Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 3.5.43

Verš

viśvasya janma-sthiti-saṁyamārthe
kṛtāvatārasya padāmbujaṁ te
vrajema sarve śaraṇaṁ yad īśa
smṛtaṁ prayacchaty abhayaṁ sva-puṁsām

Synonyma

viśvasya — vesmíru; janma — stvoření; sthiti — udržování; saṁyama-arthe — také pro zničení; kṛta — přijaté; avatārasya — inkarnací; pada-ambujam — lotosové nohy; te — Tvé; vrajema — přijměme útočiště; sarve — my všichni; śaraṇam — úkryt; yat — to, co; īśa — ó Pane; smṛtam — vzpomínání; prayacchati — udílející; abhayam — odvahu; sva-puṁsām — oddaných.

Překlad

Ó Pane, přijímáš inkarnace pro stvoření, udržování a zničení vesmírného projevu, a my se proto všichni ukrýváme u Tvých lotosových nohou, které dávají oddaným paměť a odvahu.

Význam

Pro stvoření, udržování a zničení vesmírného projevu existují tři inkarnace: Brahmā, Viṣṇu a Maheśvara (Pán Śiva). Jsou vládci tří kvalit hmotné přírody, které zapříčiňují zhmotnění tohoto projevu. Viṣṇu je Pánem kvality dobra, Brahmā je pánem kvality vášně a Maheśvara je pánem kvality nevědomosti. Podle kvalit přírody existují různé druhy oddaných. Oddaní v kvalitě dobra uctívají Pána Viṣṇua, oddaní v kvalitě vášně uctívají Pána Brahmu a oddaní v kvalitě nevědomosti uctívají Pána Śivu. Všechna tato tři božstva jsou inkarnacemi Nejvyššího Pána Kṛṣṇy, neboť On je původní Nejvyšší Osobností Božství. Polobozi vyhledávají přímo lotosové nohy Nejvyššího Pána, a nikoliv Jeho inkarnace. Inkarnace Viṣṇua v hmotném světě ovšem polobozi uctívají přímo. Z různých písem se dozvídáme, jak polobozi přicházejí za Pánem Viṣṇuem k oceánu mléka a přednášejí Mu své stížnosti, když se v řízení vesmírného dění vyskytnou nějaké potíže. I když jsou Brahmā a Śiva inkarnacemi Pána, i oni uctívají Pána Viṣṇua. Počítají se tedy také za polobohy, a nikoliv za Nejvyšší Osobnost Božství. Ti, kteří uctívají Pána Viṣṇua, jsou označováni jako polobozi a ti, kteří tak nečiní, se nazývají asurové neboli “démoni”. Viṣṇu je vždy na straně polobohů, ale Brahmā a Śiva jsou někdy na straně démonů—ne, že by sdíleli jejich zájmy, ale někdy se k nim přidávají, aby nad démony snáze získali vládu.