Skip to main content

Sloka 13

Text 13

Verš

Texto

guṇa-vyaktir iyaṁ devī
vyañjako guṇa-bhug bhavān
tvaṁ hi sarva-śarīry ātmā
śrīḥ śarīrendriyāśayāḥ
nāma-rūpe bhagavatī
pratyayas tvam apāśrayaḥ
guṇa-vyaktir iyaṁ devī
vyañjako guṇa-bhug bhavān
tvaṁ hi sarva-śarīry ātmā
śrīḥ śarīrendriyāśayāḥ
nāma-rūpe bhagavatī
pratyayas tvam apāśrayaḥ

Synonyma

Synonyms

guṇa-vyaktiḥ — studnice vlastností; iyam — tato; devī — bohyně; vyañjakaḥ — ten, kdo projevuje; guṇa-bhuk — ten, kdo si užívá vlastností; bhavān — Ty; tvam — Ty; hi — vskutku; sarva-śarīrī ātmā — Nadduše všech živých bytostí; śrīḥ — bohyně štěstí; śarīra — tělo; indriya — smysly; āśayāḥ — a mysl; nāma — jméno; rūpe — a podoba; bhagavatī — Lakṣmī; pratyayaḥ — příčina projevení; tvam — Ty; apāśrayaḥ — záštita.

guṇa-vyaktiḥ — el receptáculo de actividades; iyam — esta; devī — diosa; vyañjakaḥ — quien manifiesta; guṇa-bhuk — el disfrutador de las cualidades; bhavān — Tú; tvam — Tú; hi — en verdad; sarva-śarīrī ātmā — la Superalma de todas las entidades vivientes; śrīḥ — la diosa de la fortuna; śarīra — el cuerpo; indriya — los sentidos; āśayāḥ — y la mente; nāma — nombre; rūpe — y forma; bhagavatī — Lakṣmī; pratyayaḥ — la causa de la manifestación; tvam — Tú; apāśrayaḥ — el sostén.

Překlad

Translation

Matka Lakṣmī, která je přítomná zde, je studnicí všech duchovních vlastností, zatímco Ty všechny tyto vlastnosti projevuješ a užíváš si jich. Ty jsi skutečným poživatelem všeho. Žiješ jako Nadduše všech živých bytostí a bohyně štěstí je podobou jejich těl, smyslů a myslí. Má také svaté jméno a podobu, zatímco Ty jsi záštitou všech takových jmen a podob a příčinou jejich projevení.

Madre Lakṣmī, que está aquí, es el receptáculo de todas las cualidades espirituales, mientras que Tú eres quien manifiesta esas cualidades y disfruta de ellas. Tú eres en realidad el disfrutador de todo. Tú vives como Superalma en todas las entidades vivientes, y la diosa de la fortuna es la forma de sus cuerpos, sus sentidos y sus mentes. También su nombre y su forma son santos, mientras que Tú eres el sostén de todos esos nombres y formas, y la causa de su manifestación.

Význam

Purport

Madhvācārya, ācārya Tattvavādīch, vysvětluje tento verš následujícím způsobem: “O Viṣṇuovi je zde řečeno, že je zosobněnou yajñou, a o matce Lakṣmī, že ztělesňuje duchovní činnosti a je původní podobou uctívání. Společně představují duchovní činnosti a Nadduši všech yajñí. Pán Viṣṇu je Nadduší dokonce i Lakṣmīdevī, ale nikdo nemůže být Nadduší Pána Viṣṇua, neboť On Samotný je duchovní Nadduší všech.”

SIGNIFICADO: Madhvācārya, el ācārya de los tattvavādīs, ha comentado este verso de la siguiente manera: «Se explica que Viṣṇu es la personificación del yajña, y madre Lakṣmī, las actividades espirituales y la forma original de la adoración. De hecho, ellos representan a la Superalma de todo yajña y las actividades espirituales. El Señor Viṣṇu es la Superalma de la propia Lakṣmīdevī, pero nadie puede ser la Superalma del Señor Viṣṇu, pues el Señor Viṣṇu es, Él mismo, la Superalma espiritual de todos».

Podle Madhvācāryi existují dva faktory neboli dvě tattvy, z nichž jedna je nezávislá a druhá závislá. První tattvou je Nejvyšší Pán, Viṣṇu, a druhou je jīva-tattva. Lakṣmīdevī závisí na Pánu Viṣṇuovi, a jako taková je někdy započítávána mezi jīvy. Gauḍīya-vaiṣṇavové ovšem popisují Lakṣmīdevī v souladu s následujícími dvěma verši z Prameya-ratnāvalī od Baladeva Vidyābhūṣaṇy. První verš je citát z Viṣṇu Purāṇy.

