Skip to main content

KAPITOLA DVANÁCTÁ

Narození krále Parīkṣita

Sloka 1:
Mudrc Śaunaka řekl: Lůno Uttary, matky Mahārāje Parīkṣita, bylo vypleněné působením hrozné a nepřemožitelné brahmāstry, kterou vypustil Aśvatthāmā, ale Mahārāja Parīkṣit byl zachráněn Nejvyšším Pánem.
Sloka 2:
Jak se velký císař Parīkṣit, který byl velice inteligentní a velký oddaný, zrodil v tomto lůně? Jak došlo k jeho smrti a čeho po smrti dosáhl?
Sloka 3:
S úctou chceme naslouchat o něm (o Mahārājovi Parīkṣitovi), jemuž Śukadeva Gosvāmī předal transcendentální poznání. Prosíme, pověz nám o tom.
Sloka 4:
Śrī Sūta Gosvāmī řekl: Král Yudhiṣṭhira byl za své vlády štědrý ke všem. Byl právě jako jeho otec. Neměl žádné osobní ambice a nikdy se nesnažil o uspokojování smyslů, neboť stále sloužil lotosovým nohám Pána Śrī Kṛṣṇy.
Sloka 5:
Zprávy o pozemském majetku Mahārāje Yudhiṣṭhira, o obětech, jimiž dosáhl lepšího osudu, o jeho královnách, udatných bratrech, rozlehlých zemích a svrchované vládě nad touto planetou, o jeho proslulosti atd. dospěly až na nebeské planety.
Sloka 6:
Ó brāhmaṇové, královo bohatství bylo tak okouzlující, že se o ně ucházeli obyvatelé nebes. Jelikož však byl pohroužen do služby Pánu, nic než služba Pánu ho nemohlo uspokojit.
Sloka 7:
Ó synu Bhṛgua (Śaunako), když byl velký bojovník Parīkṣit jako dítě v lůně své matky Uttary a trpěl žhnoucím teplem brahmāstry (kterou vypustil Aśvatthāmā), uviděl, jak k němu přichází Nejvyšší Pán.
Sloka 8:
(Pán) Byl vysoký pouze jako palec, ale byl zcela transcendentální. Měl velice krásné načernalé tělo, které nikdy nepoklesne, a na Sobě šat žluté barvy blesku a helmici ze zářícího zlata.
Sloka 9:
Pána zdobily čtyři paže, náušnice z taveného zlata a oči krvavě rudé hněvem. Pohyboval se tak, že Jeho kyj kolem Něho stále kroužil jako meteor.
Sloka 10:
Pán takto ničil radiaci brahmāstry, stejně jako slunce vysouší kapku rosy. Parīkṣit jako dítě v lůně na Něj hleděl a přemýšlel, kdo to je.
Sloka 11:
Když si Ho dítě prohlíželo, Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, Nadduše každého a ochránce spravedlivých, který se rozpíná do všech směrů a Jehož neomezuje čas a prostor, znenadání zmizel.
Sloka 12:
Poté, co se postupně vyvinuly všechny příznivé znaky zvěrokruhu, se narodil potomek Pāṇḍua, který bude stejně udatný jako on.
Sloka 13:
Král Yudhiṣṭhira, který byl s narozením Mahārāje Parīkṣita velice spokojen, nechal vykonat příslušný očistný obřad. Učení brāhmaṇové v čele s Dhaumyou a Kṛpou přednášeli příznivé hymny.
Sloka 14:
Král, který dobře věděl jak, kdy a kde je třeba dávat milodary, daroval brāhmaṇům po narození syna zlato, půdu, vesnice, slony, koně a dobré obilí.
Sloka 15:
Učení brāhmaṇové, kteří byli s milodary krále velice spokojeni, ho oslovili jako hlavního z Pūruů a dali mu na srozuměnou, že jeho syn také jistě patří k řadě pūruovských potomků.
Sloka 16:
Brāhmaṇové řekli: Tohoto neposkvrněného syna navrátil k životu všemocný a všepronikající Pán Viṣṇu, Osobnost Božství, aby ti pomohl. Zachránil ho ve chvíli, kdy byl odsouzený k záhubě působením neodrazitelné nadpřirozené zbraně.
Sloka 17:
Z toho důvodu bude dítě známé na celém světě jako ten, koho chrání Osobnost Božství. Ó nejšťastnější králi, toto dítě se nepochybně stane prvotřídním oddaným a bude mít všechny dobré vlastnosti.
Sloka 18:
Dobrý král (Yudhiṣṭhira) se otázal: Ó velké duše, bude stejně svatým králem, stejně zbožného jména a stejné pověsti a slávy za to, čeho dosáhne, jako ostatní, kteří se narodili v této velké královské rodině?
