Skip to main content

KAPITOLA TŘICÁTÁ PRVNÍ

Nāradovy pokyny Pracetům

Sloka 1:
Velký mudrc Maitreya pokračoval: Poté žili Pracetové tisíce let doma a vyvinuli dokonalé poznání založené na duchovním vědomí. Nakonec si připomněli požehnání Nejvyšší Osobnosti Božství, svěřili svou manželku do péče dokonalému synovi a odešli z domova.
Sloka 2:
Pracetové odešli na západ, na břeh moře, kde pobýval velký osvobozený mudrc Jājali. Poté, co přivedli k dokonalosti své duchovní poznání, na základě kterého člověk zaujímá stejný postoj ke všem živým bytostem, dosáhli dokonalého vědomí Kṛṣṇy.
Sloka 3:
Pracetové praktikovali yogāsan v rámci mystické yogy, a tak se jim podařilo ovládnout životní vzduch, mysl, slova a vnější pohled. Procesem prāṇāyāmy se tedy zcela zbavili hmotného znečištění. Jelikož setrvávali ve vzpřímené pozici, dokázali soustředit mysl na Nejvyšší Brahman. Když takto prováděli prāṇāyāmu, přišel je navštívit velký mudrc Nārada, jehož uctívají démoni i polobozi.
Sloka 4:
Jakmile Pracetové spatřili velkého mudrce Nāradu, ihned povstali ze svých āsanů. Okamžitě se mu poklonili a uctili ho, jak je třeba. Když se ujistili, že je pohodlně usazen, začali mu klást otázky.
Sloka 5:
Všichni Pracetové oslovili velkého mudce Nāradu: Ó velký mudrci, ó brāhmaṇo, doufáme, že se tvá cesta sem obešla bez potíží. Máme veliké štěstí, že tě můžeme vidět. Pohyb slunce zbavuje lidi strachu z noční tmy, který způsobují zloději a ničemové. Tvé cestování má tytéž účinky, neboť samotný tvůj příchod odstraňuje veškerou bázeň.
Sloka 6:
Ó pane, věz, že jsme kvůli své přehnané připoutanosti k rodinným záležitostem téměř zapomněli na pokyny, které jsme dostali od Pána Śivy a Pána Viṣṇua.
Sloka 7:
Drahý pane, poskytni nám laskavě transcendentální poznání, které můžeme použít jako pochodeň pro překonání temného oceánu hmotné existence.
Sloka 8:
Velký mudrc Maitreya pokračoval: Můj milý Viduro, nejlepší z oddaných, Nārada, který je vždy pohroužený v myšlenkách na Nejvyšší Osobnost Božství, vyslechl žádost Pracetů a začal jim odpovídat.
Sloka 9:
Velký mudrc Nārada řekl: Když se živá bytost narodí, aby oddaně sloužila Nejvyšší Osobnosti Božství, nejvyššímu vládci, pak její zrození, všechny plodonosné činnosti, délka života, mysl i slova jsou skutečně dokonalé.
Sloka 10:
Civilizovaná lidská bytost se rodí trojím způsobem. První zrození je z čistého otce a matky a nazývá se zrození ze semene. Ke druhému zrození, které se nazývá sāvitra, dochází při zasvěcení duchovním mistrem. Třetí zrození, zvané yājñika, nastává tehdy, když je člověku dána příležitost uctívat Pána Viṣṇua. Pokud živá bytost přes všechny tyto příležitosti nezačne skutečně sloužit Pánu, pak i když je obdařena dlouhým životem poloboha, je to všechno zbytečné. Stejně zbytečné jsou všechny činnosti, ať už světské či duchovní, nejsou-li určeny pro uspokojení Pána.
Sloka 11:
Jaký význam má tvrdá askeze, naslouchání, řeč, mentální spekulace, rozvinutá inteligence, tělesná síla a síla smyslů, nepojí-li se s oddanou službou?
Sloka 12:
Transcendentální praktiky, které člověku nepomohou v konečném smyslu realizovat Nejvyšší Osobnost Božství, jsou zbytečné, ať už se jedná o mystickou yogu, analytické studium hmoty, tvrdou askezi, přijetí sannyāsu či studium védské literatury. To vše mohou být velice důležité součásti duchovního rozvoje, ale nepochopí-li člověk Nejvyšší Osobnost Božství, Hariho, jsou všechny tyto procesy zbytečné.
Sloka 13:
Nejvyšší Osobnost Božství je ve skutečnosti původním zdrojem veškeré seberealizace, a tedy i cílem všech příznivých činností — karmy, jñāny, yogy a bhakti.
Sloka 14:
Tak jako zalévání kořene stromu posiluje jeho kmen, větve, výhonky a vše ostatní a dodávání potravy žaludku oživuje smysly a údy těla, samotné uctívání Nejvyšší Osobnosti Božství oddanou službou automaticky uspokojuje polobohy, kteří jsou částmi oné Svrchované Osoby.
Sloka 15:
Během období dešťů vytváří slunce vodu a časem, během letního období, ji opět vstřebává. Podobně i všechny živé bytosti — pohyblivé i nehybné — pocházejí ze země a po nějakém čase se do ní opět jako prach vracejí. Stejným způsobem vše emanuje z Nejvyššího Pána, Osobnosti Božství, a časem do Něho opět vstupuje.
Sloka 16:
Tak jako se sluneční svit neliší od slunce, neliší se ani vesmírný projev od Nejvyšší Osobnosti Božství. Nejvyšší Osoba tedy prostupuje celým tímto hmotným stvořením. Když jsou smysly činné, jeví se jako nedílné části těla, ale když tělo spí, jejich činnosti jsou neprojevené. Stejně tak i celý vesmírný projev vypadá, že se liší a zároveň neliší od Nejvyšší Osoby.
Sloka 17:
Moji milí králové, někdy jsou na nebi mraky, někdy je tma a někdy světlo. To vše se objevuje v nepřetržitém sledu. Stejně tak se v Nejvyšším Absolutním jako po sobě jdoucí energie objevují kvality vášně, temnoty a dobra. Někdy se objeví a jindy zase zmizí.
Sloka 18:
Jelikož je Nejvyšší Pán příčinou všech příčin, je Nadduší všech individuálních živých bytostí a existuje jako vzdálená i bezprostřední příčina. Protože stojí stranou hmotných emanací, nepůsobí na Něho jejich interakce a je Pánem hmotné přírody. Pamatujte, že jste s Ním kvalitativně totožní, a zaměstnejte se oddanou službou Jemu.
Sloka 19:
Prokazuje-li člověk milost všem živým bytostem, je-li spokojený v jakýchkoliv podmínkách a ovládá-li smysly tím, že se zdržuje hmotného požitku, může velice rychle uspokojit Nejvyšší Osobnost Božství, Janārdanu.
Sloka 20:
Jelikož oddaní již nemají žádné hmotné touhy, jsou zbaveni všeho mentálního znečištění. Mohou tak neustále myslet na Pána a velice procítěně Ho oslovovat. Nejvyšší Pán, který o Sobě ví, že je ovládán Svými oddanými, je ani na okamžik neopouští, tak jako se nebe nad hlavou nikdy nestane neviditelným.
Sloka 21:
Nejvyšší Pán je velice drahý oddaným, kteří nemají žádné hmotné vlastnictví, ale jsou dokonale šťastni tím, že vlastní oddanou službu Osobnosti Božství. Pán skutečně vychutnává jejich oddané činnosti. Ti, kdo se honosí svým hmotným vzděláním, bohatstvím, aristokratickým původem a plodonosnými činnostmi, jsou velice pyšní na to, že vlastní hmotné věci, a oddaným se často vysmívají. Takové lidi Pán nikdy neuzná, ani když Ho uctívají.
Sloka 22:
I když je Nejvyšší Pán soběstačný, přesto závisí na Svých oddaných. Nestará se o bohyni štěstí ani o krále a polobohy, kteří se ucházejí o její přízeň. Který vděčný člověk by neuctíval Osobnost Božství?
Sloka 23:
Velký mudrc Maitreya pokračoval: Můj milý králi Viduro, Śrī Nārada Muni, syn Pána Brahmy, popsal Pracetům všechny tyto vztahy s Nejvyšší Osobností Božství a poté se vrátil na Brahmaloku.
Sloka 24:
Když Pracetové vyslechli z Nāradových úst oslavování Nejvyšší Osobnosti Božství, které ničí vše nepříznivé na světě, vyvinuli i oni připoutanost k Nejvyššímu Pánu. Pohrouženi do meditace o Jeho lotosových nohách dosáhli nejvyššího cíle.
Sloka 25:
Můj milý Viduro, řekl jsem ti vše, co jsi chtěl vědět o rozhovoru Nārady a Pracetů, popisujícím slávu Pána. Vyložil jsem ti ho, jak nejlépe jsem dovedl.
Sloka 26:
Śukadeva Gosvāmī pokračoval: Ó nejlepší z králů (králi Parīkṣite), tímto jsem dokončil vyprávění o potomcích prvního syna Svāyambhuvy Manua, Uttānapādy. Nyní se pokusím popsat činnosti potomků Priyavraty, Manuova druhého syna. Poslouchej prosím pozorně.
Sloka 27:
Mahārāja Priyavrata dostal pokyny od velkého mudrce Nārady, ale přesto poté vládl Zemi. Když si plnou měrou užil hmotného bohatství, rozdělil majetek mezi své syny. Tehdy dosáhl postavení, které mu umožnilo vrátit se domů, zpátky k Bohu.
Sloka 28:
Můj milý králi, když Vidura vyslechl od velkého mudrce Maitreyi transcendentální poselství o Nejvyšším Pánu a Jeho oddaných, byl zaplaven extází. Se slzami v očích okamžitě padl k lotosovým nohám svého gurua, duchovního mistra. Poté pevně ustanovil Nejvyšší Osobnost Božství v hloubi svého srdce.
Sloka 29:
Śrī Vidura řekl: Ó velký mystiku, největší ze všech oddaných, tvou bezpříčinnou milostí mi byla ukázána cesta osvobození z tohoto světa temnoty. Ten, kdo se osvobodí z hmotného světa, se po ní může vrátit domů, zpátky k Bohu.
Sloka 30:
Śukadeva Gosvāmī pokračoval: S těmito slovy se Vidura poklonil velkému mudrci Maitreyovi, a přestože neměl žádné hmotné touhy, vydal se s jeho svolením do města Hastināpuru navštívit své příbuzné.
Sloka 31:
Ó králi, všichni, kdo naslouchají těmto příběhům o králích zcela odevzdaných Nejvyšší Osobnosti Božství, snadno obdrží dlouhý život, bohatství, dobrou pověst, štěstí a nakonec příležitost vrátit se domů, zpátky k Bohu.