Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 2.7.46

Verš

te vai vidanty atitaranti ca deva-māyāṁ
strī-śūdra-hūṇa-śabarā api pāpa-jīvāḥ
yady adbhuta-krama-parāyaṇa-śīla-śikṣās
tiryag-janā api kim u śruta-dhāraṇā ye

Synonyma

te — takoví lidé; vai — nepochybně; vidanti — vědí; atitaranti — překonávají; ca — také; deva-māyām — Pánovu pokrývající energii; strī — jako jsou ženy; śūdra — třída pracujících lidí; hūṇa — obyvatelé hor; śabarāḥ — Sibiřané nebo ti, kteří jsou níže než śūdrové; api — ačkoliv; pāpa-jīvāḥ — hříšné živé bytosti; yadi — za předpokladu; adbhuta-krama — ten, jehož činy jsou úžasné; parāyaṇa — oddaní; śīla — chování; śikṣāḥ — naučeni od; tiryak-janāḥ — i ti, kteří nejsou ani lidmi; api — také; kim — co; u — říci o; śruta-dhāraṇāḥ — ti, kteří poznávají Pána nasloucháním o Něm; ye — ti.

Překlad

Odevzdané duše, i když pocházejí ze skupin vedoucích hříšný život, jako jsou ženy, dělníci, obyvatelé hor a Sibiřané, a dokonce i ptáci a zvířata, mohou poznat vědu o Bohu a osvobodit se ze zajetí iluzorní energie, pokud se odevzdají čistým oddaným Pána a budou kráčet v jejich stopách na cestě oddané služby.

Význam

Někdy se lidé ptají, jak se může člověk odevzdat Nejvyššímu Pánovi. V Bhagavad-gītě (18.66) Pán vyzývá Arjunu, aby se Mu odevzdal, a lidé, kteří to nejsou ochotní učinit, se ptají, kde je Bůh a komu se mají odevzdat. Zde je na takové otázky velice jasná odpověď. Osobnost Božství možná není přímo před našima očima, ale chceme-li upřímně takové vedení, Pán nám pošle pravou osobu, která nás povede přímo zpátky domů, zpátky k Bohu. K pokroku na cestě duchovní realizace není zapotřebí žádných hmotných kvalifikací. V hmotném světě se pro přijetí do určité služby vyžaduje určitá kvalifikace, bez které není možné tuto službu vykonávat. V oddané službě Pánu je však jedinou požadovanou kvalifikací odevzdat se. To, jestli se odevzdáme, záleží na nás. Jestliže chceme, můžeme se odevzdat okamžitě a začít tak ihned svůj duchovní život. Pravý představitel Boha je na stejné úrovni jako Bůh Samotný. Milující zástupce Pána je dokonce ještě laskavější a přístupnější. Hříšná duše nemůže přijít přímo za Pánem, ale může velice snadno navázat styk s Jeho čistým oddaným. A pokud se člověk svěří do péče takového oddaného a nechá se jím vést, může také pochopit vědu o Bohu, stát se rovněž transcendentálním čistým oddaným Pána, a dosáhnout tak osvobození v duchovním světě, kde bude věčně šťastný.

Pro toho, kdo skutečně chce, není vůbec obtížné pochopit vědu o Bohu a osvobodit se z nesmyslného boje o existenci. Je to však velice obtížné pro ty, kteří se nechtějí odevzdat, ale chtějí pouze spekulovat bez jakéhokoliv užitku.