Skip to main content

Бхагавад-гӣта̄ такава, каквато е 2.68

Текст

тасма̄д яся маха̄-ба̄хо
нигр̣хӣта̄ни сарвашах̣
индрия̄н̣ӣндрия̄ртхебхяс
тася прагя̄ пратиш̣т̣хита̄

Дума по дума

тасма̄т – затова; яся – чиито; маха̄-ба̄хо – о, силноръки; нигр̣хӣта̄ни – така обуздани; сарвашах̣ – цялостно; индрия̄н̣и – сетивата; индрия-артхебхях̣ – от сетивни обекти; тася – неговият; прагя̄ – интелигентност; пратиш̣т̣хита̄ – устойчив.

Превод

Затова, о, силноръки, този, който е отдръпнал сетивата от сетивните обекти, несъмнено притежава устойчива интелигентност.

Коментар

Стремежът към сетивно наслаждение може да се обуздае единствено чрез метода на Кр̣ш̣н̣а съзнание – когато сетивата са заети с трансцендентално любовно служене на Бога. Както врагът е сразен от превъзхождаща го сила, така и сетивата ще бъдат обуздани не със собствени усилия, а със служене на Бога. Ако някой е разбрал, че устойчива интелигентност се постига само с Кр̣ш̣н̣а съзнание и че трябва да изучава това изкуство под ръководството на авторитетен духовен учител, се нарича са̄дхака достоен кандидат за освобождение.