣaṇo na śrīr
naivātmā ca yathā bhavān

Zde Kṛṣṇa jasně říká, že Jeho oddaní jsou Mu dražší než Pán Brahmā, Pán Śiva, Pán Saṅkarṣaṇa (původní příčina stvoření), bohyně štěstí, a dokonce než Jeho vlastní Já. Na jiném místě ve Śrīmad-Bhāgavatamu (10.9.20) Śukadeva Gosvāmī říká:

nemam viriñco na bhavo
na śrīr apy aṅga saṁśrayā
prasādaṁ lebhire gopī
yat tat prāpa vimuktidāt

Nejvyšší Pán, který může komukoliv udělit osvobození, projevil gopīm více milosti než Pánu Brahmovi, Pánu Śivovi, nebo dokonce bohyni štěstí, která je Jeho vlastní manželkou a je spojená s Jeho tělem. Śrīmad-Bhāgavatam (10.47.60) rovněž uvádí:

nāyaṁ śriyo 'ṅga u nitānta-rateḥ prasādaḥ
svar-yoṣitāṁ nalina-gandha-rucāṁ kuto 'nyāḥ
rāsotsave 'sya bhuja-daṇḍa-gṛhīta-kaṇṭha-
labdhāśiṣāṁ ya udagād vraja-sundarīṇām

Gopī získaly od Pána požehnání, jaká nemohla získat ani Lakṣmīdevī, ani ty nejkrásnější tanečnice na nebeských planetách. Během tance rāsa Pán nanejvýš šťastlivým gopīm prokazoval Svou přízeň tak, že pokládal ruce na jejich ramena a Osobně tančil se všemi zároveň. Nikdo se nevyrovná gopīm, které obdržely bezpříčinnou milost Pána.”

V Caitanya-caritāmṛtě je řečeno, že nikdo nemůže získat skutečnou přízeň Nejvyšší Osobnosti Božství, aniž by kráčel ve stopách gopī. Ani bohyně štěstí nezískala tutéž přízeň jako gopī, přestože se po mnoho let podrobovala tvrdé askezi. O tomto námětu hovoří Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu a Vyeṅkaṭa Bhaṭṭa v Caitanya-caritāmṛtě (Madhya 9.111—131): “Pán se zeptal: ,Tvá uctívaná bohyně štěstí, Lakṣmī, setrvává vždy na hrudi Nārāyaṇa a je jistě tou nejpočestnější ženou v celém stvoření. Můj Pán je však Pán Śrī Kṛṣṇa, chlapec, který pase krávy. Proč se chce Lakṣmī — taková počestná manželka — stýkat s Mým Pánem? Opustila všechno transcendentální štěstí na Vaikuṇṭě, na dlouhou dobu přijala sliby a usměrňující zásady a podstoupila neomezenou askezi, jen aby mohla být s Kṛṣṇou.'

Vyeṅkaṭa Bhaṭṭa odpověděl: ,Pán Kṛṣṇa a Pán Nārāyaṇa jsou jedna a táž osoba, ale zábavy Kṛṣṇy jsou rozpustilé, a proto skýtají větší potěšení. Jsou Kṛṣṇovým śakti velice příjemné. Jelikož Kṛṣṇa i Nārāyaṇa jsou tatáž osobnost, Lakṣmī svými styky s Kṛṣṇou neporušila svůj slib počestnosti. Šlo spíše o legraci, když se bohyně štěstí chtěla stýkat s Pánem Kṛṣṇou. Myslela na to, že jejímu slibu počestnosti by vztah s Kṛṣṇou neublížil, a mohla by tak vychutnávat blaženost tance rāsa. Co je na tom špatného, jestli si chtěla užívat s Kṛṣṇou? Proč o tom takto žertuješ?'

Pán Caitanya Mahāprabhu odpověděl: ,Vím, že si bohyně štěstí nepřála nic špatného, ale přesto se nemohla tance rāsa zúčastnit. To se dozvídáme ze zjevených písem. Autority na védské poznání se setkaly v lese Daṇḍakāraṇyi s Pánem Rāmacandrou a díky jejich askezi jim bylo dovoleno připojit se k tanci rāsa. Můžeš mi však říci, proč bohyně štěstí Lakṣmī tuto příležitost nedostala?'

Na to Vyeṅkaṭa Bhaṭṭa odpověděl: ,Do tajemství této události nejsem schopen proniknout. Jsem jen obyčejná živá bytost. Má inteligence je omezená a jsem neustále neklidný. Jak mohu chápat zábavy Nejvyššího Pána? Jsou hlubší než milióny oceánů.'

Pán Caitanya odvětil: ,Pán Kṛṣṇa má zvláštní rys — přitahuje srdce každého náladou Své osobní milostné lásky. Člověk může dosáhnout útočiště u lotosových nohou Śrī Kṛṣṇy, bude-li kráčet ve stopách obyvatel planety známé jako Vrajaloka či Goloka Vṛndāvana. Obyvatelé této planety ovšem nevědí, že Kṛṣṇa je Nejvyšší Osobnost Božství. Aniž by si byli vědomi toho, že Kṛṣṇa je Nejvyšší Pán, jednají s Ním obyvatelé Vṛndāvanu—Nanda Mahārāja, Yaśodādevī či gopī — jako se svým milovaným synem či milencem. Matka Yaśodā Ho pokládá za svého syna a občas Ho přiváže k hmoždíři. Kṛṣṇovi přátelé, pasáčci krav, Ho považují za obyčejného chlapce a lezou Mu na ramena. Na Goloce Vṛndāvaně nemá nikdo jinou touhu než milovat Kṛṣṇu.'”

Závěr je, že nikdo se nemůže stýkat s Kṛṣṇou, dokud nezíská v plné míře přízeň obyvatel Vrajabhūmi. Chce-li tedy někdo, aby ho Kṛṣṇa Osobně vysvobodil, musí sloužit obyvatelům Vṛndāvanu, kteří jsou čistými oddanými Pána.

Verš

ramyake ca bhagavataḥ priyatamaṁ mātsyam avatāra-rūpaṁ tad-varṣa-puruṣasya manoḥ prāk-pradarśitaṁ sa idānīm api mahatā bhakti-yogenārādhayatīdaṁ codāharati.

