Skip to main content

Sloka 13

Text 13

Verš

Text

guṇa-vyaktir iyaṁ devī
vyañjako guṇa-bhug bhavān
tvaṁ hi sarva-śarīry ātmā
śrīḥ śarīrendriyāśayāḥ
nāma-rūpe bhagavatī
pratyayas tvam apāśrayaḥ
guṇa-vyaktir iyaṁ devī
vyañjako guṇa-bhug bhavān
tvaṁ hi sarva-śarīry ātmā
śrīḥ śarīrendriyāśayāḥ
nāma-rūpe bhagavatī
pratyayas tvam apāśrayaḥ

Synonyma

Synonyms

guṇa-vyaktiḥ — studnice vlastností; iyam — tato; devī — bohyně; vyañjakaḥ — ten, kdo projevuje; guṇa-bhuk — ten, kdo si užívá vlastností; bhavān — Ty; tvam — Ty; hi — vskutku; sarva-śarīrī ātmā — Nadduše všech živých bytostí; śrīḥ — bohyně štěstí; śarīra — tělo; indriya — smysly; āśayāḥ — a mysl; nāma — jméno; rūpe — a podoba; bhagavatī — Lakṣmī; pratyayaḥ — příčina projevení; tvam — Ty; apāśrayaḥ — záštita.

guṇa-vyaktiḥ — the reservoir of qualities; iyam — this; devī — goddess; vyañjakaḥ — manifester; guṇa-bhuk — the enjoyer of the qualities; bhavān — You; tvam — You; hi — indeed; sarva-śarīrī ātmā — the Supersoul of all living entities; śrīḥ — the goddess of fortune; śarīra — the body; indriya — senses; āśayāḥ — and the mind; nāma — name; rūpe — and form; bhagavatī — Lakṣmī; pratyayaḥ — the cause of manifestation; tvam — You; apāśrayaḥ — the support.

Překlad

Translation

Matka Lakṣmī, která je přítomná zde, je studnicí všech duchovních vlastností, zatímco Ty všechny tyto vlastnosti projevuješ a užíváš si jich. Ty jsi skutečným poživatelem všeho. Žiješ jako Nadduše všech živých bytostí a bohyně štěstí je podobou jejich těl, smyslů a myslí. Má také svaté jméno a podobu, zatímco Ty jsi záštitou všech takových jmen a podob a příčinou jejich projevení.

Mother Lakṣmī, who is here, is the reservoir of all spiritual qualities, whereas You manifest and enjoy all these qualities. Indeed, You are actually the enjoyer of everything. You live as the Supersoul of all living entities, and the goddess of fortune is the form of their bodies, senses and minds. She also has a holy name and form, whereas You are the support of all such names and forms and the cause for their manifestation.

Význam

Purport

Madhvācārya, ācārya Tattvavādīch, vysvětluje tento verš následujícím způsobem: “O Viṣṇuovi je zde řečeno, že je zosobněnou yajñou, a o matce Lakṣmī, že ztělesňuje duchovní činnosti a je původní podobou uctívání. Společně představují duchovní činnosti a Nadduši všech yajñí. Pán Viṣṇu je Nadduší dokonce i Lakṣmīdevī, ale nikdo nemůže být Nadduší Pána Viṣṇua, neboť On Samotný je duchovní Nadduší všech.”

Madhvācārya, the ācārya of the Tattvavādīs, has described this verse in the following way: “Viṣṇu is described as yajña personified, and mother Lakṣmī is described as spiritual activities and the original form of worship. In fact, they represent spiritual activities and the Supersoul of all yajña. Lord Viṣṇu is the Supersoul even of Lakṣmīdevī, but no one can be the Supersoul of Lord Viṣṇu, for Lord Viṣṇu Himself is the spiritual Supersoul of everyone.”

Podle Madhvācāryi existují dva faktory neboli dvě tattvy, z nichž jedna je nezávislá a druhá závislá. První tattvou je Nejvyšší Pán, Viṣṇu, a druhou je jīva-tattva. Lakṣmīdevī závisí na Pánu Viṣṇuovi, a jako taková je někdy započítávána mezi jīvy. Gauḍīya-vaiṣṇavové ovšem popisují Lakṣmīdevī v souladu s následujícími dvěma verši z Prameya-ratnāvalī od Baladeva Vidyābhūṣaṇy. První verš je citát z Viṣṇu Purāṇy.

