Skip to main content

Bg. 2.68

Verš

tasmād yasya mahā-bāho
nigṛhītāni sarvaśaḥ
indriyāṇīndriyārthebhyas
tasya prajñā pratiṣṭhitā

Synonyma

tasmāt — proto; yasya — jehož; mahā-bāho — ó muži mocných paží; nigṛhītāni — takto omezeny; sarvaśaḥ — na všech stranách; indriyāṇi — smysly; indriya-arthebhyaḥ — od smyslových objektů; tasya — jeho; prajñā — inteligence; pratiṣṭhitā — ustálená.

Překlad

Ó válečníku mocných paží, proto má ten, jehož smysly jsou oddáleny od smyslových objektů, nepochybně ustálenou inteligenci.

Význam

Síly, které nutí k uspokojování smyslů, lze přemoci jedině vědomím Kṛṣṇy neboli zaměstnáním všech smyslů transcendentální láskyplnou službou Pánu. Tak jako mohou být nepřátelé přemoženi silnějším protivníkem, lze si podmanit i smysly; avšak pouze neustálým sloužením Pánu, nikoliv samotným lidským úsilím. Ten, kdo pochopil tuto skutečnost — že ustálené inteligence je možné dosáhnout jedině jednáním s vědomím Kṛṣṇy a že v tomto umění se je třeba cvičit pod vedením pravého duchovního učitele — je nazýván sādhaka, osoba způsobilá k osvobození.