Synonyma

ramyake ca — také v Ramyaka-varṣe; bhagavataḥ — Nejvyšší Osobnosti Božství; priya-tamam — nejpřednější; mātsyam — rybu; avatāra-rūpam — podobu inkarnace; tat-varṣa-puruṣasya — vládce té země; manoḥ — Manu; prāk — dříve (na konci Cākṣuṣa-manvantary); pradarśitam — projevenou; saḥ — ten Manu; idānīm api — dodnes; mahatā bhakti-yogena — pokročilou oddanou službou; ārādhayati — uctívá Nejvyšší Osobnost Božství; idam — tuto; ca — a; udāharati — recituje.

Překlad

Śukadeva Gosvāmī pokračoval: V Ramyaka-varṣe, kde vládne Vaivasvata Manu, se Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, zjevil na konci minulého věku (Cākṣuṣa-manvantary) jako Pán Matsya. Vaivasvata Manu nyní uctívá Pána Matsyu čistou oddanou službou a recituje následující mantru.

Verš

oṁ namo bhagavate mukhyatamāya namaḥ sattvāya prāṇāyaujase sahase balāya mahā-matsyāya nama iti.

Synonyma

om — ó můj Pane; namaḥ — uctivé poklony; bhagavate — Nejvyšší Osobnosti Božství; mukhya-tamāya — inkarnaci, která se zjevuje jako první; namaḥ — uctivé poklony; sattvāya — čisté transcendenci; prāṇāya — původu života; ojase — zdroj síly smyslů; sahase — původ veškeré mentální síly; balāya — původ tělesné síly; mahā-matsyāya — obrovské inkarnaci ryby; namaḥ — uctivé poklony; iti — takto.

Překlad

S úctou se klaním Nejvyšší Osobnosti Božství, čisté transcendenci. Pán je původem všeho života, tělesné a mentální síly a schopností smyslů. V podobě Matsyāvatāra, obrovské inkarnace ryby, se zjevuje jako první ze všech inkarnací. Znovu Mu skládám uctivé poklony.

Význam

Śrīla Jayadeva Gosvāmī zpívá:

pralayo payodhi-jale dhṛtavān asi vedaṁ
vihita-vahitra-caritram akhedam
keśava dhṛta-mīna-śarīra jaya jagad-īśa hare

Brzy po stvoření byl celý vesmír zaplaven vodou. Pán Kṛṣṇa (Keśava) tehdy inkarnoval jako obrovská ryba, aby ochránil Vedy. Manu proto oslovuje Pána Matsyu výrazem mukhyatama, “inkarnace, která se zjevuje jako první”. Ryby se obvykle vyznačují směsí kvalit nevědomosti a vášně, ale musíme chápat, že každá inkarnace Nejvyšší Osobnosti Božství je zcela transcendentální. Původní, transcendentální kvality Nejvyššího Pána se nikdy ani v nejmenším neznehodnotí. Proto je zde použito slovo sattvāya, které označuje čisté dobro na transcendentální úrovni. Existuje mnoho inkarnací Nejvyššího Pána: Varāha mūrti (podoba kance), Kūrma mūrti (podoba želvy), Hayagrīva mūrti (podoba koně) a tak dále. Nikdy bychom žádnou z Nich neměli považovat za hmotnou. Všechny jsou neustále na úrovni śuddha-sattvy, čisté transcendence.

Verš

antar bahiś cākhila-loka-pālakair
adṛṣṭa-rūpo vicarasy uru-svanaḥ
sa īśvaras tvaṁ ya idaṁ vaśe ’nayan
nāmnā yathā dārumayīṁ naraḥ striyam

Synonyma

antaḥ — uvnitř; bahiḥ — vně; ca — rovněž; akhila-loka-pālakaiḥ — vůdci různých planet, společností, království a podobně; adṛṣṭa-rūpaḥ — neviděný; vicarasi — putuješ; uru — veliký; svanaḥ — Jehož zvuky (védské mantry); saḥ — On; īśvaraḥ — nejvyšší vládce; tvam — Ty; yaḥ — kdo; idam — toto; vaśe — pod vládu; anayat — přivedl; nāmnā — pod různými jmény, jako brāhmaṇa, kṣatriya, vaiśya a śūdra; yathā — přesně jako; dārumayīm — ze dřeva; naraḥ — člověk; striyam — loutku.

Překlad

Můj milý Pane, stejně jako loutkář ovládá své tančící loutky a manžel svou manželku, Ty ovládáš všechny živé bytosti ve vesmíru, jako například brāhmaṇy, kṣatriye, vaiśyi a śūdry. I když sídlíš v srdci každého jako svrchovaný svědek a velitel a jsi také vně každého, takzvaní vůdci společností, společenství a zemí Tě nejsou schopni poznat. Ocenit Tě dokáží jedině ti, kdo naslouchají vibracím védských manter.

Význam

Nejvyšší Osobnost Božství je antarbahiḥ, uvnitř a vně všeho. Člověk musí překonat klam způsobený Pánovou vnější energií a realizovat přítomnost Pána uvnitř i vně. Ve Śrīmad-Bhāgavatamu (1.8.19) Śrīmatī Kuntīdevī vysvětlila, že Kṛṣṇa se v tomto světě zjevuje naṭo nāṭyadharo yathā — “stejně jako umělec v šatu herce”. V Bhagavad-gītě (18.61) Kṛṣṇa říká: īśvaraḥ sarva-bhūtānāṁ hṛd-deśe 'rjuna tiṣṭhati — “Nejvyšší Pán sídlí v srdci každého, ó Arjuno.” Pán sídlí jak v srdci každého, tak i vně. V srdci je Nadduší, inkarnací, která jedná jako rádce a svědek. Pošetilí lidé však i přesto, že Bůh sídlí v jejich srdcích, říkají: “Já Boha nevidím. Ukažte mi Ho.”

Každý je pod vládou Nejvyšší Osobnosti Božství, stejně jako jsou tančící loutky ovládány loutkářem nebo žena svým manželem. Žena je přirovnána k loutce (dārumayī), protože nemá žádnou nezávislost. Vždy by ji měl ovládat nějaký muž. Určitá skupina žen však chce z falešné pýchy přesto zůstat nezávislá. Nemluvě o ženách — všechny živé bytosti jsou prakṛti (ženského rodu), a proto závisejí na Nejvyšším Pánu, jak Kṛṣṇa Sám vysvětluje v Bhagavad-gītě (apareyam itas tv anyāṁ prakṛtiṁ viddhi me parām). Živá bytost není nikdy nezávislá; za všech okolností závisí na milosti Pána. Pán rozděluje společnost na čtyři třídy — brāhmaṇy, kṣatriye, vaiśyi a śūdry — a nařizuje, aby se všichni řídili pravidly danými pro jejich příslušné postavení. Takto zůstávají všichni členové společnosti neustále pod vládou Nejvyššího Pána. Někteří lidé přesto pošetile popírají existenci Boha.

