Skip to main content

Word for Word Index

yasya
one whose — Bg. 2.61, Bg. 4.19, Bg. 18.17, Bg. 18.17, ŚB 1.11.26, ŚB 1.17.10-11, ŚB 1.18.20, ŚB 3.9.24, ŚB 4.22.8
whose — Bg. 2.68, ŚB 1.1.13, ŚB 1.3.2, ŚB 1.3.3, ŚB 1.3.5, ŚB 1.9.40, ŚB 1.10.11-12, ŚB 1.11.7, ŚB 1.11.36, ŚB 1.12.3, ŚB 1.13.41, ŚB 1.15.6, ŚB 1.17.45, ŚB 2.5.13, ŚB 2.5.36, ŚB 2.6.38, ŚB 3.1.37, ŚB 3.2.2, ŚB 3.2.14, ŚB 3.5.41, ŚB 3.9.15, ŚB 3.13.35, ŚB 3.14.27, ŚB 3.14.28, ŚB 3.14.29, ŚB 3.14.34, ŚB 3.14.47, ŚB 3.26.47, ŚB 3.26.47, ŚB 3.26.48, ŚB 3.26.48, ŚB 3.26.48, ŚB 4.1.45, ŚB 4.7.24, ŚB 4.8.20, ŚB 4.8.31, ŚB 4.14.18, ŚB 4.15.9-10, ŚB 4.16.24, ŚB 4.21.23, ŚB 4.21.48, ŚB 4.24.10, ŚB 4.24.59, ŚB 5.4.6, ŚB 5.15.10, ŚB 5.15.11, ŚB 5.17.19, ŚB 5.18.36, ŚB 6.4.24, ŚB 6.12.19, ŚB 8.1.11, ŚB 9.24.20, ŚB 9.24.28-31, ŚB 9.24.65, ŚB 10.2.35, ŚB 10.9.13-14, ŚB 10.36.3-4, ŚB 10.36.3-4, ŚB 10.37.14, ŚB 10.39.29, ŚB 10.47.12, ŚB 10.47.15, ŚB 10.47.48, ŚB 10.52.34, ŚB 10.52.43, ŚB 10.56.28, ŚB 10.57.15, ŚB 10.61.4, ŚB 10.63.35-36, ŚB 10.63.35-36, ŚB 10.63.35-36, ŚB 10.64.26, ŚB 10.65.28, ŚB 10.68.36, ŚB 10.68.37, ŚB 10.68.37, ŚB 10.70.44, ŚB 10.80.45, ŚB 10.82.19, ŚB 10.84.13, ŚB 10.84.32-33, ŚB 10.85.31, ŚB 10.89.14-17, ŚB 10.89.32, ŚB 11.6.18, ŚB 11.23.14, ŚB 11.23.46, ŚB 11.23.46, ŚB 11.26.12, ŚB 11.30.38, ŚB 12.9.5, ŚB 12.13.1, CC Ādi 1.7, CC Ādi 1.8, CC Ādi 1.9, CC Ādi 1.10, CC Ādi 1.11, CC Ādi 3.63, CC Ādi 5.1, CC Ādi 5.7, CC Ādi 5.13, CC Ādi 5.50, CC Ādi 5.71, CC Ādi 5.71, CC Ādi 5.93, CC Ādi 5.109, CC Ādi 5.141, CC Ādi 9.1, CC Ādi 15.1, CC Ādi 16.1, CC Madhya 17.186, CC Madhya 17.210, CC Madhya 19.96, CC Madhya 20.281, CC Madhya 20.281, CC Madhya 20.306, CC Madhya 20.355, CC Madhya 21.41, CC Madhya 21.41, CC Madhya 24.184, CC Madhya 25.57, CC Madhya 25.128, CC Antya 3.60, CC Antya 4.63, Śrī brahma-saṁhitā 5.48, Śrī brahma-saṁhitā 5.48
whom — Bg. 8.22, ŚB 4.29.46, ŚB 9.6.33-34, ŚB 10.88.8
of which — Bg. 15.1, ŚB 1.13.19, ŚB 2.1.10, ŚB 4.8.12, ŚB 5.16.7, ŚB 5.18.31, ŚB 5.20.24, ŚB 5.21.13, ŚB 5.23.5, ŚB 5.24.20, ŚB 6.10.32, ŚB 7.9.31, ŚB 8.3.25, ŚB 10.16.5, ŚB 10.64.33, ŚB 10.85.4, ŚB 12.6.40-41, ŚB 12.7.19, ŚB 12.12.62, CC Ādi 17.293
for the purpose of — ŚB 1.1.12
His — ŚB 1.8.29