Sloka 19:
Učení brāhmaṇové řekli: Ó synu Pṛthy, toto dítě se bude starat o všechny, kteří se narodili, stejně dobře jako král Ikṣvāku, syn Manua. A v dodržování bráhmanských zásad — zvláště věrností svému slibu—se bude přesně podobat Rāmovi, Osobnosti Božství, synovi Mahārāje Daśarathy.
Sloka 20:
Toto dítě bude stejně velkodušným dárcem milodarů a ochráncem odevzdaných duší, jako slavný král Śibi ze země Uśīnara. Jméno a slávu své rodiny bude šířit jako Bharata, syn Mahārāje Duṣyanty.
Sloka 21:
Mezi velkými lučištníky bude toto dítě stejně dobré jako Arjuna. Bude nezastavitelný jako oheň a nepřekonatelný jako oceán.
Sloka 22:
Toto dítě bude silné jako lev a bude stejně příhodným útočištěm jako je Himálaj. Bude snášenlivý jako Země a právě tak shovívavý, jako byli jeho rodiče.
Sloka 23:
Toto dítě bude mít vyrovnanou mysl jako jeho děd Yudhiṣṭhira nebo jako praotec Brahmā. Bude velkorysý jako Śiva, pán hory Kailāsa. A bude útočištěm pro každého, jako Nejvyšší Osobnost Božství Nārāyaṇa, k Němuž se uchyluje i bohyně štěstí.
Sloka 24:
Toto dítě bude téměř stejně dobré jako Pán Śrī Kṛṣṇa, neboť půjde v Jeho šlépějích. Svojí velkodušností bude proslulý jako král Rantideva a ve věcech náboženství bude jako Mahārāja Yayāti.
Sloka 25:
Toto dítě bude trpělivé jako Bali Mahārāja, bude věrným oddaným Pána Kṛṣṇy jako Prahlāda Mahārāja, vykoná mnoho obětí aśvamedha a bude následovat staré a zkušené muže.
Sloka 26:
Toto dítě bude otcem králů, kteří budou mít vlastnosti mudrců. V zájmu světového míru a náboženství bude trestat povýšené a hádavé.
Sloka 27:
Až uslyší o své smrti, kterou způsobí uštknutí okřídleného hada, poslaného synem brāhmaṇy, osvobodí se ode všech hmotných pout a odevzdá se Osobnosti Božství. U Pána nalezne své útočiště.
Sloka 28:
Až se bude dotazovat syna Vyāsadeva, který bude velkým filozofem, na náležité sebepoznání, zřekne se všech hmotných pout a dosáhne života beze strachu.
Sloka 29:
Tak tedy odborníci na astrologii a na vykonávání obřadů při narození dítěte poučili krále Yudhiṣṭhira o budoucnosti jeho vnuka. Poté se s bohatou odměnou všichni vrátili do svých domovů.
Sloka 30:
Jeho syn se tedy proslaví po celém světě jako Parīkṣit (zkoušející), neboť bude hledat osobnost, kterou viděl před narozením, a bude proto zkoušet všechny lidské bytosti. Tak bude neustále rozjímat o Pánu.
Sloka 31:
Stejně jako měsíc po novu narůstá každým dnem, tak královský syn (Parīkṣit) velice brzy vyrostl za péče a plné ochrany svých předků.
Sloka 32:
Tehdy král Yudhiṣṭhira uvažoval o tom, že vykoná oběť koně, aby se osvobodil od hříchů napáchaných bojem proti příbuzným. Nevěděl však, jak získat potřebné jmění, neboť jeho jediné fondy tvořilo vybírání pokut a daní.
Sloka 33:
Když jeho bratři pochopili královo hluboké přání, nahromadili na radu neomylného Pána Kṛṣṇy dostatek bohatství ze severních zemí (z toho, co zůstalo po králi Maruttovi).
Sloka 34:
S tímto bohatstvím král mohl opatřit vše potřebné pro tři oběti koně. Tak zbožný král Yudhiṣṭhira, který měl veliké obavy po bitvě na Kurukṣetře, potěšil Pána Hariho, Osobnost Božství.
Sloka 35:
Pán Śrī Kṛṣṇa, Osobnost Božství, kterého Mahārāja Yudhiṣṭhira pozval na obětní obřady, dohlédl na to, aby je vykonali kvalifikovaní (dvojzrození) brāhmaṇové. Potom, aby potěšil Své příbuzné, se Pán zdržel ještě několik měsíců.
Sloka 36:
Ó Śaunako, poté Pán dal Své sbohem králi Yudhiṣṭhirovi, Draupadī a dalším příbuzným, a vydal se do města Dvāraky, doprovázen Arjunou a ostatními členy yaduovské dynastie.