Seberealizace znamená pochopit své podřízené postavení ve vztahu k Pánu. Když je někdo takto osvícen, odevzdá se Nejvyšší Osobnosti Božství a je vysvobozen ze spárů hmotné energie. Jinými slovy, dokud se člověk neodevzdá lotosovým nohám Pána, hmotná energie ve svých mnoha podobách ho bude neustále ovládat. Nikdo v hmotném světě nemůže popřít, že je ovládaný. Nejvyšší Pán, Nārāyaṇa, který je nad touto hmotnou existencí, ovládá každého. To potvrzuje védská mantra eko ha vai nārāyaṇa āsīt. Hlupáci si myslí, že Nārāyaṇa je na úrovni obyčejné hmotné existence. Jelikož nerealizují původní, přirozené postavení živé bytosti, vymýšlejí si jména, jako je daridra-nārāyaṇa, svāmi-nārāyaṇa nebo mithyā-nārāyaṇa. Nārāyaṇa je však skutečným nejvyšším vládcem všech. Toto pochopení je seberealizace.

Verš

yaṁ loka-pālāḥ kila matsara-jvarā
hitvā yatanto ’pi pṛthak sametya ca
pātuṁ na śekur dvi-padaś catuṣ-padaḥ
sarīsṛpaṁ sthāṇu yad atra dṛśyate

Synonyma

yam — koho (Tebe); loka-pālāḥ — velcí vůdci vesmíru, počínaje Pánem Brahmou; kila — o druhých ani nemluvě; matsara-jvarāḥ — kteří trpí horečkou závisti; hitvā — ponechávají stranou; yatantaḥ — snaží se; api — ačkoliv; pṛthak — odděleně; sametya — společně; ca — také; pātum — chránit; na — ne; śekuḥ — schopni; dvi-padaḥ — dvounozí; catuḥ-padaḥ — čtyřnozí; sarīsṛpam — plazi; sthāṇu — nehybní; yat — cokoliv; atra — v tomto hmotném světě; dṛśyate — je vidět.

Překlad

Můj Pane, všichni — počínaje velkými vůdci vesmíru, jako je Pán Brahmā a další polobozi, až po politické vůdce tohoto světa — chovají závist vůči Tvé autoritě. Bez Tvé pomoci však ani samostatně, ani společně nedokáží udržovat nesčetné živé bytosti ve vesmíru. Ty jsi ve skutečnosti jediným, kdo udržuje všechny lidské bytosti, zvířata, jako jsou krávy a osli, rostliny, plazy, ptáky, hory a vše ostatní, co lze v tomto hmotném světě spatřit.

Význam

Módou materialistů je soupeřit s mocí Boha. Když se takzvaní vědci snaží ve svých laboratořích vyrobit živé bytosti, je jejich jediným cílem stavět se vyzývavě vůči talentu a schopnostem Nejvyšší Osobnosti Božství. Tomu se říká iluze. Tento postoj existuje i na vyšších planetárních soustavách, kde sídlí mocní polobozi, jako je Pán Brahmā, Pán Śiva a další. V tomto světě je každý posedlý falešnou pýchou, přestože je ve všech svých snahách neúspěšný. Když se členové hnutí pro vědomí Kṛṣṇy obracejí na takzvané dobrodince, kteří údajně chtějí pomáhat chudým, slyší od nich: “Vy jen marníte čas, zatímco já dávám najíst spoustám hladovějících lidí.” Tyto nicotné snahy, ať už jednotlivců nebo skupin, však bohužel neřeší problémy nikoho.

Takzvaní svāmī se někdy dychtivě snaží živit chudé lidi, které považují za daridra-nārāyaṇy, Pánovy inkarnace v podobách žebráků. Místo aby sloužili původnímu, svrchovanému Nārāyaṇovi, slouží raději vymyšlenému daridra-nārāyaṇovi. Říkají: “Nepropagujte službu Pánu Nārāyaṇovi. Lépe je sloužit hladovějícím lidem světa.” Plány těchto materialistů, ať už jednotlivé či společné, v rámci Spojených národů, se bohužel nemohou nikdy uskutečnit. Pravda je taková, že milióny lidí, zvířat, ptáků a stromů—všechny živé bytosti — zaopatřuje výhradně Nejvyšší Osobnost Božství. Eko bahūnāṁ yo vidadhāti kāmān — jedna osoba, Nejvyšší Pán, dodává veškeré životní nezbytnosti všem ostatním živým bytostem. Zpochybňovat autoritu Nārāyaṇa, Nejvyšší Osobnosti Božství, je činností asurů (démonů). Někdy jsou však i surové neboli oddaní zmateni iluzorní energií a falešně se prohlašují za udržovatele celého vesmíru. Takové události jsou popsány v desátém zpěvu Śrīmad-Bhāgavatamu, kde Śukadeva Gosvāmī vypráví, jak Pán Brahmā a král Indra zpychli a jak je nakonec Kṛṣṇa potrestal.

Verš

bhavān yugāntārṇava ūrmi-mālini
kṣoṇīm imām oṣadhi-vīrudhāṁ nidhim
mayā sahoru kramate ’ja ojasā
tasmai jagat-prāṇa-gaṇātmane nama iti

Synonyma

bhavān — Ty, Pane; yuga-anta-arṇave — ve vodách zpustošení na konci věku; ūrmi-mālini — s řadami velikých vln; kṣoṇīm — planeta Země; imām — tato; oṣadhi-vīrudhām — nejrůznějších bylin a léčiv; nidhim — zásobárna; mayā — mě; saha — s; uru — veliký; kramate — zdolával jsi; aja — ó Nezrozený; ojasā — rychlostí; tasmai — Jemu; jagat — celého vesmíru; prāṇa-gaṇa-ātmane — prvotní zdroj života; namaḥ — uctivé poklony; iti — takto.

Překlad

Ó všemocný Pane, na konci věku byla tato planeta Země, která je zdrojem nejrůznějších bylin, léčivých rostlin a stromů, zaplavena vodou a tonula ve vlnách zpustošení. Tehdy jsi mě i Zemi ochránil a brázdil jsi moře velkou rychlostí. Ó Nezrozený, jsi skutečným udržovatelem celého vesmírného stvoření, a proto jsi příčinou všech živých bytostí. Skládám Ti uctivé poklony.