Según Madhvācārya, existen dos tattvas o factores. Uno es independiente, y el otro no lo es. El primer tattva es el Señor Supremo, Viṣṇu, y el segundo, la jīva-tattva. Lakṣmīdevī, que depende del Señor Viṣṇu, se incluye a veces entre las jīvas. Sin embargo, los gauḍīya-vaiṣṇavas describen a Lakṣmīdevī conforme a los siguientes dos versos del Prameya-ratnāvalī de Baladeva Vidyābhūṣaṇa. El primero de ellos es una cita del Viṣṇu Purāṇa.

nityaiva sā jagan-mātā
viṣṇoḥ śrīr anapāyinī
yathā sarva-gato viṣṇus
tathaiveyaṁ dvijottama
nityaiva sā jagan-mātā
viṣṇoḥ śrīr anapāyinī
yathā sarva-gato viṣṇus
tathaiveyaṁ dvijottama
viṣṇoḥ syuḥ śaktayas tisras
tāsu yā kīrtitā parā
saiva śrīs tad-abhinneti
prāha śiṣyān prabhur mahān
viṣṇoḥ syuḥ śaktayas tisras
tāsu yā kīrtitā parā
saiva śrīs tad-abhinneti
prāha śiṣyān prabhur mahān

“Ó nejlepší z brāhmaṇů, Lakṣmījī je stálou společnicí Nejvyšší Osobnosti Božství, Viṣṇua, a proto je zvána anapāyinī. Je matkou všeho stvoření. Stejně jako je všeprostupující Pán Viṣṇu, je všeprostupující i Jeho duchovní energie, matka Lakṣmī.’ Pán Viṣṇu má tři základní energie—vnitřní, vnější a okrajovou. Śrī Caitanya Mahāprabhu uznává parā-śakti, duchovní energii Pána, za totožnou s Pánem. I ona je proto zahrnuta do nezávislé viṣṇu-tattvy.

«“¡Oh, el mejor de los brāhmaṇas!, Lakṣmījī es la compañera constante de la Suprema Personalidad de Dios, Viṣṇu, y por lo tanto recibe el calificativo de anapāyinī. Ella es la madre de toda creación. Del mismo modo que el Señor Viṣṇu es omnipresente, Su potencia espiritual, madre Lakṣmī, también está en todas partes”. El Señor Viṣṇu tiene tres potencias principales: interna, externa y marginal. Śrī Caitanya Mahāprabhu considera que la energía espiritual del Señor, parā-śakti, es idéntica al Señor. De ese modo, también a ella se la incluye en la categoría de viṣṇu-tattva independiente».

V komentáři k Prameya-ratnāvalī zvaném Kānti-mālā je řečeno: nanu kvacit nitya-mukta-jīvatvaṁ lakṣmyāḥ svīkṛtaṁ, tatrāha, — prāheti. nityaiveti padye sarva-vyāpti-kathanena kalā-kāṣṭhety ādi-padya-dvaye, śuddho 'pīty uktā ca mahāprabhunā sva-śiṣyān prati lakṣmyā bhagavad-advaitam upadiṣṭam. kvacid yat tasyās tu dvaitam uktaṁ, tat tu tad-āviṣṭa-nitya-mukta-jīvam ādāya saṅgatamas tu. “I když některé autoritativní vaiṣṇavské učednické posloupnosti započítávají bohyni štěstí mezi věčně osvobozené živé bytosti (jīvy) na Vaikuṇṭě, Śrī Caitanya Mahāprabhu v souladu s výrokem Viṣṇu Purāṇy označil Lakṣmī za totožnou s viṣṇu-tattvou. Správný závěr je takový, že popisy Lakṣmī jako lišící se od Viṣṇua se týkají situace, kdy je nějaká věčně osvobozená živá bytost obdařena vlastnostmi Lakṣmī; nevztahují se na matku Lakṣmī coby věčnou choť Pána Viṣṇua.”

En el comentario Kānti-mālā del Prameya-ratnāvalī hallamos la siguiente declaración: nanu kvacit nitya-mukta-jīvatvaṁ lakṣmyāḥ svīkṛtaṁ, tatrāha, — prāheti. nityaiveti padye sarva-vyāpti-kathanena kalā-kāṣṭhety ādi-padya-dvaye, śuddho 'pīty uktā ca mahāprabhunā sva-śiṣyān prati lakṣmyā bhagavad-advaitam upadiṣṭam; kvacid yat tasyās tu dvaitam uktaṁ, tat tu tad-āviṣṭa-nitya-mukta-jīvam ādāya saṅgatamas tu: «Aunque algunas sucesiones discipulares vaiṣṇavas autorizadas incluyen a la diosa de la fortuna entre las entidades vivientes (jīvas) eternamente liberadas en Vaikuṇṭha, Śrī Caitanya Mahāprabhu, conforme a la afirmación del Viṣṇu Purāṇa, ha explicado que Lakṣmī es idéntica al viṣṇu-tattva. La conclusión correcta es que las descripciones que consideran a Lakṣmī diferente del Señor Viṣṇu son válidas cuando se refieren a una entidad viviente eternamente liberada que está dotada de la cualidad de Lakṣmī, pero no cuando se refieren a madre Lakṣmī, la consorte eterna del Señor Viṣṇu.