Skip to main content

KAPITOLA OSMÁ

Otázky krále Parīkṣita

Sloka 1:
Král Parīkṣit se tázal Śukadeva Gosvāmīho: Vyslyšet Nāradu Muniho je stejně dobré jako být poučen Pánem Brahmou. Jakým způsobem tedy Nārada vysvětlil transcendentální vlastnosti Pána, který nemá žádné hmotné vlastnosti, a před kým hovořil?
Sloka 2:
Král řekl: Chci znát pravdu. Vyprávění o Pánovi, který má úžasné energie, jsou jistě příznivá pro živé bytosti na všech planetách.
Sloka 3:
Ó šťastlivý Śukadeve Gosvāmī, pokračuj prosím dále ve vyprávění Śrīmad-Bhāgavatamu, abych mohl upoutat svoji mysl na Nejvyšší Duši, Pána Kṛṣṇu, a tak opustit toto tělo zcela osvobozen od hmotných kvalit.
Sloka 4:
Bude-li člověk pravidelně naslouchat Śrīmad-Bhāgavatamu a vezme-li jeho námět s naprostou vážností, pak se Osobnost Božství, Śrī Kṛṣṇa, velice rychle zjeví v jeho srdci.
Sloka 5:
Zvuková inkarnace Pána Kṛṣṇy, Nejvyšší Duše (Śrīmad-Bhāgavatam), vstoupí do srdce seberealizovaného oddaného, posadí se na lotosový květ jeho láskyplného vztahu a tak ho očistí od nánosu prachu, vytvořeného ve styku s hmotou, v podobě chtíče, hněvu a hmotných přání. Působí stejně jako podzimní deště na tůně zkalené vody.
Sloka 6:
Čistý oddaný Pána, jehož srdce bylo jednou očištěno oddanou službou, nikdy neopustí lotosové nohy Pána Kṛṣṇy, protože ho plně uspokojují, stejně jako cestovatel se cítí zcela spokojený doma po obtížné cestě.
Sloka 7:
Ó učený brāhmaṇo, transcendentální duše se liší od hmotného těla. Obdrží toto tělo náhodně nebo z nějaké příčiny? Vysvětli mi to prosím laskavě, neboť tobě je to známé.
Sloka 8:
Jestliže Nejvyšší Pán, z Jehož břicha vyrostl lotosový stvol, má gigantické tělo přiměřené Jeho velikosti, v čem potom spočívá zvláštní rozdíl mezi tělem Pána a těly obyčejných živých bytostí?
Sloka 9:
Brahmā, který se nenarodil z žádného hmotného zdroje, ale z lotosového květu vyrůstajícího z pupeční prohlubně Pána, je stvořitelem všech, kteří se narodili hmotným způsobem. Milostí Pána bylo Brahmovi umožněno spatřit Pánovu podobu.
Sloka 10:
Pouč mě také prosím o Osobnosti Božství, Nejvyšším Pánu, který dlí v srdci každého jako Nadduše a Pán všech energií, ale který je nedotčen Svojí vnější energií.
Sloka 11:
Ó učený brāhmaṇo, již dříve bylo vysvětleno, že všechny planety vesmíru s jejich příslušnými vládci jsou umístěny v různých částech gigantického těla virāṭ-puruṣi. Slyšel jsem také, že v gigantickém těle virāṭ-puruṣi spočívají různé planetární systémy. Jaká je však jejich skutečná poloha? Můžeš to laskavě vysvětlit?
Sloka 12:
Vysvětli také prosím, jak dlouhá doba uplyne mezi stvořením a zničením, a jak dlouho trvá druhotné stvoření, a jaká je povaha času, o kterém se mluví jako o minulosti, přítomnosti a budoucnosti. Také prosím vysvětli, jaká je délka života polobohů, lidí a různých jiných živých bytostí na různých planetách ve vesmíru.
Sloka 13:
Ó nejčistší z brāhmaṇů, vysvětli také, jakým způsobem vnímáme krátké i dlouhé délky času a jakým způsobem dochází k akcím a reakcím již od počátku stvoření.
Sloka 14:
Dále potom laskavě vysvětli, jak působí příslušné nahromaděné reakce, které vznikají vlivem různých kvalit hmotné přírody, na toužící živou bytost, kterou povyšují nebo ponižují do různých druhů života, počínaje polobohy a konče těmi nejbezvýznamnějšími tvory.