Význam

Závistiví lidé nedokáží ocenit, jak úžasným způsobem Pán tvoří, udržuje a ničí vesmír, ale oddaní Pána tomu dokonale rozumějí. Oddaní vidí za úžasným chodem hmotné přírody Pánovo jednání. V Bhagavad-gītě (9.10) Pán říká:

mayādhyakṣeṇa prakṛtiḥ
sūyate sa-carācaram
hetunānena kaunteya
jagad viparivartate

“Tato hmotná příroda jedná pod Mým vedením, ó synu Kuntī, a vydává všechny pohyblivé a nehybné bytosti. Podle jejích zákonů je tento projev znovu a znovu tvořen a ničen.” Všechny úžasné proměny přírody se odehrávají pod dohledem Nejvyšší Osobnosti Božství. Závistiví lidé to nevidí, ale oddaný — přestože je velice pokorný a třeba i nevzdělaný — ví, že za všemi činnostmi přírody se skrývá svrchovaná ruka Nejvyšší Bytosti.

Verš

hiraṇmaye ’pi bhagavān nivasati kūrma-tanuṁ bibhrāṇas tasya tat priyatamāṁ tanum aryamā saha varṣa-puruṣaiḥ pitṛ-gaṇādhipatir upadhāvati mantram imaṁ cānujapati.

Synonyma

hiraṇmaye — v Hiraṇmaya-varṣe; api — jistě; bhagavān — Nejvyšší Osobnost Božství; nivasati — sídlí; kūrma-tanum — tělo želvy; bibhrāṇaḥ — projevující; tasya — Nejvyšší Osobnosti Božství; tat — to; priya-tamām — nejdražší; tanum — tělo; aryamā — Aryamā, vůdce obyvatel Hiraṇmaya-varṣi; saha — s; varṣa-puruṣaiḥ — lidmi toho území; pitṛ-gaṇa-adhipatiḥ — který je vůdcem pitů; upadhāvati — uctívá oddanou službou; mantram — hymnus; imam — tento; ca — také; anujapati — recituje.

Překlad

Śukadeva Gosvāmī pokračoval: V Hiraṇmaya-varṣe žije Nejvyšší Pán, Viṣṇu, v podobě želvy (kūrma-śarīra). Aryamā, vládce Hiraṇmaya-varṣi, tam společně s dalšími obyvateli této země neustále uctívá tuto nanejvýš drahou a nádhernou podobu Pána oddanou službou. Všichni recitují následující hymny.

Význam

Slovo priyatama (nejdražší) je velice významné. Každému oddanému je určitá podoba Pána nejdražší. Někteří lidé s ateistickou mentalitou si myslí, že inkarnace Pána v podobě želvy, kance a ryby nejsou příliš pěkné. Nevědí, že jakákoliv podoba Pána je vždy všemi vznešenými vlastnostmi oplývající Osobnost Božství. Jednou z Pánových vznešených vlastností je nekonečná krása, a proto jsou všechny inkarnace velice krásné a oddaní je také tak vidí. Neoddaní si však myslí, že inkarnace Pána Kṛṣṇy jsou obyčejní hmotní tvorové, a proto je dělí na krásné a nepříliš pohledné. Určitý oddaný uctívá určitou podobu Pána proto, že tuto podobu nadevše rád shlíží. Brahma-saṁhitā (5.33) uvádí: advaitam acyutam anādim ananta-rūpam ādyaṁ purāṇa-puruṣaṁ nava-yauvanaṁ ca. Podoba Pána je nádherná a neustále v plném rozkvětu mládí. Upřímní služebníci určité podoby Pána vidí tuto podobu vždy jako velice krásnou a bez ustání Jí oddaně slouží.

Verš

oṁ namo bhagavate akūpārāya sarva-sattva-guṇa-viśeṣaṇāyānu-palakṣita-sthānāya namo varṣmaṇe namo bhūmne namo namo ’vasthānāya namas te.

Synonyma

om — ó můj Pane; namaḥ — uctivé poklony; bhagavate — Tobě, Nejvyšší Osobnosti Božství; akūpārāya — v podobě želvy; sarva-sattva-guṇa-viśeṣaṇāya — Jehož podobu tvoří śuddha-sattva, transcendentální dobro; anupalakṣita-sthānāya — Tobě, Jehož umístění nelze zjistit; namaḥ — uctivé poklony; varṣmaṇe — Tobě, který nejsi ovlivněn časem, přestože jsi nejstarší; namaḥ — uctivé poklony; bhūmne — velkému, který má přístup všude; namaḥ namaḥ — opakované poklony; avasthānāya — útočišti všeho; namaḥ — uctivé poklony; te — Tobě.

Překlad

Ó můj Pane, který jsi přijal podobu želvy, skládám Ti uctivé poklony. Jsi rezervoárem všech transcendentálních vlastností, a jelikož jsi zcela nedotčený hmotou, dokonale spočíváš v čistém dobru. Pohybuješ se ve vodě z místa na místo, ale nikdo nedokáže zjistit, kde se právě nacházíš. Proto Ti skládám hluboké poklony. Jelikož jsi v transcendentálním postavení, neomezuje Tě minulost, přítomnost a budoucnost. Jsi přítomný všude jako útočiště všeho, a proto se Ti s úctou znovu a znovu klaním.

Význam

V Brahma-saṁhitě je řečeno: goloka eva nivasaty akhilātma-bhūtaḥ — Pán neustále setrvává na Goloce, nejvyšší planetě v duchovním světě, a zároveň je všeprostupující. Tento paradox je možný jedině u Nejvyššího Pána, Osobnosti Božství, který oplývá všemi vznešenými vlastnostmi. Všudypřítomnost Pána potvrzuje Bhagavad-gītā (18.61), kde Kṛṣṇa říká: īśvaraḥ sarva-bhūtānāṁ hṛd-deśe 'rjuna tiṣṭhati — “Nejvyšší Pán sídlí v srdci každého, ó Arjuno.” Na jiném místě Bhagavad-gīty (15.15) Pán říká: sarvasya cāhaṁ hṛdi sanniviṣṭo mattaḥ smṛtir jñānam apohanaṁ ca — “Sídlím v srdci každého a ode Mne pocházejí vzpomínky, poznání i zapomnění.” Pána tedy nelze vidět obyčejnýma očima, přestože je přítomný všude. Jak říká Aryamā, Pán je anupalakṣita-sthāna—nikdo nemůže určit, kde se nachází. Taková je velikost Nejvyšší Osobnosti Božství.

