Skip to main content

TEXT 68

TEXT 68

Devanagari

Devanagari

तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः ।
इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ ६८ ॥

Text

Tekstas

tasmād yasya mahā-bāho
nigṛhītāni sarvaśaḥ
indriyāṇīndriyārthebhyas
tasya prajñā pratiṣṭhitā
tasmād yasya mahā-bāho
nigṛhītāni sarvaśaḥ
indriyāṇīndriyārthebhyas
tasya prajñā pratiṣṭhitā

Synonyms

Synonyms

tasmāt — therefore; yasya — whose; mahā-bāho — O mighty-armed one; nigṛhītāni — so curbed down; sarvaśaḥ — all around; indriyāṇi — the senses; indriya-arthebhyaḥ — from sense objects; tasya — his; prajñā — intelligence; pratiṣṭhitā — fixed.

tasmāt — todėl; yasya — kieno; mahā-bāho — o tvirtaranki; nigṛhītāni — šitaip sutramdytos; sarvaśaḥ — visokeriopai; indriyāṇi — juslės; indriya- arthebhyaḥ — nuo juslinių objektų; tasya — jo; prajñā — intelektas; prtatiṣṭhitā — tvirtas.

Translation

Translation

Therefore, O mighty-armed, one whose senses are restrained from their objects is certainly of steady intelligence.

Todėl, o tvirtaranki, tas, kuris atitraukė jusles nuo jų objektų, turi tikrai tvirtą intelektą.

Purport

Purport

One can curb the forces of sense gratification only by means of Kṛṣṇa consciousness, or engaging all the senses in the transcendental loving service of the Lord. As enemies are curbed by superior force, the senses can similarly be curbed, not by any human endeavor, but only by keeping them engaged in the service of the Lord. One who has understood this – that only by Kṛṣṇa consciousness is one really established in intelligence and that one should practice this art under the guidance of a bona fide spiritual master – is called a sādhaka, or a suitable candidate for liberation.

KOMENTARAS: Potraukį tenkinti jusles galima sutramdyti tik Kṛṣṇos sąmonės priemonėmis, visas jusles įtraukiant į transcendentinę meilės tarnystę Viešpačiui. Kaip priešus galima nugalėti galingesne jėga, taip ir jusles galima suvaldyti ne žmogaus pastangomis, bet įtraukiant jas į nuolatinę tarnystę Viešpačiui. Tas, kuris suprato, kad tik per Kṛṣṇos sąmonę galima įgyti intelekto pastovumą ir kad įsisavinti šį meną derėtų vadovaujant bona fide dvasiniam mokytojui, vadinamas sādhaka, arba vertu išsivaduoti.