Skip to main content

TEXT 68

VERŠ 68

Devanagari

Dévanágarí

तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः ।
इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ ६८ ॥

Text

Verš

tasmād yasya mahā-bāho
nigṛhītāni sarvaśaḥ
indriyāṇīndriyārthebhyas
tasya prajñā pratiṣṭhitā
tasmād yasya mahā-bāho
nigṛhītāni sarvaśaḥ
indriyāṇīndriyārthebhyas
tasya prajñā pratiṣṭhitā

Synonyms

Synonyma

tasmāt — therefore; yasya — whose; mahā-bāho — O mighty-armed one; nigṛhītāni — so curbed down; sarvaśaḥ — all around; indriyāṇi — the senses; indriya-arthebhyaḥ — from sense objects; tasya — his; prajñā — intelligence; pratiṣṭhitā — fixed.

tasmāt — preto; yasya — u toho; mahā-bāho — ó, bojovník s mocnými pažami; nigṛhītāni — takto podmienené; sarvaśaḥ — zo všetkých strán; indriyāṇi — zmysly; indriya-arthebhyaḥ — pre zmyslové predmety; tasya — jeho; prajñā — inteligencia; pratiṣṭhitā — ustálená.

Translation

Překlad

Therefore, O mighty-armed, one whose senses are restrained from their objects is certainly of steady intelligence.

Ó, bojovník mocných paží, preto je ten, ktorého zmysly sú odvrátené od zmyslových predmetov, určite človekom stáleho rozumu.

Purport

Význam

One can curb the forces of sense gratification only by means of Kṛṣṇa consciousness, or engaging all the senses in the transcendental loving service of the Lord. As enemies are curbed by superior force, the senses can similarly be curbed, not by any human endeavor, but only by keeping them engaged in the service of the Lord. One who has understood this – that only by Kṛṣṇa consciousness is one really established in intelligence and that one should practice this art under the guidance of a bona fide spiritual master – is called a sādhaka, or a suitable candidate for liberation.

Túžby po uspokojovaní vlastných zmyslov sa môžeme zbaviť iba tým, že ich zamestnáme v transcendentálnej láskyplnej službe Kṛṣṇovi. Tak ako možno nepriateľa premôcť silnejším protivníkom, aj zmysly možno podmaniť oddanou službu, a nie ľudským úsilím. Kto pochopil, že skutočná múdrosť znamená láskyplne slúžiť Kṛṣṇovi a že toto umenie treba rozvíjať pod vedením pravého duchovného učiteľa, ten sa nazýva sādhaka alebo osoba hodná vyslobodenia.