Verš

yad-rūpam etan nija-māyayārpitam
artha-svarūpaṁ bahu-rūpa-rūpitam
saṅkhyā na yasyāsty ayathopalambhanāt
tasmai namas te ’vyapadeśa-rūpiṇe

Synonyma

yat — Jehož; rūpam — podoba; etat — tato; nija-māyayā arpitam — projevená Tvou osobní energií; artha-svarūpam — celý tento viditelný vesmírný projev; bahu-rūpa-rūpitam — projevený v různých podobách; saṅkhyā — míra; na — ne; yasya — čeho; asti — existuje; ayathā — nepravdivě; upalambhanāt — z vnímání; tasmai — Jemu (Nejvyššímu Pánu); namaḥ — s úctou se klaním; te — Tobě; avyapadeśa — nemůže být zjištěna mentální spekulací; rūpiṇe — Jehož skutečná podoba.

Překlad

Můj milý Pane, tento viditelný vesmírný projev je ukázkou Tvé tvůrčí energie. Jelikož nesčetné druhy podob v něm jsou pouze projevem Tvé vnější energie, tato virāṭ-rūpa (vesmírné tělo) není Tvou skutečnou podobou. Tu ovšem nedokáže vnímat nikdo jiný než oddaný, který má transcendentální vědomí. Proto Ti skládám uctivé poklony.

Význam

Māyāvādští filozofové považují vesmírnou podobu Pána za skutečnou a Jeho osobní podobu za iluzorní. Jejich omyl můžeme pochopit na jednoduchém příkladu. Oheň sestává ze tří prvků: tepla a světla, jež jsou jeho energiemi, a samotného ohně. Každý chápe, že původní oheň je realita a že teplo a světlo jsou pouze energie ohně. Teplo a světlo jsou jeho beztvaré energie, a z tohoto hlediska jsou neskutečné. Pouze oheň má podobu, a je proto skutečnou podobou tepla a světla. Kṛṣṇa říká v Bhagavad-gītě (9.4): mayā tatam idaṁ sarvaṁ jagad avyakta-mūrtinā — “Ve Své neprojevené podobě pronikám celým vesmírem.” Neosobní pojetí Pána je tedy jako expanze tepla a světla z ohně. V Bhagavad-gītě Pán dále říká: mat-sthāni sarva-bhūtāni na cāhaṁ teṣv avasthitaḥ — celé hmotné stvoření spočívá na Kṛṣṇově energii, buď hmotné, duchovní nebo okrajové, ale jelikož Samotná Jeho podoba se v expanzi Jeho energie nenachází, Kṛṣṇa není Osobně přítomný. Tato nepochopitelná expanze energie Nejvyššího Pána se nazývá acintya-śakti. Nikdo tedy nemůže pochopit skutečnou podobu Pána, aniž by se stal Jeho oddaným.

Verš

jarāyujaṁ svedajam aṇḍajodbhidaṁ
carācaraṁ devarṣi-pitṛ-bhūtam aindriyam
dyauḥ khaṁ kṣitiḥ śaila-sarit-samudra-
dvīpa-graharkṣety abhidheya ekaḥ

Synonyma

jarāyu-jam — narozené z lůna; sveda-jam — narozené z potu; aṇḍa-ja — narozené z vejce; udbhidam — narozené ze země; cara-acaram — pohyblivé a nehybné; deva — polobozi; ṛṣi — velcí mudrci; pitṛ — obyvatelé Pitṛloky; bhūtam — hmotné prvky: vzduch, oheň, voda a země; aindriyam — všechny smysly; dyauḥ — vyšší planetární soustavy; kham — éter; kṣitiḥ — zemské planety; śaila — kopce a hory; sarit — řeky; samudra — oceány; dvīpa — ostrovy; graha-ṛkṣa — hvězdy a planety; iti — takto; abhidheyaḥ — různě pojmenované; ekaḥ — jeden.

Překlad

Můj milý Pane, projevuješ Své různé energie v nesčetných podobách: jako živé bytosti zrozené z lůna, z vajec a z potu; jako rostliny a stromy, které rostou ze země; jako všechny živé bytosti, pohyblivé i nehybné, včetně polobohů, učených mudrců a Pitů; jako meziplanetární prostor; jako vyšší planetární systém sestávající z nebeských planet a jako Zemi s jejími kopci, řekami, moři, oceány a ostrovy. Všechny hvězdy a planety jsou pouhými projevy Tvých různých energií, ale původně jsi jeden jediný. Neexistuje proto nic, co by Tě přesahovalo. Celý tento vesmírný projev tedy není neskutečný, ale je pouze dočasnou ukázkou Tvé nepochopitelné energie.

Význam

Tento verš zcela zavrhuje teorii brahma satyaṁ jagan mithyā, která říká, že duchovní podstata neboli Brahman je skutečná, zatímco projevený hmotný svět s jeho velikou rozmanitostí je neskutečný. Nic není neskutečné. Jedna věc může být trvalá a druhá dočasná, ale obě jsou skutečné. Když se někdo například po určitou dobu zlobí, nikdo nemůže říci, že jeho hněv je neskutečný. Je pouze dočasný. Vše, s čím se setkáváme ve svém každodenním životě, má tentýž charakter — je to dočasné, ale skutečné.

V této sloce jsou také jasně popsány různé druhy živých bytostí pocházející z různých zdrojů. Některé se rodí z lůna a jiné (jako určité druhy hmyzu) z lidského potu. Jiné se líhnou z vajec a další vyrůstají ze země. Živá bytost se rodí za různých okolností v závislosti na svých minulých činnostech (karmě). I když je tělo živé bytosti hmotné, není v žádném případě neskutečné. Nikdo nepřijme argument, že jelikož je hmotné tělo člověka neskutečné, vražda nebude mít žádné následky. Dočasná těla jsou nám dána podle naší karmy a musíme v nich zůstat, abychom si vychutnávali bolesti a radosti života. Nelze je označit za neskutečná; jsou pouze dočasná. I když je energie Nejvyššího Pána někdy projevená a jindy ne, je stejně trvalá jako On Sám. To je shrnuto ve Vedách slovy sarvaṁ khalv idaṁ brahma — “Vše je Brahman.”