Sloka 15:
Ó nejlepší z brāhmaṇů, popiš také prosím, jak nastává stvoření nebeských těles v celém vesmíru, čtyř nebeských stran, prostoru, planet, hvězd, hor, řek, moří a ostrovů, a také jejich různých obyvatel.
Sloka 16:
Popiš prosím zvláštní rozdělení vnějšího a vnitřního prostoru vesmíru, charakter a činnosti velkých duší a také charakteristické znaky různých kast a stavů společenského života.
Sloka 17:
Prosím vysvětli všechny různé věky v průběhu stvoření a délku těchto věků. Pověz mi také o různých činnostech různých inkarnací Pána v různých věcích.
Sloka 18:
Prosím vysvětli také, co je všeobecnou osou náboženství v lidské společnosti a jaké jsou příslušné náboženské povinnosti, jaké je rozdělení na společenské řády a vládnoucí královský řád a jaké jsou náboženské zásady pro člověka, který je v zoufalé situaci.
Sloka 19:
Vysvětli laskavě vše o elementárních principech stvoření, počtu těchto elementárních principů, jejich příčinách a jejich vývoji a také o oddané službě a způsobu rozvoje mystických sil.
Sloka 20:
Jaká jsou bohatství velkých mystiků a jaká je jejich konečná realizace? Jak se dokonalý mystik odpoutává od jemného astrálního těla? Jaké je základní poznání védských písem, včetně historických děl a doplňkových Purāṇ?
Sloka 21:
Vysvětli mi prosím, jak jsou živé bytosti tvořeny, jak jsou udržovány a jak jsou zničeny. Pověz mi také o výhodách a nevýhodách vykonávání oddané služby Pánu. Jaké jsou védské rituály a příkazy ohledně doplňkových védských obřadů a jaké jsou metody náboženství, hospodářského rozvoje a smyslového požitku?
Sloka 22:
Prosím vysvětli také, jak jsou živé bytosti, splývající s tělem Pána, stvořeny, a jak se na světě objevují nevěřící. Také prosím vysvětli, jaké je postavení nepodmíněných živých bytostí.
Sloka 23:
Nezávislý Pán, Osobnost Božství, se těší ze Svých zábav za pomoci Své vnitřní energie a v době zničení je přenechává Své vnější energii a Sám zůstává jejich svědkem.
Sloka 24:
Ó velký mudrci, představiteli Pána, uspokoj laskavě moji zvídavost a pověz mi vše, nač jsem se tě ptal od samotného počátku, i to, nač jsem se tě třeba ani nezeptal. Jelikož jsem tobě odevzdanou duší, uděl mi prosím o tom všem plné poznání.
Sloka 25:
Ó velký mudrci, jsi stejně dobrý jako Brahmā, původní živá bytost. Jiní se drží pouze tradice, zavedené dřívějšími filozofickými spekulanty.
Sloka 26:
Ó učený brāhmaṇo, jelikož piji nektar poselství o neomylné Osobnosti Božství, který vytéká z oceánu tvých slov, necítím se ani trochu vyčerpán svým půstem.
Sloka 27:
Sūta Gosvāmī řekl: Śukadeva Gosvāmīho velice potěšilo, když ho Mahārāja Parīkṣit vyzval, aby promluvil k oddaným o věcech spojených s Pánem Śrī Kṛṣṇou.
Sloka 28:
Svoje odpovědi na otázky Mahārāje Parīkṣita začal slovy, že tuto vědu o Osobnosti Božství vysvětlil nejprve Samotný Pán Brahmovi, první stvořené bytosti. Śrīmad-Bhāgavatam je doplňkové védské písmo a je v naprostém souladu s Vedami.
Sloka 29:
Připravil se také zodpovědět vše, nač se ho král Parīkṣit ptal. Mahārāja Parīkṣit byl nejlepší v dynastii Pāṇḍuovců, a proto dokázal položit správné otázky pravé osobě.