Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 7.5.45

Verš

eṣa me bahv-asādhūkto
vadhopāyāś ca nirmitāḥ
tais tair drohair asad-dharmair
muktaḥ svenaiva tejasā

Synonyma

eṣaḥ — toto; me — moje; bahu — mnohé; asādhu-uktaḥ — nadávky; vadha-upāyāḥ — nejrůznější způsoby, jak ho zabít; ca — a; nirmitāḥ — zosnovaných; taiḥ — těmito; taiḥ — těmito; drohaiḥ — podlými činnostmi; asat-dharmaiḥ — ohavnými činy; muktaḥ — vysvobozený; svena — vlastní; eva — skutečně; tejasā — silou.

Překlad

Hiraṇyakaśipu uvažoval: Častoval jsem tohoto chlapce mnohými urážkami a připravil mnoho plánů, jak ho zabít, ale přes všechno mé snažení se to nepodařilo. Zachránil se vlastní silou a tyto podlé a ohavné činy ho ani v nejmenším neovlivnily.