Verš

yasminn asaṅkhyeya-viśeṣa-nāma-
rūpākṛtau kavibhiḥ kalpiteyam
saṅkhyā yayā tattva-dṛśāpanīyate
tasmai namaḥ sāṅkhya-nidarśanāya te iti

Synonyma

yasmin — v Tobě (Nejvyšší Osobnosti Božství); asaṅkhyeya — nesčetná; viśeṣa — určitá; nāma — jména; rūpa — podoby; ākṛtau — s tělesnými rysy; kavibhiḥ — velkými učenci; kalpitā — představované; iyam — toto; saṅkhyā — počet; yayā — Jímž; tattva — pravdy; dṛśā — poznáním; apanīyate — je vyvozené; tasmai — Jemu; namaḥ — uctivé poklony; sāṅkhya-nidarśanāya — Jenž vyjevil toto číselné poznání; te — Tobě; iti — takto.

Překlad

Ó můj Pane, Tvé jméno, podoba a tělesné rysy se expandují v nesčetných formách. Nikdo nemůže přesně určit, kolik podob existuje, ale Ty Sám jsi ve Své inkarnaci velkého učence Kapiladeva analýzou určil, že vesmírný projev se skládá z dvaceti čtyř prvků. Zajímá-li se tedy někdo o sāṅkhyovou filozofii, pomocí níž lze vyčíslit různé pravdy, musí ji vyslechnout od Tebe. Neoddaní naneštěstí jen počítají různé prvky a o Tvé skutečné podobě nevědí. S úctou se ti klaním.

Význam

Filozofové a vědci se snaží studovat celý vesmír a po milióny a milióny let různě teoretizují a kalkulují. Spekulativní bádání takzvaného vědce či filozofa však pokaždé přeruší jeho smrt a zákony přírody působí dále bez ohledu na jeho práci.

V hmotném stvoření probíhají změny po miliardy let, až je nakonec celý vesmír zničen a zůstane v neprojeveném stavu. V přírodě neustále dochází ke změnám a zničení (bhūtvā bhūtvā pralīyate), a přesto chtějí materialističtí vědci studovat její zákony, aniž by znali Nejvyššího Pána, Osobnost Božství, který stojí v pozadí celé přírody. Kṛṣṇa říká v Bhagavad-gītě (9.10):

mayādhyakṣeṇa prakṛtiḥ
sūyate sa-carācaram
hetunānena kaunteya
jagad viparivartate

“Tato hmotná příroda jedná pod Mým vedením, ó synu Kuntī, a vydává všechny pohyblivé a nehybné bytosti. Podle jejích zákonů je tento projev znovu a znovu tvořen a ničen.”

Nyní je hmotné stvoření projevené, po nějakém čase bude zničeno, zůstane na mnoho miliónů let ve spícím stavu a nakonec bude opět stvořeno. Takový je zákon přírody.

Verš

uttareṣu ca kuruṣu bhagavān yajña-puruṣaḥ kṛta-varāha-rūpa āste taṁ tu devī haiṣā bhūḥ saha kurubhir askhalita-bhakti-yogenopadhāvati imāṁ ca paramām upaniṣadam āvartayati.

Synonyma

uttareṣu — na severní straně; ca — také; kuruṣu — na území zvaném Kuru; bhagavān — Nejvyšší Pán, Osobnost Božství; yajña-puruṣaḥ — Jenž přijímá všechny výsledky obětí; kṛta-varāha-rūpaḥ — Jenž přijímá podobu kance; āste — existuje věčně; tam — Jeho; tu — jistě; devī — bohyně; ha — jistě; eṣā — tato; bhūḥ — planeta Země; saha — společně s; kurubhiḥ — obyvateli území zvaného Kuru; askhalita — neselhávající; bhakti-yogena — oddanou službou; upadhāvati — uctívá; imām — tuto; ca — také; paramām upaniṣadam — nejvyšší upaniṣad (proces, pomocí něhož lze přistoupit k Pánu); āvartayati — pro zdokonalení recituje znovu a znovu.

Překlad

Śukadeva Gosvāmī pravil: Milý králi, Nejvyšší Pán ve Své inkarnaci kance, Jenž přijímá všechny oběti, sídlí v severní části Jambūdvīpu. Tam, na území zvaném Uttarakuru-varṣa, Ho matka Země společně se všemi ostatními obyvateli uctívá neochvějnou oddanou službou prostřednictvím opakované recitace následující Upaniṣad-mantry.

Verš

oṁ namo bhagavate mantra-tattva-liṅgāya yajña-kratave mahā-dhvarāvayavāya mahā-puruṣāya namaḥ karma-śuklāya tri-yugāya namas te.

Synonyma

om — ó Pane; namaḥ — uctivé poklony; bhagavate — Nejvyššímu Pánu, Osobnosti Božství; mantra-tattva-liṅgāya — Jenž je prostřednictvím různých manter chápán takový, jaký je; yajña — ve formě zvířecích obětí; kratave — a zvířecí oběť; mahā-dhvara — velké oběti; avayavāya — Jehož údy a části těla; mahā-puruṣāya — Nejvyšší Osobě; namaḥ — uctivé poklony; karma-śuklāya — Jenž očišťuje plodonosné činnosti živých bytostí; tri-yugāya — Nejvyššímu Pánu, Osobnosti Božství, Jenž v plné míře oplývá šesti vznešenými vlastnostmi a zjevuje se ve třech yugách (ve čtvrté yuze zůstává skrytý); namaḥ — uctivé poklony; te — Tobě.

Překlad

Ó Pane, uctivě se Ti klaníme jakožto gigantické osobě. Pouhým pronášením manter Tě budeme schopni plně pochopit. Jsi yajña (oběť) a kratu (obřad). Všechny obětní obřady jsou tedy částí Tvého transcendentálního těla a Ty jsi jejich jediným poživatelem. Tvou podobu tvoří transcendentální dobro. Jsi známý jako tri-yuga, protože v Kali-yuze ses zjevil jako skrytá inkarnace a protože vždy v plné míře oplýváš třemi páry vznešených vlastností.

Význam

Śrī Caitanya Mahāprabhu je inkarnací pro současný věk Kali, což je potvrzeno na mnoha místech v Purāṇách, Mahābhāratě, Śrīmad-Bhāgavatamu a Upaniṣadách. Souhrnný popis Jeho zjevení podává Caitanya-caritāmṛta (Madhya 6.99):

kali-yuge līlāvatāra nā kare bhagavān
ataeva ’tri-yuga' kari' kahi tāra nāma

Ve věku Kali se Bhagavān, Nejvyšší Osobnost Božství, nezjevuje jako līlāvatāra, inkarnace projevující zábavy. Proto se nazývá tri-yuga. Na rozdíl od jiných inkarnací se Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu zjevuje v tomto věku Kali jako oddaný Pána. Proto je označován jako “skrytá inkarnace” (channāvatāra).