According to Madhvācārya, there are two tattvas, or factors. One is independent, and the other is dependent. The first tattva is the Supreme Lord, Viṣṇu, and the second is the jīva-tattva. Lakṣmīdevī, being dependent on Lord Viṣṇu, is sometimes counted among the jīvas. The Gauḍīya Vaiṣṇavas, however, describe Lakṣmīdevī in accordance with the following two verses from the Prameya-ratnāvalī of Baladeva Vidyābhūṣaṇa. The first verse is a quotation from the Viṣṇu Purāṇa.

nityaiva sā jagan-mātā
viṣṇoḥ śrīr anapāyinī
yathā sarva-gato viṣṇus
tathaiveyaṁ dvijottama
nityaiva sā jagan-mātā
viṣṇoḥ śrīr anapāyinī
yathā sarva-gato viṣṇus
tathaiveyaṁ dvijottama
viṣṇoḥ syuḥ śaktayas tisras
tāsu yā kīrtitā parā
saiva śrīs tad-abhinneti
prāha śiṣyān prabhur mahān
viṣṇoḥ syuḥ śaktayas tisras
tāsu yā kīrtitā parā
saiva śrīs tad-abhinneti
prāha śiṣyān prabhur mahān

“Ó nejlepší z brāhmaṇů, Lakṣmījī je stálou společnicí Nejvyšší Osobnosti Božství, Viṣṇua, a proto je zvána anapāyinī. Je matkou všeho stvoření. Stejně jako je všeprostupující Pán Viṣṇu, je všeprostupující i Jeho duchovní energie, matka Lakṣmī.’ Pán Viṣṇu má tři základní energie—vnitřní, vnější a okrajovou. Śrī Caitanya Mahāprabhu uznává parā-śakti, duchovní energii Pána, za totožnou s Pánem. I ona je proto zahrnuta do nezávislé viṣṇu-tattvy.

“O best of the brāhmaṇas, Lakṣmījī is the constant companion of the Supreme Personality of Godhead, Viṣṇu, and therefore she is called anapāyinī. She is the mother of all creation. As Lord Viṣṇu is all-pervading, His spiritual potency, mother Lakṣmī, is also all-pervading. Lord Viṣṇu has three principal potencies — internal, external and marginal. Śrī Caitanya Mahāprabhu has accepted parā-śakti, the spiritual energy of the Lord, as being identical with the Lord. Thus she is also included in the independent viṣṇu-tattva.

V komentáři k Prameya-ratnāvalī zvaném Kānti-mālā je řečeno: nanu kvacit nitya-mukta-jīvatvaṁ lakṣmyāḥ svīkṛtaṁ, tatrāha, — prāheti. nityaiveti padye sarva-vyāpti-kathanena kalā-kāṣṭhety ādi-padya-dvaye, śuddho 'pīty uktā ca mahāprabhunā sva-śiṣyān prati lakṣmyā bhagavad-advaitam upadiṣṭam. kvacid yat tasyās tu dvaitam uktaṁ, tat tu tad-āviṣṭa-nitya-mukta-jīvam ādāya saṅgatamas tu. “I když některé autoritativní vaiṣṇavské učednické posloupnosti započítávají bohyni štěstí mezi věčně osvobozené živé bytosti (jīvy) na Vaikuṇṭě, Śrī Caitanya Mahāprabhu v souladu s výrokem Viṣṇu Purāṇy označil Lakṣmī za totožnou s viṣṇu-tattvou. Správný závěr je takový, že popisy Lakṣmī jako lišící se od Viṣṇua se týkají situace, kdy je nějaká věčně osvobozená živá bytost obdařena vlastnostmi Lakṣmī; nevztahují se na matku Lakṣmī coby věčnou choť Pána Viṣṇua.”

In the Kānti-mālā commentary on the Prameya-ratnāvalī there is this statement: nanu kvacit nitya-mukta jīvatvaṁ lakṣmyāḥ svīkṛtaṁ, tatrāha-prāheti; nityaiveti padye sarva-vyāpti-kathanena kalākāṣṭhety ādi-padya-dvaye, śuddho ’pīty uktā ca mahāprabhunā svaśiṣyān prati lakṣmyā bhagavad-advaitam upadiṣṭam; kvacid yat tasyās tu dvaitam uktaṁ, tat tu tad-āviṣṭa-nitya-mukta jīvam ādāya saṅgatamas tu. “Although some authoritative Vaiṣṇava disciplic successions count the goddess of fortune among the ever-liberated living entities (jīvas) in Vaikuṇṭha, Śrī Caitanya Mahāprabhu, in accordance with the statement in the Viṣṇu Purāṇa, has described Lakṣmī as being identical with the viṣṇu-tattva. The correct conclusion is that the descriptions of Lakṣmī as being different from Viṣṇu are stated when an eternally liberated living entity is imbued with the quality of Lakṣmī; they do not pertain to mother Lakṣmī, the eternal consort of Lord Viṣṇu.”