of whom — ŚB 3.5.21, ŚB 3.14.26, ŚB 3.15.8, ŚB 3.16.6, ŚB 3.32.42, ŚB 3.33.4, ŚB 4.4.11, ŚB 4.4.29, ŚB 4.7.43, ŚB 5.1.11, ŚB 5.4.3, ŚB 5.4.6, ŚB 5.4.7, ŚB 5.13.22, ŚB 5.14.30, ŚB 5.17.22-23, ŚB 5.18.12, ŚB 5.18.38, ŚB 5.19.12, ŚB 5.24.16, ŚB 5.24.20, ŚB 5.24.24, ŚB 5.24.27, ŚB 5.25.2, ŚB 5.25.3, ŚB 5.25.4, ŚB 5.25.5, ŚB 6.2.5-6, ŚB 6.3.1, ŚB 6.3.12, ŚB 6.3.14-15, ŚB 6.4.17, ŚB 6.4.29, ŚB 6.8.14, ŚB 6.9.2, ŚB 6.9.23, ŚB 6.9.25, ŚB 6.12.8, ŚB 6.12.22, ŚB 6.14.10, ŚB 6.14.20, ŚB 6.16.7, ŚB 6.16.48, ŚB 6.17.32, ŚB 6.18.14, ŚB 7.1.25, ŚB 7.4.36, ŚB 7.10.50, ŚB 7.11.35, ŚB 7.13.22, ŚB 8.5.32, ŚB 8.5.35, ŚB 8.5.37, ŚB 8.5.38, ŚB 8.5.40, ŚB 8.5.41, ŚB 8.19.2, ŚB 9.4.53-54, ŚB 9.9.41, ŚB 9.18.43, ŚB 9.19.2, ŚB 10.9.19, ŚB 10.10.34-35, ŚB 10.13.55, ŚB 10.14.17, ŚB 10.38.12, ŚB 11.2.50, ŚB 11.2.51, ŚB 11.2.52, ŚB 11.2.55, ŚB 11.4.4, ŚB 11.7.69, ŚB 11.11.14, ŚB 11.11.15, ŚB 11.14.24, ŚB 11.17.7, ŚB 11.18.17, ŚB 11.30.36, ŚB 12.5.1, ŚB 12.13.23, CC Ādi 2.14, CC Ādi 5.141, CC Ādi 6.1, CC Ādi 13.1, CC Madhya 1.1, CC Madhya 2.52, CC Madhya 20.160, CC Madhya 20.180, CC Madhya 20.306, CC Madhya 22.32, CC Madhya 22.76, CC Madhya 23.40, CC Madhya 24.278, CC Antya 1.148, CC Antya 1.152, CC Antya 1.168, CC Antya 13.1, CC Antya 19.105, NOI 5, Śrī brahma-saṁhitā 5.32, Śrī brahma-saṁhitā 5.40, Śrī brahma-saṁhitā 5.41, Śrī brahma-saṁhitā 5.44, Śrī brahma-saṁhitā 5.44, Śrī brahma-saṁhitā 5.52
the one from whose — ŚB 3.13.17
of Lord Śiva — ŚB 4.6.7
anyone — ŚB 4.8.33
anyone with whom — ŚB 4.9.47
of Indra — ŚB 4.19.30
by which — ŚB 4.22.7
for whom — ŚB 4.28.52, ŚB 10.27.16
of whom (Lord Ṛṣabhadeva) — ŚB 5.6.9
of him who — ŚB 5.11.3
of whom (King Gaya) — ŚB 5.15.12
from whom — ŚB 5.17.22-23
of whom (the Supreme Personality of Godhead) — ŚB 5.24.25, ŚB 8.1.12, ŚB 8.3.8-9, ŚB 8.5.21, ŚB 8.5.30, CC Madhya 24.98
to whom everything belongs — ŚB 6.4.30
of whom (Lord Nārāyaṇa) — ŚB 6.13.8-9
of which (body) — ŚB 6.18.25, ŚB 12.2.41
he who — ŚB 7.8.6
in relationship with anyone — ŚB 7.9.20
of which lusty desires — ŚB 7.10.8
one who — ŚB 7.15.26, CC Ādi 8.58
of a man — ŚB 7.15.66
of whom (Lord Śrī Kṛṣṇa) — ŚB 7.15.77
He of whom — ŚB 8.3.6
of Him — ŚB 8.3.7
the Lord, of whom — ŚB 8.3.20-21
of the Supreme Personality of Godhead who — ŚB 8.3.22-24
by whom (the Lord) — ŚB 8.5.22
of whom (of the Supreme Personality of Godhead) — ŚB 8.5.34
of which nectar — ŚB 8.6.21
of someone — ŚB 8.8.20
of whom (Bali Mahārāja) — ŚB 8.23.15
of whom. — ŚB 8.23.29, CC Madhya 22.96
of whom (Avīkṣit) — ŚB 9.2.26
of whom (Budha) — ŚB 9.2.30