Verš

yasya svarūpaṁ kavayo vipaścito
guṇeṣu dāruṣv iva jāta-vedasam
mathnanti mathnā manasā didṛkṣavo
gūḍhaṁ kriyārthair nama īritātmane

Synonyma

yasya — Jehož; sva-rūpam — podoba; kavayaḥ — velice učení mudrci; vipaścitaḥ — zkušení ve zjišťování Absolutní Pravdy; guṇeṣu — v hmotném projevu sestávajícím ze tří kvalit přírody; dāruṣu — ve dřevě; iva — jako; jāta — projevený; vedasam — oheň; mathnanti — rozněcují; mathnā — kusem dřeva používaným pro rozdělání ohně; manasā — myslí; didṛkṣavaḥ — kteří touží vidět; gūḍham — skrytý; kriyā-arthaiḥ — plodonosnými činnostmi a jejich výsledky; namaḥ — uctivé poklony; īrita-ātmane — Pánu, který je projevený.

Překlad

S použitím příslušného dřívka dokáží velcí světci a mudrci roznítit oheň spící ve dřevě. Stejně tak se Tebe, ó Pane, snaží odborníci na chápání Absolutní Pravdy vidět ve všem, včetně svých těl. Ty však zůstáváš skrytý. Nelze Tě pochopit nepřímými procesy sestávajícími z mentálních či fyzických činností. Jelikož se projevuješ z vlastní vůle, zjevíš se jen tomu, kdo se Tě z celého srdce snaží najít. Proto Ti skládám uctivé poklony.

Význam

Slovo kriyārthaiḥ znamená “vykonáváním obřadů pro uspokojení polobohů”. Význam slova vipaścitaḥ vysvětluje Taittirīya Upaniṣad: satyaṁ jñānam anantaṁ brahma. yo veda nihitaṁ guhāyāṁ parame vyoman. so 'śnute sarvān kāmān saha brahmaṇā vipaściteti. Kṛṣṇa říká v Bhagavad-gītě (7.19): bahūnāṁ janmanām ante jñānavān māṁ prapadyate — “Po mnoha zrozeních a smrtích se ten, kdo je skutečně obdařen poznáním, odevzdá Mně.” Když živá bytost chápe, že Pán sídlí v srdci každého, a skutečně vidí Pána všude, má dokonalé poznání. Slovo jāta-vedaḥ znamená “oheň roznícený třením dřeva”. Ve védských dobách dokázali učení mudrci získat oheň ze dřeva. Jāta-vedaḥ také označuje oheň v žaludku, který tráví vše, co sníme, a vyvolává chuť k jídlu. Slovo gūḍha vysvětluje Śvetāśvatara Upaniṣad. Eko devaḥ sarva-bhūteṣu gūḍhaḥ — Nejvyšší Osobnost Božství lze pochopit pronášením védských manter. Sarva-vyāpī sarva-bhūtāntar-ātmā — Pán je všeprostupující a sídlí v srdcích živých bytostí. Karmādhyakṣaḥ sarva-bhūtādhivāsaḥ — je svědkem všech činností živé bytosti. Sākṣī cetā kevalo nirguṇaś ca — Nejvyšší Pán je svědkem i životní silou, a přesto je transcendentální všem hmotným kvalitám.

Verš

dravya-kriyā-hetv-ayaneśa-kartṛbhir
māyā-guṇair vastu-nirīkṣitātmane
anvīkṣayāṅgātiśayātma-buddhibhir
nirasta-māyākṛtaye namo namaḥ

Synonyma

dravya — předměty smyslového požitku; kriyā — činnosti smyslů; hetu — vládnoucí božstva smyslových činností; ayana — tělo; īśa — vládnoucí čas; kartṛbhiḥ — falešným egoismem; māyā-guṇaiḥ — kvalitami hmotné přírody; vastu — jako skutečnost; nirīkṣita — pozorované; ātmane — Nejvyšší Duši; anvīkṣayā — pečlivým uvažováním; aṅga — části jógové praxe; atiśaya-ātma-buddhibhiḥ — těmi, jejichž inteligence se upevnila; nirasta — zcela oproštěná od; māyā — iluzorní energie; ākṛtaye — Jehož podoba; namaḥ — všechny uctivé poklony; namaḥ — uctivé poklony.

Překlad

Předměty hmotného požitku (zvuk, podoba, chuť, dotek a vůně), činnosti smyslů, vládci smyslových činností (polobozi), tělo, věčný čas a egoismus — to vše jsou výtvory Tvé hmotné energie. Ti, jejichž inteligence se upevnila dokonalým vykonáváním mystické yogy, jsou schopni vidět, že všechny tyto prvky jsou výsledkem působení Tvé vnější energie. Vidí také Tvou transcendentální podobu Nadduše stojící v pozadí všeho. Znovu a znovu Ti proto skládám uctivé poklony.

Význam

Předměty hmotného požitku, smyslové činnosti, připoutanost ke smyslové rozkoši, tělo, falešný egoismus atd. jsou výtvory Pánovy vnější energie, māyi. V pozadí všech těchto činností je živá bytost a živé bytosti vede Nadduše. Živá bytost není vším — řídí ji Nadduše. Kṛṣṇa to potvrzuje v Bhagavad-gītě (15.15):

sarvasya cāhaṁ hṛdi sanniviṣṭo
mattaḥ smṛtir jñānam apohanaṁ ca

“Sídlím v srdci každého a ode Mne pocházejí vzpomínky, poznání i zapomnění.” Živā bytost závisí na Nadduši, která jí dává pokyny. Ten, kdo je pokročilý v duchovním poznání či znalý mystické yogy (yama, niyama, āsana a další), chápe transcendenci buď jako Paramātmu, nebo jako Nejvyšší Osobnost Božství. Nejvyšší Pán je původní příčinou všech událostí v přírodě. Proto je popisován jako sarva-kāraṇa-kāraṇam, příčina všech příčin. Za vším, co vidíme svýma hmotnýma očima, se skrývá nějaká příčina, a kdo je schopen vidět původní příčinu všech příčin, Pána Kṛṣṇu, ten skutečně vidí. Kṛṣṇa, sac-cid-ānanda-vigraha, stojí v pozadí všeho, jak Sám potvrzuje v Bhagavad-gītě (9.10):

mayādhyakṣeṇa prakṛtiḥ
sūyate sa-carācaram
hetunānena kaunteya
jagad viparivartate

“Tato hmotná příroda jedná pod Mým vedením, ó synu Kuntī, a vydává všechny pohyblivé a nehybné bytosti. Podle jejích zákonů je tento projev znovu a znovu tvořen a ničen.”

Verš

karoti viśva-sthiti-saṁyamodayaṁ
yasyepsitaṁ nepsitam īkṣitur guṇaiḥ
māyā yathāyo bhramate tad-āśrayaṁ
grāvṇo namas te guṇa-karma-sākṣiṇe

Synonyma

karoti — vykonávající; viśva — vesmíru; sthiti — udržování; saṁyama — zničení; udayam — stvoření; yasya — Jehož; īpsitam — toužené; na — ne; īpsitam — toužené; īkṣituḥ — toho, kdo pohlíží na; guṇaiḥ — s kvalitami hmotné přírody; māyā — hmotná energie; yathā — jako; ayaḥ — železo; bhramate — pohybuje se; tat-āśrayam — umístěné poblíž; grāvṇaḥ — magnetovec; namaḥ — uctivé poklony; te — Tobě; guṇa-karma-sākṣiṇe — svědkovi akcí a reakcí hmotné přírody.

Překlad

Ó Pane, Ty netoužíš po stvoření, udržování a zničení hmotného světa, ale Svou tvůrčí energií vykonáváš tyto činnosti ve prospěch podmíněných duší. Tak jako se kus železa pohybuje pod vlivem magnetovce, nečinná hmota se dává do pohybu, když pohlédneš na celkovou hmotnou energii.

Význam

Někdy se objevuje otázka, proč Nejvyšší Pán stvořil tento hmotný svět, který je pro živé bytosti, jež jsou v něm uvězněné, plný tolika utrpení. Zde je dána odpověď — Pán si nepřeje tvořit tento hmotný svět proto, aby působil živým bytostem utrpení; tvoří ho pouze z toho důvodu, že si v něm podmíněné duše chtějí užívat.

Příroda nejedná automaticky — její úžasné jednání vyvolává Pánův pohled na hmotnou energii. Je to podobné, jako když magnet pohybuje kusem železa. Jelikož materialističtí vědci a takzvaní sāṅkhyoví filozofové nevěří v Boha, myslí si, že hmotná příroda jedná bez dozoru. To však není pravda. V Caitanya-caritāmṛtě (Ādi 6.18-19) je stvoření hmotného světa vysvětleno takto:

yadyapi sāṅkhya māne ‘pradhāna’ — kāraṇa
jaḍa ha-ite kabhu nahe jagat-sṛjana
nija-sṛṣṭi-śakti prabhu sañcāre pradhāne
īśvarera śaktye tabe haye ta’ nirmāṇe

“Ateističtí sāṅkhyoví filozofové si myslí, že příčinou vesmírného projevu je celková hmotná energie, ale jsou na omylu. Mrtvá hmota nemá schopnost pohybu, a proto nemůže jednat nezávisle. Pán dodává hmotným složkám Svou tvůrčí energii. Díky ní se poté hmota začíná pohybovat a vytváří akce a reakce.” Mořskými vlnami pohybuje vítr, vítr je výtvorem éteru, éter vzniká vzrušením tří kvalit hmotné přírody a tři kvality hmotné přírody na sebe působí díky pohledu Nejvyššího Pána na celkovou hmotnou energii. V pozadí všech přírodních jevů tedy stojí Nejvyšší Osobnost Božství, jak potvrzuje Bhagavad-gītā (mayādhyakṣeṇa prakṛtiḥ sūyate sa-carācaram). To také ještě podrobněji vysvětluje Caitanya-caritāmṛta (Ādi 5.59-61):

jagat-kāraṇa nahe prakṛti jaḍa-rūpā
śakti sañcāriyā tāre kṛṣṇa kare kṛpā

kṛṣṇa-śaktye prakṛti haya gauṇa kāraṇa
agni-śaktye lauha yaiche karaye jāraṇa

ataeva kṛṣṇa mūla-jagat-kāraṇa
prakṛti — kāraṇa yaiche ajā-gala-stana

Prakṛti (hmotná příroda) je tupá a nečinná, a proto nemůže být skutečnou příčinou hmotného světa. Pán Kṛṣṇa projevuje Svou milost tím, že do tupé, nečinné hmotné přírody dodá Svou energii. Prakṛti se tedy stává druhotnou příčinou působením energie Pána Kṛṣṇy, stejně jako se železo rozžhaví doruda energií ohně. Pán Kṛṣṇa je proto původní příčinou vesmírného projevu. Prakṛti je totéž, co bradavky na krku kozy, které nemohou dát žádné mléko.” Materialističtí vědci a filozofové se tedy dopouštějí velké chyby, když si myslí, že se hmota pohybuje nezávisle.

Verš

pramathya daityaṁ prativāraṇaṁ mṛdhe
yo māṁ rasāyā jagad-ādi-sūkaraḥ
kṛtvāgra-daṁṣṭre niragād udanvataḥ
krīḍann ivebhaḥ praṇatāsmi taṁ vibhum iti

Synonyma

pramathya — poté, co jsi zabil; daityam — démona; prativāraṇam — nanejvýš hrozivého soupeře; mṛdhe — v boji; yaḥ — ten, kdo; mām — mě (Zemi); rasāyāḥ — kleslou na dno vesmíru; jagat — v tomto hmotném světě; ādi-sūkaraḥ — původní podoba kance; kṛtvā — udržující; agra-daṁṣṭre — na špičce klu; niragāt — vyšel z vody; udanvataḥ — z Oceánu Garbhodaka; krīḍan — hrající si; iva — jako; ibhaḥ — slon; praṇatā asmi — klaním se; tam — Jemu; vibhum — Nejvyššímu Pánu; iti — takto.

Překlad

Můj Pane, v podobě původního kance v tomto vesmíru jsi bojoval s velkým démonem Hiraṇyākṣou, kterého jsi zabil. Poté jsi mě (Zemi) vyzdvihl na špičce Svého klu z Oceánu Garbhodaka, stejně jako hrající si slon vytrhne z vody lotosový květ. Klaním se před Tebou.

Význam

Takto končí Bhaktivedantovy výklady k osmnácté kapitole pátého zpěvu Śrīmad-Bhāgavatamu, nazvané “Modlitby obyvatel Jambūdvīpu k Nejvyššímu Pánu”.